SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget"

Transkript

1 13. Økonomiudvalget 145

2 146

3 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U I Administration U I By- og Landsbyudvikling U I GRAND TOTAL U I Politisk Organisation Fælles formål Partitilskud kr. Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Elevråd kr. Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen. Christianshåb kr. Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen. Lederarrangementer kr. Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra idrætsorganisationer mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 forhøjet med kr.) Byrådsrepræsentation kr. Beløbet bruges til specielle repræsentationsudgifter f.eks. gaver i forbindelse med indvielser, jubilæum o.l. (borgmesterpulje) Handicappris kr. Er et nyt tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester kr. Beløbet vedrører vederlag til borgmester samt vederlag til viceborgmester med 10% af borgmesterens vederlag. 147

4 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171% af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen. Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste Beløbet vedrører: kr. Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af borgmesterens vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på kr. (2007- pris) pr. år til 30 medlemmer. Vederlag til hjemmeboende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kommunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse og telefongodtgørelse kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og ITgodtgørelse. Pension til borgmestre kr. Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8) Møder, rejser, repræsentation kr. Beløbet vedrører hovedsagelig møder, rejser og repræsentation for det politiske niveau. Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn kr. Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beboerklagenævn kr. Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet kr. Beløbet vedrører honorar mv Valg mv Beløbet er afsat til dækning af et folketingsvalg er kommunalvalgsår Administration Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL. 148

5 06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Beløbet vedrører Byfondens midler, der fra 2010 er placeret under kommunalbestyrelsen Administrativ organisation Administrationsbygninger Området omfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Ramsing Breum Durup Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/- indtægter Rengøring Teknisk Service (løn) Materialeudgifter Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter El og varme Rengøring fleks- /skånejobs I alt * Udgifter Rådhus, Torvet Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, personalerelaterede udgifter og indvendig vedligeholdelse. Udenfor ØD er vedligeholdelse af udenomsarealer, udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme. Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer varetages af Teknisk Forvaltning. 149

6 Den nye rådhustilbygning Den Blå Diamant er taget i brug medio 2012, hvorefter de 3 gamle rådhuse er nedlagt og budgetterne nulstillet for Budgettet på rådhuset Skive er forhøjet med driften til Den Blå Diamant på Rådhuspladsen.. Til sammenligning med det afsatte budgetbeløb i 2013 på 6,7 mio. kr. har de faktisk afholdte udgifter til administrationsbygninger i 2011 været på 7,4 mio. kr Sekretariat og forvaltninger mv Budgettet er delt op i områder med økonomisk decentralisering, dvs. områder med overførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, og i områder uden økonomisk decentralisering. Indenfor den enkelte forvaltning er områderne med økonomisk decentralisering delt op på 2 rammer: Lønninger og udgifter til den daglige drift i forvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kontorhold, uddannelse, møder, rejser og repræsentation, kontormaskiner og inventar mv., konsulentbistand/andet indtægter for regnskabsføring mv. for eksterne institutioner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende : konsulentbistand, kompetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kontormaskiner og inventar, rådgivning ifbm. juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægekonsulent, tolkebistand, annoncering markedsføring, telefoni, indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundheds-området, De områder der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering er de øvrige områder, dvs.: forsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck og vagtselskab kontingent til kommunale sammenslutninger (under politisk org.) lægeerklæringer 150

7 tjenestekørsel og udgifter til biler fællesudgifter til kontorhold (lovinformationssystem, blanketter, fotokopiering/trykning, porto og revision) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkasso, sygesikringsbeviser, ejendomsskatteattester, byggesagsbehandling og administrationsbidrag fra vandværker og skorstensfejer mm.) samt indtægter for administration af forsyningsvirksomheder. De kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således: ØD Lønninger kr. ØD Daglig drift kr kr. ØD - Aktivitetsbestemt kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. I alt kr. Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner: Område ØD-løn ØD-drift ØD-aktivitet Øvrigt I alt Funktion 6.51: Direktionen Borgmesterkontoret (inkl. Kantine) Løn & Personale HR & Kommunikation Økonomi & Indkøb Heraf pulje- eksterne konsulenter rammebesparelse admin IT Markedsføring og Erhvervsudvikling Kultur- & Familie Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) Teknik- & Miljø Funktion 6.52: IT (fælles IT og telefoni) Funktion 6.54: Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse) Funktion 6.55: Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse) Funktion 6.56: Teknik- og Miljø (byggesagsbehandling)

8 Funktion 6.57: Social og Arbejdsmarked (voksen-,ældre og handicap) Funktion 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børneomr) Funktion 6.59: Udbetaling Danmark I alt Fra 2013 er lønudgifter mm. til administration af fælles IT, byggesagsbehandling, det sociale område, det specialiserede børneområde og udgiften til Udbetaling Danmark fra funktion 6.51 til funktionerne 6.52, og jf. ovennævnte. Kultur- og Borgerservice er nedlagt fra medio 2012 som led i Struktur Herefter er budgettet for 2013 nulstillet og fordelt til øvrige forvaltninger og stabe, som har overtaget opgaver og personale. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 0,30% beregnet på følgende måde: Kommunernes Landsforening`s fremskrivningsprocent fra ,50% - regulering vedr ,45% - generel reduktion -0,75% I alt 0,30% I er lønningerne reduceret med 18,2 mio. kr. som følge af Spar 10. I er der foretaget en yderligere lønreduktion på 7,5 mio. kr. som følge af Struktur Øvrige udgifter og indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kommunen er selvforsikret for arbejdsskadeerstatninger er der afsat 2,6 mio. kr. til formålet i budget Derudover er der opsamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 11,8 mio. kr. ultimo Til skadeforebyggelse er der afsat 0,8 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 3,7 mio. kr. ultimo Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 2,7 mio. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,2 mio. kr., (afsat under HR). Til kørselsgodtgørelse til det administrative personale er der afsat 0,7 mio. kr. I forhold til 2011 er det en reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af at administrationen er samlet på rådhuset i Skive medio 2012 (afsat under Økonomi fælles). Der er afsat 3,1 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 0,9 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi). I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,2 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi) 152

9 Under IT fælles udgifter er der afsat 33,2 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, software og telefoni og andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udkonteret til de enkelte områder i Til lægeerklæringer under Social- og Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mio. kr. Indtægter for folkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendomsattester, inddrivelsesgebyrer og skorstensfejer mv. er budgetteret med 2,4 mio. kr. Indtægter for administration af forsyningsvirksomheden renovation er budgetteret til 0,7 mio. kr. Administrationenbidrag fra vand og kloak reduceres til ¾ mio. kr. i 2013 til indtægter fra Leje af lokaler og indkøbs- og lagerbistand. Indtægter for udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 2,3 mio. kr Innovation og anvendelse af ny teknologi Visionspulje kr. Der er afsat godt 1,9 mio. kr. til Visionspulje. Vækstpulje Der afsættes kr. i budget ,0 mio. kr.. Puljen forudsættes at finansiere initiativer til projekter og udvikling indenfor energisatsning i relation til Erhverv og Turisme. Markedsføring Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, sponsorater, annoncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat kr. til TV-Skive Lønpuljer mv Sundhedsordninger kr. (netto) Beløbet er afsat til sundhedsfremmende foranstaltninger for samtlige medarbejdere ansat i kommunen. Sundhedsordningen er opdelt på en behandlingsdel, psykologdel, motionsdel mv. For behandlingsdelen er der indgået aftale med CopenFysioterapi - med opstart 1. december Aftalen gælder 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysioterapi, zoneterapi, massage, kiropraktik samt helbredstjek. For psykologdelen er der indgået aftale med GR-psykologerne i Skive. Motionsdelen er sparet væk fra Sundhedsordningen er et initiativ fra Kommunens side for at forebygge sygdom, og samtidig medvirke til at gøre Kommunen mere attraktiv som arbejdsplads. 153

10 Brutto budgetrammen for ordningen er på 3,989 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner, forvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2013 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,253 mio. kr. (beregnet efter medarbejdere). Lønpuljer - generel kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv. Pulje til andet/elever kr. Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. Lønpuljer Barselspulje kr. Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er oprindelig beregnet som 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mio. kr.). Beløbet er brugt til at forhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Ikke udmøntet pulje vedr. udbud af el Pulje vedr. generelle effektiviseringer, service mv Lønpulje til uddannelse, ledelse, personale, seniorordn. og kompetenceudvikling Puljen er et led i kvalitetsreformen på baggrund af de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indeholder ca. 50 initiativer, der har fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Puljen er fordelt på følgende områder: - Lederuddannelse - Voksenelevløn - Øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner (netto) kr. Beløbet dækker pensionsudgiften til tjenestemænd der er gået på pension samt indtægter fra Kommunernes Pensionsforsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe også budgetteret her. Pensionsforsikringspræmier Tjenestemænd kr. Fra 2007 jf. IM`s konteringsregler skal udgifterne til pensionsforsikringspræmier for kommunens tjenestemænd konteres samlet under konto 6, i stedet for som tidligere under omkostningsstedet. Til belastning af omkostningsstedet skal i stedet udkonteres en årlig fastsat procentdel. Dette foretages alene i omkostningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kommunens tjenestemænds pensionspræmier (104 tjenestemænd). I 2013 er pensionsforsikringsprocenten 26,05%, uændret i forhold til

11 06.74 Interne forsikringspuljer Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet (bortset fra katastrofeforsikringen) og delvist på bygnings-, løsøre-, motorkøretøjs- og produktansvarsforsikringerne. Institutionernes bidrag til den interne forsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadeforebyggende tiltag kan anvendes som tilskud til skadeforebyggende og arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne forsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadeforbyggende tiltag samt institutionernes bidrag Driftssikring af boligbyggeri Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger og lejetab i almennyttige boliger Andre kulturelle opgaver Der gives en sponsorstøtte til Skive FH, da de er rykket op i Danmarks bedste håndboldliga. Støtten er er gældende så længe klubben har status af ligaklub 13.3 By- og landsbyudvikling Andre kulturelle opgaver Forsamlingshuse kr. Budgetbeløbet fordeler sig på 4 områder: Drift af forsamlingshusudvalg kr., der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud kr., der fordeles efter de aktiviteter der afholdes uden indtægtsdækning. Tilskud kr., der ydes som et fast tilskud pr. forsamlingshus på kr. Vedligeholdelse kr., der fordeles efter ansøgning Sekretariat og forvaltninger Kommuneplanlægning kr Udvikling af yder- og landdistriktsområder På driften er der afsat 2 puljer der fordeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg By- og landsbyudvikling Diverse projekter

12 Herudover er der under by- og landsbyudvikling afsat kr. vedr. kommuneplanlægning. 156

13 157