Budget 2013 samt budgetoverslagsårene ØKONOMIUDVALGET. (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)"

Transkript

1 Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side ) 226

2 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse 227

3 Politisk administration s budget for 2013 er på 197,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Administration 71% Lønpuljer 7% Tjenestemandspensioner 6% Øvrige Forsikring fællesudgifter og 3% -indtægter Budgetreserve 0% 3% Forventede budgetoverførsler fra 2012 til % Politisk administration 4% 228

4 Politisk administration Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Udvalgsformænd Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdeling Jobcenter Jobcenter Ydelseskontor Børn, Kultur og Sundhed Social Teknik og miljø Fællesudgifter administration Udbetaling Danmark Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Centrale IT-systemer

5 Politisk administration Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2016 Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ejendomme til salg Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri s budgetreserve Forventede budgetovf til

6 Politisk administration Politisk Administration Området dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom Beboerklagenævn, Huslejenævn osv. Overordnede forudsætninger De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Økonomiudvalg 7 Formandshonorering Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 15% af borgmestervederlag Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 5 25% af borgmestervederlag Socialudvalget 5 20% af borgmestervederlag Teknik- og Miljøudvalget 5 22% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg 13 5% af borgmestervederlag Børn- og Ungeudvalget 5 4% af borgmestervederlag Formandsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget og udvalgsvederlagene udgør 104,98% af borgmestervederlaget. I budgettet for 2013 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration: TOTAL Kommunalbestyrelse i alt Kommunalbestyrelse Borgmester og viceborgmester Vederlag udvalgsformænd Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Partitilskud Valg Under Kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. I budgettet er der endvidere afsat kr. til seminarer for Kommunalbestyrelsen. 231

7 Politisk administration Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på kr. Puljen kan specificeres således: generel pulje til arrangementer kr. tilskud til Rosenfestivalen kr. tilskud til Radio Nordfyn kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er i 2013 afsat budget til valg, idet der forventes afholdt udgifter til: Kommunalbestyrelsesvalg kr. Handicap- og ældrerådsvalg kr. Skolebestyrelsesvalg kr. 232

8 Administration - generelt Administration - Generelt Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Områder med overførselsadgang mellem årene På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. januar Administrationen er opdelt i nedenstående underområder og hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer m.m., der er fagspecifikke. Hovedparten af it-systemafgifter er budgetteret særskilt, men de enkelte afdelinger kan have budgetter til særlige fagspecifikke systemer. Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdelingen Jobcenter, administration, herunder Ydelseskontor Familieafdelingen Socialafdelingen Teknik- og Miljøafdelingen Fællesudgifter og indtægter Udbetaling Danmark Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Centrale it-systemer og licenser Ej udmøntede besparelse i forbindelse med digitaliseringsprojekter, som vil blive iværksat i perioden Områder uden overførselsadgang mellem årene Leje og forpagtning Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri 233

9 Områder med overførsel mellem årene Områder med overførselsadgang mellem årene Administrationsområdet er fra 2013 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende: Antalt fuldtidsstillinger Heraf Stil- Heraf Stil- Heraf Stilchefer linger chefer linger chefer linger Heraf chefer TOTAL 207,4 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 Direktion 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Borgmesterkontor 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 Økonomi og Løn 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 Rådhusservice og kantine 5,1 5,1 5,1 0 5,1 It-afdeling 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 Jobcenter, administration og Ydelseskontor 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 Børn og Kultur - i alt 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 Børn, Kultur og Sundhed, administration 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 Børn og Unge, administration 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 Social, administration 23,3 1,0 23,0 2,0 23,0 2,0 23,0 2,0 Teknik og Miljø i alt 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 Teknik og Miljø, administration 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 Natur og Miljø, administration 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 Kontorelever 6,0 6,0 6,0 6,0. Normeringer pr. 1. januar Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer. Der er administrative stillinger, der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende byggesager, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri. Derudover er stillingen som energikonsulent forudsat lånefinansieret. Udover ovenstående 14 chefer er der i Nordfyns Kommunes organisation chefer, der er registreret under fagudvalgene. Det drejer sig om Driftschef plejeboliger Driftschef hjemmeplejen Leder af træningsområdet Beredskabschef I budgettet for 2013 er der sket en del justeringer i normeringerne dels; som følge af afdelingernes ændrede opgaveportefølje ved fordelingen af opgaverne i Borgerservice og Ydelseskontor afledt af sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice pr. 1. januar 2013 som følge af overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark 234

10 Områder med overførsel mellem årene Rammebesparelse TOTAL Endnu ikke realiseret besparelse Den i det oprindelige budget for 2013 politiske vedtagne rammebesparelse udgør kr. Der er i Direktionen fastlagt en fordelingsnøgle, hvor der gennemføres deciderede besparelser for kr. fordelt i forhold til antallet af administrative stillinger indenfor de respektive direktørområder. Fordelingen er følgende: Alle beløb i hele kr. og 2013-priser Fordeling af besparelsen Udmøntet i det administrative budgetoplæg Kommunaldirektørens område Social- og Arbejdsmarkedsdirektørens område Børn- og Kulturdirektørens område Teknik- og Miljødirektørens område TOTAL Den resterende del af rammebesparelsen forventes udmøntet i forbindelse med budgetoverførsler samt ved stillingsvakancer. Direktion Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. TOTAL 4, , , , Løn og andre personaleomkostninger Administrationsudgifter Sikkerhed og arbejdsmiljø Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck-aftale for alle kommunens ansatte samt lovpligtig uddannelse af MED-udvalgs- og arbejdsmiljørepræsentanter. 235

11 Områder med overførsel mellem årene På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af Borgmesterkontoret: TOTAL Sikkerheds- og miljøarbejde Falck-abonnement Uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelse Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Borgmesterkontor Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og kommunaldirektør. Opgaverne omkring HR, Hovedudvalget, kommunikation, markedsføring og udvikling hører ligeledes under Borgmesterkontoret. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø under Borgmesterkontoret. TOTAL 15, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Forsikringsadministration varetages ligeledes af Borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang. Det tidligere UCL- projektet er fra 2013 omplaceret til Borgmesterkontoret og grundsalg er flyttet fra Borgerservice til Borgmesterkontoret. Økonomi og Løn Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring økonomisk sagsbehandling, regnskabsaflæggelse, indkøb og udbud, styring af likvider, budgetlægning og budgetopfølgning, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning, lønforhandlinger samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger Økonomi og Løn for inddrivelse af restancer. 236

12 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 26, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Rådhusservice Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere, samt kantinepersonale. Derudover indeholder området driftsbudgettet for de 3 rådhuse. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Drift og rengøring af rådhuse Kantinedrift Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm. Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget til årlige mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt. Vedligeholdelse af rådhusene er endvidere medtaget under Rådhusservice. It-afdelingen Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til drift og vedligehold samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere. It-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Ældreområdet. Pr. 1. januar 2013 er der brugere. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. De forskellige driftskonti fremskrives med den politisk vedtagne fremskrivningsprocent. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Løbende systemvedligeholdelse

13 Områder med overførsel mellem årene Printere og kopimaskiner Program og systemvedligeholdelse Service og vedligeholdelse hardware Systemdrift, KMD Telefoni og kommunikation Særlige forhold vedrørende budget 2013 It-budgettet er nedskrevet med kr. til udgift til porto, som er flyttet til Fællesudgifter. It-budgettet er endvidere nedskrevet med udgifter i henhold til Ny lov om digital post andel ved kopiering. Der er indregnet en besparelse i 2013 på kr., kr. i 2014 og kr. i Dette svarer til beløbet som Nordfyns Kommune er trukket via DUTudligningen. Jobcenter, administration og Ydelseskontor Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder. Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere. Ydelseskontoret varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp m.v. TOTAL 51, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter Lægeerklæringer Tolkebistand Projekter Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets driftsudgifter. Ydelseskontoret er pr. 1. januar 2013 flyttet fra Borgerservice til Jobcenter. Det drejer sig om 9,76 stillinger., der er finansieret af særlige puljemidler, indgår ikke i normeringen. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af digitalisering af arbejdsgange med lægeerklæringer. Der etableres en digital sundhedsportal, som binder kommunen, den prakti- 238

14 Områder med overførsel mellem årene serende læge og hospitaler sammen i én effektiv kommunikationskanal med det udgangspunkt, at al kommunikation kan digitaliseres. Systemet medvirker til at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling. Børn, Kultur og Sundhed, administration Børn, Kultur og Sundhed er budgetmæssigt opdelt i 2 afdelinger: Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen varetager de administrative opgaver vedrørende: o administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetalinger o den forebyggende sundhedsindsats, kulturopgaver samt hele fritidsområdet incl. Folkeoplysningsområdet Børn- og Ungeafdelingen varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. TOTAL 33, , , , Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen 11, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Børn- og Ungeafdelingen 22, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Særlige forhold vedrørende budget 2013 I forbindelse med omorganiseringen af PPR primo 2012, er der overflyttet en medarbejder fra PPR til Børn- og Ungeafdelingen. Social, administration Socialadministrationen varetager alle opgaver i forbindelse med visiteringer indenfor hele Ældreområdet i form af hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler, visiteringer til voksne handicappede over 18 år og pensioner. 239

15 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 23, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer Særlige forhold vedrørende budget 2013 Pr. 1. januar 2013 er Borgerservice flyttet til Biblioteket og arbejdet med socialt bedrageri og SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshæmmede) er flyttet til Myndighedsafdelingen. Pr. 1. marts 2013 er der yderligere 2 medarbejdere, der overgår til Udbetaling Danmark. Teknik og Miljø, administration Afdelingen er opdelt i 3: Driftsafdelingen, Plan og Byg samt Natur og Miljø. Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, kollektiv trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning, genbrugspladser og renovation. Plan, Byg og Beredskab varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning, ejendomsskat og redningsberedskab. Afdelingen bistår i øvrigt Driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver. Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i Driftsafdelingen. TOTAL 36, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Byggesagsgebyrer Ejendomsforespørgsler Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytning, byggesagsbehandling landbrugssager, landbrugstilsyn I Teknik og Miljø er der 1,5 stilling der er finansieret af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, ligesom stillingen som energikonsulent er forudsat lånefinansieret. Fællesudgifter - administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. 240

16 Områder med overførsel mellem årene TOTAL PBS-gebyrer og andre gebyrer Fællesudgifter til stillingsannoncer Porto Fælles kontorhold Revisionsudgifter Advokat og konsulentbistand Kontingent til KL Kontingent til Indkøbssamarbejdet Pulje til egne udbud Diverse abonnementer: Kommunen, Mellemarkiv tidl. Fyns Amt, Copy-Dan Fællesudgifter kommunale ejendomme Opdatering af befolkningsprognose Indkøbsrationale Leasing af administrative biler Administrative fællesskaber Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er overført kr. til porto vedrørende KMD-systemer fra It-afdelingens budget. Budgettet til porto er herefter nedskrevet med kr. pga. overførte opgaver til Udbetaling Danmark. Portokontoen er ligeledes nedskrevet i forhold til udmøntningen af besparelse vedrørende Lov om digital post. Reduktionen udgør i kr., i kr. og i kr. Det fælles kontorholdsbudget er nedskrevet med kr. pga. overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark og Biblioteket. Budgettet til revision er tilpasset ny revisionsaftale. Der er afsat kr. til ekstra revisionsydelser. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af beslutningen om leasing af administrative biler. I henhold til opgørelse fra Kommuneleasing vil det være fordelagtigt at lease biler i stedet for at udbetale befordringsgodtgørelse. Som en forsøgsordning anskaffes 4 biler. Endvidere er budgettet reduceret med yderligere kr. årligt som følge af etablering af administrative fællesskaber. Administrationen optimeres således, at ensartede opgaver samles i administrative interne fællesskaber. Udbetaling Danmark Der afsættes midler til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget opkræves inklusive medarbejdernes løn. 241

17 Områder med overførsel mellem årene TOTAL Administrationsbidrag I henhold til budgetvejledningen skal der afregnes et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med virkning fra 1. januar Det endelige bidrag kendes først i december 2012, men med udgangspunkt i budgetvejledningen skal Nordfyns Kommune påregne at skulle betale kr. i administrationsbidrag. Dette fordeler sig med et generelt administrationsbidrag på kr. samt et bidrag på kr. vedrørende udgifter, som overføres fra kommunen og til Udbetaling Danmark. De administrative budgetter er reduceret med kr. indenfor områderne porto, betaling til KOMBITT vedrørende NEM-refusion, reducering af fælles kontorholdsudgifter samt ATP s medfinansiering af betaling for IT-systemer. Nordfyns Kommune overfører 5,84 stilling til Udbetaling Danmark med virkning fra henholdsvis 1. november 2012 og 1. marts Den samlede direkte udgift for de overførte medarbejdere udgør kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Merudgiften til betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på kr. er indarbejdet i budget Fællesindtægter - administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. TOTAL Rykkergebyrer Administrationsbidrag m.v Nordfyns Kommune forestår administration af følgende brugerfinansierede områder, hvortil der opkræves administrationsbidrag: skorstensfejergebyr kr. administrationsgebyr for administration af renovationsområdet kr. administrationsgebyr for administration af havn og marina kr. Opkrævningerne beregnes ud fra en faktuel beregning over forbrug af tid, it-systemer mm. 242

18 Områder med overførsel mellem årene Særlige forhold vedrørende budget 2013 Administrationsgebyret for renovationsområdet er tilpasset efter, at hovedparten af opgaverne med opkrævning af renovation nu foretages på Genbrugsstationen. Kontorelever i administrationen Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2012 og 2 nye ansættes fra september TOTAL Løn og andre personaleudgifter Refusionsindtægter Særligt vedrørende budget 2013 Der er budgetteret med bonus-ordning for indgåelse af praktikpladser. Uddannelsespulje I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje for rådhuspersonale. Derudover kan puljen anvendes til finansiering af andre særlige uddannelsesforløb for rådhuspersonale. Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Borgmesterkontoeret. TOTAL Uddannelsespulje Rådhuspersonale Fælles uddannelsespulje for alle ansatte Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Borgmesterkontoret. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: Der tilbydes behandling indenfor fysioterapi og kiropraktik. Der kan gives 5 gratis behandlinger (klip) pr. medarbejder indenfor kalenderåret. Et klip kan omsættes til én behandling, enten kiropraktik eller fysioterapi, eller klip kan bruges til træning. Man kan bruge ét klip til én træningsinstruktion, én måneds træning 243

19 Områder med overførsel mellem årene eller til en konditest inklusiv beregning af BMI. Endvidere vil der kunne bruges to klip til at købe en løbestilstest, hvor det skønnes relevant. Det forebyggende arbejde tilgodeses ved 1-2 årlige foredrags- eller aktivitetsaftener, der planlægges og finansieres 50/50 mellem Nordfyns Kommune og Sundhedsteamet. Psykologordningen fortsætter uændret, dvs. at såfremt chef og direktør for området indstiller det, kan der gives medarbejdere op til ca. 5 gratis behandlinger hos privat psykolog. Fravær til behandling under sundhedsordningen ligger uden for den normale arbejdstid. Sundhedsordningen er en del af Hovedudvalgets strategiplan og er under evaluering. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret TOTAL Sundhedsordning Psykologordning Digitalisering på administrative områder TOTAL Digitalisering på adminsitrative områder Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering på de administrative områder på kr. i 2013, og kr. i 2014, 2015 og Digitalisering i resten af opganisationen TOTAL Digitalisering i resten af organisationen

20 Områder med overførsel mellem årene Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering i resten af organisationen på kr. i 2014, og kr. i 2014, og kr. i Centrale IT-systemer Som led i nye konteringsregler er der oprettet en ny fælleskonto til alle centrale-it systemer. På dette område afholdes alle system- og licensafgifter til KMD-systemerne, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, sundhedssystemer samt lov- og blanketsystemer KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne og de indgåede SKI-aftaler. TOTAL Centrale it-systemer Særlige forhold vedrørende budget 2013 KMD-kontrakten er justeret i henhold til prisaftale, og der er indgået nye aftaler. På nogle områder er aftalerne indgået på baggrund af SKI-aftaler. De nye it-kontrakter giver en besparelse, som er anvendt til KOMBITs nye FLIS-system (Fælles Ledelses InformationsSystem). 245

21 Områder uden overførselsadgang Områder uden overførselsadgang Leje- og forpagtningsindtægter Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler. TOTAL Forpagtningsindtægter af jord Lejeindtægter af havnearealer Bogense Kystcamping Udlejningsejendomme Sundhedshus Bogense Drift af ejendomme, som er sat til salg Særlige forhold vedr. budget 2013 Der er afsat budget til drift af de ejendomme, som er sat til salg. Det drejer sig om budget til forbrugsafgifter, forsikringer og vedligehold af følgende ejendomme: Tidligere materialegård, Industrivej 4 C, Søndersø Tidlidliger Spiren, Dalvej 2, Morud Tidligere Klinteskolen, Klintevej 48, Bogense Tidligere Heldagsskolen, Skolegade 14, Otterup Tidligere Heldagsskolen, Horsebækvej 101, Otterup Hannas Hus, Holmevej 51, Søndersø Karens Hus, Mejerivej 8, Søndersø Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter. Lønpuljer Området dækker udgifter til puljer som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov. TOTAL Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse Pulje til trepartsaftaler /kvalitetsreform

22 Områder uden overførselsadgang Pulje til finansiering af MEDorganisation Pulje til særlige fleksjob For puljen til barsel er budgettet uændret. Budgettet er på niveau med forbruget i 2011 og Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2013 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis kr. og kr. Direktionspuljen anvendes og prioriteres af Direktionen. Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje, som endnu ikke er forhandlet. Akutpuljen er en obligatorisk pulje, som er afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne. Pulje til finansiering af MED-organisationen er budgetteret ud fra, at alle områder har bidraget med 0,14% af vikarbudgettet til finansiering af denne pulje. Midlerne fordeles halvårligt til de institutioner, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om, at Jobcenteret råder over 37 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en restpulje på kr. Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er sygdomspuljen reduceret med kr. årligt. Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. TOTAL Tjenestemandspensionspræmier Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år Bonusindtægt fra Kommunernes Pension Der er budgetlagt ud fra antal pensionerede tjenestemænd samt tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni

23 Områder uden overførselsadgang Forsikringer I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af: eventuelle arbejdsskader ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området tegning af en særlig katastrofeforsikring konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration TOTAL 2, , , , Løn og andre personaleudgifter Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulentydelser Hensættelser til senere arbejdsskader Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent Nordfyns Kommunes forsikringer er udbudt i Indsatsen i 2012 og fem år frem foregår i et samarbejde med Gjensidige. Et af resultaterne af udbuddet er, at Nordfyns Kommune fremover er selvforsikret vedrørende løsøretyveri samt indfører intern selvrisiko på udvalgte områder. Der opkræves en intern præmie, svarende til den tidligere præmie ved Gjensidige. Den opkrævede præmie budgetteres anvendt til finansiering af skadeerstatninger ved løsøretyveri. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse på kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år. Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,19 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By s museer. Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år. 248

24 Områder uden overførselsadgang TOTAL Byfornyelse Kulturarvsforvaltning Ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil modtog kommunen midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget. TOTAL Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri Under s område er der budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres. Ved budget 2012 blev det besluttet at intensivere indsatsen ved ansættelse af en yderligere medarbejder. Denne stillingsbesættelse afventer afklaring omkring grænsefladerne til Udbetaling Danmark. TOTAL Byfornyelse

25 s budgetreserve s budgetreserve Budgetreserven skal jf. den godkendte økonomiske politik udgøre 0,5 % af de samlede driftsudgifter, svarende til kr. TOTAL s budgetreserve Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er s budgetreserve reduceret med kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i

26 Forventede budgetoverførsler Forventede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleves, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2012 til 2013, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale. Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende: TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på kr. også forventes overført fra 2013 til 2014 samt de efterfølgende år. 251

27 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til den politiske organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Udgifter til politisk organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til administrativ organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse 252

28 Udgifter pr. indbygge (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til administrativ organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på sammen niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til pension af tidligere tjenestemænd I nedenstående graf er medtaget udgifter til tjenestemandspension. Udgifter til pension til tidligere tjenestemænd Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 253

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 16.411 17.218 16.227 16.177 10 Fælles formål 15.465 16.363 15.422 15.422 11 Beboelse

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere