Årsberetning Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde"

Transkript

1 SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE Årsberetning 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Danskfagligt møde 4.2. Fagpolitisk oprustning 4.3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler 4.4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni Andre samarbejdspartnere 4.6. Dansk Sprognævn 4.7. Nordisk udvalg og Nordspråk 4.8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien 4.9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C DANSKLF.DK TLF.:

2 1. Indledning Side 2/10 Formålet for foreningens arbejde er sammen med de øvrige dele af Dansklærerforeningen at varetage medlemmernes fælles faglige og pædagogiske interesser og repræsentere faget over for offentlige myndigheder. Vi har derfor også i dette år arbejdet sammen med de øvrige sektioner på hvervning af nye medlemmer og på nye medlemsformer i forbindelse med digitale bogudgivelser i samarbejde med Systime. Der har på tværs af foreningen igen i år været særligt fokus på de forskellige former kommunikation med medlemmerne via nyhedsbreve, ny hjemmeside og facebook Her har der været nogen debat og en del reaktioner på de forskellige politiske og faglige tiltag i forbindelse med reformen af folkeskolen og den nye læreruddannelses første år. Vi må i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen udnytte de muligheder, der ligger i, at de sociale medier betydning for kontakt og kommunikation mellem foreningen og medlemmerne og medlemmer imellem. Bestyrelsen har af den grund kickstartet sektionens facebookgruppe med det formål at medlemmerne kan føre direkte dialog med hinanden. Vi opfordrer medlemmerne til at bruge denne platform. I en tid med store forandringer har bestyrelsen drøftet hvilken rolle den kan og bør spille i det uddannelsespolitiske landskab. Derfor tog bestyrelsen initiativ til en kritisk revision af vedtægterne, og det førte til en række ændringsforslag. Vedtægterne er blevet forsynet med en klarere ordlyd, og det præciseres at sektionens opgave er at den primært skal varetage interesserne for læreruddannelsens forhold institutionelt og i kommunalt og statsligt regi. Andre væsentlige ændringer er at sektionen skifter navn fra Sektionen for læreruddannere til Sektionen for læreruddannelse, og at bestyrelsen fra og med næste valgrunde kan sammensættes af op til syv medlemmer, mod de nuværende frem. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet i september måned, og de fremsættes som beslutningsforslag på sektionens ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har i dette arbejdsår* bestået af følgende medlemmer: Torben Mundbjerg UCC, læreruddannelsen, Zahle. Formand, repræsentant i Fællesbestyrelsen

3 Lene Reichstein Lund Side 3/10 UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Næstformand, formand for Nordspråk Hanne Beermann UCNord, læreruddannelsen i Hjørring. Medlem af redaktionsudvalget og Dansk sprognævns Repræsentantskab Jacob Buris Andersen UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Sekretær, Formand for Fællesbestyrelsen, Fællesskriftet og webmaster Bettina Buch UCSjælland, læreruddannelsen i Roskilde * Bettina Buch indtrådte i bestyrelsen igen efter nogle års orlov pr. oktober Vi hilser hende hjerteligt velkommen. 3. Medlemsstatus Den seneste opgørelse pr viser at der er i alt medlemmer i hele Foreningen. Det er et fald på i alt 783 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og dermed udgør medlemsfaldet lidt mere end ti procent. I L-sektionen er der et lidt svagere fald. Antallet af ordinære medlemmer er nu 118 (mod 122 samme tidspunkt sidste år), 15 ledige, 3 pensionister og i alt 44 interessemedlemmer. Generelt er der krise i foreningslivet i Danmark, men i Dansklærerforeningen ser vi med stigende bekymring på det vedvarende medlemsfald, for uden medlemmer, er der ingen forening. Vi har brug for flere medlemmer, og igen i år har foreningen brugt mange resurser på dels at diskutere og dels indføre nye og tidsvarende medlemsformer, kommunikations- og distributionsformer. Vækstpotentialet i forhold til medlemmer er og bliver i folkeskolen og i læreruddannelsen, og derfor har vi som sektion en særlig udfordring i hvordan tilslutningen til foreningen øges herfra så der kan skabes et løft i forhold til Dansklærerforeningens gennemslagskraft og liv. Bestyrelsen ønsker at sektionens medlemmer har en bred repræsentation fra de syv professionshøjskoler. På den måde opretholdes en faglig platform for danskunderviserne i læreruddannelsen på nationalt plan, og

4 dels fordi læreruddannerne udgør et vigtigt bindeled til de kommende medlemmer, nemlig de Side 4/10 danskstuderende i læreruddannelsen. 4. Bestyrelsens løbende arbejde 1. Danskfagligt møde. Mange danskundervisere i læreruddannelsen vil fremover huske 2013 som året hvor moduliseringen af uddannelsen blev indført. Det er en fundamental forandring der vil sætte spor i læreruddannelsen mange år frem og som kalder på fornyet kritisk involvering fra sektionens side. I april 2014 genoptog bestyrelsen traditionen med at indkalde til danskfagligt møde. Der var forholdsvis god opbakning til mødet, som blev afholdt i Odense i forbindelse med censormødet. Formålet var primært at give medlemmerne mulighed for at dele deres viden og foreløbige erfaringer med LU13. Som en konsekvens af de store forandringer med professionshøjskolernes etablering har danskunderviserne ved læreruddannelserne gennem de senere år oplevet markante forringelser i forhold til danskfaglig prægnans, både i bredden og i dybden. Dels er vi kraftigt udfordret i forhold til at vedligeholde og udvikle de faglige miljøer på vores arbejdspladser, og dels bliver vi i mindre grad end tidligere inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende uddannelsens indhold og form. Bestyrelsen har den målsætning at sektionen bør udgøre en central kritisk platform i udformningen af uddannelse af dansklærere til folkeskolen, og derfor er det vigtigt at sektionens medlemmer kan mødes og diskutere, udvikle og formulere de mange udfordringer og muligheder der ligger i LU13. Bestyrelsen vil derfor igen indkalde til faglige møder, det næste bliver i foråret Fagpolitisk oprustning. I forbindelse med centraliseringen på nationalt plan, der knytter sig til LU13, vil der fremover støde områder og problemstillinger til som sektionen bør forholde sig fagpolitisk til. Her kan fx nævnes den efteruddannelsesopgave, der er indlejret i reformen af folkeskolen frem mod 2020, hvor alle lærere i folkeskolen skal være uddannet i de fag de underviser i. Kompetenceafklaringssamtaler med dansklærere er gået i gang flere steder, og der venter formentlig et massivt efteruddannelsesløft i hele landet. Her vil sektionens medlemmer komme til at spille en afgørende rolle, og derfor

5 er det væsentligt at der findes et forum hvor de danskfaglige elementer i relation hertil Side 5/10 kan drøftes og udvikles. 3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler Et andet element er centraliseringen af læreruddannelsen, der som bekendt består af nationale og lokale moduler. I den forbindelse har bestyrelsen overtaget det kortlægningsarbejde, som lektor ved UCC, Nadia Raphael Rathje, tog på sig og præsenterede på det danskfaglige møde i Odense. Kortlægningsarbejdet har til hensigt at skabe et fagligt overblik over indholdet af de syv professionshøjskolers udbud af lokale moduler, deres evalueringsformer og studieproduktsammensætning. Bestyrelsen har til hensigt at videreføre arbejdet og vil derfor tage initiativ til en løbende drøftelse af hvad de lokale moduler indeholder samt hvordan der, set fra foreningens side, kan etableres en udvikling af disse. Bestyrelsen mener at det er særligt vigtigt at sektionen drøfter og får overblik over uddannelsens modulsammensætning og derfor kritisk og med sikker argumentation kan gå i danskfaglig dialog med ledelserne på professionshøjskolerne når der træffes beslutninger om danskfaget i læreruddannelsen. Disse beslutninger har oftest deres udspring af økonomiske og administrative logikker, snarere end af faglige. 4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni 2014 Bestyrelsen ser det som vigtigt at den er i dialog med andre grupper der taler danskfagets sag. Her udgør samarbejdet med den nationale faggruppe for dansk et særligt vigtigt omdrejningspunkt, et samarbejde der har taget form efterhånden som faggruppen er blevet til og som vi ønsker at udbygge. Senest har bestyrelsen medvirket i udarbejdelsen af Rapport vedrørende eksamen afholdt i faget Dansk, Læreruddannelsen juni 2014, vurdering og anbefalinger. Rapporten blev til i et samarbejde mellem formanden for sektionen, Torben Mundbjerg, af formanden for den nationale faggruppe, Benny Bang Carlsen, og censornæstformand Niels Mølgaard, hvoraf sidstnævnte tog initiativet til rapporten. Desuden medvirkede undervisere og studerende ved Læreruddannelsen i Vordingborg og Læreruddannelsen Zahle. Rapporten afdækker tydeligt de store mangler i den nuværende eksamensform og minder om hvor vigtigt det er at danskfagets repræsentanter fører en kritisk dialog med Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN). Rapportens konklusion er først og fremmest at der bør gives særskilte karakterer for henholdsvis den mundtlige og den

6 skriftlige eksamen, og at begge eksaminer skal bestås. Dette er den nye Side 6/10 eksamensforms største problem. Desuden bør der udarbejdes en centralt stillet professionshøjskoleopgave til den skriftlige eksamen med tydelige (og ensartede) vurderingskriterier, der bør udarbejdes fælles vurderingskriterier for den performative del, og rapporten indeholder flere andre vigtige ting. Rapporten blev afleveret til LLN i august Men omtalte netværk bør ikke få lov at hvile i fred, og derfor blev rapporten læst op og præsenteret for læreruddannelsens øvrige faggruppeledere på det af LLN indkaldte møde med de nationale faggruppeledere, der blev afholdt i Vejle den oktober Andre samarbejdspartnere Blandt andre samarbejdspartnere bør nævnes at Torben Mundbjerg har repræsenteret sektionen ved at deltage i en række møder, indkaldt af ministeriet, om udviklingen af arbejdet med at integrere Nye forenklede fælles mål ude på folkeskolerne. Ifølge ministeriet har man til hensigt at udvikle en tættere kontakt til de faglige foreninger ved at skabe en alliance mellem UVM og de faglige foreninger, og dermed i højere grad skabe et fælles vi, der højner potentialet for reformen. Indtil videre er det blevet til disse indledende møder, og det står uklart hvad samarbejdet reelt kommer til at indeholde. Endvidere har Torben Mundbjerg repræsenteret sektionen ved at fungere som sparringspartner for de tre landsdelsscener Aalborg Teater, Aarhus Teater og Odense Teater der har ansøgt om projektbevilling hos A.P. Møller fonden til et 3- årigt, vestdansk projekt, der har til formål at opprioritere teater og drama i undervisningen i den nye folkeskole. Målet er at udnytte det særlige potentiale, som arbejdet med teater og drama indeholder med henblik på at udmønte og opfylde læringsmålene i folkeskolens Fælles mål i faget dansk. 6. Dansk Sprognævn Sprognævnet er flyttet til nye lokaler på Worsaaesvej 19, 4.sal. 2014's overskrifter har været: Aktuelle sproglige udfordringer, digitalisering og netbaserede tjenester - fx sprogsites på nettet, udvikling af talegenkendelse, løbende digital opdatering af ordbogen (disse medtages ikke i nye oplag af den trykte udgave af ordbogen) og nævnets rammeaftale. Af særlig interesse for os kan nævnes: ROhist, en database med en søgefunktion, hvor man kan se, hvordan et ord har været stavet

7 gennem tiden i ordbøger, og en oversigt på sprognævnets hjemmeside med løbende Side 7/10 opdatering af nye ord i den digitale retskrivningsordbog. 7. Nordisk udvalg og Nordspråk Nordspråk er en organisation bestående af repræsentanter for nordiske modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog. Nordspråks fornemmeste opgave er at arbejde for at sikre at nordiske undervisere på grundskoler, gymnasier og læreruddannelser har en opdateret viden om de andre nordiske landes kultur og litteratur og at de har redskaber til at varetage undervisning i nordiske sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Fra bestyrelsen har Lene Reichstein Lund deltaget som repræsentant i Nordspråk sammen med repræsentanter fra de øvrige sektioner. I år blev der skiftet ud på flere fronter. Efter flere års arbejde i og med Nordspråk takkede Lis Madsen af, og Lene blev valgt til ny koordinator. Lis Madsen fortsætter som koordinator for sprogpiloterne. Torben Mundbjerg blev valgt som repræsentant for sektionen for læreruddannelsen. De ydre rammer for Nordspråk ændrede sig ligeledes fra januar 2014, idet administrationen og koordinationen i forhold til Nordisk Ministerråd overgik fra Dansk sprognævn til Foreningen Norden og Dansk Sprogkoordination. Hulda Zober holm har fra januar 2014 fungeret som leder af Sprogkoordinationen og som koordinator for de nordiske aktører. Der afholdes 1-2 arbejdsseminarer om året på skift mellem de nordiske perler og centre for det nordiske samarbejde: Lysebu og Voksenåsen i Oslo, Hanaholmen i Helsinki og Scaeffergården i København. Her arbejdes der med idéudvikling og planlægning af kurser og konferencer. Dette års arbejdsseminar blev afholdt på Lysebu den januar. Og der er planlagt et møde i for arbejdsgruppen i december 2014 i forbindelse med nabosprogskonferencen på Islands Brygge. Det næste arbejdsmøde for både repræsentanter og redaktører finder sted i marts 2015 på Schæfergården i København.

8 Nordspråks prioriteringer og forventede resultater i 2014 Side 8/10 Hvad vil vi med Nordspråks arbejde? Vi forventer, at de planlagte kurser øger lærernes kompetencer og viden om de skandinaviske sprog samt deres kompetencer til at inddrage viden om de skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen i grundskolen, ungdomsuddannelser og læreruddannelsen. Vi forholder os til fokusområderne for det nordiske arbejde jv. Deklarationen om Nordisk Språkpolitik gennem følgende aktiviteter: 1. Et kursus for grundskolen om nabosprogsdidaktik, som giver deltagerne øget viden og kompetencer i forbindelse med undervisningen i sprogforståelse og sprogkundskab for dermed at styrke børns sprogforståelse af dansk, svensk og norsk. 2. Et kursus for ungdomsuddannelserne, som tager sigte på kreativitet i de nordiske klasserum, og som introducerer kreative arbejdsformer til fremme af unges sprogforståelse af dansk, svensk og norsk samt lytteforståelsen. 3. Et sommerkursus "Fortryllende fortælling", som har en oplevelsesdimension i forbindelse med nordisk kulturforståelse, og som også inddrager lytteforståelsen i det nordiske sprogarbejde. 4. Den årlige didaktiske konference på Nordatlantens Brygge, afholdt i samarbejde med Nordisk Sprogkoordination, og hvor der hvert år præsenteres ny forskning og nye didaktiske vinkler på nabosprogsundervisningen. I denne konference indgår Norden som sprogligt foregangsområde som et væsentligt element. Hvordan står det så til med det nordiske fællesskab? Spørgsmålet var på dagsordenen på et nordisk sprogmøde i Stockholm den august. Der var på mødet et særligt fokus på Den Nordiske Sprogdeklaration og den nordiske sprogforståelse. For første gang deltog repræsentanter fra alle de nordiske aktører, herunder de nordiske sprogpiloter, Nordspråk, Nordkurs og de fire nordiske perler. Udvidelsen er i sig selv et positivt tiltag set i forhold et stigende behov for flere aktører i forhold til udmøntningen af det nordiske, både politisk og praktisk, hvis ikke det nordiske sprogfællesskab skal reduceres til et eksotisk område for de få interesserede.

9 Torben Mundbjerg var indtil oktober 2014 engageret i det nordiske projekt, NiL (Nabosprog Side 9/10 i Læreruddannelsen). NiL er et netværk bestående af læreruddannere ved professionshøjskoler, højskoler og universiteter i Norden, der uddanner lærere til de nordiske grundskoler. Antallet af medlemmer er læreruddannere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (No), Høgskolen i Sør-Trøndelag (No), Høgskolan Kristianstad og Linnésuniversitetet Växjö (Sv), Åbo Akademi (Fi), Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol (Dk). Netværket er finansieret af Nordplus. Formålet med netværket er at fremme og udvikle nabosprogsdidaktikken i de nordiske modersmålsfag. Dette indfris ved at styrke kontakten og samarbejdet mellem de nordiske nabolandes læreruddannelsesmiljøer, dvs. læreruddannerne og de lærerstuderende. Slutmålet er at lærerne i de nordiske grundskoler udvikler kompetence til at undervise i nabosprog. Netværket har primært følgende aktiviteter: I. En udvekslingsordning, hvor læreruddannerne gæsteunderviser i nabolandenes II. III. læreruddannelser. De lærerstuderende møder hermed gæsteunderviserens sprog, og gennem undervisningen skabes et privilegeret indblik i nabolandets sprog og sprogbrug, litteratur og kultur. Undervisning i nabosprog i grundskolen er det fælles mål, sådan at de lærerstuderende rustes til at give deres elever adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Pt. har der været afholdt 24 besøg i perioden. Der afholdes 2-3 netværksmøder pr. år i de respektive lande for hele netværksgruppen. (in progress): Udvikling af et valgfrit modul der passer til og kan gennemføres i de respektive læreruddannelser. Modulet vil have en fælles faglig kerne, der gør det muligt at sammenligne erfaringerne fra de deltagende lande. Der vil også blive afprøvet mulighederne for at de lærerstuderende kommer i praktik i et nabolands grundskole. På den måde imødekommes ønsket om en øget internationalisering i læreruddannelserne. (in progress): Artikler om projektet søges publiceret i nordiske tidsskrifter. Disse vil sikre spredning til andre undervisere inden for læreruddannelserne i Norden. 8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien Bestyrelsen ønsker, at Dansklærerforeningens Forlags udgivelser, digitale såvel som analoge, fortsat skal omfatte titler, som er henvendt til læreruddannelsens undervisere.

10 Stadig flere titler udgives digitalt i samarbejde med forlaget Systime, hvilket giver nye Side 10/10 muligheder og nye udfordringer. Bestyrelsen hører altid gerne fra sektionsmedlemmer som har ideer, store og små, til kommende udgivelser. Dansklærerforeningens hjemmeside har undergået større forandringer og er blevet mere overskuelig. Sektionen arbejder på, at hjemmesiden kan skabe overblik over alle de materialer, undervisningsforløb og artikler, som er relevante for sektionens medlemmer, og at disse kan tilgås med så få klik som muligt. Det er stadig vores opfattelse, at der mangler et forum til udveksling af ideer og tanker specifikt for danskundervisere på læreruddannelserne, og derfor arbejder vi fortsat på at søsætte en serie af arbejdspapirer skrevet af og henvendt til undervisere på læreruddannelsen. Siden sidste årsberetning er der udkommet ét arbejdspapir i vores arbejdspapirserie for læreruddannelsen: Bodil Christensens om billedbøger. Arbejdspapirserien modtager undervisningsforløb, refleksioner, læsninger, diskussioner og alt andet som kan bidrage til den løbende erfaringsudveksling mellem læreruddannelsernes undervisere. Og så får man ovenikøbet udbetalt et ganske vist beskedent honorar. 9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime Dansklærerforeningens Forlag har stadig mulighed for at udgive undervisningsmaterialer i papirform til læreruddannelsen og i samarbejde med Systime kan der udgives både digitale materialer (de såkaldte i-bøger) og traditionelle papirbøger. Hvis man som underviser på læreruddannelsen har en god idé (halv- eller helfærdig), skal man endelig henvende sig til bestyrelsen. En af fordelene ved den nuværende organisation hvor Dansklærerforeningen ejer Dansklærerforeningens Hus A/S, som bl.a. driver forlagsvirksomheden, er at man aldrig bliver overladt til sig som forfatter. Bestyrelsen bidrager med sin ekspertise når ideer skal videreudvikles og tilpasses og fungerer ofte som forlagets konsulenter. Medarbejderne i Dansklærerforeningens Hus sørger for projektstyring, redaktion og alt andet som hører med til at udgive gode og relevante titler. Torben Mundbjerg Formand for Sektionen for Læreruddannelse København, oktober 2014

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Formandens skriftlige beretning 2013-14

Formandens skriftlige beretning 2013-14 FOLKESKOLESEKTIONEN Oktober 2014 Formandens skriftlige beretning 2013-14 Medlemsforhold Igennem de seneste år har vi, akkurat som de fleste andre faglige foreninger, haft stagnation eller nedgang i antallet

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Håller språken ihop Norden?

Håller språken ihop Norden? Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere