Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)"

Transkript

1 Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere klasse Hovedundersøgelse Dansk Danmark National projektledelse: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Uni C, Kontor for Statistik og Analyse Internationalt projekt konsortium International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Holland IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Tyskland Statistics Canada, Canada

2 Om OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en international undersøgelse, der gennemføres blandt lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser. TALIS 2013 gennemføres af OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), og Danmark deltager sammen med over 30 andre lande. TALIS 2013 har fokus på: Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier Lærernes muligheder og behov for kompetenceudvikling Evaluering af lærernes undervisning og feedback til lærerne Læringsmiljø Skoleledelse Lærere og lederes jobtilfredshed. Da TALIS er en international undersøgelse, passer nogle spørgsmål mindre godt i en dansk sammenhæng. Spørgsmålene er ens for alle lande og kan derfor i nogle tilfælde virke fremmedartede. I Danmark skal spørgeskemaet samtidig rumme både folkeskoler, frie skoler, specialskoler, ungdomsuddannelser m.v. Vi beder dig have forståelse for dette og svare så præcist og fyldestgørende, du kan. Fortrolighed Alle informationer, du giver os i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Om spørgeskemaet Det tager ca minutter at besvare spørgeskemaet. Når der i spørgeskemaet henvises til skolen, menes der folkeskoler og frie grundskoler. Vejledning til spørgsmålene er skrevet med kursiv. De fleste spørgsmål besvares ved afkrydsning ud for det mest relevante svar. Ved nogle få spørgsmål skal du skrive tal. Du bedes returnere spørgeskemaet i svarkuverten inden fredag den 8. marts Såfremt du har spørgsmål til spørgeskemaet eller undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning: National projektleder Elsebeth Aller, tlf Uni C, Kontor for Statistik & Analyse: National dataansvarlig Thomas Larsen, tlf Mange tak for din medvirken. Side 2 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

3 Baggrundsoplysninger Spørgsmålene i dette afsnit handler om dig, din uddannelse, og hvor længe du har undervist. 1. Hvad er dit køn? 1 Kvinde Mand 2. Hvor gammel er du? Skriv venligst et tal. År 3. Hvordan er dit nuværende ansættelsesforhold som lærer? Hvis du har flere lærerjob, skal du se alle dine lærerjob under et. Sæt kun ét kryds. 1 Fuldtidsansat (mere end 90 % af fuld tid) Gå venligst til spørgsmål 5. Deltidsansat (71-90 % af fuld tid) 3 Deltidsansat (50-70 % af fuld tid) 4 Deltidsansat (mindre end 50 % af fuld tid) 4. Hvorfor arbejder du på deltid? Sæt ét kryds. 1 Jeg valgte selv at arbejde på deltid. Der var ikke mulighed for at arbejde på fuld tid. 5. Hvor mange års arbejdserfaring har du? Du bedes udelade længere fraværsperioder (fx pauser i karrieren, barsels-/forældreorlov, længere fraværsperioder pga. sygdom). Rund venligst op til hele år. a) Antal år som lærer på denne skole b) Antal år som lærer i alt c) Antal år med andre undervisningsopgaver (udelad de år, du har arbejdet som lærer) d) Antal år i andre professioner TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 3

4 6. Hvordan er du ansat som lærer på din skole? Sæt ét kryds. 1 Fastansættelse (en løbende kontrakt uden fastsat slutdato før pensionsalder) Kontraktansættelse for en periode på mere end et skoleår 3 Kontraktansættelse for en periode på et skoleår eller mindre 7. Arbejder du også på en anden skole som lærer i klasse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål På hvor mange andre skoler arbejder du som lærer i klasse? Skriv antal. Skoler 9. Hvor mange elever med særlige behov går der i de klasser, du underviser på din skole? Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov (fx på grund af mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer). Sæt ét kryds. 1 Ingen Nogle 3 De fleste 4 Alle Side 4 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

5 10. Hvad er det højeste niveau, du har fuldført en uddannelse på? Sæt ét kryds. 1 Ungdomsuddannelse eller derunder (fx student, HHX/HTX, erhvervsuddannelse) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant, VVU) 3 Mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog, diplomuddannelse) 4 Lang videregående uddannelse (fx cand.mag., cand.pæd., masteruddannelse) 5 Ph.d. 11. Har du en læreruddannelse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej 12. Angiv, om følgende elementer indgik i din læreruddannelse? Ja, hvad angår alle fag, jeg underviser i Ja, hvad angår nogle af de fag, jeg underviser i a) Fagindhold b) Fagets/fagenes pædagogik/didaktik c) Undervisningspraksis d) Evaluering af elevers faglige niveau Nej 13. I hvilken grad føler du dig forberedt på følgende elementer i din undervisning? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad a) Fagindhold... b) Fagets/fagenes pædagogik/didaktik... c) Undervisningspraksis... d) Evaluering af elevers faglige niveau... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 5

6 14. Indgik nogen af de følgende fag i din uddannelse? Da TALIS er en international undersøgelse har vi samlet de traditionelle undervisningsfag i fagkategorier. Hvis det præcise navn for et af dine fag ikke fremgår, vælg da den kategori, hvor faget passer bedst ind. Dansk: herunder dansk som andetsprog Matematik Naturvidenskabelige fag: fysik, kemi, geografi, biologi, natur/teknik Samfundsfag: samfundsfag, økonomi, historie, jura, filosofi, psykologi Moderne fremmedsprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, kinesisk Klassiske fag: latin, græsk, oldtidskundskab It: elektronik, computerlære, konstruktion, grafik og design, teknologiforståelse Kreative og musiske fag: billedkunst, musik, formning, tegning, drama, kunsthåndværk, mediefag, fotolære Idræt: gymnastik, dans Religion: kristendom, religionshistorie Praktiske fag: sløjd, hjemkundskab, håndarbejde Andet Sæt gerne flere kryds i hver række. Side 6 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

7 Professionsbachelor, lærerudd. eller pæd. grunduddannelse Universitetsgrad med pædagogikum eller lign. Linjefag Pædagogikum eller videreuddannelse a) Dansk b) Matematik c) Naturvidenskabelige fag d) Samfundsfag e) Moderne fremmedsprog f) Klassiske fag g) It h) Kreative og musiske fag i) Idræt j) Religion k) Praktiske fag l) Andet (angiv venligst nedenfor) Underviser du i dette skoleår i klasse i nogle af følgende fag på din skole? Sæt ét kryds i hver række a) Dansk... 1 b) Matematik... 1 c) Naturvidenskabelige fag... 1 d) Samfundsfag... 1 e) Moderne fremmedsprog... 1 f) Klassiske fag (latin, græsk, oldtidskundskab)... 1 g) It... 1 h) Kreative og musiske fag... 1 i) Idræt... 1 j) Religion... 1 k) Praktiske fag... 1 l) Andet... 1 Ja Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 7

8 16. Angiv venligst antallet af timer (à 60 minutter) du i alt i din seneste hele kalenderuge brugte på undervisning, undervisningsplanlægning, rettearbejde, samarbejde med andre lærere, deltagelse i personalemøder og anden tilstedeværelse samt andre opgaver i forbindelse med arbejdet på din skole? En hel kalenderuge defineres som en uge uden afbræk i form af fx helligdage, ferie- og sygedage. Medtag også opgaver der foregik i weekenden, om aftenen eller udenfor skoletid. Rund op til nærmeste hele time. Arbejdstimer 17. Hvor mange af disse timer brugte du på undervisning i din seneste hele kalenderuge? Medregn kun reel undervisningstid. Du vil blive spurgt til forberedelse, rettearbejde osv. i spørgsmål 18 Arbejdstimer 18. Angiv, hvor mange hele timer, du som lærer på din skole har brugt på nedenstående opgaver i din seneste hele kalenderuge. Medregn også opgaver, som foregik om aftenen, i weekenden eller uden for skoletid. Medregn dog ikke undervisningstid, den blev opgjort i foregående spørgsmål. Et skøn er tilstrækkeligt. Du skal runde op og ned til hele timer. Hvis du ikke har brugt tid på en opgave i løbet af den sidste hele kalenderuge, skriv da 0 (nul). a) Individuel planlægning eller forberedelse af timer på eller uden for skolen b) Teamsamarbejde og dialog med kolleger på skolen c) Rettearbejde/opgaveevaluering d) Vejledning af elever (herunder faglig vejledning, rådgivning via elektroniske medier, studie- og erhvervsvejledning og håndtering af disciplinære problemer) e) Deltagelse i ledelsesopgaver (fx deltagelse i styregrupper) f) Generelt administrativt arbejde (herunder kommunikation, papirarbejde og andet kontorarbejde, der følger med dit arbejde som lærer) g) Forældresamarbejde og kommunikation med forældre h) Opgaver i forbindelse med ikke-skemalagte aktiviteter (fx sportsaktiviteter og kulturelle aktiviteter uden for skoletid) i) Andre opgaver Side 8 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

9 Lærerfaglig kompetenceudvikling Ved faglig kompetenceudvikling forstås i denne sammenhæng aktiviteter, der udvikler den enkeltes færdigheder, viden og ekspertise som lærer. Medtag alene kompetenceudvikling, du har deltaget i efter din grundlæggende læreruddannelse. 19. Deltog/deltager du i et introduktionsforløb i din første ansættelse som lærer? Et introduktionsforløb defineres som en række aktiviteter, der har til formål at støtte din indføring i lærerjobbet. Det kan for eksempel være en mentorordning med erfarne lærere eller samarbejde med andre nyuddannede lærere. Sæt ét kryds i hver række a) Jeg deltog/deltager i et generelt introduktionsforløb b) Jeg deltog/deltager i uformelle introduktionsaktiviteter c) Jeg deltog/deltager i en generel og/eller administrativ introduktion til skolen... 1 Ja Nej 20. Deltager du i øjeblikket i nogen mentoraktiviteter organiseret af din skole? Dette spørgsmål vedrører mentorordninger gennemført af eller for lærere på din skole. Det omfatter ikke studerende i praktik/pædagogikum på skolen. Sæt venligst ét kryds i hver række. a) Jeg har i øjeblikket en mentor til at vejlede mig b) Jeg fungerer selv som mentor for en eller flere lærere Ja Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 9

10 21. I. Har du i løbet af de seneste 12 måneder deltaget i nogen af nedenstående kompetenceudviklingsaktiviteter? Og hvis ja, hvor mange dage varede det? Angiv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hver af nedenstående aktiviteter. Hvis du svarer ja til afsnit (A), angiv da venligst i afsnit (B) det antal dage, du samlet har brugt på aktiviteten. Opsummér aktiviteterne til hele dage (en hel dag er 6-8 timer). Medregn aktiviteter i weekender, om aftenen og på andre tidspunkter uden for almindelig arbejdstid. (A) Deltagelse (B) Varighed i dage Ja Nej a) Kurser/workshops (fx om faglige emner eller metoder og/eller andre undervisningsrelaterede emner)... 1 b) Konferencer eller seminarer (hvor lærere, forskere eller andre fagfolk præsenterer deres resultater og drøfter faglige problemstillinger)... 1 c) Overværelse af undervisning på andre skoler... 1 d) Virksomhedsbesøg, besøg hos offentlige og private interesseorganisationer... 1 e) Efteruddannelse hos virksomheder, offentlige og private interesseorganisationer... 1 II. Har du i løbet af de seneste 12 måneder deltaget i nogen af disse aktiviteter? Angiv venligst ja eller nej ved hver aktivitet herunder. f) Efteruddannelse inden for det ordinære efter- og videreuddannelsessystem (fx diplom- eller masteruddannelse)... 1 g) Deltagelse i et netværk med henblik på faglig udvikling for lærere... 1 h) Forskning og udviklingsarbejde i et for dig fagligt relevant emne (individuelt eller sammen med andre)... 1 i) Mentorordning og/eller kollegial supervision af undervisning eller coaching som led i en formel ordning arrangeret af skolen... 1 Ja Nej Hvis du ikke deltog i nogen kompetenceudviklingsaktiviteter i løbet af de seneste 12 måneder Gå venligst til spørgsmål 26. Side 10 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

11 22. Omfattede de kompetenceudviklingsaktiviteter, du deltog i inden for de seneste 12 måneder, nedenstående emner? Hvis ja, hvilken positiv indflydelse fik de på din undervisning? Sæt venligst kryds ved enten ja eller nej ud for hver enkelt svarmulighed i afsnit (A). Hvis du svarer Ja i afsnit (A), bedes du anslå, hvor stor betydning aktiviteten har haft på din professionelle udvikling i afsnit (B). (A) Emne (B) Positiv indflydelse Ja Nej Ingen Mindre Nogen Stor a) Viden om og forståelse af mine fag... 1 b) Pædagogiske kompetencer inden for undervisning i mine fag/fagområder... 1 c) Kendskab til læseplaner/læreplaner... 1 d) Evaluering af elever og evalueringspraksis... 1 e) Anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen... 1 f) Elevadfærd og klasseledelse... 1 g) Skoleledelse og administration... 1 h) Individuelle læringsstile... 1 i) Inklusion af elever med særlige behov (se definition i spørgsmål 9) 1 j) Undervisning af elever med særlige behov... 1 k) Undervisning af elever med forskellig kulturel eller sproglig baggrund... 1 l) Undervisning i tværfaglige færdigheder (fx problemløsning, lære at lære )... 1 m) Udvikling af tværgående kompetencer, eleverne skal bruge i deres fremtidige job/videre studier (fx samarbejdskompetencer)... 1 n) Nye teknologier på arbejdspladsen... 1 o) Studie- og erhvervsvejledning... 1 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 11

12 23. Hvor stor en andel har du selv betalt i forbindelse med de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder? Her tænkes fx på kursusafgifter, transport, overnatning og vikardækning. Sæt ét kryds. 1 Intet Noget 3 Det hele 24. Har du modtaget en eller flere af nedenstående former for kompensation i forbindelse med de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder? a) Jeg fik tildelt skemalagt tid i forbindelse med de aktiviteter, der fandt sted på skolen i arbejdstiden b) Jeg modtog lønkompensation for aktiviteter uden for normal arbejdstid c) Jeg modtog anden, ikke-økonomisk kompensation for aktiviteter uden for arbejdstiden (fx afspadsering, studieorlov) Ja Nej 25. Har de faglige kompetenceudviklingsaktiviteter, du har deltaget i inden for de seneste 12 måneder, omfattet følgende? Slet ikke Ja, i nogle aktiviteter Ja, i de fleste aktiviteter Ja, i alle aktiviteter a) Deltagelse sammen med en gruppe kolleger fra min skole eller faggruppe... b) Mulighed for aktiv deltagelse (ikke kun at lytte til en forelæser)... c) Collaborative learning (samtaler/samarbejde i grupper) eller undersøgelser/forskning sammen med andre lærere... d) Et længerevarende forløb (adskillige aktiviteter fordelt over flere uger eller måneder)... Side 12 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

13 26. Markér nedenfor, i hvilken grad du mener, at du lige nu har behov for faglig kompetenceudvikling indenfor følgende områder. Intet aktuelt behov I mindre grad I nogen grad I høj grad a) Viden om og forståelse af mine fag... b) Pædagogiske kompetencer inden for undervisning i mine fag/fagområder... c) Kendskab til læseplaner/læreplaner... d) Evaluering af elever og evalueringspraksis... e) Anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen... f) Elevadfærd og klasseledelse... g) Skoleledelse og administration... h) Individuelle læringsstile... i) Inklusion af elever med særlige behov (se evt. definition i spørgsmål 9)... j) Undervisning af elever med særlige behov... k) Undervisning af elever i et multikulturelt eller flersprogligt miljø... l) Undervisning i tværfaglige færdigheder (fx problemløsning, lære at lære )... m) Tilgange til tværgående kompetencer, eleverne skal bruge i deres fremtidige job/videre studier (fx samarbejdskompetencer)... n) Nye teknologier på arbejdspladsen... o) Studie- og erhvervsvejledning... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 13

14 27. I hvilken grad er du enig eller uenig i, at nedenstående kunne være en hindring for din fortsatte udvikling som lærer? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Jeg har ikke forudsætningerne (fx kvalifikationer, erfaring, anciennitet).... b) Efteruddannelse er for dyr.... c) Manglende støtte fra min leder.... d) Efteruddannelse kolliderer med min skemalagte arbejdstid.... e) Jeg har ikke tid på grund af familiære forpligtelser.... f) Manglende udbud af egnede kurser.... g) Manglende tilskyndelse til deltagelse i sådanne aktiviteter.... Side 14 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

15 Feedback til lærere Spørgsmålene i dette afsnit handler om den feedback, som du får på dit arbejde på skolen. Feedback defineres bredt som alle de former for tilbagemeldinger du får på din undervisning baseret på en eller anden form for engagement i dit arbejde (fx overværelse af din undervisning, drøftelse af dine undervisningsplaner eller elevresultater). Feedback kan gives gennem uformelle drøftelser mellem dig og din leder eller andre, eller den kan være del af et mere formelt og struktureret evalueringssystem. 28. Hvem på skolen benytter sig af nedenstående metoder til at give dig feedback? Med eksterne personer eller myndigheder menes fx censorer, repræsentanter fra forvaltningen, fagkonsulenter eller andre samarbejdsparter uden for skolen. Sæt gerne flere kryds i hver række. Eksterne personer eller myndigheder Skoleleder/ leder Andre medlemmer af skolens ledergruppe Udpegede mentorer Andre lærere (ikke en del af ledergruppen) Jeg har aldrig modtaget denne form for feedback på skolen a) Feedback som opfølgning på overværelse af din klasseundervisning b) Feedback baseret på elevevaluering af din undervisning c) Feedback baseret på en evaluering af din faglige viden d) Feedback på baggrund af en analyse af dine elevers testresultater e) Feedback på baggrund af en selvevaluering af dit eget arbejde f) Feedback på baggrund af forældreundersøgelser eller samtaler med forældre Hvis du svarede Jeg har aldrig modtaget denne form for feedback på skolen til hvert af de ovenstående spørgsmål Gå da venligst til spørgsmål 31. TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 15

16 29. Hvilken betydning bliver de følgende områder efter din mening tillagt, når du får denne feedback? Ingen betydning Mindre betydning Nogen betydning Stor betydning a) Elevernes testresultater og prøve- /eksamenskarakterer... b) Mit kendskab til og forståelse af mine fag... c) Mine pædagogiske kompetencer til at undervise i mine fag... d) Min praksis for elevevaluering... e) Min rolle som lærer og mit forhold til eleverne (fx disciplinære forhold)... f) Undervisning af elever med særlige behov... g) Undervisning af elever med forskellig kulturel eller sproglig baggrund... h) Den feedback, jeg giver andre lærere som hjælp til forbedring af deres undervisning... i) Feedback fra forældre... j) Feedback fra eleverne... k) Mit samarbejde med andre lærere... Side 16 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

17 30. I hvilken udstrækning har den feedback, du har fået på skolen, direkte medført en positiv ændring i følgende forhold? Ingen positiv ændring En lille ændring En moderat ændring En stor ændring a) Din skoleleders/leders og/eller dine kollegers anerkendelse af dig... b) Din rolle i forhold til skoleudviklingsinitiativer (fx udvikling af målsætninger og årsplaner)... c) Sandsynligheden for, at du bliver tilbudt karriereudvikling (fx forfremmelse)... d) I hvilken grad du deltager i faglig udvikling... e) Dine ansvarsområder på skolen... f) Din opfattelse af dig selv som professionel lærer... g) Din løn og/eller bonus... h) Din klasserumsledelse... i) Din viden om og forståelse for dine fagområder... j) Din undervisningspraksis... k) Dine metoder til undervisning af elever med særlige behov... l) Din brug af elevevalueringer til at forbedre elevernes læring... m) Din jobtilfredshed... n) Din motivation... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 17

18 31. Nedenfor beder vi dig besvare nogle generelle spørgsmål om evaluering og feedback af lærerne på skolen. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn om skolen? Evaluering defineres i denne sammenhæng som en vurdering af lærerens arbejde. Denne evaluering kan foregå på forskellige måder: Fra en mere formel tilgang (fx som en del af et resultatbaseret styringssystem, der omfatter bestemte procedurer og kriterier) til en mere uformel tilgang (fx i form af uformelle drøftelser). Bemærk, at spørgsmålet forventes at belyse kulturelle forskelle mellem landene. Spring venligst et udsagn over, hvis du ikke mener, det er relevant på din skole. Sæt ét kryds i hver relevant række. Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) De dygtigste lærere på skolen får den største økonomiske eller ikke-økonomiske belønning (fx anerkendelse, ekstra uddannelse eller mere ansvar).... b) Lærerevaluering og feedback har ikke væsentlig indflydelse på, hvordan lærerne underviser.... c) Lærerevalueringer og feedback gennemføres hovedsageligt for at opfylde formelle krav.... d) Der bliver udarbejdet en udviklings-/eller uddannelsesplan for lærere med det formål at forbedre deres arbejde.... e) Lærere får feedback på baggrund af en grundig vurdering af deres undervisning.... f) Lærere afskediges i tilfældes af vedvarende utilfredsstillende indsats.... g) Foranstaltninger til at forbedre problemer i undervisningsindsatsen diskuteres med læreren.. h) En mentor udpeges til at hjælpe læreren med at forbedre sin undervisning. i) Skolelederen har effektive metoder til evaluering af, om en lærer yder en god eller dårlig indsats.... Side 18 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

19 Din undervisning generelt 32. Nedenfor skal du give udtryk for din personlige mening om undervisning og læring. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Det er min opgave som lærer at få eleverne til at stille spørgsmål.... b) Elever lærer bedst, når de selv finder løsningerne på problemer.... c) Elever bør have lejlighed til selv at udtænke løsninger på praktiske problemer, før læreren viser dem, hvordan problemerne løses.... d) Overvejelser og ræsonnementer er vigtigere end specifikke læseplaner/læreplaner Hvor ofte gør du i gennemsnit en eller flere af disse ting på skolen? Aldrig En gang om året eller mindre 2-4 gange om året 5-10 gange om året 1-3 gange om måneden En gang om ugen eller mere a) Gennemfører konkret undervisning med én eller flere kolleger (fx tolærerordning, holddannelse) b) Overværer andre læreres undervisning og giver feedback c) Deltager i fælles aktiviteter på tværs af forskellige klasser og aldersgrupper (fx projekter) d) Udveksler undervisningsmaterialer med kolleger e) Deltager i drøftelser om udviklingen af konkrete elevers læring f) Samarbejder med lærere på min skole for at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevernes faglige udvikling g) Deltager i teammøder h) Deltager i fælles faglige uddannelsesaktiviteter TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 19

20 34. I hvor høj grad har du mulighed for at gøre følgende i din undervisning? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad a) Give eleverne tro på, at de kan opnå gode resultater med deres skolearbejde... b) Hjælpe eleverne med at se værdien i at lære... c) Udarbejde gode spørgsmål til eleverne... d) Opretholde ro i klassen... e) Motivere elever med ringe interesse for skolearbejdet... f) Gøre det klart for eleverne, hvad jeg forventer af deres opførsel... g) Hjælpe eleverne med at tænke kritisk... h) Få eleverne til at overholde klassens regler... i) Dæmpe en elev, der afbryder eller forstyrrer... j) Benytte forskellige evalueringsstrategier... k) Give alternative forklaringer, fx når eleverne er forvirrede... l) Gennemføre alternative undervisningsstrategier i klassen... Side 20 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

21 Din undervisning i denne klasse I det følgende vil vi bede dig om at gå mere i detaljer med din undervisningspraksis. I et spørgeskema som dette kan vi ikke dække hele spektret af din undervisning. Vi anvender derfor en metode med fokus på eksempler fra din undervisning i én bestemt klasse. De følgende spørgsmål vedrører en bestemt klasse, som du underviser. Vi beder dig basere dine svar på din undervisning i den første klasse, du underviste tirsdag i sidste uge efter klokken 11. Hvis du ikke underviser en klasse om tirsdagen, vælger du blot den første klasse, du underviste efter tirsdag. I nedenstående spørgsmål omtales den konkrete klasse som denne klasse. 35. Vi vil gerne kende sammensætningen af denne klasse. Angiv venligst et skøn over andelen af elever i klassen med følgende karakteristika. Dette spørgsmål vedrører din egen opfattelse af elevernes baggrund. Derfor må du gerne basere dit svar på et groft skøn. Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov, fordi de har mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer. Socioøkonomisk udsatte hjem betegner hjem, der ikke kan tilbyde de mest basale fornødenheder såsom ordentlige boligforhold, fornuftig ernæring eller hjem, hvor børnene er omsorgssvigtede. Elever kan medregnes i flere kategorier. Ingen 1% 10% 11 30% 31 60% Mere end 60% a) Elever, der taler et andet sprog end dansk i hjemmet (dvs. undervisningssproget dansk er elevens andetsprog)... 5 b) Bogligt svage elever... 5 c) Elever med særlige behov... 5 d) Elever med adfærdsvanskeligheder... 5 e) Elever fra socioøkonomisk udsatte hjem... 5 f) Bogligt stærke elever Er din undervisning i denne klasse udelukkende eller hovedsagligt rettet mod elever med særlige behov? Sæt ét kryds. 1 Ja Gå venligst til spørgsmål 44 Nej TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 21

22 37. Hvilket fag/fagområde falder din undervisning i denne klasse ind under? Sæt kun ét kryds. 1 Dansk herunder dansk som andetsprog Matematik 3 Naturvidenskabelige fag f.eks. fysik-kemi, geografi, biologi, natur/teknik 4 Samfundsfag f.eks. historie, samfundsfag 5 Moderne fremmedsprog f.eks. tysk, engelsk, fransk 6 Klassiske fag f.eks. græsk, latin 7 It 8 Kreative og musiske fag f.eks. musik, billedkunst 9 Idræt 10 Religion 11 Praktiske fag 12 Andet f.eks. sløjd, hjemkundskab Side 22 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

23 38. Hvor mange elever går der i øjeblikket i denne klasse? Skriv venligst et tal. Elever 39. Hvilken procentvis andel af klassens tid anvender du i denne klasse typisk på hver af nedenstående aktiviteter? Skriv en procent for hver aktivitet. Skriv 0 (nul), hvis der ingen aktivitet er. Svarene skal tilsammen give 100 procent. a) % Administrative opgaver (fx protokolføring, udlevering af skolemeddelelser) b) % Opretholdelse af ro og orden i klasselokalet c) % Undervisning og læring 100 % I alt 40. Hvor repræsentativ synes du, denne klasse er i forhold til alle de klasser, du underviser i? Sæt ét kryds. 1 Meget repræsentativ Repræsentativ 3 Ikke repræsentativ 41. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om denne klasse? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Når timen begynder, varer det temmelig længe, før eleverne falder til ro.... b) Eleverne i klassen gør en indsats for at skabe et behageligt undervisningsklima.... c) Der går meget tid med elever, der afbryder undervisningen.... d) Der er meget forstyrrende støj i klasseværelset.... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 23

24 42. Hvor ofte sker følgende i denne klasse i løbet af et skoleår? Aldrig eller næsten aldrig Af og til Ofte I alle eller næsten alle timer a) Jeg giver et overblik over det sidste, vi har lært... b) Eleverne arbejder i små grupper, der kommer frem til fælles løsninger på et problem eller en opgave.. c) Jeg giver forskellige opgaver til de elever, der har indlæringsproblemer, og/eller til de elever, der kan gå hurtigere frem d) Jeg henviser til et problem fra hverdags eller arbejdslivet, som demonstrerer, hvorfor den nye viden er nyttig. e) Jeg lader eleverne øve sig med lignende aktiviteter, indtil jeg er sikker på, at alle elever har forstået forløbets indhold f) Jeg tjekker mine elevers opgavehæfter eller hjemmearbejde... g) Eleverne arbejder med projekter, der kræver mindst en uge at gennemføre.. h) Eleverne bruger it i projekter eller klassearbejde Hvor ofte bruger du følgende metoder til at evaluere elevernes læring i denne klasse? Aldrig eller næsten aldrig Af og til Ofte I alle eller næsten alle timer a) Jeg udvikler og gennemfører min egen evaluering.... b) Jeg gennemfører en standardiseret test.... c) Jeg lader enkelte elever svare på spørgsmål foran klassen.... d) Jeg giver foruden karakterer skriftlig feedback på elevernes arbejde..... e) Jeg lader eleverne evaluere deres egen faglige udvikling... f) Jeg iagttager eleverne, når de arbejder på en bestemt opgave, og giver dem feedback.... Side 24 TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da)

25 Skoleklima og jobtilfredshed 44. I hvor høj grad er du enig eller uenig i, at nedenstående udsagn passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... b) Skolen giver forældre mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... c) Skolen giver eleverne mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... d) Skolen har en kultur, hvor der er fælles ansvarlighed for skolens anliggender.... e) Skolen har en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om, hvad der sker på skolen? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) På skolen kommer lærere og elever normalt godt ud af det med hinanden.... b) De fleste lærere på skolen mener, at det er vigtigt, at eleverne befinder sig godt.... c) De fleste lærere på skolen er interesserede i, hvad eleverne mener.... d) Skolen sikrer ekstra støtte, hvis en elev på skolen har behov for det.... TALIS Spørgeskema til lærere ISCED 2 - (MS-TQ-DNK-da) Side 25

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse Dansk Danmark

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Hovedresultater for TALIS 2013

Hovedresultater for TALIS 2013 Hovedresultater for TALIS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af OECD s Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013. De samlede

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design:

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Hovedresultater for TALIS

Hovedresultater for TALIS Fortroligt indtil 16. juni 2009 Hovedresultater for TALIS Dette notat indeholder en oversigt over de resultater fra TALIS 2008, som vurderes at være væsentlige set ud fra et dansk perspektiv. De internationale

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013

International Computer and Information Literacy Study. Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 International Computer and Information Literacy Study Lærerspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council for Educational

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Guide til vurdering af undervisningskompetence 1

Guide til vurdering af undervisningskompetence 1 Guide til vurdering af undervisningskompetence 1 Baggrund og formål Med folkeskolereformen er det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (tidligere linjefagskompetence

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge foretaget i perioden 6. november -23. november 2015 2.035 medlemmer af HK Kommunal har fuldført besvarelsen. Indhold 1. Hvad er dit primære

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG TEKST 1: De første spørgsmål handler om din ansættelse som lærer samt din klasse i Inklusionspanelet. Generelt skal du ved besvarelsen tænke på din undervisning i den klasse, som du er klasselærer for

Læs mere

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN Roskilde Kommune 10. februar 2014 FOLKESKOLEREFORMEN Kompetenceløft

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig det

Læs mere

International Education 2013. Sammenfatningsrapport

International Education 2013. Sammenfatningsrapport International Education 213 Sammenfatningsrapport År for bachelor/tilsvarende (åååå) Svarprocent: 73% (N=492)Spørgsmålstype: Tekst 1998 25 1999 21 27 2 199 18 1993 18 1991 17 1989 16 1988 15 1992 15 1996

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere