PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT Brugsanvisning Tørretumbler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler"

Transkript

1 Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Indholdsfortgnls Råd om sikkrhd og advarslr Miljøbskyttls Bskrivls af tørrtumblrn Btjningsknapprns funktion Tørring Tøjt forbrds Før først ibrugtagning Tørrtumblrn tænds og tøjt fylds i Vælg program Tørring md programkortstyring / møntboks Spcialprogram Tørring md møntboks C 4060 / C 4065 / C Ekstrafunktionr Forvalg Programstop Programafbrydls Programilgang Programinformationr Spidsblastningsafbrydls Programovrsigt standardprogrammr Modulr Driftsdata Småfjl udbdrs Fjlmldingr Srvic / rklamationsfrist Rngøring og vdligholdls Fnugfiltr Tørrtumblr Opstillingsanvisning Btydning af symbolrn på typskiltt Kort-brugsanvisning PT 7251, PT 7331, PT 7401, PT Tørrtumblrn må kun opstarts af Mils tknisk srvic llr af n autorisrt fagmand. M.-Nr

4 Råd om sikkrhd og advarslr Læs vnligst brugsanvisningn, indn tørrtumblrn tags i brug. Drvd undgås prsonskad og skad på tørrtumblrn. Hvis flr prsonr skal btjn tørrtumblrn, skal diss vigtig råd om sikkrhd vær tilgænglig og/llr forviss for vdkommnd. Korrkt anvndls af tørrtumblrn Dnn tørrtumblr r udlukknd brgnt til tørring af tkstilr, som på vaskanvisningn r dklarrt gnt til maskinl tørring og som r vaskt i vand. På grund af brandfar må tkstilr ikk tørrs, hvis d: indholdr skumgummi, gummi llr gummilignnd matrialr; r bhandlt md brandfarlig rngøringsmidlr. har rstr af hårlak, ngllakfjrnr llr lignnd. indholdr oli- llr fdtholdig rstr, som f.ks. på viskstykkr llr kitlr. indholdr rstr af f.ks. voks llr kmikalir, f.ks. på moppr, gulvklud llr aftørringsklud. har dunfyld og dtt kan træng ud af vntull rvnr i stofft, f.ks. på pudr llr jakkr. ikk r tilstrækkligt rngjort og indholdr fdt og oli. Vask stærkt snavsd tkstilr (f.ks. arbjdstøj) md t intnsiv-vaskmiddl. Rådspørg vnligst vaskmiddlforhandlrn. For kritisk tkstilr kan dt før til slvantændls af tøjt. Drfor skal tørrtumblrn tømms straks ftr afslutning af t tørrprogram. Dt anbfals at opsætt n ildslukkr i umiddlbar nærhd af tørrtumblrn. Tøjt må ikk tags ud af tørrtumblrn indn afkølingsfasn ftr afslutning af tørrprogrammt. Dr kan opstå brand i varmt tøj på grund af slvantændls, når dt folds sammn og læggs på plads. Tknisk lktrisk sikkrhd Tørrtumblrns lktrisk sikkrhd r kun garantrt, når dr r tablrt forskriftsmæssig jordforbindls. Dt r mgt vigtigt, at dnn grundlæggnd sikkrhdsforanstaltning afprøvs, og at installationrn i tvivlstilfæld gnnmgås af n fagmand. Producntn kan ikk gørs ansvarlig for skadr, dr r opståt på grund af manglnd llr afbrudt jordldning (f.ks. lktrisk stød). Tørrtumblrn r kun afbrudt fra nttt, når stikkt r trukkt ud, hovdafbrydrn r slukkt llr sikringn (på opstillingsstdt) r skrut ud. Rparationr på lktrisk apparatr og gasapparatr må kun fortags af autorisrd fagfolk. Rparationr fortagt af ukyndig kan mdfør btydlig risiko for brugrn. Dfkt dl må kun rstatts md original Mil rsrvdl. Kun hvis dtt ovrholds, kan vi garantr, at d sikkrhdskrav, som Mil stillr til sin produktr, opfylds. Tørrtumblrn må ikk anvnds sammn md rngøringsmaskinr, som arbjdr md FCKW-holdig opløsningsmidlr llr prklorthyln. Udstrømmnd damp opløss vd afbrændingn til saltsyr, hvorvd dr kan opstå ubhaglig følgskadr på tøj og maskin. Vd opstilling i adskilt rum må dr ikk sk lufttilførsl. Tilfør tørrtumblrn rn frisk luft udn damp af klor, fluor llr andr opløsningsmidlr. 4 M.-Nr

5 Råd om sikkrhd og advarslr Tørrtumblrns luftindsugningsåbning r anbragt på bagsidn af tørrtumblrn. Dnn indsugningsåbning må undr ingn omstændigr tillukks. Tørrtumblrns topplad må drfor ikk dækks af nogn form for tæppr llr klud. Dr må ikk opbvars llr anvnds bnzin, ptrolum llr andr lt antændlig stoffr i nærhdn af tørrtumblrn. Brand- og ksplosionsfar! Hvis tørrtumblrn ikk ftrss rglmæssigt af n fagmand, kan dt mdfør rducrt ffkt, funktionsforstyrrlsr og brandfar. Brug af tørrtumblrn Tørrtumblrn må kun anvnds, når dn r tilsluttt udluftning og dr r tilstrækklig vntilation i rummt. Lad aldrig børn lg i, på llr i nærhdn af tørrtumblrn llr slv btjn dn. Tørrtumblr md bskadigd btjningslmntr llr manglnd isolring på ldningrn må ikk anvnds, før skadrn r blvt udbdrt. Sikkrhdsudstyr llr btjningslmntr på tørrtumblrn må ikk bskadigs, fjrns llr ændrs. nvnd først tørrtumblrn, når all aftaglig afdækningr r montrt, sålds at dr ikk r risiko for brøring af strømførnd llr rotrnd maskindl. Dln til damptilførsl må ikk brørs på grund af far for forbrænding. Tag først tøjt ud, når tromln står hlt still. Stik aldrig håndn ind i n rotrnd troml. Brug aldrig tørrtumblrn udn dn indbyggd fnugsi. Brandfar! En bskadigt fnugsi skal omgånd udskifts. Ellrs tilstopps udluftningsvjn, opvarmningn og udluftningsrørt af fnuggn md risiko for at tørrtumblrn drftr ikk længr fungrr optimalt. Dsinfktions- og rngøringsmidlr indholdr oft klorholdig forbindlsr. Hvis sådann midlr indtørrr på rustfri stålfladr, kan dr opstå kloridr, som mdførr rustdannls. Vd brug af klorfri midlr til vask/dsinfktion samt til rngøring af stålfladrn bskytts maskinn mod rustskadr. I tvivlstilfæld rådspørgs producntn af midlt. Hvis dr vd n fjltagls kommr kloridholdig midlr på stålfladrn, afvasks diss md vand og ftrtørrs md n klud. Brug ikk højtryksspulr llr vandslang til rngøring af tørrtumblrn. M.-Nr

6 Råd om sikkrhd og advarslr Gasopvarmd tørrtumblr I tilfæld af fjl llr vd rngøring og vdligholdls af tørrtumblrn, skal afspærringshann og hovdafspærringshann vd gasmålrn lukks. Bmærk! Før installation, vdligholdls, ændring og rparation afslutts, skal samtlig gasførnd dl, fra afspærringsvntiln til brændrdysn, kontrollrs for tæthd. Man skal især vær opmærksom på målstudsrn på gasvntiln og brændrn. Kontrolln skal fortags, når brændrn r tændt og slukkt. Sikkrhdsforholdsrglr i tilfæld af gaslugt: Sluk straks all flammr! Åbn straks all vindur og dør! Luk straks afspærringshann vd gasmålrn llr hovdafspærringshann! Gå ikk ind i rum md gaslugt md åbn ild! Tænd ikk tændstikkr llr lightr! Ryg ikk! Frmbring ikk lktrisk gnistr, f.ks. vd at trækk lktrisk stik ud llr trykk på l-kontaktr og dørklokkr. Dn installrd afspærringsvntil til tørrtumblrn på opstillingsstdt lukks. Hvis årsagn til gaslugt ikk kan finds, slvom all afspærringsvntilr r lukkd, kontakts gasforsyningsslskabt md dt samm. Brug af tilbhør Dr må kun montrs tilbhør, dr r anrkndt af Mil. Hvis andr dl montrs, bortfaldr kravn om rklamationsrt og/llr produktansvar. Bortskaffls af n gamml tørrtumblr Hvis n gamml tørrtumblr skal kassrs, skal låsn i dørn først gørs ubruglig. Drvd forhindrs, at lgnd børn lukks ind og kommr i livsfar. Gm vnligst dnn brugsanvisning! 6 M.-Nr

7 Miljøbskyttls Bortskaffls af mballagn Emballagn bskyttr tørrtumblrn mod transportskadr. Emballagmatrialt r valgt ud fra miljømæssig hnsyn og r gnanvndligt. Dn brugt mballag bør aflvrs til nærmst gnbrugsstation/opsamlingsstd. På dn måd bidragr man til, at dr spars råstoffr, og at affaldsproblmrn mindsks. Bortskaffls af n gamml tørrtumblr Gaml tørrtumblr indholdr dl, dr kan gnanvnds. Kontakt drfor n skrothandlr om mulighdn for gnbrug. Sørg for at dn gaml tørrtumblr opbvars t børnsikkrt std, indtil dn bortskaffs. S ndvidr afsnittt Råd om sikkrhd og advarslr. M.-Nr

8 Bskrivls af tørrtumblrn b a f c d g h a Nødstop Tørrtumblrn afbryds vd tryk på dn rød knap. b Btjningspanl c Dør Dørn åbns vd at trækk i dørhåndtagt. d Fnugrumsklap f Eltilslutning g Luftindsugningsåbning h Udluftningsstuds Rgulrbar bn (4 stk.) 8 M.-Nr

9 Bskrivls af tørrtumblrn Btjningsknapprns funktion a Display 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Når tørrtumblrn tænds, viss vlkomsthilsnn kortvarigt i displayt og hrftr programlistn. Dt snst startd program r frmhævt. Eftr 10 minuttrs brug, går displayt på standby (displayt slukkr). Dn lysnd ring omkring Starttastn h lysr stadig. Vd tryk på dnn llr n af d andr btjningsknappr (undt. Sluk, Nødstop) ophævs standby-driftn ign. b Funktionstastr D sks tastr undr displayt r funktionstastr. lt ftr hvor langt maskinn r nåt i programmt, har diss tastr bstmt funktionr. Ovn ovr diss tastr viss d forskllig funktionsangivlsr i displayt. c h Start Dn lysnd ring blinkr, når t valgt program r klar til Start. Vd tryk på tastn starts dt valgt program. Eftr start af t program kan displayts indhold, som før programstart, viss vd at trykk på dnn tast. d Optisk intrfac PC Vd hjælp af PC-softwar kan data ovrførs fra styringn til PC'n og omvndt.tilslutningn fortags via dt optisk intrfac fra frontn gnnm btjningspanlt. Programvælgr Hvis dn ydrst ring drjs, kan displayvalgs- og indkodningsfltr vælgs. Hvis dr trykks på dn indrst knap, frigivs displayvalgs- llr indlkodningsflt til ændring llr bkræfts ftr ændring. f Kortlæsr (kstraudstyr) Hvis tørrtumblrn r programmrt til programkortstyring, kan dr kun anvnds d programmr, dr finds på kortt. Kortt indførs i pilrtningn. g I Tænd Tørrtumblrn tænds h 0 Sluk Tørrtumblrn slukks i Nødstop Må kun anvnds i nødstilfæld. Tørrtumblrn afbryds vd tryk på dn rød knap. Når problmt r løst, udløss knappn vd at drj dn til højr. Tryk ign på h Start for at fortsætt dt afbrudt program. M.-Nr

10 Bskrivls af tørrtumblrn Funktionstastr f Stop/Slut Dn højr funktionstast brugs til sluttast ftr programstart. Vd tryk på dnn afbryds dt valgt program, llr t afbrudt program afslutts. [ Blok plus Programmt udvids md dn pågældnd programblok (f.ks. Fortørring). FC Funktionr Vd tryk på tastn kan man midlrtidigt skift til t andt sprog. m Forvalg Vd tryk på tastn før programstart viss i displayt, at dr kan vælgs t starttidspunkt. K Information Vd tryk på tastn viss programinformationr i displayt. ü Ilgang Dt igangværnd program kan løbs ignnm i ilgang, llr programblokk kan gntags. Tilbag til forgånd display. /- S næst / forrig linj S Gm S programmringsanvisningn $ Program låst Hvis t låst program r startt, kan dtt ftr 1 minut ikk længr stopps og afbryds md Sluttastn. % Program åbnt \ Driftsdata Kortstyrr Dr r ndnu ikk nogn programmr på dtt kort. Dataovrførsl fra styringn til kortt og omvndt - s programmringsanvisningn. Kortt kan max. indhold 30 programmr md hvr op til 6 blokk. Dr kan skrivs på bagsidn af kortt. D Dataovrførsl 10 M.-Nr

11 Tørring Tøjt forbrds Ikk all tkstilr r gnt til tørring i n tørrtumblr. Følg drfor producntns anvisningr på vaskanvisningn i tøjt. Symbolrn btydr: q = Tørring md normal tmpratur r = Tørring md lav tmpratur s = tålr ikk tørring i tørrtumblr Sortr tøjt ftr fibr- og tkstilart. Drvd opnås dn mst rglmæssig tørring.,på grund af brandfar må tkstilr ikk tørrs, hvis d: -indholdr skumgummi, gummi llr gummilignnd dl -r bhandlt md brandfarlig rnsmidlr -indholdr rstr af hårgl, hårspray, ngllakfjrnr llr lignnd -indholdr oli- llr fdtholdig rstr llr lignnd, f.ks. kitlr llr viskstykkr -indholdr rstr af voks llr kmikalir, f.ks. på moppr, gulvklud og aftørringsklud -har dunfyld og dtt kan træng ud af vntull rvnr i stofft (f.ks. pudr og jakkr). - ikk r tilstrækkligt rngjort og indholdr fdt og oli. Vask stærkt snavsd tkstilr (f.ks. arbjdstøj) md t intnsiv-vaskmiddl. Rådspørg vnligst vaskmiddlforhandlrn. Vigtig råd om tørring: Tøj md størr mtaldl (spændr, krog, ring, lynlås l. lign.) skal læggs i n stofpos indn tørringn. Hrvd bskytts tørrtumblrns troml mod skadr (ridsr og bulr). Lukkd mtallynlåsn kan påvirk lktrodrn på tromlribbrn. Dtt bvirkr, at tørrprogrammt ikk afbryds llr afbryds for snt. Tør kun diss tkstilr md lynlåsn åbn. Strikkd tkstilr har tndns til at krymp. Ovrtørring forstærkr dnn ffkt. Vælg drfor ikk programmt Kog/kulørt tørt plus til sådann tkstilr. Stivt tøj kan tørrs i tørrtumblrn. Dn rtt fugtighd til strygning llr rulning opnås vd at vælg t gnt program. Sortr tøjt ftr ønskt tørrgrad. Dt r ikk nødvndigt at sortr tøjt ftr størrls. Dyn- og hovdpudbtræk bør lukks, så mindr dl ikk samls dri. Udnyt så vidt muligt dn maksimal fyldningsmængd. Tørring af mindr mængdr r uøkonomisk. Ovrfyldning indvirkr på tørrrsultatt og bhandlingn af tøjt. Hvis tøjt skylls i vaskmaskinn md varmt vand i sidst skyl, opnås dr på grund af ringr rstfugtighd og rstvarmn i tøjt n kortr tørrtid og drmd n nrgibsparls. Diss tkstilr må ikk tørrs: Tkstilr af uld/uldblandingr r tilbøjlig til at filtr. Rnt lærrd r tilbøjlig til at bliv hårdt i tørrtumblrn. Følg drfor producntns anvisningr. M.-Nr

12 Tørring Tørrtumblrn må kun opstills og installrs af Mils tknisk srvic llr n autorisrt fagmand. Før først ibrugtagning Indn tørrtumblrn fylds md tøj, skal tromln aftørrs md n blød, tør klud. Tørrtumblrn tænds og tøjt fylds i ^ fspærrvntiln til gas llr damp på opstillingsstdt åbns. ^ Hovdafbrydrn (på opstillingsstdt) tænds. ^ Tryk på Tænd I. Dr viss n vlkomsthilsn PROFESSIONL PT 7xx1 Vlkommn! og ftrfølgnd programlistn (dt snst startd program r frmhævt). ^ Dørn åbns. ^ Tøjt fylds i. Læg dt sortrd tøj løst ind i tromln. Dr må ikk vær nogn vaskbold llr lignnd i tøjt! Kapacitt (tørt tøj) PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Tromlindhold i litr , 2, 3, 4, 5 Kog-/Kulørtvask 10 kg 13 kg 16 kg 20 kg 6, 7, 8 Stryglt 5 kg 6,5 kg 8 kg 10 kg 9 Finvask/synttisk 2 kg 2,6 kg 3,2 kg 4 kg 10 Uld 4 kg 5,2 kg 6,4 kg 8 kg 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Sørg for, at dr ikk kommr tøj i klmm i dørn, da tøjt kan bliv bskadigt. ^ Luk dørn. Dr kan vælgs t program md programvælgrn. 12 M.-Nr

13 Tørring Vælg program Tørrtumblrn r udstyrt md t lktronisk følsystm, som konstant ovrvågr fugtighdn i tøjt. Når dn valgt tørrgrad r nåt, afkøls tøjt og tørrprocssn afslutts automatisk. Dr kan vælgs forskllig programmr afhængig af tkstilart og ønskt vidrbhandling. Standardprogrammr: til tørring af bomuld / linnd 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % 2 Kog/kulørt tørt 0 % 3 Kog/kulørt fugtigt 20 % 4 Kog/kulørt fugtigt 25 % 5 Kog/kulørt fugtigt 40 % til tørring af synttisk tkstilr / blandingstkstilr 6 Stryglt tørt 0 % 7 Stryglt fugtigt 10 % 8 Stryglt fugtigt 20 % 9 Finvask 20 % 10 Uld 5 Min. til gnnmluftning af tkstilr 11 Tidsprogram koldt 15 Min. til tørring af små mængdr tøj llr til ftrtørring af nklt stykkr tøj 12 Tidsprogram varmt 20 Min. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC ^ Et program (f.ks. program 2 Kog/kulørt tørt) vælgs vd at drj programvælgrn. Valg af kstrafunktion Fortørring (ikk i standardprogrammrn) ^ Dt valgt program bkræfts vd at trykk på dn indrst knap på programvælgrn. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 22 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling [ m ^ Programblok Fortørring vælgs, hvis ønskt, vd at trykk på funktionstastn [ Blok +. Vd tryk på funktionstast [ Blok + viss følgnd i displayt: 2 2 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 24 % Fortørring 0 % Tørring [ m Fltt [ r frmhævt. Funktionn kan fravælgs vd at trykk på tastn ign. Hvis man ikk ønskr at fortag ydrligr ændringr til programmt: ^ Tryk på tastn h Start, tørrprogrammt afvikls. M.-Nr

14 Tørring Hvis dr før programstart skal fortags ændringr, f.ks. af fyldningsmængd, tmpraturr llr rstfugtighd: ^ Dt valgt program bkræfts vd at trykk på dn indrst knap på programvælgrn. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 / 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling Max. kapacitt viss til højr i displayt. m Fyldningsmængd Før programstart kan dn pågældnd fyldningsmængd indkods manult. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Fyldningsmængd og programvælgrn trykks ind for at bkræft valgt. Fyldningsmængdn ændrs vd at drj programvælgrn og valgt bkræfts md t tryk på programvælgrn. Tmpratur i trin á 1 C fra koldt, 30 til maks. 80 C. ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Rstfugtighd (0 %), og valgt bkræfts vd at trykk på programvælgrn. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Rstfugtighdn kan ændrs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd tryk på programvælgrn. ^ Tryk på Start h, dt valgt tørrprogram starts. Eftr programstart viss programforløbt i displayt. 2 Kog/kulørt tørt 0 % Tørring >40 % fkøling Slut kl. 12:35 m K f I 2. displaylini, hr Tørring, viss dsudn dn aktull rstfugtighd (>40%). I dn 3. displaylini viss dn ftrfølgnd programblok. Programslutvisningn (12:35), til højr i displayt, visr tidspunktt for programslut. Programslutvisningn har n slvlæringsfunktion. Dt krævr drfor flr programafviklingr for at vis n præcis angivls. ^ Programvælgrn drjs hn på fltt Tmpratur (70 C for Tørring) og valgt bkræfts vd at trykk på programvælgrn. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Tmpraturn kan ændrs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd tryk på programvælgrn. Rstfugtighd i tøjt i trin á 1 % fra -4 til 40 %. 14 M.-Nr

15 Tørring Programslut 2 Kog/kulørt tørt Programslut ntikrøl Slut kl. 12:35 m FC K f Programslut viss i displayt, summrn lydr og antikrøl-funktionn startr. Tromln drjr rundt i kort intrvallr for at undgå krøldannls. Hvis tøjt ikk tags ud af tørrtumblrn straks ftr, programmt r slut, kan dr automatisk sk n sikkrhdsafkøling. ^ Dørn åbns. ^ lt tøjt tags ud. Undgå at lad tøj ligg i tromln. Diss tkstilr kan tag skad på grund af ovrtørring vd start af næst tørrprogram. Hvis dr ikk skal tørrs ydrligr tøj: ^ Luk dørn. ^ Tryk på Sluk 0 for at slukk tørrtumblrn. ^ Hovdafbrydrn (på opstillingsstdt) afbryds. ^ fspærrvntiln til gas llr damp på opstillingsstdt lukks. Tøj ftrfylds llr tøjstykkr tags ud Dørn kan åbns undr tørringn for at fyld tøj i llr tag tøj ud før tid.,tag først tøjt ud, når tromln står hlt still. Stik aldrig håndn ind i n rotrnd troml.,tøjt må ikk tags ud af tørrtumblrn før afslutning af tørrprogrammt, dvs. ikk udn afkølingsfasn. Dr kan opstå brand i varmt tøj på grund af slvantændls, når dt folds sammn llr læggs på plads. 2 Kog/kulørt tørt Programstop Dørn r åbn. Luk vnligst dørn! FC For at fortsætt tørrprogrammt: ^ Luk dørn. f ^ Fnugfiltrt kontrollrs og rnss om nødvndigt. Blæsrn kan tilkobls automatisk af sikkrhdsgrund, hvis tmpraturn ind i tørrtumblrn r høj. 2 Kog/kulørt tørt Programslut KONTROLLER FNUGFILTER! ^ Tryk på Start h, programmt fortsætts. Displaymldingn KONTROLLER FNUGFIL- TER viss, hvis fnugfiltrt skal rnss. Dtt skal sk straks ftr programslut. M.-Nr

16 Tørring md programkortstyring / møntboks Kort, hvorpå dr r t program, r afstmt til n maskintyp. Ubskrvn kort kan anvnds univrsalt. ^ Maskinn tænds md tastn I. Vlkomsthilsnn viss i displayt. Hvis kortt r sat forkrt i, viss følgnd mlding i displayt: KORTFEJL! Kort forkrt isat. Vidr md sluttast.. ü ^ Sæt kortt korrkt i kortlæsrn. f Hvis dt r t kort, dr ikk passr til dnn maskintyp, viss følgnd mlding i displayt: Programkortstyring Programmr på kortt r kun brgnt til maskintyp PT ^ Isæt t kort brgnt til dnn maskintyp. Spcialprogram ^ Isæt kort. I displayt viss dn programlist, dr finds på kortt. Programkortstyring 17 Brandslukningsbklædning 45 C 18 Stryglt 60 C FC ^ Et program vælgs vd at drj programvælgrn. Vd tryk på programvælgrn udvælgs programmt. ^ Tryk på tastn h Start, programmt afvikls. Når tastn h Start r trykkt ind, kan kortt fjrns fra kortlæsrn. Eftr programslut sltts programmt.,undgå at stikk andr gnstand nd kortt i kortåbningn. Til t spcialprogram, dr krævr n spcil bhandlingsmtod, mdfølgr t kort, hvorpå dr r indkodt dt n program. På suprbrugrnivau kan dnn funktion aktivrs via mnupunktt Spcialprogram. Maskinns styring accptrr hrftr kun kort til Spcialprogram. (hvorpå dr bfindr sig t program). Dr r ikk længr adgang til programmrn i styringn. Tørring md møntboks C 4060 / C 4065 / C 4070 Hvis tørrtumblrn btjns andrlds nd dn bskrvn rækkfølg, må man rgn md at pngn l. polttrn går tabt. Fyld tøjt i tørrtumblrn og luk dørn. B Tryk på I Tænd. C Vælg program. D Indkast png l. polttr. E Tryk på h Start. 16 M.-Nr

17 Ekstrafunktionr Valg af sprog Før programstart kan sprogt ændrs via fansymbolt. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% FC Hvis dr trykks på funktionstastn FC, viss følgnd i displayt: Indstillingr tilbag <- Hovdmnu FC Sprog Suprbrugrnivau ^ Sprog bkræfts vd tryk på programvælgrn. Indstillingr tilbag <- Sprog FC Dutsch English ^ Sprogt vælgs vd at drj programvælgrn, og valgt bkræfts vd at trykk på dn indrst knap. Hvis n brugr trykkr på funktionstastn FC, kan dr midlrtidigt skifts til t andt sprog. Vd markring af landnavnt, skiftr indholdt i displayt straks til dt pågældnd landsprog. Hvis dr ikk skr ydrligr tryk på tastrn llr programmt starts, skiftr sprogt ign til dn oprindlig indstilling. Dnn sprogomstilling skiftr til dn oprindlig indstilling 5 minuttr ftr programslut og ftr dørn r åbnt. Forvalg Hvis t program skal hav udskudt starttidspunkt, kan dr md funktionstastn m Forvalg vælgs t snr tidspunkt til tørringn. Indstilling af starttidspunkt Eftr programvalg viss (f.ks.) følgnd i displayt: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 70 C fkøling m ^ Tastn m Forvalg trykks ind. I displayt viss (f.ks.) følgnd: 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg Starttid: 16 : 10 Startdato: m Dr viss altid dt aktull klokkslæt og dn aktull dato. Indkodningsfltt til timr r frmhævt. ^ Timtal vælgs vd tryk på programvælgrn. Timtallt ændrs vd at drj programvælgrn og tidspunktt bkræfts md t tryk. ^ Vd at drj programvælgrn vælgs og bkræfts fltt minuttr. Minuttallt ændrs vd at drj, og valgt bkræfts md t tryk. ^ Vd at drj programvælgrn vælgs og bkræfts fltt Startdato dag. Dagn ændrs vd at drj, og valgt bkræfts md t tryk. ^ Månd og år ændrs om nødvndigt. M.-Nr

18 Ekstrafunktionr Eftr indstilling af dt ønskd starttidspunkt: ^ Indkodningn gmms vd at trykk på tastn S Gm. I displayt viss følgnd: Programilgang Dt igangværnd program kan løbs ignnm i ilgang, llr programblokk kan gntags. ^ Tryk på h Slut, programmt stopps. 2 Kog/kulørt tørt 10,0 kg 0 % Tørring 16: Start: 6: m 2 Kog/kulørt tørt Programstop ü f I displayt viss dt aktull klokkslæt, dn aktull dato og starttidspunktt. ^ Tryk på Start h, programmt starts på dt indstilld starttidspunkt. ^ Hvis dørn åbns ign, skal dr trykks på tastn h Start på ny. Sltning af Forvalgsfunktionn Hvis dr trykks ign på tastn m Starttidspunkt llr på tastn Tilbag, rgistrrs ændringrn ikk. Programstop Hvis programmt skal stopps, trykks på tastn f Slut. Programmt standsr. 2 Kog/kulørt tørt Programstop ü Hvis programmt skal fortsætts, r dt muligt vd at trykk på tastn h Start. Programafbrydls Hvis programmt skal afbryds, trykks tastn f Slut ind to gang ftr hinandn. f ^ Eftr tryk på tastn ü Ilgang, viss dt aktull områd, dn aktull blok llr dt aktull trin i displayt. S også programmringsanvisningn, afsnittt Programstruktur. Ilgang Programstop -> 2 Kog/kulørt tørt Områd 1: Tørring Områd 1: Tørring Blok 1: Fortørring S S - ^ Drj programvælgrn hn på Områd og bkræft md t tryk. Vælg Områd: 1 Tørring llr 2 fkøling og bkræft. ^ Drj programvælgrn hn på Blok og bkræft md t tryk. Vælg Blok: Tørring 1-10 llr fkøling 1-10 og bkræft. ^ Vd tryk på tastn S Gm og ftrfølgnd på h Start gnnmførs ilgangn llr vd tryk på tastn Tilbag rturnrs til programstop og ilgangn gnnmførs ikk. 18 M.-Nr

19 Ekstrafunktionr Programinformationr Vd tryk på tastn K Information undr programforløbt viss ydrligr oplysningr om tørrprogrammt i displayt, f.ks.: 2 Kog/kulørt tørt Starttidspunkt: Starttid: 9:47 Tid ftr start: 0 t 23 min Rsttid: 0 t 11 min Programslut: kl. 10:21 Områd: 1 Tørring Blok: 1 Fortørring ktul aftrækslufttmpratur: 59 C m K f Spidsblastningsafbrydls Vd aktivring af spidsblastningsfunktionn afbryds opvarmningn og dr fortags t programstop. I displayt viss følgnd mlding: 1 Kog/kulørt tørt plus Programstop pga. spidsblastningsfunktion!! Program går automatisk vidr. ü Eftr afslutning af spidsblastningsfunktionn fortsætts programmt automatisk som hidtil. Hvis dørn blv åbnt undr spidsblastningsfunktionn, skal programmt starts på ny. f Indstillt aftrækslufttmpratur: 74 C ktul tilgangslufttmpratur 125 C Indstillt tilgangslufttmpratur 150 C Spidsblastning: nj ntikrøl: 3s..87s..60min Omskift t. rcirk/udluftn.: R-cirk. 2 Kog/kulørt tørt Blokslut-signal: ja - ^ Md tastn Tilbag til programafviklingn. M.-Nr

20 Programovrsigt standardprogrammr Program Tøjart Max. kapacitt 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % (Skabstørt+) 2 Kog/kulørt tørt 0 % (Skabstørt) 3 Kog/kulørt fugtigt 20 % (Rulltørt) 4 Kog/kulørt fugtigt 25% (Rulltørt) 5 Kog/kulørt fugtigt 40 % (Rulltørt) 6 Stryglt tørt 0 % (Skabstørt) 7 Stryglt fugtigt 10 % (Rulltørt) 8 Stryglt fugtigt 20 % (Rulltørt) Flrlags bomuldstkstilr og linnd som ikk gnnmtørrs i Kog/Kulørt tørt Et- og flrlags bomuldstkstilr og linnd Bomuldstkstilr og linnd, som skal rulls ftrfølgnd. Bomuldstkstilr og linnd, som skal rulls ftrfølgnd. Synttisk tkstilr / blandingstkstilr, som skal rulls ftrfølgnd. 9 Finvask 20 % Synttisk tkstilr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT kg 13 kg 16 kg 20 kg 5,0 kg 6,5 kg 8,0 kg 1 0 kg 2,0 kg 2,6 kg 3,2 kg 4,0 kg PT ,0 kg 10 Uld 5 min. Lt tørring af uldtkstilr PT ,2 kg PT ,4 kg PT ,0 kg 11 Tidsprogram koldt 15 Min. Tkstilr, dr skal lufts. PT kg til tørring af små mængdr tøj llr PT kg 12 Tidsprogram varmt 20 Min. til ftrtørring af nklt stykkr tøj PT kg PT kg 20 M.-Nr

21 Modulr Driftsdata Md modult driftsdata kan driftsdata læss llr sltts md tastn \ Driftsdata før programstart llr ftr programslut. 1 Kog/kulørt tørt plus 0% 2 Kog/kulørt tørt 0% 3 Kog/kulørt fugtigt 20% \ FC Vd tryk på tastn \ viss følgnd i displayt: Hvis hukommlsn i modult Driftsdata r fuld, viss mddllsn, at driftsdata ovrskrivs, når dr trykks på tastn h Start. Hukommlsn i modult Driftsdata r fuld. Eftr tryk på Starttastn ovrskrivs driftsdata. Hvis dr trykks på tastn Tilbag llr hvis dr ikk indn for 30 skundr trykks på tastn h Start, starts programmt ikk og displayt sr ud som vd programstart. Modul driftsdata Data totalt Programdata Valgmulighd: Data totalt \ Undr Data totalt rgistrrs og opsummrs data fra all programmr. Programdata Undr Programdata opsamls d data, dr rgistrrs i løbt af t program. Slt data - Modul (data totalt og programdata sltts) - Data totalt (kun Data totalt sltts) - Programdata (kun programdata sltts) Vd at trykk på tastn \ Driftsdata ign, kan funktionn fravælgs ign. Data totalt Modul driftsdata Data totalt Programdata \ Eftr valg af Data totalt viss f.ks. følgnd i displayt: Modul driftsdata ~ Data totalt Total driftstid t Driftstimr: t \ Ydrligr valgmulighd: Total driftstid: t Driftstimr: t ktivtid opvarmning: t ktivtid driftsmotor: t Programstart: Programstop: 567 Programafbrydlsr: 67 Tøjmængd: kg Strømforbrug: kwh M.-Nr

22 Modulr Programdata Modul driftsdata Programdata Slt data \ Eftr valg af Programdata viss f.ks. følgnd i displayt: Modul driftsdata ~ programdata 1 Kog/kulørt tørt plus 0 % 2 Kog/kulørt tørt 0 % \ Dt pågældnd program vælgs fra programlistn og ftr tryk på programvælgrn viss hrftr n list ovr all programstartr fra program 1 Kog/Kulørt tørt plus md dato og starttid. Programdata ~ 1 Kog/Kulørt tørt plus Dato: starttid: 11:30 Dato: starttid: 12:30 \ Tørringsform: Rstfugtighd Tørringsværdi: 15 % ktul rstfugtighd: 15 % Varighd: 6 min Max. aftrækslufttmpratur: 72 C Max. tilgangslufttmpratur: 122 C Områd1: Tørring Blok2: Tørring Tørringsform: rstfugtighd Procsværdi: 0 % ktul rstfugtighd: 0 % Varighd: 6 min Max. aftrækslufttmpratur: 78 C Max. tilgangsluftmpratur: 138 C Områd2: fkøling Blok: fkøling Tørringsform: fkøling Procsværdi: 50 % ktul tmpratur: 50 C Varighd: 3 min Max. aftrækslufttmpratur: 52 C Max. tilgangslufttmpratur: 95 C Rstfugtighd: -3 % Fra listn ovr all programstartr fra Program 1 Kogtøj vælgs dn ønskd programstart og valgt bkræfts md t tryk. Programdata ~ 1 Kog/Kulørt tørt plus Dato: starttid: 11:30 Navn: Müllr \ Ydrligr valgmulighd: Opstillingsstd: Lhrt Fabrikationsnummr: Maskintyp: PW 7331 Kapacitt: 13 kg Tast+: aktivrt Programstart: 11:30 Programslut: 12:05 Total varighd: 0 t 35 min Elforbrug: 12,5 kwh Gasforbrug: 0 kwh Dampforbrug: 0 kwh Programændring: 2 (ftr valg og tryk på programvælgrn viss kun d snst 3 stop og 3 start.) Programfjl: ingn (kun d 3 snst fjl gmms.) Områd1: Tørring Blok1: Fortørring 22 M.-Nr

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 OPSTILLING INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvjldning vd installation af apparatt. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn svarr til spændingn

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Tørretumbler. da-dk. Brugsanvisning PT 8257 WP PT 8337 WP. Læs venligst brugsanvisningen inden

Tørretumbler. da-dk. Brugsanvisning PT 8257 WP PT 8337 WP. Læs venligst brugsanvisningen inden Brugsanvisning Tørretumbler PT 8257 WP PT 8337 WP Læs venligst brugsanvisningen inden da-dk opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 013 952 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

PW 6101 PW 6131. Brugsanvisning Vaskemaskine

PW 6101 PW 6131. Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine PW 6101 PW 6131 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 393 510 2 M.-Nr. 06 393

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Vaskemaskine. da - DK. Brugsanvisning PW 6241 PW 6321

Vaskemaskine. da - DK. Brugsanvisning PW 6241 PW 6321 Brugsanvisning Vaskemaskine PW 6241 PW 6321 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06 572 455 2 M.-Nr. 06

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vaskemaskine. da - DK. Brugsanvisning PW 6241 PW 6321

Vaskemaskine. da - DK. Brugsanvisning PW 6241 PW 6321 Brugsanvisning Vaskemaskine PW 6241 PW 6321 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06 572 454 2 M.-Nr. 06

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere