REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby"

Transkript

1 A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby 36 andelshavere af 170 var repraesenteret, heraf 11 ved fuldmagt. Administration Danmark var repraesenteret ved Thomas Lyng, mens revisionsfirmaet Datarevision FRR var repraesenteret ved Per Larsen. Dagsordenen varf0lgende: 1. Valg af dirigent 1 2. Valg af referent 1 3. Bestyrelsens beretning 1 4. Godkendelse af arsregnskab og andelsvaerdi 2 5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering 2 6. Indkomne forslag 3 7. Godkendelse af budget og eventuel aendring i boligafgiften 5 8. Valg til bestyrelsen 5 9. Eventuelt 5 Bestyrelsesmedlem Heidi Bisgaard b0d velkommen. 1. Valg af dirigent Revisor Per Larsen blev valgt som dirigent uden modkandidater, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtaegterne. 2. Valg af referent Administrator Thomas Lyng blev valgt som referent uden modkandidater. 3. Bestyrelsens beretning Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen, og der var f0lgende sp0rgsmal/kommentarer hertil: Foreningens salg af tidligere udlejede lejligheder - sker gennem maegler til en lav pris - ser ikke for godt ud ved sammenligning med andelshaveres salgspriser. Bestyrelsen forhandler med maegleren hver gang, og der er efterhanden opnaet en god aftale - de bliver ikke solgt billigt for bare at komme af med dem, men meget ofte er disse tidligere udlejede lejligheder i en darlig stand, sa det er n0dvendigt med afslag i priserne. Bestyrelsen vil gerne vente pa den rigtige k0ber til den rigtige pris, og derfor ma der forventes lidt udgifter ved tomgangsleje. Samtidig har disse lejligheder gamle badevaerelser, hvor k0ber, jf. vedtaegterne, skal renovere dem efter k0bet. Salgspriserne pa disse lejligheder kan altsa ikke sammenlignes med de lejligheder, andelshaverne har til salg. Det er ikke optimalt at genudleje dem i stedet for at saelge dem, idet der sa skal bruges en del penge pa at saette dem i stand f0rst. De vil sa ogsa skulle genudlejes til den samme lave omkostningsbestemte leje som hidtil. Beretningen blev herefter godkendt. Administration Danmark Stenlosevej Odense S Tlf Mail:

2 ! ' A D M I N I S T R A T I O N Altid bedre service 4. Godkendelse af Srsregnskab og andelsvaerdi Revisor gennemgik regnskabet for 2009/10, der forela med blank pategning (uden anmaerkninger), og som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde f0lgende uddybende bemaerkninger: Indtaegt fra salg af to tidligere udlejede lejligheder sidst pa aret. Indtaegt fra salg af saermoderniseringer - frik0bes typisk i forbindelse med salg. St0rstedelen af disse ekstraordinaere indtaegter er henlagt til senere ar. Dermed har foreningen mulighed for at bruge disse indtaegter pa renovering, og boligafgiften kan holdes i ro. St0rste udgift er renterne pa foreningens prioritetsgaeld. Reparation og vedligeholdelse er en udgift pa kr. 1,9 mio. mod et budget pa kr. 1,5 mio. Foreningen har en god 0konomi, og indtaegterne fra salg af lejligheder og saermoderniseringer har givet mulighed for renovering af ekstra facade. Der opstod en mulighed for at renovere billigt ved at tage en ekstra facade med det samme. Der er dermed ogsa brugt mere fra hensaettelserne end budgetteret. Lavere renteudgift til kassekreditten bl.a. som f0lge af faldende renter. Afdrag pa prioritetsgaeld kan henf0res til det Mile Ian. Ejendommen er aktiveret til anskaffelsessum pa kr. 75,9 mio. Den offentlige vurdering er pa kr. 79,0 mio., og handelsvurderingen er pa kr. 186,0 mio. Henlaeggelser pa kr. 4,3 mio. til brug for vedligeholdelse og laneomlaegning. Prioritetslan pa kr. 55,0 mio. - der er forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at omlaegge Ian og bruge af henlaeggelserne. Nuvaerende ydelser bestir primaert af renter, men ved at omlaegge kan foreningen komme til at afdrage en st0rre del i stedet for at betale renter. Nuvaerende Ian har fast rente til og med Ved at omlaegge Ian til to nye Ian vil der komme et kurstab, der sa modsvares af lavere renteudgifter. Det skal s0ges at omlaegge sa meget som muligt til fast rente i sa lang tid som muligt: - obligationslan med fast rente og afdrag over 30 ar - Ian uden afdrag med fast rente i 10 ar Det vil isaer vaere interessant for saelgere, idet k0bere heist vil have fast rente i lang tid, og st0rre andel pa afdrag fremover vil kunne betyde stigninger i andelskronen. Vigtigt at foreningen fastholder den sunde 0konomi. Kassekredit har maksimum pa kr. 6,0 mio. Andelskronen falder pa trods af den gode 0konomi, og det kan henf0res til de faldende renter, der pavirker kursen pa gaelden negativt. Ny andelskrone foreslas til kr pr. m2. Ingen havde sp0rgsmal til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt. 5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering Formand Lars Bang oplyste, at der foreligger en vedligeholdelsesplan udarbejdet af Ramb0ll, men at de heri anf0rte vedligeholdelsesarbejder ikke udbedres slavisk. Han oplyste om f0lgende udf0rte projekter: Udbedring af facader I0bende - der er taget to facader i ar. Renovering af kaeldergange i de to garde med nye gelaendere. R0rprojekt, hvor alle r0r i opgange og kaeldre (dvs. udenfor lejlighederne) bliver renoveret - der tages en opgang ad gangen. En del vvs-r0r har vaeret gennemtaeret, og det er blevet repareret straks. Renovering heraf vil ske I0bende og i takt med foreningens 0konomi. Renovering af r0r inde i lejlighederne vil fortsat ske i samme takt, som andelshavere renoverer k0kken og/eller bad - dvs. foreningen vil her benytte lejligheden til samtidig at udskifte r0r. Udskiftning af r0r vil forhabentlig ogsa med tiden kunne ses som besparelse pa varmeregningen.

3 U A D M I N I S T R A T I O N - - Renovering af skraldeskurene. Altid b e d r B service Der blev spurgt til vandbesparende reparationer pa f.eks. pakninger eller I0bende toiletter, men dette er andelshavernes eget ansvar. Bestyrelsen kunne dog overveje, om man kunne Indhente en god pris pa reparationen af disse dele hos foreningens vvs-mand. Vigtigt at alle sparer pa^vandet, som fortsat er en faelles udgift i foreningen - det pataenkes ikke at opsaette vandmalere, idet vand- og varmer0r I0ber pa kryds og tvaers i alle lejligheder, og der skal i sa fald opsaettes for mange malere. Bestyrelsen vil vurdere alle projekter og igangsaette de vigtigste - maske vll facaderenovenngen blive sprunget over i ar, sa der kan fokuseres pa andre projekter. F0lgende blev dr0ftet: Udskiftning af de store, gamle vandkedler i kaelderen - kan maske ogsa give besparelse i vand og varme. Stadig facader, der skal renoveres I0bende. Unders0ge kloakkerne - en del store biler til plejehjem belaster vejene. Evt. unders0ges ved kameragennemgang. Ikke store problemer med vade kaeldre pa trods af den megen regn. Enkelte steder var der dog lidt vand - vigtigt at huske, at ting der opbevares i kaelderen er pa eget ansvar - hvis egen indboforsikring skal daekke, skal tingene sta mindst 10 cm over gulvh0jden. Fortsat salg af tidligere udlejede lejligheder og saermoderniseringer vil blive brugt til vedligeholdelse. Gennemgang af vedligeholdelsesstand blev herefter taget til efterretning. 6. Indkomne forslag Forslag 1 - bemyndigelse til ISneomlaegning Det pataenkes at omlaegge Ian, sa der for samme arlige ydelse pa kr. 3,3 mio. pabegyndes afdrag pa en st0rre del af gaelden, samtidig med at renten bliver last fast i en laengere periode. Vil se godt ud for fremtidige k0bere, og det vil give stigende andelskrone fremover. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 - aendring af husorden Bestyrelsen havde foretaget sproglige opdateringer og justering af reglerne, sa der er sammenhaeng. Herudover foreslas tilf0jet, at cigaretskodder ikke ma smides ud over altanen. Bestyrelsen vil overveje, om ny husorden skal sendes til alle andelshaverne igen, samtidig med at den udsendes til lejere og fremlejetagere. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 3 - aendring af vedtaegter 3 og 12 - familiekob Bestyrelsen havde fremsat forslag om at aendre vedtaegterne, sa det fremover var muligt at saelge til personer, der ikke selv flytter ind, hvis de udlejer til familiemedlemmer. Forslaget blev vedtaget med 1 imod og resten for. Idet der ikke var nok fremm0dte, skal det vedtages Forslag 4 - aendring af vedtaegter 3 - panthavers retsstilling Bestyrelsen havde fremsat forslag fra ABF vedr. salg af andelslejligheder til panthavere efter tvangsauktion, mod at den skulle vaere solgt videre inden 9 maneder. Administration Danmark Stenlosevej Odense S Tlf Mail:

4 A D M I N I S T R A T I O N A 11 id b e d r B service Forslag 5 - aendring af vedtaegter 3 - praksis ved salg af lejelejligheder Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at foreningens nuvaerende praksis ved salg af tidligere udlejede lejligheder skulle indf0jes i vedtaegterne. Forslaget blev enstemmlgt vedtaget. Idet der ikke var nok fremm0dte, skal det vedtages Forslag 6 - aendring af vedtaegter 7 - belsning af andele Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilretning af vedtaegterne, sa de kommer til at f0lge gaeldende lovgivning mht. pantsaetning af andele. Forslag 7 - aendring af vedtaegter 14 - ventelister Bestyrelsen havde fremsat forslag om at slette 14 d og e, idet de ikke laengere fungerer i praksis og kun forhaler salgsprocessen. Forslag 8 - aendring af vedtaegter 21 og 22 - garanti Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at nuvaerende regler om garanti skulle udga, sa vedtaegterne kommer til at f0lge gaeldende lovgivning, hvor garanti er erstattet af pant. Forslag 9 - aendring af vedtaegter 25 - indkaldelse pr. mail Bestyrelsen havde fremsat forslag om at tilrette vedtaegterne omkring indkaldelse til generalforsamling, sa det fremover bliver muligt at indkalde pr. mail, safremt andelshaver skriftligt giver tilladelse hertil. Forslag fra Ivan Holm (3 stk.) Bestyrelsen har modtaget tre forslag, som alle er blevet haengt op i opgangene forud for generalforsamlingen: Etablering af st0jdaempende bump pa dele af Scharlingsvej Ensretning af Scharlingsvej Henstilling til overholdelse af tider i garden Desvaerre var forslagsstiller ikke selv tilstede, og dirigenten syntes det var svaert at se, at der var noget konkret at stemme om. Det blev anf0rt, at der ikke er tale om forhold, hvor foreningen alene kan beslutte noget. En andelshaver mente, at det engang tidligere var fors0gt at fa lavet noget tilsvarende - uden held. Mht. de to f0rste punkter kunne bestyrelsen evt. pr0ve at se pa sagen, og ellers blev der opfordret til etablering af nogle arbejdsgrupper, som sa kan lave nogle mere konkrete forslag til en senere generalforsamling. Der blev opfordret til, at reglerne mht. tider i garden blev overholdt.

5 A D M I N I S T R A T I O N Alttd bedre service 7. Godkendelse af budget og eventuel aendring i boligafgiften Revisor gennemgik budgettet for 2010/11, og der var f0lgende uddybende kommentarer: Uaendret boligafgift Forslag om laneomlaegning vil ikke aendre boligafgiften - der vil i sa fald komme mindre renteudgifter tilsvarende st0rre afdrag. Vedligeholdelsesbudget pa kr. 1,5 mio., hvoraf halvdelen skulle tages fra henlaeggelserne. Evt. salg af tidligere udlejede lejligheder og salg af saermoderniseringer er ikke indarbejdet i budgettet. Forsigtigt budget, hvor der vil komme positive overraskelser Ingen havde sp0rgsmal til budgettet, der herefter blev enstemmigt godkendt. 8. Valg til bestyrelsen Den konstituerede formand, Lars Michael Bang, var pa valg for to ar, og han blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsesmedlem Heidi Bisgaard blev genvalgt for to ar uden modkandidater. Bestyrelsen havde indstillet Christian Fischer og Anne Sofie Frederiksen, og herudover opstillede Carrinna Hansen og Tobias Truelsen Basse. Det blev besluttet at lade alle blive valgt til bestyrelsen, der herefter bestar af f0lgende 7 medlemmer: Formand Lars Michael Bang pa valg 2012 Bestyrelsesmedlem Heidi Bisgaard pa valg 2012 Bestyrelsesmedlem Christian Fischer pa valg 2012 Bestyrelsesmedlem Anne Sofie Frederiksen pa valg 2012 Bestyrelsesmedlem Rikke Oiling pa valg 2011 Bestyrelsesmedlem Carrinna Hansen pa valg 2011 Bestyrelsesmedlem Tobias Truelsen Basse pa valg 2011 Som suppleant for 1 ar valgtes Lisbeth Bj0rck Shapiro. 9. Eventuelt F0lgende punkter blev dr0ftet under eventuelt: Vaskeri - ofte et vaerre svineri Alle b0r rydde op efter sig selv og g0re lidt rent. Trappevaskerne glemte en ovej-gang at g0re rent i vaskeriet, men det skulle nu vaere pa plads. Vicevaerterne vil ogsa blive mindet om at rydde op dernede. Lys i kaelderen hele natten Maske virker lyssensor ikke - skal meldes til vicevaert, eller alternativt oplyses til bestyrelsen med en seddel i postkassen. Lys i garden om natten Der skal vaere lidt lys, sa der ikke er helt m0rkt. Meddelelse om forhold, der bor udbedres Husk at give vicevaert eller bestyrelsen besked, sa der kan blive rettet op pa tingene. Der er ingen grund til at vente til naeste ars generalforsamling. Indgangsdore til lejligheder Tilh0rer foreningen og ma f.eks. ikke males udvendigt. Andelshaver ma godt selv saette isoleringsband op. Defekte radiatorer Det er foreningens ansvar - forhold skal meldes til vicevaerten. Foreningen skifter kun defekte radiatorer - ikke bare fordi den gamle er stor eller grim. Andelshaver ma i sa fald gerne selv betale for udskiftning.

6 A D M I N I S T R A T I O N A 111 d b e d r e service Evt. afholdelse af ekstraordinaer generalforsamling Det bliver op til den nye bestyrelse at beslutte, om der evt. skal afholdes ekstraordinaer generalforsamling - men vedtaegtsaendringer skal 2. behandles for at kunne vedtages endeligt, sa mon ikke der snart kommer en? Mulighed for yderligere stojdaempning af port? GSrdene ser meget flotte ud Ros gives videre til vicevaerterne Mail-adresser til fremtidige udsendelser Af I eve res til bestyrelsen. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og haevede generalforsamlingen kl Valby, den 15. oktober 2010 Formand Lars Michael Bang: Dirigent Per Larsen:

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere