Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 19. juni kl. 15:00 Silkeborg Sø Camping, Århusvej 5 Afbud: Kurt Brunk Hansen

2 Indholdsfortegnelse Side 144. Godkendelse af dagsorden Til orientering Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale Fortsat behandling af budgetforslag for Godkendelse af konstituering af formand Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver Underskrifter

3 144. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 300

4 145. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ny Bibliotekschef ansat. Lederstillingen ved Kulturspinderiet opslås. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 301

5 146. Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale. Sagsnr.: 05/13227 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Besøg på Silkeborg Søcamping og besøg på pladsen, herunder drøftelse af det fremtidige forpagtningsforhold. Sagsbeskrivelse Henning Kristiansen og Alice Sloth har siden 1. januar 2002 forpagtet Silkeborg Søcamping. Forpagtningsaftalen løber for en 10-årig periode til 31. december Af kontrakten fremgår at der senest den 1. marts 2010 indledes forhandling om en ny forpagtningsperiode. Forpagtningsaftalen giver forpagterne mulighed for at foretage investeringer på campingpladsen. Forpagterne har planer om yderligere investeringer, men finder på baggrund af at der kun resterer ca. 3½ år af forpagtningsperioden at der allerede nu er behov for en afklaring af om forpagtningsforholdet kan fortsættes efter udløbsperioden. Der er følgende to større investeringsprojekter i tankerne, nemlig 1. Etablering af swimmingpool og i denne forbindelse også toilet og omklædningsbygning, ialt investeringer på anslået 1,5-2 mio. kr. 2. Etablering af nyt elforsyningsnet for campisterne med henblik på at kunne opkræve el efter faktisk forbrug. Anslået udgift ca kr. Forpagterne føler stort engagement for pladsen og har mange ideer til yderligere tiltag på pladsen. Det er derfor vigtigt af både hensyn til markedsføring af pladsen og for at forpagterne kan få en oplevelse af effekten af investeringerne, at der snarest kommer en afklaring af hvorvidt forpagtningsaftalen kan forlænges. Forpagterne har inviteret udvalget til en besigtigelse og orientering om pladsen den 19. juni 2008, kl Samtidig er der udarbejdet diverse materiale således at udvalget har mulighed for at orientere sig om indholdet i mødet og forberede eventuelle spørgsmål. Materialet udsendes sammen med dagsorden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med en forlængelse af forpagtningsaftalen. Side 302

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der arbejdes videre med en forlængelse i henhold til nuværende forpagtningsaftale. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 303

7 147. Fortsat behandling af budgetforslag for 2009 Sagsnr.: 08/364 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Kultur- og Fritidsudvalget indstiller budgetforslag 2009 samt overslagsår for udvalgets ansvarsområde til Byrådets godkendelse. Sagsbeskrivelse De indledende drøftelser blev gennemført i mødet den 9. juni Drøftelserne fortsættes, således at der fremsendes et budgetforslag inden for den tildelte ramme på 149,5 mio. kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fremsendes til Byrådet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Budgetforslag indenfor den tildelte ramme på 149,5 mio kr. er udarbejdet. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 304

8 148. Godkendelse af konstituering af formand Sagsnr.: 08/27202 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie. Sagsbeskrivelse Jørn Rye Rasmussen har meddelt, at han holder ferie i perioden 30. juni juli I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 20 og 21, kan et udvalgsmedlem/næstformand, der er konstitueret i en periode på mindst to uger, få vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at næstformand Svend Thue Damgaard konstitueres som formand i perioden 30. juni juli 2008, da Jørn Rye Rasmussen holder ferie i denne periode. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 305

9 149. Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/75 Sagsansvarlig: dr10888 Sagsbehandler: fd Sagens formål Godkendelse af at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre skal varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Rengøringen i daginstitutioner, skoler m.v. i den tidligere Kjellerup Kommune varetages p.t. af Elite Miljø. Kontrakten med firmaet udløber pr. 31. juli Rengøringen i Silkeborg Kommunes øvrige institutioner varetages af Silkeborg Kommune v/rengøringssektionen. I forbindelse med udløbet af kontrakten med Elite Miljø, er Rengøringssektionen p.t. ved at opmåle rengøringen i de institutioner, som Elite Miljø rengør. Efter denne opmåling og justering kan Rengøringssektionen danne sig et overblik over udgiften til rengøring. Den tidligere Kjellerup Kommune havde valgt et lavere niveau for rengøring end Silkeborg Kommune. I forbindelse med hjemtagelse af rengøringsopgaven efter ophør af kontrakten med Elite Miljø overtager Silkeborg Kommune de medarbejdere hos Elite Miljø, som i dag er beskæftiget med rengøringsopgaven i ht. virksomhedsoverdragelsesloven. Der er indledt de fornødne drøftelser med Elite Miljø m.v. Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 22. januar 2007 godkendte, at der i samarbejde med de respektive afdelinger skulle arbejdes på, at rengøringen i kommunale bygninger forestås af Rengøringssektionen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Side 306

10 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 307

11 150. Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsnr.: 08/29126 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med udbud af drift af grønne områder i Silkeborg Kommune er der nogle driftsmæssige ensretninger og ændringer, som bliver indarbejdet i udbudsmaterialet. Plejen har i tidligere Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg Kommuner været forskellig på en række områder. I forbindelse med det kommende udbud fastlægges derfor ens standarder. Derudover er der områder som søges ændret for at minimere ukrudt og få en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Niveauet for græspleje på idrætsarealerne søges højnet. Fremover vil tolerancetærsklen for græsafklip på boldbanerne i vækstsæsonen være mindre end hidtil, og omfanget af topdressing af boldbaner bliver øget. Sidstnævnte giver mere tætte og jævne græsplæner med mindre ukrudt. Midlerne til intensivering af græsplejen bliver hentet fra drift af beplantninger som læhegn og hække. Udtyndingen af læhegn vil bliv udført med større interval end hidtil, og hække vil i højere grad blive klippet med fingerklipper monteret på havetraktor frem for ved manuel klipning med el-hækklippere. Det kan resultere i, at hækkene ikke er helt så pæne som nyklippede, og læhegnene vil være mindre tætte end tidligere umiddelbart efter en udtydning. En anden ensretning er, at det fremover ikke vil være standardpleje af levere og pleje sommerblomster i kummer ved idrætsanlæg. Denne opgave vil enten blive løst med midler til ekstrapleje, eller også vil opgaven blive flyttet til idrætshallerne. Alternativt vil der ikke være blomsterkummer ved idrætsanlæg. Den endelige beslutning om der opstilles kummer med sommerblomster ved idrætsanlæg kan først træffes, når budene er indkommet og vil evt. kunne udføres som bestillingsopgave. Hække i skel mellem et offentligt areal i udbud og en privat grundejer vil ikke indgå i udbudet. Hækkene skal fremover alene vedligeholdes af de private grundejere. Side 308

12 Renholdelse af fortovsarealer udfor de udliciterede arealer vil være en del af udbudet. Denne opgave har hidtil været udført af forskellige entreprenører. Ovenstående forslag vil blive indarbejdet i udbudsgrundlaget. Idrætsinspektøren anbefaler ændringsforslagene for så vidt angår idrætsanlæggene. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de foreslåede ændringer godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 309

13 151. Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger. Sagsnr.: 08/29269 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af retningslinier for kommunale legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. til indretning af legepladser Sagsbeskrivelse I Silkeborg Kommune var der ved kommunefusionen pr. 1. januar 2007 i alt 86 legepladser. Heraf er 20 legepladser etableret på kommunale arealer af grundejerforeninger eller andre beboerforeninger. Størstedelen af disse er beliggende i henholdsvis tidligere Gjern og Them Kommuner, og der foreligger ikke skriftlige aftaler på ansvar og pligter for disse legepladser. De kommunale legepladser og de legepladser, hvor der er foreninger, der har etableret pladsen, er generelt af meget forskellig standard. I forbindelse med at der er og bliver foretaget legepladsinspektion, er det af sikkerhedshensyn nødvendigt at fjerne redskaberne helt eller delvist. Det ikke er økonomisk muligt at foretage en udskiftning af de kasserede legeredskaber, hvorfor offentlige legepladser i områder med mange dagplejemødre har højeste prioritering. Med baggrund i det kommende udbud af driftsopgaver for parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg er det nødvendigt at få harmoniseret retningslinierne for legepladser og formålet med de kommunale legepladser, ligesom det er nødvendigt at få klarlagt og udarbejdet aftaler med de foreninger, der har arealer stillet til rådighed til legepladser. Forslag til retningslinier er vedlagt. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at ansvaret for drift og vedligeholdelse af legepladser, hvor der er stillet kommunale arealer til rådighed for private er meget kompleks. Kommunernes Landsforening anbefaler derfor, at der udarbejdes aftaler med foreningerne, som helt klart beskriver de forpligtelser foreningen har på driftsinspektion og vedligeholdelse af redskaberne, tegning af forsikringer m.m. Som begrundelse herfor angives bl.a.: "Der gælder et strengt erstatningsansvar for ejeren af en fast ejendom i relation til personskader, der skyldes ejendommen eller dens indretning. Dette ansvar skærpes, hvis der er tale om ejendom hvortil der er almindelig adgang. Side 310

14 Det bemærkes, at der er tale om offentligt tilgængelige legeredskaber på kommunal grund, og at borgerne har en berettiget forventning om at redskaberne er indrettet og vedligeholdt efter sædvanlig kommunal standard. Det forekommer derfor særdeles tvivlsomt om kommunen bliver frigjort for ansvaret for redskabernes indretning og tilsynsforpligtelsen fordi disse opstilles af og ejes af private. En aftale bør derfor indeholde en række bestemmelser som angiver hvilke forpligtelser grundejerforeninger m.fl. har. I henhold til en sådan aftale overtager den private part således ansvaret og tilsynsforpligtelsen m.v., men kommunen vil have pligt til at sikre sig at den private part så faktisk overholder den indgåede aftale." Fritids- og Kulturafdelingen har derfor valgt at foretage hovedinspektion på samtlige legepladser for derigennem at kunne vurdere legepladsernes tilstand, og på baggrund heraf gå i dialog med grundejerforeningerne m.fl. om legepladsernes tilstand, således at begge parter kender det grundlag, hvorpå aftalen indgås. I mindre omfang vil det være muligt at være behjælpelige med udbedring af redskaberne eller at få disse fjernet. Det påregnes at dette arbejde vil foregå i løbet af sommeren og efteråret. Arealer, der er overdraget til grundejerforeninger i nyere udstykningsområder og som er omfattet af en lokalplanbestemmelse om at foreningen overtager legepladser og fællesarealer, er ikke omfattet. Udvalget vil, når arbejdet er gennemført, blive orienteret om, hvilke foreninger der er indgået aftaler med. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at retningslinierne godkendes, således at formålet med legepladserne fastlægges som foreslået at arealer, der er eller fremover stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. omfattes af retningslinierne at samtlige eksisterende aftaler med baggrund i de foretagne legepladsinspektioner revurderes og følger retningslinierne Bilag - Åben Forslag til retningslinier for kommunale legepladser herunder offentlige og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. (156886/08) Side 311

15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 312

16 152. Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsnr.: 07/23484 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008, at der blev indhentet tilbud fra nedenstående 3 entreprenører. Entreprisen har nu været udbudt i underhåndsbud og i udbudsbrevet er angivet at laveste pris vil blive valgt, men generelt gælder jf. Tilbudsloven 12, at forhandlingsretten ved underhåndsbud er fri og ikke afhængig om det er pris- eller mest økonomiske fordelagtige tilbud der ligger til grund. Orbicon har den 13. juni modtaget følgende underhåndstilbud på nyt lysanlæg til bane 8, Søholt i Silkeborg: Egon Frandsen: ,00 kr. LindPro a/s ,00 kr. EnergiMidt: ,00 kr. Beløb er excl. moms. EnergiMidt er lavestbydende, men deres tilbud afviger fra de øvrige ved, at der er tilbudt en samlet kabellængde til lysanlægget som er mindre end beskrevet i tilbudslisten pos. 1. Kabellængden i tilbudslisten er projekteret til 365 m efter oplysning fra EnergiMidt, men EnergiMidt s tilbud omfatter kun 90 m, da de mener dette er tilstrækkeligt. Tilbuddene er derfor ikke sammenlignelige. Ved forholdsomregning af næstlaveste tilbud fra LindPro a/s til en kabellængde på 90 m, bliver deres tilbud efter vores beregning ,00 kr. for samme ydelse som den tilbudt af EnergiMidt. LindPro a/s har bekræftet dette overfor Orbicon. Det indstilles, at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende jf. ovenstående. Økonomiske forhold Udgiften kan afholdes indenfor at afsatte beløb på anlægsbudgettet på kr. Side 313

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Lindpro a/s vælges med et bud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 314

18 153. Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsnr.: 05/12975 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsbeskrivelse Silkeborghallernes cafeteria har siden den 14. oktober 2005 været bortforpagtet til Voel KFUM s Idrætsforening. Aftalen udløber den 30. juni Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Idrætsinspektøren haft forhandlinger med Voel KFUM s Idrætsforening med henblik på en fortsættelse af aftalen. Med baggrund i de vurderinger, som p.t. foregår omkring projektet "Arena Silkeborg", findes det hensigtsmæssigt at fortsætte forpagtningsforholdet for en periode af 2½ år regnet fra 1. juli 2008 til 31. december 2010, hvor aftalen ophører uden opsigelse og yderligere varsel. Såfremt aftalen ønskes forlænget kan dette ske efter nærmere aftale parterne imellem. Forpagter kan dog i løbetiden opsige forpagtningen med 3 måneders varsel. Forpagtningsaftalen omfatter mindre tilpasninger, men følgende større ændringer foreslås: Den hidtidige forpagtningsafgift forhøjes fra kr. til kr. årligt, ekskl. moms. Dette begrundes i at Silkeborghallerne leverer rengøringsartikler til cafeteriet. Forpagtningsafgiften fremskrives som hidtil efter KL s løn- og prisfremskrivning, første gang pr. 1. januar Silkeborg Kommune har hidtil haft udgiften til samtlige forbrugsafgifter. I den nye aftale påtager Voel KFUM s Idrætsforening sig at betale renovation efter regning samt el. El afregnes med 35% af udgiften til Voel KFUM s Idrætsforening og 65% til Silkeborghallerne. Afregning sker efter bimåler. Denne fordeling af el-udgiften foreslås, under hensyn til at det elforbrugende inventar ikke er udskiftet siden Silkeborghallernes ibrugtagning. Med den korte forpagtningsperiode er det derfor for forpagter ikke rentabelt at foretage en udskiftning og derved opnår en besparelse på elforbruget. Det skønnes at forpagters andel af el-udgiften bliver ca kr. årligt ekskl. moms. De øvrige bestemmelser fremgår af vedlagte udkast til forpagtningsaftale. Voel KFUM s Idrætsforeningen har ikke yderligere bemærkninger til aftalen. Idrætsinspektøren anbefaler en fortsættelse af forpagtningen på de anførte vilkår. Side 315

19 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udkast til forpagtningsaftalen med Voel KFUM s Idrætsforening på forpagtning af Silkeborghallernes Cafeteria godkendes. Bilag - Åben Udkast til forpagtningsaftale pr Voel KFUM s Idrætsforening. (40261/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 316

20 154. Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Sagsnr.: 08/27804 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Balleskolens Brass Band søger om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien i perioden 1. juli 8. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Orkestret skal give 7-8 koncerter bl.a. på Casemates Square og i de berømte St. Michaels Caves på Gibraltar samt på skoler, torve og hoteller i området omkring Malaga. Det er absolut nødvendigt med nye udfordringer og inspiration, så orkestret fortsat kan udvikle sig, og en turné til udlandet, hvor både musikken og det sociale samvær er i højsædet, er også den bedste måde at få indspillet nye urutinerede medlemmer på. Balleskolens Brass Band fra Silkeborg er et ungdomsorkester med 34 musikere i alderen år. Orkestret har fejret sit 25-års jubilæum bl.a. med en 14-dages koncertturné til Sydafrika, en koncert for fulde huse i Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg, udgivelse af jubilæumsbogen Brass i Balle af Kurt Balle Jensen samt indspilning af CD-en Absolut Balle i DR s studie i Århus. Orkestret har ved mange lejligheder medvirket i TV-udsendelser. Senest som optakt til Sydafrikaturen og i forbindelse med en koncert ved Riverboat Jazz Festivalen i Silkeborg. En festival, som orkestret igen medvirker i Orkestret har haft overvældende succes ved de danske mesterskaber for brass bands, hvor orkestret har placeret sig blandt landets absolut bedste ungdomsorkestre. Budget Fly- og bustransport Ophold og forplejning Honorar, dirigent/instruktør Transport af instrumenter og forsikring heraf Entréer, guider m.m Udgifter i alt Indtægter: Deltagerbetaling Indtægter i alt Underskud Side 317

21 Tidligere tilskud: 2004: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Sydafrika 2006: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Italien Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 318

22 155. Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsnr.: 08/21153 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg søger om et tilskud på kr. til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsbeskrivelse Foreningen anfører i ansøgningen Studieudstyr Medlemmerne i Rytmisk Musik Silkeborg har gratis adgang til studiet i Lydpotten. Bestyrelsen i Rytmisk Musik Silkeborg har gennem lang tid prioriteret studiet højt og forsøgt at investere i udstyr, således, at medlemmerne har tidssvarende muligheder for at udvikle deres musik. Indspilningerne lægges af medlemmerne i vidt omfang ud på diverse musiksider, herunder naturligvis myspace.com, soundvenue.dk og mymusic.dk. Herudover anvendes studiet til indspilninger af grundspor for udgivelse af albums (f.eks. Dawn Of Demise). Det kan også nævnes, at Alphabeat indspillede sangene fra deres album Alphabeat i demoversion i studiet i Lydpotten. Demoindspilningerne dannede baggrund for udvælgelse af numre til deres album, der netop er udkommet i England! Det er således fortsat bestyrelsens opfattelse, at studiet så vidt muligt, skal holdes opdateret med nyt udstyr. Bestyrelsen ønsker, at investere i følgende nyt udstyr: Apple - Mac Pro dual 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon computer Frasalg af eksisterende Mac computer Western Digital SE Gb harddiske - 2 stk Waves - Platinum bundle - plug-ins (2.100 $) Motu - PCI-e 424 kort Samlet pris Studiekurser Herudover har bestyrelsen valgt at afholde endnu to studiekurser, således at flere medlemmer bliver uddannet i brug af studiet. Der står i øjeblikket 9 personer på ventelisten til deltagelse i et studiekursus. Der er plads til 5 personer på et kursus, der løber over 2 dage. Egenbetalingen fra deltagerne udgør 300 kr. pr. person. Honorar til tekniker - 32 timer å 250 kr. kr Kursusmaterialer kr Egenbetaling - 10 x 300 kr Side 319

23 Samlet udgift Finansieringsplan Investering i studieudstyr Udgift til studiekursus Udgift i alt Støtte fra Silkeborg Kommune Rytmisk Musik Silkeborg Indtægt i alt Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af nyt udstyr til studiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 320

24 156. Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Sagsnr.: 08/25228 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Skægkær Skoleorkester søger om økonomisk støtte til koncertrejse til Polen og Tyskland 29. juni - 4. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Turen vil være præget af 4 koncerter: Ved Galaxy i Stettin Ved slottet i Potsdam Ved den Danske kirke i Berlin Ved slottet i Schwerin. Der vil også være tid til at se og opleve landene og styrke det sociale fællesskab. Vi er 40 blæsere og 2 ledere med på turen. Der er 34 deltagere under 25 år. Tidligere tilskud: 2006: Tilskud til rejseudgifter til musik- og kulturtur i Prag Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 321

25 157. Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Sagsnr.: 08/28766 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af Silkeborg Kulturhistoriske Museums sender regnskab for Sagsbeskrivelse Regnskabet udviser et overskud på kr. i 2007 mod kr. i Regnskab kr Tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Status pr Aktiver: I alt aktiver Passiver: Gæld Henlæggelser Egenkapital I alt passiver Museet havde i 2007 besøgstal på mod i BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Side 322

26 Bilag - Åben Balance pr (154364/08) - Åben Beretning for 2007 (154358/08) - Åben Resultatopgørelse 2007 (154370/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 323

27 158. Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august 2008 Sagsnr.: 08/29265 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Raggapak søger om tilskud til årets Silkeborg Reggae Festival Sagsbeskrivelse Foreningen Raggapak er nystiftet, og har hjemsted i Århus Kommune. Foreningens formål er at arrangere Silkeborg Reggae Festival. Festivalen blev afholdt første gang i 2006, og er Danmarks eneste reggae festival. Festivalpladsen ligger i Bødskov i Them. Arealerne er privat ejet, og lånes ud til afholdelse af festivalen. Adskilt fra festivalpladsen er der parkering og overnatning på nabogrunde. I ansøgningen anføres bl.a. I en idyllisk dal på Silkeborgegnen afholdes Silkeborg Reggae Festival for 3. år i træk, hvor mennesker i alle aldersgrupper mødes og nyder reggaekulturen i alle dens afskygninger. Festivalen er lokaliseret nær Them i naturskønne omgivelser i en dal med træer og vandløb, hvilket gør festivalen helt unik. I bunden af dalen finder man hovedscenen hvorfra der er koncerter med jamaicanske og europæiske reggaeartister. I selv samme område ligger en scene for reggaens soundsystem-kultur, ligeledes med koncerter fra danske og internationale kunstnere. Midt på festivalområdet er der en sø, hvor der camperes ved bredden. På festivalen er der ligeledes madboder med dansk, jamaicansk og afrikansk mad bestående af højkvalitetsprodukter, hvor økologi er i fokus. Festivalen har de foregående år undladt sponsor-samarbejde, da det har været vigtigere at finde gode samarbejdspartnere med samme ideologiske holdninger. Festivalen baseres på frivilligt arbejde, og har følgende samarbejdspartnere: Gjessø El LaserTryk Pernod Richard/Havana Club Hancock Beer Hede Rytmer RubADub Sundays Lokalområdet til Silkeborg Reggae Festival Studenterhus Aarhus Danmarks Grimmeste Festival Rottotom Sunsplash (European Contest) Side 324

28 Medierne har vist stor interesse for denne unikke festival, som de foregående år har været dækket af blandt andet: Politikken, Jyllandsposten, Urban, Information, Dagbladenes Bureau, Midtjyllands Avis, Djembre, Gaffa.dk, Super Flyer, TV2 Østjylland, TV2 Nyhederne/Vejret, P3. Foreningens værdigrundlag er: Afvikling af helt unik festival med vide kulturelle rammer for et begrænset publikum (max pers. ialt). Den fortrukne reggae festival i Danmark, både for gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere. At opretholde en høj standard i form af kvalitet i konsumboderne, der i høj grad støtter op om økologi og miljø. Økonomi Festivalen blev i 2006 besøgt af 400 og i 2007 af 700. I 2008 forventes minimum gæster. Festivalen gav i 2006 og 2007 et underskud på henholdsvis ca kr. og ca kr. Billetprisen er i 2008: 500 kr. torsdag - søndag 350 kr. lørdag - Søndag 150 kr. søndag Budget Udgifter: Promotion Kunstnerudgifter Backstage Logistik Festivalplads Udgifter i alt Indtægter: Billetsalg Stadepladser Støttefester Tilskud og sponsorer Indtægter i alt Underskud Overskud ved baren og madbussen er ikke budgetteret. Overskuddet var i kr. Tidligere tilskud: 2007: Honorarstøtte på kr. Side 325

29 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en honorarstøtte på kr. i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 326

30 159. Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Sagsnr.: 08/2694 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Den selvejende institution Stalden søger om et tilskud på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af det årligt tilbagevendende Hede Rytmer i Indelukket Sagsbeskrivelse DSI Staldens årlige tre dages arrangement Hede Rytmer afholdes i 2008 for 25. gang. DSI Stalden anfører bl.a. i ansøgningen Den Selvejende Institution Stalden blev oprettet i juni 1981, da en gruppe mennesker ville gøre noget for den rytmiske musik i Silkeborg. DSI Staldens formål er at arrangere rytmisk musik i Silkeborg. I 1984 afholdtes den første Hede Rytmer i Silkeborg i det idyllisk beliggende friluftsteater i Indelukket ved Gudenåens bred. De første år optrådte lokale bands, og senere lidt større bands mod en beskeden entré. De senere år har Hede Rytmer i Silkeborg udviklet sig til et 3 dages arrangement med de største danske navne og ind imellem kendte udenlandske bands. DSI Stalden arbejder ulønnet, både bestyrelse og en stor flok frivillige, for at fremme musikken i Silkeborg. DSI Stalden har altid sat en ære i at arrangementet løber rundt eller giver et overskud som kan være basis for næste arrangement. Vi fik et stort og mærkbart underskud i 1998 og fik da en økonomisk håndsrækning fra Silkeborg Kultur- og Fritidsudvalg. Vi har siden da fået arrangementet til at løbe rundt eller selv klaret underskuddet. I 2007 gav arrangementet et underskud på ca kr. Årsagerne var bl.a. dårligt vejr, færre besøgende og dermed en væsentligt mindre omsætning. Bestyrelsen har gjort hvad der var muligt for at svare hver sit. Det være sig leverandører, forbrug, skader m.v. Vi har nu erfaring fra 24 gange, og prøver i år at få sommerens flotte arrangement til at blomstre for 25. gang. Vi mener at have skaffet god og anerkendt musik til arrangementet, vi har hævet billetpriserne og er klar til de sidste måneders arbejde omkring PR og de mange praktiske foranstaltninger. Vi mener selv at vi har skabt en god publikumsvenlig, musikalsk sommertradition og et mindre, men vældig godt og genkendeligt brand for Silkeborg den første weekend i juli måned. Vi forventer ca publikummer over disse tre dage. Side 327

31 DSI Stalden søger om tilskud til: Garageleje vedrørende lagerplads i DSB-garage på Dalgasgade, juli 2007-juli Kontorhold, telefon, vedligeholdelse af hjemmeside samt diverse løbende udgifter Anslået revisionshonorar I alt Økonomiske forhold Stalden modtager kommunal støtte til musikerhonorarer. I kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til udgiften til leje af lagerplads i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 328

32 160. Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsnr.: 06/16008 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: bib Sagens formål Orientering for dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidschefen har meddelt dispensation for sprøjtning for gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg. Der er i løbet af maj måned konstateret angreb af gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg i Silkeborg Kommune. Der sprøjtes med MeritTurf, som er udviklet og godkendt specielt til bekæmpelse af gåsebillelarver. Dette er det absolut bedste til bekæmpelsesmetode, hvis man vil have en sikker effekt af en behandling. Der findes ingen gode ikke kemiske behandlingsmetoder. Der er sat stærekasser op ved de udsatte anlæg, men det kan konstateres at det ikke har den nødvendige effekt. Hvis gåsebillelarverne ikke bekæmpes vil det få væsentlige konsekvenser for de angrebne boldbaner. I yderste konsekvens vil en omlægning af banerne blive nødvendig. Omfanget af bekæmpelsen forventes at blive på mindst samme niveau som sidste år og prisen med baggrund i stigende oliepriser mv. forventes at være steget. Udgift 2007: kr Anslået 2008: kr Der sprøjtes ultimo juni/primo juli. Indstilling Kultur- og Fritidschefen forelægger sagen til udvalgets orientering. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til orientering. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 329

33 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 330

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 2 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indstilling. Udbud af Tivoli Friheden. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune

Indstilling. Udbud af Tivoli Friheden. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Denne indstilling handler om at gennemføre et udbud af den ejendom, hvor Tivoli Friheden er

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 138.916. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere