Styrelsen for Videregående Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Videregående Uddannelser"

Transkript

1 Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/ /2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk maksimalstøtte\ \notat 2014.docx

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Forudsætninger Undervisningsåret 2013/ Landeregler Indkomst- og formuegrænser Lånenes art Specielle bemærkninger Undervisningsårene 1983/ / Bilag A. Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande i undervisningsåret 2012/ Bilag B. Anvendte valutakurser side 2

3 1. Indledning Formålet med at sammenstille støttesatserne i de nordiske lande for en typisk uddannelsessøgende er primært: at fremdrage de forskelle, som findes i de enkelte nordiske landes støtteordninger med hensyn til støttens størrelse og sammensætning, samt at belyse, hvordan den studerende inden for det enkelte land er stillet økonomisk sammenlignet med en industriarbejder. Formålet er ikke at belyse, hvilken støtteordning der er "bedst" i Norden. Den første udgave af dette notat vedrørte undervisningsåret 1983/84. Definitionerne for oplysningerne i dette notat har været uændret siden starten, og udviklingen i støttens størrelse og sammensætning siden da gengives i afsnit 5. Tal fra Færøerne og Grønland er medtaget fra og med undervisningsåret 1999/2000, og tal fra Åland er medtaget i undervisningsårene 2001/ /2003 og 2006/ /2010. I denne udgave af notatet indgår der ikke oplysninger for Grønland i undervisningsårene 2012/2013 og 2013/2014. Der vil blive udarbejdet en ny udgave af notatet med disse oplysninger. I denne udgave af notatet indgår Finland med 9 måneders støtte pr. undervisningsår for perioden 1983/ /2014. I tidligere udgaver af notatet har støttebeløbet for studerende uden erhvervsarbejde været baseret på 12 måneders støtte pr. undervisningsår. Det er i princippet muligt at få støtte i 12 måneder pr. undervisningsår i Finland, men typisk bliver støtten tildelt for 9 måneder pr. undervisningsår. 2. Forudsætninger Oversigten i tabel 1 viser, hvor stor den typisk maksimale støtte er i de enkelte nordiske lande for en ugift, udeboende studerende på 20 år eller derover uden børn, som studerer ved en højere læreanstalt i hjemlandet i 2013/2014. Tilsvarende tabeller for undervisningsåret 2012/2013 er medtaget i bilag A. I oversigten er der også foretaget en sammenligning af studiestøtten med en industriarbejders årsløn i 2013 i de enkelte nordiske lande. Der er dels sammenlignet i en situation, hvor den studerende ikke har indtægter udover studiestøtte, og dels sammenlignet i en situation, hvor den studerende har erhvervsindtægt ved siden af studiet svarende til gennemsnitlig ca. 10 timer ugentligt. I sidstnævnte tilfælde er sammenligningen dog kun foretaget efter, at der er foretaget skattetræk. I forbindelse med sammenligningen af støttebeløbene med industriarbejderens årsløn før og efter skat er det om den studerende endvidere forudsat: at den studerende bor til leje i en af de respektive hovedstæder at den studerende ikke modtager andre offentlige tilskud end studiestøtte at den studerende ikke har andre fradrag i indkomsten end et lønmodtagerfradrag, eller hvad der svarer hertil. For industriarbejderen er benyttet de samme forudsætninger med hensyn til bopæl, ægteskabelig status m.v. som for den studerende. Blandt andet støttens varighed og studieaktivitetsreglerne indgår ikke i sammenligningerne. Nogle af de nordiske lande yder tillæg til hjemlandssatserne for egne statsborgere, som studerer uden for hjemlandet, jf. afsnit 4.3 "Specielle bemærkninger" nedenfor. side 3

4 3. Undervisningsåret 2013/2014 Tabel 1 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande i undervisningsåret 2013/2014 Danmark Finland 1) Færøerne Island Norge Sverige Åland 2) Studiestøtte i alt før skat DKK EUR DKK ISK NOK SEK EUR Stipendier Statslån ) a) Studiestøtte før skat I % af industriarbejders årsløn før skat (a/d) 27 % 20 % 25 % 29 % 20 % 25 % 21 % Studiestøtte i alt efter skat b) Studiestøtte efter skat I % af industriarbejders årsløn efter skat (b/e) 38 % 29 % 38 % 38 % 27 % 33 % 24 % Studiestøtte i alt + erhvervsindkomst efter skat c) Studiestøtte og erhvervsindkomst efter skat 4) ) I % af industriarbejders årsløn efter skat (c/e) 54 % 48 % 68 % 60 % 48 % 57 % 49 % Industriarbejders årsløn i 2013 d) Årsløn i 2013 før skat 6) ) e) Årsløn i 2013 efter skat ) Anm: I Norge og Sverige og på Færøerne er stipendier skattefrie. I Danmark og på Grønland er stipendier skattepligtige. 1. Stipendium i Finland består af studiepenning og bostadstillägg. Kun studiepenningen er skattepligtig indkomst. Hvis man får studiepenning og ikke har anden indkomst betaler man ikke skat af studiepenningen på grund af studiepenningsavdraget. 2. Oplysningerne er for 2009/ Statsgaranterede lån. 4. Indkomst svarende til 535 timers erhvervsarbejde er - ud fra timelønssatsen for en studentermedhjælp i statens tjeneste med 2 års anciennitet - beregnet til DKK i Danmark, EUR i Finland, DKK på Færøerne, ISK i Island, NOK i Norge og SEK i Sverige. 5. For Åland er beløbet baseret på den maksimale indkomst uden at studiestøtten reduceredes (6.840 EUR) i 2009/ Årslønnen for industriarbejderen i Danmark, Finland, Norge og Sverige er beregnet på grundlag af den tidligere beregnede årsløn for 2012 og oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforening om stigningstakten i den gennemsnitlige timeløn fra 2012 til 2013 inden for fremstillingsvirksomhed (industri og håndværk). Årslønnen for industriarbejderen i de øvrige nordiske lande er indberettet af de enkelte lande tal. Tabel 1 viser studiestøttens størrelse (uden hensyn til støttens sammensætning) i forhold til det pågældende lands eget velstandsniveau målt som den samlede studiestøtte i hvert land i relation til den gennemsnitlige årsløn for en industriarbejder i 2013 i samme land (a/d). For at opnå et bedre sammenligningsgrundlag er sammenligningen også foretaget efter, at der er taget hensyn til skat (b/e). Endelig er der foretaget en sammenligning mellem den gennemsnitlige årsløn for en industriarbejder og summen af den samlede studiestøtte og erhvervsindkomst for en studerende reduceret med skatten (c/e). Det er forudsat, at en studerende på 20 år eller derover ved siden af sit studium har et erhvervsarbejde på gennemsnitligt 535 timer pr. år. Sættes den samlede studiestøtte i forhold til den beregnede årsløn for en industriarbejder før skat (a/d), varierer studiestøttens andel af årslønnen fra 20 % i Norge og Finland til 27 % i Danmark og 29 % på Island. side 4

5 Ser man på studiestøtten efter skat (b/e) i 2013/2014 sat i forhold til industriarbejderens årsløn (ligeledes efter skat), fremgår det, at studiestøttens andel af industriarbejderens disponible årsløn varierer fra 27 % i Norge til 38 % i Danmark og Island og på Færøerne. Generelt betyder korrektionen for skat en væsentlig, relativ forhøjelse af det beløb, den studerende har til rådighed sammenlignet med industriarbejderen, hvilket også skyldes, at stipendier er skattefrie i Norge og Sverige og på Færøerne. Sammenligner man rådighedsbeløbet for en studerende med erhvervsindkomst svarende til 535 timer på årsbasis med industriarbejderens disponible indkomst (c/e), fremgår det, at den studerendes rådighedsbeløb udgør fra 48 % i Finland og Norge til 68 % på Færøerne. Under de gældende fribeløbsregler i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige reduceres støtten ikke ved den beregnede erhvervsindkomst. På Grønland er støtten uafhængig af den studerendes eventuelle erhvervsindkomst. Effekten for den studerende ved at tage 535 timers erhvervsarbejde målt i procentpoint af industriarbejderens disponible indkomst (c/e b/e) er en forøgelse på mellem 16 %-point i Danmark til 30 %-point på Færøerne. Tabel 2 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande i undervisningsåret 2013/2014 omregnet til DKK Danmark Finland 1) Færøerne 2) Island Norge 2) Sverige 2) Åland 3) DKK Stipendier Lån Studiestøtte i alt før skat Indeks Studiestøtte efter skat Indeks Stipendier og erhvervsindkomst efter skat Indeks Studiestøtte og erhvervsindkomst efter skat Indeks Anm.: De anvendte valutakurser fremgår af bilag B. 1) Stipendium i Finland består af studiepenning og bostadstillägg. Kun studiepenningen er skattepligtig indkomst. Hvis man får studiepenning og ikke har anden indkomst betaler man ikke skat af studiepenningen på grund af studiepenningsavdraget. 2) I Sverige og Norge og på Færøerne er stipendier skattefrie. 3) Oplysningerne er for 2009/2010. Typisk vil en studerende vælge at supplere stipendiestøtten med enten erhvervsarbejde eller optage studielån (evt. begge). For en studerende, der vælger at optage lån ved siden af stipendiestøtten, udgør studiestøtten efter skat i Norge og Finland henholdsvis 86 % og 55 % af støtteniveauet i Danmark i undervisningsåret 2013/2014. Der betales kun skat af studiestøtten i Danmark og Åland. I de øvrige lande er stipendierne skattefrie eller stipendiebeløbet er mindre end personfradraget. Hvis en studerende får stipendier og har erhvervsarbejde, men ikke optager lån udgør rådighedsbeløbet i Norge og Island (uden stipendiestøtte) henholdsvis 96 % og 38 % af det danske rådighedsbeløb i undervisningsåret 2013/2014. side 5

6 Studiestøtten plus erhvervsindkomst efter skat er i undervisningsåret 2013/2014 højest i Norge, hvor beløbet er 8 % større end i Danmark. I Finland udgør studiestøtten og erhvervsindkomsten efter skat 65 % af det tilsvarende beløb i Danmark. 4. Landeregler 4.1 Indkomst- og formuegrænser Danmark Der er tre forskellige satser af fribeløb (det laveste, mellemste og højeste fribeløb). Det laveste fribeløb er for måneder under uddannelse, hvor støttemodtageren modtager støtte. Det mellemste fribeløb er for måneder, hvor støttemodtageren har fravalgt SU. Det højeste fribeløb er for måneder, hvor støttemodtageren ikke er under uddannelse. I aftalen indgået april 2013 om en SU-reform blev det lave fribeløb i videregående uddannelser i 2014 forhøjet. Støttesatserne m.m. følger kalenderåret. Fribeløbet pr. år udgøres af 12 fribeløbsrater. I 2013 (2014) var det laveste fribeløb (10.701) DKK pr. måned. For en støttemodtager under uddannelse hele året, der ikke har fravalgt støtte var det samlede årlige fribeløb DKK i 2013 og DKK i Det mellemste fribeløb var i 2013 (2014) (18.552) DKK pr. måned. Det højeste fribeløb var i 2013 (2014) (35.708) DKK pr. måned. Fra 2009 er der indført nye regler for egenindkomsten for støttemodtagere, der kun er under uddannelse en del af året. Hvis egenindkomsten overstiger det årlige fribeløb foretages en alternativ beregning, hvor der kun indgår indkomsten i de måneder, hvor støttemodtageren er under uddannelse. Indkomstkontrollen sker via skatteoplysninger. Hvis fribeløbsgrænsen overskrides, kræves den for meget udbetalte støtte tilbagebetalt med et procenttillæg på 7 %. Dog skal kun halvdelen af de første DKK (7.851 DKK), der er tjent for meget i 2013 (2014), betales tilbage. Formuen er uden betydning for støttens størrelse. Finland Som indkomst regnes stipendier og skattepligtige indkomster for hele kalenderåret (bortset fra studiestøtte). Indkomstgrænsen (fribeløbet) tager udgangspunkt i antallet af støttemåneder. For hver måned med støtte (studiepenning eller bostadstillägg) er indkomstgrænsen i studieåret 2013/ EUR og for måneder uden støtte EUR. For eksempel har en studerende med ni støttemåneder en årsindkomstgrænse på EUR. De studerende kan have indkomst op til årsindkomstgrænsen (fribeløbet) uafhængigt af hvilke måneder de får støtte. I indkomstkontrollen indgår ikke den del af indkomsten i perioder, hvor den studerende ikke er under uddannelse (ej påbegyndt/ afsluttet i året), som overstiger i gennemsnit EUR pr. måned. Studerende kan regulere fribeløbet gennem fravalg af støtte eller tilbagebetaling af udbetalt støtte til og med marts måned året efter støtten er udbetalt. Indkomstkontrollen foretages på basis af skatteoplysninger. For hver påbegyndt overskridelse af fribeløbet på EUR i studieåret 2013/14 tilbagekræves én måneds støtte (studie-penning og bostadstillägg). Beløbet forhøjes med 15 procent. Formuen er uden betydning for støttens størrelse. Færøerne Studiestøtten var indtil august 2011 uafhængig af den studerendes indkomst. Fra 1. august 2011 er der fastsat en indkomstgrænse på kr. om måneden, uden at støtten reduceres. Studiestøtten er uafhængig af den studerendes formue. side 6

7 Grønland Studiestøtten er uafhængig af den studerendes eventuelle erhvervsindkomst og formue. Island Fribeløbet udgør ISK (2013/2014). Lånene i studieåret 2013/14 bliver reduceret med 35 % af indtægten i 2013 over fribeløbsgrænsen. Hvis den studerende har haft fuldtidsarbejde i 6 måneder eller mere i året før studiet påbegyndes, er fribeløbsgrænsen ISK (2013/2014). Formuen er uden betydning for støttens størrelse. Norge Grænserne gældende for studerende, som modtager studiestøtte fra Lånekassen i hele kalenderåret, fremgår af tabellen. Ved en indtægt, der ligger over disse grænser, bliver uddannelses- og forsørgerstipendierne reduceret med 5 % pr. måned af indtægten over grænsen. Grænsebeløbene indeksreguleres hvert år. I 2012 indførte Lånekassen behovsprøving mod person- og kapitalindkomst. Tidligere var behovsprøvingen kun mod personindkomst. I 2. halvår af 2012 blev formuegrænserne hævet mere end den sædvanlige indeksregulering. Indtægt i NOK ved skatteligning for: 2011 Pr. ultimo 1. halvår Grænse for person- og kapitalindkomst ) Grænse for trygd/pension Grænse for egen formue Grænse for formue for gifte ) Kun personindkomst. Lån reduceres ikke. Sverige Studiestøtten reduceres, hvis den studerendes indkomst pr. kalenderhalvår overstiger et vist fribeløb. For studier på 20 uger er det halvårlige fribeløb SEK (2014-sats). Er studierne kortere eller længere end 20 uger formindskes/forøges fribeløbet. Reduktionen sker med 61 % af den overskydende indkomst. Indkomstgrænsen forhøjedes i 2014 (udover den sædvanlige tilpasning til prisniveauet). Indkomstgrænserne for undervisningsårene er sammensat af halvårsfribeløb for de to kalenderår, som undervisningsåret omfatter. Indkomstgrænsen vedrørende 2013/2014: SEK. (= SEK). Der tages ikke hensyn til den studerendes formue. Åland En heltidsstuderende er berettiget til studiestøtte, hvis den skattepligtige indkomst ikke overstiger 760 EUR i gennemsnit pr. måned i støtteperioden (2007/2008-sats). Indkomstgrænsen gælder for erhvervs- og kapitalindkomst Lånenes art Danmark Der ydes studielån af staten, som forrentes med 4 % i studietiden og derefter med en rente svarende til den officielle diskonto reguleret med et procenttillæg eller procentfradrag, der fastlægges på den årlige finanslov. Procenttillægget kan dog ikke overstige 1 %. Renten efter studiets afslutning er 1 % pr. maj 2014, altså 3 %-point mindre end i studietiden. Siden oktober 1998 har renten efter studiets afslutning været mindst 1 % og højst 5,75 %. Styrelsen for Videregående Uddannelser udbetaler studielånene. Statens Administration administrerer lånene fra udbetalingstidspunktet (rentetilskrivning i og efter studietiden samt tilbagebetaling). Tilbagebetalingen af studielånet skal normalt påbegyndes 1-2 år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse, og skal ske over en periode på 7-15 år. side 7

8 Finland Statsgaranti for studielån bevilges studerende, som får studiestøtte, med visse undtagelser. Studerende i videregående uddannelser, som får studiestøtte bevilges statsgaranti for studielån uden ansøgning. Lånegaranti bevilges dog ikke om FPA i egenskab af kautionist har tilbagebetalt den studerendes tidligere studielån, eller hvis den studerende har en betalingsanmærkning i et kreditoplysningsregister; hvis der er specielle forhold, kan der dog bevilges lånegaranti alligevel. Hvis FPA har bevilget statsgaranti for et studielån, skal den studerende ansøge om studielån hos en bank. Det er banken, som beslutter, om lånet kan bevilges. Renten og vilkårene aftales med banken. Renterne kapitaliseres, mens man får studiestøtte samt i terminsperioden efter studiestøttetiden. Dog betaler den studerende selv hvert halvår en rente på 1 procent, hvis beløbet er mindst 15 EUR. Hvis den studerende fuldfører uddannelsen indenfor normeret tid, og ved slutningen af den termin, hvor uddannelsen blev fuldført, har en restgæld på over EUR, kan han få et studielånsafdrag i beskatningen. Studielånsafdraget er 30 procent af den del af studielånet, som overstiger EUR. Færøerne Lånet forrentes med 2 % i studietiden og derefter med en rente svarende til den officielle diskonto plus 3 %. Tilbagebetaling påbegyndes 1 år efter udløbet af det studieår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Den maksimale tilbagebetalingsperiode er 15 år. Der skal minimum tilbagebetales 300 DKK pr. måned. Grønland Uddannelsessøgende på mellem- og videregående uddannelser, der er bevilget uddannelsesstøtte, kan søge om studielån. Der kan ydes et lån på DKK pr. semester. Det er endvidere muligt én gang under uddannelse at få et etableringslån på DKK. Det er kun muligt at få lån, hvis man ikke i forvejen har en uddannelsesgæld, der er større end DKK. Lånet forrentes ikke, så længe den studerende er støtteberettiget. Herefter forrentes lånet med diskontoen plus 1 %. Ved fuldført uddannelse påbegyndes tilbagebetalingen af lånet 1 år efter uddannelse er afsluttet. Ved afbrud påbegyndes tilbagebetalingen 3 måneder efter afbrud. Island Lånene er værdisikrede og følger Centralbankens konsumprisindeks. Lånene er rentefrie i studietiden. Lånene forrentes med 1 % fra afsluttet uddannelse. Tilbagebetalingen påbegyndes 2 år efter uddannelsens afslutning. Ydelsen skal erlægges to gange årligt. Der betales 3,75 % af foregående års bruttoindkomst. Der er dog et minimumsbeløb, som i 2014 er på ISK. Hvis låntageren betaler hele lånesummen tilbage på en gang, så kan vedkommende søge om en vis nedsættelse af gælden. Der tages ikke hensyn til ægtefælles indkomst. Norge Lånene er rentefri i normal studietid. Lånet bliver herefter forrentet med renten på statsobligationer (statscertifikater) med en resterende løbetid fra 0 til 3 måneder. Hertil kommer 1 % p.a. til delvis dækning af administration og tab. Låntager kan vælge at binde renten for en periode på 3 år eller 5 år. Renten bliver da fastsat efter renten på statsobligationer med en restløbetid på 3 år eller 5 år. Hertil kommer 1 % p.a. til delvis dækning af administration og tab. Fra 2008 har det været muligt at binde renten for en periode på 10 år. For begge renteordninger gælder, at renten fastsættes kvartalvis af Lånekassen. Renten forhøjes med én procent fra den dag gælden er opsagt. Tilbagebetalingen begynder normalt cirka 7 måneder efter, at uddannelsen er afsluttet. Sædvanlig tilbagebetalingstid er 20 år, men lånet skal være tilbagebetalt, inden låntageren fylder 65 år. Der beregnes rentes rente på lån. side 8

9 Sverige Studielånet forrentes fra og med udbetalingsdagen. Renteniveauet fastsættes årligt af regeringen. Tilbagebetalingen påbegyndes tidligst ½ - 1½ år efter, at den studerende sidst har fået studiestøtte. Størrelsen af den årlige ydelse afhænger af gældens størrelse, låntagerens alder, længden af tilbagebetalingsperioden. Den maksimale tilbagebetalingsperiode er 25 år. Lånet afskrives ved dødsfald, eller når debitor er fyldt 68 år. Et tillægslån på 879 SEK pr. uge (2014-satser) kan bevilges til dem, som er fyldt 25 år og havde en indkomst det seneste kalenderår før studiernes begyndelse på minimum SEK (2014-satser). Tillægslånet forhøjedes 1. januar 2014 udover den sædvanlige tilpasning til prisniveauet/prisbasbeloppet. Åland Der kan i 2007/2008 ydes statsgaranterede studielån på 360 EUR pr. måned til studerende, der er fyldt 18 år. Renterne tilskrives i studietiden plus et semester. Den studerende aftaler selv øvrige lånevilkår med banken Specielle bemærkninger Danmark Personer i videregående uddannelser kan få tildelt støtte i et begrænset antal måneder (klip), der bl.a. afhænger af uddannelsens normerede længde, inden for en ramme på normalt 70 måneder. Det er i princippet tilstrækkeligt at søge om SU én gang til hver uddannelse. Hvis der ikke sker ændringer, fortsætter tildelingen af støtte som hovedregel automatisk indtil uddannelsen slutter. Styrelsen stopper dog fx den automatiske støttetildeling, når uddannelsesstederne indberetter, at en SU-modtager afbryder uddannelsen, tager orlov eller erklæres inaktiv. Studiestøtten skal principielt dække alle årets 12 måneder. Stipendiet til uddannelsessøgende på 18 år og derover i videregående uddannelser ydes uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold. Støttesatserne er ens for alle danske statsborgere, også hvis de studerer uden for Danmark. I aftalen indgået april 2013 om en SU-reform blev det bestemt, at støttebeløbene fra 2013 til 2014 reguleredes med satsreguleringsprocenten med fradrag af en procentsats på 0,3 %. Satsreguleringsprocenten følger lønudviklingen og udgør i ,8 %. Støttebeløbene blev således fra 2013 til 2014 reguleret med 1,5 %. Finland Støtteperioden afhænger af den normerede længde for studiet. Studier, som svarer til et læseår, dvs. 60 studiepoint, berettiger til 9 måneders støtte. Den maksimale støttetid er støttetiden svarende til antallet af studiepoint plus 10 måneder. Når en studerende er optaget med henblik på at få lavere og højere eksamen, som tilsammen har 300 studiepoint, bevilges studiestøtte i højst 55 måneder. For visse eksamener er støtteperioden 60 eller 64 måneder, beroende på omfanget af eksamen. For universitetsstudier som blev påbegyndt i læseåret 2011/12 eller derefter bevilges studiestøtten i to trin; først for den lavere eksamen og derefter for den højere højskoleeksamen. Den studerende kan anvende højst 37 støttemåneder til den lavere eksamen og højst 28 måneder til den højere eksamen, dog højst 55 støttemåneder sammenlagt. Den, som består en højskoleeksamen, kan udnytte tillægsstøttemånederne og opsparede støttemåneder til andre højskolestudier. For højskolestudier bevilges støtte i højst 70 måneder. Hvis den studerende starter på et nyt højskolestudie efter tidligere at have afbrudt et højskolestudie trækkes de forbrugte støttemåneder på det tidligere studie fra støttetiden på det nye studie. Studiestøtte som er blevet brugt på andre studier end højskolestudie, forkorter ikke støttetiden for højskolestudier. Når en studerende specifikt er optaget med henblik på at få en lavere eksamen, er støtteperioden 37 eller 42 måneder. Når en studerende specifikt er optaget med henblik på at få en højere eksamen, er støtteperioden højest mellem 24 eller 37 måneder beroende på eksamens omfang. For yrkeshögskole-examina er perioden, der berettiger til studiestøtte højst mellem 37 og 51 måneder beroende på omfanget af eksamen. side 9

10 Fra og med læseåret 2011/12 regnes også bostadstilläggsmåneder som støttemåneder hvad angår den maksimale støttetiden. Fra maj 2000 er også alle barnløse studerende, som bor til leje, berettigede til bostadstillägg. Fra januar 2009 er bostadstillägget for studerende ikke afhængig af ægtefællens/samboens indkomst. Det maksimale bostadstillägg i hjemlandet har siden 1. november 2005 været 201,60 EUR pr. måned og for studier i udlandet 210 EUR pr. måned. Ved studier i udlandet er statsgarantien for studielån 600 EUR per måned i læseåret 2013/14 inklusive den almindelige statsgaranti. Det svarer til, at lånet forhøjes med EUR pr. år (2013/2014) ved studier i udlandet. Endvidere ydes stipendietillæg på 75,60 EUR pr. år (2013/2014). Færøerne Færinger, der læser udenfor Færøerne, får i kraft af deres danske statsborgerskab dansk SU. Støttesatserne følger skoleåret. Støtteperioden er 11 måneder ( - juli). Der betales ikke skat af støtten. Studerende med børn får i skoleåret 2013/ DKK pr. måned for hvert barn. Enlige forsøgere får i skoleåret 2013/ DKK pr. måned udover grundstøtten og børnestøtten. Til studiestøtten i 2013/2014 ydes et tillæg (rejsebeløb pr. år i DKK), hvis studiet foregår i: Danmark Finland Grønland Island Norge Sverige Åland Stipendium Lån I alt Grønland Der ydes børnetillæg til uddannelsessøgende med børn under 18 år. Ved ophold i Grønland er børnetillægget DKK pr. måned - i Danmark DKK pr. måned (2012-satser). Grønlandsk børnetillæg er afhængigt af barnets opholdssted og ikke den uddannelsessøgendes opholdssted. Hvis den studerende i forbindelse med uddannelsen har fri kost og/eller logi reduceres støtten med DKK pr. måned for kost og 950 DKK pr. måned for logi (2012-satser). Uddannelsessøgende i Danmark kan få dækket udgifter til eventuelle undervisningsafgifter, godkendt ekstraundervisning samt holdundervisning i grønlandsk. Uddannelsessøgende i Grønland kan også få dækket udgifter til nødvendig ekstraundervisning i grønlandsk efter indstilling fra vejleder. Ved studier i Danmark ydes et tillæg på 100 DKK pr. måned. Ved studier i udlandet (eksklusive Danmark) ydes et udlandstillæg på 625 DKK pr. måned. (2012-sats). Island Lånesatsen blev i studieåret 2013/14 forhøjet med ca. 3 % for udeboende studerende uden børn. Ifølge LÍNs tildelingsregler ydes der en bestemt sum pr. ECTS-point. Den studerende kan kun få støtte i skoleperioden som i reglen er 9 måneder eller som svarer til 60 ECTS-points. Hvis den studerende studerer i sommerperioden kan der ydes lån til yderligere 20 ECTS-points, d.v.s. i alt op til 80 ECTS-points over 12 måneder. Der gives tillæg til lånet, hvis den studerende har et eller flere børn. Der kan gives lån til skolepenge. Cirka 1,6 procent af beløbet, som her tilføres som lån, er givet som støtte. Studiestøtten ( ISK) reguleres i undervisningsåret 2013/2014 med et beløb (årsbeløb i ISK), hvis studiet foregår i: side 10

11 Danmark Finland Færøerne Grønland Norge Sverige Åland Stipendium Lån I alt Fra 2007/2008 yder LÍN lån i begrænset omfang til specialstudier og studier på BA/BS niveau i udlandet. Maksimum beløbet i 2013/2014 er USD eller tilsvarende beløb i anden valuta. Fra 2008/2009 ydede LÍN lån til dækning af studieafgift på BA/BS niveau både på Island og i udlandet. I 2013/2014 kunne der maksimalt lånes ISK eller tilsvarende i anden valuta. Udenlandske statsborgere fra EU/EØS området og deres familiemedlemmer kan få studielån, hvis de er bosat i Island og er kommet til Island for at arbejde. Det er dog en hjemmel i reglerne, at uddannelsen har en indholdsmæssig sammenhæng med det arbejde, som ansøgeren har haft. Andre EU/EØS statsborgere (som ikke er arbejdstagere) har ret til studielån efter 5 års fast bopæl i Island. Udenlandske statsborgere fra lande udenfor EU/EØS-området, som er gift med islandske statsborgere, har ret til studielån til studier på Island og i Norden, hvis de har været bosat på Island 2 år ud af de sidste 5 år. Andre udenlandske statsborgere har samme rettigheder i Island som islændinge i deres hjemlande. LÍN har afskaffet krav om kautionister. Ansøgere som er blacklistet hos banker og andre finansielle institutioner skal dog skaffe en kautionist. Norge Studiestøtten skal dække en periode på 10 måneder. Såfremt undervisningsåret er af længere varighed, kan støtten forhøjes. Støtten tildeles i første omgang som lån (basisstøtte). Stipendiedelen udgør i alt 40 procent af basisstøtten. Såfremt alle eksamener er bestået, bliver 40 procent af lånet konverteret til stipendium. Består støttemodtageren kun delvist årets eksamener, vil støttemodtageren kun opnå en delvis konvertering af lånet. Hjemmeboende får kun støtte i form af lån. Støtten til skolepenge i lande udenfor Norden består af både lån og stipendium. Det gives mest stipendier til studier på masterniveau og til studier som del af norsk uddannelse. Til studiestøtten ydes et rejsestipendie-tillæg til rejser i Norge/Norden. Rejsetillægget ydes kun til ansøgere, som er 25 år eller yngre. Rejsetillægget til studier i de nordiske lande er (årsbeløb i NOK 2013/2014-satser): Danmark Finland Færøerne Grønland Island Sverige Åland Stipendium Lån I alt De anførte tillæg til hjemlandssatserne er rejsestipendier. Der ydes ikke tillæg for opholdsomkostninger og bøger/undervisningsmateriale. Satserne gælder fra Oslo til studielandet. Rejsestipendium i Norge kan komme i tillæg. Sverige Studiestøtten dækker normalt en periode på 40 uger. Såfremt læseåret er af længere varighed, kan støtten forhøjes. Hvis der er ekstraudgifter i forbindelse med studierne, kan der bevilges ekstra studiestøtte (studiemedel). Fra og med den 1. januar 2006 kan et tilläggsbidrag ydes til studerende som har børn til og med det kalenderhalvår det yngste barn fylder 18 år. Tilläggsbidraget er koblet til prisbasbeloppet og beløbet varierer afhængig af antallet af børn. I 2014 er tilläggsbidraget 146 SEK per uge for det første barn. Yderligere ydes 93 kroner per uge for det andet barn og yderligere 48 SEK per uge per barn til dem, som har tre eller flere børn. Til studiestøtten i 2013/2014 ydes et supplerende lån (pr. år i SEK), hvis studiet foregår i: Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Åland Stipendium Lån I alt side 11

12 Åland Før studieåret 2009/10 trådte loven om indeksjustering af studiestøtten i kraft. Den første indeksforhøjelse på 4,2 % blev foretaget 1. august Studiestøtten dækker normalt en periode på 9 måneder. Studerende bevilges også bostadstillägg som siden 1/ maksimalt har været EUR for 9 måneder. Beløbet var inden da EUR. Til studier i udlandet kan der ydes et supplerende lån til dækning af undervisningsafgift. Det supplerende lån kan højst beløbe sig til EUR for 9 måneder (2008/2009). side 12

13 5. Undervisningsårene 1983/ /2014 Tabel 3 Typisk maksimale støttebeløb før skat i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ /2014 omregnet til DKK (løbende priser) Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland DKK / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ) / ) ) Oplysninger om Grønland vil indgå i en kommende udgave af notatet. Der foreligger data tilbage fra 1983/84 for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Tabel 3 viser for disse lande en stigning i det typiske maksimale støttebeløb fra 1983/84 til 2013/2014 i løbende priser (DKK) på: Danmark Finland Island Norge Sverige 212 % 97 % 46 % 88 % 113 % I 1983/84 udgjorde det laveste støtteniveau i Finland 61 % af det højeste i Norge. I 2013/2014 udgør støtteniveauet på Finland 51 % af det højeste støtteniveau i Danmark. Støtteniveauerne svinger en del fra år til år, hvilket i høj grad skyldes bevægelserne i valutakurserne for EUR, NOK, SEK, DKK og ISK. side 13

14 DKK Figur 1. Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ /2014 omregnet til DKK (løbende priser) / / / / / / / / / / / / / / / /84 Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland Tabel 4 Stipendieandel af samlet studiestøtte i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ /2014 (typisk maksimale støttebeløb) Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland % / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ) / ) ) Oplysninger om Grønland vil indgå i en kommende udgave af notatet. side 14

15 Stipendieandel i % Tabel 4 viser udviklingen i støttens stipendieandel. Stipendieandelen i Finland har været 62 % siden 2007/2008. I Norge har stipendieandelen på 40 % været uændret siden 2002/2003. I Sverige var stipendieandelen 34 % i perioden 2002/ /2010. Herefter faldt stipendieandelen til 33 % i 2010/2011 og var ligget på 31 % i undervisningsårene 2011/ /2014. På Grønland har stipendieandelen været 82 % siden 2005/2006. På Færøerne har stipendieandelen været 61 % siden 2000/2001. På Åland steg stipendieandelen fra 42 % i 2007/2008 til 46 % i 2009/2010. Figur 2 Stipendieandel af samlet studiestøtte i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ /2014 (typisk maksimale støttebeløb) / / / / / / / / / / / / / / / /84 Danmark Finland Undervisningsår Island Norge Sverige Grønland Færøerne Åland side 15

16 Tabel 5 Studiestøtte og erhvervsindkomst efter skat i procent af industriarbejderes årsløn efter skat i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ /2014 Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland % / / / / / / / / / / / / / / / / / ) 2000/ / / / / / ) / / / / / / / ) / ) ) Faldet i støtteandelen fra 1998/99 til 1999/2000 skyldes primært ændring i timelønssatsen for studerende. 2) Der er foretaget metodeskift for beregning af en studerendes erhvervsindkomst i Island. Til og med 2004/2005 anvendes studerendes gennemsnitlige indkomst. I 2005/2006 beregnes studerendes erhvervsindkomst ved 535 timers erhvervsarbejde pr. år på basis af skøn for timeløn. 3) Oplysninger om Grønland vil indgå i en kommende udgave af notatet. Tabel 5 viser udviklingen i støtteniveauet efter skat for en studerende med 535 timers erhvervsarbejde målt i forhold til industriarbejderens disponible indkomst. Fra 1983/84 til 2013/2014 har denne andel udviklet sig således (ændring i %-point): Danmark Finland Island Norge Sverige 4 %-point 13 %-point 18 %-point 20 %-point 18 %-point Danmark med den laveste andel i 1983/84 på 58 % havde i 2013/14 en andel, der henover perioden er faldet 4 %- point. For de øvrige lande som har indgået i statistikken fra 1983/84 (Finland, Island, Norge og Sverige) er andelen reduceret fra 13 %-point til 20 %-point fra 1983/84 til 2013/14. Finland og Norge havde i 2013/2014 den laveste andel i forhold til industriarbejders årsløn med en andel på 48 %. Andelene på Færøerne og Grønland var henholdsvis 68 % i 2013/14 og 74 % i 2011/12. side 16

17 Støtteandel i % Figur 3 Studiestøtte og erhvervsindkomst efter skat i procent af industriarbejderes årsløn efter skat i de nordiske lande i undervisningsårene 1983/ / / / / / / / / / / / / / / / / /84 Undervisningsår Danmark Finland Færøerne Grønland Island Norge Sverige Åland side 17

18 Bilag A. Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande i undervisningsåret 2012/2013 Danmark Finland 1) Færøerne Island Norge Sverige Åland 2) Studiestøtte i alt før skat DKK EUR DKK ISK NOK SEK EUR Stipendier Statslån ) a) Studiestøtte før skat I % af industriarbejders årsløn før skat (a/d) 27 % 21 % 25 % 28 % 20 % 26 % 21 % Studiestøtte i alt efter skat b) Studiestøtte efter skat I % af industriarbejders årsløn efter skat (b/e) 38 % 29 % 38 % 38 % 28 % 34 % 24 % Studiestøtte i alt + erhvervsindkomst efter skat c) Studiestøtte og erhvervsindkomst efter skat 4) ) I % af industriarbejders årsløn efter skat (c/e) 54 % 49 % 68 % 60 % 49 % 57 % 49 % Industriarbejders årsløn i 2012 d) Årsløn i 2012 før skat 6) ) e) Årsløn i 2012 efter skat ) Anm: I Norge og Sverige og på Færøerne er stipendier skattefrie. I Danmark og på Grønland er stipendier skattepligtige. 1. Stipendium i Finland består af studiepenning og bostadstillägg. Kun studiepenningen er skattepligtig indkomst. Hvis man får studiepenning og ikke har anden indkomst betaler man ikke skat af studiepenningen på grund af studiepenningsavdraget. 2. Oplysningerne er for 2009/ Statsgaranterede lån. 4. Indkomst svarende til 535 timers erhvervsarbejde er - ud fra timelønssatsen for en studentermedhjælp i statens tjeneste med 2 års anciennitet - beregnet til DKK i Danmark, EUR i Finland, DKK på Færøerne, ISK i Island, NOK i Norge og SEK i Sverige. 5. For Åland er beløbet baseret på den maksimale indkomst uden at studiestøtten reduceredes (6.840 EUR) i 2009/ Årslønnen for industriarbejderen i Danmark, Finland, Norge og Sverige er beregnet på grundlag af den tidligere beregnede årsløn for 2011 og oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforening om stigningstakten i den gennemsnitlige timeløn fra 2011 til 2012 inden for fremstillingsvirksomhed (industri og håndværk). Årslønnen for industriarbejderen i de øvrige nordiske lande er indberettet af de enkelte lande tal. side 18

19 Bilag B. Anvendte valutakurser Ved sammenligning af studiestøttens størrelse i DKK er anvendt kurser på euroen samt de nordiske landes valutaer pr. ultimo årene jf. Danmarks Nationalbank. Valutakursen er prisen i DKK for 100 enheder af den udenlandske valuta. Undervisningsår 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ DKK EUR 743,81 746,05 745,60 745,66 745,06 744,15 745,44 743,42 746,04 746, ISK 8,88 10,005 8,01 8,166 4,384 * 4,137 * 4,846 * 4,680 * 4,394 * 4,706 * 100 NOK 90,23 93,43 90,51 93,51 75,72 89,42 95,34 95,88 101,67 88, SEK 82,50 79,46 82,47 78,92 68,04 72,28 82,70 83,42 87,14 83,56 * For undervisningsårene 2008/ /14 er kursen for islandske kroner baseret på Islands centralbanks kurs ultimo december. Pr. 31. december 2008 var kursen 22,809 ISK/DKK, pr. 31. december 2009: 24,172 ISK/DKK. pr. 31. december 2010: 20,635 ISK/DKK, pr. 31. december 2011: 21,367 ISK/DKK, pr. 31. december 2012: 22,760 ISK/DKK og pr. 31. december 2013: 21,248 ISK/DKK side 19

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde?

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere