PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT Brugsanvisning Tørretumbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler"

Transkript

1 Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Indholdsfortgnls Råd om sikkrhd og advarslr Miljøbskyttls Bskrivls af tørrtumblrn Btjningsknapprns funktion Tørring Tøjt forbrds Før først ibrugtagning Tørrtumblrn tænds og tøjt fylds i Vælg program Tørring md programkortstyring / møntboks Spcialprogram Tørring md møntboks C 4060 / C 4065 / C Ekstrafunktionr Forvalg Programstop Programafbrydls Programilgang Programinformationr Spidsblastningsafbrydls Programovrsigt standardprogrammr Modulr Driftsdata Småfjl udbdrs Fjlmldingr Srvic / rklamationsfrist Rngøring og vdligholdls Fnugfiltr Tørrtumblr Opstillingsanvisning Btydning af symbolrn på typskiltt Kort-brugsanvisning PT 7251, PT 7331, PT 7401, PT Tørrtumblrn må kun opstarts af Mils tknisk srvic llr af n autorisrt fagmand. M.-Nr

4 Råd om sikkrhd og advarslr Læs vnligst brugsanvisningn, indn tørrtumblrn tags i brug. Drvd undgås prsonskad og skad på tørrtumblrn. Hvis flr prsonr skal btjn tørrtumblrn, skal diss vigtig råd om sikkrhd vær tilgænglig og/llr forviss for vdkommnd. Korrkt anvndls af tørrtumblrn Dnn tørrtumblr r udlukknd brgnt til tørring af tkstilr, som på vaskanvisningn r dklarrt gnt til maskinl tørring og som r vaskt i vand. På grund af brandfar må tkstilr ikk tørrs, hvis d: indholdr skumgummi, gummi llr gummilignnd matrialr; r bhandlt md brandfarlig rngøringsmidlr. har rstr af hårlak, ngllakfjrnr llr lignnd. indholdr oli- llr fdtholdig rstr, som f.ks. på viskstykkr llr kitlr. indholdr rstr af f.ks. voks llr kmikalir, f.ks. på moppr, gulvklud llr aftørringsklud. har dunfyld og dtt kan træng ud af vntull rvnr i stofft, f.ks. på pudr llr jakkr. ikk r tilstrækkligt rngjort og indholdr fdt og oli. Vask stærkt snavsd tkstilr (f.ks. arbjdstøj) md t intnsiv-vaskmiddl. Rådspørg vnligst vaskmiddlforhandlrn. For kritisk tkstilr kan dt før til slvantændls af tøjt. Drfor skal tørrtumblrn tømms straks ftr afslutning af t tørrprogram. Dt anbfals at opsætt n ildslukkr i umiddlbar nærhd af tørrtumblrn. Tøjt må ikk tags ud af tørrtumblrn indn afkølingsfasn ftr afslutning af tørrprogrammt. Dr kan opstå brand i varmt tøj på grund af slvantændls, når dt folds sammn og læggs på plads. Tknisk lktrisk sikkrhd Tørrtumblrns lktrisk sikkrhd r kun garantrt, når dr r tablrt forskriftsmæssig jordforbindls. Dt r mgt vigtigt, at dnn grundlæggnd sikkrhdsforanstaltning afprøvs, og at installationrn i tvivlstilfæld gnnmgås af n fagmand. Producntn kan ikk gørs ansvarlig for skadr, dr r opståt på grund af manglnd llr afbrudt jordldning (f.ks. lktrisk stød). Tørrtumblrn r kun afbrudt fra nttt, når stikkt r trukkt ud, hovdafbrydrn r slukkt llr sikringn (på opstillingsstdt) r skrut ud. Rparationr på lktrisk apparatr og gasapparatr må kun fortags af autorisrd fagfolk. Rparationr fortagt af ukyndig kan mdfør btydlig risiko for brugrn. Dfkt dl må kun rstatts md original Mil rsrvdl. Kun hvis dtt ovrholds, kan vi garantr, at d sikkrhdskrav, som Mil stillr til sin produktr, opfylds. Tørrtumblrn må ikk anvnds sammn md rngøringsmaskinr, som arbjdr md FCKW-holdig opløsningsmidlr llr prklorthyln. Udstrømmnd damp opløss vd afbrændingn til saltsyr, hvorvd dr kan opstå ubhaglig følgskadr på tøj og maskin. Vd opstilling i adskilt rum må dr ikk sk lufttilførsl. Tilfør tørrtumblrn rn frisk luft udn damp af klor, fluor llr andr opløsningsmidlr. 4 M.-Nr

5 Råd om sikkrhd og advarslr Tørrtumblrns luftindsugningsåbning r anbragt på bagsidn af tørrtumblrn. Dnn indsugningsåbning må undr ingn omstændigr tillukks. Tørrtumblrns topplad må drfor ikk dækks af nogn form for tæppr llr klud. Dr må ikk opbvars llr anvnds bnzin, ptrolum llr andr lt antændlig stoffr i nærhdn af tørrtumblrn. Brand- og ksplosionsfar! Hvis tørrtumblrn ikk ftrss rglmæssigt af n fagmand, kan dt mdfør rducrt ffkt, funktionsforstyrrlsr og brandfar. Brug af tørrtumblrn Tørrtumblrn må kun anvnds, når dn r tilsluttt udluftning og dr r tilstrækklig vntilation i rummt. Lad aldrig børn lg i, på llr i nærhdn af tørrtumblrn llr slv btjn dn. Tørrtumblr md bskadigd btjningslmntr llr manglnd isolring på ldningrn må ikk anvnds, før skadrn r blvt udbdrt. Sikkrhdsudstyr llr btjningslmntr på tørrtumblrn må ikk bskadigs, fjrns llr ændrs. nvnd først tørrtumblrn, når all aftaglig afdækningr r montrt, sålds at dr ikk r risiko for brøring af strømførnd llr rotrnd maskindl. Dln til damptilførsl må ikk brørs på grund af far for forbrænding. Tag først tøjt ud, når tromln står hlt still. Stik aldrig håndn ind i n rotrnd troml. Brug aldrig tørrtumblrn udn dn indbyggd fnugsi. Brandfar! En bskadigt fnugsi skal omgånd udskifts. Ellrs tilstopps udluftningsvjn, opvarmningn og udluftningsrørt af fnuggn md risiko for at tørrtumblrn drftr ikk længr fungrr optimalt. Dsinfktions- og rngøringsmidlr indholdr oft klorholdig forbindlsr. Hvis sådann midlr indtørrr på rustfri stålfladr, kan dr opstå kloridr, som mdførr rustdannls. Vd brug af klorfri midlr til vask/dsinfktion samt til rngøring af stålfladrn bskytts maskinn mod rustskadr. I tvivlstilfæld rådspørgs producntn af midlt. Hvis dr vd n fjltagls kommr kloridholdig midlr på stålfladrn, afvasks diss md vand og ftrtørrs md n klud. Brug ikk højtryksspulr llr vandslang til rngøring af tørrtumblrn. M.-Nr

6 Råd om sikkrhd og advarslr Gasopvarmd tørrtumblr I tilfæld af fjl llr vd rngøring og vdligholdls af tørrtumblrn, skal afspærringshann og hovdafspærringshann vd gasmålrn lukks. Bmærk! Før installation, vdligholdls, ændring og rparation afslutts, skal samtlig gasførnd dl, fra afspærringsvntiln til brændrdysn, kontrollrs for tæthd. Man skal især vær opmærksom på målstudsrn på gasvntiln og brændrn. Kontrolln skal fortags, når brændrn r tændt og slukkt. Sikkrhdsforholdsrglr i tilfæld af gaslugt: Sluk straks all flammr! Åbn straks all vindur og dør! Luk straks afspærringshann vd gasmålrn llr hovdafspærringshann! Gå ikk ind i rum md gaslugt md åbn ild! Tænd ikk tændstikkr llr lightr! Ryg ikk! Frmbring ikk lktrisk gnistr, f.ks. vd at trækk lktrisk stik ud llr trykk på l-kontaktr og dørklokkr. Dn installrd afspærringsvntil til tørrtumblrn på opstillingsstdt lukks. Hvis årsagn til gaslugt ikk kan finds, slvom all afspærringsvntilr r lukkd, kontakts gasforsyningsslskabt md dt samm. Brug af tilbhør Dr må kun montrs tilbhør, dr r anrkndt af Mil. Hvis andr dl montrs, bortfaldr kravn om rklamationsrt og/llr produktansvar. Bortskaffls af n gamml tørrtumblr Hvis n gamml tørrtumblr skal kassrs, skal låsn i dørn først gørs ubruglig. Drvd forhindrs, at lgnd børn lukks ind og kommr i livsfar. Gm vnligst dnn brugsanvisning! 6 M.-Nr

7 Miljøbskyttls Bortskaffls af mballagn Emballagn bskyttr tørrtumblrn mod transportskadr. Emballagmatrialt r valgt ud fra miljømæssig hnsyn og r gnanvndligt. Dn brugt mballag bør aflvrs til nærmst gnbrugsstation/opsamlingsstd. På dn måd bidragr man til, at dr spars råstoffr, og at affaldsproblmrn mindsks. Bortskaffls af n gamml tørrtumblr Gaml tørrtumblr indholdr dl, dr kan gnanvnds. Kontakt drfor n skrothandlr om mulighdn for gnbrug. Sørg for at dn gaml tørrtumblr opbvars t børnsikkrt std, indtil dn bortskaffs. S ndvidr afsnittt Råd om sikkrhd og advarslr. M.-Nr

8 Bskrivls af tørrtumblrn b a f c d g h a Nødstop Tørrtumblrn afbryds vd tryk på dn rød knap. b Btjningspanl c Dør Dørn åbns vd at trækk i dørhåndtagt. d Fnugrumsklap f Eltilslutning g Luftindsugningsåbning h Udluftningsstuds Rgulrbar bn (4 stk.) 8 M.-Nr

9 Bskrivls af tørrtumblrn Btjningsknapprns funktion a Display 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Når tørrtumblrn tænds, viss vlkomsthilsnn kortvarigt i displayt og hrftr programlistn. Dt snst startd program r frmhævt. Eftr 10 minuttrs brug, går displayt på standby (displayt slukkr). Dn lysnd ring omkring Starttastn h lysr stadig. Vd tryk på dnn llr n af d andr btjningsknappr (undt. Sluk, Nødstop) ophævs standby-driftn ign. b Funktionstastr D sks tastr undr displayt r funktionstastr. lt ftr hvor langt maskinn r nåt i programmt, har diss tastr bstmt funktionr. Ovn ovr diss tastr viss d forskllig funktionsangivlsr i displayt. c h Start Dn lysnd ring blinkr, når t valgt program r klar til Start. Vd tryk på tastn starts dt valgt program. Eftr start af t program kan displayts indhold, som før programstart, viss vd at trykk på dnn tast. d Optisk intrfac PC Vd hjælp af PC-softwar kan data ovrførs fra styringn til PC'n og omvndt.tilslutningn fortags via dt optisk intrfac fra frontn gnnm btjningspanlt. Programvælgr Hvis dn ydrst ring drjs, kan displayvalgs- og indkodningsfltr vælgs. Hvis dr trykks på dn indrst knap, frigivs displayvalgs- llr indlkodningsflt til ændring llr bkræfts ftr ændring. f Kortlæsr (kstraudstyr) Hvis tørrtumblrn r programmrt til programkortstyring, kan dr kun anvnds d programmr, dr finds på kortt. Kortt indførs i pilrtningn. g I Tænd Tørrtumblrn tænds h 0 Sluk Tørrtumblrn slukks i Nødstop Må kun anvnds i nødstilfæld. Tørrtumblrn afbryds vd tryk på dn rød knap. Når problmt r løst, udløss knappn vd at drj dn til højr. Tryk ign på h Start for at fortsætt dt afbrudt program. M.-Nr

10 Bskrivls af tørrtumblrn Funktionstastr f Stop/Slut Dn højr funktionstast brugs til sluttast ftr programstart. Vd tryk på dnn afbryds dt valgt program, llr t afbrudt program afslutts. [ Blok plus Programmt udvids md dn pågældnd programblok (f.ks. Fortørring). FC Funktionr Vd tryk på tastn kan man midlrtidigt skift til t andt sprog. m Forvalg Vd tryk på tastn før programstart viss i displayt, at dr kan vælgs t starttidspunkt. K Information Vd tryk på tastn viss programinformationr i displayt. ü Ilgang Dt igangværnd program kan løbs ignnm i ilgang, llr programblokk kan gntags. Tilbag til forgånd display. /- S næst / forrig linj S Gm S programmringsanvisningn $ Program låst Hvis t låst program r startt, kan dtt ftr 1 minut ikk længr stopps og afbryds md Sluttastn. % Program åbnt \ Driftsdata Kortstyrr Dr r ndnu ikk nogn programmr på dtt kort. Dataovrførsl fra styringn til kortt og omvndt - s programmringsanvisningn. Kortt kan max. indhold 30 programmr md hvr op til 6 blokk. Dr kan skrivs på bagsidn af kortt. D Dataovrførsl 10 M.-Nr

11 Tørring Tøjt forbrds Ikk all tkstilr r gnt til tørring i n tørrtumblr. Følg drfor producntns anvisningr på vaskanvisningn i tøjt. Symbolrn btydr: q = Tørring md normal tmpratur r = Tørring md lav tmpratur s = tålr ikk tørring i tørrtumblr Sortr tøjt ftr fibr- og tkstilart. Drvd opnås dn mst rglmæssig tørring.,på grund af brandfar må tkstilr ikk tørrs, hvis d: -indholdr skumgummi, gummi llr gummilignnd dl -r bhandlt md brandfarlig rnsmidlr -indholdr rstr af hårgl, hårspray, ngllakfjrnr llr lignnd -indholdr oli- llr fdtholdig rstr llr lignnd, f.ks. kitlr llr viskstykkr -indholdr rstr af voks llr kmikalir, f.ks. på moppr, gulvklud og aftørringsklud -har dunfyld og dtt kan træng ud af vntull rvnr i stofft (f.ks. pudr og jakkr). - ikk r tilstrækkligt rngjort og indholdr fdt og oli. Vask stærkt snavsd tkstilr (f.ks. arbjdstøj) md t intnsiv-vaskmiddl. Rådspørg vnligst vaskmiddlforhandlrn. Vigtig råd om tørring: Tøj md størr mtaldl (spændr, krog, ring, lynlås l. lign.) skal læggs i n stofpos indn tørringn. Hrvd bskytts tørrtumblrns troml mod skadr (ridsr og bulr). Lukkd mtallynlåsn kan påvirk lktrodrn på tromlribbrn. Dtt bvirkr, at tørrprogrammt ikk afbryds llr afbryds for snt. Tør kun diss tkstilr md lynlåsn åbn. Strikkd tkstilr har tndns til at krymp. Ovrtørring forstærkr dnn ffkt. Vælg drfor ikk programmt Kog/kulørt tørt plus til sådann tkstilr. Stivt tøj kan tørrs i tørrtumblrn. Dn rtt fugtighd til strygning llr rulning opnås vd at vælg t gnt program. Sortr tøjt ftr ønskt tørrgrad. Dt r ikk nødvndigt at sortr tøjt ftr størrls. Dyn- og hovdpudbtræk bør lukks, så mindr dl ikk samls dri. Udnyt så vidt muligt dn maksimal fyldningsmængd. Tørring af mindr mængdr r uøkonomisk. Ovrfyldning indvirkr på tørrrsultatt og bhandlingn af tøjt. Hvis tøjt skylls i vaskmaskinn md varmt vand i sidst skyl, opnås dr på grund af ringr rstfugtighd og rstvarmn i tøjt n kortr tørrtid og drmd n nrgibsparls. Diss tkstilr må ikk tørrs: Tkstilr af uld/uldblandingr r tilbøjlig til at filtr. Rnt lærrd r tilbøjlig til at bliv hårdt i tørrtumblrn. Følg drfor producntns anvisningr. M.-Nr

12 Tørring Tørrtumblrn må kun opstills og installrs af Mils tknisk srvic llr n autorisrt fagmand. Før først ibrugtagning Indn tørrtumblrn fylds md tøj, skal tromln aftørrs md n blød, tør klud. Tørrtumblrn tænds og tøjt fylds i ^ fspærrvntiln til gas llr damp på opstillingsstdt åbns. ^ Hovdafbrydrn (på opstillingsstdt) tænds. ^ Tryk på Tænd I. Dr viss n vlkomsthilsn PROFESSIONL PT 7xx1 Vlkommn! og ftrfølgnd programlistn (dt snst startd program r frmhævt). ^ Dørn åbns. ^ Tøjt fylds i. Læg dt sortrd tøj løst ind i tromln. Dr må ikk vær nogn vaskbold llr lignnd i tøjt! Kapacitt (tørt tøj) PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Tromlindhold i litr , 2, 3, 4, 5 Kog-/Kulørtvask 10 kg 13 kg 16 kg 20 kg 6, 7, 8 Stryglt 5 kg 6,5 kg 8 kg 10 kg 9 Finvask/synttisk 2 kg 2,6 kg 3,2 kg 4 kg 10 Uld 4 kg 5,2 kg 6,4 kg 8 kg 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Sørg for, at dr ikk kommr tøj i klmm i dørn, da tøjt kan bliv bskadigt. ^ Luk dørn. Dr kan vælgs t program md programvælgrn. 12 M.-Nr

13 Tørring Vælg program Tørrtumblrn r udstyrt md t lktronisk følsystm, som konstant ovrvågr fugtighdn i tøjt. Når dn valgt tørrgrad r nåt, afkøls tøjt og tørrprocssn afslutts automatisk. Dr kan vælgs forskllig programmr afhængig af tkstilart og ønskt vidrbhandling. Standardprogrammr: til tørring af bomuld / linnd 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % 2 Kog/kulørt tørt 0 % 3 Kog/kulørt fugtigt 20 % 4 Kog/kulørt fugtigt 25 % 5 Kog/kulørt fugtigt 40 % til tørring af synttisk tkstilr / blandingstkstilr 6 Stryglt tørt 0 % 7 Stryglt fugtigt 10 % 8 Stryglt fugtigt 20 % 9 Finvask 20 % 10 Uld 5 Min. til gnnmluftning af tkstilr 11 Tidsprogram koldt 15 Min. til tørring af små mængdr tøj llr til ftrtørring af nklt stykkr tøj 12 Tidsprogram varmt 20 Min. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC ^ Et program (f.ks. program 2 Kog/kulørt tørt) vælgs vd at drj programvælgrn. Valg af kstrafunktion Fortørring (ikk i standardprogrammrn) ^ Dt valgt program bkræfts vd at trykk på dn indrst knap på programvælgrn. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 22 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling [ m ^ Programblok Fortørring vælgs, hvis ønskt, vd at trykk på funktionstastn [ Blok +. Vd tryk på funktionstast [ Blok + viss følgnd i displayt: 2 2 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 24 % Fortørring 0 % Tørring [ m Fltt [ r frmhævt. Funktionn kan fravælgs vd at trykk på tastn ign. Hvis man ikk ønskr at fortag ydrligr ændringr til programmt: ^ Tryk på tastn h Start, tørrprogrammt afvikls. M.-Nr

14 Tørring Hvis dr før programstart skal fortags ændringr, f.ks. af fyldningsmængd, tmpraturr llr rstfugtighd: ^ Dt valgt program bkræfts vd at trykk på dn indrst knap på programvælgrn. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling Max. kapacitt viss til højr i displayt. m Fyldningsmængd Før programstart kan dn pågældnd fyldningsmængd indkods manult. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Fyldningsmængd og programvælgrn trykks ind for at bkræft valgt. Fyldningsmængdn ændrs vd at drj programvælgrn og valgt bkræfts md t tryk på programvælgrn. Tmpratur i trin á 1 C fra koldt, 30 til maks. 80 C. ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Rstfugtighd (0 %), og valgt bkræfts vd at trykk på programvælgrn. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Rstfugtighdn kan ændrs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd tryk på programvælgrn. ^ Tryk på Start h, dt valgt tørrprogram starts. Eftr programstart viss programforløbt i displayt. 2 Kog/kulørt tørt 0 % Tørring >40 % fkøling Slut kl. 12:35 m K f I 2. displaylini, hr Tørring, viss dsudn dn aktull rstfugtighd (>40%). I dn 3. displaylini viss dn ftrfølgnd programblok. Programslutvisningn (12:35), til højr i displayt, visr tidspunktt for programslut. Programslutvisningn har n slvlæringsfunktion. Dt krævr drfor flr programafviklingr for at vis n præcis angivls. ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Tmpratur (70 C for Tørring) og valgt bkræfts vd at trykk på programvælgrn. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Tmpraturn kan ændrs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd tryk på programvælgrn. Rstfugtighd i tøjt i trin á 1 % fra -4 til 40 %. 14 M.-Nr

15 Tørring Programslut 2 Kog/kulørt tørt Programslut ntikrøl Slut kl. 12:35 m FC K f Programslut viss i displayt, summrn lydr og antikrøl-funktionn startr. Tromln drjr rundt i kort intrvallr for at undgå krøldannls. Hvis tøjt ikk tags ud af tørrtumblrn straks ftr, programmt r slut, kan dr automatisk sk n sikkrhdsafkøling. ^ Dørn åbns. ^ lt tøjt tags ud. Undgå at lad tøj ligg i tromln. Diss tkstilr kan tag skad på grund af ovrtørring vd start af næst tørrprogram. Hvis dr ikk skal tørrs ydrligr tøj: ^ Luk dørn. ^ Tryk på Sluk 0 for at slukk tørrtumblrn. ^ Hovdafbrydrn (på opstillingsstdt) afbryds. ^ fspærrvntiln til gas llr damp på opstillingsstdt lukks. Tøj ftrfylds llr tøjstykkr tags ud Dørn kan åbns undr tørringn for at fyld tøj i llr tag tøj ud før tid.,tag først tøjt ud, når tromln står hlt still. Stik aldrig håndn ind i n rotrnd troml.,tøjt må ikk tags ud af tørrtumblrn før afslutning af tørrprogrammt, dvs. ikk udn afkølingsfasn. Dr kan opstå brand i varmt tøj på grund af slvantændls, når dt folds sammn llr læggs på plads. 2 Kog/kulørt tørt Programstop Dørn r åbn. Luk vnligst dørn! FC For at fortsætt tørrprogrammt: ^ Luk dørn. f ^ Fnugfiltrt kontrollrs og rnss om nødvndigt. Blæsrn kan tilkobls automatisk af sikkrhdsgrund, hvis tmpraturn ind i tørrtumblrn r høj. 2 Kog/kulørt tørt Programslut KONTROLLER FNUGFILTER! ^ Tryk på Start h, programmt fortsætts. Displaymldingn KONTROLLER FNUGFIL- TER viss, hvis fnugfiltrt skal rnss. Dtt skal sk straks ftr programslut. M.-Nr

16 Tørring md programkortstyring / møntboks Kort, hvorpå dr r t program, r afstmt til n maskintyp. Ubskrvn kort kan anvnds univrsalt. ^ Maskinn tænds md tastn I. Vlkomsthilsnn viss i displayt. Hvis kortt r sat forkrt i, viss følgnd mlding i displayt: KORTFEJL! Kort forkrt isat. Vidr md sluttast.. ü ^ Sæt kortt korrkt i kortlæsrn. f Hvis dt r t kort, dr ikk passr til dnn maskintyp, viss følgnd mlding i displayt: Programkortstyring Programmr på kortt r kun brgnt til maskintyp PT ^ Isæt t kort brgnt til dnn maskintyp. Spcialprogram ^ Isæt kort. I displayt viss dn programlist, dr finds på kortt. Programkortstyring 17 Brandslukningsbklædning 45 C 18 Stryglt 60 C FC ^ Et program vælgs vd at drj programvælgrn. Vd tryk på programvælgrn udvælgs programmt. ^ Tryk på tastn h Start, programmt afvikls. Når tastn h Start r trykkt ind, kan kortt fjrns fra kortlæsrn. Eftr programslut sltts programmt.,undgå at stikk andr gnstand nd kortt i kortåbningn. Til t spcialprogram, dr krævr n spcil bhandlingsmtod, mdfølgr t kort, hvorpå dr r indkodt dt n program. På suprbrugrnivau kan dnn funktion aktivrs via mnupunktt Spcialprogram. Maskinns styring accptrr hrftr kun kort til Spcialprogram. (hvorpå dr bfindr sig t program). Dr r ikk længr adgang til programmrn i styringn. Tørring md møntboks C 4060 / C 4065 / C 4070 Hvis tørrtumblrn btjns andrlds nd dn bskrvn rækkfølg, må man rgn md at pngn l. polttrn går tabt. Fyld tøjt i tørrtumblrn og luk dørn. B Tryk på I Tænd. C Vælg program. D Indkast png l. polttr. E Tryk på h Start. 16 M.-Nr

17 Ekstrafunktionr Valg af sprog Før programstart kan sprogt ændrs via fansymbolt. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Hvis dr trykks på funktionstastn FC, viss følgnd i displayt: Indstillingr tilbag <- Hovdmnu FC Sprog Suprbrugrnivau ^ Sprog bkræfts vd tryk på programvælgrn. Indstillingr tilbag <- Sprog FC Dutsch English ^ Sprogt vælgs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd at trykk på dn indrst knap. Hvis n brugr trykkr på funktionstastn FC, kan dr midlrtidigt skifts til t andt sprog. Vd markring af landnavnt, skiftr indholdt i displayt straks til dt pågældnd landsprog. Hvis dr ikk skr ydrligr tryk på tastrn llr programmt starts, skiftr sprogt ign til dn oprindlig indstilling. Dnn sprogomstilling skiftr til dn oprindlig indstilling 5 minuttr ftr programslut og ftr dørn r åbnt. Forvalg Hvis t program skal hav udskudt starttidspunkt, kan dr md funktionstastn m Forvalg vælgs t snr tidspunkt til tørringn. Indstilling af starttidspunkt Eftr programvalg viss (f.ks.) følgnd i displayt: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Tastn m Forvalg trykks ind. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg Starttid: 16 : 10 Startdato: m Dr viss altid dt aktull klokkslæt og dn aktull dato. Indkodningsfltt til timr r frmhævt. ^ Timtal vælgs vd tryk på programvælgrn. Timtallt ændrs vd at drj programvælgrn og tidspunktt bkræfts md t tryk. ^ Vd at drj programvælgrn vælgs og bkræfts fltt minuttr. Minuttallt ændrs vd at drj, og valgt bkræfts md t tryk. ^ Vd at drj programvælgrn vælgs og bkræfts fltt Startdato dag. Dagn ændrs vd at drj, og valgt bkræfts md t tryk. ^ Månd og år ændrs om nødvndigt. M.-Nr

18 Ekstrafunktionr Eftr indstilling af dt ønskd starttidspunkt: ^ Indkodningn gmms vd at trykk på tastn S Gm. I displayt viss følgnd: Programilgang Dt igangværnd program kan løbs ignnm i ilgang, llr programblokk kan gntags. ^ Tryk på h Slut, programmt stopps. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 16: Start: 6: m 2 Kog/kulørt tørt Programstop ü f I displayt viss dt aktull klokkslæt, dn aktull dato og starttidspunktt. ^ Tryk på Start h, programmt starts på dt indstilld starttidspunkt. ^ Hvis dørn åbns ign, skal dr trykks på tastn h Start på ny. Sltning af Forvalgsfunktionn Hvis dr trykks ign på tastn m Starttidspunkt llr på tastn Tilbag, rgistrrs ændringrn ikk. Programstop Hvis programmt skal stopps, trykks på tastn f Slut. Programmt standsr. 2 Kog/kulørt tørt Programstop ü Hvis programmt skal fortsætts, r dt muligt vd at trykk på tastn h Start. Programafbrydls Hvis programmt skal afbryds, trykks tastn f Slut ind to gang ftr hinandn. f ^ Eftr tryk på tastn ü Ilgang, viss dt aktull områd, dn aktull blok llr dt aktull trin i displayt. S også programmringsanvisningn, afsnittt Programstruktur. Ilgang Programstop -> 2 Kog/kulørt tørt Områd 1: Tørring Områd 1: Tørring Blok 1: Fortørring S S - ^ Drj programvælgrn hn på Områd og bkræft md t tryk. Vælg Områd: 1 Tørring llr 2 fkøling og bkræft. ^ Drj programvælgrn hn på Blok og bkræft md t tryk. Vælg Blok: Tørring 1-10 llr fkøling 1-10 og bkræft. ^ Vd tryk på tastn S Gm og ftrfølgnd på h Start gnnmførs ilgangn llr vd tryk på tastn Tilbag rturnrs til programstop og ilgangn gnnmførs ikk. 18 M.-Nr

19 Ekstrafunktionr Programinformationr Vd tryk på tastn K Information undr programforløbt viss ydrligr oplysningr om tørrprogrammt i displayt, f.ks.: 2 Kog/kulørt tørt Starttidspunkt: Starttid: 9:47 Tid ftr start: 0 t 23 min Rsttid: 0 t 11 min Programslut: kl. 10:21 Områd: 1 Tørring Blok: 1 Fortørring ktul aftrækslufttmpratur: 59 C m K f Spidsblastningsafbrydls Vd aktivring af spidsblastningsfunktionn afbryds opvarmningn og dr fortags t programstop. I displayt viss følgnd mlding: 1 Kog/kulørt tørt plus Programstop pga. spidsblastningsfunktion!! Program går automatisk vidr. ü Eftr afslutning af spidsblastningsfunktionn fortsætts programmt automatisk som hidtil. Hvis dørn blv åbnt undr spidsblastningsfunktionn, skal programmt starts på ny. f Indstillt aftrækslufttmpratur: 74 C ktul tilgangslufttmpratur 125 C Indstillt tilgangslufttmpratur 150 C Spidsblastning: nj ntikrøl: 3s..87s..60min Omskift t. rcirk/udluftn.: R-cirk. 2 Kog/kulørt tørt Blokslut-signal: ja - ^ Md tastn Tilbag til programafviklingn. M.-Nr

20 Programovrsigt standardprogrammr Program Tøjart Max. kapacitt 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % (Skabstørt+) 2 Kog/kulørt tørt 0 % (Skabstørt) 3 Kog/kulørt fugtigt 20 % (Rulltørt) 4 Kog/kulørt fugtigt 25% (Rulltørt) 5 Kog/kulørt fugtigt 40 % (Rulltørt) 6 Stryglt tørt 0 % (Skabstørt) 7 Stryglt fugtigt 10 % (Rulltørt) 8 Stryglt fugtigt 20 % (Rulltørt) Flrlags bomuldstkstilr og linnd som ikk gnnmtørrs i Kog/Kulørt tørt Et- og flrlags bomuldstkstilr og linnd Bomuldstkstilr og linnd, som skal rulls ftrfølgnd. Bomuldstkstilr og linnd, som skal rulls ftrfølgnd. Synttisk tkstilr / blandingstkstilr, som skal rulls ftrfølgnd. 9 Finvask 20 % Synttisk tkstilr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT kg 13 kg 16 kg 20 kg 5,0 kg 6,5 kg 8,0 kg 1 0 kg 2,0 kg 2,6 kg 3,2 kg 4,0 kg PT ,0 kg 10 Uld 5 min. Lt tørring af uldtkstilr PT ,2 kg PT ,4 kg PT ,0 kg 11 Tidsprogram koldt 15 Min. Tkstilr, dr skal lufts. PT kg til tørring af små mængdr tøj llr PT kg 12 Tidsprogram varmt 20 Min. til ftrtørring af nklt stykkr tøj PT kg PT kg 20 M.-Nr

21 Modulr Driftsdata Md modult driftsdata kan driftsdata læss llr sltts md tastn \ Driftsdata før programstart llr ftr programslut. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% \ FC Vd tryk på tastn \ viss følgnd i displayt: Hvis hukommlsn i modult Driftsdata r fuld, viss mddllsn, at driftsdata ovrskrivs, når dr trykks på tastn h Start. Hukommlsn i modult Driftsdata r fuld. Eftr tryk på Starttastn ovrskrivs driftsdata. Hvis dr trykks på tastn Tilbag llr hvis dr ikk indn for 30 skundr trykks på tastn h Start, starts programmt ikk og displayt sr ud som vd programstart. Modul driftsdata Data totalt Programdata Valgmulighd: Data totalt \ Undr Data totalt rgistrrs og opsummrs data fra all programmr. Programdata Undr Programdata opsamls d data, dr rgistrrs i løbt af t program. Slt data - Modul (data totalt og programdata sltts) - Data totalt (kun Data totalt sltts) - Programdata (kun programdata sltts) Vd at trykk på tastn \ Driftsdata ign, kan funktionn fravælgs ign. Data totalt Modul driftsdata Data totalt Programdata \ Eftr valg af Data totalt viss f.ks. følgnd i displayt: Modul driftsdata ~ Data totalt Total driftstid t Driftstimr: t \ Ydrligr valgmulighd: Total driftstid: t Driftstimr: t ktivtid opvarmning: t ktivtid driftsmotor: t Programstart: Programstop: 567 Programafbrydlsr: 67 Tøjmængd: kg Strømforbrug: kwh M.-Nr

22 Modulr Programdata Modul driftsdata Programdata Slt data \ Eftr valg af Programdata viss f.ks. følgnd i displayt: Modul driftsdata ~ programdata 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % 2 Kog/kulørt tørt 0 % \ Dt pågældnd program vælgs fra programlistn og ftr tryk på programvælgrn viss hrftr n list ovr all programstartr fra program 1 Kog/Kulørt tørt plus md dato og starttid. Programdata ~ 1 Kog/Kulørt tørt plus Dato: starttid: 11:30 Dato: starttid: 12:30 \ Tørringsform: Rstfugtighd Tørringsværdi: 15 % ktul rstfugtighd: 15 % Varighd: 6 min Max. aftrækslufttmpratur: 72 C Max. tilgangslufttmpratur: 122 C Områd1: Tørring Blok2: Tørring Tørringsform: rstfugtighd Procsværdi: 0 % ktul rstfugtighd: 0 % Varighd: 6 min Max. aftrækslufttmpratur: 78 C Max. tilgangsluftmpratur: 138 C Områd2: fkøling Blok: fkøling Tørringsform: fkøling Procsværdi: 50 % ktul tmpratur: 50 C Varighd: 3 min Max. aftrækslufttmpratur: 52 C Max. tilgangslufttmpratur: 95 C Rstfugtighd: -3 % Fra listn ovr all programstartr fra Program 1 Kogtøj vælgs dn ønskd programstart og valgt bkræfts md t tryk. Programdata ~ 1 Kog/Kulørt tørt plus Dato: starttid: 11:30 Navn: Müllr \ Ydrligr valgmulighd: Opstillingsstd: Lhrt Fabrikationsnummr: Maskintyp: PW 7331 Kapacitt: 13 kg Tast+: aktivrt Programstart: 11:30 Programslut: 12:05 Total varighd: 0 t 35 min Elforbrug: 12,5 kwh Gasforbrug: 0 kwh Dampforbrug: 0 kwh Programændring: 2 (ftr valg og tryk på programvælgrn viss kun d snst 3 stop og 3 start.) Programfjl: ingn (kun d 3 snst fjl gmms.) Områd1: Tørring Blok1: Fortørring 22 M.-Nr

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere