Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation for Systemarkitektur... 6 Lokal Autentifikation Konsolidering af brugerdata... 8 E-tidsskrifter og Shibboleth XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Fedora som generisk repository arkitektur Statistikmodul til DEF-Proxyservere Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Status for programområdet brugerfaciliteter Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Biblioteksvagten Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Implementering af anbefalingssystemer Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Streaming video service (EduMedia) Learning Objects Web DIGITEV Forskningsbiblioteker som facilitator for netbaseret undervisning DELA - Digital Educational Library Access Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? E-støtteværktøj i Informationskompetence Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne Studierejse til London og Sheffield for medlemmer af Bibliotek & Uddannelse Status for programområdet e-publicering PURE Elektronisk tidsskrifspublicering undersøgelse og pilotprojekter Forprojekt for national forskningsportal Digital bevaring af IR Projekter uden for programområde Digitalisering kommisionsbetænkninger Matematiske Tidsskrifter i Danmark, oprettet som anneks til det afsluttede projekt: DMF s Matematiske Preprint Server

3 Arkiv for danske tidsskrifter Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag

4 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten er let revideret i forhold til den første kvartalsrapport, men er fortsat primært sammensat af bidrag fra DEFFs programkommiteer, projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige opgaver har 2. kvartal været præget af arbejdet med den nye hjemmeside for deff.dk, der blev lanceret med nyt design den 23. maj, og af planlægning og gennemførelse af konferencer. Den første konference blev afholdt den 18. april for at markere Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF. Der var oplæg fra formændene fra DEFF s programkomiteer og fra projekter på Undervisningsministeriets institutioner. Desuden talte Kim Østrup og Undervisningsministeren om perspektiverne ved Undervisningsministeriets deltagelse i DEFF. Der blev afholdt endnu en konference den 24. maj, hvor ISI uddelte priser til ofte citerede danske forskere. Kim Østrup og Videnskabsministeren deltog i arrangementet. Sekretariatet assisterede Thomson i forbindelse med arrangementet. Der arbejdes i øjeblikket videre med den praktiske planlægning af konferencen den september i samarbejde med DTV og der arbejdes sideløbende med planlægningen af internationalt review den august og Koordinationsudvalgsmøde den 9. august. Endnu en væsentlig opgave har været arbejdet med etableringen af Knowledge Exchange Office. Opgaven har omfattet udformning af aftalegrundlaget mellem parterne, aktstykke til Finansudvalget og gennemførelse af ansættelsessamtaler. Sekretariatet har i perioden desuden haft besøg fra BIBSAM og fået færdiggjort den engelske version af beretningen. Desuden er første ansøgningsrunde for undervisningsministerielles bibliotekers samarbejde gennemført. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Inden for Systemarkitektur er der fokuseret på opgaverne i forbindelse med de konkrete projekter. Status for disse kan ses nedenfor. Der blev afholdt et seminar på Det Kongelige Bibliotek den 25. maj om udbredelse af XML-webservices. Desuden har medarbejdere fra AAI-delen af basisorganisationen været på besøg i England. En nærmere beskrivelse af besøget kan ses på under nyheder på Medlemmerne af programkomiteen har arbejdet videre med at finde oplægsholdere og at planlægge konferencen den september. Et enkelt af projekterne under xws-suiten, DEF Pilot XML Web Services baseret på Fedora, er afsluttet i perioden. Afrapporteringen kan ses på 5

6 Basisorganisation for Systemarkitektur Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Projektets hjemmeside har fået en opdatering således at den har det samme grafiske udtryk som DEFF s nye hjemmeside. Der har været en delegation i hhv. London og Bath for at holde møde med Jisc, LSE (London School of Economics) og EduServ for at blive opdateret på hvilken retning de følger på AAI siden. Det har ikke været muligt at holde et møde med SurfNet endnu. Der er blevet nedsat en programkomité til at fastlægge programmet for konferencen i september. Denne har stort set afsluttet sit arbejde idet talerne til konferencen er fundet. KB har oprettet den i sidste kvartalsrapport omtalte Wiki. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Arbejdet vil hovedsageligt koncentrere sig om at færdigplanlægge og afholde konferencen på DTV i september. Der skal arbejdes på at støtte og udbygge samarbejdet med de øvrige AAI initiativer i Danmark. Arbejdet med at udarbejde projektsuiten for 2006 vil blive påbegyndt. 6

7 Lokal Autentifikation 2005 Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. februar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Formålet med dette projekt er at indsamle erfaringerne med CAS-pilot-projekterne fra det første projekt (Lokal Autentifikation 2004), at arbejde videre med dem med henblik på at etablere en vidensbase omkring brugen af CAS i bibliotekssektoren, samt at gøre de enkelte CAS løsninger af en så generel karakter og anvendelighed at de med eller uden hjælp fra projektpartnerne vil kunne tages i brug på andre biblioteker. Det skal også søges kortlagt i hvilke situationer CAS kan (eller ikke kan) opfylde behovene m.h.t. adgangsstyring på tværs af institutioner, dvs. en kortlægning af skillelinien mod fødererede systemer som Shibboleth. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal En første version af en SSO-pakke baseret på CAS (M1) er publiceret på projektets hjemmeside (http://sso.kb.dk). KB s bibliotekssystem REX (Aleph) er kommet ind under KBs Single Sign-on, således at KB nu har en fuld Single Sign-on løsning kørende (M2). Desuden er CAS taget i brug på SB. Endvidere er udviklingsarbejdet med at tilpasse CAS forsat (M3). Der er udviklet en løsning som muliggør login via digital signatur i CAS. Denne løsning er taget i brug på Det Kongelige Bibliotek. Endelig er der udviklet en ny captive gateway til login på trådløse netværk via CAS. En beta-version af denne gateway testes p.t. på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Udviklingsarbejdet med CAS-pakken fortsættes. Der vil dog primært være tale om en finpudsning, men nye komponenter kan udvikles såfremt der måtte opstå behov for dette. Endvidere følges udviklingen af den næste version af CAS (CAS3) løbende af projektgruppen. 7

8 Konsolidering af brugerdata Projektansvarlig: Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Analysefasens afsluttende del - formuleringen af det fælles dataskema - er trukket ud, da begge deltagerbibliotekerne har været hårdt bundet op på andre opgaver i indeværende kvartal, og derfor har haft svært ved at få indplaceret de nødvendige møder. Konsekvensen bliver et mere intenst forløb med hovedparten af udviklingsaktiviteten skubbet til julioktober. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Analysefasen er endnu ikke afsluttet (M1) og prototypeudviklingen derfor på vågeblus; dog er delfunktioner til håndtering af Digital Signatur blevet udviklet. Der er flere for projektet yderst relevante initiativer under opsejling. Vi fik i forbindelse med AAI-gruppens London-besøg værdifuldt input fra JISC vedrørende deres planlagte anvendelse af EduPerson i forbindelse med Shibboleth. I dansk sammenhæng er forskningsnettet og rektorkollegiets IKT-gruppe interesserede i et nærmere samarbejde om gruppe/rolle/autorisation, ligesom biblioteksstyrelsen afholder en workshop omkring brugerstyring. Endelig har KB i perioden haft et møde med Københavns Universitet vedrørende mulighederne for og begrænsningerne i mere detaljerede udtræk om studietilhørsforhold. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) 8

9 Dataskemaet skal snarest fastlægges, således at (M1) nås, og udviklingsaktiviteten accelereres, således at prototypen (M2) foreligger senest i oktober. De øvrige aktiviteter på området skal følges nøje og input fra disse så vidt muligt integreres i løsningen 9

10 E-tidsskrifter og Shibboleth Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er på grund af andre aktiviteter blevet ca. en måned forsinket. DTV har endnu ikke fået etableret deres Origin og Shibboleth Origin in a box pakken er ikke færdig endnu. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal KB og SB har etableret Origins og disse er blevet lagt ind i en hos SB hostet WAYF service. DTV Origin kan når denne er etableret hurtigt lægges ind i den oprettede WAYF service. Designet af den Shibboleth beskyttede Ez-proxy er under udarbejdelse. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Det forventes at DTV hurtigst muligt får etableret deres Origin. Desuden forventes det at Shibboleth Origin in a box løsningen bliver klar således at de til milepæl 1 angivne betingelser bliver opfyldt. Designet og implementeringen af den Shibboleth beskyttede proxy forløber planmæssigt og det forventes at de til milepæl 3 angivne betingelser bliver overholdt, hvilket vil sige at systemet er parat til aftestning 1. september. 10

11 XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar maj 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektets udvikling er i drift og afrapportering vil ske snarest. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at 3-lags modellen og XML WebServices vil bringe DEF's arkitektur teknisk up-to-date og på niveau med den trend og de standarder, der i dag dominerer systemudviklingen. Herved vil DEF's tjenester dels kunne udvikle sig længere og billigere end ellers og dels kunne udnyttes langt mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange portaler og aktører. Hertil skal lægges, at bibliotekernes moderinstitutioner, i langt højere grad vil kunne anvende og genanvende materiale med relation til disse. Som et skridt i realiseringen af denne vision vil en gateway sikre, at de mange DEFrelevante Z39.50-tjenester fremover kan tilgås som XML WebServices i overensstemmelse med W3Cs definitioner og anbefalinger, herunder XML, XML Schema, HTTP, SOAP, WSDL, UDDI. Herved vil 3-lags arkitekturens XML- og WebService-orienterede portaler kunne udnytte de eksisterende Z39.50-tjenester, der formentlig først i løbet af flere år vil være fuldt migrerede til native XML WebServices. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Milepæle nået. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Afrapportering er under udførelse. 11

12 Fedora som generisk repository arkitektur Projektansvarlig: Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter/IPU Kontaktperson Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet følger tidsplanen. Kort beskrivelse af projektet Repositories, forstået som samlinger af digitale informationsobjekter, vokser frem overalt i DEF landskabet. Disse repositories er resultatet af meget forskellige produktionsforhold og er naturligt nok implementeret teknisk på forskellig vis. De er til gengæld fælles om behovet for at kunne sikre deres indhold for eftertiden. Dette er en kompleks teknisk opgave, der overstiger såvel den enkelte institutions som den danske nationale formåen og følgelig må løses i internationalt samarbejde. Det vil være en stor fordel for alle involverede, hvis vi i DEF kan tilbyde en generisk repository arkitektur, der gør det enkelt at flytte objekter mellem repositories og enkelt at koble repositories til nationale og internationale bevaringstjenester. Fedora version 2 udsendes i december 2004, hvorefter udviklingen af version 3 påbegyndes. Denne gang i et kontrolleret internationalt samarbejde, hvortil DEF er blevet inviteret i kraft af de bidrag, der er ydet til systemets udvikling i forbindelse med det løbende Fedora pilotprojekt. Det vil være særdeles nyttigt for den videre udvikling af repositories i DEF arkitekturen, at DEF går med ind i den videre udvikling af Fedora. Dette er dels en chance for at påvirke grundlæggende forhold og koncepter i den nye version og dels en adgang til løbende at kunne indføre tilpasninger og udvidelser i samarbejde med de øvrige deltagere i udviklingsarbejdet (Cornell University, University of Virginia, NSDL, Tufts University, Northwestern University, Harris Corporation, VTLS og det nationale australske projekt ARROW (Australian Research Repositories Online to the World). Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Fedora version 2 er blevet installeret og testet. Migreringen af DEFF eprint-tjenesten (implementeret med version 1) har krævet mere end forventet, da visse memory-leak problemer er blevet aktualiseret af den store datamængde. Der arbejdes pt. på en løsning med systemets udviklere. Såvel SB som DTV deltog i Fedora Users Conference på Ruttgers University , der var det første blandt systemets brugere. En væsentlig kilde til information og inspiration samt kontakter omkring muligheder og problemer i systemets udnyttelse. I den videre dialog med systemets kerneudviklere blev DEFF projektets udviklingsmæssige indsatsområder fastlagt: Bevaringsfunktionaliteter (SB) og Søgefunktionaliteter (DTV). DTVs version 1-forbedringer af søgefunktionaliteten skal som det første flyttes til version 2 og vil blive udbudt fra Fedoras centrale website. 12

13 I tillæg er det aftalt at DEFF projektet tager initiativ til at samle europæiske brugere af systemet, hvorfor man har arbejdet med at organisere et første europæisk brugermøde i september Endvidere er det aftalt med Fedora-udviklerne at DTV vil starte udviklingen af en Fedora2-baseret version af softwaren bag DEFF DDF og DTU ORBIT med henblik på at kunne tilbyde en Open Source pakke til brug for forskningsdatabaser ved universiteter ol. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Inddrage Atira i projektet mhp. udvikling af Open Source integration mellem PURE repositories og Fedora (lagring af PURE-genererede objekter i Fedora) Afslutte migreringen af DEF Global Eprints til version 2 Planlægge udviklingen af en Open Source Fedora-baseret forskningsdatabasepakke (DTV) mhp. på release i løbet 2006 Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Search services" (DTV) Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Preservation services" (SB) Organisere og gennemføre det første europæiske Fedora Users Meeting (28. september 2005 i København) 13

14 Statistikmodul til DEF-Proxyservere Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. september oktober 2005 (revideret) Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet var oprindeligt planlagt til at varer 5 måneder med start 01/ , dvs. projektet skulle være afsluttet 01/ Desværre er projektet blevet kraftigt forsinket, primært p.g.a. to hovedårsager: 1) Det store antal af projektdeltagere (fem) har medvirket til at forøge kompleksiteten, koordineringen og projektarbejdet. 2) Projektet er blevet forsinket p.g.a. manglende ressourcer hos projektdeltagerne. Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er igennem grundig analyse af proxyservernes logfiler at få udviklet en første udgave af et statistikmodul til brug for bibliotekerne. Det skal pointeres at udgangspunktet for udviklingen af statistikmodulet netop er DEF proxyservernes logfiler, projektet kan betragtes som et pilotprojekt med det nævnte udgangspunkt, hvor langt kan man komme med et rent teknisk approach. I et efterfølgende projekt kunne man inddrage f.eks. FC s (Forskningsbibliotekernes Chefkollegium) statistikgruppe således at ønsker og behov fra dette forum medtages. Ovennævnte opsplitning i to delprojekter gøres for at få dannet to overskuelige og operationelle projekter. Resultatet af pilotprojektet vil være en væsentlig forudsætning for at kunne iværksætte det efterfølgende projekt. Senere kunne måske iværksættes et projekt af mere datamining karakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Den udviklede prototype af statistikmodulet er i øjeblikket til aftestning. En række bibliotekers proxy-logfiler bliver normaliseret af modulet og statistikudtrækket på disse data gennemgår en nærmere vurdering. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) I dette kvartal skal projektet afsluttes, dvs. statistik-prototype skal udvikles til en pålidelig driftsudgave. Endvidere skal statistikmodulet videreformidles/overdrages til interesserede biblioteker. 14

15 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet blev først iværksat efter bevillingstilsagn til d , derfor er projektets tidsplan blev revideret i forhold til denne præmis. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal De fire første milepæle for projektet er nået. M 1+ 2: Opstart, detailplanlægning, markedsføring, hvervning af deltagere til testbed, løbende information, bl.a. ved deltagelse i seminar d : XML Web Services - Piloter, Praksis og Perspektiver M 3 Det første møde i DEF XWS Testbed blev afholdt d 25. maj 2005 på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) M4 Afrunding af test af de første DEF Web Services M5 Afslutning af UDDI design M6 Afslutning af UDDI implementering M7 Afslutning af UDDI test 15

16 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt to møder i andet kvartal 2005 samt to møder med repræsentanter fra Biblioteksvagten. Programområdet har i maj fået tilsagn til igangsættelse af et nyt projekt: Gennemførelse af usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Derudover har programområdet følgende igangværende projekter: Projekt om gennemførelse af usability tests af større danske forskningsbibliotekers websites og opbygning af lokal usability-kompetence på de undersøgte biblioteker Valg af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) Et centralt punkt ved programområdets seneste møde var en opdatering af programområdets handlingsplan. Forslag til nye indsatsområder og projekter blev diskuteret og handlingsplanen vil i 3. kvartal blive endeligt opdateret. Som en følge af Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF fik programområdet ét UvM-medlem. Hun har dog efterfølgende måtte konstatere at hun ikke har tid til at deltage i programområdet og dets arbejde og DEFF-sekretariatet er derfor gået i gang med at finde et nyt UvM medlem til programområdet. I 2. kvartal indvilligede programområdet i at påtage sig at være tovholder for Bøger-tildøren ordningen. Dette har betyder at en ny gruppe med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne er blevet nedsat til at stille forslag til hvordan ordningen evt. kan blive udbygget og yderligere udbredt. 16

17 Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. november december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Projektet er trefaset. 1. Besøg på amerikanske forskningsbiblioteker for at studere software og arbejdsprocesser fandt sted i nov med deltagelse af 4 medlemmer fra Brugerfaciliteter er støttet og er afregnet med DEFF 2. Test af programmel vrl+ med deltagelse af svenske udviklere på kursusdag d. 25.feb for systemtestere. Efterfølgende beslutning mellem Brugerfaciliteter og Biblioteksvagten om at ibrugtage vrl+ i såvel Biblioteksvagt som i lokale opsætninger i et fælles virtuelt referencesystem test er støttet men endnu ikke afregnet med DEFF. 3. Implementerings- og træningsprojekt ved indførelse af vrl+ i 15 fag og forskningsbibliotekers lokale vejledninger og i forskningsbibliotekernes andel af Biblioteksvagten. PT udarbejdes system og projektbeskrivelse og i løbet af efteråret testes oplægninger og oplæring igangsættes på de færdige installationer. Novemberdecember 2005 åbnes tjenesten efter planen. DEFF vil snarest blive inddraget i denne 3. fase, som også indebærer forhandling af licens af vrl+ Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Beskrivelse af projekt og forhandling om softwarelicens 17

18 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Der er overført midler fra de tidligere bevillingsår, da det hidtil ikke har været muligt at finde et software, der modsvarede vores forventninger. Nu er der imidlertid taget beslutning om at købe det amerikansk producerede system VRLplus, og det forventes implementeret i løbet af sommeren. Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I 2.kvartal 2005 har der været afholdt 2 møder i såvel Biblioteksvagtens bestyrelse som projektgruppen. I forbindelse med bestyrelsesmøderne har der desuden være afholdt møder med repræsentanter for DEFF programområde Brugerfaciliteter for dels at tage beslutning om fælles software, dels at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Implementering af VRLplus 18

19 Undervisning af Biblioteksvagter i chat samt cobrowsing Der arbejdes videre med et markedsføringsfremstød Der rettes en henvendelse til Lederforum for Fag- og Specialbiblioteker om optagelse i Biblioteksvagten for Forskningsbiblioteker 19

20 Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar april 2005 plus udvidet forlængelse Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Det af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek støttede Usability-projekt afsluttedes med udgangen af marts 2005 efter et års varighed. I alt deltog 11 forskningsbiblioteker. Usability-projektet er udviklet af programområde Brugerfaciliteter og koordineret af Roskilde Universitet for projektets deltagerbiblioteker. Projektet har modtaget støtte fra DEF på kr Programområdet Brugerfaciliteter vurderer at projektformålene er opfyldt gennem: 1) 11 lokale midtvejsrapporter, hvor deltagerbibliotekernes usability-medarbejdere cirka 3-4 medarbejdere pr bibliotek - i samarbejde med de eksterne konsulenter har konkluderet deres erfaringer efter lokale empiriske brugertests 2) Ved omfattende og i flere tilfælde gentagne ændringer af hjemmeside-design og funktionalitet på bibliotekernes hjemmesider som resultat af lokale brugertests og usability-kompetence 3) Udbredt anvendelse af videndeling og erfaringsudveksling mellem bibliotekernes usability-medarbejdere gennem seminarer og projektets webforum. Spredning af information om projektets resultater ved udgivelse af endelig usabilityrapport og artikler i fagblade. På det afsluttende projektseminar med deltagelse af 40 usability-medarbejdere fra projektbibliotekerne opfordredes Brugerfaciliteter til at tage initiativ til oprettelse af et fysisk og netbaseret forum for usability-kompetence og usability-studier i danske forskningsbiblioteker. Brugerfaciliteter har efterfølgende drøftet muligheder og hvilke krav man bør stille til et sådant forum. Brugerfaciliteter ønsker at: 1) Der oprettes et fysisk hjemsted for et netværk der koordinerer erfaringsudveksling og videndeling fra bibliotekernes usability-aktiviteter. 2) Netværket organiseres i opstartsfasen med et udvalg bestående af en koordinerende formand og 2-3 udpegede udvalgsmedlemmer fra de deltagende biblioteker. (Udvalget konstituerer sig og afgør om udvalget skal udvides og afholdes valg i netværket til udvalgsposter.) 3) Aktiviteten skal have en varighed på mindst 3 år med start efteråret ) Aktiviteten støttes af DEFF, dels til at drive et dynamisk webforum, dels til rådgivende usability-tjenester og dels til afholdelse af 2 seminarer i henholdsvis 2006 og 2008 med mulighed for at indkalde internationale eksperter. 5) Netværket skal være åbent og kontakte andre interessentgrupper i bibliotekssektoren eller andre relevante sektorer og undersøge om der er grundlag for at etablere samarbejde. 20

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere