Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)"

Transkript

1 Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere klasse Hovedundersøgelse Dansk Danmark National projektledelse: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Uni C, Kontor for Statistik og Analyse Internationalt projekt konsortium International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Holland IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Tyskland Statistics Canada, Canada

2 Om OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en international undersøgelse, der gennemføres blandt lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser. TALIS 2013 gennemføres af OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), og Danmark deltager sammen med over 30 andre lande. TALIS 2013 har fokus på: Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier Lærernes muligheder og behov for kompetenceudvikling Evaluering af lærernes undervisning og feedback til lærerne Læringsmiljø Skoleledelse Lærere og lederes jobtilfredshed. Da TALIS er en international undersøgelse, passer nogle spørgsmål mindre godt i en dansk sammenhæng. Spørgsmålene er ens for alle lande og kan derfor i nogle tilfælde virke fremmedartede. I Danmark skal spørgeskemaet samtidig rumme både folkeskoler, frie skoler, specialskoler, ungdomsuddannelser m.v. Vi beder dig have forståelse for dette og svare så præcist og fyldestgørende, du kan. Fortrolighed Alle informationer, du giver os i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Om spørgeskemaet Det tager ca minutter at besvare spørgeskemaet. Når der i spørgeskemaet henvises til skolen, menes der folkeskoler og frie grundskoler. Vejledning til spørgsmålene er skrevet med kursiv. De fleste spørgsmål besvares ved afkrydsning ud for det mest relevante svar. Ved nogle få spørgsmål skal du skrive tal. Du bedes returnere spørgeskemaet i svarkuverten inden fredag den 8. marts Såfremt du har spørgsmål til spørgeskemaet eller undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning: National projektleder Elsebeth Aller, tlf Uni C, Kontor for Statistik & Analyse: National dataansvarlig Thomas Larsen, tlf Mange tak for din medvirken. Side 2 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

3 Baggrundsoplysninger Spørgsmålene i dette afsnit handler om dig, din uddannelse, og hvor længe du har undervist. 1. Hvad er dit køn? 1 Kvinde Mand 2. Hvor gammel er du? Skriv venligst et tal. År 3. Hvordan er dit nuværende ansættelsesforhold som lærer? Hvis du har flere lærerjob, skal du se alle dine lærerjob under et. Sæt kun ét kryds. 1 Fuldtidsansat (mere end 90 % af fuld tid) Gå venligst til spørgsmål 5. Deltidsansat (71-90 % af fuld tid) 3 Deltidsansat (50-70 % af fuld tid) 4 Deltidsansat (mindre end 50 % af fuld tid) 4. Hvorfor arbejder du på deltid? Sæt ét kryds. 1 Jeg valgte selv at arbejde på deltid. Der var ikke mulighed for at arbejde på fuld tid. 5. Hvor mange års arbejdserfaring har du? Du bedes udelade længere fraværsperioder (fx pauser i karrieren, barsels-/forældreorlov, længere fraværsperioder pga. sygdom). Rund venligst op til hele år. a) Antal år som lærer på denne skole b) Antal år som lærer i alt c) Antal år med andre undervisningsopgaver (udelad de år, du har arbejdet som lærer) d) Antal år i andre professioner TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 3

4 6. Hvordan er du ansat som lærer på din skole? Sæt ét kryds. 1 Fastansættelse (en løbende kontrakt uden fastsat slutdato før pensionsalder) Kontraktansættelse for en periode på mere end et skoleår 3 Kontraktansættelse for en periode på et skoleår eller mindre 7. Arbejder du også på en anden skole som lærer i klasse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål På hvor mange andre skoler arbejder du som lærer i klasse? Skriv antal. Skoler 9. Hvor mange elever med særlige behov går der i de klasser, du underviser på din skole? Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov (fx på grund af mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer). Sæt ét kryds. 1 Ingen Nogle 3 De fleste 4 Alle Side 4 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

5 10. Hvad er det højeste niveau, du har fuldført en uddannelse på? Sæt ét kryds. 1 Ungdomsuddannelse eller derunder (fx student, HHX/HTX, erhvervsuddannelse) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant, VVU) 3 Mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog, diplomuddannelse) 4 Lang videregående uddannelse (fx cand.mag., cand.pæd., masteruddannelse) 5 Ph.d. 11. Har du en læreruddannelse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej 12. Angiv, om følgende elementer indgik i din læreruddannelse? Ja, hvad angår alle fag, jeg underviser i Ja, hvad angår nogle af de fag, jeg underviser i a) Fagindhold b) Fagets/fagenes pædagogik/didaktik c) Undervisningspraksis d) Evaluering af elevers faglige niveau Nej 13. I hvilken grad føler du dig forberedt på følgende elementer i din undervisning? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad a) Fagindhold... b) Fagets/fagenes pædagogik/didaktik... c) Undervisningspraksis... d) Evaluering af elevers faglige niveau... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 5

6 14. Indgik nogen af de følgende fag i din uddannelse? Da TALIS er en international undersøgelse har vi samlet de traditionelle undervisningsfag i fagkategorier. Hvis det præcise navn for et af dine fag ikke fremgår, vælg da den kategori, hvor faget passer bedst ind. Dansk: herunder dansk som andetsprog Matematik Naturvidenskabelige fag: fysik, kemi, geografi, biologi, natur/teknik Samfundsfag: samfundsfag, økonomi, historie, jura, filosofi, psykologi Moderne fremmedsprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, kinesisk Klassiske fag: latin, græsk, oldtidskundskab It: elektronik, computerlære, konstruktion, grafik og design, teknologiforståelse Kreative og musiske fag: billedkunst, musik, formning, tegning, drama, kunsthåndværk, mediefag, fotolære Idræt: gymnastik, dans Religion: kristendom, religionshistorie Praktiske fag: sløjd, hjemkundskab, håndarbejde Andet Sæt gerne flere kryds i hver række. Side 6 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

7 Professionsbachelor, lærerudd. eller pæd. grunduddannelse Universitetsgrad med pædagogikum eller lign. Linjefag Pædagogikum eller videreuddannelse a) Dansk b) Matematik c) Naturvidenskabelige fag d) Samfundsfag e) Moderne fremmedsprog f) Klassiske fag g) It h) Kreative og musiske fag i) Idræt j) Religion k) Praktiske fag l) Andet (angiv venligst nedenfor) Underviser du i dette skoleår i klasse i nogle af følgende fag på din skole? Sæt ét kryds i hver række a) Dansk... 1 b) Matematik... 1 c) Naturvidenskabelige fag... 1 d) Samfundsfag... 1 e) Moderne fremmedsprog... 1 f) Klassiske fag (latin, græsk, oldtidskundskab)... 1 g) It... 1 h) Kreative og musiske fag... 1 i) Idræt... 1 j) Religion... 1 k) Praktiske fag... 1 l) Andet... 1 Ja Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 7

8 16. Angiv venligst antallet af timer (à 60 minutter) du i alt i din seneste hele kalenderuge brugte på undervisning, undervisningsplanlægning, rettearbejde, samarbejde med andre lærere, deltagelse i personalemøder og anden tilstedeværelse samt andre opgaver i forbindelse med arbejdet på din skole? En hel kalenderuge defineres som en uge uden afbræk i form af fx helligdage, ferie- og sygedage. Medtag også opgaver der foregik i weekenden, om aftenen eller udenfor skoletid. Rund op til nærmeste hele time. Arbejdstimer 17. Hvor mange af disse timer brugte du på undervisning i din seneste hele kalenderuge? Medregn kun reel undervisningstid. Du vil blive spurgt til forberedelse, rettearbejde osv. i spørgsmål 18 Arbejdstimer 18. Angiv, hvor mange hele timer, du som lærer på din skole har brugt på nedenstående opgaver i din seneste hele kalenderuge. Medregn også opgaver, som foregik om aftenen, i weekenden eller uden for skoletid. Medregn dog ikke undervisningstid, den blev opgjort i foregående spørgsmål. Et skøn er tilstrækkeligt. Du skal runde op og ned til hele timer. Hvis du ikke har brugt tid på en opgave i løbet af den sidste hele kalenderuge, skriv da 0 (nul). a) Individuel planlægning eller forberedelse af timer på eller uden for skolen b) Teamsamarbejde og dialog med kolleger på skolen c) Rettearbejde/opgaveevaluering d) Vejledning af elever (herunder faglig vejledning, rådgivning via elektroniske medier, studie- og erhvervsvejledning og håndtering af disciplinære problemer) e) Deltagelse i ledelsesopgaver (fx deltagelse i styregrupper) f) Generelt administrativt arbejde (herunder kommunikation, papirarbejde og andet kontorarbejde, der følger med dit arbejde som lærer) g) Forældresamarbejde og kommunikation med forældre h) Opgaver i forbindelse med ikke-skemalagte aktiviteter (fx sportsaktiviteter og kulturelle aktiviteter uden for skoletid) i) Andre opgaver Side 8 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

9 Lærerfaglig kompetenceudvikling Ved faglig kompetenceudvikling forstås i denne sammenhæng aktiviteter, der udvikler den enkeltes færdigheder, viden og ekspertise som lærer. Medtag alene kompetenceudvikling, du har deltaget i efter din grundlæggende læreruddannelse. 19. Deltog/deltager du i et introduktionsforløb i din første ansættelse som lærer? Et introduktionsforløb defineres som en række aktiviteter, der har til formål at støtte din indføring i lærerjobbet. Det kan for eksempel være en mentorordning med erfarne lærere eller samarbejde med andre nyuddannede lærere. Sæt ét kryds i hver række a) Jeg deltog/deltager i et generelt introduktionsforløb b) Jeg deltog/deltager i uformelle introduktionsaktiviteter c) Jeg deltog/deltager i en generel og/eller administrativ introduktion til skolen... 1 Ja Nej 20. Deltager du i øjeblikket i nogen mentoraktiviteter organiseret af din skole? Dette spørgsmål vedrører mentorordninger gennemført af eller for lærere på din skole. Det omfatter ikke studerende i praktik/pædagogikum på skolen. Sæt venligst ét kryds i hver række. a) Jeg har i øjeblikket en mentor til at vejlede mig b) Jeg fungerer selv som mentor for en eller flere lærere Ja Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 9

10 21. I. Har du i løbet af de seneste 12 måneder deltaget i nogen af nedenstående kompetenceudviklingsaktiviteter? Og hvis ja, hvor mange dage varede det? Angiv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hver af nedenstående aktiviteter. Hvis du svarer ja til afsnit (A), angiv da venligst i afsnit (B) det antal dage, du samlet har brugt på aktiviteten. Opsummér aktiviteterne til hele dage (en hel dag er 6-8 timer). Medregn aktiviteter i weekender, om aftenen og på andre tidspunkter uden for almindelig arbejdstid. (A) Deltagelse (B) Varighed i dage Ja Nej a) Kurser/workshops (fx om faglige emner eller metoder og/eller andre undervisningsrelaterede emner)... 1 b) Konferencer eller seminarer (hvor lærere, forskere eller andre fagfolk præsenterer deres resultater og drøfter faglige problemstillinger)... 1 c) Overværelse af undervisning på andre skoler... 1 d) Virksomhedsbesøg, besøg hos offentlige og private interesseorganisationer... 1 e) Efteruddannelse hos virksomheder, offentlige og private interesseorganisationer... 1 II. Har du i løbet af de seneste 12 måneder deltaget i nogen af disse aktiviteter? Angiv venligst ja eller nej ved hver aktivitet herunder. f) Efteruddannelse inden for det ordinære efter- og videreuddannelsessystem (fx diplom- eller masteruddannelse)... 1 g) Deltagelse i et netværk med henblik på faglig udvikling for lærere... 1 h) Forskning og udviklingsarbejde i et for dig fagligt relevant emne (individuelt eller sammen med andre)... 1 i) Mentorordning og/eller kollegial supervision af undervisning eller coaching som led i en formel ordning arrangeret af skolen... 1 Ja Nej Hvis du ikke deltog i nogen kompetenceudviklingsaktiviteter i løbet af de seneste 12 måneder Gå venligst til spørgsmål 26. Side 10 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

11 22. Omfattede de kompetenceudviklingsaktiviteter, du deltog i inden for de seneste 12 måneder, nedenstående emner? Hvis ja, hvilken positiv indflydelse fik de på din undervisning? Sæt venligst kryds ved enten ja eller nej ud for hver enkelt svarmulighed i afsnit (A). Hvis du svarer Ja i afsnit (A), bedes du anslå, hvor stor betydning aktiviteten har haft på din professionelle udvikling i afsnit (B). (A) Emne (B) Positiv indflydelse Ja Nej Ingen Mindre Nogen Stor a) Viden om og forståelse af mine fag... 1 b) Pædagogiske kompetencer inden for undervisning i mine fag/fagområder... 1 c) Kendskab til læseplaner/læreplaner... 1 d) Evaluering af elever og evalueringspraksis... 1 e) Anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen... 1 f) Elevadfærd og klasseledelse... 1 g) Skoleledelse og administration... 1 h) Individuelle læringsstile... 1 i) Inklusion af elever med særlige behov (se definition i spørgsmål 9) 1 j) Undervisning af elever med særlige behov... 1 k) Undervisning af elever med forskellig kulturel eller sproglig baggrund... 1 l) Undervisning i tværfaglige færdigheder (fx problemløsning, lære at lære )... 1 m) Udvikling af tværgående kompetencer, eleverne skal bruge i deres fremtidige job/videre studier (fx samarbejdskompetencer)... 1 n) Nye teknologier på arbejdspladsen... 1 o) Studie- og erhvervsvejledning... 1 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 11

12 23. Hvor stor en andel har du selv betalt i forbindelse med de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder? Her tænkes fx på kursusafgifter, transport, overnatning og vikardækning. Sæt ét kryds. 1 Intet Noget 3 Det hele 24. Har du modtaget en eller flere af nedenstående former for kompensation i forbindelse med de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder? a) Jeg fik tildelt skemalagt tid i forbindelse med de aktiviteter, der fandt sted på skolen i arbejdstiden b) Jeg modtog lønkompensation for aktiviteter uden for normal arbejdstid c) Jeg modtog anden, ikke-økonomisk kompensation for aktiviteter uden for arbejdstiden (fx afspadsering, studieorlov) Ja Nej 25. Har de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder, omfattet følgende? Slet ikke Ja, i nogle aktiviteter Ja, i de fleste aktiviteter Ja, i alle aktiviteter a) Deltagelse sammen med en gruppe kolleger fra min skole eller faggruppe... b) Mulighed for aktiv deltagelse (ikke kun at lytte til en forelæser)... c) Collaborative learning (samtaler/samarbejde i grupper) eller undersøgelser/forskning sammen med andre lærere... d) Et længerevarende forløb (adskillige aktiviteter fordelt over flere uger eller måneder)... Side 12 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

13 26. Markér nedenfor, i hvilken grad du mener, at du lige nu har behov for faglig kompetenceudvikling indenfor følgende områder. Intet aktuelt behov I mindre grad I nogen grad I høj grad a) Viden om og forståelse af mine fag... b) Pædagogiske kompetencer inden for undervisning i mine fag/fagområder... c) Kendskab til læseplaner/læreplaner... d) Evaluering af elever og evalueringspraksis... e) Anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen... f) Elevadfærd og klasseledelse... g) Skoleledelse og administration... h) Individuelle læringsstile... i) Inklusion af elever med særlige behov (se evt. definition i spørgsmål 9)... j) Undervisning af elever med særlige behov... k) Undervisning af elever i et multikulturelt eller flersprogligt miljø... l) Undervisning i tværfaglige færdigheder (fx problemløsning, lære at lære )... m) Tilgange til tværgående kompetencer, eleverne skal bruge i deres fremtidige job/videre studier (fx samarbejdskompetencer)... n) Nye teknologier på arbejdspladsen... o) Studie- og erhvervsvejledning... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 13

14 27. I hvilken grad er du enig eller uenig i, at nedenstående kunne være en hindring for din fortsatte udvikling som lærer? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Jeg har ikke forudsætningerne (fx kvalifikationer, erfaring, anciennitet).... b) Efteruddannelse er for dyr.... c) Manglende støtte fra min leder.... d) Efteruddannelse kolliderer med min skemalagte arbejdstid.... e) Jeg har ikke tid på grund af familiære forpligtelser.... f) Manglende udbud af egnede kurser.... g) Manglende tilskyndelse til deltagelse i sådanne aktiviteter.... Side 14 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

15 Feedback til lærere Spørgsmålene i dette afsnit handler om den feedback, som du får på dit arbejde på skolen. Feedback defineres bredt som alle de former for tilbagemeldinger du får på din undervisning baseret på en eller anden form for engagement i dit arbejde (fx overværelse af din undervisning, drøftelse af dine undervisningsplaner eller elevresultater). Feedback kan gives gennem uformelle drøftelser mellem dig og din leder eller andre, eller den kan være del af et mere formelt og struktureret evalueringssystem. 28. Hvem på skolen benytter sig af nedenstående metoder til at give dig feedback? Med eksterne personer eller myndigheder menes fx censorer, repræsentanter fra forvaltningen, fagkonsulenter eller andre samarbejdsparter uden for skolen. Sæt gerne flere kryds i hver række. Eksterne personer eller myndigheder Skoleleder/ leder Andre medlemmer af skolens ledergruppe Udpegede mentorer Andre lærere (ikke en del af ledergruppen) Jeg har aldrig modtaget denne form for feedback på skolen a) Feedback som opfølgning på overværelse af din klasseundervisning b) Feedback baseret på elevevaluering af din undervisning c) Feedback baseret på en evaluering af din faglige viden d) Feedback på baggrund af en analyse af dine elevers testresultater e) Feedback på baggrund af en selvevaluering af dit eget arbejde f) Feedback på baggrund af forældreundersøgelser eller samtaler med forældre Hvis du svarede Jeg har aldrig modtaget denne form for feedback på skolen til hvert af de ovenstående spørgsmål Gå da venligst til spørgsmål 31. TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 15

16 29. Hvilken betydning bliver de følgende områder efter din mening tillagt, når du får denne feedback? Ingen betydning Mindre betydning Nogen betydning Stor betydning a) Elevernes testresultater og prøve- /eksamenskarakterer... b) Mit kendskab til og forståelse af mine fag... c) Mine pædagogiske kompetencer til at undervise i mine fag... d) Min praksis for elevevaluering... e) Min rolle som lærer og mit forhold til eleverne (fx disciplinære forhold)... f) Undervisning af elever med særlige behov... g) Undervisning af elever med forskellig kulturel eller sproglig baggrund... h) Den feedback, jeg giver andre lærere som hjælp til forbedring af deres undervisning... i) Feedback fra forældre... j) Feedback fra eleverne... k) Mit samarbejde med andre lærere... Side 16 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

17 30. I hvilken udstrækning har den feedback, du har fået på skolen, direkte medført en positiv ændring i følgende forhold? Ingen positiv ændring En lille ændring En moderat ændring En stor ændring a) Din skoleleders/leders og/eller dine kollegers anerkendelse af dig... b) Din rolle i forhold til skoleudviklingsinitiativer (fx udvikling af målsætninger og årsplaner)... c) Sandsynligheden for, at du bliver tilbudt karriereudvikling (fx forfremmelse)... d) I hvilken grad du deltager i faglig udvikling... e) Dine ansvarsområder på skolen... f) Din opfattelse af dig selv som professionel lærer... g) Din løn og/eller bonus... h) Din klasserumsledelse... i) Din viden om og forståelse for dine fagområder... j) Din undervisningspraksis... k) Dine metoder til undervisning af elever med særlige behov... l) Din brug af elevevalueringer til at forbedre elevernes læring... m) Din jobtilfredshed... n) Din motivation... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 17

18 31. Nedenfor beder vi dig besvare nogle generelle spørgsmål om evaluering og feedback af lærerne på skolen. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn om skolen? Evaluering defineres i denne sammenhæng som en vurdering af lærerens arbejde. Denne evaluering kan foregå på forskellige måder: Fra en mere formel tilgang (fx som en del af et resultatbaseret styringssystem, der omfatter bestemte procedurer og kriterier) til en mere uformel tilgang (fx i form af uformelle drøftelser). Bemærk, at spørgsmålet forventes at belyse kulturelle forskelle mellem landene. Spring venligst et udsagn over, hvis du ikke mener, det er relevant på din skole. Sæt ét kryds i hver relevant række. Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) De dygtigste lærere på skolen får den største økonomiske eller ikke-økonomiske belønning (fx anerkendelse, ekstra uddannelse eller mere ansvar).... b) Lærerevaluering og feedback har ikke væsentlig indflydelse på, hvordan lærerne underviser.... c) Lærerevalueringer og feedback gennemføres hovedsageligt for at opfylde formelle krav.... d) Der bliver udarbejdet en udviklings-/eller uddannelsesplan for lærere med det formål at forbedre deres arbejde.... e) Lærere får feedback på baggrund af en grundig vurdering af deres undervisning.... f) Lærere afskediges i tilfældes af vedvarende utilfredsstillende indsats.... g) Foranstaltninger til at forbedre problemer i undervisningsindsatsen diskuteres med læreren.. h) En mentor udpeges til at hjælpe læreren med at forbedre sin undervisning. i) Skolelederen har effektive metoder til evaluering af, om en lærer yder en god eller dårlig indsats.... Side 18 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

19 Din undervisning generelt 32. Nedenfor skal du give udtryk for din personlige mening om undervisning og læring. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Det er min opgave som lærer at få eleverne til at stille spørgsmål.... b) Elever lærer bedst, når de selv finder løsningerne på problemer.... c) Elever bør have lejlighed til selv at udtænke løsninger på praktiske problemer, før læreren viser dem, hvordan problemerne løses.... d) Overvejelser og ræsonnementer er vigtigere end specifikke læseplaner/læreplaner Hvor ofte gør du i gennemsnit en eller flere af disse ting på skolen? Aldrig En gang om året eller mindre 2-4 gange om året 5-10 gange om året 1-3 gange om måneden En gang om ugen eller mere a) Gennemfører konkret undervisning med én eller flere kolleger (fx tolærerordning, holddannelse) b) Overværer andre læreres undervisning og giver feedback c) Deltager i fælles aktiviteter på tværs af forskellige klasser og aldersgrupper (fx projekter) d) Udveksler undervisningsmaterialer med kolleger e) Deltager i drøftelser om udviklingen af konkrete elevers læring f) Samarbejder med lærere på min skole for at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevernes faglige udvikling g) Deltager i teammøder h) Deltager i fælles faglige uddannelsesaktiviteter TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 19

20 34. I hvor høj grad har du mulighed for at gøre følgende i din undervisning? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad a) Give eleverne tro på, at de kan opnå gode resultater med deres skolearbejde... b) Hjælpe eleverne med at se værdien i at lære... c) Udarbejde gode spørgsmål til eleverne... d) Opretholde ro i klassen... e) Motivere elever med ringe interesse for skolearbejdet... f) Gøre det klart for eleverne, hvad jeg forventer af deres opførsel... g) Hjælpe eleverne med at tænke kritisk... h) Få eleverne til at overholde klassens regler... i) Dæmpe en elev, der afbryder eller forstyrrer... j) Benytte forskellige evalueringsstrategier... k) Give alternative forklaringer, fx når eleverne er forvirrede... l) Gennemføre alternative undervisningsstrategier i klassen... Side 20 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

21 Din undervisning i denne klasse I det følgende vil vi bede dig om at gå mere i detaljer med din undervisningspraksis. I et spørgeskema som dette kan vi ikke dække hele spektret af din undervisning. Vi anvender derfor en metode med fokus på eksempler fra din undervisning i én bestemt klasse. De følgende spørgsmål vedrører en bestemt klasse, som du underviser. Vi beder dig basere dine svar på din undervisning i den første klasse, du underviste tirsdag i sidste uge efter klokken 11. Hvis du ikke underviser en klasse om tirsdagen, vælger du blot den første klasse, du underviste efter tirsdag. I nedenstående spørgsmål omtales den konkrete klasse som denne klasse. 35. Vi vil gerne kende sammensætningen af denne klasse. Angiv venligst et skøn over andelen af elever i klassen med følgende karakteristika. Dette spørgsmål vedrører din egen opfattelse af elevernes baggrund. Derfor må du gerne basere dit svar på et groft skøn. Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov, fordi de har mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer. Socioøkonomisk udsatte hjem betegner hjem, der ikke kan tilbyde de mest basale fornødenheder såsom ordentlige boligforhold, fornuftig ernæring eller hjem, hvor børnene er omsorgssvigtede. Elever kan medregnes i flere kategorier. Ingen 1% 10% 11 30% 31 60% Mere end 60% a) Elever, der taler et andet sprog end dansk i hjemmet (dvs. undervisningssproget dansk er elevens andetsprog)... 5 b) Bogligt svage elever... 5 c) Elever med særlige behov... 5 d) Elever med adfærdsvanskeligheder... 5 e) Elever fra socioøkonomisk udsatte hjem... 5 f) Bogligt stærke elever Er din undervisning i denne klasse udelukkende eller hovedsagligt rettet mod elever med særlige behov? Sæt ét kryds. 1 Ja Gå venligst til spørgsmål 44 Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 21

22 37. Hvilket fag/fagområde falder din undervisning i denne klasse ind under? Sæt kun ét kryds. 1 Dansk herunder dansk som andetsprog Matematik 3 Naturvidenskabelige fag f.eks. fysik-kemi, geografi, biologi, natur/teknik 4 Samfundsfag f.eks. historie, samfundsfag 5 Moderne fremmedsprog f.eks. tysk, engelsk, fransk 6 Klassiske fag f.eks. græsk, latin 7 It 8 Kreative og musiske fag f.eks. musik, billedkunst 9 Idræt 10 Religion 11 Praktiske fag 12 Andet f.eks. sløjd, hjemkundskab Side 22 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

23 38. Hvor mange elever går der i øjeblikket i denne klasse? Skriv venligst et tal. Elever 39. Hvilken procentvis andel af klassens tid anvender du i denne klasse typisk på hver af nedenstående aktiviteter? Skriv en procent for hver aktivitet. Skriv 0 (nul), hvis der ingen aktivitet er. Svarene skal tilsammen give 100 procent. a) % Administrative opgaver (fx protokolføring, udlevering af skolemeddelelser) b) % Opretholdelse af ro og orden i klasselokalet c) % Undervisning og læring 100 % I alt 40. Hvor repræsentativ synes du, denne klasse er i forhold til alle de klasser, du underviser i? Sæt ét kryds. 1 Meget repræsentativ Repræsentativ 3 Ikke repræsentativ 41. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om denne klasse? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Når timen begynder, varer det temmelig længe, før eleverne falder til ro.... b) Eleverne i klassen gør en indsats for at skabe et behageligt undervisningsklima.... c) Der går meget tid med elever, der afbryder undervisningen.... d) Der er meget forstyrrende støj i klasseværelset.... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 23

24 42. Hvor ofte sker følgende i denne klasse i løbet af et skoleår? Aldrig eller næsten aldrig Af og til Ofte I alle eller næsten alle timer a) Jeg giver et overblik over det sidste, vi har lært... b) Eleverne arbejder i små grupper, der kommer frem til fælles løsninger på et problem eller en opgave.. c) Jeg giver forskellige opgaver til de elever, der har indlæringsproblemer, og/eller til de elever, der kan gå hurtigere frem d) Jeg henviser til et problem fra hverdags eller arbejdslivet, som demonstrerer, hvorfor den nye viden er nyttig. e) Jeg lader eleverne øve sig med lignende aktiviteter, indtil jeg er sikker på, at alle elever har forstået forløbets indhold f) Jeg tjekker mine elevers opgavehæfter eller hjemmearbejde... g) Eleverne arbejder med projekter, der kræver mindst en uge at gennemføre.. h) Eleverne bruger it i projekter eller klassearbejde Hvor ofte bruger du følgende metoder til at evaluere elevernes læring i denne klasse? Aldrig eller næsten aldrig Af og til Ofte I alle eller næsten alle timer a) Jeg udvikler og gennemfører min egen evaluering.... b) Jeg gennemfører en standardiseret test.... c) Jeg lader enkelte elever svare på spørgsmål foran klassen.... d) Jeg giver foruden karakterer skriftlig feedback på elevernes arbejde..... e) Jeg lader eleverne evaluere deres egen faglige udvikling... f) Jeg iagttager eleverne, når de arbejder på en bestemt opgave, og giver dem feedback.... Side 24 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

25 Skoleklima og jobtilfredshed 44. I hvor høj grad er du enig eller uenig i, at nedenstående udsagn passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... b) Skolen giver forældre mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... c) Skolen giver eleverne mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... d) Skolen har en kultur, hvor der er fælles ansvarlighed for skolens anliggender.... e) Skolen har en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om, hvad der sker på skolen? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) På skolen kommer lærere og elever normalt godt ud af det med hinanden.... b) De fleste lærere på skolen mener, at det er vigtigt, at eleverne befinder sig godt.... c) De fleste lærere på skolen er interesserede i, hvad eleverne mener.... d) Skolen sikrer ekstra støtte, hvis en elev på skolen har behov for det.... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 25

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere