Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 19. juni kl. 15:00 Silkeborg Sø Camping, Århusvej 5 Afbud: Kurt Brunk Hansen

2 Indholdsfortegnelse Side 144. Godkendelse af dagsorden Til orientering Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale Fortsat behandling af budgetforslag for Godkendelse af konstituering af formand Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver Underskrifter

3 144. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 300

4 145. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ny Bibliotekschef ansat. Lederstillingen ved Kulturspinderiet opslås. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 301

5 146. Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale. Sagsnr.: 05/13227 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Besøg på Silkeborg Søcamping og besøg på pladsen, herunder drøftelse af det fremtidige forpagtningsforhold. Sagsbeskrivelse Henning Kristiansen og Alice Sloth har siden 1. januar 2002 forpagtet Silkeborg Søcamping. Forpagtningsaftalen løber for en 10-årig periode til 31. december Af kontrakten fremgår at der senest den 1. marts 2010 indledes forhandling om en ny forpagtningsperiode. Forpagtningsaftalen giver forpagterne mulighed for at foretage investeringer på campingpladsen. Forpagterne har planer om yderligere investeringer, men finder på baggrund af at der kun resterer ca. 3½ år af forpagtningsperioden at der allerede nu er behov for en afklaring af om forpagtningsforholdet kan fortsættes efter udløbsperioden. Der er følgende to større investeringsprojekter i tankerne, nemlig 1. Etablering af swimmingpool og i denne forbindelse også toilet og omklædningsbygning, ialt investeringer på anslået 1,5-2 mio. kr. 2. Etablering af nyt elforsyningsnet for campisterne med henblik på at kunne opkræve el efter faktisk forbrug. Anslået udgift ca kr. Forpagterne føler stort engagement for pladsen og har mange ideer til yderligere tiltag på pladsen. Det er derfor vigtigt af både hensyn til markedsføring af pladsen og for at forpagterne kan få en oplevelse af effekten af investeringerne, at der snarest kommer en afklaring af hvorvidt forpagtningsaftalen kan forlænges. Forpagterne har inviteret udvalget til en besigtigelse og orientering om pladsen den 19. juni 2008, kl Samtidig er der udarbejdet diverse materiale således at udvalget har mulighed for at orientere sig om indholdet i mødet og forberede eventuelle spørgsmål. Materialet udsendes sammen med dagsorden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med en forlængelse af forpagtningsaftalen. Side 302

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der arbejdes videre med en forlængelse i henhold til nuværende forpagtningsaftale. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 303

7 147. Fortsat behandling af budgetforslag for 2009 Sagsnr.: 08/364 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Kultur- og Fritidsudvalget indstiller budgetforslag 2009 samt overslagsår for udvalgets ansvarsområde til Byrådets godkendelse. Sagsbeskrivelse De indledende drøftelser blev gennemført i mødet den 9. juni Drøftelserne fortsættes, således at der fremsendes et budgetforslag inden for den tildelte ramme på 149,5 mio. kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fremsendes til Byrådet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Budgetforslag indenfor den tildelte ramme på 149,5 mio kr. er udarbejdet. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 304

8 148. Godkendelse af konstituering af formand Sagsnr.: 08/27202 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie. Sagsbeskrivelse Jørn Rye Rasmussen har meddelt, at han holder ferie i perioden 30. juni juli I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 20 og 21, kan et udvalgsmedlem/næstformand, der er konstitueret i en periode på mindst to uger, få vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at næstformand Svend Thue Damgaard konstitueres som formand i perioden 30. juni juli 2008, da Jørn Rye Rasmussen holder ferie i denne periode. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 305

9 149. Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/75 Sagsansvarlig: dr10888 Sagsbehandler: fd Sagens formål Godkendelse af at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre skal varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Rengøringen i daginstitutioner, skoler m.v. i den tidligere Kjellerup Kommune varetages p.t. af Elite Miljø. Kontrakten med firmaet udløber pr. 31. juli Rengøringen i Silkeborg Kommunes øvrige institutioner varetages af Silkeborg Kommune v/rengøringssektionen. I forbindelse med udløbet af kontrakten med Elite Miljø, er Rengøringssektionen p.t. ved at opmåle rengøringen i de institutioner, som Elite Miljø rengør. Efter denne opmåling og justering kan Rengøringssektionen danne sig et overblik over udgiften til rengøring. Den tidligere Kjellerup Kommune havde valgt et lavere niveau for rengøring end Silkeborg Kommune. I forbindelse med hjemtagelse af rengøringsopgaven efter ophør af kontrakten med Elite Miljø overtager Silkeborg Kommune de medarbejdere hos Elite Miljø, som i dag er beskæftiget med rengøringsopgaven i ht. virksomhedsoverdragelsesloven. Der er indledt de fornødne drøftelser med Elite Miljø m.v. Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 22. januar 2007 godkendte, at der i samarbejde med de respektive afdelinger skulle arbejdes på, at rengøringen i kommunale bygninger forestås af Rengøringssektionen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Side 306

10 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 307

11 150. Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsnr.: 08/29126 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med udbud af drift af grønne områder i Silkeborg Kommune er der nogle driftsmæssige ensretninger og ændringer, som bliver indarbejdet i udbudsmaterialet. Plejen har i tidligere Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg Kommuner været forskellig på en række områder. I forbindelse med det kommende udbud fastlægges derfor ens standarder. Derudover er der områder som søges ændret for at minimere ukrudt og få en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Niveauet for græspleje på idrætsarealerne søges højnet. Fremover vil tolerancetærsklen for græsafklip på boldbanerne i vækstsæsonen være mindre end hidtil, og omfanget af topdressing af boldbaner bliver øget. Sidstnævnte giver mere tætte og jævne græsplæner med mindre ukrudt. Midlerne til intensivering af græsplejen bliver hentet fra drift af beplantninger som læhegn og hække. Udtyndingen af læhegn vil bliv udført med større interval end hidtil, og hække vil i højere grad blive klippet med fingerklipper monteret på havetraktor frem for ved manuel klipning med el-hækklippere. Det kan resultere i, at hækkene ikke er helt så pæne som nyklippede, og læhegnene vil være mindre tætte end tidligere umiddelbart efter en udtydning. En anden ensretning er, at det fremover ikke vil være standardpleje af levere og pleje sommerblomster i kummer ved idrætsanlæg. Denne opgave vil enten blive løst med midler til ekstrapleje, eller også vil opgaven blive flyttet til idrætshallerne. Alternativt vil der ikke være blomsterkummer ved idrætsanlæg. Den endelige beslutning om der opstilles kummer med sommerblomster ved idrætsanlæg kan først træffes, når budene er indkommet og vil evt. kunne udføres som bestillingsopgave. Hække i skel mellem et offentligt areal i udbud og en privat grundejer vil ikke indgå i udbudet. Hækkene skal fremover alene vedligeholdes af de private grundejere. Side 308

12 Renholdelse af fortovsarealer udfor de udliciterede arealer vil være en del af udbudet. Denne opgave har hidtil været udført af forskellige entreprenører. Ovenstående forslag vil blive indarbejdet i udbudsgrundlaget. Idrætsinspektøren anbefaler ændringsforslagene for så vidt angår idrætsanlæggene. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de foreslåede ændringer godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 309

13 151. Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger. Sagsnr.: 08/29269 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af retningslinier for kommunale legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. til indretning af legepladser Sagsbeskrivelse I Silkeborg Kommune var der ved kommunefusionen pr. 1. januar 2007 i alt 86 legepladser. Heraf er 20 legepladser etableret på kommunale arealer af grundejerforeninger eller andre beboerforeninger. Størstedelen af disse er beliggende i henholdsvis tidligere Gjern og Them Kommuner, og der foreligger ikke skriftlige aftaler på ansvar og pligter for disse legepladser. De kommunale legepladser og de legepladser, hvor der er foreninger, der har etableret pladsen, er generelt af meget forskellig standard. I forbindelse med at der er og bliver foretaget legepladsinspektion, er det af sikkerhedshensyn nødvendigt at fjerne redskaberne helt eller delvist. Det ikke er økonomisk muligt at foretage en udskiftning af de kasserede legeredskaber, hvorfor offentlige legepladser i områder med mange dagplejemødre har højeste prioritering. Med baggrund i det kommende udbud af driftsopgaver for parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg er det nødvendigt at få harmoniseret retningslinierne for legepladser og formålet med de kommunale legepladser, ligesom det er nødvendigt at få klarlagt og udarbejdet aftaler med de foreninger, der har arealer stillet til rådighed til legepladser. Forslag til retningslinier er vedlagt. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at ansvaret for drift og vedligeholdelse af legepladser, hvor der er stillet kommunale arealer til rådighed for private er meget kompleks. Kommunernes Landsforening anbefaler derfor, at der udarbejdes aftaler med foreningerne, som helt klart beskriver de forpligtelser foreningen har på driftsinspektion og vedligeholdelse af redskaberne, tegning af forsikringer m.m. Som begrundelse herfor angives bl.a.: "Der gælder et strengt erstatningsansvar for ejeren af en fast ejendom i relation til personskader, der skyldes ejendommen eller dens indretning. Dette ansvar skærpes, hvis der er tale om ejendom hvortil der er almindelig adgang. Side 310

14 Det bemærkes, at der er tale om offentligt tilgængelige legeredskaber på kommunal grund, og at borgerne har en berettiget forventning om at redskaberne er indrettet og vedligeholdt efter sædvanlig kommunal standard. Det forekommer derfor særdeles tvivlsomt om kommunen bliver frigjort for ansvaret for redskabernes indretning og tilsynsforpligtelsen fordi disse opstilles af og ejes af private. En aftale bør derfor indeholde en række bestemmelser som angiver hvilke forpligtelser grundejerforeninger m.fl. har. I henhold til en sådan aftale overtager den private part således ansvaret og tilsynsforpligtelsen m.v., men kommunen vil have pligt til at sikre sig at den private part så faktisk overholder den indgåede aftale." Fritids- og Kulturafdelingen har derfor valgt at foretage hovedinspektion på samtlige legepladser for derigennem at kunne vurdere legepladsernes tilstand, og på baggrund heraf gå i dialog med grundejerforeningerne m.fl. om legepladsernes tilstand, således at begge parter kender det grundlag, hvorpå aftalen indgås. I mindre omfang vil det være muligt at være behjælpelige med udbedring af redskaberne eller at få disse fjernet. Det påregnes at dette arbejde vil foregå i løbet af sommeren og efteråret. Arealer, der er overdraget til grundejerforeninger i nyere udstykningsområder og som er omfattet af en lokalplanbestemmelse om at foreningen overtager legepladser og fællesarealer, er ikke omfattet. Udvalget vil, når arbejdet er gennemført, blive orienteret om, hvilke foreninger der er indgået aftaler med. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at retningslinierne godkendes, således at formålet med legepladserne fastlægges som foreslået at arealer, der er eller fremover stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. omfattes af retningslinierne at samtlige eksisterende aftaler med baggrund i de foretagne legepladsinspektioner revurderes og følger retningslinierne Bilag - Åben Forslag til retningslinier for kommunale legepladser herunder offentlige og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. (156886/08) Side 311

15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 312

16 152. Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsnr.: 07/23484 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008, at der blev indhentet tilbud fra nedenstående 3 entreprenører. Entreprisen har nu været udbudt i underhåndsbud og i udbudsbrevet er angivet at laveste pris vil blive valgt, men generelt gælder jf. Tilbudsloven 12, at forhandlingsretten ved underhåndsbud er fri og ikke afhængig om det er pris- eller mest økonomiske fordelagtige tilbud der ligger til grund. Orbicon har den 13. juni modtaget følgende underhåndstilbud på nyt lysanlæg til bane 8, Søholt i Silkeborg: Egon Frandsen: ,00 kr. LindPro a/s ,00 kr. EnergiMidt: ,00 kr. Beløb er excl. moms. EnergiMidt er lavestbydende, men deres tilbud afviger fra de øvrige ved, at der er tilbudt en samlet kabellængde til lysanlægget som er mindre end beskrevet i tilbudslisten pos. 1. Kabellængden i tilbudslisten er projekteret til 365 m efter oplysning fra EnergiMidt, men EnergiMidt s tilbud omfatter kun 90 m, da de mener dette er tilstrækkeligt. Tilbuddene er derfor ikke sammenlignelige. Ved forholdsomregning af næstlaveste tilbud fra LindPro a/s til en kabellængde på 90 m, bliver deres tilbud efter vores beregning ,00 kr. for samme ydelse som den tilbudt af EnergiMidt. LindPro a/s har bekræftet dette overfor Orbicon. Det indstilles, at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende jf. ovenstående. Økonomiske forhold Udgiften kan afholdes indenfor at afsatte beløb på anlægsbudgettet på kr. Side 313

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Lindpro a/s vælges med et bud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 314

18 153. Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsnr.: 05/12975 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsbeskrivelse Silkeborghallernes cafeteria har siden den 14. oktober 2005 været bortforpagtet til Voel KFUM s Idrætsforening. Aftalen udløber den 30. juni Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Idrætsinspektøren haft forhandlinger med Voel KFUM s Idrætsforening med henblik på en fortsættelse af aftalen. Med baggrund i de vurderinger, som p.t. foregår omkring projektet "Arena Silkeborg", findes det hensigtsmæssigt at fortsætte forpagtningsforholdet for en periode af 2½ år regnet fra 1. juli 2008 til 31. december 2010, hvor aftalen ophører uden opsigelse og yderligere varsel. Såfremt aftalen ønskes forlænget kan dette ske efter nærmere aftale parterne imellem. Forpagter kan dog i løbetiden opsige forpagtningen med 3 måneders varsel. Forpagtningsaftalen omfatter mindre tilpasninger, men følgende større ændringer foreslås: Den hidtidige forpagtningsafgift forhøjes fra kr. til kr. årligt, ekskl. moms. Dette begrundes i at Silkeborghallerne leverer rengøringsartikler til cafeteriet. Forpagtningsafgiften fremskrives som hidtil efter KL s løn- og prisfremskrivning, første gang pr. 1. januar Silkeborg Kommune har hidtil haft udgiften til samtlige forbrugsafgifter. I den nye aftale påtager Voel KFUM s Idrætsforening sig at betale renovation efter regning samt el. El afregnes med 35% af udgiften til Voel KFUM s Idrætsforening og 65% til Silkeborghallerne. Afregning sker efter bimåler. Denne fordeling af el-udgiften foreslås, under hensyn til at det elforbrugende inventar ikke er udskiftet siden Silkeborghallernes ibrugtagning. Med den korte forpagtningsperiode er det derfor for forpagter ikke rentabelt at foretage en udskiftning og derved opnår en besparelse på elforbruget. Det skønnes at forpagters andel af el-udgiften bliver ca kr. årligt ekskl. moms. De øvrige bestemmelser fremgår af vedlagte udkast til forpagtningsaftale. Voel KFUM s Idrætsforeningen har ikke yderligere bemærkninger til aftalen. Idrætsinspektøren anbefaler en fortsættelse af forpagtningen på de anførte vilkår. Side 315

19 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udkast til forpagtningsaftalen med Voel KFUM s Idrætsforening på forpagtning af Silkeborghallernes Cafeteria godkendes. Bilag - Åben Udkast til forpagtningsaftale pr Voel KFUM s Idrætsforening. (40261/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 316

20 154. Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Sagsnr.: 08/27804 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Balleskolens Brass Band søger om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien i perioden 1. juli 8. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Orkestret skal give 7-8 koncerter bl.a. på Casemates Square og i de berømte St. Michaels Caves på Gibraltar samt på skoler, torve og hoteller i området omkring Malaga. Det er absolut nødvendigt med nye udfordringer og inspiration, så orkestret fortsat kan udvikle sig, og en turné til udlandet, hvor både musikken og det sociale samvær er i højsædet, er også den bedste måde at få indspillet nye urutinerede medlemmer på. Balleskolens Brass Band fra Silkeborg er et ungdomsorkester med 34 musikere i alderen år. Orkestret har fejret sit 25-års jubilæum bl.a. med en 14-dages koncertturné til Sydafrika, en koncert for fulde huse i Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg, udgivelse af jubilæumsbogen Brass i Balle af Kurt Balle Jensen samt indspilning af CD-en Absolut Balle i DR s studie i Århus. Orkestret har ved mange lejligheder medvirket i TV-udsendelser. Senest som optakt til Sydafrikaturen og i forbindelse med en koncert ved Riverboat Jazz Festivalen i Silkeborg. En festival, som orkestret igen medvirker i Orkestret har haft overvældende succes ved de danske mesterskaber for brass bands, hvor orkestret har placeret sig blandt landets absolut bedste ungdomsorkestre. Budget Fly- og bustransport Ophold og forplejning Honorar, dirigent/instruktør Transport af instrumenter og forsikring heraf Entréer, guider m.m Udgifter i alt Indtægter: Deltagerbetaling Indtægter i alt Underskud Side 317

21 Tidligere tilskud: 2004: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Sydafrika 2006: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Italien Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 318

22 155. Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsnr.: 08/21153 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg søger om et tilskud på kr. til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsbeskrivelse Foreningen anfører i ansøgningen Studieudstyr Medlemmerne i Rytmisk Musik Silkeborg har gratis adgang til studiet i Lydpotten. Bestyrelsen i Rytmisk Musik Silkeborg har gennem lang tid prioriteret studiet højt og forsøgt at investere i udstyr, således, at medlemmerne har tidssvarende muligheder for at udvikle deres musik. Indspilningerne lægges af medlemmerne i vidt omfang ud på diverse musiksider, herunder naturligvis myspace.com, soundvenue.dk og mymusic.dk. Herudover anvendes studiet til indspilninger af grundspor for udgivelse af albums (f.eks. Dawn Of Demise). Det kan også nævnes, at Alphabeat indspillede sangene fra deres album Alphabeat i demoversion i studiet i Lydpotten. Demoindspilningerne dannede baggrund for udvælgelse af numre til deres album, der netop er udkommet i England! Det er således fortsat bestyrelsens opfattelse, at studiet så vidt muligt, skal holdes opdateret med nyt udstyr. Bestyrelsen ønsker, at investere i følgende nyt udstyr: Apple - Mac Pro dual 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon computer Frasalg af eksisterende Mac computer Western Digital SE Gb harddiske - 2 stk Waves - Platinum bundle - plug-ins (2.100 $) Motu - PCI-e 424 kort Samlet pris Studiekurser Herudover har bestyrelsen valgt at afholde endnu to studiekurser, således at flere medlemmer bliver uddannet i brug af studiet. Der står i øjeblikket 9 personer på ventelisten til deltagelse i et studiekursus. Der er plads til 5 personer på et kursus, der løber over 2 dage. Egenbetalingen fra deltagerne udgør 300 kr. pr. person. Honorar til tekniker - 32 timer å 250 kr. kr Kursusmaterialer kr Egenbetaling - 10 x 300 kr Side 319

23 Samlet udgift Finansieringsplan Investering i studieudstyr Udgift til studiekursus Udgift i alt Støtte fra Silkeborg Kommune Rytmisk Musik Silkeborg Indtægt i alt Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af nyt udstyr til studiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 320

24 156. Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Sagsnr.: 08/25228 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Skægkær Skoleorkester søger om økonomisk støtte til koncertrejse til Polen og Tyskland 29. juni - 4. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Turen vil være præget af 4 koncerter: Ved Galaxy i Stettin Ved slottet i Potsdam Ved den Danske kirke i Berlin Ved slottet i Schwerin. Der vil også være tid til at se og opleve landene og styrke det sociale fællesskab. Vi er 40 blæsere og 2 ledere med på turen. Der er 34 deltagere under 25 år. Tidligere tilskud: 2006: Tilskud til rejseudgifter til musik- og kulturtur i Prag Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 321

25 157. Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Sagsnr.: 08/28766 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af Silkeborg Kulturhistoriske Museums sender regnskab for Sagsbeskrivelse Regnskabet udviser et overskud på kr. i 2007 mod kr. i Regnskab kr Tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Status pr Aktiver: I alt aktiver Passiver: Gæld Henlæggelser Egenkapital I alt passiver Museet havde i 2007 besøgstal på mod i BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Side 322

26 Bilag - Åben Balance pr (154364/08) - Åben Beretning for 2007 (154358/08) - Åben Resultatopgørelse 2007 (154370/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 323

27 158. Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august 2008 Sagsnr.: 08/29265 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Raggapak søger om tilskud til årets Silkeborg Reggae Festival Sagsbeskrivelse Foreningen Raggapak er nystiftet, og har hjemsted i Århus Kommune. Foreningens formål er at arrangere Silkeborg Reggae Festival. Festivalen blev afholdt første gang i 2006, og er Danmarks eneste reggae festival. Festivalpladsen ligger i Bødskov i Them. Arealerne er privat ejet, og lånes ud til afholdelse af festivalen. Adskilt fra festivalpladsen er der parkering og overnatning på nabogrunde. I ansøgningen anføres bl.a. I en idyllisk dal på Silkeborgegnen afholdes Silkeborg Reggae Festival for 3. år i træk, hvor mennesker i alle aldersgrupper mødes og nyder reggaekulturen i alle dens afskygninger. Festivalen er lokaliseret nær Them i naturskønne omgivelser i en dal med træer og vandløb, hvilket gør festivalen helt unik. I bunden af dalen finder man hovedscenen hvorfra der er koncerter med jamaicanske og europæiske reggaeartister. I selv samme område ligger en scene for reggaens soundsystem-kultur, ligeledes med koncerter fra danske og internationale kunstnere. Midt på festivalområdet er der en sø, hvor der camperes ved bredden. På festivalen er der ligeledes madboder med dansk, jamaicansk og afrikansk mad bestående af højkvalitetsprodukter, hvor økologi er i fokus. Festivalen har de foregående år undladt sponsor-samarbejde, da det har været vigtigere at finde gode samarbejdspartnere med samme ideologiske holdninger. Festivalen baseres på frivilligt arbejde, og har følgende samarbejdspartnere: Gjessø El LaserTryk Pernod Richard/Havana Club Hancock Beer Hede Rytmer RubADub Sundays Lokalområdet til Silkeborg Reggae Festival Studenterhus Aarhus Danmarks Grimmeste Festival Rottotom Sunsplash (European Contest) Side 324

28 Medierne har vist stor interesse for denne unikke festival, som de foregående år har været dækket af blandt andet: Politikken, Jyllandsposten, Urban, Information, Dagbladenes Bureau, Midtjyllands Avis, Djembre, Gaffa.dk, Super Flyer, TV2 Østjylland, TV2 Nyhederne/Vejret, P3. Foreningens værdigrundlag er: Afvikling af helt unik festival med vide kulturelle rammer for et begrænset publikum (max pers. ialt). Den fortrukne reggae festival i Danmark, både for gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere. At opretholde en høj standard i form af kvalitet i konsumboderne, der i høj grad støtter op om økologi og miljø. Økonomi Festivalen blev i 2006 besøgt af 400 og i 2007 af 700. I 2008 forventes minimum gæster. Festivalen gav i 2006 og 2007 et underskud på henholdsvis ca kr. og ca kr. Billetprisen er i 2008: 500 kr. torsdag - søndag 350 kr. lørdag - Søndag 150 kr. søndag Budget Udgifter: Promotion Kunstnerudgifter Backstage Logistik Festivalplads Udgifter i alt Indtægter: Billetsalg Stadepladser Støttefester Tilskud og sponsorer Indtægter i alt Underskud Overskud ved baren og madbussen er ikke budgetteret. Overskuddet var i kr. Tidligere tilskud: 2007: Honorarstøtte på kr. Side 325

29 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en honorarstøtte på kr. i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 326

30 159. Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Sagsnr.: 08/2694 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Den selvejende institution Stalden søger om et tilskud på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af det årligt tilbagevendende Hede Rytmer i Indelukket Sagsbeskrivelse DSI Staldens årlige tre dages arrangement Hede Rytmer afholdes i 2008 for 25. gang. DSI Stalden anfører bl.a. i ansøgningen Den Selvejende Institution Stalden blev oprettet i juni 1981, da en gruppe mennesker ville gøre noget for den rytmiske musik i Silkeborg. DSI Staldens formål er at arrangere rytmisk musik i Silkeborg. I 1984 afholdtes den første Hede Rytmer i Silkeborg i det idyllisk beliggende friluftsteater i Indelukket ved Gudenåens bred. De første år optrådte lokale bands, og senere lidt større bands mod en beskeden entré. De senere år har Hede Rytmer i Silkeborg udviklet sig til et 3 dages arrangement med de største danske navne og ind imellem kendte udenlandske bands. DSI Stalden arbejder ulønnet, både bestyrelse og en stor flok frivillige, for at fremme musikken i Silkeborg. DSI Stalden har altid sat en ære i at arrangementet løber rundt eller giver et overskud som kan være basis for næste arrangement. Vi fik et stort og mærkbart underskud i 1998 og fik da en økonomisk håndsrækning fra Silkeborg Kultur- og Fritidsudvalg. Vi har siden da fået arrangementet til at løbe rundt eller selv klaret underskuddet. I 2007 gav arrangementet et underskud på ca kr. Årsagerne var bl.a. dårligt vejr, færre besøgende og dermed en væsentligt mindre omsætning. Bestyrelsen har gjort hvad der var muligt for at svare hver sit. Det være sig leverandører, forbrug, skader m.v. Vi har nu erfaring fra 24 gange, og prøver i år at få sommerens flotte arrangement til at blomstre for 25. gang. Vi mener at have skaffet god og anerkendt musik til arrangementet, vi har hævet billetpriserne og er klar til de sidste måneders arbejde omkring PR og de mange praktiske foranstaltninger. Vi mener selv at vi har skabt en god publikumsvenlig, musikalsk sommertradition og et mindre, men vældig godt og genkendeligt brand for Silkeborg den første weekend i juli måned. Vi forventer ca publikummer over disse tre dage. Side 327

31 DSI Stalden søger om tilskud til: Garageleje vedrørende lagerplads i DSB-garage på Dalgasgade, juli 2007-juli Kontorhold, telefon, vedligeholdelse af hjemmeside samt diverse løbende udgifter Anslået revisionshonorar I alt Økonomiske forhold Stalden modtager kommunal støtte til musikerhonorarer. I kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til udgiften til leje af lagerplads i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 328

32 160. Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsnr.: 06/16008 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: bib Sagens formål Orientering for dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidschefen har meddelt dispensation for sprøjtning for gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg. Der er i løbet af maj måned konstateret angreb af gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg i Silkeborg Kommune. Der sprøjtes med MeritTurf, som er udviklet og godkendt specielt til bekæmpelse af gåsebillelarver. Dette er det absolut bedste til bekæmpelsesmetode, hvis man vil have en sikker effekt af en behandling. Der findes ingen gode ikke kemiske behandlingsmetoder. Der er sat stærekasser op ved de udsatte anlæg, men det kan konstateres at det ikke har den nødvendige effekt. Hvis gåsebillelarverne ikke bekæmpes vil det få væsentlige konsekvenser for de angrebne boldbaner. I yderste konsekvens vil en omlægning af banerne blive nødvendig. Omfanget af bekæmpelsen forventes at blive på mindst samme niveau som sidste år og prisen med baggrund i stigende oliepriser mv. forventes at være steget. Udgift 2007: kr Anslået 2008: kr Der sprøjtes ultimo juni/primo juli. Indstilling Kultur- og Fritidschefen forelægger sagen til udvalgets orientering. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til orientering. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 329

33 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 330

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 2 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. august 2009 - kl. 15:00 Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41 A Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 119. Godkendelse

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler.

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler. Begrundelse for ansøgning Samlet budget Ansøgt beløb Indstilling Fagchefen indstiller Foreningens CVR-nr. SPORT Ringe Svømmeklub holder også Aqua campved Faaborg Havnebad - en super mulighed for kommunens

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere