Budget 2013 samt budgetoverslagsårene ØKONOMIUDVALGET. (side )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)"

Transkript

1 Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side ) 226

2 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse 227

3 Politisk administration s budget for 2013 er på 197,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Administration 71% Lønpuljer 7% Tjenestemandspensioner 6% Øvrige Forsikring fællesudgifter og 3% -indtægter Budgetreserve 0% 3% Forventede budgetoverførsler fra 2012 til % Politisk administration 4% 228

4 Politisk administration Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Udvalgsformænd Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdeling Jobcenter Jobcenter Ydelseskontor Børn, Kultur og Sundhed Social Teknik og miljø Fællesudgifter administration Udbetaling Danmark Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Centrale IT-systemer

5 Politisk administration Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2016 Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ejendomme til salg Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri s budgetreserve Forventede budgetovf til

6 Politisk administration Politisk Administration Området dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom Beboerklagenævn, Huslejenævn osv. Overordnede forudsætninger De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Økonomiudvalg 7 Formandshonorering Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 15% af borgmestervederlag Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 5 25% af borgmestervederlag Socialudvalget 5 20% af borgmestervederlag Teknik- og Miljøudvalget 5 22% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg 13 5% af borgmestervederlag Børn- og Ungeudvalget 5 4% af borgmestervederlag Formandsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget og udvalgsvederlagene udgør 104,98% af borgmestervederlaget. I budgettet for 2013 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration: TOTAL Kommunalbestyrelse i alt Kommunalbestyrelse Borgmester og viceborgmester Vederlag udvalgsformænd Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Partitilskud Valg Under Kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. I budgettet er der endvidere afsat kr. til seminarer for Kommunalbestyrelsen. 231

7 Politisk administration Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på kr. Puljen kan specificeres således: generel pulje til arrangementer kr. tilskud til Rosenfestivalen kr. tilskud til Radio Nordfyn kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er i 2013 afsat budget til valg, idet der forventes afholdt udgifter til: Kommunalbestyrelsesvalg kr. Handicap- og ældrerådsvalg kr. Skolebestyrelsesvalg kr. 232

8 Administration - generelt Administration - Generelt Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Områder med overførselsadgang mellem årene På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. januar Administrationen er opdelt i nedenstående underområder og hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer m.m., der er fagspecifikke. Hovedparten af it-systemafgifter er budgetteret særskilt, men de enkelte afdelinger kan have budgetter til særlige fagspecifikke systemer. Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdelingen Jobcenter, administration, herunder Ydelseskontor Familieafdelingen Socialafdelingen Teknik- og Miljøafdelingen Fællesudgifter og indtægter Udbetaling Danmark Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Centrale it-systemer og licenser Ej udmøntede besparelse i forbindelse med digitaliseringsprojekter, som vil blive iværksat i perioden Områder uden overførselsadgang mellem årene Leje og forpagtning Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri 233

9 Områder med overførsel mellem årene Områder med overførselsadgang mellem årene Administrationsområdet er fra 2013 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende: Antalt fuldtidsstillinger Heraf Stil- Heraf Stil- Heraf Stilchefer linger chefer linger chefer linger Heraf chefer TOTAL 207,4 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 Direktion 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Borgmesterkontor 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 Økonomi og Løn 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 Rådhusservice og kantine 5,1 5,1 5,1 0 5,1 It-afdeling 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 Jobcenter, administration og Ydelseskontor 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 Børn og Kultur - i alt 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 Børn, Kultur og Sundhed, administration 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 Børn og Unge, administration 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 Social, administration 23,3 1,0 23,0 2,0 23,0 2,0 23,0 2,0 Teknik og Miljø i alt 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 Teknik og Miljø, administration 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 Natur og Miljø, administration 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 Kontorelever 6,0 6,0 6,0 6,0. Normeringer pr. 1. januar Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer. Der er administrative stillinger, der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende byggesager, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri. Derudover er stillingen som energikonsulent forudsat lånefinansieret. Udover ovenstående 14 chefer er der i Nordfyns Kommunes organisation chefer, der er registreret under fagudvalgene. Det drejer sig om Driftschef plejeboliger Driftschef hjemmeplejen Leder af træningsområdet Beredskabschef I budgettet for 2013 er der sket en del justeringer i normeringerne dels; som følge af afdelingernes ændrede opgaveportefølje ved fordelingen af opgaverne i Borgerservice og Ydelseskontor afledt af sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice pr. 1. januar 2013 som følge af overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark 234

10 Områder med overførsel mellem årene Rammebesparelse TOTAL Endnu ikke realiseret besparelse Den i det oprindelige budget for 2013 politiske vedtagne rammebesparelse udgør kr. Der er i Direktionen fastlagt en fordelingsnøgle, hvor der gennemføres deciderede besparelser for kr. fordelt i forhold til antallet af administrative stillinger indenfor de respektive direktørområder. Fordelingen er følgende: Alle beløb i hele kr. og 2013-priser Fordeling af besparelsen Udmøntet i det administrative budgetoplæg Kommunaldirektørens område Social- og Arbejdsmarkedsdirektørens område Børn- og Kulturdirektørens område Teknik- og Miljødirektørens område TOTAL Den resterende del af rammebesparelsen forventes udmøntet i forbindelse med budgetoverførsler samt ved stillingsvakancer. Direktion Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. TOTAL 4, , , , Løn og andre personaleomkostninger Administrationsudgifter Sikkerhed og arbejdsmiljø Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck-aftale for alle kommunens ansatte samt lovpligtig uddannelse af MED-udvalgs- og arbejdsmiljørepræsentanter. 235

11 Områder med overførsel mellem årene På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af Borgmesterkontoret: TOTAL Sikkerheds- og miljøarbejde Falck-abonnement Uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelse Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Borgmesterkontor Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og kommunaldirektør. Opgaverne omkring HR, Hovedudvalget, kommunikation, markedsføring og udvikling hører ligeledes under Borgmesterkontoret. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø under Borgmesterkontoret. TOTAL 15, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Forsikringsadministration varetages ligeledes af Borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang. Det tidligere UCL- projektet er fra 2013 omplaceret til Borgmesterkontoret og grundsalg er flyttet fra Borgerservice til Borgmesterkontoret. Økonomi og Løn Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring økonomisk sagsbehandling, regnskabsaflæggelse, indkøb og udbud, styring af likvider, budgetlægning og budgetopfølgning, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning, lønforhandlinger samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger Økonomi og Løn for inddrivelse af restancer. 236

12 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 26, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Rådhusservice Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere, samt kantinepersonale. Derudover indeholder området driftsbudgettet for de 3 rådhuse. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Drift og rengøring af rådhuse Kantinedrift Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm. Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget til årlige mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt. Vedligeholdelse af rådhusene er endvidere medtaget under Rådhusservice. It-afdelingen Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til drift og vedligehold samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere. It-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Ældreområdet. Pr. 1. januar 2013 er der brugere. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. De forskellige driftskonti fremskrives med den politisk vedtagne fremskrivningsprocent. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Løbende systemvedligeholdelse

13 Områder med overførsel mellem årene Printere og kopimaskiner Program og systemvedligeholdelse Service og vedligeholdelse hardware Systemdrift, KMD Telefoni og kommunikation Særlige forhold vedrørende budget 2013 It-budgettet er nedskrevet med kr. til udgift til porto, som er flyttet til Fællesudgifter. It-budgettet er endvidere nedskrevet med udgifter i henhold til Ny lov om digital post andel ved kopiering. Der er indregnet en besparelse i 2013 på kr., kr. i 2014 og kr. i Dette svarer til beløbet som Nordfyns Kommune er trukket via DUTudligningen. Jobcenter, administration og Ydelseskontor Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder. Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere. Ydelseskontoret varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp m.v. TOTAL 51, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter Lægeerklæringer Tolkebistand Projekter Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets driftsudgifter. Ydelseskontoret er pr. 1. januar 2013 flyttet fra Borgerservice til Jobcenter. Det drejer sig om 9,76 stillinger., der er finansieret af særlige puljemidler, indgår ikke i normeringen. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af digitalisering af arbejdsgange med lægeerklæringer. Der etableres en digital sundhedsportal, som binder kommunen, den prakti- 238

14 Områder med overførsel mellem årene serende læge og hospitaler sammen i én effektiv kommunikationskanal med det udgangspunkt, at al kommunikation kan digitaliseres. Systemet medvirker til at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling. Børn, Kultur og Sundhed, administration Børn, Kultur og Sundhed er budgetmæssigt opdelt i 2 afdelinger: Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen varetager de administrative opgaver vedrørende: o administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetalinger o den forebyggende sundhedsindsats, kulturopgaver samt hele fritidsområdet incl. Folkeoplysningsområdet Børn- og Ungeafdelingen varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. TOTAL 33, , , , Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen 11, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Børn- og Ungeafdelingen 22, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Særlige forhold vedrørende budget 2013 I forbindelse med omorganiseringen af PPR primo 2012, er der overflyttet en medarbejder fra PPR til Børn- og Ungeafdelingen. Social, administration Socialadministrationen varetager alle opgaver i forbindelse med visiteringer indenfor hele Ældreområdet i form af hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler, visiteringer til voksne handicappede over 18 år og pensioner. 239

15 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 23, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer Særlige forhold vedrørende budget 2013 Pr. 1. januar 2013 er Borgerservice flyttet til Biblioteket og arbejdet med socialt bedrageri og SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshæmmede) er flyttet til Myndighedsafdelingen. Pr. 1. marts 2013 er der yderligere 2 medarbejdere, der overgår til Udbetaling Danmark. Teknik og Miljø, administration Afdelingen er opdelt i 3: Driftsafdelingen, Plan og Byg samt Natur og Miljø. Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, kollektiv trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning, genbrugspladser og renovation. Plan, Byg og Beredskab varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning, ejendomsskat og redningsberedskab. Afdelingen bistår i øvrigt Driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver. Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i Driftsafdelingen. TOTAL 36, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Byggesagsgebyrer Ejendomsforespørgsler Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytning, byggesagsbehandling landbrugssager, landbrugstilsyn I Teknik og Miljø er der 1,5 stilling der er finansieret af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, ligesom stillingen som energikonsulent er forudsat lånefinansieret. Fællesudgifter - administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. 240

16 Områder med overførsel mellem årene TOTAL PBS-gebyrer og andre gebyrer Fællesudgifter til stillingsannoncer Porto Fælles kontorhold Revisionsudgifter Advokat og konsulentbistand Kontingent til KL Kontingent til Indkøbssamarbejdet Pulje til egne udbud Diverse abonnementer: Kommunen, Mellemarkiv tidl. Fyns Amt, Copy-Dan Fællesudgifter kommunale ejendomme Opdatering af befolkningsprognose Indkøbsrationale Leasing af administrative biler Administrative fællesskaber Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er overført kr. til porto vedrørende KMD-systemer fra It-afdelingens budget. Budgettet til porto er herefter nedskrevet med kr. pga. overførte opgaver til Udbetaling Danmark. Portokontoen er ligeledes nedskrevet i forhold til udmøntningen af besparelse vedrørende Lov om digital post. Reduktionen udgør i kr., i kr. og i kr. Det fælles kontorholdsbudget er nedskrevet med kr. pga. overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark og Biblioteket. Budgettet til revision er tilpasset ny revisionsaftale. Der er afsat kr. til ekstra revisionsydelser. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af beslutningen om leasing af administrative biler. I henhold til opgørelse fra Kommuneleasing vil det være fordelagtigt at lease biler i stedet for at udbetale befordringsgodtgørelse. Som en forsøgsordning anskaffes 4 biler. Endvidere er budgettet reduceret med yderligere kr. årligt som følge af etablering af administrative fællesskaber. Administrationen optimeres således, at ensartede opgaver samles i administrative interne fællesskaber. Udbetaling Danmark Der afsættes midler til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget opkræves inklusive medarbejdernes løn. 241

17 Områder med overførsel mellem årene TOTAL Administrationsbidrag I henhold til budgetvejledningen skal der afregnes et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med virkning fra 1. januar Det endelige bidrag kendes først i december 2012, men med udgangspunkt i budgetvejledningen skal Nordfyns Kommune påregne at skulle betale kr. i administrationsbidrag. Dette fordeler sig med et generelt administrationsbidrag på kr. samt et bidrag på kr. vedrørende udgifter, som overføres fra kommunen og til Udbetaling Danmark. De administrative budgetter er reduceret med kr. indenfor områderne porto, betaling til KOMBITT vedrørende NEM-refusion, reducering af fælles kontorholdsudgifter samt ATP s medfinansiering af betaling for IT-systemer. Nordfyns Kommune overfører 5,84 stilling til Udbetaling Danmark med virkning fra henholdsvis 1. november 2012 og 1. marts Den samlede direkte udgift for de overførte medarbejdere udgør kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Merudgiften til betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på kr. er indarbejdet i budget Fællesindtægter - administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. TOTAL Rykkergebyrer Administrationsbidrag m.v Nordfyns Kommune forestår administration af følgende brugerfinansierede områder, hvortil der opkræves administrationsbidrag: skorstensfejergebyr kr. administrationsgebyr for administration af renovationsområdet kr. administrationsgebyr for administration af havn og marina kr. Opkrævningerne beregnes ud fra en faktuel beregning over forbrug af tid, it-systemer mm. 242

18 Områder med overførsel mellem årene Særlige forhold vedrørende budget 2013 Administrationsgebyret for renovationsområdet er tilpasset efter, at hovedparten af opgaverne med opkrævning af renovation nu foretages på Genbrugsstationen. Kontorelever i administrationen Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2012 og 2 nye ansættes fra september TOTAL Løn og andre personaleudgifter Refusionsindtægter Særligt vedrørende budget 2013 Der er budgetteret med bonus-ordning for indgåelse af praktikpladser. Uddannelsespulje I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje for rådhuspersonale. Derudover kan puljen anvendes til finansiering af andre særlige uddannelsesforløb for rådhuspersonale. Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Borgmesterkontoeret. TOTAL Uddannelsespulje Rådhuspersonale Fælles uddannelsespulje for alle ansatte Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Borgmesterkontoret. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: Der tilbydes behandling indenfor fysioterapi og kiropraktik. Der kan gives 5 gratis behandlinger (klip) pr. medarbejder indenfor kalenderåret. Et klip kan omsættes til én behandling, enten kiropraktik eller fysioterapi, eller klip kan bruges til træning. Man kan bruge ét klip til én træningsinstruktion, én måneds træning 243

19 Områder med overførsel mellem årene eller til en konditest inklusiv beregning af BMI. Endvidere vil der kunne bruges to klip til at købe en løbestilstest, hvor det skønnes relevant. Det forebyggende arbejde tilgodeses ved 1-2 årlige foredrags- eller aktivitetsaftener, der planlægges og finansieres 50/50 mellem Nordfyns Kommune og Sundhedsteamet. Psykologordningen fortsætter uændret, dvs. at såfremt chef og direktør for området indstiller det, kan der gives medarbejdere op til ca. 5 gratis behandlinger hos privat psykolog. Fravær til behandling under sundhedsordningen ligger uden for den normale arbejdstid. Sundhedsordningen er en del af Hovedudvalgets strategiplan og er under evaluering. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret TOTAL Sundhedsordning Psykologordning Digitalisering på administrative områder TOTAL Digitalisering på adminsitrative områder Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering på de administrative områder på kr. i 2013, og kr. i 2014, 2015 og Digitalisering i resten af opganisationen TOTAL Digitalisering i resten af organisationen

20 Områder med overførsel mellem årene Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering i resten af organisationen på kr. i 2014, og kr. i 2014, og kr. i Centrale IT-systemer Som led i nye konteringsregler er der oprettet en ny fælleskonto til alle centrale-it systemer. På dette område afholdes alle system- og licensafgifter til KMD-systemerne, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, sundhedssystemer samt lov- og blanketsystemer KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne og de indgåede SKI-aftaler. TOTAL Centrale it-systemer Særlige forhold vedrørende budget 2013 KMD-kontrakten er justeret i henhold til prisaftale, og der er indgået nye aftaler. På nogle områder er aftalerne indgået på baggrund af SKI-aftaler. De nye it-kontrakter giver en besparelse, som er anvendt til KOMBITs nye FLIS-system (Fælles Ledelses InformationsSystem). 245

21 Områder uden overførselsadgang Områder uden overførselsadgang Leje- og forpagtningsindtægter Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler. TOTAL Forpagtningsindtægter af jord Lejeindtægter af havnearealer Bogense Kystcamping Udlejningsejendomme Sundhedshus Bogense Drift af ejendomme, som er sat til salg Særlige forhold vedr. budget 2013 Der er afsat budget til drift af de ejendomme, som er sat til salg. Det drejer sig om budget til forbrugsafgifter, forsikringer og vedligehold af følgende ejendomme: Tidligere materialegård, Industrivej 4 C, Søndersø Tidlidliger Spiren, Dalvej 2, Morud Tidligere Klinteskolen, Klintevej 48, Bogense Tidligere Heldagsskolen, Skolegade 14, Otterup Tidligere Heldagsskolen, Horsebækvej 101, Otterup Hannas Hus, Holmevej 51, Søndersø Karens Hus, Mejerivej 8, Søndersø Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter. Lønpuljer Området dækker udgifter til puljer som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov. TOTAL Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse Pulje til trepartsaftaler /kvalitetsreform

22 Områder uden overførselsadgang Pulje til finansiering af MEDorganisation Pulje til særlige fleksjob For puljen til barsel er budgettet uændret. Budgettet er på niveau med forbruget i 2011 og Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2013 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis kr. og kr. Direktionspuljen anvendes og prioriteres af Direktionen. Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje, som endnu ikke er forhandlet. Akutpuljen er en obligatorisk pulje, som er afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne. Pulje til finansiering af MED-organisationen er budgetteret ud fra, at alle områder har bidraget med 0,14% af vikarbudgettet til finansiering af denne pulje. Midlerne fordeles halvårligt til de institutioner, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om, at Jobcenteret råder over 37 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en restpulje på kr. Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er sygdomspuljen reduceret med kr. årligt. Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. TOTAL Tjenestemandspensionspræmier Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år Bonusindtægt fra Kommunernes Pension Der er budgetlagt ud fra antal pensionerede tjenestemænd samt tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni

23 Områder uden overførselsadgang Forsikringer I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af: eventuelle arbejdsskader ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området tegning af en særlig katastrofeforsikring konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration TOTAL 2, , , , Løn og andre personaleudgifter Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulentydelser Hensættelser til senere arbejdsskader Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent Nordfyns Kommunes forsikringer er udbudt i Indsatsen i 2012 og fem år frem foregår i et samarbejde med Gjensidige. Et af resultaterne af udbuddet er, at Nordfyns Kommune fremover er selvforsikret vedrørende løsøretyveri samt indfører intern selvrisiko på udvalgte områder. Der opkræves en intern præmie, svarende til den tidligere præmie ved Gjensidige. Den opkrævede præmie budgetteres anvendt til finansiering af skadeerstatninger ved løsøretyveri. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse på kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år. Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,19 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By s museer. Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år. 248

24 Områder uden overførselsadgang TOTAL Byfornyelse Kulturarvsforvaltning Ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil modtog kommunen midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget. TOTAL Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri Under s område er der budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres. Ved budget 2012 blev det besluttet at intensivere indsatsen ved ansættelse af en yderligere medarbejder. Denne stillingsbesættelse afventer afklaring omkring grænsefladerne til Udbetaling Danmark. TOTAL Byfornyelse

25 s budgetreserve s budgetreserve Budgetreserven skal jf. den godkendte økonomiske politik udgøre 0,5 % af de samlede driftsudgifter, svarende til kr. TOTAL s budgetreserve Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er s budgetreserve reduceret med kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i

26 Forventede budgetoverførsler Forventede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleves, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2012 til 2013, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale. Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende: TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på kr. også forventes overført fra 2013 til 2014 samt de efterfølgende år. 251

27 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til den politiske organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Udgifter til politisk organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til administrativ organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse 252

28 Udgifter pr. indbygge (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til administrativ organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på sammen niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til pension af tidligere tjenestemænd I nedenstående graf er medtaget udgifter til tjenestemandspension. Udgifter til pension til tidligere tjenestemænd Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 253

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget. (side 184-211)

Økonomiudvalget. (side 184-211) (side 184-211) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget. (side )

Økonomiudvalget. (side ) (side 128-148) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tekniske korrektioner Samlet oversigt

Tekniske korrektioner Samlet oversigt Samlet oversigt . Samlet oversigt 08-08-2008 Oversigt alle udvalg Tekniske korrektioner. Budgetoverslagsår Oversigt alle udvalg Udvalg Ny lovgivning Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere