REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004"

Transkript

1 REFERAT Mandag, den 2. maj 2005 kl. 19.oo afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i Menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for a. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2004 b. Fastsættelse af andelskronen c. Godkendelse af budget for Indkomne forslag: a. Line Jahn stiller forslag om, at isolering mellem de øverste lejligheder og loftet forbedres. Line Jahn foreslår desuden indretningen af en tørrekælder, hvis der er plads i nogle af kælderrummene b. Administrationen stiller forslag om udarbejdelse af en ny vedligeholdelsesplan c. Endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev behandlet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27. januar d. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til pantsætning af ejendommen og låneoptagelse op til til finansiering af kloakrenoveringen. 5. Valg af formand Henning Løth er fratrådt i årets løb, og Jørgen Larsen har siden marts 2005 fungeret som formand for foreningen. 1

2 Følgende kandiderer: Bendt Poulsen, Bredegrund 9, 1.th. Janett Frederiksen, Bredegrund 3, 2.th. Jørgen Larsen, Bredegrund 9, 2. th. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Allan Bløndal (ønsker ikke genvalg) Ivan Lundorf Larsen (ønsker genvalg) Jørgen Larsen er i årets løb indtrådt for Rikke Schneider, der fraflyttede. I medfør af Bestemmelsen i vedtægternes 30 skal der således vælges nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Rikke Schneider. Dette bestyrelsesmedlem sidder kun i et år. Glennie Christensen, Bredegrund 19, 1., har meddelt, at hun opstiller til bestyrelsen 7. Valg af to suppleanter 8. Eventuelt I generalforsamlingen deltog 53 andelshavere, heraf 3 med fuldmagt Statsaut. Revisor Kurt Christensen Jesper Rydahl Pedersen og Doris Jensen fra administrationen. På vegne af bestyrelsen for A/B Bredegrund bød Jørgen Larsen velkommen til alle. Jørgen Larsen bad forsamlingen ved et minuts stilhed at mindes de af ejendommens beboere, der siden generalforsamlingen i april 2004 er afgået ved døden: Else M. Hansen, Kastrupvej 12 Per Sørensen, Kastrupvej 16 Jan Lund, Bredegrund 3 Svend-Erik Hansen, Kastrupvej 20 Ad punkt 1 a Valg af dirigent. Jesper Rydahl Pedersen blev foreslået som dirigent og herefter enstemmigt valgt. Jesper Rydahl Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne var lovligt indkaldt ved skrivelse af 18. april Ad punkt 1 b Valg af referent Doris Jensen fra administrationen blev valgt som referent. Ad punkt 1 c Valg af stemmetællere Jimmy Jensen og Henrik West blev valgt som stemmetællere. Ad punkt 2 Bestyrelsens beretning for 2004 På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen fremlagde dirigenten bestyrelsens beretning: 2

3 Året er selvfølgelig præget af den brand, der udbrød i Bredegrund 15 den 17. juni Branden udbrød i en stuelejlighed og bredte sig, så alle lejligheder i opgangen har været ubeboelige, blandt andet fordi trappen måtte udskiftes. De samlede omkostninger er dækket af foreningens forsikringsselskab, herunder også udgift for foreningen ved tab af husleje og boligafgift. Brandårsagen var en elektrisk varmeovn, der stod for tæt ved brændbart materiale. Bestyrelsen havde besluttet, at så mange som muligt skulle genhuses i ejendommen, og foreningen har derfor købt alle de lejligheder, der blev ledige, og anvendt dem som genhusningslejligheder. Genopbygning efter branden sluttede omkring den 1. februar 2005, men der er stadig mangler ved udførelsen. Bestyrelsen føler anledning til at takke de mange beboere, der hjalp med at få tingene til at køre. En række andelshavere har skriftligt over for bestyrelsen og administrationen klaget over, at den andelshaver, hvis uforsigtighed var skyld i branden, skulle flytte tilbage. Efter en række forhandlinger med den pågældende andelshaver og hans advokat er han flyttet frivilligt. Stormen i december 2004 kostede nogle skader, der ligeledes er dækket af forsikringen - samlet for ca. kr ,-. Der har været nogle personudskiftninger i årets løb: Rikke Schneider udtrådte som bestyrelsesmedlem pr. 1. februar 2005 på grund af fraflytning. I hendes sted indtrådte Jørgen Larsen. Formanden Henning Løth blev sygemeldt i oktober 2004 og trådte endeligt tilbage i begyndelsen af marts Jørgen Larsen har fungeret som formand siden. Foreningen fik ny vicevært den 1. maj 2004, men Dennis Lehnert valgte at opsige sin stilling pr. 31. marts Ny vicevært, Jens Peter (PED) Sørensen, tiltræder 1. juni 2005 og i mellemtiden varetages renholdelsesfunktioner m.v. af et ejendomsfirma. Arbejdet med udskiftning af ejendommens kloaksystem fortsætter og man forventer at starte gravearbejdet i begyndelsen af august, d. v. s. umiddelbart efter skoleferiens afslutning. Administrationen er flyttet og har nu lokaler i Njalsgade 21 F, 2., 2300 København S. Administrationen er samtidig overtaget af Jesper Rydahl Pedersen, som altid i samarbejde med Doris Jensen. Der blev informeret om de nye regler i andelsboligloven. Endelig rettede den afgående bestyrelse en stor tak til Henning Løth for hans store arbejde igennem ganske begivenhedsrige år, og til Jørgen Larsen for hans beredvillige assistance i de sidste par måneder. 3

4 En del andelshavere klager over manglende oprydning og information omkring storskrald. Dennis har i marts måned oplyst, at ejendommen har en særlig aftale med R98 og der i øjeblikket er 1½ mds. ventetid på opstilling af containere. Intet er sket, dags dato ligner skralderummene en losseplads. Flemming Jensen har ønsket at få adgang til et gennemsyn af bestyrelsesprotokol (som en andelshaver har ret til)+ ventelister. Dette har ikke været muligt efter gentagne henvendelser til bestyrelsen. Flemming Jensen søger oplyst, hvor mange og hvilke personer, som er påført ventelisterne, både den eksterne og interne liste. Han forventer, at dette sker ved henvendelse til den nye bestyrelse.linda Eriksen stod opført som nr. 2 på intern-venteliste, opdateret efter indbetalingerne primo Maria oplyste, at man udsender brev til de tre første på listen, når en lejlighed er ledig. En andelshaver er meget utilfreds med vaskeriet, en centrifuge og en vaskemaskine har været ude af drift i 10 dage. Flere andelshavere rettede henvendelse til bestyrelsen angående bredbånd og hvornår dette bliver installeret. Jesper Rydahl oplyste, at priserne næsten ændrer sig fra dag til dag.foreningen har indhentet mange tilbud til dato. Dirigenten fastslog, at installation af bredbånd vil gå til dagsorden på næste ekstraordinære generalforsamling. Steen Sørensen oplyste, at der er rigtig mange udbydere på installation og service af bredbånd, markedet er meget svært og til tider umuligt at gennemskue. Den kommende bestyrelse skal arbejde med dette og finde frem til en accept af nogle tilbud før næste generalforsamling. Ad punkt 3 a Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Statsautoriseret revisor Kurt Christensen gennemgik årsrapporten med følgende bemærkninger: Indtægter steget med fortjeneste af salg af to lejligheder, Elforbruget steget med kr ,-, TVinspektion af kloakker forøger vedligeholdelsesudgifterne i forhold til budget, stigning af forsikringspræmier, låneoptagelse ved fjernvarmeinstallation er indgået ved omlægning af lån i ejendommen, hvorfor boligafgift og fjernvarmeinstallation på huslejeopkrævningerne kan opkræves samlet for så vidt angår andelshaverne. Dirigenten foreslog afstemning om godkendelse af årsrapport for Årsrapporten blev eenstemmigt godkendt. Ad punkt 3 b Fastsættelse af andelskronen. Bestyrelsen foreslår andelskronen fastsat til kr ,-. Generalforsamlingen diskuterede økonomi m.m. for ejendommen for næste regnskabsår. Udgifterne til Kloakrenovering blev anslået til 2½ - 3½ mill. hertil kommer gårdrenoveringen, isolering m.m. Et lånebeløb på op til 6 mill. menes passende. Administrationen indhenter tilbud for låneomlægningen. Nogle andelshavere bemærkede den store udgift til sommerfesten. Dirigenten foreslog afstemning om fastsættelse af andelskronen til kr ,-. Andelskronen på kr ,- blev eenstemmigt godkendt. 4

5 Ad punkt 3 c Vedtagelse af budget. Kurt Christensen gennemgik budgettet for år Der var ingen kommentarer fra generalforsamlingen til budgettet. Budgettet for år 2005 blev eenstemmigt godkendt. Ad punkt 4 Indkomne forslag. Isolering: Maria Theodorou indhenter tilbud for 4.sal lejligheder + stuelejligheder. Generalforsamlingen vedtog at foreningens bestyrelse, administration og ingeniørfirma fremlægger oversigt og tilbud ved en ekstraordinær generalforsamling til efteråret. Tørrekælder: Samlet tørrerum i.f.m. vaskeriet en god ide. Ejendommen har et stort problem med kælder-/loftsrum. Hvem har hvilke rum? Administrationen vil udsende en skrivelse til alle beboere om afmærkning af rum. Alle rum skal herefter følge lejlighedens lbr.nr. Hvad vil et tørrerum koste med udluftning, varme m.m. Den kommende bestyrelse vil fremlægge forslag og pris herpå til ekstraordinær generalforsamling. Vedligeholdelsesplan: Generalforsamlingen vedtog, at ejendommens ingeniørfirma skal gennemgå og udarbejde en plan over hvilke arbejder, der er behov for i de næste 10 år. Denne plan skal ligeledes fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer: Følgende ændringer af vedtægterne vedtoges endeligt, alt i overensstemmelse med det, der blev bestemt på ekstraordinær generalforsamling den 27. januar 2005: - Vedtægternes 4, stk. 1: Foreløbigt indskud udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, det på udleveret oversigt angivne beløb. Foreningen er forpligtet til, såfremt der skal lånes til dette indskud, at stille sikkerhed i form af garanti og pant i ejendommen for disse indskud. Dette gælder for indskud, som indbetales af de lejere, der melder sig ind i foreningen inden skødets underskrift, og kun såfremt de optager lån i den bank, foreningen udpeger. UDGÅR - Vedtægternes 4, stk. 2: Nye medlemmer betaler ved optagelsen i andelsboligforeningen, hvad der svarer til lejlighedens værdi på optagelsestidspunktet inklusive forbedringer. Er lejligheden en lejet lejlighed, tilfalder beløbet foreningen, ellers den udtrædende andelshaver eller dennes bo med fradrag af gæld til foreningen, långivende bank, hvis foreningen har stillet kaution og/eller anden sikkerhed, og eventuelle sociale myndigheder. INDGÅR - Vedtægternes 4, stk. 3: 5

6 Erhververen af en andel, hvor der alene er knyttet retten til en bolig, kan forlange, at foreningen yder en garanti for lån i et pengeinstitut til delvis dækning af den del af prisen, der betales for andelen i foreningens formue. Garantien ydes efter de regler der er fastsat i den til enhver tid værende lov om andelsboligforeninger, nu efter 5 stk.12 der lyder som følger: UDGÅR - Vedtægternes 4, stk. 4: Garantien ydes til 60 % af den del af prisen for andelen i foreningens formue, der overstiger kr ,00. Det garanterede lån skal afdrages over 15 år og forfalder ved videresalg af andelen. Udeblivelse af betaling af renter og afdrag på det garanterede lån betragtes som misligholdelse med betaling af boligafgift og kan medføre eksklusion og ophævelse af brugsretten til boligen. UDGÅR - Vedtægternes 4, stk. 5: Bestyrelsen er berettiget til at godkende, at foreningen stiller yderligere garanti for andelshavere. INDGÅR Ændringen i 4 er eenstemmigt vedtaget. - Vedtægternes 7, stk. 1: Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest, beslaglæggelse eller eksekution og ej heller indgå i noget konkursbo. Andelen kan ikke belånes (pantsættes), og den kan kun overdrages med bestyrelsen samtykke og på vilkår godkendt af bestyrelsen. UDGÅR 7, stk. 1 er herefter ændret, således at den nu indgår med følgende ordlyd: Andelen kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke og på vilkår godkendt af bestyrelsen. INDGÅR - Vedtægternes 8: Boligaftale Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftelig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives. Der oprettes dog ikke selvstændig boligaftale, hvis disse vilkår fremgår af den oprindelige lejeaftale (for medlemmer, der deltog i stiftelsen) eller af den salgsaftale, der ligger til grund for andelshaverens indtræden. INDGÅR 6

7 - Vedtægternes 10, stk. 4: Indretter Har andelshavere helt eller delvist indrettet badeværelser i henhold til det på generalforsamlingen torsdag den 20. september 2001 vedtagne, skal udgiften betragtes som et indskud i foreningen og medtages i udregningen af lejlighedens værdi i forbindelse med salg. INDGÅR - Vedtægternes 10, stk. 10: Foreningen kautionerer/garanterer kun for eventuelle banklån i overensstemmelse med reglerne i Lov om Andelsboliger og andre Boligfællesskaber 5 stk. 12, jf. vedtægtens 4, 3. afsnit. UDGÅR - Vedtægternes 12, stk. 1: En andelshaver kan fremleje eller udlåne sin lejlighed, såfremt bestyrelsen giver tilladelse. Tilladelsen skal administreres i overensstemmelse med Lejelovens tilsvarende bestemmelser, se Lejelovens 70. Alle fremleje- eller lånevilkår, herunder lejens størrelse (der forudsætningsvist ikke må overstige boligafgiften) skal godkendes af bestyrelsen. INDGÅR - Vedtægternes 14, stk. 5: Hver andelshaver har ved foreningens overtagelse af ejendommen, ret til at få en familie/person på venteliste. Er den pågældende et barn, kan barnet først få tildelt en lejlighed, når det er fyldt 18 år på tildelingstidspunktet. UDGÅR - Vedtægternes 14, stk. 6: Bestyrelsen fører en venteliste, hvor interesserede, der ønsker at indtræde som andelshavere, kan skrive sig på. Efter bestyrelsens bestemmelse kan der opkræves et gebyr for at være ført på venteliste. INDGÅR - Vedtægternes 14, stk. 7: Ledige andelslejligheder tilbydes til interesserede på ventelisten efter anciennitet på ventelisten. INDGÅR 7

8 - Vedtægternes 15, stk. 5: Ovennævnte regler gælder ligeledes for det tilfælde, at lejligheden er købt på tvangsauktionslignende vilkår. INDGÅR - Vedtægternes 15a, stk. 6: Bestyrelsen har ret til under sammenlægningsarbejdet at kontrollere, at sammenlægning reelt sker og at arbejdet afsluttes inden bygningsmyndighedens tilladelse udløber. INDGÅR - Vedtægternes 16, stk. 7: Indtil generalforsamlingen bestemmer anderledes anvendes punkt C. UDGÅR - Vedtægternes 18, stk. 5: Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og eventuelle pantsikrede lån eller lån, for hvilke foreningen kautionerer, udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. INDGÅR - Vedtægternes 24, stk. 1, nr. 9: 9. Såfremt bestemmelserne i 15 med hensyn til antallet af voksne i lejligheden ikke respekteres. INDGÅR - Vedtægternes 26, stk. 2: Forslag om opstilling til valg som formand eller bestyrelsesmedlem skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vælge at se bort fra nærværende bestemmelse. INDGÅR Endelig vedtagelse godkendt. Låneoptagelse: Generalforsamlingen vedtog bemyndigelse til bestyrelsen til låneoptagelse. 8

9 Punkt 4 e v/ Janett Frederiksen: Prisfastsættelse til brandalarm (tilbud ,-), isolering samt nye hoveddøre indgår i vedligeholdelsesplanen. Ad punkt 5 Valg af formand. Jørgen Larsen bad om ordet og meddelte generalforsamlingen, at han trækker sig til valget om formandsposten, men stiller op som bestyrelsesmedlem i foreningen. Janett Frederiksen og Bent Poulsen præsenterede sig for forsamlingen. Dirigenten foreslog skriftlig afstemning om formandsposten: Janett Frederiksen 40 stemmer Bent Poulsen 5 stemmer 8 undlod at stemme. Janett Frederiksen blev valgt til formand. Ad punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende opstillede til bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Larsen,Flemming Jensen,Glennie Christensen, Jesper Poulsen, Ivan Lundorf Larsen og Bent Poulsen. Dirigenten foreslog skriftlig afstemning. Jesper Poulsen 45 stemmer Glennie Christensen 33 stemmer Jørgen Larsen 29 stemmer Flemming Jensen 23 stemmer Ivan Lundorf Larsen 20 stemmer Bent Poulsen 3 stemmer 6 undlod at stemme Jesper Poulsen, Glennie Christensen og Jørgen Larsen blev valgt til bestyrelsen. Andelsboligforeningens bestyrelse : Janett Frederiksen, Bredegrund 3, 2.th. - formand Maria Theodorou, Bredegrund 11, 2.tv. JesperPoulsen, Bredegrund 11, 2.th. Glennie Christensen, Bredegrund 19, 1 Jørgen Larsen, Bredegrund 9, 2.th. Ad punkt 7 Valg af to suppleanter Efter afstemning blev følgende valgt: 9

10 Flemming Jensen 1.suppleant Jimmy Jensen 2.suppleant Ad punkt 8 Eventuelt Tonny Yde Nielsen stillede spørgsmål til dirigenten om fejl og mangler vedrørende de nye badeværelser. Den 22. februar har administrationen sendt anbefalet brev til Ballerup VVS. Efterreparationer bliver lavet på firmaets regning, såfremt dette ikke selv udfører disse reparationer. Beboere i stuelejlighederne forhørte sig om dekort i varmeregningerne, ejendommens ingeniør skal undersøge dette. Oliering af trappeopgang Bredegrund 11 stærkt utilfredsstillende.- Der har været indbrud i kælderrum under nr. 15 og nr. 17, 5 til 6 hængelåse brudt op. Hærværk på bil ved Kastrupvej 18. Velkomstmappe til nye beboere ønskes. Kun ejendommens beboere har tilladelse til at vaske i vaskekælderen, ikke folk udefra, problemer omkring vasketider opstår meget ofte. Beboerne i Bredegrund 15 mangler nøgler til låsesystem, dørene til hoved- og bagtrappe står åbne. Dirigenten bad den nye bestyrelse om at gennemgå ovennævnte problemer. Jesper Rydahl Pedersen takkede tidligere formand Henning Løth for godt samarbejde og den store indsats i bestyrelsen og for ejendommen, han har ydet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Jesper Rydahl Pedersen Dirigent 10

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR

V E D T Æ G T E R FOR Ejd.nr. 61729 V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FRØKEN MUNCK Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere