Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 Cykelruteplan

2 Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet 4 Cykelrutenet 4.1 Cykelstier 4.2 Cykelbaner 4.3 Cykelruter 4.4 Øvrige strækninger med cykelfaciliteter 5 Cykelparkering 6 Drift og vedligehold af cykelarealer 6.1 Krav til drift og vedligehold af cykelruter og øvrige cykelarealer 6.2 Registrering af belægningskvalitet og -renholdelse 6.3 Cykelparkering 7 Handling, finansiering og opfælgning 8 Cykelruter 8.1 Nationale ruter 8.2 Fremtidige rekreative ruter 8.3 Fremtidige cykelruter Augustenborg Broager Dybbøl og Nybøl Guderup Gråsten, Egenrsund og Rinkenæs Høruphav Nordborg Vester Sottrup Sønderborg by

4 4

5 1 Cykelpolitik Sønderborg Kommune har som vision at udvikle Sønderborg Kommune som Syddanmarks mest cyklende kommune. Flere på cykel i Sønderborg Kommune, det er et mål som vi i de kommende år vil arbejde mod at opnå. Ikke kun flere børn, der selv cykler til skole, men også flere i den erhvervsaktive alder, der cykler til arbejde og flere ældre, som cykler til deres forskellige gøremål. Sønderborg Kommune ønsker at omsætte cykelpolitikken og visionen til konkrete indsatser og handlinger gennem udarbejdelse af en cykelhandlingsplan i 2010 gældende for perioden Indsatsområderne i cykelhandlingsplanen kunne tage afsæt i følgende: Fremkommelighed. Sikkerhed og tryghed. Fysiske anlæg. Dialog, information og kampagner m.m. Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen i 2010 skal ske i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter. Cyklen er et fleksibelt transportmiddel, som er nemt at komme rundt på og parkere med, - og på de korte ture er cyklen ofte lige så hurtig som bilen. Sundhed og cykling hænger ligeledes sammen. Den motion og portion frisk luft, som vi får ved at cykle, er godt for helbredet. Når cykelturen samtidig kombineres med et trafikalt behov, f.eks. cykling til arbejde eller indkøb, opnår cyklisten to fordele på samme tid. De færre bilture medfører samtidig færre miljømæssige gener og påvirker dermed omgivelserne i en positiv retning. Nærværende cykelruteplan har til formål at give et overblik over cykelrutenettet i Sønderborg Kommune samt danne grundlag for de kommende års udvikling af cykelrutenettet. Cykelruteplanen skal være med til at sikre, at der på længere sigt etableres et sammenhængende net af cykelruter i forbindelse med den daglige transport i kommunen. Cykelruter der tilbyder cyklister og knallertkørere en god sikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Udviklingen af cykelrutenettet i Sønderborg Kommune skal koordineres med Vejdirektoratets planer for udvikling af stierne på statsvejnettet. Cykelruteplanen er en del af Sønderborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan. Planerne beskriver tilsammen de målsætninger og aktiviteter på vej- og stiområdet, som Sønderborg Kommune vil arbejde efter i de kommende år. Cykelruteplanen indeholder målsætninger for det fremtidige cykelrutenet, herunder den fremtidige udbygning, en række forskellige krav til den fysiske udformning alt afhængig af hvilken kategori stierne tilhører, samt krav til stiernes drift og vedligehold. Gennemførelse af konkrete tiltag kan udover de politisk tildelte budgetmidler til området komme fra ansøgninger om midler fra den statslige cykelpulje 5

6 6

7 2 Cykling, sundhed og miljø Cykling og sundhed hænger sammen. Sundhedsstyrelsen anbefaler en halv times motion hver dag, og for børnene én times motion om dagen. Motionen forøger middellevetiden og forebygger bl.a. hjertekarsygdomme, sukkersyge, kræftformer, knogleskørhed og depressioner. Den teknologiske udvikling har i stigende grad formindsket den fysiske udfoldelse i dagligdagen i form af bl.a. stillesiddende arbejde. Mange dyrker ikke organiseret sport, og mange får kun regelmæssig motion ved at gå og cykle. Derfor er valget af transportmiddel vigtigt for vores sundhed. Den halve times daglige motion kan f.eks. opnås ved at cykle til arbejdspladsen, foretage indkøb på cykel eller cykle til fritidsaktiviteter. For mange danskere er den primære årsag til at cykle motion og frisk luft. En bedre fysik, færre sygedage og ikke mindst en bedre mental tilstand, er noget der vægter højt. At cyklen samtidig er et individuelt transportmiddel, som ikke er bundet af køreplaner eller kø-kørsel i myldretiden, gør kun cykling mere værd. Tidsmæssigt har forskellige undersøgelser vist, at cyklen på de kortere ture op til 5 km, ofte er hurtigere end bilen og samtidig er cyklen lettere at parkere. På de længere afstande kan cyklen i kombination med kollektiv trafik også være et alternativ til bilen, ligesom nogle bilister vil være interesseret i at cykle, hvis der findes et sammenhængende og trafiksikkert net af cykelruter med en høj indbygget komfort og fremkommelighed. Jo flere der cykler, jo mere synlig bliver cykeltrafikken i gadebilledet. Det har betydning for indstillingen til at cykle cyklens image, men også for cyklisternes sikkerhed. At kollegerne, kammeraterne og vennerne cykler kan øge motivationen til selv at cykle at det er in at cykle. En større fysisk synlighed af cyklerne vil også medføre, at bilisterne ikke så let glemmer cyklisterne ved f.eks. svingmanøvrer, og at forventningen om at der nok kommer en cyklist så jeg må hellere kigge efter inden jeg kører - bliver mere udtalt. For børnene har det stor betydning, at de allerede fra en tidlig alder lærer at færdes i trafikken. At lære de skrevne og uskrevne færdselsregler således at også de har friheden til at kunne færdes frit og på egen hånd at være selvhjulpen i trafikken. Forældrene aflastes samtidig ved, at børnene ikke skal følges eller transporteres til alle deres gøremål, skole, kammerater, fritidsinteresser osv. Ingen børn lærer at færdes i trafikken på bagsædet i en bil! Cykeltrafikken medfører ingen støjgener og ingen luftforurening og kan som sådan kaldes et bæredygtigt og miljørigtigt transportmiddel. Men de miljømæssige aspekter spiller ofte kun en lille eller slet ingen rolle i forbindelse med den enkeltes valg af cyklen eller ej. Derimod har cykeltrafikken på dette område en samfundsmæssig betydning, og hvis alle cyklisterne pludselig fandt på at køre i hver sin bil, så vil trafikforholdene på vores i forvejen belastede veje blive langt værre. Endelig er cyklen et billigt alternativ til den motoriserede trafik. Men det har ofte kun betydning i forbindelse med anskaffelsen af bilen. Har vi råd til en bil eller bil nr. 2, eller kan vi nøjes med at cykle. Hvis bilen og cyklen står side om side i garagen, har det økonomiske incitament formentlig ingen betydning for valget af transportmiddel, det er vi for velhavende til. Her er det motionen og den friske luft, som betyder noget. 7

8 8

9 3 Målsætninger for cykelrutenettet Formålet med cykelruteplanen er at få udvalgt og koordineret de kommende års aktiviteter, der skal igangsættes for at fremme cykeltrafikken i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune sætter i denne plan fokus på både transportstier og rekreative stier. Sikkerheden for cyklister prioriteres højt i alle trafikprojekter på lige fod med trafiksikkerheden for bilister. Målet er at sikre både nær- og fjerntrafik en god og sikker afvikling med særlig fokus på de bløde trafikanter og miljøet. Dette mål skal nås ved at sætte mere fokus på det at cykle i Sønderborg Kommune, at skabe mere opmærksomhed omkring cykling, at sikre en større tryghed ved det at cykle samt på længere sigt at etablere flere cykelstier langs de overordnede veje, samtidig med at der generelt sikres en høj vedligeholdelsesstandard for alle stier. Planlægningen af cykelrutenettet tager højde for sikkerhed og tryghed, tilgængelighed og fremkommelighed, direkte ruter, sammenhæng og overskuelighed. Cykelruteplanen har til hensigt at angive, hvor der bør være cykelruter i Sønderborg Kommune. Der er i planen lagt vægt på at skabe cykelruter, som kommunen vil have de lette trafikanter til at benytte. Således er fokus i første omgang lagt på at skabe et rutenet i byerne, pendlerruter, dvs. ruter mellem bolig skole, bolig arbejde, bolig centerfunktioner og bolig - terminaler. Der er således set på, hvor de forskellige funktioner ligger i forhold til det eksisterende cykelrutenet samt hvor de store strømme af lette trafikanter er. Cykelruterne er derefter forsøgt lagt, hvor der vurderes at være et behov, men ikke nødvendigvis der, hvor der sker uheld. Den udveksling, der er mellem byerne i kommunen vurderes primært at ske via rekreative ruter eller regionale og nationale cykelruter. Cyklisters og fodgængeres færden og krydsning af en vej er forbundet med en væsentlig uheldsrisiko, hvor en eventuel skadesgrad på den lette trafikant kan være stor. Der skal derfor i forbindelse med cykelruterne i byerne tages særligt hensyn til de lette trafikanter især ved krydsning mellem vej og sti. Der bør derfor sikres trygge krydsningsmuligheder og evt. etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvor hastigheden ønskes nedsat af hensyn til cykeltrafikken. Det er desuden en målsætning at Sønderborg Kommune BYPAD* certificeres for at få mere kvalitet i cykelpolitikken. BYPAD* certificeringen skal foretages i cykelhandlingsplanperioden Der skal arbejdes på at mange offentlige og private virksomheder tilsluttes ordningen omkring en cykelvenlig arbejdsplads. Dette for at motivere og give gode vilkår for cyklende medarbejdere. Det drejer sig i bund og grund om at gøre det fedt at være cyklist - her kunne tænkes i særligt attraktive betingelser for cyklister, herunder at tillade cykling mod ensretning, tillade cykling tværs gennem en park, etablere seperate signalanlæg for cyklister, således at de må svinge til højre for rødt osv. Konkrete målsætninger for området opstilles i cykelhandlingsplanen i 2010 i samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere. * BYPAD: Bycicle Policy Audit -> Europæisk kvalitetsstandard for fremme af cykeltrafik 9

10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cykelruter i Sønderborg Kommune 10

11 4 Cykelrutenet Hurtige, direkte og sikre ruter har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Derfor er der udpeget en række cykelruter, der er med til at skabe et sammenhængende stisystem i byerne i Sønderborg Kommune. Cykelruterne består af en kombination af stier i eget tracé, cykelstier og cykelbaner afhængig af, om vejen er en gennemfartsvej, fordelingsvej eller lokalvej således, at gående og cyklende kan færdes ad trygge og sikre ruter. Planen for den fremtidige stistruktur er baseret på følgende tre kategorier: Cykelstier Cykelbaner Cykelruter. 4.1 Cykelstier Cykelstier eller stier i eget tracé defineres som stier langs veje. Stierne kan være delt i cykelsti og gangsti. Cykelstier langs veje skal minimum være 1,7 m ved ensrettet sti og 2,5 m ved dobbeltrettet sti. Cykelsti som delt sti skal være minimum 1,5 m. Cykelstierne har til hensigt at give nogle trygge og sikre forbindelser internt i et boligområde, mellem forskellige boligområder, mellem boligområder og skole, til fritidsfunktioner samt mellem byer. Der er opstillet følgende retningslinier: Stierne etableres med fast belægning (asfalt eller flisebelægning med lav rullemodstand). Stier, der kun benyttes i begrænset omfang eller som har karakter af naturstier, kan anlægges i grus eller stenmel. Stierne kan ved hjælp af f.eks. afmærkning eller belægningsskift opdeles i et areal forbeholdt gående og et areal forbeholdt cyklende. Cykelstierne er belyst vha. separat stibelysning eller gadebelysning i byzonen. I landzone er stierne som udgangspunkt ikke belyst. Stibomme skal være belyste. Krydsning af gennemfartsveje og fordelingsveje sker så vidt muligt i signalkryds eller rundkørsel, mens cyklisterne kan forvente vigepligt i nogle af de mindre kryds. Cykelstierne i byzone bør i lighed med fortov føres ubrudt forbi lokalvejenes udmundinger og således samtidig fungere som overkørsel til sidevejen. I nødvendigt omfang kan der vejvises fra stierne til de enkelte områder og gader. Hvor der er væsentlig cykeltrafik, eller hvor et behov kan konstateres eller sandsynliggøres, bør der anlægges cykelsti. Ved nyanlæg i byområder, der er planlagt med trafikadskillelse, bør stier etableres i eget tracé. I byområder, der ikke er planlagt med trafikadskillelse, eller hvor en planlagt trafikadskillelse ikke er effektiv, bør der anlægges almindelige cykelstier langs gennemfartsveje og fordelingsveje, suppleret med hovedstiruter ad lokalveje. 11

12 4.2 Cykelbaner 4.3 Cykelruter 4.4 Øvrige strækninger med cykelfaciliteter Cykelbaner defineres som cykelstier, der er adskilt fra kørebanen af en ubrudt kantlinie og afmærket med cyklistsymbol eller skilte. Bredden af cykelbanen skal minimum være 1,2 m. Hvor der kun er få cyklister, hvor pladsforholdene er snævre, og hvor ressourcerne er små, kan der etableres cykelbane, adskilt fra køresporet ved en 30 cm bred ubrudt kantlinie. Cykelruter defineres som et længere forløb af stier og / eller cykelveje, som udgør en sammenhængende forbindelse fra en del af byen til en anden eller til bestemte mål i byen som f.eks. idrætsanlæg og skoler. Cykelruterne bruges som ruter mellem bolig skole, bolig arbejde bolig centerfunktioner og bolig terminaler. Cykelruter har til formål at give sikre og trygge forhold for cyklister og knallertkørere på gennemfartsveje og fordelingsveje. Derudover indgår cykelruterne i det regionale og nationale cykelrutenet. Udover cykelruterne er der allerede etableret interne stisystemer i en række boligområder, stier i eget tracé og veje med cykelsti/cykelbaner. Alle disse stier har stor betydning for cykeltrafikken både på de korte interne cykelture og som adgangsveje til og fra cykelruterne. Derfor vil disse stisystemer naturligvis vedblive fremover med en kvalitet som i dag. 12

13 5 Cykelparkering Cyklen står oftest parkeret mere end 23 timer i døgnet. For cyklisterne er det derfor lige så vigtigt at kunne parkere sin cykel sikkert og nemt ved henholdsvis bolig og rejsemål, som det er at kunne køre sikkert og komfortabelt på cykel. Derfor skal det sikres, at der ved relevante rejsemål for cyklisterne etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser, at cykelparkeringspladserne er hensigtsmæssigt placeret og har en hensigtsmæssig udformning. Cykelparkering fortjener opmærksomhed, professionalisme og nytænkning. Gode cykelparkeringsfaciliteter kan medvirke til bedre orden på offentlige og private arealer, til færre cykeltyverier og flere cyklister. Ved at tænke visionært er det altid muligt at få plads til faciliteter til cykelparkering på de rigtige steder i et tilstrækkeligt antal, og af de standarder, der passer til behovet. Mange steder findes cykler parkeret udenfor stativerne, selvom der er rigeligt med ledige pladser i stativerne. Dette kan skyldes, at cykelparkeringsfaciliteterne er malplaceret, af forkert standard eller af for dårlig kvalitet. Cykelparkeringskapacitet Der bør være tilstrækkelige cykelparkeringsfaciliter af de mest hensigtsmæssige standarder ved alle større rejsemål, såsom: - Arbejdspladser - Skoler og uddannelsessteder - Stationer og større stoppesteder - Bycentre - Indkøbscentre og stormagasiner - Forlystelses- og kultursteder - Stadions og idrætsanlæg - Rekreative mål (skov, strand mv.) En vigtig parameter er varigheden af parkeringen, der ofte er afgørende for et fornuftigt valg af standard på cykelparkeringsfaciliteten. Cyklister vil som regel være villige til at parkere deres cykler længere fra rejsemålet, hvis standarden er høj fx i aflåste rum med overdækning. Kapaciteten opgøres fordelt på behovet for korttids-, time-, heldags samt natparkering, så behovet for antallet af pladser for de enkelte standarder kan fastlægges. Ved de største rejsemål, fx ved stationer, stormagasiner, større arbejdspladser i bycentre osv., vil der ofte være knaphed på arealer. Her er der principielt to muligheder at vælge i mellem: Cykelparkeringsnorm Butikscentre og Handelsgader 4-8 pladser pr. 100 m 2 butiks- og lagerareal Kontorer 1-4 pladser pr. 100 m 2 kontor- og lagerareal Skoler og uddannelsessteder Idrætsanlæg, biografer, teatre mv pladser pr. 100 elever pladser pr. 100 brugere/gæster Hospitaler pladser pr. 100 senge Parker, strande og forlystelsesparker pladser pr. 100 brugere/gæster Kilde: Cykelparkeringshåndbogen, Dansk cyklist forbund Ændre arealfordelingen til fordel for cykelparkering, fx ved at inddrage bilparkering til cykelparkering enten på P-pladser, hvor større arealer kan frigøres eller ved kantstensparkering, hvor der typisk kan være 8-10 cykler pr. bilplads. Komprimering af cykelparkeringen fx. ved mere hensigtsmæssig indretning, etablering af to etages cykel-parkering, etablering af P huse for cykler eller cykelparkeringsautomater. 13

14 Standarder Der findes principielt 4 standarder for cykelparkeringsforhold: Intet stativ, stativ, stativ med overdækning, aflåst/overvåget stativ med overdækning. Ved korttidsparkering under 30 minutter bør cyklen kunne stilles på støtteben eller i stativ lige ved siden af hoveddøren, men låsning af cyklen til stativet er unødvendig. Ved timeparkering op til 4 timer bør låsning af forhjul og stel til stativ kunne foretages, overdækning overvejes. Ved arbejdspladser, skoler, uddannelsessteder og terminaler anbefales det at dagsparkering etableres med overdækning og med mulighed for låsning af cykel til stativ, overvågning/aflåste rum kan overvejes i forhold til frygt for tyveri. Natparkering ved boliger og terminaler bør kunne foregå i overdækkede, aflåste rum. Tryghed Tryghed er et vigtigt parameter i placering og udformning af cykelparkeringen. Adgangsforholdende til og fra cykelparkeringen samt cykelparkeringsområdet, må ikke være mørk og utryg at benytte. Der bør stilles krav til belysning, overskuelighed og gennemsigtighed og cykelparkering bør placeres, hvor mennesker naturligt kommer forbi. Cykelparkeringen bør sikre effektivt mod tyveri og hærværk. Det kan gøres ved at sørge for aflåste parkeringer eller overvågning eller mulighed for at cyklen nemt kan låses fast. Tilgængelighed Cykelparkeringen skal være let at finde og nem at overskue. Om nødvendigt må der skiltes tydeligt, således at man kan se hvor man kan finde forskellige typer af parkering. Cykelparkeringen skal være hægtet ordentligt op på cykelnettet og adgangsvejene til og fra cykelparkeringen skal være sikre og komfortable og må ikke medføre farlige trafiksituationer og konflikter med den øvrige trafik. Ved cykelparkeringsarealerne skal der være ordentlig plads for cyklisterne til at bremse og stå af og på cyklen på en sikker måde og uden at den øvrige trafik generes. Parkering ved kollektive trafikknudepunkter Foruden de eksisterende cykelparkeringsmuligheder ved de kollektive trafikknudepunkter i kommunen bør der også ved en række af de meget benyttede busstoppesteder blive etableret cykelparkering. Det drejer sig både om busstoppesteder på landet og i byområderne. Det er vigtigt, at cyklen kan parkeres hele dagen, hvis cyklen benyttes i forbindelse med offentlig transport til/fra skole eller arbejde. Etablering af ordnede forhold ved cykelparkeringspladserne er med til at gøre det mere attraktivt at benytte en kombination af cykling - kollektiv trafik på de længere afstande. Cykelparkeringen bør... være meget tæt på rejsemålet have pladser nok være nem at bruge være overskuelig og tryg være let at finde være sikker og tryg at komme til og fra være udformet, så den støtter cyklen uden at ødelægge den være aflåst eller give mulighed for at låse cyklen fast være flot, passe ind i omgivelserne og gerne forskønne det lokale miljø beskytte cyklen, især sadlen, mod regn og sne. være solid samt vedligeholdelses og rengøringsvenlig. Ikke alle cykelparkeringsanlæg skal opfylde alle krav, men det vil være en god idé at tage højde for alle punkterne, så man har forholdt sig til samtlige krav. Kilde: Cykelparkeringshåndbogen, Dansk cyklist forbund 14

15 6 Drift og vedligehold af cykelarealer Vejarealernes drift og vedligehold har betydning for, hvor meget der cykles. Dårlige belægninger eller manglende vedligeholdelse og renholdelse kan medføre punkteringer, påkørsel af genstande, at man vælter med cyklen og dermed at cyklisterne mister lysten til at cykle. Gode og renholdte belægninger er derimod med til at sikre cyklisterne en høj komfort og god fremkommelighed. Det signalerer samtidig kvalitet, hvilket har betydning for cyklens image. Drift og vedligehold af vejarealerne er derfor en vigtig faktor i forbindelse med at fremme cykeltrafikken, særligt på de udpegede cykelruter. Derfor er der opstillet en række krav til drift og vedligeholdelse af cykelruterne, de øvrige veje med cykelstier/cykelbaner samt cykelstier i eget tracé. For at sikre at kravene overholdes, gennemføres med mellemrum en registrering af cykelstiernes tilstand samt via et cykelmelderkorps en kontinuerlig kvalitetssikring af driftstilstanden på cykelarealerne. 6.1 Krav til drift og vedligehold af cykelruter og øvrige cykelarealer For cykelruterne, øvrige strækninger med cykelsti/cykelbane og stier i eget tracé er der opsat en række krav til drift og vedligehold, herunder belægningernes kvalitet. For det øvrige vejnet er der ikke i relation til cyklisterne opsat særlige krav. Her følges de krav til drift og vedligehold, som er knyttet til den enkelte vejstrækning. Følgende krav er opstillet: - Cykelstier med fast belægning fejes minimum ca. 1-2 gange pr. år. I løvfaldstiden suppleres der evt. med ekstra fejning. Cykelbaner fejes i forbindelse med den øvrige gadefejning. - Cykelstier og cykelbaner sneryddes i overensstemmelse med kommunens plan for vintervedligeholdelse. 6.2 Registrering af belægningskvalitet og - renholdelse Registrering af belægningskvalitet sker gennem en gennemkørsel på cykel af samtlige cykelruter minimum hver 3. år og for alle øvrige strækninger med cykelstier, strækninger med cykelbaner og stier i eget tracé (herunder de rekreative stier) minimum hver 5. år. På den baggrund udpeges de strækninger, der ikke opfylder kravene, og som dermed bør have fornyet belægning. Borgerne i Sønderborg Kommune har ligeledes mulighed for via kommunens hjemmeside at indberette om problemer på kommunens veje og stier som f.eks. huller i cykelstierne. 6.3 Cykelparkering Det er vigtigt, at cykelparkeringsanlæg i hele deres levetid er indbydende og brugervenlige og ikke bliver grimme og forfaldne. Derfor er det vigtigt at renholdelse og løbende vedligeholdelse indgår som en væsentlig del af kravene til udformning og materialer. Der skal jævnligt fjernes fx visne blade eller papiraffald, og det skal ligeledes være muligt at fjerne graffiti, da graffiti signalerer forfald og utryghed. Ligeledes er det vigtigt at anlægget er robust overfor hærværk og at det er reparationsvenligt, når skaden er sket. 15

16 16

17 7 Handling, finansiering og opfølgning For at sikre at cykelruteplanen er dynamisk, vil der løbende ske en opdatering og fornyelse af aktiviteterne omkring det at cykle i Sønderborg Kommune. Prioritering af hvilke aktiviteter der igangsættes, vil ske ud fra følgende kriterier: Effekt overfor det at øge mængden af cykeltrafik Effekt på sikkerhed, tryghed og fremkommelighed Sammenhæng med eksisterende aktiviteter Initiativerne i cykelruteplanen vil blive indarbejdet i Sønderborg Kommunes årlige budgetlægning. Det betyder, at politikken som minimum justeres en gang om året, og de enkelte initiativers vigtighed afvejes i forhold til andre kommunale opgaver. Desuden påtænkes der gennemført årlige cykeltællinger for her at kunne følge udviklingen i cykeltrafikken. Ligeledes vil der i forbindelse med nogle af aktiviteterne blive gennemført før- og efteranalyser for at kunne vurdere effekten af disse. Sammenhæng med eksisterende planer De årlige økonomiske bevillinger Finansieringen af aktiviteterne i cykelruteplanen vil såvel ske via basis-bevillingerne i de forskellige forvaltninger, via anlægsbevillinger og via finansiering fra virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner, nationale og regionale puljer mv. 17

18 \ \ Rute 5 - Østkystruten \ \ \ \ \ \ \ \ \ Rute 8 - Sydhavsruten \ \ \ Rute 8 - Sydhavsruten Nationale cykelruter i Sønderborg Kommune 18

19 8 Cykelruter Cykelrutenettet i Sønderborg Kommune består af nationale ruter, rekreative ruter og de lokale cykelruter. 8.1 Nationale ruter Der findes 11 nationale cykelruter, hvoraf 2 passerer gennem Sønderborg Kommune, nemlig Sydhavsruten mellem Rudbøl og Møn og Østkystruten mellem Skagen og Sønderborg. De nationale ruter tilbyder et landsdækkende net af cykelruter med forskellige oplevelser gennem det danske land og er primært rettet mod cykelturister. Det nationale rutenet har flyttet feriecyklisterne fra at være spredt på hele landets bivejsnet til primært at følge de afmærkede cykelruter. Figur 1: Rute 8 - Sydhavsruten Det lokale cykelrutenet i Sønderborg Kommune forbinder til de nationale cykelruter på centrale steder. Figur 2: Rute 5 - Østkystruten 19

20 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cykelruter og rekreative ruter i Sønderborg Kommune 20

21 8.2 Fremtidige rekreative ruter De rekreative cykelstier, er stier, der skal sikre adgang på cykel fra byerne i Sønderborg Kommune og ud til kommunens mange værdifulde landskabsområder, samt skabe forbindelse mellem disse områder. Målene for de rekreative cykelstier vil typisk være kysten, skove og søområder. Med det rekreative stinet skabes der muligheder for såvel korte ture omkring byerne og sommerhusområderne, samt længere ture ud i landskabet og sundhed, motion, frisk luft og skønne naturoplevelser vil være incitamenterne til at vælge en tur langs de rekreative cykelruter. De rekreative cykelruter kan på delstrækninger være sammenfaldende med de overordnede cykelruter, men udgør ofte lokale, rekreative, mindre og turismæssigt interessante cykelruter på svagt befærdede veje, cykelstier og grusveje. De rekreative ruter vil ofte blive benyttet i forbindelse med cykelturisme og der vil typisk være såvel landskabelige som kulturhistoriske oplevelser undervejs. Sønderborg Kommune har en lang række naturskønne områder og et veludbygget rekreativt cykelrutenet vil sikre borgerne nem adgang til disse herligheder og samtidig tilskønne at naturen opleves til fods eller cyklende fremfor i bil. 21

22 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cykelruter i Sønderborg Kommune 22

23 8.3 Fremtidige cykelruter I det følgende angives, hvor der påtænkes etableret cykelruter i Sønderborg Kommune. Cykelruterne er placeret således, at der skabes en mere tryg forbindelse mellem bolig skole, bolig arbejde, bolig centerfunktioner og bolig terminaler. Der er ikke udarbejdet anlægsskøn samt vurdering af de årlige driftsudgifter i forbindelse med udbygning af cykelruterne. Østerkobbel Kettingvej Stavensbølgade Landevejen - Augustenborg - Broager - Dybbøl og Nybøl - Guderup - Gråsten, Egernsund og Rinkenæs - Høruphav - Nordborg - Vester Sottrup - Sønderborg Figur 3: Cykelruter i Augustenborg. Brovej Møllegade Storegade Dyntvej Nejsvej Cykelruter Skoler Sportsfaciliteter Fritidsklubber / ungdomsklubber Station Figur 4: Cykelruter i Broager. 23

24 Østergade Fynshavvej Dybbøløstenvej Sottrupvej Nordborgvej Amtsvejen Omfartsvejen Bøffelkobbelvej Amtsvejen Flensborg Landevej Figur 5: Cykelruter i Dybbøl og Nybøl. Figur 6: Cykelruter i Guderup. Cykelruter Skoler Sportsfaciliteter Fritidsklubber / ungdomsklubber Station 24

25 Skovbyvej Vestervej Skovsholm Søndre Landevej Figur 7: Cykelruter i Gråsten, Egernsund og Rinkenæs Figur 8: Cykelruter i Høruphav. 25 Kongevej Sildekulevej Egernsund Brovej Brovej Årsbjerg Nederbyvej Sejrsvej

26 Storegade Ringvej Aabenraavej Basaavej Oksbølvej Nordborgvej Gl. Landevej Stationsgade Figur 9: Cykelruter i Nordborg. Figur 10: Cykelruter i Vester Sottrup. Cykelruter Skoler Sportsfaciliteter Fritidsklubber / ungdomsklubber Station 26

27 Figur 11: Cykelruter i Sønderborg. 27 Augustenborg Landevej Borgmester Andersens vej Søndre Landevej Ringgade Alsgade Ringgade Ringridervej Vestermark Arnkilgade Aabenraavej Dybbølgade

28

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere