Budget 2013 samt budgetoverslagsårene ØKONOMIUDVALGET. (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)"

Transkript

1 Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side ) 226

2 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse 227

3 Politisk administration s budget for 2013 er på 197,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Administration 71% Lønpuljer 7% Tjenestemandspensioner 6% Øvrige Forsikring fællesudgifter og 3% -indtægter Budgetreserve 0% 3% Forventede budgetoverførsler fra 2012 til % Politisk administration 4% 228

4 Politisk administration Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Udvalgsformænd Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdeling Jobcenter Jobcenter Ydelseskontor Børn, Kultur og Sundhed Social Teknik og miljø Fællesudgifter administration Udbetaling Danmark Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Centrale IT-systemer

5 Politisk administration Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2016 Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ejendomme til salg Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri s budgetreserve Forventede budgetovf til

6 Politisk administration Politisk Administration Området dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom Beboerklagenævn, Huslejenævn osv. Overordnede forudsætninger De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget. Der er følgende stående udvalg: Udvalg Antal medlemmer Økonomiudvalg 7 Formandshonorering Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 15% af borgmestervederlag Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 5 20% af borgmestervederlag Familieudvalget 5 25% af borgmestervederlag Socialudvalget 5 20% af borgmestervederlag Teknik- og Miljøudvalget 5 22% af borgmestervederlag Folkeoplysningsudvalg 13 5% af borgmestervederlag Børn- og Ungeudvalget 5 4% af borgmestervederlag Formandsvederlagene udgør 126% af borgmestervederlaget og udvalgsvederlagene udgør 104,98% af borgmestervederlaget. I budgettet for 2013 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration: TOTAL Kommunalbestyrelse i alt Kommunalbestyrelse Borgmester og viceborgmester Vederlag udvalgsformænd Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Partitilskud Valg Under Kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. I budgettet er der endvidere afsat kr. til seminarer for Kommunalbestyrelsen. 231

7 Politisk administration Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på kr. Puljen kan specificeres således: generel pulje til arrangementer kr. tilskud til Rosenfestivalen kr. tilskud til Radio Nordfyn kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er i 2013 afsat budget til valg, idet der forventes afholdt udgifter til: Kommunalbestyrelsesvalg kr. Handicap- og ældrerådsvalg kr. Skolebestyrelsesvalg kr. 232

8 Administration - generelt Administration - Generelt Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således: Områder med overførselsadgang mellem årene På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. januar Administrationen er opdelt i nedenstående underområder og hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer m.m., der er fagspecifikke. Hovedparten af it-systemafgifter er budgetteret særskilt, men de enkelte afdelinger kan have budgetter til særlige fagspecifikke systemer. Rammebesparelse Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdelingen Jobcenter, administration, herunder Ydelseskontor Familieafdelingen Socialafdelingen Teknik- og Miljøafdelingen Fællesudgifter og indtægter Udbetaling Danmark Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Centrale it-systemer og licenser Ej udmøntede besparelse i forbindelse med digitaliseringsprojekter, som vil blive iværksat i perioden Områder uden overførselsadgang mellem årene Leje og forpagtning Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri 233

9 Områder med overførsel mellem årene Områder med overførselsadgang mellem årene Administrationsområdet er fra 2013 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende: Antalt fuldtidsstillinger Heraf Stil- Heraf Stil- Heraf Stilchefer linger chefer linger chefer linger Heraf chefer TOTAL 207,4 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 207,1 14,0 Direktion 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Borgmesterkontor 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 15,1 1,0 Økonomi og Løn 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 26,9 1,0 Rådhusservice og kantine 5,1 5,1 5,1 0 5,1 It-afdeling 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 Jobcenter, administration og Ydelseskontor 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 51,7 1,0 Børn og Kultur - i alt 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 33,8 3,0 Børn, Kultur og Sundhed, administration 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 11,2 2,0 Børn og Unge, administration 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 22,6 1,0 Social, administration 23,3 1,0 23,0 2,0 23,0 2,0 23,0 2,0 Teknik og Miljø i alt 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 36,5 2,0 Teknik og Miljø, administration 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 21,8 1,0 Natur og Miljø, administration 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 14,6 1,0 Kontorelever 6,0 6,0 6,0 6,0. Normeringer pr. 1. januar Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer. Der er administrative stillinger, der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende byggesager, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri. Derudover er stillingen som energikonsulent forudsat lånefinansieret. Udover ovenstående 14 chefer er der i Nordfyns Kommunes organisation chefer, der er registreret under fagudvalgene. Det drejer sig om Driftschef plejeboliger Driftschef hjemmeplejen Leder af træningsområdet Beredskabschef I budgettet for 2013 er der sket en del justeringer i normeringerne dels; som følge af afdelingernes ændrede opgaveportefølje ved fordelingen af opgaverne i Borgerservice og Ydelseskontor afledt af sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice pr. 1. januar 2013 som følge af overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark 234

10 Områder med overførsel mellem årene Rammebesparelse TOTAL Endnu ikke realiseret besparelse Den i det oprindelige budget for 2013 politiske vedtagne rammebesparelse udgør kr. Der er i Direktionen fastlagt en fordelingsnøgle, hvor der gennemføres deciderede besparelser for kr. fordelt i forhold til antallet af administrative stillinger indenfor de respektive direktørområder. Fordelingen er følgende: Alle beløb i hele kr. og 2013-priser Fordeling af besparelsen Udmøntet i det administrative budgetoplæg Kommunaldirektørens område Social- og Arbejdsmarkedsdirektørens område Børn- og Kulturdirektørens område Teknik- og Miljødirektørens område TOTAL Den resterende del af rammebesparelsen forventes udmøntet i forbindelse med budgetoverførsler samt ved stillingsvakancer. Direktion Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. TOTAL 4, , , , Løn og andre personaleomkostninger Administrationsudgifter Sikkerhed og arbejdsmiljø Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck-aftale for alle kommunens ansatte samt lovpligtig uddannelse af MED-udvalgs- og arbejdsmiljørepræsentanter. 235

11 Områder med overførsel mellem årene På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af Borgmesterkontoret: TOTAL Sikkerheds- og miljøarbejde Falck-abonnement Uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelse Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Borgmesterkontor Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og kommunaldirektør. Opgaverne omkring HR, Hovedudvalget, kommunikation, markedsføring og udvikling hører ligeledes under Borgmesterkontoret. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø under Borgmesterkontoret. TOTAL 15, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Forsikringsadministration varetages ligeledes af Borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang. Det tidligere UCL- projektet er fra 2013 omplaceret til Borgmesterkontoret og grundsalg er flyttet fra Borgerservice til Borgmesterkontoret. Økonomi og Løn Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring økonomisk sagsbehandling, regnskabsaflæggelse, indkøb og udbud, styring af likvider, budgetlægning og budgetopfølgning, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning, lønforhandlinger samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger Økonomi og Løn for inddrivelse af restancer. 236

12 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 26, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Rådhusservice Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere, samt kantinepersonale. Derudover indeholder området driftsbudgettet for de 3 rådhuse. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Drift og rengøring af rådhuse Kantinedrift Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm. Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget til årlige mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt. Vedligeholdelse af rådhusene er endvidere medtaget under Rådhusservice. It-afdelingen Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til drift og vedligehold samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere. It-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Ældreområdet. Pr. 1. januar 2013 er der brugere. Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske. De forskellige driftskonti fremskrives med den politisk vedtagne fremskrivningsprocent. TOTAL 5, , , , Løn og andre personaleudgifter Løbende systemvedligeholdelse

13 Områder med overførsel mellem årene Printere og kopimaskiner Program og systemvedligeholdelse Service og vedligeholdelse hardware Systemdrift, KMD Telefoni og kommunikation Særlige forhold vedrørende budget 2013 It-budgettet er nedskrevet med kr. til udgift til porto, som er flyttet til Fællesudgifter. It-budgettet er endvidere nedskrevet med udgifter i henhold til Ny lov om digital post andel ved kopiering. Der er indregnet en besparelse i 2013 på kr., kr. i 2014 og kr. i Dette svarer til beløbet som Nordfyns Kommune er trukket via DUTudligningen. Jobcenter, administration og Ydelseskontor Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder. Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere. Ydelseskontoret varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp m.v. TOTAL 51, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter Lægeerklæringer Tolkebistand Projekter Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets driftsudgifter. Ydelseskontoret er pr. 1. januar 2013 flyttet fra Borgerservice til Jobcenter. Det drejer sig om 9,76 stillinger., der er finansieret af særlige puljemidler, indgår ikke i normeringen. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af digitalisering af arbejdsgange med lægeerklæringer. Der etableres en digital sundhedsportal, som binder kommunen, den prakti- 238

14 Områder med overførsel mellem årene serende læge og hospitaler sammen i én effektiv kommunikationskanal med det udgangspunkt, at al kommunikation kan digitaliseres. Systemet medvirker til at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling. Børn, Kultur og Sundhed, administration Børn, Kultur og Sundhed er budgetmæssigt opdelt i 2 afdelinger: Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen varetager de administrative opgaver vedrørende: o administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetalinger o den forebyggende sundhedsindsats, kulturopgaver samt hele fritidsområdet incl. Folkeoplysningsområdet Børn- og Ungeafdelingen varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. TOTAL 33, , , , Børn-, Kultur- og Sundhedsafdelingen 11, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Børn- og Ungeafdelingen 22, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Særlige forhold vedrørende budget 2013 I forbindelse med omorganiseringen af PPR primo 2012, er der overflyttet en medarbejder fra PPR til Børn- og Ungeafdelingen. Social, administration Socialadministrationen varetager alle opgaver i forbindelse med visiteringer indenfor hele Ældreområdet i form af hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler, visiteringer til voksne handicappede over 18 år og pensioner. 239

15 Områder med overførsel mellem årene TOTAL 23, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer Særlige forhold vedrørende budget 2013 Pr. 1. januar 2013 er Borgerservice flyttet til Biblioteket og arbejdet med socialt bedrageri og SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshæmmede) er flyttet til Myndighedsafdelingen. Pr. 1. marts 2013 er der yderligere 2 medarbejdere, der overgår til Udbetaling Danmark. Teknik og Miljø, administration Afdelingen er opdelt i 3: Driftsafdelingen, Plan og Byg samt Natur og Miljø. Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, kollektiv trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning, genbrugspladser og renovation. Plan, Byg og Beredskab varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning, ejendomsskat og redningsberedskab. Afdelingen bistår i øvrigt Driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver. Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i Driftsafdelingen. TOTAL 36, , , , Løn og andre personaleudgifter Administrationsudgifter Byggesagsgebyrer Ejendomsforespørgsler Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytning, byggesagsbehandling landbrugssager, landbrugstilsyn I Teknik og Miljø er der 1,5 stilling der er finansieret af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, ligesom stillingen som energikonsulent er forudsat lånefinansieret. Fællesudgifter - administrationsområdet Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 rådhuse. 240

16 Områder med overførsel mellem årene TOTAL PBS-gebyrer og andre gebyrer Fællesudgifter til stillingsannoncer Porto Fælles kontorhold Revisionsudgifter Advokat og konsulentbistand Kontingent til KL Kontingent til Indkøbssamarbejdet Pulje til egne udbud Diverse abonnementer: Kommunen, Mellemarkiv tidl. Fyns Amt, Copy-Dan Fællesudgifter kommunale ejendomme Opdatering af befolkningsprognose Indkøbsrationale Leasing af administrative biler Administrative fællesskaber Særlige forhold vedrørende budget 2013 Der er overført kr. til porto vedrørende KMD-systemer fra It-afdelingens budget. Budgettet til porto er herefter nedskrevet med kr. pga. overførte opgaver til Udbetaling Danmark. Portokontoen er ligeledes nedskrevet i forhold til udmøntningen af besparelse vedrørende Lov om digital post. Reduktionen udgør i kr., i kr. og i kr. Det fælles kontorholdsbudget er nedskrevet med kr. pga. overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark og Biblioteket. Budgettet til revision er tilpasset ny revisionsaftale. Der er afsat kr. til ekstra revisionsydelser. Budgetaftale 2013 Budgettet er reduceret med kr. årligt som følge af beslutningen om leasing af administrative biler. I henhold til opgørelse fra Kommuneleasing vil det være fordelagtigt at lease biler i stedet for at udbetale befordringsgodtgørelse. Som en forsøgsordning anskaffes 4 biler. Endvidere er budgettet reduceret med yderligere kr. årligt som følge af etablering af administrative fællesskaber. Administrationen optimeres således, at ensartede opgaver samles i administrative interne fællesskaber. Udbetaling Danmark Der afsættes midler til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget opkræves inklusive medarbejdernes løn. 241

17 Områder med overførsel mellem årene TOTAL Administrationsbidrag I henhold til budgetvejledningen skal der afregnes et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med virkning fra 1. januar Det endelige bidrag kendes først i december 2012, men med udgangspunkt i budgetvejledningen skal Nordfyns Kommune påregne at skulle betale kr. i administrationsbidrag. Dette fordeler sig med et generelt administrationsbidrag på kr. samt et bidrag på kr. vedrørende udgifter, som overføres fra kommunen og til Udbetaling Danmark. De administrative budgetter er reduceret med kr. indenfor områderne porto, betaling til KOMBITT vedrørende NEM-refusion, reducering af fælles kontorholdsudgifter samt ATP s medfinansiering af betaling for IT-systemer. Nordfyns Kommune overfører 5,84 stilling til Udbetaling Danmark med virkning fra henholdsvis 1. november 2012 og 1. marts Den samlede direkte udgift for de overførte medarbejdere udgør kr. Særlige forhold vedrørende budget 2013 Merudgiften til betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på kr. er indarbejdet i budget Fællesindtægter - administrationen Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området. Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. TOTAL Rykkergebyrer Administrationsbidrag m.v Nordfyns Kommune forestår administration af følgende brugerfinansierede områder, hvortil der opkræves administrationsbidrag: skorstensfejergebyr kr. administrationsgebyr for administration af renovationsområdet kr. administrationsgebyr for administration af havn og marina kr. Opkrævningerne beregnes ud fra en faktuel beregning over forbrug af tid, it-systemer mm. 242

18 Områder med overførsel mellem årene Særlige forhold vedrørende budget 2013 Administrationsgebyret for renovationsområdet er tilpasset efter, at hovedparten af opgaverne med opkrævning af renovation nu foretages på Genbrugsstationen. Kontorelever i administrationen Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2012 og 2 nye ansættes fra september TOTAL Løn og andre personaleudgifter Refusionsindtægter Særligt vedrørende budget 2013 Der er budgetteret med bonus-ordning for indgåelse af praktikpladser. Uddannelsespulje I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje for rådhuspersonale. Derudover kan puljen anvendes til finansiering af andre særlige uddannelsesforløb for rådhuspersonale. Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Borgmesterkontoeret. TOTAL Uddannelsespulje Rådhuspersonale Fælles uddannelsespulje for alle ansatte Sundhedsordninger Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Borgmesterkontoret. Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger: Der tilbydes behandling indenfor fysioterapi og kiropraktik. Der kan gives 5 gratis behandlinger (klip) pr. medarbejder indenfor kalenderåret. Et klip kan omsættes til én behandling, enten kiropraktik eller fysioterapi, eller klip kan bruges til træning. Man kan bruge ét klip til én træningsinstruktion, én måneds træning 243

19 Områder med overførsel mellem årene eller til en konditest inklusiv beregning af BMI. Endvidere vil der kunne bruges to klip til at købe en løbestilstest, hvor det skønnes relevant. Det forebyggende arbejde tilgodeses ved 1-2 årlige foredrags- eller aktivitetsaftener, der planlægges og finansieres 50/50 mellem Nordfyns Kommune og Sundhedsteamet. Psykologordningen fortsætter uændret, dvs. at såfremt chef og direktør for området indstiller det, kan der gives medarbejdere op til ca. 5 gratis behandlinger hos privat psykolog. Fravær til behandling under sundhedsordningen ligger uden for den normale arbejdstid. Sundhedsordningen er en del af Hovedudvalgets strategiplan og er under evaluering. Resultatet heraf forventes at foreligge i foråret TOTAL Sundhedsordning Psykologordning Digitalisering på administrative områder TOTAL Digitalisering på adminsitrative områder Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering på de administrative områder på kr. i 2013, og kr. i 2014, 2015 og Digitalisering i resten af opganisationen TOTAL Digitalisering i resten af organisationen

20 Områder med overførsel mellem årene Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering i resten af organisationen på kr. i 2014, og kr. i 2014, og kr. i Centrale IT-systemer Som led i nye konteringsregler er der oprettet en ny fælleskonto til alle centrale-it systemer. På dette område afholdes alle system- og licensafgifter til KMD-systemerne, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, sundhedssystemer samt lov- og blanketsystemer KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne og de indgåede SKI-aftaler. TOTAL Centrale it-systemer Særlige forhold vedrørende budget 2013 KMD-kontrakten er justeret i henhold til prisaftale, og der er indgået nye aftaler. På nogle områder er aftalerne indgået på baggrund af SKI-aftaler. De nye it-kontrakter giver en besparelse, som er anvendt til KOMBITs nye FLIS-system (Fælles Ledelses InformationsSystem). 245

21 Områder uden overførselsadgang Områder uden overførselsadgang Leje- og forpagtningsindtægter Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler. TOTAL Forpagtningsindtægter af jord Lejeindtægter af havnearealer Bogense Kystcamping Udlejningsejendomme Sundhedshus Bogense Drift af ejendomme, som er sat til salg Særlige forhold vedr. budget 2013 Der er afsat budget til drift af de ejendomme, som er sat til salg. Det drejer sig om budget til forbrugsafgifter, forsikringer og vedligehold af følgende ejendomme: Tidligere materialegård, Industrivej 4 C, Søndersø Tidlidliger Spiren, Dalvej 2, Morud Tidligere Klinteskolen, Klintevej 48, Bogense Tidligere Heldagsskolen, Skolegade 14, Otterup Tidligere Heldagsskolen, Horsebækvej 101, Otterup Hannas Hus, Holmevej 51, Søndersø Karens Hus, Mejerivej 8, Søndersø Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter. Lønpuljer Området dækker udgifter til puljer som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov. TOTAL Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse Pulje til trepartsaftaler /kvalitetsreform

22 Områder uden overførselsadgang Pulje til finansiering af MEDorganisation Pulje til særlige fleksjob For puljen til barsel er budgettet uændret. Budgettet er på niveau med forbruget i 2011 og Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2013 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis kr. og kr. Direktionspuljen anvendes og prioriteres af Direktionen. Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje, som endnu ikke er forhandlet. Akutpuljen er en obligatorisk pulje, som er afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne. Pulje til finansiering af MED-organisationen er budgetteret ud fra, at alle områder har bidraget med 0,14% af vikarbudgettet til finansiering af denne pulje. Midlerne fordeles halvårligt til de institutioner, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om, at Jobcenteret råder over 37 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en restpulje på kr. Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er sygdomspuljen reduceret med kr. årligt. Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. TOTAL Tjenestemandspensionspræmier Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år Bonusindtægt fra Kommunernes Pension Der er budgetlagt ud fra antal pensionerede tjenestemænd samt tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni

23 Områder uden overførselsadgang Forsikringer I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af: eventuelle arbejdsskader ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området tegning af en særlig katastrofeforsikring konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration TOTAL 2, , , , Løn og andre personaleudgifter Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulentydelser Hensættelser til senere arbejdsskader Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent Nordfyns Kommunes forsikringer er udbudt i Indsatsen i 2012 og fem år frem foregår i et samarbejde med Gjensidige. Et af resultaterne af udbuddet er, at Nordfyns Kommune fremover er selvforsikret vedrørende løsøretyveri samt indfører intern selvrisiko på udvalgte områder. Der opkræves en intern præmie, svarende til den tidligere præmie ved Gjensidige. Den opkrævede præmie budgetteres anvendt til finansiering af skadeerstatninger ved løsøretyveri. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse på kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år. Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,19 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By s museer. Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år. 248

24 Områder uden overførselsadgang TOTAL Byfornyelse Kulturarvsforvaltning Ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil modtog kommunen midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget. TOTAL Væksthus Syddanmark Provenu ved socialt bedrageri Under s område er der budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres. Ved budget 2012 blev det besluttet at intensivere indsatsen ved ansættelse af en yderligere medarbejder. Denne stillingsbesættelse afventer afklaring omkring grænsefladerne til Udbetaling Danmark. TOTAL Byfornyelse

25 s budgetreserve s budgetreserve Budgetreserven skal jf. den godkendte økonomiske politik udgøre 0,5 % af de samlede driftsudgifter, svarende til kr. TOTAL s budgetreserve Budgetaftale 2013 I forbindelse med Budgetaftalen 2013 er s budgetreserve reduceret med kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i

26 Forventede budgetoverførsler Forventede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleves, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2012 til 2013, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale. Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende: TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget Familieudvalget Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på kr. også forventes overført fra 2013 til 2014 samt de efterfølgende år. 251

27 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til den politiske organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Udgifter til politisk organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til administrativ organisation I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse 252

28 Udgifter pr. indbygge (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til administrativ organisation Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på sammen niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til pension af tidligere tjenestemænd I nedenstående graf er medtaget udgifter til tjenestemandspension. Udgifter til pension til tidligere tjenestemænd Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 253

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere