OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE"

Transkript

1 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

2 Indledning...3 Opkrævningens opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse af nye restancer Strategi Handleplan Målsætning for service Strategi Afskrivningspolitik Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp Krav med udlægs- og lønindeholdelsesret Gældssanering og dødsboer Civilretlige fordringer Afskrivninger på baggrund af skøn Eftergivelse Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse

3 Indledning Strategien er gældende fra vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsopgaven skal følge lov nr. 429 af (opkrævning og inddrivelse af visse fordringer), bekendtgørelse nr af (tilbagebetalingskrav efter aktivloven) og bekendtgørelse nr af (tilbagebetalingskrav efter serviceloven og pensionsloven). Norddjurs Kommune kan i forbindelse med udførelsen af opkrævningsopgaven: Udsende opkrævninger og regninger m.m. Føre kontrol med, at indbetalinger fra borgere/virksomheder finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist Rykke for manglende betalinger Indgå betalingsordninger over kortere tid Indrømme henstand Afskrive på grund af forældelse, gældssanering m.v. Samtidig skal arbejdet med at forebygge restancer fortsætte og udbygges. Som følge af restanceinddrivelsesmyndigheden s (SKAT) overtagelse af inddrivelsesopgaven, gennemføres opgaverne med lønindeholdelse og modregning i overskydende skat, AM-bidrag og børnefamileydelse af staten. Beslutningen om en restance skal videresendes til inddrivelse hos SKAT eller blive ved kommunen, er baseret på, hvad der er mest hensigtsmæssigt i hver enkelt sag; hvordan restancen hurtigst bliver betalt. Vi finder, at den dialogbaserede opkrævning i kommunen, bedst sikrer, at det kommunale krav indgår i kommunens kasse. Denne model giver ligeledes mulighed for, at der tages de sociale hensyn, som loven kræver. Kontakten med borgerne og den fremtidige sagsbehandling vil ske på en måde, så borgerne mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid til forvaltningen. Borgerne kan kontaktes telefonisk i de sager, hvor borgeren er blevet rykket eller mødeindkaldt, uden at der er sket betaling eller de har taget kontakt til Opkrævningen, og hvor det vurderes, at der ikke vil være en økonomisk gevinst ved at overgive sagen til SKAT. Den telefoniske kontakt vil ofte ske uden for normal arbejdstid, efter kl. 17 og i weekenderne. De løbende betalinger, såsom daginstitution, skolefritidsordning og børnebidrag, vil der være særlig fokus på. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Det overordnede formål med opkrævningsstrategien er, at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer er så effektiv som muligt. Kommunalbestyrelse kan igennem planen sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og den arbejdsindsats der i praksis sker på opkrævningsopgaven. 3

4 Opkrævningsstrategien er udarbejdet af Økonomiafdelingen, Opkrævningskontoret. 4

5 Opkrævningens opgaver Besvare forespørgsler omkring f.eks. kravets opståen, renter, gebyrer m.m. Udsendelse af rykkerskrivelser Telefonbetjening i opkrævningsfasen Personlig betjening i opkrævningsfasen Korte betalingsordninger og henstandsordninger Fastsætte betalingsordninger for kontanthjælp ydet mod tilbagebetaling Bortfald efter aktivloven (afskrivning af krav) Indsigelse mod kravets rigtighed (der henvises til fagforvaltningen) Oversendelse af kravet til SKAT. I forbindelse med civilretslige krav evt. overdrag til advokat Advisering af restant om kravets overgivelse til SKAT Tilbagekaldelse af kravet fra SKAT Behandle adviseringer i KMD Debitor Brugerregistre opbygning og oprydning (varetages pt. af KMD) Indberetning af rykkerprocedure m.v. (varetages pt. af KMD) Udsendelse af saldoopgørelser Udvikling, systempleje og vedligeholdelse (varetages pt. af KMD) UHB bidrag (debitordelen)(adviseringer, placering af man. indbetalinger mv.) Foretage træk i kontanthjælp til løbende daginstitution/skolefritidsordning, samt løbende bidrag Modregne i fremtidige ydelser f.eks. boligsikring og pension Renteoplysningspligt til Skat i.f.m. udsendelse af årsopgørelse Restanceoplysninger i forbindelse med tvangsauktion Bogføring af indbetalinger Behandle evt. fejllister Kontrol af sager sendt til SKAT Bogholderi afstemning Udarbejdelse af restancestatistik Afskrivning af kommunale fordringer Behandling af advis lister Rekvirentnet (behandle adviser, forespørgsler mv.) De mest omfangsrige kravstyper vil være: Underholdsbidrag Tilbagebetalingspligtig hjælp Boligstøtte Daginstitution Ejendomsskat Forbrugsafgifter Regningskrav 5

6 Opkrævningen står for betalingskontrol, kontakten til borgeren i form af udsendelse af rykkerskrivelser, fastsættelser, iværksættelse af modregning i løbende ydelser, telefonisk kontakt m.m. Der foretages egentlig sagsbehandling i form af indgåelse af betalingsordninger, indrømmelse af henstand, frivillige træk, modregning, udsendelse af rykkerskrivelser, afskrivninger, fastsættelser m.m. Sagerne skal løbende kontrolleres. Ved manglende overholdelse af en henstands- eller betalingsordning, skal sagen muligvis oversendes til SKAT, hvilket der skal gives meddelelse om til borgeren. Eller der skal på ny tages kontakt til borgeren. Der skal levnes skyldneren flere chancer for at bringe sit mellemværende med kommunen ud af verden. Ved misligholdelse vil der efter et konkret skøn altid kunne udsendes yderligere en rykkerskrivelse eller personlig henvendelse til borgeren, inden sagen afgives til restanceinddrivelsesmyndigheden til tvangsinddrivelse. Der indgås ikke betalingsordninger på løbende ydelser, kun på f.eks. tilbagereguleringer. Det har betydning for kommunens likviditet og indtægter, at kommunens tilgodehavender bliver betalt hurtigst muligt gennem: Forebyggende restancearbejde Helhedsorienteret sagsbehandling Dialog og samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og borgere Fortsat koordinering og kvalitetsudvikling af kommunens opkrævning og rykkerprocedurer 6

7 Målsætning for opkrævning Opkrævningen vil arbejde for At restancer til det offentlige nedbringes mest muligt, ved den mest hensigtsmæssige udnyttelse af de tildelte ressourcer, herunder foretage en konkret vurdering af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i hver enkelt sag At løbende ydelser bliver betalt At der indgås aftale med alle skyldnere At alle betalingsordninger følges op At yde hurtig sagsbehandling (enhver henvendelse forsøges besvaret inden 14 dage) At alle skyldnere bliver gjort opmærksomme på kravene, uanset størrelse At alle borgeres retssikkerhed tilgodeses, herunder give råd og vejledning, således restancerne kan blive betalt, med så få omkostninger som muligt for restanten Strategi Målrettet brug af tekniske og IT-mæssige ressourcer og muligheder. Løbende undervisning/vidensdeling af/mellem medarbejderne bl.a. i anvendelsen af IT En hurtig og konsekvens opfølgning. Målrettet individuel og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder samarbejde om fælles restanter med SKAT. Handleplan Øge samarbejdet på tværs af forvaltningerne, eksempelvis ved afholdelse af informationsmøder Samarbejde med SKAT om fælles restanter/krav, der er sendt til inddrivelse. Videregivelse af information, der har betydning for sager, der er overgivet til SKAT. Større fokus/indsats for, at øge tilmelding til Betalingsservice. Målet er, at Betalingsservice bliver den foretrukne betalingsmåde. Eksempelvis skal sagsbehandlerne være opmærksom på, at få borgerens accept og kontonummer udfylde tilmeldingsblanket ved indgåelse af betalingsordning, f.eks. ved tilbagebetaling af pension, motorkøretøjs lån, boliglån m.m. 7

8 Forretningsgang For krav, der oversendes til Opkrævningskontoret til opkrævning, følges nedenstående principper for opkrævning. Forretningsgang Krav der er < eller = kr. Krav der er > kr. BIS-krav (tilbagebetalingspligtig kontanthjælp) Opkrævningskontoret udsender rykkerskrivelse pålagt et rykker-gebyr. For restancer, der ikke er tillagt udpantningsret er gebyret 100 kr. For restancer tillagt udpantningsret er gebyret 250 kr. Skyldneren reagerer ikke. Ud fra de foreliggende oplysninger afgøres det, om der skal udsendes yderligere en rykkerskrivelse, som tillægges rykkergebyr eller om der skal tages telefonisk kontakt til skyldneren. Det undersøges om der er mulighed for at modregne i løbende ydelser. Der iværksættes herefter træk/modregning, hvis det er muligt. Det undersøges om der er medhæfter for kravet. Der iværksættes opkrævnings-/rykkerprocedure overfor medhæfter Skyldner reagerer fortsat ikke. Der må evt. rykkes på et senere tidspunkt, subsidiært afvente muligheden for modregning/indtrædelse, idet kravet ikke kan oversendes til restanceinddrivelsesenheden. 1 Opkrævningskontoret fastsætter ud fra foreliggende oplysninger om skyldnerens økonomiske forhold, hvor meget der skal afdrages på restancen. Det skal vurderes om det vil være hensigtsmæssigt at kontakte skyldneren, hvis ikke skal kravet oversendes til restanceinddrivelsesenheden til tvangsinddrivelse. Særskilt underretning herom skal udsendes, medmindre det fremgår af forudgående breve fra opkrævningen, at manglende reaktion vil føre til sagens oversendelse til restanceinddrivelsesenheden med henblik på tvangsinddrivelse. Afventer evt. yderligere restance. Skyldneren reagerer Erklærer skyldneren, at han ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at betale restancen, kan der i tilfælde af: Lav indkomst/høje husstandsudgifter Akutte sociale problemer Svigtende indtjening/lav lønindtægt indrømmes henstand med betalingen. Oplistningen er ikke udtømmende. Henstand indrømmes for maksimalt 12 mdr. ad gangen. Der skal tages forbehold for modregning/ indtrædelse, hvis kravet er omfattet af disse regler. 1 For at inddrive et krav, der er tillagt ret til inddrivelse ved lønindeholdelse, skal beløbet være større end kr. 8

9 Henstanden kan forlænges, hvis årsagen til henstanden ved fristens udløb ikke er ændret. Erklærer skyldneren, at han ikke på en gang kan betale sin samlede restance til kommunen, kan der indgås en betalingsordning. Betalingsordningen skal baseres på lempelige principper. Såfremt skyldneren insisterer på en mere nøjagtig gennemgang af budgettet, sendes kravet til SKAT, som har kompetence til betalingsevne vurdering. En betalingsordning skal fastsættes således, at afdraget står i rimelig forhold til, hvad skyldneren antages at kunne undvære, uden at han/hun af den grund kommer til at mangle midler til eget og familiens underhold. Betalingsordningen skal respektere eventuel betalingsordning, som skyldneren måtte have indgået med restanceinddrivelsesmyndigheden. Fastsættelse sker ud fra Tabel i henhold til Bekendtgørelse nr (vedlagt). Som hovedregel må afdragsperioden højst strække sig over 12 måneder. Kan afdraget ikke fastsættes til 1/12 af den samlede restance, fastsættes afdraget til et mindre beløb, idet betalingsordningen herefter skal revurderes/genforhandles, når der er gået 12 måneder. En betalingsordning skal omfatte alle kommunens krav, dog ikke løbende forpligtigelser. En betalingsordning kan, hvis de økonomiske forhold ændrer sig, afløses af en perioden med henstand. Ejendomsskatter og vandafledning Ejendomsskatter og vandafledningsafgifter skal ikke indgå i en betalingsordning sammen med andre krav. Ejendomsskat og vandafledningsafgift skal holdes adskilt fra andre restanceforhold, som ejeren/skyldneren måtte have, og den forlanges i princippet betalt til forfaldstid. Efter oversendelsen til SKAT Efter oversendelsen til SKAT, skal Opkrævningskontoret løbende vurdere inddrivelsen, idet Opkrævningskontoret har mulighed for: At begære en inddrivelsessag optimeret, såfremt man er blevet bekendt med oplysninger, der taler for en hurtigere inddrivelse At tilbagekalde kommunale krav, hvor der ikke er statsrefusion, med henblik på at etablere egen aftale med skyldner. Ovenstående er hovedprincipperne for opkrævningen og kan ud fra den konkrete situation fraviges. Sagsbehandlingen skal være smidig og hensigtsmæssig. Det skal dog pointeres, at sagsbehandleren fortsat, under samtale med borgeren, i de sager hvor det skønnes nødvendigt, kan anvende de sædvanlige kendte pressionsmidler, så som udsættelse ved manglende betaling af husleje, lukning af antenne ved manglende betaling og informere borgeren, at sagen i tilfælde af misligholdelse eller passivitet vil blive fremsendt til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på egentlig tvangsinddrivelse. Aftaler generelt Aftaler skal være kortvarige og fortrinsvis begrundet i likviditetsproblemer Aftaler skal opstilles således, at den fører til fuld indfrielse af hele restancen Aftaler skal derfor omfatte alle kommunens krav. Dog er løbende forpligtigelser undtaget fra denne regel 9

10 Aftaler må ikke indgås på en måde, der hindrer skyldneren i at opfylde en eventuel aftale med den statslige inddrivelsesmyndighed I sagsbehandlingen skal der være fokus på: At få etableret så mange frivillige betalingsaftaler som muligt. Ved indgåelse af aftale, skal der altid sendes/udskrives aftalebekræftigelse, hvor der bl.a. tages forbehold for modregning og oplysning om, at ved brud på aftale, kan restancen blive fremsendt til SKAT for tvangsinddrivelse m.v. o Ved brud på aftale, skal der ske en vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt at oversende sagen straks til SKAT eller om borgeren skal kontaktes telefonisk. Den telefoniske kontakt kan ske uden for opkrævningens normale åbningstid, såfremt dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Ved civilretslige krav, foretages en vurdering, om sagen skal overdrages til advokat. Om der er en medhæfter på kravet, således at der kan ske opkrævning/inddrivelse hos begge. Om der er mulighed for modregning i udbetaling til løbende ydelser f.eks. daginstitutionsbetaling, boligsikring/ydelse m.m. Om restancen er retskraftig, om der er foretaget de fornødne forældelsesafbrydende skridt, ellers oversendes restancen til SKAT. At såfremt borgeren ejer aktiver og restancen er af en vis størrelse og betalingen ikke kan ske inden for rimelig tid, da skal der ske sikring af restancen, hvilket betyder at sagen skal overgives til SKAT. Hvis kravet ikke længere er retskraftigt, skal det afskrives. 10

11 Målsætning for forebyggelse af nye restancer Opkrævningen sker med en helhedsorienteret holdning, hvilket bl.a. betyder, at sagsbehandleren i en given sag, retter henvendelse til afdelinger/myndigheder, der har betydning for sagens behandling/forebyggelse af restancer. Især med fokus på: Bopælsforholds betydning for tilskud af boligsikring, daginstitutionsplads, tilskud som enlig forsørger m.m. Et andet element i forebyggelsen af restancer er, at tilskynde borgerne til at betale ydelser til kommunen rettidigt, at forsøge at påvirke borgerens opfattelse af, at det at skylde penge til kommunen ikke er acceptabelt og til og med dyrt. Strategi Øget samarbejde på tværs af forvaltningerne; øge forståelsen for hinandens arbejde. Udveksling af ideer/viden med hinanden/andre Okrævningsenheder. Det søges undgået, at der under afviklingen af de bestående restancer, opstår ny gæld til det offentlige. Gennemgåelse af udvalgte restancearter. En konsekvent påligning af rykkergebyr. Orientering på kommunens hjemmeside. Handleplan Øge samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Tilrette og ajourførekommunens hjemmeside med den nødvendige information. 11

12 Målsætning for service Opkrævningskontoret vil arbejde for: At alle henvendelser fra borgere behandles hurtigt, venlig, korrekt og effektivt på et sikkert, højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau. At alle borgere, der henvender sig til opkrævningen, mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. At udvikle den enkelte medarbejders viden, færdigheder og handlemuligheder. Borgeren skal opleve, at vi varetager deres retssikkerhed, og at vi søger, at opnå den bedste løsning indenfor de givne rammer for begge parter. Strategi En hurtig besvarelse af personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder og indscannede skrivelser. Opkrævningens breve skal være klare, let forståelige og med relevante henvisninger til love m.m. Målrettet brug af tekniske og edb-mæssige ressourcer i samspil med personlig sagsbehandling. 12

13 Afskrivningspolitik Restancer til det offentlige kan kun inddrives, så længe de er retskraftige, det vil sige, at de ikke må være bortfaldet på grund af forældelse, eftergivelse, gældssanering, akkord eller præklusion i dødsboer. Det er Opkrævningens opgave, at sørge for, at kommunen ikke mister sine tilgodehavender. Dette kan bl.a. ske ved, at sagen oversendes til SKAT til foretagelse af udlæg eller at borgeren erkender, at skylde beløbet. Herved afbrydes den 3-årige forældelse, som omfatter de fleste krav. Selvom opkrævningen er opmærksom på, at der foretages de fornødne forældelsesafbrydende tiltag, vil der skulle ske endelig afskrivning af visse fordringer. Opkrævningen foretager afskrivninger af restancer løbende med orientering til økonomiudvalget 1 gang årligt ved regnskabsaflæggelse. Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp Der foretages endelig afgangsføring af restancer i overensstemmelse med Aktivlovens 95, stk. 4, hvor det fremgår, at et krav er bortfaldet, såfremt det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning, inden der er forløbet 5 år fra hjælpens ophør, eller hvis skyldner mister betalingsevnen, efter der er forløbet 5 år fra hjælpens ophør. Krav med udlægs- og lønindeholdelsesret Krav, der er tillagt udpantnings- og lønindeholdelsesret, afgangsføres principielt ikke. Men har inddrivelse hos SKAT vist sig forgæves og kravet derfor er returneret til kommunen, da foretages der som udgangspunkt ikke yderligere, hvorefter kravet som hovedregel bliver forældet efter 5 år, og således skal afgangsføres i.h.t loven. Dog vil henlæggelsen løbende blive revurderet for vurdering af, om de økonomiske forhold er ændret og sagen derfor på ny skal fremsendes SKAT. Gældssanering og dødsboer Der kan forekomme endelig afskrivning i forbindelse med Gældssaneringskendelser eller, hvis et dødsbo har så ringe en værdi, at der alene kan udloddes en dividende eller boet udlægges til dækning af begravelsesomkostninger. De nye regler på gældssaneringsområdet, der trådte i kraft oktober 2005, hvor beregningen af rådighedsbeløbet er ændret væsentligt, har medført, at dividendebeløbene er mindre end hidtil. Det må derfor antages, at der vil komme flere krav, der skal endelig afskrives i forbindelse med en afsigelse af kendelse om gældssanering. Civilretlige fordringer Civilretlige krav er en samling af forskelligartede kravstyper. Kravene er som udgangspunkt ikke tillagt udpantnings-, lønindeholdelses- eller modregningsret og kan derfor alene inddrives i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere. Det betyder, at kravene ikke kan tvangsinddrives uden, at der foreligger dom for kravet, eller en anerkendelse af kravet i form af et frivilligt forlig, der kan tjene som fundament for inddrivelse via Fogedretten. 13

14 Alle kommunale civilretlige krav skal oversendes til SKAT, hvis betaling ikke kan opnås gennem en frivillig betalingsordning. Inddrivelsen skal gennemføres via SKAT og kommunen kan derfor ikke selv sende sagen direkte til fogedretten eller til advokat. SKAT kan vælge selv at gå i fogedretten med restancen til direkte inkasso, hvis der er tale om en restance på under kr. I henhold til SKAT s inddrivelsesvejledning, er der ingen nedre beløbsgrænse, hvis der er aktiver/løn. Men provenuet skal dog altid sættes i forhold til en prioritering af ressourceforbruget. Kommunen behøver ikke, at foretage en solvensvurdering af skyldneren inden oversendelsen. Opkrævningen vil forsøge, at komme i dialog med skyldner, specielt når det drejer sig om mindre restancer, som måske blot vil blive henlagt hos SKAT. Ved indgåelse af betalingsaftale, vil det blive forsøgt at få borgeren til at underskrive et frivilligt forlig. Ved misligholdelse af sagen, vil kravet blive oversendt til SKAT. Afskrivninger på baggrund af skøn Der kan være tilfælde, hvor afskrivningen sker af andre årsager end, hvad der er fastlagt i loven og hvor beslutningen træffes på baggrund af et skøn. Den primære grund kan være: Hvis restancen er så beskeden, at det ikke vil være hensigtsmæssigt set i forhold til ressourceforbruget ved en fortsat opkrævning/inddrivelse. Eftergivelse Det er SKAT, der har hjemlen til at behandle ansøgning om eftergivelse og dermed også til at træffe afgørelse om eftergivelse. Der er ingen pligt til, at høre eller indhente kommunens godkendelse, medmindre der er tale om en fordring, som kommunen har en særlig interesse i. Modtager SKAT en ansøgning om eftergivelse fra en borger, vil SKAT anmode om, at få alle sager, der ligger til opkrævning hos kommunen oversendt, så der bliver lavet en fælles ordning. Kommunen har ikke mulighed for, at modsætte sig en eftergivelse. 14

15 Rente- og gebyrpolitik Gebyrpolitikken for kommunale krav tillagt udlægsret skal følge lov nr. 939 af 27. december 1991 (Den kommunal rente- og gebyrlov) 2, stk. 2 og kan jf. 2 stk. 5 maksimalt udgøre kr. 250,00 pr. rykkerskrivelse. Gebyrpolitikken for kommunale krav, der ikke er tillagt udlægsret skal følge lov nr. 638 af 21. december 1977 (Renteloven) 9b og kan jf. 9b, stk. 2 maksimalt udgøre kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse og der kan maksimalt udsendes 3 rykkerskrivelser. Rykkerproceduren foreslås tilrettelagt således Alle krav vil indgå i den månedlige rykkerprocedure (arbejdsopgaven med at rykke for betaling gennemføres automatisk via KMD Debitor), hvis kravet ikke er betalt til forfald. Der vil blive udsendt en erindringsskrivelse til borgeren. Hvis der ikke betales på denne erindringsskrivelse, vil restancen blive oversendt til SKAT. For følgende betalingsarter vil der dog blive rykket 2 gange: 021 (forbrugsafgifter) 056 (ejendomsskat) inden de vil blive oversendt til SKAT, da opkrævningen mener, at de kan hente flere penge ind ved at rykke 2 gange. Forvaltningen foreslår der opkræves følgende gebyrer i Norddjurs Kommune: Krav med udlægsret Rykkerskrivelse kr. 250,00 Derefter overgår sagen til SKAT eller advokat. Krav uden udlægsret Rykkerskrivelse kr. 100,00 Derefter kan sagen overgå til advokat. Morarenter Med hjemmel i forskellige love, kan der beregnes renter ved for sen betaling af krav, der opkræves af kommunen, og som er tillagt udpantningsret: Art 081, 086 og 090 Boliglån 4,5 % pr. år i henhold til boligstøtteloven Art 021 FAS 1,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato Art 056 Ejendomsskat 1,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato 15

16 Opfølgning og vedtagelse Opkrævningskontoret orienterer økonomiudvalget årligt i form af en årsrapport. Opkrævningsstrategien er behandlet og godkendt i økonomiudvalgets møde den og i kommunalbestyrelsens møde den. 16

17 Referencer: Bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Under henvisning til 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Denne SKAT-meddelelse fastsætter satserne for De i 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster: Ikke forsørgerpligt over for børn Forsørgerpligt over for børn Procent Nettoindkomstinterval per år Procent 5 % % 6 % % 7 % % 8 % % 9 % % 10 % % 11 % % 12 % % 13 % % 14 % % 15 % % 16 % % 17 % % 18 % % 19 % % 20 % % 21 % % 22 % % 23 % % 24 % % 25 % % 26 % % 27 % % 28 % % 29 % % 30 % % 30 % % 30 % % 30 % % 30 % %

18 Det i 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 610 kr. De i 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år. Det i 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med kr. Den i 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1 VEJ nr 9206 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1 Opkrævningsprocessen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender INKASSO UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender 1 Kan det betale sig at sende sagen til inkasso? Ja, det kan det. I de sager, hvor skyldneren betaler

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere