Årsberetning Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde"

Transkript

1 SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE Årsberetning 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Danskfagligt møde 4.2. Fagpolitisk oprustning 4.3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler 4.4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni Andre samarbejdspartnere 4.6. Dansk Sprognævn 4.7. Nordisk udvalg og Nordspråk 4.8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien 4.9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C DANSKLF.DK TLF.:

2 1. Indledning Side 2/10 Formålet for foreningens arbejde er sammen med de øvrige dele af Dansklærerforeningen at varetage medlemmernes fælles faglige og pædagogiske interesser og repræsentere faget over for offentlige myndigheder. Vi har derfor også i dette år arbejdet sammen med de øvrige sektioner på hvervning af nye medlemmer og på nye medlemsformer i forbindelse med digitale bogudgivelser i samarbejde med Systime. Der har på tværs af foreningen igen i år været særligt fokus på de forskellige former kommunikation med medlemmerne via nyhedsbreve, ny hjemmeside og facebook Her har der været nogen debat og en del reaktioner på de forskellige politiske og faglige tiltag i forbindelse med reformen af folkeskolen og den nye læreruddannelses første år. Vi må i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen udnytte de muligheder, der ligger i, at de sociale medier betydning for kontakt og kommunikation mellem foreningen og medlemmerne og medlemmer imellem. Bestyrelsen har af den grund kickstartet sektionens facebookgruppe med det formål at medlemmerne kan føre direkte dialog med hinanden. Vi opfordrer medlemmerne til at bruge denne platform. I en tid med store forandringer har bestyrelsen drøftet hvilken rolle den kan og bør spille i det uddannelsespolitiske landskab. Derfor tog bestyrelsen initiativ til en kritisk revision af vedtægterne, og det førte til en række ændringsforslag. Vedtægterne er blevet forsynet med en klarere ordlyd, og det præciseres at sektionens opgave er at den primært skal varetage interesserne for læreruddannelsens forhold institutionelt og i kommunalt og statsligt regi. Andre væsentlige ændringer er at sektionen skifter navn fra Sektionen for læreruddannere til Sektionen for læreruddannelse, og at bestyrelsen fra og med næste valgrunde kan sammensættes af op til syv medlemmer, mod de nuværende frem. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet i september måned, og de fremsættes som beslutningsforslag på sektionens ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har i dette arbejdsår* bestået af følgende medlemmer: Torben Mundbjerg UCC, læreruddannelsen, Zahle. Formand, repræsentant i Fællesbestyrelsen

3 Lene Reichstein Lund Side 3/10 UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Næstformand, formand for Nordspråk Hanne Beermann UCNord, læreruddannelsen i Hjørring. Medlem af redaktionsudvalget og Dansk sprognævns Repræsentantskab Jacob Buris Andersen UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Sekretær, Formand for Fællesbestyrelsen, Fællesskriftet og webmaster Bettina Buch UCSjælland, læreruddannelsen i Roskilde * Bettina Buch indtrådte i bestyrelsen igen efter nogle års orlov pr. oktober Vi hilser hende hjerteligt velkommen. 3. Medlemsstatus Den seneste opgørelse pr viser at der er i alt medlemmer i hele Foreningen. Det er et fald på i alt 783 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og dermed udgør medlemsfaldet lidt mere end ti procent. I L-sektionen er der et lidt svagere fald. Antallet af ordinære medlemmer er nu 118 (mod 122 samme tidspunkt sidste år), 15 ledige, 3 pensionister og i alt 44 interessemedlemmer. Generelt er der krise i foreningslivet i Danmark, men i Dansklærerforeningen ser vi med stigende bekymring på det vedvarende medlemsfald, for uden medlemmer, er der ingen forening. Vi har brug for flere medlemmer, og igen i år har foreningen brugt mange resurser på dels at diskutere og dels indføre nye og tidsvarende medlemsformer, kommunikations- og distributionsformer. Vækstpotentialet i forhold til medlemmer er og bliver i folkeskolen og i læreruddannelsen, og derfor har vi som sektion en særlig udfordring i hvordan tilslutningen til foreningen øges herfra så der kan skabes et løft i forhold til Dansklærerforeningens gennemslagskraft og liv. Bestyrelsen ønsker at sektionens medlemmer har en bred repræsentation fra de syv professionshøjskoler. På den måde opretholdes en faglig platform for danskunderviserne i læreruddannelsen på nationalt plan, og

4 dels fordi læreruddannerne udgør et vigtigt bindeled til de kommende medlemmer, nemlig de Side 4/10 danskstuderende i læreruddannelsen. 4. Bestyrelsens løbende arbejde 1. Danskfagligt møde. Mange danskundervisere i læreruddannelsen vil fremover huske 2013 som året hvor moduliseringen af uddannelsen blev indført. Det er en fundamental forandring der vil sætte spor i læreruddannelsen mange år frem og som kalder på fornyet kritisk involvering fra sektionens side. I april 2014 genoptog bestyrelsen traditionen med at indkalde til danskfagligt møde. Der var forholdsvis god opbakning til mødet, som blev afholdt i Odense i forbindelse med censormødet. Formålet var primært at give medlemmerne mulighed for at dele deres viden og foreløbige erfaringer med LU13. Som en konsekvens af de store forandringer med professionshøjskolernes etablering har danskunderviserne ved læreruddannelserne gennem de senere år oplevet markante forringelser i forhold til danskfaglig prægnans, både i bredden og i dybden. Dels er vi kraftigt udfordret i forhold til at vedligeholde og udvikle de faglige miljøer på vores arbejdspladser, og dels bliver vi i mindre grad end tidligere inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende uddannelsens indhold og form. Bestyrelsen har den målsætning at sektionen bør udgøre en central kritisk platform i udformningen af uddannelse af dansklærere til folkeskolen, og derfor er det vigtigt at sektionens medlemmer kan mødes og diskutere, udvikle og formulere de mange udfordringer og muligheder der ligger i LU13. Bestyrelsen vil derfor igen indkalde til faglige møder, det næste bliver i foråret Fagpolitisk oprustning. I forbindelse med centraliseringen på nationalt plan, der knytter sig til LU13, vil der fremover støde områder og problemstillinger til som sektionen bør forholde sig fagpolitisk til. Her kan fx nævnes den efteruddannelsesopgave, der er indlejret i reformen af folkeskolen frem mod 2020, hvor alle lærere i folkeskolen skal være uddannet i de fag de underviser i. Kompetenceafklaringssamtaler med dansklærere er gået i gang flere steder, og der venter formentlig et massivt efteruddannelsesløft i hele landet. Her vil sektionens medlemmer komme til at spille en afgørende rolle, og derfor

5 er det væsentligt at der findes et forum hvor de danskfaglige elementer i relation hertil Side 5/10 kan drøftes og udvikles. 3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler Et andet element er centraliseringen af læreruddannelsen, der som bekendt består af nationale og lokale moduler. I den forbindelse har bestyrelsen overtaget det kortlægningsarbejde, som lektor ved UCC, Nadia Raphael Rathje, tog på sig og præsenterede på det danskfaglige møde i Odense. Kortlægningsarbejdet har til hensigt at skabe et fagligt overblik over indholdet af de syv professionshøjskolers udbud af lokale moduler, deres evalueringsformer og studieproduktsammensætning. Bestyrelsen har til hensigt at videreføre arbejdet og vil derfor tage initiativ til en løbende drøftelse af hvad de lokale moduler indeholder samt hvordan der, set fra foreningens side, kan etableres en udvikling af disse. Bestyrelsen mener at det er særligt vigtigt at sektionen drøfter og får overblik over uddannelsens modulsammensætning og derfor kritisk og med sikker argumentation kan gå i danskfaglig dialog med ledelserne på professionshøjskolerne når der træffes beslutninger om danskfaget i læreruddannelsen. Disse beslutninger har oftest deres udspring af økonomiske og administrative logikker, snarere end af faglige. 4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni 2014 Bestyrelsen ser det som vigtigt at den er i dialog med andre grupper der taler danskfagets sag. Her udgør samarbejdet med den nationale faggruppe for dansk et særligt vigtigt omdrejningspunkt, et samarbejde der har taget form efterhånden som faggruppen er blevet til og som vi ønsker at udbygge. Senest har bestyrelsen medvirket i udarbejdelsen af Rapport vedrørende eksamen afholdt i faget Dansk, Læreruddannelsen juni 2014, vurdering og anbefalinger. Rapporten blev til i et samarbejde mellem formanden for sektionen, Torben Mundbjerg, af formanden for den nationale faggruppe, Benny Bang Carlsen, og censornæstformand Niels Mølgaard, hvoraf sidstnævnte tog initiativet til rapporten. Desuden medvirkede undervisere og studerende ved Læreruddannelsen i Vordingborg og Læreruddannelsen Zahle. Rapporten afdækker tydeligt de store mangler i den nuværende eksamensform og minder om hvor vigtigt det er at danskfagets repræsentanter fører en kritisk dialog med Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN). Rapportens konklusion er først og fremmest at der bør gives særskilte karakterer for henholdsvis den mundtlige og den

6 skriftlige eksamen, og at begge eksaminer skal bestås. Dette er den nye Side 6/10 eksamensforms største problem. Desuden bør der udarbejdes en centralt stillet professionshøjskoleopgave til den skriftlige eksamen med tydelige (og ensartede) vurderingskriterier, der bør udarbejdes fælles vurderingskriterier for den performative del, og rapporten indeholder flere andre vigtige ting. Rapporten blev afleveret til LLN i august Men omtalte netværk bør ikke få lov at hvile i fred, og derfor blev rapporten læst op og præsenteret for læreruddannelsens øvrige faggruppeledere på det af LLN indkaldte møde med de nationale faggruppeledere, der blev afholdt i Vejle den oktober Andre samarbejdspartnere Blandt andre samarbejdspartnere bør nævnes at Torben Mundbjerg har repræsenteret sektionen ved at deltage i en række møder, indkaldt af ministeriet, om udviklingen af arbejdet med at integrere Nye forenklede fælles mål ude på folkeskolerne. Ifølge ministeriet har man til hensigt at udvikle en tættere kontakt til de faglige foreninger ved at skabe en alliance mellem UVM og de faglige foreninger, og dermed i højere grad skabe et fælles vi, der højner potentialet for reformen. Indtil videre er det blevet til disse indledende møder, og det står uklart hvad samarbejdet reelt kommer til at indeholde. Endvidere har Torben Mundbjerg repræsenteret sektionen ved at fungere som sparringspartner for de tre landsdelsscener Aalborg Teater, Aarhus Teater og Odense Teater der har ansøgt om projektbevilling hos A.P. Møller fonden til et 3- årigt, vestdansk projekt, der har til formål at opprioritere teater og drama i undervisningen i den nye folkeskole. Målet er at udnytte det særlige potentiale, som arbejdet med teater og drama indeholder med henblik på at udmønte og opfylde læringsmålene i folkeskolens Fælles mål i faget dansk. 6. Dansk Sprognævn Sprognævnet er flyttet til nye lokaler på Worsaaesvej 19, 4.sal. 2014's overskrifter har været: Aktuelle sproglige udfordringer, digitalisering og netbaserede tjenester - fx sprogsites på nettet, udvikling af talegenkendelse, løbende digital opdatering af ordbogen (disse medtages ikke i nye oplag af den trykte udgave af ordbogen) og nævnets rammeaftale. Af særlig interesse for os kan nævnes: ROhist, en database med en søgefunktion, hvor man kan se, hvordan et ord har været stavet

7 gennem tiden i ordbøger, og en oversigt på sprognævnets hjemmeside med løbende Side 7/10 opdatering af nye ord i den digitale retskrivningsordbog. 7. Nordisk udvalg og Nordspråk Nordspråk er en organisation bestående af repræsentanter for nordiske modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog. Nordspråks fornemmeste opgave er at arbejde for at sikre at nordiske undervisere på grundskoler, gymnasier og læreruddannelser har en opdateret viden om de andre nordiske landes kultur og litteratur og at de har redskaber til at varetage undervisning i nordiske sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Fra bestyrelsen har Lene Reichstein Lund deltaget som repræsentant i Nordspråk sammen med repræsentanter fra de øvrige sektioner. I år blev der skiftet ud på flere fronter. Efter flere års arbejde i og med Nordspråk takkede Lis Madsen af, og Lene blev valgt til ny koordinator. Lis Madsen fortsætter som koordinator for sprogpiloterne. Torben Mundbjerg blev valgt som repræsentant for sektionen for læreruddannelsen. De ydre rammer for Nordspråk ændrede sig ligeledes fra januar 2014, idet administrationen og koordinationen i forhold til Nordisk Ministerråd overgik fra Dansk sprognævn til Foreningen Norden og Dansk Sprogkoordination. Hulda Zober holm har fra januar 2014 fungeret som leder af Sprogkoordinationen og som koordinator for de nordiske aktører. Der afholdes 1-2 arbejdsseminarer om året på skift mellem de nordiske perler og centre for det nordiske samarbejde: Lysebu og Voksenåsen i Oslo, Hanaholmen i Helsinki og Scaeffergården i København. Her arbejdes der med idéudvikling og planlægning af kurser og konferencer. Dette års arbejdsseminar blev afholdt på Lysebu den januar. Og der er planlagt et møde i for arbejdsgruppen i december 2014 i forbindelse med nabosprogskonferencen på Islands Brygge. Det næste arbejdsmøde for både repræsentanter og redaktører finder sted i marts 2015 på Schæfergården i København.

8 Nordspråks prioriteringer og forventede resultater i 2014 Side 8/10 Hvad vil vi med Nordspråks arbejde? Vi forventer, at de planlagte kurser øger lærernes kompetencer og viden om de skandinaviske sprog samt deres kompetencer til at inddrage viden om de skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen i grundskolen, ungdomsuddannelser og læreruddannelsen. Vi forholder os til fokusområderne for det nordiske arbejde jv. Deklarationen om Nordisk Språkpolitik gennem følgende aktiviteter: 1. Et kursus for grundskolen om nabosprogsdidaktik, som giver deltagerne øget viden og kompetencer i forbindelse med undervisningen i sprogforståelse og sprogkundskab for dermed at styrke børns sprogforståelse af dansk, svensk og norsk. 2. Et kursus for ungdomsuddannelserne, som tager sigte på kreativitet i de nordiske klasserum, og som introducerer kreative arbejdsformer til fremme af unges sprogforståelse af dansk, svensk og norsk samt lytteforståelsen. 3. Et sommerkursus "Fortryllende fortælling", som har en oplevelsesdimension i forbindelse med nordisk kulturforståelse, og som også inddrager lytteforståelsen i det nordiske sprogarbejde. 4. Den årlige didaktiske konference på Nordatlantens Brygge, afholdt i samarbejde med Nordisk Sprogkoordination, og hvor der hvert år præsenteres ny forskning og nye didaktiske vinkler på nabosprogsundervisningen. I denne konference indgår Norden som sprogligt foregangsområde som et væsentligt element. Hvordan står det så til med det nordiske fællesskab? Spørgsmålet var på dagsordenen på et nordisk sprogmøde i Stockholm den august. Der var på mødet et særligt fokus på Den Nordiske Sprogdeklaration og den nordiske sprogforståelse. For første gang deltog repræsentanter fra alle de nordiske aktører, herunder de nordiske sprogpiloter, Nordspråk, Nordkurs og de fire nordiske perler. Udvidelsen er i sig selv et positivt tiltag set i forhold et stigende behov for flere aktører i forhold til udmøntningen af det nordiske, både politisk og praktisk, hvis ikke det nordiske sprogfællesskab skal reduceres til et eksotisk område for de få interesserede.

9 Torben Mundbjerg var indtil oktober 2014 engageret i det nordiske projekt, NiL (Nabosprog Side 9/10 i Læreruddannelsen). NiL er et netværk bestående af læreruddannere ved professionshøjskoler, højskoler og universiteter i Norden, der uddanner lærere til de nordiske grundskoler. Antallet af medlemmer er læreruddannere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (No), Høgskolen i Sør-Trøndelag (No), Høgskolan Kristianstad og Linnésuniversitetet Växjö (Sv), Åbo Akademi (Fi), Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol (Dk). Netværket er finansieret af Nordplus. Formålet med netværket er at fremme og udvikle nabosprogsdidaktikken i de nordiske modersmålsfag. Dette indfris ved at styrke kontakten og samarbejdet mellem de nordiske nabolandes læreruddannelsesmiljøer, dvs. læreruddannerne og de lærerstuderende. Slutmålet er at lærerne i de nordiske grundskoler udvikler kompetence til at undervise i nabosprog. Netværket har primært følgende aktiviteter: I. En udvekslingsordning, hvor læreruddannerne gæsteunderviser i nabolandenes II. III. læreruddannelser. De lærerstuderende møder hermed gæsteunderviserens sprog, og gennem undervisningen skabes et privilegeret indblik i nabolandets sprog og sprogbrug, litteratur og kultur. Undervisning i nabosprog i grundskolen er det fælles mål, sådan at de lærerstuderende rustes til at give deres elever adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Pt. har der været afholdt 24 besøg i perioden. Der afholdes 2-3 netværksmøder pr. år i de respektive lande for hele netværksgruppen. (in progress): Udvikling af et valgfrit modul der passer til og kan gennemføres i de respektive læreruddannelser. Modulet vil have en fælles faglig kerne, der gør det muligt at sammenligne erfaringerne fra de deltagende lande. Der vil også blive afprøvet mulighederne for at de lærerstuderende kommer i praktik i et nabolands grundskole. På den måde imødekommes ønsket om en øget internationalisering i læreruddannelserne. (in progress): Artikler om projektet søges publiceret i nordiske tidsskrifter. Disse vil sikre spredning til andre undervisere inden for læreruddannelserne i Norden. 8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien Bestyrelsen ønsker, at Dansklærerforeningens Forlags udgivelser, digitale såvel som analoge, fortsat skal omfatte titler, som er henvendt til læreruddannelsens undervisere.

10 Stadig flere titler udgives digitalt i samarbejde med forlaget Systime, hvilket giver nye Side 10/10 muligheder og nye udfordringer. Bestyrelsen hører altid gerne fra sektionsmedlemmer som har ideer, store og små, til kommende udgivelser. Dansklærerforeningens hjemmeside har undergået større forandringer og er blevet mere overskuelig. Sektionen arbejder på, at hjemmesiden kan skabe overblik over alle de materialer, undervisningsforløb og artikler, som er relevante for sektionens medlemmer, og at disse kan tilgås med så få klik som muligt. Det er stadig vores opfattelse, at der mangler et forum til udveksling af ideer og tanker specifikt for danskundervisere på læreruddannelserne, og derfor arbejder vi fortsat på at søsætte en serie af arbejdspapirer skrevet af og henvendt til undervisere på læreruddannelsen. Siden sidste årsberetning er der udkommet ét arbejdspapir i vores arbejdspapirserie for læreruddannelsen: Bodil Christensens om billedbøger. Arbejdspapirserien modtager undervisningsforløb, refleksioner, læsninger, diskussioner og alt andet som kan bidrage til den løbende erfaringsudveksling mellem læreruddannelsernes undervisere. Og så får man ovenikøbet udbetalt et ganske vist beskedent honorar. 9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime Dansklærerforeningens Forlag har stadig mulighed for at udgive undervisningsmaterialer i papirform til læreruddannelsen og i samarbejde med Systime kan der udgives både digitale materialer (de såkaldte i-bøger) og traditionelle papirbøger. Hvis man som underviser på læreruddannelsen har en god idé (halv- eller helfærdig), skal man endelig henvende sig til bestyrelsen. En af fordelene ved den nuværende organisation hvor Dansklærerforeningen ejer Dansklærerforeningens Hus A/S, som bl.a. driver forlagsvirksomheden, er at man aldrig bliver overladt til sig som forfatter. Bestyrelsen bidrager med sin ekspertise når ideer skal videreudvikles og tilpasses og fungerer ofte som forlagets konsulenter. Medarbejderne i Dansklærerforeningens Hus sørger for projektstyring, redaktion og alt andet som hører med til at udgive gode og relevante titler. Torben Mundbjerg Formand for Sektionen for Læreruddannelse København, oktober 2014

Formandens skriftlige beretning 2013-14

Formandens skriftlige beretning 2013-14 FOLKESKOLESEKTIONEN Oktober 2014 Formandens skriftlige beretning 2013-14 Medlemsforhold Igennem de seneste år har vi, akkurat som de fleste andre faglige foreninger, haft stagnation eller nedgang i antallet

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere