Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)"

Transkript

1 for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede ubalance budgettet udvalgsrapporterngen pr. 31. marts Aktuel status på budgetområdet På Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr forventes på nuværende tdspunkt en samlet merforbrug på ca. 20 mo. kr. svarende tl 7,5 % af budgetrammen. I tallet er ndregnet det overførte underskud fra 2009 på 2,2 mo. kr. Konto 5 Regnskab 2009 Budget 2010 Korrgeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Enhed 0129 Myndghed Afvgelse Forventet resultat Handcap og Socalpsykatr har overholdt budgetrammerne 2007, 2008 og det store og hele også 2009 (et llle underskud på 2,2 mo.kr.). Der er løbende sket en omstllng og revsterng af sager. Selv om tendensen på landsplan er kendt: Fortsat opdrft udgfterne på det specalserede område, så forekommer den forventede budgetoverskrdelse 2010 dog at være overraskende stor. Årsagerne tl de stærkt stgende udgfter er: Øget tlgang af borgere mod en meget beskeden afgang Takststgnnger på botlbud (køb andre kommuner) En række dyre sager som følge af overgangen fra ung tl voksen Betydelgt øget støtte tl unge med henblk på at fastholde dem uddannelse/job - en vækst, der kke ndgår dannelsen af budgetrammen. Flere borgere stller krav om (har behov for) mere støtte Af tabel 1 nedenfor fremgår det, at sagsvæksten på området udgør 4 % (5 måneder). Der er den forventede merudgft kke taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager resten af 2010, da de er ukendte. Tabel 1: Sagsvæksten på hele området peroden tl : Sagsantal jfr. budget opgjort pr Tlgang / (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr procent pct. I foranalysen tl turnusanalysen på Handcap og Socalpsykatr peges der på flere ndsatsområder, prmært effektvsernger nden for msbrug, beskæftgelsesområdet samt omstllng fra dyre køb tl større egenforsynng. Der er værksat et arbejde, der tager udgangspunkt dsse anbefalnger. Maj 2010 Sde 1

2 Status på budgetområdets økonom Der forventes et merforbrug på ca. 20 mo. kr. Der er flere faktorer, der har medvrket tl merforbruget, hvlket fremgår af nedenstående oversgt: 1. Faktorer forhold tl forventet merforbrug Takststgnng på tlbud under Rammeaftalen en stgnng taksten på over 2 pct. (4,4 mo. mnus 3 mo. kr.) 1,4 Overført underskud fra ,2 3 sager - opkrævnnger m/tlbagevrkende kraft fra Sorø, Næstved og Holbæk Km. 5,2 Nye unge 2009 (+3,6 mo. kr.) med fuld vrknng 2010 (= +7,0 mo. kr.) 3,4 Merudgfter der får negatv ndflydelse 12,2 Hertl kommer andre faktorer, der har påvrket den udmeldte ramme for budget 2010 f.t. budget Redukton budget 2010 forhold tl 2009 Demografsk fremskrvnng (udmeldt 4,7 mo.kr. modregnet 3,3 mo. kr.) 1,4 Regulerng som følge af nye PL-skøn 2,1 O-budgetter råderumspuljen 0,7 Rammeaftaletakster afledt af forventet 2 % besparelse 3,0 Redukton ndkøbspotentale, sygefravær m.m. 0,1 Rammeredukton budget 2010 f.t. budget ,3 Samlet afvgelse (7,3 mo. kr. + 12,2 mo. kr.) 19,5 Nøgletalsudvklngen fra tl (De skal bemærkes, at antal personer + gennemsntsprs blev fastsat ud fra det udmeldte rammebudget for 2010 og kke forhold tl den faktske udgft på daværende tdspunkt) d.v.s. kke gældende forventede prs- og aktvtetsnveau Servcenveau: Poltkomr Myndghed Budget Budget Tlg. Afg. Faktsk Korr. Budget Slagelse Borgere (Slagelse er betalngskom.) antal gns.prs antal pers. gns.prs pers. Funkton 2010 (hele kr) kvt.2010 (hele kr. ) USB/STU Ungdomsuddannelse LSV Borgerstyret Personlg Assstance (BPA) Soc.pæd.støtte 85 udenbys leverandør Botlbud tl længerevarende ophold Botlbud tl mdlertdgt ophold Kontakt person- og ledsageord. 97 og Beskyttet beskæftgelse, vsterede Akttets- og samværstlb. vsterede Merudgfter Pædagogsk støtte eget hjem og opgangsfællesskaber: Socalpædagogsk støtte for sndsldende Pædagogsk støtte tl udvklngshæmmede Maj 2010 Sde 2

3 m.fl. jfr. SL. 85 TOTAL Specelt nedenstående områder har været medvrkende tl merforbruget set på antallet af sager (peroden tl ): Tabel 2: Længerevarende botlbud: Sagsantal jfr. budget opgjort 31/ Tlgang pr (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr procent pct. Tabel 3: Beskyttet beskæftgelse, aktvtets- og samværstlbud: Sagsantal jfr. budget opgjort pr Tlgang / (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr procent pct. Tabel 4: Pædagogsk støtte tl udvklngshæmmede, autster m.fl: Sagsantal jfr. budget opgjort pr Tlgang / (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr procent pct. Tabel 5: Pædagogsk støtte tl sndsldende (se nedenstående graf): Sagsantal jfr. budget opgjort pr Tlgang / (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr procent pct. Den største stgnng er sket antallet af 85-ydelser tl borgere med psykske vanskelgheder (pædagaogsk støtte). Stgnngen udgør hele 17 %. Af dsse borgere har mellem % dagnosen ADHD/ADD, mens resten er borgere med egentlg psykatrske sygdomme og personlghedsforstyrrelser. Der er ofte en kombnaton af psykske vanskelgheder og msbrug af alkohol/euforserende stoffer. Stgnngen tlgangen har flere årsager: Borgere med ADHD/ADD udgør er generelt stgende, formentlg også på grund af øget dagnostcerng Flere borgere aktveres - flere af dem modtager pædagogsk støtte for at blve klargjort tl aktverng Der er flere unge, der har svært ved at klare sg det almndelge samfundslv med stgende krav tl uddannelse, job, selvforvaltnng af eget lv osv. Flere sndsldende borgere udskrves tdlgt fra en psykatrsk behandlng Maj 2010 Sde 3

4 I forbndelse med udarbejdelse af en handleplan for området, er der set på de forskellge udgftsarter for området. Det forventede regnskab for 2010 kan opdeles således: 1. Udgfter der er takstbelagte og udgør en del af rammeaftalen for regon Sjælland eller prvate tlbud, hvor den godkendte takst alene bestemmes af udbud og efterspørgsel. Hjemtagelse af borgere kan næsten udelukkende ske, hvor Slagelse Kommune er handlekommune og borgeren gver st samtykke. 2. Udgftsområder, hvor tlbuddets/ydelsens omfang og servcenveauet kan ændres, dog med ankemulghed for borgeren for så vdt der er tale om et retskrav. Hvad angår de takstbelagte udgfter, er det Kommunekontaktrådet for regon Sjælland aftalt, at kommunerne anbefales at reducere taksterne/budgetrammerne med 2 %. Uanset at dette kke har slået gennem Slagelse Kommunes udgfter på området, er det dog lykkedes nogenlunde på regonsnveau. 1. Takstbelagte udgfter (egne borgere) Budget 2010 Forventet udgft Afvgelse Abonnementsordnnger m.m USB 3-årg ungdomsuddannelse Botlbud: - egne vrksomheder Atkærhuse andre kommuner/regoner prvate leverandører Beskæftgelses- og aktvtetstlbud: - andre kommuner/regoner prvate leverandører Takstbelagte udgfter alt Gældende takster kan efter ramme- og takstaftalen kke ændres budgetåret. Slagelse Kommune kan heller kke som drftsherre ændre taksterne for egne borgere på egne tlbud uden at ændre de samme takster for borgere fra andre kommuner. Taksterne for 2011 kan (generelt) ændres forbndelse med behandlngen af ramme- og takstaftalen for 2011, som forelægges kommunalbestyrelserne nden den 15. oktober I øvrgt arbejdes der som led turnusanalysen med takstnedsættelser/effektvsernger på centrene/nsttutonerne under Handcap og Socalpsykatr. I næste tabel ses de udgftsområder, hvor tlbuddets/ydelsens omfang og servcenveauet kan ændres, dog med ankemulghed for borgeren for så vdt der er tale om et retskrav. Derfor 2. Udgfter der kan ændres (egne borgere) Budget 2010 Forventet udgft Afvgelse Beskæftgelses- og aktvtetstlbud: - egne vrksomheder pædagogsk støtte: - egne vrksomheder eget hjem prvate leverandører eget hjem Andre tlbud: Aflastnng Ledsage- og kontaktpersonordnnger Udgfter der kan ændres alt De største udgftsposter er beskæftgelses- og aktvtetstlbud og pædagogsk støtte. Det vl derfor være mest nærlggende at foreslå væsentlge ndgreb på dsse to områder, men de øvrge områder ndgår også sparefor- Maj 2010 Sde 4

5 slagene nedenfor. Da det er her der kan drejes på knapperne fremlægges der besparelsesforslag på alt 12 mo. kr. svarende tl 20 % af det nuværende udgftsnveau på 60 mo. kr. Besparelsesforslag. Der fremsættes følgende 8 forslag tl drøftelse: 1. Alle borgere fra Slagelse Kommune, der modtager et beskyttet beskæftgelsestlbud eller samværstlbud jfr. SL. 103 og 104 tlbydes et tlbud på et mndre antal tmer. Følgende borgere vl blve omfattet af dette spareforslag, hvs det gennemføres: 103: 94 borgere egen bolg 103: 23 borgere botlbud 104: 15 borgere egen bolg med en fuldtdsplads 104: 50 borgere botlbud med en fuldtdsplads Total: 181 borgere Tlbuddene efter servcelovens 103 og 104 er et retskrav, dog kke omfanget af og servcenveauet for tlbuddet. Servceloven om: Beskyttet beskæftgelse og aktvtets- og samværstlbud 103. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde beskyttet beskæftgelse tl personer under 65 år, som på grund af betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller særlge socale problemer kke kan opnå eller fastholde beskæftgelse på normale vlkår på arbejdsmarkedet, og som kke kan benytte tlbud efter anden lovgvnng Kommunalbestyrelsen skal tlbyde aktvtets- og samværstlbud tl personer med betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller med særlge socale problemer tl opretholdelse eller forbedrng af personlge færdgheder eller af lvsvlkårene. Der er enhedstakst på VASAC forhold tl beskyttet beskæftgelse jfr Takststrukturen for aktvtetsog samværstlbud er nddelt både halve og hele pladser samt 3 nveauer forhold tl støttebehov dvs. 6 taksnveauer alt. For beskæftgelsesområdet er der kun én takst, hvorfor der skal laves en aftale med VASAC forhold tl ændrng af takststrukturen fra heldags- tl halvtdspladser. Hvs beskæftgelses-, aktvtets- og samværstlbuddet fra 1. august 2010 nedsættes tl kun at være et ½ dags tlbud for Slagelse Kommunes borgere vl der følgende besparelse kunne opnås: For 103 beskyttet beskæftgelse: Forventet udgft 12,5 mo. kr.: 12 mdr. = 1 mo. kr. pr. mdr. for fuld td = halv td = 0,500 mo. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,5 mo. kr. (årsvrknng: 6 mo. kr.) For 104 aktvtets- og samværstlbud: Forventet udgft 11,5 mo. kr. : 12 mdr. = 0,9 mo. kr. pr. mdr. for fuld td = halv td = 0,450 mo. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,3 mo. kr. (årsvrknng: 5,4 mo. kr.) Samlet besparelse: 4,8 mo. kr. (årsvrknng: 11,4 mo. kr.) Konsekvenser: Ved nedsættelse tl f.eks. en ½ plads, vl konsekvenserne for brugerne være: Tab af (lge) adgang tl fuldtdsbeskæftgelse, eventuelt tab af lvskvaltet (for nogle) Tab af mulghed for en beskeden supplerende ndtægt tl penson Nogle borgere vl blve mere aktvt opsøgende forhold tl omgvelser/naboer med behov for kontakt, mens andre mere kontaktsvage borgere måske vl solere sg yderlgere Borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende, kan efterspørge flere aflastnngsophold Maj 2010 Sde 5

6 Oprettelse af væresteder for handcappede vl dog kunne modvrke nogle af dsse konsekvenser. Der er dag ngen væresteder tl handcappede borgere Slagelse Kommune, se beskrvelsen nedenfor under 85. Forslaget ndebærer umddelbart, at Slagelse Kommunes borgere har halvtdsbeskæftgelse. Andre kommuners har fuldtdsbeskæftgelse. Botlbuddene, som de fleste brugere kommer fra, har kun begrænset omfang personalenormerng tl dæknng dagtmerne. Der kan her være en modgående udgft, som kke er beregnet af tdsmæssge årsager. Gennemføres forslaget, bør dette forhold konsekvensberegnes. 2. Redukton støtte tl borgere på socal penson samt ophører af støtte tl borgere på kontanthjælp og lgn., der modtager pædagogsk støtte jfr. SL. 85. Det er på dette område, at de største udgftsstgnnger fndes, og der bør gvet fald fndes væsentlge besparelser her. Afgørelser om pædagogsk støtte kan ankes, og der kan derfor være ankesager, der går eventuelle nye kommunale afgørelser mod. Servcelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optrænng og hjælp tl udvklng af færdgheder tl personer, der har behov herfor på grund af betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller særlge socale problemer. Følgende borgere vl blve omfattet af dette besparelsesforslag: Udvklngshæmmede, autster, hjerneskadede m.fl: Aktuelt modtager 144 borgere pædagogsk støtte. 12 borgere modtager kontanthjælp eller lgn. og 132 modtager socal penson. De bor egen bolg eller bofællesskaber. Det forventede forbrug tl denne målgruppe er opgjort tl 15,2 mo. kr. dækkende alt tmer årlgt = et gennemsnt på ca. 7 tmer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug 2010 er opgjort tl 1 mo. kr. Det skal bemærkes, at der tl udvklngshæmmede er etableret langt flere bofællesskaber end tl sndsldende borgere, hvlket medvrker tl at mndske udgftspresset på botlbud efter Servcelovens 108. Den forventede udgft på 15,2 mo. kr. fordeler sg således forhold tl de to grupper af borgere: Borgere på kontanthjælp = 1,3 Borgere på socal penson = 13,9 Sndsldende, sårbare unge m.fl.: Aktuelt modtager 207 borgere pædagogsk støtte. 68 borgere modtager kontanthjælp eller lgn. og 139 modtager socal penson. De bor bofællesskaber eller egen bolg. Det forventede forbrug er opgjort tl 10,2 mo. kr. dækkende alt tmer årlgt = et gennemsnt på 2,5 tmer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug er opgjort tl 2,9 mo. kr. Den forventede udgft på 10,2 mo. kr. fordeler sg således forhold tl de to grupper af borgere: Borgere på kontanthjælp = 3,6 mo. kr. Borgere på socal penson = 6,6 mo. kr. Kontanthjælpsmodtagere, unge under uddannelse, job m.fl.: Ved ophør af støttetmer fra vl der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 4,8 mo. kr. (1,3 + 3,5 mo. kr.): 12 mdr. = 0,4 mo. kr. pr. md. x 4 mdr. = besparelse på 1,6 mo. kr. (årsvrknng: 4,6 mo. kr.). Pensonster: Ved en nedsættelse af støttetmer med ca. 20 procent forhold tl forventet forbrug pr vl der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 20,6 mo. kr. (14,0 + 6,6 mo. kr.): 12 mdr. x 20% = 0,34 mo. kr. pr. md. x 4 mdr. = besparelse på 1,4 mo. kr. (årsvrknng: 4,4 mo. kr.) Maj 2010 Sde 6

7 For unge under uddannelse eller job kan det nogle tlfælde betyde, at de kke kan fastholde deres uddannelse/job. For kontanthjælpsmodtagere vl det kunne betyde, at dsse borgere blver vanskelgere at få aktverng og vdere ud på arbejdsmarkedet. I dsse tlfælde kan det være nødvendgt at omgøre afgørelsen. For sndsldende borgere med lavt støttebehov, vl der kunne ske en henvsnng tl en støtte væresteder. Der kan dog blve behov for en ændrng værestedernes tlbud, så de har egentlg optrænng med f.eks. ADLtrænng, gennemgang af post/korrespondance samt at der ydes støttende samtaler og måske egentlg psykoeducaton. Der kan blve behov for at se på de fysske rammer og personalenormerngen værestederne ved denne omstllng. Det er der aktuelt kke foretaget vurdernger og beregnnger på. Under alle omstændgheder vl forslaget nedbrnge udgftsnveauet/servcenveauet. Der er kke væresteder for udvklngshæmmede og autster Slagelse Kommune. Derfor vl der være behov for at etablere væresteder f.eks. tlknytnng bosteder Slagelse, Korsør og Skælskør. Det vurderes, at såfremt der blev etableret væresteder tl denne borgergruppe, vlle de kunne overtage en del af støtte- og aktvtetsopgaverne efter 85. Det må også forventes, at en del af den støtte, som dag er bevlget som pædagogsk støtte, kan erstattes af hjemmehjælp jfr. SL. 83. Det betyder dog, at ældreområdet blver påført udgfter (men på et lavere udgftsnveau for kommunen). 3. Nedsættelse af tmeprsen tl prvate leverandører tl borgere, der modtager pædagogsk støtte jfr. SL. 85 (nedsættelse tl 366 kr.). Aktuelt modtager 10 borgere pædagogsk støtte af prvate leverandører eller bosteder, prmært borgere med asperger og autsme. Tmeprsen lgger dag mellem 375 kr. tl 525 kr. Forventet forbrug er opgjort tl 4.2 mo. kr. Ved nedsættelse af tmeprsen tl 366 kr. pr. tme fra forventes der at opnås en besparelse på 0,2 mo. kr. (årsvrknng 0,6 mo. kr.). Årsagen tl brug af prvate leverandører er, at de kan have en anden pædagogsk metode/tlgang tl opgaven. Der skal ndledes en forhandlng med de prvate leverandører med henblk på bllgere leverng. 4. Revsterng af ledsageordnng jfr. Servcelovens 97 for beboere botlbud egen kommune. Revsterng tl ledsageordnngen er allerede værksat. Der er tale om en revsterng af 85 beboeres ledsageordnng. Slagelse Kommunes andel udgør 27. Servceloven om Ledsagelse og kontaktperson 97. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde 15 tmers ledsagelse om måneden tl personer under 67 år, der kke kan færdes alene på grund af betydelg og vargt nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne. Stk. 2. Personer, der er vsteret tl 15 tmers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Stk. 3. En person, som er berettget tl ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret tl selv at udpege en person tl at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Maj 2010 Sde 7

8 Ved f.eks. nedsættelse af ledsagerordnng tl max. 7 tmer månedlgt fra forventes der at kunne opnås en besparelse på 0,1 mo. kr. (årsvrknng 0,4 mo. kr.) Beboere på botlbud har va deres ledsageordnng mulghed for at komme på cafe, teater, tl festval og lgnende sammen med en ledsager. Dsse aktvtetsmulgheder blver reduceret 5. Nedsættelse af servcenveauet vedr. aflastnngsophold fra max. 90 tl max. 50 dage om året. Der er bevlget aflastnngsophold tl 10 handcappede borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende. Bevllng tl aflastnngsophold udgør dag max. 90 dage årlgt. Forventet forbrug 2010 er opgjort tl 2,4 mo. kr. Forslaget omhandler nedsættelse af den maksmale aflastnng fra 90 tl 50 dage årlgt Servcelovens om aflastnng: 84. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde afløsnng eller aflastnng tl ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne. Stk. 2. Kommunen kan tlbyde mdlertdgt ophold tl personer, der en perode har et særlgt behov for omsorg og pleje. Ved nedsættelse af aflastnngsopholdet tl max. 50 dage årlgt vl der kunne opnås følgende besparelse 6 måneder: 40 dage x kr. pr. dag x 10 borgere: 2 = besparelse 0,5 mo. kr. (årsvrknng 1,1 mo. kr.) Der må forventes, at nogle af forældrene/pårørende vl efterspørge et døgntlbud, da de kke er berettget tl kompensaton for tabt arbejdsfortjeneste efter barnets fyldte 18. år. 6. Stop for tlgang tl varge døgntlbud Der har på nuværende tdspunkt været en afgang på 6 personer varge døgntlbud. Der skønnes en yderlgere afgang på 8 personer døgntlbud Hvs der stoppes mdlertdgt for ndvsterngen vl der umddelbart kunne opnås en besparelse. Servceloven om botlbud: 108. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde ophold boformer, der er egnet tl længerevarende ophold, tl personer, som på grund af betydelg og varg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne har behov for omfattende hjælp tl almndelge, daglge funktoner eller pleje, omsorg eller behandlng, og som kke kan få dækket dsse behov på anden vs. Såfremt ledge pladser døgntlbud kke genbesættes kan der forventes en besparelse. Besparelsen er beregnet ud fra, at 4 pladser blver ledge pr og 4 pladser pr : dage x kr. pr. døgn (gennemsntstakst) = besparelse 2,1 mo. kr. (årsvrknng 5,5 mo.kr.) Det må forventes, at borgere, der er ndlagt på sygehus, må undtages fra ordnngen, hvs de har behov for et botlbud. Borgere eget hjem vl kke mdlertdgt blve optaget på ventelste. Alt andet lge kan der dog kun blve tale om en udskydelse af udgfter. 7. Besparelse på særlgt dyre sager De særlgt dyre sager myndghedsområdet er gennemgået. I de sager, hvor Slagelse er handlekommune, vl man ndgå en forhandlng med botlbuddet om redukton af ekstra støtte og nedsættelse støttebehovet Maj 2010 Sde 8

9 Ved nedsættelse af ydelsen fra forventes en besparelse på: 7 personer x kr. = besparelse 1,0 mo. kr. (årsvrknng 2,0 mo.kr.) Det drejer sg om meget dårlge borgere med omfattende støttebehov, men det må på den anden sde forudsættes, at de værksatte tlbud kan medvrke tl forbedrnger og mndre personalebehov. 8. Ændrng af betalng vedr. Platangården, Vordngborg. Udgften tl en person anbragt på Platangården Vordngborg (døgntlbud med msbrugsbehandlng) deles mellem Msbrugsområdet og Myndghed Center for Handcap. Ved fordelng af udgften forventes en besparelse på 0,5 mo. kr. år Udgften fnanseres af overskud Msbrugscentret. Besparelsen fndes 2010, men ndgår som en del af Msbrugscentrets effektvserngsforslag for Samlet opgørelse forhold tl besparelsesforslag: Forslag Navn: Forventet besparelse 2010 Forventet besparelse Beskyttet beskæftgelse/samværstlbud 4,8 11,4 (maksmal besparelse) 2. Pædagogsk støtte tl pensonster Pædagogsk støtte tl kontanthjælps- 1,4 1,6 4,4 4,6 modtagere m.fl. (maksmal besparelse) 3. Nedsættelse af tmeprs hos prvate 0,2 0,6 Leverandører 4. Ledsageordnng tl beboere bosteder 0,1 0,4 5. Aflastnngsophold 0,5 1,1 6. Forventet afgang/stop for nyanbrngelser 2,1 5,5 (maksmal besparelse) 7. Nedsættelse af støtte/prs særlgt dyre 1,0 2,0 Sager 8. Udgften på én sag deles med Msbrugscentret 0,5 0,0 TOTAL 12,2 30,0 Ud fra de fremsatte forslag kan der ( bedste fald) opnås en besparelse på 12,2 mo. kr Der er kke regnet på eventuelle modgående udgfter. Der er gjort særlgt opmærksom på de forslag, hvor modgående udgfter eller ankeadgang kan mndske besparelsesforslagets omfang. På årsbass kan effekten af forslagene beregnes tl 30 mo. kr. Det betyder alt andet lge at underskuddet på myndghedsbudgettet på 20 mo. kr. kan nedbrnges over en to-årg perode. Maj 2010 Sde 9

10 Opfølgnng: Der følges op på økonom og udvklng antal sager hver måned med en fortsat fokus på prs, kvaltet og ndhold. Konkluson: Center for Handcap og Socalpsykatr har bestræbt sg på vdest mulgt omfang at sætte forslag spl, som kan brnge myndghedsbudgettet balance på kortest mulg td. På det korte sgt kan det kun ske ved at dreje på de håndtag, som fndes uden for de takstbelagte områder dvs. nden for en ramme af 60 mo. kr. Tl gengæld ndebærer det, at der fremlægges en række dybtgående forslag, med en besparelse på 20 % tl følge. På det største udgftsområde det takstbelagte område er der derudover en række bestræbelser gang for at nedbrnge udgfterne, både Slagelse Kommune (en del af turnusanalysen). De må forventes at få vrknng fra 2011 og fremover. Generelt for forslagene må der påregnes adskllge klagesager, som afgøres ankenstansen (Statsforvaltnngen). Nogle af sagerne kan ventes tabt. Både effekt og konsekvenser er beskrevet for hvert enkelt forslag. Det skal øvrgt bemærkes, at der de forventede udgfter for 2010 (og 2011) kke er taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager vedr. unge, hvad enten det drejer sg om botlbud eller det drejer sg om pædagogsk støtte. Der forelgger smpelt hen kke oplysnnger herom. Hvs man skulle pege på en væsentlg ændrng de fremtdge vlkår for udgftsbeslutnnger på det specalserede socalområde, kan det nævnes, at Folketnget netop har vedtaget, at betalngs- og handlekommuneansvaret fremadrettet skal være dentske, dvs. at udgangspunktet er at den kommune, der betaler, samtdg har vstatonskompetencen (handleretten). Slagelse Kommune har aktuelt 177 borgere anbragt tlbud andre kommuner. Samtdg har KL værksat et analysearbejde forhold tl prser og nctamenter på købs- og salgsområdet som aftalt økonomaftalen for Arbejdet skal afdække forklarende faktorer vedr. udgftsvæksten og komme med løsnngsmulgheder. Resultaterne heraf skal ndgå forhandlngerne mellem KL og regerngen om økonomaftalen for Derudover bør kommunerne regon Sjælland ntensvere samarbejdet omkrng rammeaftalen med henblk på at skabe mere tlld, samarbejde og enghed om, at kommunerne drver nogle tlbud for hnanden, hvor det er den enkelte kommunes forplgtelse at holde budgetterne balance og udgftsvæksten nede. Maj 2010 Sde 10

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 0 Program for øvelserne: Gennemgang af teoropgave fra Ugesedel 9 Gruppearbejde og plenumdskusson SAS øvelser, spørgsmål -4. Sdste øvelsesgang (uge 2): SAS øvelser,

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere