Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation for Systemarkitektur... 6 Lokal Autentifikation Konsolidering af brugerdata... 8 E-tidsskrifter og Shibboleth XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Fedora som generisk repository arkitektur Statistikmodul til DEF-Proxyservere Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Status for programområdet brugerfaciliteter Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Biblioteksvagten Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Implementering af anbefalingssystemer Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Streaming video service (EduMedia) Learning Objects Web DIGITEV Forskningsbiblioteker som facilitator for netbaseret undervisning DELA - Digital Educational Library Access Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? E-støtteværktøj i Informationskompetence Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne Studierejse til London og Sheffield for medlemmer af Bibliotek & Uddannelse Status for programområdet e-publicering PURE Elektronisk tidsskrifspublicering undersøgelse og pilotprojekter Forprojekt for national forskningsportal Digital bevaring af IR Projekter uden for programområde Digitalisering kommisionsbetænkninger Matematiske Tidsskrifter i Danmark, oprettet som anneks til det afsluttede projekt: DMF s Matematiske Preprint Server

3 Arkiv for danske tidsskrifter Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag

4 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten er let revideret i forhold til den første kvartalsrapport, men er fortsat primært sammensat af bidrag fra DEFFs programkommiteer, projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige opgaver har 2. kvartal været præget af arbejdet med den nye hjemmeside for deff.dk, der blev lanceret med nyt design den 23. maj, og af planlægning og gennemførelse af konferencer. Den første konference blev afholdt den 18. april for at markere Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF. Der var oplæg fra formændene fra DEFF s programkomiteer og fra projekter på Undervisningsministeriets institutioner. Desuden talte Kim Østrup og Undervisningsministeren om perspektiverne ved Undervisningsministeriets deltagelse i DEFF. Der blev afholdt endnu en konference den 24. maj, hvor ISI uddelte priser til ofte citerede danske forskere. Kim Østrup og Videnskabsministeren deltog i arrangementet. Sekretariatet assisterede Thomson i forbindelse med arrangementet. Der arbejdes i øjeblikket videre med den praktiske planlægning af konferencen den september i samarbejde med DTV og der arbejdes sideløbende med planlægningen af internationalt review den august og Koordinationsudvalgsmøde den 9. august. Endnu en væsentlig opgave har været arbejdet med etableringen af Knowledge Exchange Office. Opgaven har omfattet udformning af aftalegrundlaget mellem parterne, aktstykke til Finansudvalget og gennemførelse af ansættelsessamtaler. Sekretariatet har i perioden desuden haft besøg fra BIBSAM og fået færdiggjort den engelske version af beretningen. Desuden er første ansøgningsrunde for undervisningsministerielles bibliotekers samarbejde gennemført. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Inden for Systemarkitektur er der fokuseret på opgaverne i forbindelse med de konkrete projekter. Status for disse kan ses nedenfor. Der blev afholdt et seminar på Det Kongelige Bibliotek den 25. maj om udbredelse af XML-webservices. Desuden har medarbejdere fra AAI-delen af basisorganisationen været på besøg i England. En nærmere beskrivelse af besøget kan ses på under nyheder på Medlemmerne af programkomiteen har arbejdet videre med at finde oplægsholdere og at planlægge konferencen den september. Et enkelt af projekterne under xws-suiten, DEF Pilot XML Web Services baseret på Fedora, er afsluttet i perioden. Afrapporteringen kan ses på 5

6 Basisorganisation for Systemarkitektur Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Projektets hjemmeside har fået en opdatering således at den har det samme grafiske udtryk som DEFF s nye hjemmeside. Der har været en delegation i hhv. London og Bath for at holde møde med Jisc, LSE (London School of Economics) og EduServ for at blive opdateret på hvilken retning de følger på AAI siden. Det har ikke været muligt at holde et møde med SurfNet endnu. Der er blevet nedsat en programkomité til at fastlægge programmet for konferencen i september. Denne har stort set afsluttet sit arbejde idet talerne til konferencen er fundet. KB har oprettet den i sidste kvartalsrapport omtalte Wiki. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Arbejdet vil hovedsageligt koncentrere sig om at færdigplanlægge og afholde konferencen på DTV i september. Der skal arbejdes på at støtte og udbygge samarbejdet med de øvrige AAI initiativer i Danmark. Arbejdet med at udarbejde projektsuiten for 2006 vil blive påbegyndt. 6

7 Lokal Autentifikation 2005 Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. februar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Formålet med dette projekt er at indsamle erfaringerne med CAS-pilot-projekterne fra det første projekt (Lokal Autentifikation 2004), at arbejde videre med dem med henblik på at etablere en vidensbase omkring brugen af CAS i bibliotekssektoren, samt at gøre de enkelte CAS løsninger af en så generel karakter og anvendelighed at de med eller uden hjælp fra projektpartnerne vil kunne tages i brug på andre biblioteker. Det skal også søges kortlagt i hvilke situationer CAS kan (eller ikke kan) opfylde behovene m.h.t. adgangsstyring på tværs af institutioner, dvs. en kortlægning af skillelinien mod fødererede systemer som Shibboleth. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal En første version af en SSO-pakke baseret på CAS (M1) er publiceret på projektets hjemmeside (http://sso.kb.dk). KB s bibliotekssystem REX (Aleph) er kommet ind under KBs Single Sign-on, således at KB nu har en fuld Single Sign-on løsning kørende (M2). Desuden er CAS taget i brug på SB. Endvidere er udviklingsarbejdet med at tilpasse CAS forsat (M3). Der er udviklet en løsning som muliggør login via digital signatur i CAS. Denne løsning er taget i brug på Det Kongelige Bibliotek. Endelig er der udviklet en ny captive gateway til login på trådløse netværk via CAS. En beta-version af denne gateway testes p.t. på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Udviklingsarbejdet med CAS-pakken fortsættes. Der vil dog primært være tale om en finpudsning, men nye komponenter kan udvikles såfremt der måtte opstå behov for dette. Endvidere følges udviklingen af den næste version af CAS (CAS3) løbende af projektgruppen. 7

8 Konsolidering af brugerdata Projektansvarlig: Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Analysefasens afsluttende del - formuleringen af det fælles dataskema - er trukket ud, da begge deltagerbibliotekerne har været hårdt bundet op på andre opgaver i indeværende kvartal, og derfor har haft svært ved at få indplaceret de nødvendige møder. Konsekvensen bliver et mere intenst forløb med hovedparten af udviklingsaktiviteten skubbet til julioktober. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Analysefasen er endnu ikke afsluttet (M1) og prototypeudviklingen derfor på vågeblus; dog er delfunktioner til håndtering af Digital Signatur blevet udviklet. Der er flere for projektet yderst relevante initiativer under opsejling. Vi fik i forbindelse med AAI-gruppens London-besøg værdifuldt input fra JISC vedrørende deres planlagte anvendelse af EduPerson i forbindelse med Shibboleth. I dansk sammenhæng er forskningsnettet og rektorkollegiets IKT-gruppe interesserede i et nærmere samarbejde om gruppe/rolle/autorisation, ligesom biblioteksstyrelsen afholder en workshop omkring brugerstyring. Endelig har KB i perioden haft et møde med Københavns Universitet vedrørende mulighederne for og begrænsningerne i mere detaljerede udtræk om studietilhørsforhold. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) 8

9 Dataskemaet skal snarest fastlægges, således at (M1) nås, og udviklingsaktiviteten accelereres, således at prototypen (M2) foreligger senest i oktober. De øvrige aktiviteter på området skal følges nøje og input fra disse så vidt muligt integreres i løsningen 9

10 E-tidsskrifter og Shibboleth Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er på grund af andre aktiviteter blevet ca. en måned forsinket. DTV har endnu ikke fået etableret deres Origin og Shibboleth Origin in a box pakken er ikke færdig endnu. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal KB og SB har etableret Origins og disse er blevet lagt ind i en hos SB hostet WAYF service. DTV Origin kan når denne er etableret hurtigt lægges ind i den oprettede WAYF service. Designet af den Shibboleth beskyttede Ez-proxy er under udarbejdelse. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Det forventes at DTV hurtigst muligt får etableret deres Origin. Desuden forventes det at Shibboleth Origin in a box løsningen bliver klar således at de til milepæl 1 angivne betingelser bliver opfyldt. Designet og implementeringen af den Shibboleth beskyttede proxy forløber planmæssigt og det forventes at de til milepæl 3 angivne betingelser bliver overholdt, hvilket vil sige at systemet er parat til aftestning 1. september. 10

11 XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar maj 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektets udvikling er i drift og afrapportering vil ske snarest. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at 3-lags modellen og XML WebServices vil bringe DEF's arkitektur teknisk up-to-date og på niveau med den trend og de standarder, der i dag dominerer systemudviklingen. Herved vil DEF's tjenester dels kunne udvikle sig længere og billigere end ellers og dels kunne udnyttes langt mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange portaler og aktører. Hertil skal lægges, at bibliotekernes moderinstitutioner, i langt højere grad vil kunne anvende og genanvende materiale med relation til disse. Som et skridt i realiseringen af denne vision vil en gateway sikre, at de mange DEFrelevante Z39.50-tjenester fremover kan tilgås som XML WebServices i overensstemmelse med W3Cs definitioner og anbefalinger, herunder XML, XML Schema, HTTP, SOAP, WSDL, UDDI. Herved vil 3-lags arkitekturens XML- og WebService-orienterede portaler kunne udnytte de eksisterende Z39.50-tjenester, der formentlig først i løbet af flere år vil være fuldt migrerede til native XML WebServices. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Milepæle nået. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Afrapportering er under udførelse. 11

12 Fedora som generisk repository arkitektur Projektansvarlig: Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter/IPU Kontaktperson Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet følger tidsplanen. Kort beskrivelse af projektet Repositories, forstået som samlinger af digitale informationsobjekter, vokser frem overalt i DEF landskabet. Disse repositories er resultatet af meget forskellige produktionsforhold og er naturligt nok implementeret teknisk på forskellig vis. De er til gengæld fælles om behovet for at kunne sikre deres indhold for eftertiden. Dette er en kompleks teknisk opgave, der overstiger såvel den enkelte institutions som den danske nationale formåen og følgelig må løses i internationalt samarbejde. Det vil være en stor fordel for alle involverede, hvis vi i DEF kan tilbyde en generisk repository arkitektur, der gør det enkelt at flytte objekter mellem repositories og enkelt at koble repositories til nationale og internationale bevaringstjenester. Fedora version 2 udsendes i december 2004, hvorefter udviklingen af version 3 påbegyndes. Denne gang i et kontrolleret internationalt samarbejde, hvortil DEF er blevet inviteret i kraft af de bidrag, der er ydet til systemets udvikling i forbindelse med det løbende Fedora pilotprojekt. Det vil være særdeles nyttigt for den videre udvikling af repositories i DEF arkitekturen, at DEF går med ind i den videre udvikling af Fedora. Dette er dels en chance for at påvirke grundlæggende forhold og koncepter i den nye version og dels en adgang til løbende at kunne indføre tilpasninger og udvidelser i samarbejde med de øvrige deltagere i udviklingsarbejdet (Cornell University, University of Virginia, NSDL, Tufts University, Northwestern University, Harris Corporation, VTLS og det nationale australske projekt ARROW (Australian Research Repositories Online to the World). Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Fedora version 2 er blevet installeret og testet. Migreringen af DEFF eprint-tjenesten (implementeret med version 1) har krævet mere end forventet, da visse memory-leak problemer er blevet aktualiseret af den store datamængde. Der arbejdes pt. på en løsning med systemets udviklere. Såvel SB som DTV deltog i Fedora Users Conference på Ruttgers University , der var det første blandt systemets brugere. En væsentlig kilde til information og inspiration samt kontakter omkring muligheder og problemer i systemets udnyttelse. I den videre dialog med systemets kerneudviklere blev DEFF projektets udviklingsmæssige indsatsområder fastlagt: Bevaringsfunktionaliteter (SB) og Søgefunktionaliteter (DTV). DTVs version 1-forbedringer af søgefunktionaliteten skal som det første flyttes til version 2 og vil blive udbudt fra Fedoras centrale website. 12

13 I tillæg er det aftalt at DEFF projektet tager initiativ til at samle europæiske brugere af systemet, hvorfor man har arbejdet med at organisere et første europæisk brugermøde i september Endvidere er det aftalt med Fedora-udviklerne at DTV vil starte udviklingen af en Fedora2-baseret version af softwaren bag DEFF DDF og DTU ORBIT med henblik på at kunne tilbyde en Open Source pakke til brug for forskningsdatabaser ved universiteter ol. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Inddrage Atira i projektet mhp. udvikling af Open Source integration mellem PURE repositories og Fedora (lagring af PURE-genererede objekter i Fedora) Afslutte migreringen af DEF Global Eprints til version 2 Planlægge udviklingen af en Open Source Fedora-baseret forskningsdatabasepakke (DTV) mhp. på release i løbet 2006 Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Search services" (DTV) Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Preservation services" (SB) Organisere og gennemføre det første europæiske Fedora Users Meeting (28. september 2005 i København) 13

14 Statistikmodul til DEF-Proxyservere Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. september oktober 2005 (revideret) Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet var oprindeligt planlagt til at varer 5 måneder med start 01/ , dvs. projektet skulle være afsluttet 01/ Desværre er projektet blevet kraftigt forsinket, primært p.g.a. to hovedårsager: 1) Det store antal af projektdeltagere (fem) har medvirket til at forøge kompleksiteten, koordineringen og projektarbejdet. 2) Projektet er blevet forsinket p.g.a. manglende ressourcer hos projektdeltagerne. Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er igennem grundig analyse af proxyservernes logfiler at få udviklet en første udgave af et statistikmodul til brug for bibliotekerne. Det skal pointeres at udgangspunktet for udviklingen af statistikmodulet netop er DEF proxyservernes logfiler, projektet kan betragtes som et pilotprojekt med det nævnte udgangspunkt, hvor langt kan man komme med et rent teknisk approach. I et efterfølgende projekt kunne man inddrage f.eks. FC s (Forskningsbibliotekernes Chefkollegium) statistikgruppe således at ønsker og behov fra dette forum medtages. Ovennævnte opsplitning i to delprojekter gøres for at få dannet to overskuelige og operationelle projekter. Resultatet af pilotprojektet vil være en væsentlig forudsætning for at kunne iværksætte det efterfølgende projekt. Senere kunne måske iværksættes et projekt af mere datamining karakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Den udviklede prototype af statistikmodulet er i øjeblikket til aftestning. En række bibliotekers proxy-logfiler bliver normaliseret af modulet og statistikudtrækket på disse data gennemgår en nærmere vurdering. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) I dette kvartal skal projektet afsluttes, dvs. statistik-prototype skal udvikles til en pålidelig driftsudgave. Endvidere skal statistikmodulet videreformidles/overdrages til interesserede biblioteker. 14

15 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet blev først iværksat efter bevillingstilsagn til d , derfor er projektets tidsplan blev revideret i forhold til denne præmis. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal De fire første milepæle for projektet er nået. M 1+ 2: Opstart, detailplanlægning, markedsføring, hvervning af deltagere til testbed, løbende information, bl.a. ved deltagelse i seminar d : XML Web Services - Piloter, Praksis og Perspektiver M 3 Det første møde i DEF XWS Testbed blev afholdt d 25. maj 2005 på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) M4 Afrunding af test af de første DEF Web Services M5 Afslutning af UDDI design M6 Afslutning af UDDI implementering M7 Afslutning af UDDI test 15

16 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt to møder i andet kvartal 2005 samt to møder med repræsentanter fra Biblioteksvagten. Programområdet har i maj fået tilsagn til igangsættelse af et nyt projekt: Gennemførelse af usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Derudover har programområdet følgende igangværende projekter: Projekt om gennemførelse af usability tests af større danske forskningsbibliotekers websites og opbygning af lokal usability-kompetence på de undersøgte biblioteker Valg af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) Et centralt punkt ved programområdets seneste møde var en opdatering af programområdets handlingsplan. Forslag til nye indsatsområder og projekter blev diskuteret og handlingsplanen vil i 3. kvartal blive endeligt opdateret. Som en følge af Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF fik programområdet ét UvM-medlem. Hun har dog efterfølgende måtte konstatere at hun ikke har tid til at deltage i programområdet og dets arbejde og DEFF-sekretariatet er derfor gået i gang med at finde et nyt UvM medlem til programområdet. I 2. kvartal indvilligede programområdet i at påtage sig at være tovholder for Bøger-tildøren ordningen. Dette har betyder at en ny gruppe med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne er blevet nedsat til at stille forslag til hvordan ordningen evt. kan blive udbygget og yderligere udbredt. 16

17 Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. november december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Projektet er trefaset. 1. Besøg på amerikanske forskningsbiblioteker for at studere software og arbejdsprocesser fandt sted i nov med deltagelse af 4 medlemmer fra Brugerfaciliteter er støttet og er afregnet med DEFF 2. Test af programmel vrl+ med deltagelse af svenske udviklere på kursusdag d. 25.feb for systemtestere. Efterfølgende beslutning mellem Brugerfaciliteter og Biblioteksvagten om at ibrugtage vrl+ i såvel Biblioteksvagt som i lokale opsætninger i et fælles virtuelt referencesystem test er støttet men endnu ikke afregnet med DEFF. 3. Implementerings- og træningsprojekt ved indførelse af vrl+ i 15 fag og forskningsbibliotekers lokale vejledninger og i forskningsbibliotekernes andel af Biblioteksvagten. PT udarbejdes system og projektbeskrivelse og i løbet af efteråret testes oplægninger og oplæring igangsættes på de færdige installationer. Novemberdecember 2005 åbnes tjenesten efter planen. DEFF vil snarest blive inddraget i denne 3. fase, som også indebærer forhandling af licens af vrl+ Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Beskrivelse af projekt og forhandling om softwarelicens 17

18 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Der er overført midler fra de tidligere bevillingsår, da det hidtil ikke har været muligt at finde et software, der modsvarede vores forventninger. Nu er der imidlertid taget beslutning om at købe det amerikansk producerede system VRLplus, og det forventes implementeret i løbet af sommeren. Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I 2.kvartal 2005 har der været afholdt 2 møder i såvel Biblioteksvagtens bestyrelse som projektgruppen. I forbindelse med bestyrelsesmøderne har der desuden være afholdt møder med repræsentanter for DEFF programområde Brugerfaciliteter for dels at tage beslutning om fælles software, dels at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Implementering af VRLplus 18

19 Undervisning af Biblioteksvagter i chat samt cobrowsing Der arbejdes videre med et markedsføringsfremstød Der rettes en henvendelse til Lederforum for Fag- og Specialbiblioteker om optagelse i Biblioteksvagten for Forskningsbiblioteker 19

20 Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar april 2005 plus udvidet forlængelse Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Det af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek støttede Usability-projekt afsluttedes med udgangen af marts 2005 efter et års varighed. I alt deltog 11 forskningsbiblioteker. Usability-projektet er udviklet af programområde Brugerfaciliteter og koordineret af Roskilde Universitet for projektets deltagerbiblioteker. Projektet har modtaget støtte fra DEF på kr Programområdet Brugerfaciliteter vurderer at projektformålene er opfyldt gennem: 1) 11 lokale midtvejsrapporter, hvor deltagerbibliotekernes usability-medarbejdere cirka 3-4 medarbejdere pr bibliotek - i samarbejde med de eksterne konsulenter har konkluderet deres erfaringer efter lokale empiriske brugertests 2) Ved omfattende og i flere tilfælde gentagne ændringer af hjemmeside-design og funktionalitet på bibliotekernes hjemmesider som resultat af lokale brugertests og usability-kompetence 3) Udbredt anvendelse af videndeling og erfaringsudveksling mellem bibliotekernes usability-medarbejdere gennem seminarer og projektets webforum. Spredning af information om projektets resultater ved udgivelse af endelig usabilityrapport og artikler i fagblade. På det afsluttende projektseminar med deltagelse af 40 usability-medarbejdere fra projektbibliotekerne opfordredes Brugerfaciliteter til at tage initiativ til oprettelse af et fysisk og netbaseret forum for usability-kompetence og usability-studier i danske forskningsbiblioteker. Brugerfaciliteter har efterfølgende drøftet muligheder og hvilke krav man bør stille til et sådant forum. Brugerfaciliteter ønsker at: 1) Der oprettes et fysisk hjemsted for et netværk der koordinerer erfaringsudveksling og videndeling fra bibliotekernes usability-aktiviteter. 2) Netværket organiseres i opstartsfasen med et udvalg bestående af en koordinerende formand og 2-3 udpegede udvalgsmedlemmer fra de deltagende biblioteker. (Udvalget konstituerer sig og afgør om udvalget skal udvides og afholdes valg i netværket til udvalgsposter.) 3) Aktiviteten skal have en varighed på mindst 3 år med start efteråret ) Aktiviteten støttes af DEFF, dels til at drive et dynamisk webforum, dels til rådgivende usability-tjenester og dels til afholdelse af 2 seminarer i henholdsvis 2006 og 2008 med mulighed for at indkalde internationale eksperter. 5) Netværket skal være åbent og kontakte andre interessentgrupper i bibliotekssektoren eller andre relevante sektorer og undersøge om der er grundlag for at etablere samarbejde. 20

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Møde 21 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Ole Michaelsen (OM), Tonny Laursen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere