Årsberetning Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde"

Transkript

1 SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE Årsberetning 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Danskfagligt møde 4.2. Fagpolitisk oprustning 4.3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler 4.4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni Andre samarbejdspartnere 4.6. Dansk Sprognævn 4.7. Nordisk udvalg og Nordspråk 4.8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien 4.9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C DANSKLF.DK TLF.:

2 1. Indledning Side 2/10 Formålet for foreningens arbejde er sammen med de øvrige dele af Dansklærerforeningen at varetage medlemmernes fælles faglige og pædagogiske interesser og repræsentere faget over for offentlige myndigheder. Vi har derfor også i dette år arbejdet sammen med de øvrige sektioner på hvervning af nye medlemmer og på nye medlemsformer i forbindelse med digitale bogudgivelser i samarbejde med Systime. Der har på tværs af foreningen igen i år været særligt fokus på de forskellige former kommunikation med medlemmerne via nyhedsbreve, ny hjemmeside og facebook Her har der været nogen debat og en del reaktioner på de forskellige politiske og faglige tiltag i forbindelse med reformen af folkeskolen og den nye læreruddannelses første år. Vi må i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen udnytte de muligheder, der ligger i, at de sociale medier betydning for kontakt og kommunikation mellem foreningen og medlemmerne og medlemmer imellem. Bestyrelsen har af den grund kickstartet sektionens facebookgruppe med det formål at medlemmerne kan føre direkte dialog med hinanden. Vi opfordrer medlemmerne til at bruge denne platform. I en tid med store forandringer har bestyrelsen drøftet hvilken rolle den kan og bør spille i det uddannelsespolitiske landskab. Derfor tog bestyrelsen initiativ til en kritisk revision af vedtægterne, og det førte til en række ændringsforslag. Vedtægterne er blevet forsynet med en klarere ordlyd, og det præciseres at sektionens opgave er at den primært skal varetage interesserne for læreruddannelsens forhold institutionelt og i kommunalt og statsligt regi. Andre væsentlige ændringer er at sektionen skifter navn fra Sektionen for læreruddannere til Sektionen for læreruddannelse, og at bestyrelsen fra og med næste valgrunde kan sammensættes af op til syv medlemmer, mod de nuværende frem. Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet i september måned, og de fremsættes som beslutningsforslag på sektionens ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har i dette arbejdsår* bestået af følgende medlemmer: Torben Mundbjerg UCC, læreruddannelsen, Zahle. Formand, repræsentant i Fællesbestyrelsen

3 Lene Reichstein Lund Side 3/10 UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Næstformand, formand for Nordspråk Hanne Beermann UCNord, læreruddannelsen i Hjørring. Medlem af redaktionsudvalget og Dansk sprognævns Repræsentantskab Jacob Buris Andersen UCSyddanmark, læreruddannelsen i Haderslev. Sekretær, Formand for Fællesbestyrelsen, Fællesskriftet og webmaster Bettina Buch UCSjælland, læreruddannelsen i Roskilde * Bettina Buch indtrådte i bestyrelsen igen efter nogle års orlov pr. oktober Vi hilser hende hjerteligt velkommen. 3. Medlemsstatus Den seneste opgørelse pr viser at der er i alt medlemmer i hele Foreningen. Det er et fald på i alt 783 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og dermed udgør medlemsfaldet lidt mere end ti procent. I L-sektionen er der et lidt svagere fald. Antallet af ordinære medlemmer er nu 118 (mod 122 samme tidspunkt sidste år), 15 ledige, 3 pensionister og i alt 44 interessemedlemmer. Generelt er der krise i foreningslivet i Danmark, men i Dansklærerforeningen ser vi med stigende bekymring på det vedvarende medlemsfald, for uden medlemmer, er der ingen forening. Vi har brug for flere medlemmer, og igen i år har foreningen brugt mange resurser på dels at diskutere og dels indføre nye og tidsvarende medlemsformer, kommunikations- og distributionsformer. Vækstpotentialet i forhold til medlemmer er og bliver i folkeskolen og i læreruddannelsen, og derfor har vi som sektion en særlig udfordring i hvordan tilslutningen til foreningen øges herfra så der kan skabes et løft i forhold til Dansklærerforeningens gennemslagskraft og liv. Bestyrelsen ønsker at sektionens medlemmer har en bred repræsentation fra de syv professionshøjskoler. På den måde opretholdes en faglig platform for danskunderviserne i læreruddannelsen på nationalt plan, og

4 dels fordi læreruddannerne udgør et vigtigt bindeled til de kommende medlemmer, nemlig de Side 4/10 danskstuderende i læreruddannelsen. 4. Bestyrelsens løbende arbejde 1. Danskfagligt møde. Mange danskundervisere i læreruddannelsen vil fremover huske 2013 som året hvor moduliseringen af uddannelsen blev indført. Det er en fundamental forandring der vil sætte spor i læreruddannelsen mange år frem og som kalder på fornyet kritisk involvering fra sektionens side. I april 2014 genoptog bestyrelsen traditionen med at indkalde til danskfagligt møde. Der var forholdsvis god opbakning til mødet, som blev afholdt i Odense i forbindelse med censormødet. Formålet var primært at give medlemmerne mulighed for at dele deres viden og foreløbige erfaringer med LU13. Som en konsekvens af de store forandringer med professionshøjskolernes etablering har danskunderviserne ved læreruddannelserne gennem de senere år oplevet markante forringelser i forhold til danskfaglig prægnans, både i bredden og i dybden. Dels er vi kraftigt udfordret i forhold til at vedligeholde og udvikle de faglige miljøer på vores arbejdspladser, og dels bliver vi i mindre grad end tidligere inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende uddannelsens indhold og form. Bestyrelsen har den målsætning at sektionen bør udgøre en central kritisk platform i udformningen af uddannelse af dansklærere til folkeskolen, og derfor er det vigtigt at sektionens medlemmer kan mødes og diskutere, udvikle og formulere de mange udfordringer og muligheder der ligger i LU13. Bestyrelsen vil derfor igen indkalde til faglige møder, det næste bliver i foråret Fagpolitisk oprustning. I forbindelse med centraliseringen på nationalt plan, der knytter sig til LU13, vil der fremover støde områder og problemstillinger til som sektionen bør forholde sig fagpolitisk til. Her kan fx nævnes den efteruddannelsesopgave, der er indlejret i reformen af folkeskolen frem mod 2020, hvor alle lærere i folkeskolen skal være uddannet i de fag de underviser i. Kompetenceafklaringssamtaler med dansklærere er gået i gang flere steder, og der venter formentlig et massivt efteruddannelsesløft i hele landet. Her vil sektionens medlemmer komme til at spille en afgørende rolle, og derfor

5 er det væsentligt at der findes et forum hvor de danskfaglige elementer i relation hertil Side 5/10 kan drøftes og udvikles. 3. Kortlægningsarbejde over lokale moduler Et andet element er centraliseringen af læreruddannelsen, der som bekendt består af nationale og lokale moduler. I den forbindelse har bestyrelsen overtaget det kortlægningsarbejde, som lektor ved UCC, Nadia Raphael Rathje, tog på sig og præsenterede på det danskfaglige møde i Odense. Kortlægningsarbejdet har til hensigt at skabe et fagligt overblik over indholdet af de syv professionshøjskolers udbud af lokale moduler, deres evalueringsformer og studieproduktsammensætning. Bestyrelsen har til hensigt at videreføre arbejdet og vil derfor tage initiativ til en løbende drøftelse af hvad de lokale moduler indeholder samt hvordan der, set fra foreningens side, kan etableres en udvikling af disse. Bestyrelsen mener at det er særligt vigtigt at sektionen drøfter og får overblik over uddannelsens modulsammensætning og derfor kritisk og med sikker argumentation kan gå i danskfaglig dialog med ledelserne på professionshøjskolerne når der træffes beslutninger om danskfaget i læreruddannelsen. Disse beslutninger har oftest deres udspring af økonomiske og administrative logikker, snarere end af faglige. 4. Rapport om eksamen i dansk, afholdt juni 2014 Bestyrelsen ser det som vigtigt at den er i dialog med andre grupper der taler danskfagets sag. Her udgør samarbejdet med den nationale faggruppe for dansk et særligt vigtigt omdrejningspunkt, et samarbejde der har taget form efterhånden som faggruppen er blevet til og som vi ønsker at udbygge. Senest har bestyrelsen medvirket i udarbejdelsen af Rapport vedrørende eksamen afholdt i faget Dansk, Læreruddannelsen juni 2014, vurdering og anbefalinger. Rapporten blev til i et samarbejde mellem formanden for sektionen, Torben Mundbjerg, af formanden for den nationale faggruppe, Benny Bang Carlsen, og censornæstformand Niels Mølgaard, hvoraf sidstnævnte tog initiativet til rapporten. Desuden medvirkede undervisere og studerende ved Læreruddannelsen i Vordingborg og Læreruddannelsen Zahle. Rapporten afdækker tydeligt de store mangler i den nuværende eksamensform og minder om hvor vigtigt det er at danskfagets repræsentanter fører en kritisk dialog med Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN). Rapportens konklusion er først og fremmest at der bør gives særskilte karakterer for henholdsvis den mundtlige og den

6 skriftlige eksamen, og at begge eksaminer skal bestås. Dette er den nye Side 6/10 eksamensforms største problem. Desuden bør der udarbejdes en centralt stillet professionshøjskoleopgave til den skriftlige eksamen med tydelige (og ensartede) vurderingskriterier, der bør udarbejdes fælles vurderingskriterier for den performative del, og rapporten indeholder flere andre vigtige ting. Rapporten blev afleveret til LLN i august Men omtalte netværk bør ikke få lov at hvile i fred, og derfor blev rapporten læst op og præsenteret for læreruddannelsens øvrige faggruppeledere på det af LLN indkaldte møde med de nationale faggruppeledere, der blev afholdt i Vejle den oktober Andre samarbejdspartnere Blandt andre samarbejdspartnere bør nævnes at Torben Mundbjerg har repræsenteret sektionen ved at deltage i en række møder, indkaldt af ministeriet, om udviklingen af arbejdet med at integrere Nye forenklede fælles mål ude på folkeskolerne. Ifølge ministeriet har man til hensigt at udvikle en tættere kontakt til de faglige foreninger ved at skabe en alliance mellem UVM og de faglige foreninger, og dermed i højere grad skabe et fælles vi, der højner potentialet for reformen. Indtil videre er det blevet til disse indledende møder, og det står uklart hvad samarbejdet reelt kommer til at indeholde. Endvidere har Torben Mundbjerg repræsenteret sektionen ved at fungere som sparringspartner for de tre landsdelsscener Aalborg Teater, Aarhus Teater og Odense Teater der har ansøgt om projektbevilling hos A.P. Møller fonden til et 3- årigt, vestdansk projekt, der har til formål at opprioritere teater og drama i undervisningen i den nye folkeskole. Målet er at udnytte det særlige potentiale, som arbejdet med teater og drama indeholder med henblik på at udmønte og opfylde læringsmålene i folkeskolens Fælles mål i faget dansk. 6. Dansk Sprognævn Sprognævnet er flyttet til nye lokaler på Worsaaesvej 19, 4.sal. 2014's overskrifter har været: Aktuelle sproglige udfordringer, digitalisering og netbaserede tjenester - fx sprogsites på nettet, udvikling af talegenkendelse, løbende digital opdatering af ordbogen (disse medtages ikke i nye oplag af den trykte udgave af ordbogen) og nævnets rammeaftale. Af særlig interesse for os kan nævnes: ROhist, en database med en søgefunktion, hvor man kan se, hvordan et ord har været stavet

7 gennem tiden i ordbøger, og en oversigt på sprognævnets hjemmeside med løbende Side 7/10 opdatering af nye ord i den digitale retskrivningsordbog. 7. Nordisk udvalg og Nordspråk Nordspråk er en organisation bestående af repræsentanter for nordiske modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog. Nordspråks fornemmeste opgave er at arbejde for at sikre at nordiske undervisere på grundskoler, gymnasier og læreruddannelser har en opdateret viden om de andre nordiske landes kultur og litteratur og at de har redskaber til at varetage undervisning i nordiske sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Fra bestyrelsen har Lene Reichstein Lund deltaget som repræsentant i Nordspråk sammen med repræsentanter fra de øvrige sektioner. I år blev der skiftet ud på flere fronter. Efter flere års arbejde i og med Nordspråk takkede Lis Madsen af, og Lene blev valgt til ny koordinator. Lis Madsen fortsætter som koordinator for sprogpiloterne. Torben Mundbjerg blev valgt som repræsentant for sektionen for læreruddannelsen. De ydre rammer for Nordspråk ændrede sig ligeledes fra januar 2014, idet administrationen og koordinationen i forhold til Nordisk Ministerråd overgik fra Dansk sprognævn til Foreningen Norden og Dansk Sprogkoordination. Hulda Zober holm har fra januar 2014 fungeret som leder af Sprogkoordinationen og som koordinator for de nordiske aktører. Der afholdes 1-2 arbejdsseminarer om året på skift mellem de nordiske perler og centre for det nordiske samarbejde: Lysebu og Voksenåsen i Oslo, Hanaholmen i Helsinki og Scaeffergården i København. Her arbejdes der med idéudvikling og planlægning af kurser og konferencer. Dette års arbejdsseminar blev afholdt på Lysebu den januar. Og der er planlagt et møde i for arbejdsgruppen i december 2014 i forbindelse med nabosprogskonferencen på Islands Brygge. Det næste arbejdsmøde for både repræsentanter og redaktører finder sted i marts 2015 på Schæfergården i København.

8 Nordspråks prioriteringer og forventede resultater i 2014 Side 8/10 Hvad vil vi med Nordspråks arbejde? Vi forventer, at de planlagte kurser øger lærernes kompetencer og viden om de skandinaviske sprog samt deres kompetencer til at inddrage viden om de skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen i grundskolen, ungdomsuddannelser og læreruddannelsen. Vi forholder os til fokusområderne for det nordiske arbejde jv. Deklarationen om Nordisk Språkpolitik gennem følgende aktiviteter: 1. Et kursus for grundskolen om nabosprogsdidaktik, som giver deltagerne øget viden og kompetencer i forbindelse med undervisningen i sprogforståelse og sprogkundskab for dermed at styrke børns sprogforståelse af dansk, svensk og norsk. 2. Et kursus for ungdomsuddannelserne, som tager sigte på kreativitet i de nordiske klasserum, og som introducerer kreative arbejdsformer til fremme af unges sprogforståelse af dansk, svensk og norsk samt lytteforståelsen. 3. Et sommerkursus "Fortryllende fortælling", som har en oplevelsesdimension i forbindelse med nordisk kulturforståelse, og som også inddrager lytteforståelsen i det nordiske sprogarbejde. 4. Den årlige didaktiske konference på Nordatlantens Brygge, afholdt i samarbejde med Nordisk Sprogkoordination, og hvor der hvert år præsenteres ny forskning og nye didaktiske vinkler på nabosprogsundervisningen. I denne konference indgår Norden som sprogligt foregangsområde som et væsentligt element. Hvordan står det så til med det nordiske fællesskab? Spørgsmålet var på dagsordenen på et nordisk sprogmøde i Stockholm den august. Der var på mødet et særligt fokus på Den Nordiske Sprogdeklaration og den nordiske sprogforståelse. For første gang deltog repræsentanter fra alle de nordiske aktører, herunder de nordiske sprogpiloter, Nordspråk, Nordkurs og de fire nordiske perler. Udvidelsen er i sig selv et positivt tiltag set i forhold et stigende behov for flere aktører i forhold til udmøntningen af det nordiske, både politisk og praktisk, hvis ikke det nordiske sprogfællesskab skal reduceres til et eksotisk område for de få interesserede.

9 Torben Mundbjerg var indtil oktober 2014 engageret i det nordiske projekt, NiL (Nabosprog Side 9/10 i Læreruddannelsen). NiL er et netværk bestående af læreruddannere ved professionshøjskoler, højskoler og universiteter i Norden, der uddanner lærere til de nordiske grundskoler. Antallet af medlemmer er læreruddannere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (No), Høgskolen i Sør-Trøndelag (No), Høgskolan Kristianstad og Linnésuniversitetet Växjö (Sv), Åbo Akademi (Fi), Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol (Dk). Netværket er finansieret af Nordplus. Formålet med netværket er at fremme og udvikle nabosprogsdidaktikken i de nordiske modersmålsfag. Dette indfris ved at styrke kontakten og samarbejdet mellem de nordiske nabolandes læreruddannelsesmiljøer, dvs. læreruddannerne og de lærerstuderende. Slutmålet er at lærerne i de nordiske grundskoler udvikler kompetence til at undervise i nabosprog. Netværket har primært følgende aktiviteter: I. En udvekslingsordning, hvor læreruddannerne gæsteunderviser i nabolandenes II. III. læreruddannelser. De lærerstuderende møder hermed gæsteunderviserens sprog, og gennem undervisningen skabes et privilegeret indblik i nabolandets sprog og sprogbrug, litteratur og kultur. Undervisning i nabosprog i grundskolen er det fælles mål, sådan at de lærerstuderende rustes til at give deres elever adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Pt. har der været afholdt 24 besøg i perioden. Der afholdes 2-3 netværksmøder pr. år i de respektive lande for hele netværksgruppen. (in progress): Udvikling af et valgfrit modul der passer til og kan gennemføres i de respektive læreruddannelser. Modulet vil have en fælles faglig kerne, der gør det muligt at sammenligne erfaringerne fra de deltagende lande. Der vil også blive afprøvet mulighederne for at de lærerstuderende kommer i praktik i et nabolands grundskole. På den måde imødekommes ønsket om en øget internationalisering i læreruddannelserne. (in progress): Artikler om projektet søges publiceret i nordiske tidsskrifter. Disse vil sikre spredning til andre undervisere inden for læreruddannelserne i Norden. 8. Nye initiativer, hjemmesiden, papirserien Bestyrelsen ønsker, at Dansklærerforeningens Forlags udgivelser, digitale såvel som analoge, fortsat skal omfatte titler, som er henvendt til læreruddannelsens undervisere.

10 Stadig flere titler udgives digitalt i samarbejde med forlaget Systime, hvilket giver nye Side 10/10 muligheder og nye udfordringer. Bestyrelsen hører altid gerne fra sektionsmedlemmer som har ideer, store og små, til kommende udgivelser. Dansklærerforeningens hjemmeside har undergået større forandringer og er blevet mere overskuelig. Sektionen arbejder på, at hjemmesiden kan skabe overblik over alle de materialer, undervisningsforløb og artikler, som er relevante for sektionens medlemmer, og at disse kan tilgås med så få klik som muligt. Det er stadig vores opfattelse, at der mangler et forum til udveksling af ideer og tanker specifikt for danskundervisere på læreruddannelserne, og derfor arbejder vi fortsat på at søsætte en serie af arbejdspapirer skrevet af og henvendt til undervisere på læreruddannelsen. Siden sidste årsberetning er der udkommet ét arbejdspapir i vores arbejdspapirserie for læreruddannelsen: Bodil Christensens om billedbøger. Arbejdspapirserien modtager undervisningsforløb, refleksioner, læsninger, diskussioner og alt andet som kan bidrage til den løbende erfaringsudveksling mellem læreruddannelsernes undervisere. Og så får man ovenikøbet udbetalt et ganske vist beskedent honorar. 9. Ny udgivelsespolitik og forlagsaftale med Systime Dansklærerforeningens Forlag har stadig mulighed for at udgive undervisningsmaterialer i papirform til læreruddannelsen og i samarbejde med Systime kan der udgives både digitale materialer (de såkaldte i-bøger) og traditionelle papirbøger. Hvis man som underviser på læreruddannelsen har en god idé (halv- eller helfærdig), skal man endelig henvende sig til bestyrelsen. En af fordelene ved den nuværende organisation hvor Dansklærerforeningen ejer Dansklærerforeningens Hus A/S, som bl.a. driver forlagsvirksomheden, er at man aldrig bliver overladt til sig som forfatter. Bestyrelsen bidrager med sin ekspertise når ideer skal videreudvikles og tilpasses og fungerer ofte som forlagets konsulenter. Medarbejderne i Dansklærerforeningens Hus sørger for projektstyring, redaktion og alt andet som hører med til at udgive gode og relevante titler. Torben Mundbjerg Formand for Sektionen for Læreruddannelse København, oktober 2014

Årsberetning september Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Årsberetning september Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE september 2016 Årsberetning 2016 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Kurser og arrangementer 4.2. Udgivelser

Læs mere

a) Danskfaglige møder og henvendelse til Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg b) Dansk sprognævn c) Nordspråk

a) Danskfaglige møder og henvendelse til Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg b) Dansk sprognævn c) Nordspråk SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE 8. oktober 2015 Årsberetning 2015 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde a) Danskfaglige møder og henvendelse til Folketingets

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk!

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Af Monica C. Madsen Et intensivt sprogbad på fem dage, hvor lærerstuderende fra hele

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer

Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer Hvert år uddannes 30 nye sprogpiloter, som arbejder entusiastisk i grundskoler og gymnasier over hele Norden

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. 375-378 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Den gode lærervejledning v/inger-lise Lund, lærer, cand.pæd., pædagogisk konsulent i dansk, Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Arbejdet med studieordninger

Arbejdet med studieordninger Arbejdet med studieordninger For at sikre de studerendes rettigheder og konstant hjælpe med at skabe den bedst mulige læreruddannelse er det nødvendigt løbende at have fokus på studieordningens kvalitet.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbejde mellem modersmålslærerforeningerne i Norden Lise Ettrup og Inger Madsen Sprog i Norden, 1979, s. 91-96 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2013 Mandag den 25. januar 2016 Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015 1 Medielærerforeningen Bestyrelsens beretning 20132015 Indledende bemærkninger Siden sidste generalforsamling har bestyrelsens aktiviteter samlet sig om henholdsvis den almindelige drift, kurser, udviklingsarbejde

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser Foreningen af Kristne Friskoler FKF-kurser 2017-18 1 SØG OG DU SKAL FINDE GOOGLE-GENERATIONEN OG I-PRØVEN FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye generation af unge, hvor

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Gorm Bagger Andersen Karen B. Braad Dorte Kamstrup Lis Madsen Ane Panfil Marianne Thrane Dansk i læreruddannelsen Gorm Bagger Andersen,

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Bertel Haarder og Helge Sanders ambitioner fejler ingenting. De skriver i et fælles forord:

Bertel Haarder og Helge Sanders ambitioner fejler ingenting. De skriver i et fælles forord: Nordiske ambitioner I 2010 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. Ambitionerne er tårnhøje. Ikke mindst på uddannelses- og forskningsområdet, der også inkluderer overvejelser om de nordiske

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Årsberetning 2015. I år har vi bl.a. diskuteret følgende emner:

Årsberetning 2015. I år har vi bl.a. diskuteret følgende emner: SEKTIONEN HTX, HHX, EUX OG EUD Årsberetning 2015 Status på danskfaget Bestyrelsen mødes cirka 4 gange om året, deltager i Dansklærerforeningens repræsentantskabsmøder 2 gange om året samt indgår i forskellige

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Referat fra møde 1/2014 København den 22. august 2014 Til stede Danmark Finland Færøerne Hanne Schilling (suppleant) Mari Bergroth (suppleant) Vár í Ólavsstovu Katrin Næs

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-3 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Danmarks

Læs mere