JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S"

Transkript

1 /05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUME AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Parterne i fusionen Anpartsselskabet af 17. maj IDdesign A/S Anmeldelsespligt Transaktionen MARKEDSBESKRIVELSE Samhandelsaftaler Detailsalg Detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler Detailsalg af sengestel og madrasser Detailsalg af havemøbler Detailsalg af belysning Detailsalg af boligtekstiler og tilbehør Forbrugeradfærd Informationsindsamling Forbrugerundersøgelse Diversion ratios Indkøbsradius Markedsandele Konkurrentundersøgelse Sortiment Priser Adgangsbarrierer Leverandørundersøgelse Undersøgelse vedrørende entry og ekspansion Resultater Effektivitetsgevinster Høringssvar VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder

3 5.1.1 De relevante produktmarkeder Skal detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler segmenteres yderligere efter møbelkategori? Efterspørgselssubstitution Udbudssubstitution Indgåelse af leverandørkontrakter Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Konklusion udbudssubstitution mellem kategorier Konklusion segmentering af detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler Eventuel segmentering af produktmarkederne efter pris Efterspørgselssubstitution Indhentede prisoplysninger Diversion ratios Udbudssubstitution Indgåelse af leverandørkontrakter Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Faktiske skift mellem segmenter for møbelforhandlere Konklusion udbudssubstitution mellem prissegmenter Konklusion prissegmenter Samlet konklusion for de relevante produktmarkeder Det relevante geografiske marked Konklusion på markedsafgrænsning Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger Vurderingskriterierne Kontrafaktisk scenarie Failing firm princippet Det kontrafaktiske scenarie Parternes argumentation Styrelsens vurdering af sandsynligheden for det kontrafaktiske scenarie Ensidige virkninger Teoretisk baggrund Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og HHI Markedsandele og HHI Delkonklusion om markedsandele og HHI Illustrative prisstigninger ved fusion Illustrative prisstigninger i det kontrafaktiske scenarie Delkonklusion illustrative prisstigninger Konklusion vedrørende markedsandele, HHI og illustrative prisstigninger Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer Planloven, kommune- og lokalplaner Etableringsomkostninger Indgåelse af leverandørkontrakter

4 Kundeloyalitet Vigtigheden af at få skabt et brand Skalafordele Delkonklusion om adgangsbarrierer Undersøgelse vedrørende entry Konklusion potentiel konkurrence Lokale virkninger Samlet konklusion ensidige virkninger Koordinerede virkninger Sandsynlighed for koordinerede virkninger Konklusion om koordinerede virkninger Konklusion KONKLUSION BILAG

5 1. Resume 1. JYSK Holding A/S, der er kontrolleret af Lars Larsen, anmeldte den 3. maj 2013 erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Ved fusionen ville JYSK Holding A/S erhverve 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. 2. Den 2. september meddelte JYSK Holding A/S, at Anpartsselskabet af 17. maj 2011 indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med fusionen i stedet for JYSK Holding A/S. Det er således Anpartsselskabet af 17. maj 2011, der i forbindelse med fusionen erhverver 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S og dermed enekontrol med IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, der er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 3. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er ligesom JYSK Holding A/S kontrolleret af Lars Larsen. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s (herefter JYSK) indtræden i fusionen i stedet for JYSK Holding A/S ændrer således ikke på den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erklærede anmeldelsen fuldstændig den 6. maj Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens 12 b, stk. 1, idet parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. JYSK Holding A/S og IDdesign A/S er aktive i en række lande foruden Danmark. Fusionen er imidlertid alene anmeldelsespligtig i Danmark. 5. De fusionerende parter er begge aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, belysning samt boligtekstiler og tilbehør. JYSK Holding A/S ejer blandt andet kæderne JYSK og Bolia, mens IDdesign ejer IDEmøbler og ILVA. De fire kæder er blandt de største møbelforhandlere i Danmark. JYSK har 95 butikker i Danmark, mens Bolia har 7 forretninger. IDEmøbler og ILVA har henholdsvis 34 og 6 butikker. De fire kæder sælger desuden møbler via kædernes respektive hjemmesider. 6. Parternes største konkurrenter er IKEA samt de frivillige kæder Danbo og Møbelkæden. For så vidt angår salg af madrasser og sengestel er Drømmeland tillige en væsentlig konkurrent. På salg af havemøbler er partnerne desuden i konkurrence med supermarkeder og byggemarkeder. Hertil kommer en lang række mindre konkurrenter. 7. På det samlede møbelmarked omsattes i 2012 for ca. 17 mia. kr. Markedet er fra 2008 til 2012 faldet med ca. 15 pct. blandt andet som følge af det lave boligsalg. 8. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der kan afgrænses følgende relevante produktmarkeder: detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser, detailmarkedet for salg af havemøbler og detailmarkedet for salg af belysning Konkurrencerådet godkendte i 2009 Axcel III s køb af ILVA A/S og ILVA A/B (fusion mellem IDEmøbler og ILVA). Markedsafgrænsningen i nærværende sag er på linje med afgrænsningen fra Dog er detailmarkedet for salg af belysning ikke et berørt marked i denne sag. 9. Styrelsen har undersøgt, om detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler kan segmenteres yderligere i produktkategorier (fx dagligstuemøbler, spisestuemøbler, 4

6 opbevaring mv.). Det er styrelsens vurdering, at der ikke er efterspørgselssubstitution mellem produktkategorierne. Derimod er der en høj grad af udbudssubstitution, hvilket bekræftes af, at stort set alle aktører på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler fører alle møbelkategorier. Hertil kommer, at parternes markedsandele indenfor de enkelte produktkategorier ikke i væsentlig grad afviger fra parternes markedsandele på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, hvorfor en segmentering på produktkategorier ikke vil have betydning for vurderingen af fusionen. Styrelsen vurderer derfor, at spørgsmålet om en yderligere segmentering af detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler i produktkategorier kan stå åbent i nærværende sag. 10. Styrelsen har endvidere undersøgt, om de relevante markeder kan segmenteres i low-end, mid-range og high-end segmenter efter pris. Styrelsens undersøgelser viser, at sådanne segmenter med overvejende sandsynlighed findes. En fastsættelse af de præcise grænser for særligt low-end og mid-range og til dels high-end er imidlertid behæftet med så stor usikkerhed, at styrelsen har valgt at lade den endelige afgrænsning af low-end og mid-range segmenterne stå åben. Styrelsen har i stedet foretaget følsomhedsvurderinger i forhold til en eventuel prissegmentering af de relevante markeder. Beregningerne viser, at en eventuel segmentering ikke vil have betydning for styrelsens vurdering af fusionen. 11. Styrelsen har overvejet, om der kan afgrænses lokale eller regionale markeder. Styrelsen har dog til brug for vurderingen af fusionen lagt til grund, at de relevante markeder er nationale. Den endelige geografiske afgrænsning lader styrelsen imidlertid stå åben, da den ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 12. Ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, skal fusionen sammenlignes med det kontrafaktiske scenarie, dvs. konkurrencesituationen på de relevante markeder, såfremt fusionen ikke gennemføres. I nærværende fusion vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er, at IDdesign går konkurs. Styrelsen vurderer dog ikke, at betingelserne for en godkendelse af fusionen efter princippet om failing firm er opfyldt, idet betingelsen om, at den nødlidende virksomheds aktiver uvægerligt vil forlade markedet, hvis fusionen ikke gennemføres, ikke er opfyldt. 13. I tilfælde af IDdesigns konkurs forventer styrelsen ikke, at en ny, væsentlig aktør inden for en tilstrækkelig kort tidshorisont vil indtræde og kompensere for det konkurrencemæssige pres, som vil forsvinde fra markedet ved lukning af IDEmøblers og ILVAs butikker. Denne vurdering er baseret på styrelsens undersøgelse af store, europæiske møbelforhandleres planer om eventuelt at gå ind på det danske marked. I det kontrafaktiske scenarie består markedsaktørerne derfor af de nuværende aktører, hvortil IDdesigns markedsandele fordeles på baggrund af forbrugernes skifteadfærd, som afdækket i styrelsens forbrugerundersøgelse. 14. På markedet for boligtekstiler og -tilbehør vil parterne efter fusionen opnå en markedsandel på [10-20] pct. Ændringen i HHI i forhold til før fusionen er på [0-200] (fra [ ] til [ ]), idet IDdesign har en meget lille markedsandel (også hvis markedet prissegmenteres). Givet de beskedne markedsandele samt det ubetydelige overlap mellem parterne, vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence på detailmarkedet for salg af boligtekstiler og tilbehør betydeligt, og styrelsen har derfor ikke foretaget yderligere undersøgelser af dette marked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har i stedet koncentreret sig om de resterende tre detailmarkeder for henholdsvis 1) salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, 2) salg af sengestel og madrasser og 3) salg af havemøbler. 15. Med henblik på at vurdere risikoen for ensidige virkninger som følge af fusionen, har styrelsen foretaget en vurdering af markedsandele og HHI i tilfælde af henholdsvis en gennemførelse af 5

7 fusionen ( fusion ) og i det kontrafaktiske scenarie ( konkurs ). Vurderingen er foretaget på baggrund af totalmarkeder såvel med som uden prissegmentering af de tre relevante markeder; detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser samt detailmarkedet for salg af havemøbler. 16. Markedsandele og HHI i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie for de tre øvrige berørte markeder følger af Tabel 1.1: 6

8 Tabel 1.1 Markedsandele og HHI Detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [5-10] [5-10] IDEmøbler og ILVA [10-20] - Parterne samlet [20-30] - IKEA [20-30] [20-30] Danbo Møbler [0-5] [5-10] Møbelkæden [0-5] [5-10] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI - det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [20-30] [20-30] IDEmøbler og ILVA [10-20] - Parterne samlet [30-40] - IKEA [10-20] [10-20] Drømmeland [0-5] [5-10] Danbo Møbler [0-5] [5-10] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Detailmarkedet for salg af havemøbler Markedsandel (pct.) og HHI - fusion Markedsandel (pct.) og HHI - det kontrafaktiske scenarie JYSK og Bolia [20-30] [20-30] IDEmøbler og ILVA [5-10] - Parterne samlet [20-30] - Dansk Supermarked [20-30] [20-30] XL Byg [5-10] [5-10] Harald Nyborg [0-5] [0-5] HHI efter fusion/det kontrafaktiske scenarie Delta HHI fusion vs. det kontrafaktiske scenarie [ ] [ ] [ ] Kilde: SKAT, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrent- og forbrugerundersøgelser samt egne beregninger. 17. Af Tabel 1.1 fremgår, at JYSK-koncernen efter den planlagte fusion vil opnå parternes samlede markedsandele på henholdsvis [20-30] pct. (detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og 7

9 havemøbler), [30-40] pct. (detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser) og [20-30] pct. (detailmarkedet for salg af havemøbler). Markedsandelen vil være mindre end 40 pct. på alle tre markeder. Dette gælder også i tilfælde af, at markederne segmenteres efter pris. 18. Endvidere gør det sig gældende, at der efter fusionen fortsat vil være mindst én konkurrent på hvert af de relevante markeder med en relativt stor markedsandel samt en lang række øvrige aktører. 19. For så vidt angår koncentrationsgraden (HHI) gør det sig gældende, at ændringerne heri som følge af fusionen sammenholdt med det kontrafaktiske scenarie på de tre markeder vil ligge omkring eller over de af Kommissionen fastsatte tærskler for, hvornår det anses for usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige betænkeligheder. 20. Henset til den øgede koncentration på markederne samt til, at der på alle markeder er tale om differentierede produkter, der blandt andet adskiller sig ved pris, kvalitet, design, brugsværdi mv. og henset til at aktørerne på markedet også er differentierede ift. geografisk placering, kan en analyse af markedsandele og koncentrationen i markedet i nærværende sag ikke stå alene i vurderingen af, hvorvidt fusionen medfører konkurrencemæssige problemer. Derfor har styrelsen foretaget en nærmere analyse af fusionens virkninger. 21. I det kontrafaktiske scenarie forventes IKEA at blive klar markedsleder på detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, der er det største af de tre berørte markeder. IKEA forventes at opnå en markedsandel på [20-30] pct., mens de næststørste aktører forventes at blive JYSK og Danbo Møbler, med markedsandele på henholdsvis [5-10] og [5-10] pct. IDdesigns konkurs forventes således at styrke IKEAs position markant, såfremt forbrugerne ikke længere kan handle i ILVA og IDEmøbler. 22. Hvis det kontrafaktiske scenarie indtræder, og IDEmøblers og ILVAs butikker lukker, vil de eksisterende aktører på markedet have incitament til at øge priserne, idet IDEmøbler og ILVA er nære konkurrenter til en lang række af markedets større aktører. Det gælder ikke mindst IKEA, som er en tæt konkurrent til IDEmøbler og ILVA. 23. Styrelsen har derfor beregnet de forventede illustrative prisstigninger i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie. Beregningerne bygger blandt andet på information om forbrugernes skifteadfærd indhentet i styrelsens forbrugerundersøgelse, parternes bruttoavancer samt de potentielle effektivitetsgevinster ved fusionen. Der er tale om en statisk analyse af efterspørgselssiden, som ikke tager højde for konkurrenters reaktion ved en eventuel prisstigning. I det kontrafaktiske scenarie er det, i overensstemmelse med styrelsens markedsundersøgelser, lagt til grund, at der ikke vil ske entry af en størrelse, som kan kompensere for det konkurrencemæssige pres, der vil forsvinde ved en konkurs for IDEmøbler og ILVA. Beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, men giver ikke desto mindre en indikation af de forventede illustrative prisstigninger i de to scenarier. 24. Beregningerne viser, at der vil forekomme forholdsvis store prisstigninger i både fusionsscenariet og i det kontrafaktiske scenarie og at prisstigningerne vil være størst i det kontrafaktiske scenarie. I tilfælde af store prisstigninger må der forventes en reaktion på udbudssiden fra eksisterende aktører på markedet og eventuelt nye aktører, der reducerer den samlede priseffekt. 25. Selv hvis der tages højde for konkurrenters reaktion, er det styrelsens vurdering, at en konkurs sandsynligvis vil medføre betydeligt større prisstigninger end den planlagte fusion. Det skyldes blandt andet, at IDdesign samlet set er den nærmeste konkurrent til en række af 8

10 markedets største aktører herunder IKEA, Møbelkæden og Danbo. I tilfælde af konkurs forsvinder dette konkurrencepres og IKEA og andre vil være i stand til at hæve priserne. 26. Foruden respons fra eksisterende aktører vil potentiel konkurrence kunne lægge en dæmper på de forudsagte illustrative prisstigninger. Styrelsen har undersøgt de adgangsbarrierer, der kan gøre sig gældende ved etableringen af en møbelbutik og vurderet, hvordan de pågældende barrerier vil påvirke konkurrencesituationen i henholdsvis fusionsscenariet og det kontrafaktiske scenarie. Det er styrelsens vurdering, at der hverken ved fusion eller konkurs er væsentlige barrierer i forhold til at etablere sig. Muligheden for potentiel konkurrence vil derfor ikke ændre ved styrelsens vurdering af, at fusionen er bedre for konkurrencen end det kontrafaktiske scenarie. 27. Styrelsen har foretaget en undersøgelse af den potentielle konkurrence i form af interview med store, europæiske møbelforhandlere om deres planer for at entrere og/eller ekspandere på det danske marked. På baggrund af denne undersøgelse er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det ikke er sandsynligt, at der inden for en tilstrækkeligt kort periode vil indtræde nye aktører, eller at eksisterende aktører vil ekspandere med en sådan styrke, at det nuværende konkurrencepres på markedet kan opretholdes. 28. På baggrund heraf vurderer styrelsen ikke, at den potentielle konkurrence umiddelbart vil kunne udligne de forudsagte illustrative prisstigninger hverken i det kontrafaktiske scenarie eller i fusionsscenariet. 29. Endelig har styrelsen undersøgt mulige lokale virkninger af fusionen, idet parterne har oplyst, at de enkelte IDEmøbler-butikker kan yde ikke ubetydelige individuelle rabatter. Der ses et betydeligt overlap mellem parternes butikker henset til geografisk placering. Med fusionen kan der derfor være risiko for lokale virkninger, dvs. at fusionen i nogle lokale områder kan medføre et lavere konkurrencepres, hvorved de fusionerede parter vil være i stand til at hæve priserne lokalt. 30. Styrelsens undersøgelse viser, at der for hver IDEmøbler-butik (hvor der er overlap med enten en JYSK eller Bolia-butik) også efter fusionen vil være minimum tre konkurrerende møbelforretninger inden for en af styrelsen defineret radius, der afhænger af, om den pågældende IDEmøbler-butik er placeret på landet, i en by eller en storby (radius vil da være henholdsvis 40, 30 eller 10 km). Der vil således fortsat være en række alternativer til de fusionerende parter indenfor lokalt afgrænsede områder. På baggrund af denne undersøgelse vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil medføre ensidige, lokale virkninger. 31. Samlet vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der på baggrund af markedsandele ikke umiddelbart er formodning for, at fusionen vil skabe eller styrke en dominerende stilling, ændringen i HHI ligger omkring eller over de af Kommissionen fastsatte tærskler for, hvornår en fusion vurderes ikke at ville medføre konkurrencemæssige betænkeligheder, beregningen af illustrative prisstigninger viser markant større prisstigninger i det kontrafaktiske scenarie end i fusionsscenariet, der i det kontrafaktiske scenarie ikke er nye eller eksisterende aktører, der inden for en kort periode vil indtræde på markedet eller at eksisterende aktører vil ekspandere med en sådan styrke, at det nuværende konkurrencepres kan opretholdes og prisstigningerne dermed undgås, fusionen ikke medfører lokale virkninger. 9

11 32. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie. 33. Ved vurderingen af fusionen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen endvidere vurderet risikoen for koordinerede virkninger. Styrelsen vurderer, at der ikke er øget risiko for koordineret adfærd som følge af fusionen, blandt andet fordi der er tale om uhomogene produkter, asymmetriske markedsandele, mange aktører og relativt uigennemsigtige markeder. 34. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie, hvorfor fusionen skal godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk

12 2. Afgørelse 35. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk

13 3. Sagsfremstilling 3.1 Indledning 36. JYSK Holding A/S, der er kontrolleret af Lars Larsen, anmeldte den 3. maj 2013 erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Efter det på daværende tidspunkt oplyste, skulle JYSK Holding A/S erhverve 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. 37. Den 2. september meddelte JYSK Holding A/S, at Anpartsselskabet af 17. maj 2011 indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med fusionen i stedet for JYSK Holding A/S. Det er således Anpartsselskabet af 17. maj 2011, der i forbindelse med fusionen erhverver 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S og dermed enekontrol med IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, der er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 38. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er ligesom JYSK Holding A/S kontrolleret af Lars Larsen. Anpartsselskabet af 17. maj 2011 s indtræden i fusionen i stedet for JYSK Holding A/S ændrer således ikke på den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erklærede anmeldelsen fuldstændig den 6. maj Begge de fusionerende parters hovedaktiviteter i Danmark ligger inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, belysning samt boligtekstiler og tilbehør. 40. Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel Parterne i fusionen Anpartsselskabet af 17. maj Anpartsselskabet af 17. maj 2011 er et finansieringsselskab og ultimativt kontrolleret af Lars Larsen. De for nærværende fusion relevante aktiviteter ligger i JYSK. Lars Larsen har stiftet JYSK og har det fulde ejerskab af virksomheden. Det er Lars Larsen personligt, der har enekontrol over JYSK. JYSK Holding A/S og aktiviteterne i den herunder liggende koncern er således ultimativt kontrolleret af Lars Larsen. I det følgende vil Anpartsselskabet af 17. maj 2011 således blive benævnt JYSK. 42. JYSK Holding A/S er et holdingselskab for en række selskaber og aktiviteter, hvoraf hovedaktiviteten består af drift af detailsalgskæden JYSK. JYSK har 95 butikker i Danmark og over butikker på verdensplan. 43. JYSK butikkerne er aktive på detailmarkedet inden for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, salg af belysning samt detailsalg af boligtekstiler og -tilbehør. Udover de fysiske butikker åbnede JYSK en webshop for JYSK butikkerne i november JYSK Holding A/S ejer endvidere møbelvirksomheden Bolia.com, som har 7 møbelbutikker i Danmark, 12 butikker i Norge, 6 butikker i Sverige og 5 butikker i Tyskland. Udover salg 12

14 gennem de fysiske butikker er Bolia.com også til stede på detailmarkedet via netsalg i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. 45. Bolia-butikkerne er aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, salg af belysning samt boligtekstiler- og tilbehør. 46. Udover JYSK-butikkerne og Bolia butikkerne ejer JYSK Holding A/S følgende virksomheder, der har aktiviteter på markeder, der er beslægtede med detailmarkederne for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler mv., men som ikke er aktive på detailmarkederne for salg af møbler mv.: 47. Indbo Holding A/S: JYSK Holding A/S ejer 46 pct. af aktierne i Indbo Holding A/S, som er en møbelengrosvirksomhed, der bl.a. har aktiviteter i Danmark gennem datterselskabet Interstil A/S. Over 50 pct. af aktierne i Indbo Holding A/S er ejet af det norske selskab Høiland Holding AS. [ ] Høiland Holding AS driver engroshandel med møbler, husholdningsapparater og hårde hvidevarer. Interstil A/S er ikke aktiv på detailsalgsmarkedet og har ikke egenproduktion af møbler mv. Interstil A/S fungerer som møbelhandelsvirksomhed, der indkøber og videresælger en lang række forskellige møbler, herunder sofaer, borde, stole, tv-møbler, senge, skabe skriveborde, reoler og børnemøbler til møbelhuse og andre kunder. 48. Scancom International A/S: 49. Interior Direct A/S: JYSK Holding A/S ejer 49,5 pct. af aktierne i møbelproduktionsvirksomheden Scancom International A/S. [ ] Virksomhedens hovedaktivitet er design, produktion og markedsføring af havemøbler, men har derudover også salg af bl.a. træborde til indendørs brug. Scancom International er ikke til stede på detailmarkedet men sælger til forskellige byggemarkeder og øvrige detailkæder. Scandinavian Design ApS designer, producerer og sælger møbler men er ikke aktør på detailsalgsmarkedet. Scandinavian Design ApS sælger til mellemstore og store detailmøbelkæder og til møbelgrossister. JYSK Holding A/S ejer 75 pct. af aktierne i Interior Direct A/S og har således enekontrol med virksomheden. Interior Direct A/S er en handelsvirksomhed, der indkøber og videresælger diverse møbler til hoteller og lignende. Virksomheden har ikke detailbutikker og fokuserer udelukkende på salg til erhverv. 50. JYSK Holding A/S omsatte i 2011/12 for i alt [ ] DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ] DKK IDdesign A/S 51. Kapitalfonden Axcel III ejer i dag ca. 98 pct. af aktierne IDdesign A/S 1 mens de resterende 2 pct. er ejet af nuværende og tidligere nøglemedarbejdere i IDdesign A/S. 1 Axcel III s ejerskab af IDdesign er gennemført via selskaberne IDinvest Ax 2011 ApS, IDinvest ApS, IDinvest 2011 ApS og IDdesign Holding 2011 A/S. 13

15 52. IDdesign A/S ejer detailkæderne IDEmøbler A/S samt IDEmøbler Odense A/S og ILVA A/S, der i Danmark har henholdsvis 34 og 6 butikker, ligesom begge kæder har internetsalg i Danmark. 53. IDEmøbler-butikkerne og ILVA-butikkerne er aktive inden for detailsalg af møbler ekskl. senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, salg af belysning samt boligtekstiler og -tilbehør. 54. Tre af IDEmøbler-butikkerne er uafhængige butikker, der ikke er ejet af IDdesign A/S, og som derfor ikke er en del af nærværende fusion. De 3 butikker har samhandelsaftaler med IDdesign A/S og indgår bl.a. i indkøb og markedsføringssamarbejde med IDdesign A/S. 55. Herudover har IDdesign A/S også aktiviteter i udlandet, herunder som følge af et franchisekoncept, hvorefter IDdesign A/S leverer sortiment, indretnings- og markedsføringsassistance samt løbende rådgivning til 23 butikker. IDdesign oppebærer en begrænset royalty betaling fra butikkerne, indtægter fra salg af markedsføringsmateriale samt en avance på videresalg af varer fra IDdesigns leverandører til franchisetagerene. 56. Butikkerne, som drives under navnet IDdesign, drives af partnere primært i Mellemøsten IDdesign A/S omsatte i 2011/12 for i alt [ ] DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ] DKK. 3.3 Anmeldelsespligt 58. En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12 a, stk. 1, nr. 1 eller nr Ved den anmeldte transaktion erhverver JYSK 80 pct. af aktierne i IDdesign. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af kapitalfonden Axcel III. 60. IDdesign A/S har en række lån i FIH Erhvervsbank A/S. I henhold til låneaftale mellem IDdesign A/S og FIH Erhvervsbank A/S er FIH Erhvervsbank A/S i perioden fra 31. december 2013 til 31. december 2014 berettiget til at konvertere en del af deres lån (hhv. tranche A og B) til kapitalandele i IDdesign A/S for et beløb på 75 mio.kr. 61. Parterne har oplyst, at såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender transaktionen, vil FIH Erhvervsbank A/S blive indfriet og ikke udnytte fordringen til at tegne kapitalandele i IDdesign A/S, og at FIH Erhvervsbank A/S konverteringsret således ikke vil få betydning for ejerforholdene og kontrollen med IDdesign A/S. 62. Ejeraftalen, der er indgået mellem parterne i forbindelse med transaktionen, indeholder ikke bestemmelser, der ændrer på de kontrolforhold, der følger af aktieoverdragelsen. Transaktionen indebærer således, at JYSK med erhvervelse af 80 pct. af aktierne erhverver enekontrol med IDdesign A/S. Transaktionen udgør derfor efter konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, en fusion. 63. Det følger af konkurrencelovens 12, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, hvor de i fusionen deltagende virksomheder 2 Franchisebutikkerne drives i Ungarn, Oman, Bahrain, UAE (Dubai og Abu Dhabi), Cypern, Jordan, Libanon, Kuwait, Qatar, Saudi Arabien, Egypten og Tenerife. 14

16 1) tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 64. I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det således de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. 65. Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens 12 skal fortolkes i overensstemmelse med EU Kommissionens praksis, som bl.a. udtrykt i afsnit C.II i Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse De deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte gennemfører/deltager i fusionen. De deltagende virksomheder fastlægges derfor forskelligt afhængigt af karakteren af den enkelte fusion. 67. I nærværende sag, hvor der foreligger erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder køberen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder i nærværende sag er således JYSK og IDdesign A/S. 68. Parterne har oplyst, at JYSK Holding A/S ifølge det senest aflagte årsregnskab for 2011/12 omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 69. Parterne har for så vidt angår IDdesign A/S oplyst, at IDdesign ifølge det senest aflagte årsregnskab for 2011/12 omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 70. Omsætningen for JYSK Holding A/S og IDdesign A/S overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og fusionen er som følge heraf anmeldelsespligtig i Danmark jf. konkurrenceloven 12 b, stk En fusion er anmeldelsespligtig til EU Kommissionen, såfremt den har fællesskabsdimension. En fusion har fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger tærsklerne i artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, i fusionskontrolforordningen Parternes omsætning i nærværende fusion overstiger ikke tærskelværdierne i fusionsforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, og fusionen er derfor ikke anmeldelsespligtig til Kommissionen. Fusionen er heller ikke anmeldelsespligtig i andre lande. 3.4 Transaktionen 73. JYSK anmeldte, som nævnt, den 3. maj 2013 overtagelsen af IDdesign A/S. Transaktionen indebærer, som nævnt, at JYS erhverver enekontrol med IDdesign A/S. Ved fusionen 3 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, EUT 2008 C95/1. 4 Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 15

17 74. [ ] 75. [ ] 76. [ ] erhverver JYSK 80 pct. af aktierne i IDdesign A/S. De resterende 20 pct. af aktierne vil være ejet af IDinvest 2011 ApS, som er kontrolleret af kapitalfonden Axcel III. 16

18 4. Markedsbeskrivelse 77. Møbler dækker over mange differentierede produkter med forskellige funktioner, som sofaer, borde, skabe, reoler, senge mv. Der produceres møbler til både indendørs og udendørs brug. 78. Møblers design og udformning afhænger af i hvilket land eller hvilken region, de skal sælges. Således er designet på møbler, der sælges i Skandinavien, anderledes end designet på møbler, der sælges i Sydeuropa. 79. Møbler er langvarige forbrugsgoder, og salget er for en stor dels vedkommende drevet af bl.a. hussalget. Således har møbelbranchen været ramt af den lave aktivitet på boligmarkedet de senere år, og flere forretninger er gået konkurs. Seneste eksempel er Biva, der indgav konkursbegæring den 28. juni i år. 80. En lang række af forskelligartede detailforretninger sælger møbler og boligtilbehør til private. Såkaldte bolighuse, som fx IKEA og ILVA, har et bredt sortiment inden for flere produktkategorier, mens specialbutikker forhandler et mere snævert sortiment af enten senge (fx Drømmeland og Sengespecialisten), havemøbler (fx Trip Trap) eller belysningsartikler (fx Lysmesteren). Boligtekstiler sælges bl.a. i JYSK og IKEA, mens boligtilbehør bl.a. forhandles af isenkræmmere og køkkenudstyrsforretninger. 81. I markedet ses en brancheglidning forstået på den måde, at en række detailforhandlere, hvis fokusområde ikke er salg af møbler også sælger møbler og boligtilbehør. Byggemarkeder, havecentre og supermarkeder (fx Bilka) er således også aktive inden for detailsalg af møbler og boligtilbehør særligt inden for havemøbler. 82. Den samlede omsætning ved detailsalg af møbler, belysning og boligtekstiler og tilbehør var ca. 17 mia. kr. i 2012, jf. Tabel 4.1. Tabel 4.1 Omsætning ved detailsalg af møbler, belysning og boligtekstiler og tilbehør i 2012 Omsætning (mia. kr.) Møbler 8,8 Heraf: - Møbelforretninger [ ] - Sengeforretninger [ ] - Supermarkeder [ ] - Byggemarkeder [ ] Belysning 1,3 Boligtekstiler og tilbehør 6,9 I alt 17,0 Note: I Bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af, hvorledes styrelsen har opgjort totalmarkedet. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, Anmeldelsen, SKAT og egne beregninger. 17

19 83. Møbelforhandlere er up-stream aktive på indkøbsmarked og down-stream aktive på markedet for detailsalg til private, jf. Figur 4.1. Nogle møbelforhandlere har også projektsalg, fx indretning af hoteller og lignende. Figur 4.1 Møbelforhandleres aktiviteter up-stream og down-stream Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4.1 Samhandelsaftaler 84. Møbelforhandlere indkøber møbler og boligtilbehør enten hos grossister eller direkte hos producenterne. 85. Møbler produceres over hele verden, herunder i Danmark, og der findes et stort udvalg af leverandører af både designmøbler, kvalitetsmøbler og discountmøbler inden for de forskellige møbelkategorier. 86. De færreste leverandører fremstiller eller forhandler alle varetyper/produktkategorier, så møbelforhandlerne har typisk aftaler med mange forskellige leverandører. Af danske leverandører kan nævnes: ScanCom International A/S og Dacore A/S, der begge producerer havemøbler, Scandi Sleep A/S, der producerer senge, Hjort Knudsen, der producerer spise- og dagligstuemøbler og Actona Company A/S og Tvilum-scanbirk A/S, der fører et bredt sortiment. 87. En del leverandører fakturerer gennem et dansk selskab, mens varerne er produceret på fabrikker i udlandet. 18

20 88. For de fleste møbelforhandlere er det uvæsentligt, hvor de møbler, de sælger, er produceret. 5 Ofte indkøber møbelforhandlerne derfor udenlandsk producerede møbler især fra Asien. Det kan variere fra produktgruppe til produktgruppe, hvor stor en del af forhandlernes indkøb, der kommer fra udlandet. Det skønnes, at mindst halvdelen af de møbler, der sælges i Danmark er importeret Forhandlere og leverandører indgår samhandelsaftaler, hvor forhold som fx leveringsbetingelser, rabatter og bonusser og gensidige forpligtelser, som mindstekøb, er aftalt. Aftalerne genforhandles typisk årligt Møbelforhandlere kan vælge at indgå eneretsaftaler med leverandører om nye møbelmodeller. Eneretten bliver defineret ret snævert, så den kun omfatter den eksakte model og ikke eventuelle variationer af modellen, fx en anden farve eller et andet materiale. Det er ikke usædvanligt, at en møbelforhandler opnår eneret til at forhandle et bestemt møbel eller en bestemt serie af møbler Leverandører af kvalitetsmøbler med særlig designværdi indgår selektive distributionsaftaler med udvalgte forhandlere. I disse aftaler stilles høje krav til forhandlernes brand, sortiment mv., og der er derfor ikke alle forhandlere, der kan få disse aftaler. 4.2 Detailsalg 92. Flere nye møbelforhandlere er dukket op de seneste fem år. 93. For det første er der åbnet helt nye virksomheder som My Home Lagersalg, Bolighuset Werenberg, Sengespecialisten og Søvn og Miljø. My Home åbnede den første butik i 2006 og har siden åbnet yderligere 18 butikker over hele Danmark. Bolighuset Werenberg åbnede i 2011 butik på Fyn med m 2 udstilling. Søvn og Miljø åbnede i 2011 butik i Esbjerg. Sengespecialisten åbnede den første butik i 1999 og føjede ti butikker til i årene mellem 2005 og For det andet har eksisterende kæder som IKEA, Erling Christensen Møbler, Drømmeland, Auping, Sengekompagniet, Danbo og Smag og Behag åbnet butikker. 95. Endelig har virksomheder der ikke er specialiseret i møbelsalg, som fx Bilka og Plantorama, udvidet deres sortiment og i højere grad satset på møbelsalg. 96. Analysebureauet Euromonitor 9 anslår, at antallet af butikker i Danmark steg med to pct. i De store kæder står, ifølge Euromonitor, for størstedelen af stigningen. 97. Der anslås at være ca egentlige møbelforretninger i Danmark. 10 De største aktører er IKEA, ILVA, IDEmøbler, JYSK, Bolia, Daells Bolighus og BoConcept, der til sammen står for knapt 45 pct. af den samlede omsætning af møbler. Dertil kommer selvstændige forretninger 5 Anmeldelsen. 6 Kilde: Træ- og Møbelindustriens Aktuelle Nøgletal, Det danske marked for møbler, 7 Anmeldelsen. 8 Anmeldelsen. 9 Euromonitor foretager løbende analyser af detailmarkeder i en lang række lande. 10 CVR, branchekode Møbelforretninger. Heri indgår også specialbutikker som sengeforretninger og havemøbelforretninger. 19

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Afsætning

Skriftlig eksamen i faget Afsætning Skriftlig eksamen i faget Afsætning 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 40%

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Indhold Velkommen 3 Købmand, kollega og korpsånd 4 Der er altid nye butikker at åbne 5 Styr på logistikken 6 Velkommen til tre nye lande 7 Et helt nyt koncept i Kina

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Regnskabsanalysen 2013

Regnskabsanalysen 2013 Regnskabsanalysen 213 Fem regnskabsår i den danske detailsektor Sektorbeskrivelse: Detailhandel [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 53.38 virksomheder er trukket ud inden for denne sektor.

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Eksamen nr. 2. Afsætning A

Eksamen nr. 2. Afsætning A 2014 HHX Afsætning A Eksamen nr. 2 Forberedelsestid: 60 min. Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 2 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Afsætning. Brand Management

Afsætning. Brand Management SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 7 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætning Eksamen, juni 2007 Brand Management Onsdag den 13. juni 2007 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger, noter,

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 23-02-2011 Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 MSF 4/0120-0401-0050 LKA/ TMO/ JF Danish Agro a.m.b.a. s overtagelse af Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a., samt erhvervelse af enekontrol over

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Journal nr. 3/1120-0301-0371/SEK/DRP Rådsmødet den 30. november 2005 Resumé 1. Ritzaus Bureau I/S (Ritzau) har anmeldt en aftale om levering af

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere