Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark"

Transkript

1

2 Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven Vejle Telefon Udgivelsesår: November 2006 Forfattere: Forsidefoto: Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Oprensningsprojekt på et tidligere renseri i Nørre Aaby. Foto med tilladelse fra Orbicon 2 november 2006

3 1. SAMMENFATNING INDLEDNING OPGAVEN OG FOKUSOMRÅDER KERNEOPGAVER SAMARBEJDE MED KOMMUNER, STATSCENTRE M.V UDVIKLINGSOPGAVER KOMMUNIKATION PROCESSEN FOR ARBEJDSPLAN STØRST RISIKO FØRST INDSATS BUDGET DET KORTLÆGGER VI ER DER FORURENET? AMTERNES ARBEJDE FØRES VIDERE KÆRGÅRD PLANTAGE GRINDSTED BY DET SÆTTER REGIONEN I GANG UDVIKLINGSOPGAVER SIKRING AF BØRNEHAVEAREALER SÆRLIG INDSATS TIL BOLIGEJERE DER ER FORSKEL PÅ JORDFORURENING NEDLAGTE BENZINSALGSSTEDER NYBYGGERI, JORDFLYTNING OG ÆNDRING AF AREALANVENDELSE OPLYSNINGER TIL BORGERE OG ANDRE INTERESSENTER...29 Bilag: Bilag 1 Videregående undersøgelser som videreføres i 2007 Bilag 2 Oprensningsprojekter som videreføres i 2007 Bilag 3 Drift af oprensningsprojekter i 2007 Bilag 4 Monitering og overvågning i 2007 Bilag 5 Nye undersøgelser i 2007 Bilag 6 Nye oprensningsprojekter i 2007 Bilag 7 Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande 3 november 2006

4 4 november 2006

5 1. Sammenfatning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord (udmøntning af kommunalreformen). Regionens kerneopgaver på jordforureningsområdet har karakter af myndigheds- og driftsopgaver. Det er målet for arbejdet i 2007, at der etableres og videreføres en stabil drift, således at opgaveløsningen kan ske på et løsningsorienteret og højt fagligt niveau. Samtidig er fokus rettet mod at efterspørgslen på afgørelser og oplysninger i jordforureningssagerne fra borgere, kommuner ejendomsmæglere og kreditinstitutter mfl. kan løses tilfredsstillende. Regionen er i en opbygningsfase. Det har ikke været muligt at foretage en tværgående regional prioritering, hvor hver eneste sag i de 4 amter vurderes i forhold til hinanden. I 2007 vil regionen etablere grundlaget og værktøjer for at kunne foretage en regional prioritering med henblik på arbejdsplanen for Planen for 2007 bygger derfor på en videreførelse af de 4 amters arbejde og vedtagne principper herfor. Hovedprincippet er at de forureninger, som udgør den største risiko for grundvand og menneskers sundhed tages først. Planen for indsatsen i 2007 indeholder: Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i En prioritering af den indsats som Region Syddanmark vil udføre indenfor den afsatte budgetramme på 37 mio. kr. i For at sikre fremdrift og kontinuitet i opgaveløsningen, er det nødvendigt med en balance mellem de ressourcer der afsættes til de forskellige opgaver. Figuren herunder summerer den del af regionens indsats som gennemføres for egne midler. Trin Mange Indsamling af oplysninger V1- kortlægges 210 V2-undersøgelser V2-kortlægges 40 Videregående undersøgelser 23 Oprensninger 28 Drift af afværgeanlæg Ingen mistanke Ingen offentlig indsats Ingen forurening Rådgivning. Ingen offentlig indsats Rådgivning Monitering Afsluttet oprensning 5 november 2006

6 Hertil kommer at Region Syddanmark overtager 2 sager som har særlig bevågenhed. Det drejer sig om forureningen ved Kærgård Plantage og forureningen ved Grindsted By. På budgettet for 2007 er der afsat henholdsvis 2 mio. kr. og kr. til det videre arbejde på disse sager. Opgaven med at undersøge og rense de forurenede grunde er omfattende og omkostningstung. Samtidig er løsningerne ofte teknisk vanskelige og komplicerede. Med det mål at få et bedre resultat for de samme penge og/eller at sænke omkostningerne, er der derfor behov for løbende at udvikle nye metoder og teknikker. Regionen vil i 2007 som projektansvarlig videreføre en række udviklingsprojekter under Miljøstyrelsens teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. Projekterne er startet op af de fire amter. Foruden de projekter som er i gang, vil regionen arbejde aktivt for at blive inddraget i nye projekter under den samme ordning. Først i det nye år vil det desuden blive konkretiseret og prioriteret hvilke nye projekter der i øvrigt skal sættes i gang i Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. på regionens budget for Det forventes at Region Syddanmark skal gennemføre videregående undersøgelser på boliggrunde finansieret efter den særlige værditabsordning for ejere af helårsboligejendomme. Desuden gennemfører Oliebranchens Miljøpulje videregående undersøgelser og eventuelt oprensninger på 173 tidligere benzinsalgssteder i regionen. Også andre private, kommuner og bygherrer forventes at gennemføre et stort antal forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med nybyggeri, anlægsarbejder, jordflytninger, ændringer af arealanvendelsen m.v. Strukturreformen og flere lovændringer nødvendiggør at Region Syddanmark indgår i nye samarbejdsrelationer med andre myndigheder, fastlægger nye administrative procedurer for en række opgaver, opstiller principper og målsætninger for arbejdet i 2008 og fremover mv. Igangværende indledende og videregående undersøgelser kan afdække forureninger, der kan få indflydelse på prioriteringen. Efter jordforureningsloven kan prioriteringen fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er medtaget i planen, hvis det skønnes nødvendigt. Videregående undersøgelser og oprensningsprojekter, der eventuelt ikke kan gennemføres i 2007, vil indgå i prioriteringen for Planen medfører i øvrigt ingen rettigheder eller pligter for grundejerne. 6 november 2006

7 2. Indledning Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet sker på grundlag af jordforureningsloven (Lov om forurenet jord, Lov nr. 370 af 2. juni 1999) med ændringer. Hovedformålet med jordforureningsloven er at forhindre, forebygge, fjerne eller begrænse skadevirkninger fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Det sikres f. eks. ved at fjerne akutte virkninger fra jordforurening på f.eks. indeklimaet i en bolig eller ved at give beboere råd om, hvordan de kan undgå kontakt med jordforurening. Desuden målretter jordforureningsloven den offentligt finansierede indsats overfor jordforurening til områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt til boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Endelig har loven til formål at forhindre, at jordforurening spredes til områder der ikke er forurenede, f.eks. i forbindelse med flytning af jord eller spredning i grundvandet. Figur 1. Mulige sprednings- og eksponeringsveje fra en forurenet grund Forureningerne kan f.eks. stamme fra forurenede industrigrunde og nedlagte lossepladser og kan bestå i affald og kemikalier, der enten er nedgravet, udsivet fra rør og kloakker eller spildt på jorden. Luftbåren forurening langs stærkt trafikerede veje samt opfyldte områder kan også udgøre en risiko. I visse tilfælde kan terrænnært forurenet grundvand også medføre en sundhedsmæssig risiko på grund af afdampning til boliger ovenpå forureningsfanen. 7 november 2006

8 Regionens opgaver på jordforureningsområdet er: At opspore og kortlægge forurenede og muligt forurenede arealer samt grundvandsforureninger i tilknytning hertil. At gennemføre orienterende tekniske undersøgelser på muligt forurenede arealer, herunder undersøgelser efter anmodning fra grundejer på kortlagte boliggrunde indenfor en frist på 1 år. At gennemføre miljø- og sundhedsmæssigt begrundede forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor jord- og grundvandsforureninger i indsatsområderne efter jordforureningsloven. At gennemføre forureningsundersøgelser og oprensninger på kortlagte helårsboligejendomme efter værditabsordningen for boligejere. At varetage myndighedsopgaver på kortlagte arealer, særligt i forbindelse med privatfinansierede undersøgelser og oprensninger, herunder Oliebranchens Miljøpulje, DSB og Forsvaret, og i forbindelse med byggeri og anlæg, arealanvendelsesændringer og jordflytninger. At rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer. At behandle forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater og grundejere/købere. Den offentlige indsats overfor jordforurening er meget forskellig og afhænger af forureningens art og omfang og dens eventuelle risiko overfor mennesker, grundvand og miljøet i øvrigt. Ofte består indsatsen i en hel eller delvis bortgravning af den forurenede jord, oppumpning af forurenet grundvand m.v. Indsatsen på lettere forurenede arealer, hvor jorden alene er forurenet med stoffer, der ikke truer grundvandet eller indeklimaet i boliger (f.eks. tjære eller tungmetaller), sker i form af rådgivning om, hvordan beboere og andre brugere kan undgå at komme i kontakt med den forurenede jord. Region Syddanmark kan i særlige tilfælde undersøge og oprense børneinstitutioner der er lettere forurenede. De forurenede grunde, der ikke er omfattet af den offentlige indsats, kortlægges for bl.a. at undgå spredning af forurenet jord og for at forebygge at yderligere forureningsproblemer opstår i forbindelse med ændring af arealanvendelsen og bygge- og anlægsarbejde. Eventuel nødvendig oprensning af disse grunde udføres blandt andet for bygherrens egen regning. Fra den 1. januar 2007 hæves niveauerne for, hvornår grunde der er forurenede med f. eks, tjærestoffer og tungmetaller skal kortlægges. Kun grunde, der er kraftigt forurenede, vil fortsat være kortlagte, medens de lettere forurenede grunde udgår af kortlægningen. Regionen får ansvaret for at gennemgå alle de kortlagte grunde og revurdere kortlægningen. Ejerne af lettere forurenede grunde vil fortsat skulle modtage rådgivning og vil skulle anmelde jordflytning m.m. 8 november 2006

9 3. Opgaven og fokusområder 3.1 Kerneopgaver Strukturreformen har medført, at regionerne overtager næsten alle opgaver på jordforureningsområdet fra amterne. Kun er den primære borgerindgang for tilladelser efter 19 i miljøbeskyttelsesloven og 8 i jordforureningsloven fremover kommunerne, der i 8-sagerne indhenter regionens udtalelse og afgør sagerne i overensstemmelse hermed. 8-sagerne omfatter sager, hvor private og offentlige bygherrer ønsker at gennemføre byggeri, anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen på forurenede eller muligt forurenede arealer (dog ikke sager vedrørende Oliebranchens Miljøpulje). Regionens kerneopgaver på jordforureningsområdet har karakter af myndigheds- og driftsopgaver, og det er Region Syddanmarks mål for arbejdet i 2007, at der etableres og videreføres en stabil drift, således at opgaveløsningen fortsat kan ske på et højt fagligt niveau og efterspørgslen på afgørelser i jordforureningssagerne fra borgere, kommuner og øvrige interessenter kan imødekommes. Region Syddanmarks primære opgaver på jordforureningsområdet er følgende: At kortlægge muligt forurenede arealer på vidensniveau 1 (V1). At gennemføre indledende tekniske undersøgelser på muligt forurenede arealer, herunder undersøgelser på kortlagte boliggrunde senest 1 år efter, at grundejeren har anmodet om det. At kortlægge arealer der konstateres at være forurenede på vidensniveau 2 (V2). At gennemføre miljø- og sundhedsmæssigt begrundede forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser. At gennemføre videregående forureningsundersøgelser og oprensninger på helårsboligejendomme efter værditabsordningen. At varetage myndighedsopgaver, herunder kortlægning, i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, arealanvendelsesændringer, jordflytninger, påbudssager, frivillige undersøgelser og oprydninger, herunder Oliebranchens Miljøpulje, DSB og Forsvaret. At rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer. Desuden varetager regionen en række administrative opgaver, såsom løbende indberetning til Kort- og Matrikelstyrelsen af kortlagte arealer, årlig indberetning til Miljøstyrelsen, udarbejdelse og offentliggørelse af den årlige plan for indsatsen, rådgivning af ejendomsmæglere, advokater, kreditinstitutter, andre myndigheder m.v. 9 november 2006

10 Arbejdet med jordforurening foregår i et indbyrdes afhængigt sags-flow. Først opspores og kortlægges aktiviteter, der erfaringsmæssigt har givet anledning til forurening af jord og grundvand, og hvis der er begrundet mistanke om, at der er forurenet kortlægges på vidensniveau 1 (V1). Hvis der konstateres jordforurening ved de efterfølgende tekniske undersøgelser, kortlægges arealerne på vidensniveau 2 (V2). Herefter vil arealerne blive undersøgt nærmere i en miljø- og sundhedsmæssigt prioriteret rækkefølge. Indsatsen afsluttes med enten rådgivning, overvågning eller oprensning. I Figur 2 er vist en oversigt over rækkefølgen i sagsforløbet. Der er tale om en rækkefølge, hvor opsporing af forurenede aktiviteter og kortlægning på V1 som muligt forurenet fører til indledende tekniske undersøgelser, som hvis der påvises forurening fører til osv. Figur 2. Vejen fra opsporing af forurenede grunde til indsats overfor jord- og grundvandsforurening. De fire amter, som indgår i Region Syddanmark havde pr. 1. november 2006 kortlagt i alt grunde på vidensniveau 1 og 2. I regionen resterer der en stor opgave med fortsat at opspore og kortlægge forurenede grunde både på vidensniveau 1 og 2, svarende til det første trin i opgaverækkefølgen. Det samlede antal grunde, der ender med at blive kortlagt, kendes ikke i dag, og det vil afhænge af, om der i fremtiden ændres på praksis for kortlægning. Arbejdet med at opspore forurenede grunde vil føre til, at regionen vil få mange nye grunde, som skal videre igennem opgaverækkefølgen til V2-undersøgelser, videregående undersøgelser og oprensning. Samtidig overtager regionen alle steder i opgaverækken grunde fra de fire amter, som venter på at blive ført videre. Hen igennem opgaverækken falder antallet af grunde, som skal behandles. Det er illustreret på figur 3. Ud fra de hidtidige erfaringer forventes det, at for hver 100 grunde, der indsamles oplysninger på, skal der renses op på 3 grunde. Til gengæld stiger omkostningerne pr. grund. F.eks. koster det i størrelsesordenen kr. ekskl. moms pr. grund at indsamle oplysnin- 10 november 2006

11 ger til vurdering af V1-kortlægningsspørgsmålet, mens det kan koste flere millioner kr. at rense en grund op. Trin Indsamling af oplysninger 57 V1- kortlægges 37 V2-undersøges 20 V2-kortlægges 8 Videregå-ende undersøgelser 3 Oprensning 1 Drift af afværgeanlæg Ingen mistanke Ingen offentlig indsats Ingen forurening Rådgivning. Ingen offentlig indsats Rådgivning Monitering Afsluttet oprensning Figur 3. Vejen fra kortlægning frem til oprensning. Figuren er tegnet på baggrund af erfaringstal fra Fyns Amt. De blå tal angiver antallet af grunde, der behandles i de enkelte faser i forløbet. Kendskabet til de forurenede grunde, som ikke er omfattet af offentlig indsats, og som falder nedenud af figuren, er med til at sikre at forureninger ikke spredes i forbindelse med flytning af forurenet jord, anlægsarbejder mv. Disse grunde indgår i regionens administration på jordforureningsområdet og oprenses eventuelt via værditabsordningen, Oliebranchens Miljøpulje eller for private midler ved nybyggeri m.v. For at sikre fremdrift og kontinuitet i opgaveløsningen, skal der sikres en balance mellem de ressourcer, der afsættes til de forskellige trin i opgaveløsningen. Arbejdet med de forurenede grunde har i de fire amter hidtil været prioriteret sådan, at forureninger, der udgør det største sundheds- eller miljømæssige problem, behandles først. Det betyder at amterne først har udført undersøgelser og renset op på grunde hvor: Forureningen udgør en betydelig trussel mod særlige drikkevandsinteresser og/eller mod et indvindingsopland til et eksisterende vandværk. Forureningen udgør en alvorlig risiko for en bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Hertil kommer, at nogle af amterne har prioriteret en særlig indsats ved f.eks. kampagner på børnehaver eller udvalgte brancher, som erfaringsmæssigt giver anledning til den mest alvorlige forurening. Prioriteringen af Region Syddanmarks indsats i 2007 er beskrevet nærmere i kapitel 3, hvor regionens prioritering fra 2008 også er omtalt. 11 november 2006

12 3.2 Samarbejde med kommuner, statscentre m.v. Strukturreformen har medført, at den primære borgerindgang for tilladelser efter 19 i miljøbeskyttelsesloven og 8 i jordforureningsloven er kommunerne, der dog indhenter regionens udtalelse i 8-sagerne og afgør dem i overensstemmelse hermed. Desuden indebærer strukturreformen, at myndighedskompetencen på grundvandsområdet er delt imellem kommunerne og de statslige miljøcentre i Odense og Ribe. For opgaverne på jordforureningsområdet betyder ændringerne, at der er behov for at etablere nye samarbejdsrelationer omkring 8-sagerne, grundvandsindsatsplaner og kortlægning af grundvandsressourcer/udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Opgaver som hidtil er blevet varetaget af amterne. Med hensyn til de sundhedsmæssige aspekter i jordforureningssagerne er der desuden behov for at fastlægge nye samarbejdsrutiner med embedslægeinstitutionen i Ribe, der fremover skal dække hele Region Syddanmark. Hvor der er lettere jordforurening, vil regionen i samarbejde med kommunerne og Sundhedsstyrelsen skulle give en rådgivning med det formål at nedsætte risikoen ved jordforureningen. Det er afgørende for de private bygherrer m.fl., der ønsker at gennemføre byggeprojekter på kortlagte grunde og derfor har behov for en tilladelse efter jordforureningsloven, at de nye kommuner og regionen har etableret en klar og smidig arbejdsgang omkring 8-tilladelserne. Regionens indsats omkring kortlægning af jordforurening, undersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor jord- og grundvandsforureninger indgår som et væsentligt element i de grundvandsindsatsplaner, som kommunerne fremover har ansvaret for, og skal koordineres hermed. Nye regler for kortlægning af forureninger med tjære og tungmetaller og områdeklassificering af lettere jordforurening i byerne betyder, at de nye kommuner og regionen får et større behov for at udveksle oplysninger om jordforurening. Endelig bygger regionen en lang række af sine afgørelser efter jordforureningsloven på den kortlægning af grundvandsressourcerne og udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, som de statslige miljøcentre i Odense og Ribe fremover varetager. Region Syddanmark vil bidrage konstruktivt til det nye samarbejde med udgangspunkt i brugernes behov for en sammenhængende og hurtig sagsbehandling på et højt kvalitetsniveau. 3.3 Udviklingsopgaver Opgaven med at undersøge og rense de forurenede grunde er omfattende og omkostningstung. Samtidig er løsningerne ofte teknisk vanskelige og komplicerede. Med det mål at få et bedre resultat for de samme penge og/eller at sænke omkostningerne, er der derfor behov for løbende at udvikle nye metoder og teknikker. Region Syddanmark vil deltage aktivt i udviklingsarbejdet. Det vil ske via: 12 november 2006

13 Deltagelse i udviklingsprojekter under Miljøstyrelsens teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. Knytte udviklingsarbejde til særligt egnede projekter, som regionen selv gennemfører. Samarbejde med videnscentre som f.eks. Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Videncenter for Jordforurening m.m. Inddrage andre muligheder for samarbejder om udviklingsopgaver sammen med primært regionens entreprenører, rådgivere, statscentre m.m. Vurderer mulighederne for at deltage i udviklingsprojekter under EU m.m. Udviklingsarbejde kræver risikovillighed, tværgående samarbejde og ekstra dokumentation. 3.4 Kommunikation Brugerne er i centrum i regionens arbejde. Regionen vil arbejde aktivt for at styrke og målrette kommunikationen omkring arbejdet med jordforurening. Med afsæt i regionens kommunikationsstrategi vil der bliver udarbejdet en kommunikationsplan for jordforureningsområdet, der skal sikre en god skriftlig kommunikation og opsøgende direkte kontakt til de primære interessenter. 13 november 2006

14 Lokale interessenter Regionale interessenter Partnerskaber med erhverv s virksomheder INTERREG-partnere Syddansk Universitet Embedslægeinstitutionen Grundejere Vandværker Bygherrer Børneinstitutioner Ejendomsmæglere Advokater Øvrige borgere Pressen Kommuner Miljøstyrelsen Lovgivning Vejledninger Teknologipuljen Miljøportalen Værditabsordningen Miljøpuljerådet Depotrådet Region Syddanmark Regionsråd Direktion Regional udvikling Planområdet Råstofområdet Jordforurening Byggetilladelser Indsatsplaner for grun d vand Jordflytning Forurening på virksomh e der Statens Miljøcentre Geologisk kortlægning Overvågning og må l sætning for vand og natur Forurening på store virksomheder Videncentre Videncenter for Jordfo r urening Sektorforskning Universiteter OM Oliebranchens Miljøpulje Leverandører Entreprenører Rådgivere Laboratorier Brøndborer Figur 4. Region Syddanmarks interessenter og samarbejdsrelationer på jordforureningsområdet 3.5 Processen for arbejdsplan Året 2007 er et overgangsår, hvor den nyetablerede region endnu ikke har haft lejlighed til at fastlægge principper og strategier for den fremtidige indsats. Nærværende plan for arbejdet på jordforureningsområdet i Region Syddanmark i 2007 bygger derfor på en videreførelse af de tidligere amters arbejde og vedtagne principper herfor. Hovedprincippet for arbejdet med de forurenede grunde har i de fire amter som udgør Region Syddanmark været, at forureninger, der udgør det største sundheds- eller miljømæssige problem, tages først. Dette hovedprincip gælder således også for opgaveløsningen i I 2007 igangsættes der en proces med henblik på at opstille principper og målsætninger for arbejdet i 2008 og fremover. Principperne skal modsvare de ændringer omkring f.eks. ny geografi, større sagsvolumen, ny myndighedsstruktur, kommunernes arbejde med indsatsplaner osv., som får indflydelse på jordforureningsområdet pr. 1. januar 2007, hvor opgaverne er overført til Region Syddanmark. 14 november 2006

15 4. Størst risiko først indsats 4.1 Budget 2007 Region Syddanmark har i alt 37 mio. kr. på driftsbudgettet til løsning af opgaver med jordforurening. Det samlede budget er vist i tabel 1 herunder. De følgende afsnit fortæller mere detaljeret, hvad der sker under de enkelte aktivitetsområder. Aktivitet Budget kr. Kortlægning på vidensniveau Undersøgelser for kortlægning på vidensniveau Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter Drift af oprensningsprojekter Kærgård Plantage Udviklingsprojekter Tilsyn og monitering 930 IT-opgaver Etablering Øvrige driftsomkostninger I alt Tabel 1. Budget for 2007 Alle budgettal er opstillet ud fra det kendskab og det stade som projekterne var på i oktober Erfaringerne viser at der hen gennem et budgetår løbende er brug for justeringer. Budget 2007 IT-opgaver Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter Kærgård Plantage Drift af oprensningsprojekter Etablering Øvrige driftsudgifter Oprensnings-projekter Kortlægning på V1 Undersøgelser for kortlægning på V2 Videregående undersøgelser Figur 5. Fordeling af budgetaktiviteter 15 november 2006

16 Det skyldes f.eks. behov for at justerer projekterne i forhold til ny information og uforudsete forhold, at økonomien kan ændre sig på de store projekter i udbudsfasen på grund af markedsvilkår og andre årsager. Dertil kommer, at der kan fremkomme kendskab til nye jordforureninger, der er så risikofyldte, at de kræver en indsats her og nu. For at have aktiviteter i reserve, indeholder bilag 5 en venteliste med nye undersøgelser, som vil kunne sættes i gang, hvis der er økonomi til det. Posterne IT-opgaver, etablering og øvrige driftsomkostninger omfatter f.eks. licenser, udgifter til Danmarks Miljøportal, ombygning og husleje til lokalkontorerne i Ribe og Odense, særlige forsikringer, udgifter til overvågning m.m. 4.2 Det kortlægger vi Den systematiske kortlægning af potentielt forurenede arealer har været højt prioriteret indenfor Region Syddanmarks område siden år 2000, hvor jordforureningsloven trådte i kraft. De fire amter, der udgør Region Syddanmark, havde den 1. november 2006 kortlagt i alt grunde på vidensniveau 1 som muligt forurenede. Udgangspunktet for denne kortlægning har været meget ensartet og er sket på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning. Den efterfølgende indsamling og vurdering af data har imidlertid været forskellig både m.h.t. omfang, tidshorisont og strategi for kortlægningsarbejdet, f.eks. om kortlægningen er sket kommunevis, indenfor grundvandsindsatsområder eller branchevis efter brancher med størst risiko for alvorlige forureningsproblemer. For Region Syddanmark resterer der fortsat en meget stor opgave med at kortlægge muligt forurenede arealer. Kortlægningsarbejdet består i indsamling af oplysninger om muligt forurenende aktiviteter og i vurdering af det indsamlede materiale. Derfor vil der også fremover kunne træffes forurening på arealer, der ikke er kortlagt. I 2007 indsamler Region Syddanmark alene supplerende oplysninger på sager, hvor der allerede er oplysninger, men hvor disse ikke er tilstrækkelige til at vurdere kortlægningsspørgsmålet. Der er afsat 1,0 mio. kr. ekskl. moms til denne opgave i Desuden gennemfører regionen vurderinger af kortlægningsspørgsmålet i et stort antal sager, hvor der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger. Den seneste ændring af jordforureningsloven indeholder en frist for regionens kortlægning af arealer som muligt forurenede. Fra 1. januar 2007 må der højst forløbe 2 år fra regionen har indledt en kortlægningssag og indtil kortlægningsspørgsmålet er vurderet. På denne baggrund er det målet for arbejdet med kortlægning af arealer på vidensniveau 1 at alle indledte kortlægningssager afsluttes indenfor 2 års-fristen. 16 november 2006

17 4.3 Er der forurenet? Kortlægningen af arealer på vidensniveau 2, det vil sige, hvor der er konstateret forurening, sker efter indledende tekniske undersøgelser. Kortlægningen og de indledende undersøgelser er hidtil gennemført meget ensartet indenfor Region Syddanmarks område. Ejere af V1-kortlagte boliggrunde har hidtil haft mulighed for at få afklaret forureningsspørgsmålet indenfor 2 år. Disse anmodninger fra grundejerne er blevet prioriteret højt i de tidligere 4 amter i Region Syddanmark, og alle er gennemført indenfor 2 års-fristen. Fra 1. januar 2007 er fristen nedsat til 1 år. De øvrige indledende undersøgelser er hidtil gennemført i en grundvandsprioriteret rækkefølge indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger og på V1-kortlagte grunde med meget følsom anvendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads). 1. november 2006 var der V2-kortlagt grunde indenfor Region Syddanmarks område. Desuden var 288 grunde kortlagt både som V1 og V2 og et mindre antal grunde, registreret efter den tidligere affaldsdepotlov, manglede formelt at blive V2-kortlagt efter jordforureningsloven. I 2007 gennemfører Region Syddanmark i alt 210 kortlægningsundersøgelser og kortlægningsvurderinger, se tabel 2. Undersøgelser på anmodning fra boligejere Fra 2006 Undersøgelser på anmodning fra boligejere Skøn 2007 Undersøgelser på boliggrunde med risiko for indeklimaet Undersøgelser i højt prioriterede indsatsplanområder I alt Tabel 2. Oversigt over indledende tekniske undersøgelser i 2007 De 43 kortlægningsundersøgelser i indsatsplanområder fordeler sig geografisk som vist i tabel 3 Indsatsplanområde Antal undersøgelser Nyborg 9 Agt./Sdr. Bjert 2 Børkop 20 Randbøll, Fromsejer, m. fl. 10 Kongsted 2 I alt 43 Tabel 3. Oversigt over indledende undersøgelser i indsatsplanområder i 2007 Region Syddanmark vil gennemføre de indledende undersøgelser på V1-kortlagte boliggrunde efter anmodning fra ejerne indenfor den nye frist på 1 år. For de øvrige V2-undersøgelser er det målet først at gennemføre undersøgelserne på lokaliteter med størst miljø- og sund- 17 november 2006

18 hedsmæssig risiko. Behovet for V2-undersøgelser vil fremover øges i takt med, at V1- kortlægningen skrider frem. 4.4 Amternes arbejde føres videre Regionen overtager 22 videregående undersøgelser og 12 oprensningsprojekter som er i gang fra de 4 amter. For at sikre kontinuitet i arbejdet fører regionen disse sager videre i Det viderefører regionen: 22 undersøgelser 12 oprensningsprojekter 28 projekter i driftsfasen 38 projekter i overvågningsfasen Forurening fra: Renserier Maskinfabrikker Asfaltfabrik Gasværk Losseplads Kemisk industri Træimprægnering Tankstation Galvaniseringsanstalter m.m. Indsatsen skal sikre: Boliger Drikkevand Eksempler på metoder: Dampoprensning Stimuleret biologisk nedbrydning Ventilation Oppumpning Afgravning Figur 6. Amternes arbejde føres videre Bilag 1 og 2 indeholder lister over de videreførte undersøgelser og oprensninger. Blandt dem er flere større undersøgelser f.eks. en stor undersøgelse ved et erhvervsrenseri i Odense, hvor forurening truer med at ødelægge værdifuldt grundvand. Blandt de oprensningsprojekter, der føres videre, er bl.a. en stor dampoprensning ved Røde Kro. Her truer opløsningsmidler fra et tidligere renseri ligeledes værdifuldt grundvand. Figur 7. Stimulering af naturlig nedbrydning på en tidligere maskinfabrik, hvor opløsningsmidler truer grundvand. Foto COWI. 18 november 2006

19 Det videre arbejde ved Grindsted By og Kærgård Plantage er særskilt omtalt i afsnit 4.5 og 4.6. Tabel 4 viser, hvordan sagerne fordeler sig i antal og budgetmæssigt mellem de 4 tidligere amter. Tallene indeholder ikke beløb afsat til Kærgård Plantage. Aktivitet Fyn Sønderjylland Ribe Vejle I alt Antal Budget Antal Budget Antal Budget Antal Budget kr. Undersøgelser * Oprensning I alt kr Tabel 4. Videreførelse af undersøgelser og oprensninger i (1.000 kr. ekskl. moms) * indeholder kr. afsat til undersøgelser og overvågning ved Grindsted By. Regionen overtager 28 projekter med drift på oprensningsprojekter. På 38 projekter skal udviklingen i forureningsspredning overvåges (moniteres) i Antallet af projekter, der overvåges, svinger lidt fra år til år, da nogle sager kun overvåges f.eks. hvert 2. år. Tabel 5 viser hvordan projekterne fordeler sig i antal og budgetmæssigt mellem de 4 amter. Bilag 3 og 4 indeholder lister over projekter med drift af oprensning og overvågning/monitering. Aktivitet Fyn Sønderjylland Ribe Vejle I alt Antal Budget Antal Budget Antal Budget Antal Budget kr. Drift Monitering I alt kr Tabel 5. Drift på oprensningssager samt monitering. (1.000 kr. ekskl. moms) 4.5 Kærgård Plantage Forureningen i Kærgård Plantage er forårsaget af, at det daværende Grindstedværket A/S i perioden , efter tilladelse fra myndighederne, deponerede spildevand fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler. Deponeringen skete i seks gruber i klitområdet beliggende i en afstand af meter fra kysten. Der blev i alt i hele perioden kørt kubikmeter spildevand ud i plantagen. Deponeringen af spildevandet har medført en kompliceret forurening af jord og grundvand med et stort antal stoffer over et areal på ca m2. Allerede i 1962 blev der konstateret udsivning af forurenede stoffer og kemisk lugt på stranden. Det førte i 1964 til, at der blev nedlagt det badeforbud, som fortsat er gældende. Forureningen er undersøgt af flere omgange. Siden 1995 er forureningen blevet overvåget. På baggrund af målingerne skønnes det, at der årligt strømmer 16 tons kemikalier ud i havet. 19 november 2006

20 Figur 8. Stranden foran Kærgård Plantage med skilt der fraråder ophold og kontakt med sand og vand. Foto Ribe Amt. Siden 2004 har en arbejdsgruppe med deltagelse af Ribe Amt og Miljøstyrelsen arbejdet på at finde tekniske løsninger og beregne omkostningerne for en indsats mod forureningen ved Kærgård Plantage. Gruppen er netop nu ved at færdiggøre meget omfattende undersøgelser, test af oprensningsmetoder samt nye økonomiske beregninger over forskellige løsningsscenarier. Region Syddanmark har siden september 2006 været bisidder i arbejdsgruppen. Dermed er det sikret, at regionen er på højde med sagens tekniske stade ved overdragelsen den 1. januar Da rapporteringen ikke er færdig, er det meget vanskeligt at pege konkret på, hvilke opgaver der skal løses i Det er dog sikkert, at der forestår en meget stor opgave med at føre sagen videre. Udgifterne til undersøgelserne er blevet delt ligeligt mellem Ribe Amt og Miljøministeriet. Der er ikke indgået økonomiske aftaler der rækker ind i Region Syddanmark står derfor overfor en teknisk kompliceret opgave med stor bevågenhed. Opgaven i 2007 vil bestå i dels at arbejde videre med den tekniske løsning og dels i at indgå nye aftaler med Miljøministeriet. På regionens budget for 2007 er der afsat 2 mio. kr. til Kærgård Plantage. 20 november 2006

21 4.6 Grindsted By Grindstedværkets produktion har givet anledning til, at der er forurenet 4 steder i og omkring Grindsted By. Det drejer sig om selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted Kommunens gamle losseplads. Beliggenheden af de 4 steder er vist på figur 9. Figur 9. De fire kilder til forurening i og omkring Grindsted By. Kort gengivet med tilladelse fra Ribe Amt Produktionen på fabriksgrunden begyndte i Egentlig produktion af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien startede i Forureningen på fabriksgrunden stammer fra tidligere tiders spild af råvarer og kemikalier og udgøres hovedsagelig af opløsningsmidler, sulfastoffer og barbiturater. Der er påvist en massiv forurening i det øvre grundvandsmagasin. Forureningen spredes i sydvestlig retning med grundvandet mod Grindsted Å. I perioden er der deponeret restprodukter fra Grindstedværket i det som kaldes banegravsdepotet. Spildevandsafledningen fra virksomheden foregik i perioden gennem Afløbsgrøften til Grindsted Å. Indtil 1951 blev spildevandet ikke renset før udledning til grøften. Undersøgelser af Afløbsgrøften viser spor af miljøfremmede stoffer. Grindsted Kommunes losseplads har været åben i perioden Der er dels deponeret dagrenovation på pladsen samt en ukendt mængde fast affald og slam fra Grindstedværket. Der er i perioden fra gennemført undersøgelser af udsivningen fra pladsen, 21 november 2006

22 og der er lukket drikkevandsboringer nedstrøms pladsen. Herudover har Danmarks tekniske Universitet gennemført et forskningsprojekt omkring lossepladsen. I september 2005 besluttede Ribe Amt at udføre yderligere undersøgelser af forureningssituationen. Undersøgelserne var rettet mod: at afklare, om der sker afdampning fra det øvre grundvandsmagasin til overfladen i et omfang, der udgør en risiko for indeklimaet. at undersøge, om en boring i det forurenede område er tæt, så der ikke slipper forurening ned i det dybe grundvandsmagasin, som udnyttes til drikkevand. at sikre Banegravsdepotet i forhold til offentlighedens færdsel. at undersøge, om forureningen fra Banegravsdepotet påvirker Tronsø med kviksølv. at afklare, om det nuværende område, hvor der er forbud mod etablering af nye boringer til havevanding, skal udvides. at undersøge påvirkningen af Grindsted Å. på baggrund af undersøgelserne at etablere et nyt kontrolprogram inkl. etablering af nye overvågningsboringer Afdampningsundersøgelsen i Grindsted by er afsluttet og målingerne viser, at der ikke er risiko for, at de stoffer, som kan afdampe fra grundvandsforureningen, påvirker indeklimaet i bygningerne i byen. Den dybe boring ser ud til at være tæt. For at sikre Banegravsdepotet i forhold til offentlig adgang, er der opsat 2 skilte, et i hver ende af depotet, med påskriften Forurenet område. Ophold og kontakt med jorden frarådes. Embedslægen har vurderet, at der ikke er behov for opsætning af skilte ved Tronsø, samt at kommunen skal føre tilsyn med, at der ikke sker en ændring af anvendelsen af området. Undersøgelserne vedrørende havevanding og påvirkning af Grindsted Å er ikke rapporteret endnu. Ribe Amt og Region Syddanmark har aftalt en overlevering af sagen i starten af december Regionen forventer at skulle videreføre sagen ved bl.a. at etablerer overvågningsboringer, kontrolprogram samt ved at udføre supplerende undersøgelser, hvor der er behov herfor. I 2007 er der afsat kr. til dette formål. 4.7 Det sætter regionen i gang Region Syddanmark overtager en længere liste fra de 4 amter med videregående undersøgelser og oprensninger, som står og venter på at blive sat i gang. De fire amter har hver udpeget de sager som bør have den højeste prioritet. I 2007 sætter regionen 18 nye undersøgelser i gang samt 11 nye oprensninger. Bilag 5 og 6 angiver, hvilke projekter der er tale om. På figur 10 er placeringen af projekterne vist. 22 november 2006

23 Figur 10. Placering af nye undersøgelser og oprensninger To af de nye oprensninger vil strække sig ind i Det ene er en stor omkostningstung oprensning af en massiv forurening med opløsningsmidler fra et erhvervsrenseri i Odense. Forureningen er blandt de største på Fyn og truer nærliggende vandværker. Omkostningerne til oprensningen vil samlet beløbe sig til ca. 10 mio. kr. På budgettet for 2007 er halvdelen af udgifterne afsat, sådan at oprensningen kan starte i sidste halvdel af 2007 og gøres færdig i starten af Figur 11 på næste side viser, hvordan Region Syddanmarks indsats i 2007 vil fordele sig hen gennem opgaverækkefølgen. De aktiviteter, som er planlagt, vil sikre, at opgaverækken sådan, at der er tilstrækkelige projekter klar til oprensning i Igangværende indledende og videregående undersøgelser kan afdække forureninger, der kan få indflydelse på prioriteringen. Efter jordforureningsloven kan prioriteringen fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er medtaget i planen, hvis det skønnes nødvendigt. Videregående undersøgelser og oprensningsprojekter, der eventuelt ikke kan gennemføres i 2007, vil indgå i prioriteringen for Planen medfører i øvrigt ingen rettigheder eller pligter for grundejerne. 23 november 2006

24 Trin Mange Indsamling af oplysninger V1- kortlægges 210 V2-undersøgelser V2-kortlægges 40 Videregående undersøgelser 23 Oprensninger 28 Drift af afværgeanlæg Ingen mistanke Ingen offentlig indsats Ingen forurening Rådgivning. Ingen offentlig indsats Rådgivning Monitering Afsluttet oprensning Figur 11. Region Syddanmarks aktiviteter i 2007 sat ind i opgaverækkefølgen. Tallene for undersøgelser og oprensningsprojekter indeholder både de projekter som videreføres og nye projekter. Aktiviteterne på Kærgård Plantage indgår ikke. Alle budgettal er opstillet ud fra det kendskab og det stade som projekterne var på i oktober Erfaringerne viser, at der hen gennem et budgetår løbende er brug for justeringer. For at have aktiviteter i reserve, indeholder bilag 5 en venteliste med nye undersøgelser som vil kunne sættes i gang hvis der er brug for det. Aktivitet Fyn Sønderjylland Ribe Vejle I alt Antal Budget Antal Budget Antal Budget Antal Budget kr. Undersøgelser Oprensning I alt kr Tabel 6. Nye undersøgelser og oprensninger som Region Syddanmark sætter i gang i Tabel 6 viser hvordan projekterne fordeler sig i antal og budgetmæssigt mellem de 4 amter. 4.8 Udviklingsopgaver Regionen vil i 2007 som projektansvarlig videreføre en række udviklingsprojekter under Miljøstyrelsens teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. Projekterne er startet op af de fire amter og fremgår af tabel 7. Foruden de projekter, som er i gang, vil regionen arbejde aktivt for at blive inddraget i nye projekter under den samme ordning. Frem til januar 2007 har Fyns Amt haft en samarbejdsaftale med Danmarks Tekniske Universitet. Formålet med aftalen var at give en ramme for samarbejdet omkring udvikling, afprøvning og dokumentation af risikovurderingsmetoder og oprensningsteknikker overfor jord- og grundvandsforurening. Med henblik på fortsat at have et tæt samarbejde med videnscentre i Danmark, vil Region Syddanmark i 2007 arbejde for at indgå lignende aftaler med relevante samarbejdspartnere. 24 november 2006

25 De projekter, som konkret bliver sat i gang med videnscentre, vil være nært knyttet til den konkrete opgaveløsning. Projekt Aktivitet i 2007 Bevilling fra Miljøstyrelsen kr. Poreluftprojektet Udvælgelse af modeller, modelkørsler samt vejledning 880 i risikovurdering i forbindelse med brug af poreluftmålinger ved forureningsundersøgelser Vapokon, Søndersø Funktion af reaktiv væg 7 år efter etablering 205 Ringe Tjære og Asfaltfabrik, Sammenskrivning af resultaterne vedrørende 100 Ringe Effekt af oprensning med kemisk oxidation i moræneler, Dalumvej 34B, Odense Vurdering af naturlig nedbrydning i grundvandsfane, Clip Rens, Rødekro Strategier overfor pesticidtrusler mod grundvandet fra punktkilder Stimuleret naturlig nedbrydning, Sortebrovej, Tommerup* vurdering af naturlig nedbrydning Rapportering af monitering 100 Rapportering med inddragelse af resultater fra studenterprojekter, Vurdering af naturlig nedbrydning via isotopfraktionering. Projektet har i 2006 vedrørt etablering af prioriteringsværktøj samt etablering af database for risikovurdering. I 2007 skal der arbejdes videre med implementering samt ansøgning i forhold til de næste faser i projektet. Udbygget monitering af fuldskala stimuleret naturlig nedbrydning Tabel 7. Udviklingsprojekter med Region Syddanmark som projektansvarlig. Projekterne er finansieret via Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. * Afventer endelig godkendelse i Miljøstyrelsen. Et nyt fokusområde for Region Syddanmarks udviklingsarbejde vil uden tvivl blive de termiske oprensningsmetoder. Allerede nu er Sønderjyllands Amt i gang med en stor oprensning, hvor forurening drives ud af jorden ved hjælp af damp. Fra nytår overtager regionen opgaven og skal gøre arbejdet færdigt. Desuden forventer regionen at tage en anden termisk metode i brug i 2007 ved en større forurening i Odense. De termiske teknikker er først nu ved at vinde indpas i Danmark. Derfor er der brug for ekstra afprøvninger og dokumentation rettet mod danske forhold Figur 12. Dampoprensning ved Clip Rens i Røde Kro. Foto Orbicon 25 november 2006

26 Eksempler på områder hvor Region Syddanmark kan gå ind i et nyt udviklingsarbejde er: Termiske oprensningsmetoder Fortsat udvikling af stimuleret naturlig nedbrydning Udvikling af koncept for risikovurdering af recipienter Udvikling af undersøgelsesstrategier og metoder Regionen vil først i det nye år konkretisere og prioritere, hvilke nye projekter, der skal sættes i gang i Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. på regionens budget for Beløbet forventes at blive større de kommende år. Når udviklingsarbejdet holdes på dette relativt lavere niveau i 2007, skyldes det hensynet til at få fusionsprocessen bragt på plads, herunder at have fokus rettet mod at sikre en stabil og sikker drift på kerneopgaverne. 4.9 Sikring af børnehavearealer Jordforurening på børneinstitutioner skyldes ofte gammel opfyld med affald, tilkørt forurenet jord og/eller diffus forurening, f. eks. på børneinstitutioner der ligger i byer med ældre bykerner eller hvor der er risiko for luftbåren forurening fra nærliggende industri. Tre af de 4 amter har hidtil haft børneinstitutioner som et særligt indsatsområde, men har arbejdet med det på forskellig måde. I 2007 samles der op på de hidtidige erfaringer og skabes et overblik over på hvilke af de ca børneinstitutioner i regionen, der er skabt sikkerhed mod jordforurening på arealerne. Denne status vil blive offentlig tilgængelig på regionens hjemmeside. Spørgsmålet om eventuel videreførelse af den forebyggende indsats i 2008 vil indgå i Regionsrådets drøftelser i 2007 af den fremtidige strategi for jordforureningsindsatsen Særlig indsats til boligejere Værditabsordningen for ejere af helårsboligejendomme har eksisteret siden Ordningen giver boligejere, der i god tro har købt en forurenet ejendom, mulighed for en fremskyndet oprydning mod en egenbetaling. Ordningen finansieres af Økonomistyrelsen via Finansloven, mens regionen udfører opgaverne. For at blive omfattet af værditabsordningen skal boligejeren opfylde følgende krav: Ejendommen være kortlagt på vidensniveau 2. Alternativt skal det være dokumenteret at boliggrunden er forurenet. Ejendommen skal have været forurenet på det tidspunkt, hvor grundejeren købte den, og grundejeren må ikke have vidst - eller burde have vidst - at der var tale om en forurenet ejendom. Ejendommen skal anvendes til bolig og der skal have været bolig både den 18. november 1992 (fremsættelsesdatoen for det første forslag om værditabsordning) og på tidspunktet for ansøgningen efter værditabsordningen. 26 november 2006

27 Værditabsordningen fungerer efter først-til-mølle princippet. Der er etableret to separate lister for henholdsvis undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter ordningen. Hidtil har der kun været en meget begrænset ventetid for at igangsætte undersøgelser, mens ventetiden for påbegyndelse af afværgeforanstaltninger er betydelig (skønsmæssigt mere end 20 år), forudsat at der ikke ændres på bevillingernes størrelse. Før en undersøgelse eller oprensning påbegyndes, reserverer regionen det nødvendige beløb hos Økonomistyrelsen. Når regionen har fået bevilget det nødvendige beløb til oprensning hos Økonomistyrelsen, skal grundejeren indbetale en egenbetaling på ca kr., hvorefter afværgeforanstaltningerne kan gennemføres. Hvis kortlægningen af grunden ikke ophæves, refunderes egenbetalingen til den til enhver tid værende grundejer. Der oprenses til et miljø- og sundhedsmæssigt niveau, svarende til oprensningsniveauet for den offentlige indsats. På nogle grunde efterlades der forurenet jord i større dybde og grunden vil derfor fortsat være kortlagt selvom boligen og haven kan anvendes uden risiko for påvirkning fra forureningen. Region Syddanmark forventer at få bevilget midler til at gennemføre videregående undersøgelser på forurenede boliggrunde efter værditabsordningen i Der forventes ikke gennemført afværgeprojekter under værditabsordningen i Region Syddanmark i Der er forskel på jordforurening I mange tilfælde er det svært at købe, sælge eller belåne en bolig, som ligger på en forurenet grund. En af årsagerne er manglende kendskab til de forskellige forureninger. Fra 1. januar 2007 træder et nyt system i kraft. Systemet skal gøre det muligt på en let og overskuelig måde at skelne mellem boliggrunde, hvor forureningen har betydning for anvendelsen af hus og have, samt boliggrunde, hvor forureningen ikke har en betydning. Systemet minder i sin opbygning om tilstandsrapporten på en ejendom. Realkreditrådet har medvirket ved udviklingen af systemet. Systemet til nuancering af jordforurening inddeler boliggrundene i tre kategorier: F0, F1 og F2. F0 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelse af hus og have. F1 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen af hus og have, hvis man følger nogle få og simple råd. F2 betyder, at grunden skal undersøges nærmere, og der skal eventuelt iværksættes en oprensning. Formålet er at hjælpe de mennesker, der står for at skulle sælge eller belåne deres forurenede boliggrunde. Systemet skal gøre ejendomsmæglere, advokater og realkreditinstitutter bedre i stand til at vurdere de praktiske konsekvenser for boliganvendelsen, hvis en grund er forurenet. Boliggrunden vil blive flyttet fra F2 til F1 eller F0, når Region Syddanmark eller grundejeren selv har foretaget en nærmere undersøgelse eller en oprensning. 27 november 2006

28 Fyns Amt har forud for lovændringen og siden slutningen af 2003 brugt at nuancere V2- kortlagte grunde. Erfaringerne er gode og viser, at metoden er med til at give større klarhed og forståelse for, hvordan der kan være forskel på jordforurening Nedlagte benzinsalgssteder Oliebranchens Miljøpulje (OM) er oprettet med det formål at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte tankstationer. Ordningen er resultatet af en aftale mellem de 8 olieselskaber, som sælger benzin i Danmark, og en række offentlige myndigheder. Udgifterne til ordningen finansieres over benzinprisen for hver solgt liter benzin. I Region Syddanmark er der i 2007 prioriteret 173 lokaliteter til videregående undersøgelser og eventuelt afværgeforanstaltninger under ordningen. Se Figur 13. Desuden videreføres der ca. 200 sager under ordningen fra tidligere år. Det er sager, hvor der f. eks. gennemføres monitering og drift af afværgeanlæg, sager som afventer afværgeforanstaltninger eller sager hvor den afsluttende rapport er under udarbejdelse og vurdering m.v. Figur 13. Oversigt over 173 nedlagte benzinsalgssteder, hvor der gennemføres indsats under OMordningen i De sidste undersøgelser og oprensninger af benzinsalgssteder under ordningen forventes afsluttet omkring november 2006

29 4.13 Nybyggeri, jordflytning og ændring af arealanvendelse En del forureninger bliver opsporet ved hjælp af historiske oplysninger, men mange opdages først, når der graves i jorden, f. eks. ved bygge- og anlægsarbejder. Ved salg lader mange virksomheder deres grunde undersøge, og kommunerne udstykker arealer til f. eks. boliger eller kontorer på tidligere havne-, industri-, vej- eller banearealer. Interessen for at genanvende forurenet jord i anlægsarbejde, fx ved etablering af støjvolde og terrænreguleringer er voksende, fordi deponering af forurenet jord kan være kostbart. Byggeri eller genanvendelsesprojekter må ikke udgøre en risiko for boliger, være i modstrid med indsatsen overfor drikkevandet eller fordyre regionens eventuelle fremtidige indsats over for disse forureninger. Forureningerne skal derfor undersøges, vurderes og eventuelt oprenses i nødvendigt omfang. Det er som regel bygherren, der skal betale, mens det fra 1. januar 2007 er de nye kommuner, der udarbejder tilladelser, indhenter regionens udtalelser og afgør sagerne i overensstemmelse hermed. Regionens opgaver er blandt andet at kortlægge eventuelle restforureninger og sikre, at projekterne ikke forhindrer eller væsentligt fordyrer regionens eventuelle senere offentlig indsats overfor f. eks. en efterladt grundvandsforurening. Omfanget af myndighedsopgaverne i forbindelse med de frivillige undersøgelser og oprensninger, bygge- og anlægsarbejder, arealanvendelsesændringer og jordflytninger på kortlagte grunde er afhængig af efterspørgslen på ejendomsmarkedet og aktivitetsniveauet i byggesektoren. I 2007 forventer Region Syddanmark at skulle udarbejde udtalelser og foretage vurderinger af kortlægningsspørgsmålet i skønsmæssigt sager i forbindelse med frivillige undersøgelser og oprydninger, bygge- og anlægsarbejder, arealanvendelsesændringer mv Oplysninger til borgere og andre interessenter Det er helt afgørende, at borgere, kommuner, ejendomsmæglere og kreditinstitutter m.m. hurtigt kan få oplysninger om de forurenede grunde. Der kan være tale om tekniske spørgsmål, sundhedsmæssige spørgsmål eller blot om en given grund er forurenet eller ej. En prognose viser at Region Syddanmark vil modtage knapt 100 henvendelser om dagen. Alle oplysningerne om de forurenede grunde bliver samlet i en ny database med navnet JAR (Jordforurenings-Areal-Register). Databasen vil indeholde oplysninger fra alle de 4 amter og være driftsklar i starten af Den nye database betyder, at det bliver muligt via internettet at finde oplysninger om alle kortlagte grunde. Desuden vil det blive muligt at finde oplysninger om andre grunde, der f.eks. er udgået pga. en oprensning. Kommunerne vil få adgang til at arbejde direkte i databasen. Region Syddanmarks hjemmeside vil derfor være et vigtigt sted at søge oplysninger om jordforurening. Hjemmesiden har oplysninger om: Indgang til databasen JAR, sådan at borgere og andre interessenter selv kan søge oplysninger om forurenede grunde i regionen 29 november 2006

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Jordforurening Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Marts 2009 Titel: Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere