Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 19. juni kl. 15:00 Silkeborg Sø Camping, Århusvej 5 Afbud: Kurt Brunk Hansen

2 Indholdsfortegnelse Side 144. Godkendelse af dagsorden Til orientering Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale Fortsat behandling af budgetforslag for Godkendelse af konstituering af formand Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver Underskrifter

3 144. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 300

4 145. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ny Bibliotekschef ansat. Lederstillingen ved Kulturspinderiet opslås. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 301

5 146. Besøg på Silkeborg Søcamping, herunder drøftelse af forlængelse af forpagtningsaftale. Sagsnr.: 05/13227 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Besøg på Silkeborg Søcamping og besøg på pladsen, herunder drøftelse af det fremtidige forpagtningsforhold. Sagsbeskrivelse Henning Kristiansen og Alice Sloth har siden 1. januar 2002 forpagtet Silkeborg Søcamping. Forpagtningsaftalen løber for en 10-årig periode til 31. december Af kontrakten fremgår at der senest den 1. marts 2010 indledes forhandling om en ny forpagtningsperiode. Forpagtningsaftalen giver forpagterne mulighed for at foretage investeringer på campingpladsen. Forpagterne har planer om yderligere investeringer, men finder på baggrund af at der kun resterer ca. 3½ år af forpagtningsperioden at der allerede nu er behov for en afklaring af om forpagtningsforholdet kan fortsættes efter udløbsperioden. Der er følgende to større investeringsprojekter i tankerne, nemlig 1. Etablering af swimmingpool og i denne forbindelse også toilet og omklædningsbygning, ialt investeringer på anslået 1,5-2 mio. kr. 2. Etablering af nyt elforsyningsnet for campisterne med henblik på at kunne opkræve el efter faktisk forbrug. Anslået udgift ca kr. Forpagterne føler stort engagement for pladsen og har mange ideer til yderligere tiltag på pladsen. Det er derfor vigtigt af både hensyn til markedsføring af pladsen og for at forpagterne kan få en oplevelse af effekten af investeringerne, at der snarest kommer en afklaring af hvorvidt forpagtningsaftalen kan forlænges. Forpagterne har inviteret udvalget til en besigtigelse og orientering om pladsen den 19. juni 2008, kl Samtidig er der udarbejdet diverse materiale således at udvalget har mulighed for at orientere sig om indholdet i mødet og forberede eventuelle spørgsmål. Materialet udsendes sammen med dagsorden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udvalget drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med en forlængelse af forpagtningsaftalen. Side 302

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der arbejdes videre med en forlængelse i henhold til nuværende forpagtningsaftale. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 303

7 147. Fortsat behandling af budgetforslag for 2009 Sagsnr.: 08/364 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Kultur- og Fritidsudvalget indstiller budgetforslag 2009 samt overslagsår for udvalgets ansvarsområde til Byrådets godkendelse. Sagsbeskrivelse De indledende drøftelser blev gennemført i mødet den 9. juni Drøftelserne fortsættes, således at der fremsendes et budgetforslag inden for den tildelte ramme på 149,5 mio. kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fremsendes til Byrådet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Budgetforslag indenfor den tildelte ramme på 149,5 mio kr. er udarbejdet. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 304

8 148. Godkendelse af konstituering af formand Sagsnr.: 08/27202 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie. Sagsbeskrivelse Jørn Rye Rasmussen har meddelt, at han holder ferie i perioden 30. juni juli I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 20 og 21, kan et udvalgsmedlem/næstformand, der er konstitueret i en periode på mindst to uger, få vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at næstformand Svend Thue Damgaard konstitueres som formand i perioden 30. juni juli 2008, da Jørn Rye Rasmussen holder ferie i denne periode. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 305

9 149. Godkendelse af at rengøringen på institutioner under udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 varetages af Rengøringssektionen, Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/75 Sagsansvarlig: dr10888 Sagsbehandler: fd Sagens formål Godkendelse af at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre skal varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Rengøringen i daginstitutioner, skoler m.v. i den tidligere Kjellerup Kommune varetages p.t. af Elite Miljø. Kontrakten med firmaet udløber pr. 31. juli Rengøringen i Silkeborg Kommunes øvrige institutioner varetages af Silkeborg Kommune v/rengøringssektionen. I forbindelse med udløbet af kontrakten med Elite Miljø, er Rengøringssektionen p.t. ved at opmåle rengøringen i de institutioner, som Elite Miljø rengør. Efter denne opmåling og justering kan Rengøringssektionen danne sig et overblik over udgiften til rengøring. Den tidligere Kjellerup Kommune havde valgt et lavere niveau for rengøring end Silkeborg Kommune. I forbindelse med hjemtagelse af rengøringsopgaven efter ophør af kontrakten med Elite Miljø overtager Silkeborg Kommune de medarbejdere hos Elite Miljø, som i dag er beskæftiget med rengøringsopgaven i ht. virksomhedsoverdragelsesloven. Der er indledt de fornødne drøftelser med Elite Miljø m.v. Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 22. januar 2007 godkendte, at der i samarbejde med de respektive afdelinger skulle arbejdes på, at rengøringen i kommunale bygninger forestås af Rengøringssektionen. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at rengøringen på udvalgets område i den tidligere Kjellerup Kommune efter 1. august 2008 og indtil videre varetages af Rengøringssektionen i Silkeborg Kommune. Side 306

10 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Side 307

11 150. Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsnr.: 08/29126 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af harmonisering af grundlaget for udbud på driftsopgaver i parker, legepladser, søbade og Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med udbud af drift af grønne områder i Silkeborg Kommune er der nogle driftsmæssige ensretninger og ændringer, som bliver indarbejdet i udbudsmaterialet. Plejen har i tidligere Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg Kommuner været forskellig på en række områder. I forbindelse med det kommende udbud fastlægges derfor ens standarder. Derudover er der områder som søges ændret for at minimere ukrudt og få en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Niveauet for græspleje på idrætsarealerne søges højnet. Fremover vil tolerancetærsklen for græsafklip på boldbanerne i vækstsæsonen være mindre end hidtil, og omfanget af topdressing af boldbaner bliver øget. Sidstnævnte giver mere tætte og jævne græsplæner med mindre ukrudt. Midlerne til intensivering af græsplejen bliver hentet fra drift af beplantninger som læhegn og hække. Udtyndingen af læhegn vil bliv udført med større interval end hidtil, og hække vil i højere grad blive klippet med fingerklipper monteret på havetraktor frem for ved manuel klipning med el-hækklippere. Det kan resultere i, at hækkene ikke er helt så pæne som nyklippede, og læhegnene vil være mindre tætte end tidligere umiddelbart efter en udtydning. En anden ensretning er, at det fremover ikke vil være standardpleje af levere og pleje sommerblomster i kummer ved idrætsanlæg. Denne opgave vil enten blive løst med midler til ekstrapleje, eller også vil opgaven blive flyttet til idrætshallerne. Alternativt vil der ikke være blomsterkummer ved idrætsanlæg. Den endelige beslutning om der opstilles kummer med sommerblomster ved idrætsanlæg kan først træffes, når budene er indkommet og vil evt. kunne udføres som bestillingsopgave. Hække i skel mellem et offentligt areal i udbud og en privat grundejer vil ikke indgå i udbudet. Hækkene skal fremover alene vedligeholdes af de private grundejere. Side 308

12 Renholdelse af fortovsarealer udfor de udliciterede arealer vil være en del af udbudet. Denne opgave har hidtil været udført af forskellige entreprenører. Ovenstående forslag vil blive indarbejdet i udbudsgrundlaget. Idrætsinspektøren anbefaler ændringsforslagene for så vidt angår idrætsanlæggene. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at de foreslåede ændringer godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 309

13 151. Godkendelse af retningslinier for offentlige legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for foreninger. Sagsnr.: 08/29269 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af retningslinier for kommunale legepladser og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. til indretning af legepladser Sagsbeskrivelse I Silkeborg Kommune var der ved kommunefusionen pr. 1. januar 2007 i alt 86 legepladser. Heraf er 20 legepladser etableret på kommunale arealer af grundejerforeninger eller andre beboerforeninger. Størstedelen af disse er beliggende i henholdsvis tidligere Gjern og Them Kommuner, og der foreligger ikke skriftlige aftaler på ansvar og pligter for disse legepladser. De kommunale legepladser og de legepladser, hvor der er foreninger, der har etableret pladsen, er generelt af meget forskellig standard. I forbindelse med at der er og bliver foretaget legepladsinspektion, er det af sikkerhedshensyn nødvendigt at fjerne redskaberne helt eller delvist. Det ikke er økonomisk muligt at foretage en udskiftning af de kasserede legeredskaber, hvorfor offentlige legepladser i områder med mange dagplejemødre har højeste prioritering. Med baggrund i det kommende udbud af driftsopgaver for parker, legepladser, søbade og idrætsanlæg er det nødvendigt at få harmoniseret retningslinierne for legepladser og formålet med de kommunale legepladser, ligesom det er nødvendigt at få klarlagt og udarbejdet aftaler med de foreninger, der har arealer stillet til rådighed til legepladser. Forslag til retningslinier er vedlagt. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at ansvaret for drift og vedligeholdelse af legepladser, hvor der er stillet kommunale arealer til rådighed for private er meget kompleks. Kommunernes Landsforening anbefaler derfor, at der udarbejdes aftaler med foreningerne, som helt klart beskriver de forpligtelser foreningen har på driftsinspektion og vedligeholdelse af redskaberne, tegning af forsikringer m.m. Som begrundelse herfor angives bl.a.: "Der gælder et strengt erstatningsansvar for ejeren af en fast ejendom i relation til personskader, der skyldes ejendommen eller dens indretning. Dette ansvar skærpes, hvis der er tale om ejendom hvortil der er almindelig adgang. Side 310

14 Det bemærkes, at der er tale om offentligt tilgængelige legeredskaber på kommunal grund, og at borgerne har en berettiget forventning om at redskaberne er indrettet og vedligeholdt efter sædvanlig kommunal standard. Det forekommer derfor særdeles tvivlsomt om kommunen bliver frigjort for ansvaret for redskabernes indretning og tilsynsforpligtelsen fordi disse opstilles af og ejes af private. En aftale bør derfor indeholde en række bestemmelser som angiver hvilke forpligtelser grundejerforeninger m.fl. har. I henhold til en sådan aftale overtager den private part således ansvaret og tilsynsforpligtelsen m.v., men kommunen vil have pligt til at sikre sig at den private part så faktisk overholder den indgåede aftale." Fritids- og Kulturafdelingen har derfor valgt at foretage hovedinspektion på samtlige legepladser for derigennem at kunne vurdere legepladsernes tilstand, og på baggrund heraf gå i dialog med grundejerforeningerne m.fl. om legepladsernes tilstand, således at begge parter kender det grundlag, hvorpå aftalen indgås. I mindre omfang vil det være muligt at være behjælpelige med udbedring af redskaberne eller at få disse fjernet. Det påregnes at dette arbejde vil foregå i løbet af sommeren og efteråret. Arealer, der er overdraget til grundejerforeninger i nyere udstykningsområder og som er omfattet af en lokalplanbestemmelse om at foreningen overtager legepladser og fællesarealer, er ikke omfattet. Udvalget vil, når arbejdet er gennemført, blive orienteret om, hvilke foreninger der er indgået aftaler med. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at retningslinierne godkendes, således at formålet med legepladserne fastlægges som foreslået at arealer, der er eller fremover stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. omfattes af retningslinierne at samtlige eksisterende aftaler med baggrund i de foretagne legepladsinspektioner revurderes og følger retningslinierne Bilag - Åben Forslag til retningslinier for kommunale legepladser herunder offentlige og kommunale arealer, der stilles til rådighed for grundejerforeninger m.fl. (156886/08) Side 311

15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 312

16 152. Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsnr.: 07/23484 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af tilbud på etablering af lysanlæg på bane 8, Søholt Idrætsanlæg. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. maj 2008, at der blev indhentet tilbud fra nedenstående 3 entreprenører. Entreprisen har nu været udbudt i underhåndsbud og i udbudsbrevet er angivet at laveste pris vil blive valgt, men generelt gælder jf. Tilbudsloven 12, at forhandlingsretten ved underhåndsbud er fri og ikke afhængig om det er pris- eller mest økonomiske fordelagtige tilbud der ligger til grund. Orbicon har den 13. juni modtaget følgende underhåndstilbud på nyt lysanlæg til bane 8, Søholt i Silkeborg: Egon Frandsen: ,00 kr. LindPro a/s ,00 kr. EnergiMidt: ,00 kr. Beløb er excl. moms. EnergiMidt er lavestbydende, men deres tilbud afviger fra de øvrige ved, at der er tilbudt en samlet kabellængde til lysanlægget som er mindre end beskrevet i tilbudslisten pos. 1. Kabellængden i tilbudslisten er projekteret til 365 m efter oplysning fra EnergiMidt, men EnergiMidt s tilbud omfatter kun 90 m, da de mener dette er tilstrækkeligt. Tilbuddene er derfor ikke sammenlignelige. Ved forholdsomregning af næstlaveste tilbud fra LindPro a/s til en kabellængde på 90 m, bliver deres tilbud efter vores beregning ,00 kr. for samme ydelse som den tilbudt af EnergiMidt. LindPro a/s har bekræftet dette overfor Orbicon. Det indstilles, at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende jf. ovenstående. Økonomiske forhold Udgiften kan afholdes indenfor at afsatte beløb på anlægsbudgettet på kr. Side 313

17 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at opgaven tildeles LindPro a/s som lavestbydende. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Lindpro a/s vælges med et bud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 314

18 153. Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsnr.: 05/12975 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forpagtningsaftale med Voel KFUM s Idrætsforening vedrørende Silkeborghallernes cafeteria. Sagsbeskrivelse Silkeborghallernes cafeteria har siden den 14. oktober 2005 været bortforpagtet til Voel KFUM s Idrætsforening. Aftalen udløber den 30. juni Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Idrætsinspektøren haft forhandlinger med Voel KFUM s Idrætsforening med henblik på en fortsættelse af aftalen. Med baggrund i de vurderinger, som p.t. foregår omkring projektet "Arena Silkeborg", findes det hensigtsmæssigt at fortsætte forpagtningsforholdet for en periode af 2½ år regnet fra 1. juli 2008 til 31. december 2010, hvor aftalen ophører uden opsigelse og yderligere varsel. Såfremt aftalen ønskes forlænget kan dette ske efter nærmere aftale parterne imellem. Forpagter kan dog i løbetiden opsige forpagtningen med 3 måneders varsel. Forpagtningsaftalen omfatter mindre tilpasninger, men følgende større ændringer foreslås: Den hidtidige forpagtningsafgift forhøjes fra kr. til kr. årligt, ekskl. moms. Dette begrundes i at Silkeborghallerne leverer rengøringsartikler til cafeteriet. Forpagtningsafgiften fremskrives som hidtil efter KL s løn- og prisfremskrivning, første gang pr. 1. januar Silkeborg Kommune har hidtil haft udgiften til samtlige forbrugsafgifter. I den nye aftale påtager Voel KFUM s Idrætsforening sig at betale renovation efter regning samt el. El afregnes med 35% af udgiften til Voel KFUM s Idrætsforening og 65% til Silkeborghallerne. Afregning sker efter bimåler. Denne fordeling af el-udgiften foreslås, under hensyn til at det elforbrugende inventar ikke er udskiftet siden Silkeborghallernes ibrugtagning. Med den korte forpagtningsperiode er det derfor for forpagter ikke rentabelt at foretage en udskiftning og derved opnår en besparelse på elforbruget. Det skønnes at forpagters andel af el-udgiften bliver ca kr. årligt ekskl. moms. De øvrige bestemmelser fremgår af vedlagte udkast til forpagtningsaftale. Voel KFUM s Idrætsforeningen har ikke yderligere bemærkninger til aftalen. Idrætsinspektøren anbefaler en fortsættelse af forpagtningen på de anførte vilkår. Side 315

19 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udkast til forpagtningsaftalen med Voel KFUM s Idrætsforening på forpagtning af Silkeborghallernes Cafeteria godkendes. Bilag - Åben Udkast til forpagtningsaftale pr Voel KFUM s Idrætsforening. (40261/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 316

20 154. Ansøgning fra Balleskolens Brass Band om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien Sagsnr.: 08/27804 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Balleskolens Brass Band søger om økonomisk støtte til koncertturné til Spanien i perioden 1. juli 8. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Orkestret skal give 7-8 koncerter bl.a. på Casemates Square og i de berømte St. Michaels Caves på Gibraltar samt på skoler, torve og hoteller i området omkring Malaga. Det er absolut nødvendigt med nye udfordringer og inspiration, så orkestret fortsat kan udvikle sig, og en turné til udlandet, hvor både musikken og det sociale samvær er i højsædet, er også den bedste måde at få indspillet nye urutinerede medlemmer på. Balleskolens Brass Band fra Silkeborg er et ungdomsorkester med 34 musikere i alderen år. Orkestret har fejret sit 25-års jubilæum bl.a. med en 14-dages koncertturné til Sydafrika, en koncert for fulde huse i Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg, udgivelse af jubilæumsbogen Brass i Balle af Kurt Balle Jensen samt indspilning af CD-en Absolut Balle i DR s studie i Århus. Orkestret har ved mange lejligheder medvirket i TV-udsendelser. Senest som optakt til Sydafrikaturen og i forbindelse med en koncert ved Riverboat Jazz Festivalen i Silkeborg. En festival, som orkestret igen medvirker i Orkestret har haft overvældende succes ved de danske mesterskaber for brass bands, hvor orkestret har placeret sig blandt landets absolut bedste ungdomsorkestre. Budget Fly- og bustransport Ophold og forplejning Honorar, dirigent/instruktør Transport af instrumenter og forsikring heraf Entréer, guider m.m Udgifter i alt Indtægter: Deltagerbetaling Indtægter i alt Underskud Side 317

21 Tidligere tilskud: 2004: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Sydafrika 2006: Tilskud til rejseudgifter til koncertturné til Italien Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 318

22 155. Ansøgning fra Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg om tilskud til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsnr.: 08/21153 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Rytmisk Musik Silkeborg søger om et tilskud på kr. til opgradering af studiet i Lydpotten og til afholdelse af studiekurser Sagsbeskrivelse Foreningen anfører i ansøgningen Studieudstyr Medlemmerne i Rytmisk Musik Silkeborg har gratis adgang til studiet i Lydpotten. Bestyrelsen i Rytmisk Musik Silkeborg har gennem lang tid prioriteret studiet højt og forsøgt at investere i udstyr, således, at medlemmerne har tidssvarende muligheder for at udvikle deres musik. Indspilningerne lægges af medlemmerne i vidt omfang ud på diverse musiksider, herunder naturligvis myspace.com, soundvenue.dk og mymusic.dk. Herudover anvendes studiet til indspilninger af grundspor for udgivelse af albums (f.eks. Dawn Of Demise). Det kan også nævnes, at Alphabeat indspillede sangene fra deres album Alphabeat i demoversion i studiet i Lydpotten. Demoindspilningerne dannede baggrund for udvælgelse af numre til deres album, der netop er udkommet i England! Det er således fortsat bestyrelsens opfattelse, at studiet så vidt muligt, skal holdes opdateret med nyt udstyr. Bestyrelsen ønsker, at investere i følgende nyt udstyr: Apple - Mac Pro dual 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon computer Frasalg af eksisterende Mac computer Western Digital SE Gb harddiske - 2 stk Waves - Platinum bundle - plug-ins (2.100 $) Motu - PCI-e 424 kort Samlet pris Studiekurser Herudover har bestyrelsen valgt at afholde endnu to studiekurser, således at flere medlemmer bliver uddannet i brug af studiet. Der står i øjeblikket 9 personer på ventelisten til deltagelse i et studiekursus. Der er plads til 5 personer på et kursus, der løber over 2 dage. Egenbetalingen fra deltagerne udgør 300 kr. pr. person. Honorar til tekniker - 32 timer å 250 kr. kr Kursusmaterialer kr Egenbetaling - 10 x 300 kr Side 319

23 Samlet udgift Finansieringsplan Investering i studieudstyr Udgift til studiekursus Udgift i alt Støtte fra Silkeborg Kommune Rytmisk Musik Silkeborg Indtægt i alt Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af nyt udstyr til studiet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 320

24 156. Ansøgning fra Skægkær Skoleorkester om økonomisk støtte til koncertrejse Sagsnr.: 08/25228 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Skægkær Skoleorkester søger om økonomisk støtte til koncertrejse til Polen og Tyskland 29. juni - 4. juli 2008 Sagsbeskrivelse Det anføres i ansøgningen Turen vil være præget af 4 koncerter: Ved Galaxy i Stettin Ved slottet i Potsdam Ved den Danske kirke i Berlin Ved slottet i Schwerin. Der vil også være tid til at se og opleve landene og styrke det sociale fællesskab. Vi er 40 blæsere og 2 ledere med på turen. Der er 34 deltagere under 25 år. Tidligere tilskud: 2006: Tilskud til rejseudgifter til musik- og kulturtur i Prag Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 150 kr. pr. deltager under 25 år til rejseudgifter, i alt et tilskud på ca kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 321

25 157. Silkeborg Kulturhistoriske Museum sender regnskab for 2007 til godkendelse Sagsnr.: 08/28766 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Godkendelse af Silkeborg Kulturhistoriske Museums sender regnskab for Sagsbeskrivelse Regnskabet udviser et overskud på kr. i 2007 mod kr. i Regnskab kr Tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Status pr Aktiver: I alt aktiver Passiver: Gæld Henlæggelser Egenkapital I alt passiver Museet havde i 2007 besøgstal på mod i BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Side 322

26 Bilag - Åben Balance pr (154364/08) - Åben Beretning for 2007 (154358/08) - Åben Resultatopgørelse 2007 (154370/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 323

27 158. Ansøgning om tilskud til Silkeborg Reggae Festival august 2008 Sagsnr.: 08/29265 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Raggapak søger om tilskud til årets Silkeborg Reggae Festival Sagsbeskrivelse Foreningen Raggapak er nystiftet, og har hjemsted i Århus Kommune. Foreningens formål er at arrangere Silkeborg Reggae Festival. Festivalen blev afholdt første gang i 2006, og er Danmarks eneste reggae festival. Festivalpladsen ligger i Bødskov i Them. Arealerne er privat ejet, og lånes ud til afholdelse af festivalen. Adskilt fra festivalpladsen er der parkering og overnatning på nabogrunde. I ansøgningen anføres bl.a. I en idyllisk dal på Silkeborgegnen afholdes Silkeborg Reggae Festival for 3. år i træk, hvor mennesker i alle aldersgrupper mødes og nyder reggaekulturen i alle dens afskygninger. Festivalen er lokaliseret nær Them i naturskønne omgivelser i en dal med træer og vandløb, hvilket gør festivalen helt unik. I bunden af dalen finder man hovedscenen hvorfra der er koncerter med jamaicanske og europæiske reggaeartister. I selv samme område ligger en scene for reggaens soundsystem-kultur, ligeledes med koncerter fra danske og internationale kunstnere. Midt på festivalområdet er der en sø, hvor der camperes ved bredden. På festivalen er der ligeledes madboder med dansk, jamaicansk og afrikansk mad bestående af højkvalitetsprodukter, hvor økologi er i fokus. Festivalen har de foregående år undladt sponsor-samarbejde, da det har været vigtigere at finde gode samarbejdspartnere med samme ideologiske holdninger. Festivalen baseres på frivilligt arbejde, og har følgende samarbejdspartnere: Gjessø El LaserTryk Pernod Richard/Havana Club Hancock Beer Hede Rytmer RubADub Sundays Lokalområdet til Silkeborg Reggae Festival Studenterhus Aarhus Danmarks Grimmeste Festival Rottotom Sunsplash (European Contest) Side 324

28 Medierne har vist stor interesse for denne unikke festival, som de foregående år har været dækket af blandt andet: Politikken, Jyllandsposten, Urban, Information, Dagbladenes Bureau, Midtjyllands Avis, Djembre, Gaffa.dk, Super Flyer, TV2 Østjylland, TV2 Nyhederne/Vejret, P3. Foreningens værdigrundlag er: Afvikling af helt unik festival med vide kulturelle rammer for et begrænset publikum (max pers. ialt). Den fortrukne reggae festival i Danmark, både for gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere. At opretholde en høj standard i form af kvalitet i konsumboderne, der i høj grad støtter op om økologi og miljø. Økonomi Festivalen blev i 2006 besøgt af 400 og i 2007 af 700. I 2008 forventes minimum gæster. Festivalen gav i 2006 og 2007 et underskud på henholdsvis ca kr. og ca kr. Billetprisen er i 2008: 500 kr. torsdag - søndag 350 kr. lørdag - Søndag 150 kr. søndag Budget Udgifter: Promotion Kunstnerudgifter Backstage Logistik Festivalplads Udgifter i alt Indtægter: Billetsalg Stadepladser Støttefester Tilskud og sponsorer Indtægter i alt Underskud Overskud ved baren og madbussen er ikke budgetteret. Overskuddet var i kr. Tidligere tilskud: 2007: Honorarstøtte på kr. Side 325

29 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en honorarstøtte på kr. i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 326

30 159. Ansøgning fra Den selvejende institution Stalden om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af "Hede Rytmer" i Indelukket Sagsnr.: 08/2694 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Den selvejende institution Stalden søger om et tilskud på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af det årligt tilbagevendende Hede Rytmer i Indelukket Sagsbeskrivelse DSI Staldens årlige tre dages arrangement Hede Rytmer afholdes i 2008 for 25. gang. DSI Stalden anfører bl.a. i ansøgningen Den Selvejende Institution Stalden blev oprettet i juni 1981, da en gruppe mennesker ville gøre noget for den rytmiske musik i Silkeborg. DSI Staldens formål er at arrangere rytmisk musik i Silkeborg. I 1984 afholdtes den første Hede Rytmer i Silkeborg i det idyllisk beliggende friluftsteater i Indelukket ved Gudenåens bred. De første år optrådte lokale bands, og senere lidt større bands mod en beskeden entré. De senere år har Hede Rytmer i Silkeborg udviklet sig til et 3 dages arrangement med de største danske navne og ind imellem kendte udenlandske bands. DSI Stalden arbejder ulønnet, både bestyrelse og en stor flok frivillige, for at fremme musikken i Silkeborg. DSI Stalden har altid sat en ære i at arrangementet løber rundt eller giver et overskud som kan være basis for næste arrangement. Vi fik et stort og mærkbart underskud i 1998 og fik da en økonomisk håndsrækning fra Silkeborg Kultur- og Fritidsudvalg. Vi har siden da fået arrangementet til at løbe rundt eller selv klaret underskuddet. I 2007 gav arrangementet et underskud på ca kr. Årsagerne var bl.a. dårligt vejr, færre besøgende og dermed en væsentligt mindre omsætning. Bestyrelsen har gjort hvad der var muligt for at svare hver sit. Det være sig leverandører, forbrug, skader m.v. Vi har nu erfaring fra 24 gange, og prøver i år at få sommerens flotte arrangement til at blomstre for 25. gang. Vi mener at have skaffet god og anerkendt musik til arrangementet, vi har hævet billetpriserne og er klar til de sidste måneders arbejde omkring PR og de mange praktiske foranstaltninger. Vi mener selv at vi har skabt en god publikumsvenlig, musikalsk sommertradition og et mindre, men vældig godt og genkendeligt brand for Silkeborg den første weekend i juli måned. Vi forventer ca publikummer over disse tre dage. Side 327

31 DSI Stalden søger om tilskud til: Garageleje vedrørende lagerplads i DSB-garage på Dalgasgade, juli 2007-juli Kontorhold, telefon, vedligeholdelse af hjemmeside samt diverse løbende udgifter Anslået revisionshonorar I alt Økonomiske forhold Stalden modtager kommunal støtte til musikerhonorarer. I kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til udgiften til leje af lagerplads i 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 328

32 160. Orientering om dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsnr.: 06/16008 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: bib Sagens formål Orientering for dispensation for sprøjtning mod gåsebillelarver. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidschefen har meddelt dispensation for sprøjtning for gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg. Der er i løbet af maj måned konstateret angreb af gåsebillelarver på de kommunale idrætsanlæg i Silkeborg Kommune. Der sprøjtes med MeritTurf, som er udviklet og godkendt specielt til bekæmpelse af gåsebillelarver. Dette er det absolut bedste til bekæmpelsesmetode, hvis man vil have en sikker effekt af en behandling. Der findes ingen gode ikke kemiske behandlingsmetoder. Der er sat stærekasser op ved de udsatte anlæg, men det kan konstateres at det ikke har den nødvendige effekt. Hvis gåsebillelarverne ikke bekæmpes vil det få væsentlige konsekvenser for de angrebne boldbaner. I yderste konsekvens vil en omlægning af banerne blive nødvendig. Omfanget af bekæmpelsen forventes at blive på mindst samme niveau som sidste år og prisen med baggrund i stigende oliepriser mv. forventes at være steget. Udgift 2007: kr Anslået 2008: kr Der sprøjtes ultimo juni/primo juli. Indstilling Kultur- og Fritidschefen forelægger sagen til udvalgets orientering. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til orientering. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Jørn Rye Rasmussen Side 329

33 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 330

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere