ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten ser ud til at blive langvarig I en artikel i Dagbladet Børsen fra den 10. december i år retter de danske erhvervsorganisationer, Danske Erhverv og Dansk Industri, en kraftig opfordring til den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, om at bøje sig i skattestriden med Frankrig og Spanien og indlede forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande. Det anføres, at forudsætningerne var forkerte, da Danmark ensidigt valgte at opsige dobbeltbeskatningsaftalerne med de to lande, og at danske virksomheder som følge af striden dagligt døjer med en række problemer, heriblandt dobbelte skattebetalinger, bureaukrati og en generelt ringere behandling fra de to landes skattemyndigheder. I et skriftligt svar til redaktionen oplyser skatteminister Holger K. Nielsen: Den forrige regering opsagde Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien for at sikre sig dansk beskatning af danske pensioner. Den beslutning er jeg fuldstændig enig i. Han tilføjer, at så længe der ikke kan skaffes enighed med landene om pensionsbeskatningen, er der desværre ikke basis for at indgå en ny aftale. Fra dansk side er indstillingen således uændret, idet man ikke agter at indlede forhandlinger med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, så længe de to lande ikke er villige til at imødekomme det danske krav, så skattestriden skal løses ved, at der i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst indføres bestemmelser om, at beskatning af pensioner skal ske i det land, som udbetaler dem (kildelandsbeskatning), således som Danmark efterhånden har fået det gennemført i en række andre lande i Europa. Frankrig og Spanien har derimod lagt sig fast på, at pensionerne i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst skal beskattes i det land, hvor pensionsmodtageren bor (bopælslandsbeskatning) på samme måde som alle andre lande i Europa bortset fra Danmark ønsker det, og som Frankrig og Spanien har aftalt det i samtlige dobbeltbeskatningsoverenskomster, som er indgået med andre lande i Europa. 1

2 Med andre ord er Danmark af den opfattelse, at det er Frankrig og Spanien, der skal løse konflikten ved i deres beskatning at lempe for den betalte danske skat af de danske pensioner, og det er hverken Frankrig eller Spanien villige til, idet det vil komme til at betyde, at danske pensionister vil kunne rejse til Frankrig eller Spanien og bosætte sig der uden at de to lande reelt får nogen skatteindtægter af disse personers pensioner. Da Frankrig og Spanien er de to lande i Europa, der har flest udenlandske pensionister boende, vil det kunne få vidtrækkende økonomiske konsekvenser, hvis man giver efter for de danske krav og andre lande derefter begynder at stille de samme krav som Danmark har gjort. Derfor giver Frankrig eller Spanien formentlig aldrig nogensinde efter for de danske krav. I stedet har Frankrig og Spanien foreslået en kompromisløsning, hvorefter de danske pensionister i Frankrig eller i Spanien skal betale skat til bopælslandet efter fransk eller spansk skatteniveau (altså bopælslandsbeskatning), men således at de første 15 % af denne skat kan gå til Danmark, hvorefter Frankrig eller Spanien får resten. I det store og hele vil dette komme til at betyde, at Danmark får ca. halvdelen af skatten og Frankrig eller Spanien den resterende halvdel. Dette kompromisforslag har Danmark pure afvist at forhandle ud fra. Danmark vil have hele skatten, og Frankrig og Spanien skal intet have. Stillet herover for har Frankrig og Spanien tilkendegivet, at så er der ikke noget at forhandle om. De to lande ser herefter ikke nogen grund til at afholde yderligere forhandlinger med Danmark om dette spørgsmål. Det er sandsynligt, at Frankrig og Spanien ikke er til sinds at forhandle yderligere med Danmark, før Danmark kommer tilbage og meddeler, at man er villig til at imødekomme de franske og spanske betingelser. Derved sidder Frankrig og Spanien nu med nøglen til en forhandlingsløsning, og fra dansk side har man nu kun valget mellem at acceptere de franske og spanske betingelser eller ikke at få nogen dobbeltbeskatningsoverenskomster overhovedet med de to lande. Derved er den danske forhandlingstaktik slået fejl. Jeg ved fra tidlige drøftelser med Skatteministeriet i København, at man der havde forestillet sig, at både Frankrig og Spanien ville give dobbeltbeskatningslempelse for den danske skat, hvis Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Dette skete imidlertid ikke. Frankrig giver dobbeltbeskatningslempelse i sine dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande og ellers ikke. Og da Danmark netop opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, gik man i realiteten i en fælde, som man nu ikke længere har nogen mulighed for at komme ud af. Derfor kommer der ikke nogen ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig og heller ikke mellem Danmark og Spanien. Der er altså udsigt til, at konflikten mellem Danmark på den ene side og Frankrig og Spanien på den anden side i dette spørgsmål vil blive særdeles langvarig, og fra begge sider fokuseres der alene på spørgsmålet om pensionsbeskatningen, og man lader så hånt om, at de manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster udover at medføre, at danske pensionister i Frankrig bliver dobbeltbeskattede, også har en lang række andre uhensigtsmæssige konsekvenser, herunder de følgevirkninger som de danske erhvervsorganisationer påpeger. I de kommende 25 år kommer der formentlig ikke nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem hverken Danmark og Frankrig eller Danmark og Spanien, og om der efter dette tidspunkt opstår en 2

3 mulighed for at parterne forliges, er det i dag ikke muligt at sige noget om. Det ser dog mere og mere ud til, at landene aldrig nogensinde får afsluttet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Til de familier, som bor i Frankrig, og som ikke er inde under overgangsreglerne i opsigelsesloven, men som udsætter deres beslutning om, hvad de skal gøre i forhåbning om, at der på et eller andet tidspunkt må komme en løsning på dobbeltbeskatningskonflikten mellem Danmark og Frankrig (respektive Spanien), må jeg derfor sige: Denne løsning kommer ikke i en meget lang årrække fremover. Muligvis kommer der aldrig nogen sinde nogen løsning. Og dobbeltbeskatningen af danske pensionister i Frankrig vil fortsætte. Dette bør derfor indgå i ens overvejelser for fremtiden. Artiklen i Dagbladet Børsen er vedlagt som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Fraflytning fra Frankrig Jeg har gennem den seneste tid erfaret, at den ene danske familie efter den anden, som ikke er inde under overgangsordningerne i opsigelsesloven, giver op og flytter fra Frankrig. De har indset, at der nok næppe kommer nogen løsning på dobbeltbeskatningskonflikten mellem Danmark og Frankrig i de kommende mange år, og de kan ikke i længden holde til at skulle betale skat af deres danske pensioner både til Danmark og til Frankrig. Derfor flytter de nu til Danmark, fordi dette er billigere skattemæssigt end at blive boende i Frankrig. Flertallet af disse familier er ikke flyttet til Frankrig på grund af skatten, men fordi de kunne lide at bo i Frankrig og havde planlagt at skulle tilbringe deres alderdom i Frankrig. Deres situation er så meget mere tragisk, fordi de ofte har afviklet hvad de havde i Danmark og gennem mange år har forberedt sig på at skulle bo i eller blive boende i Frankrig og har investeret deres midler og deres fremtid i dette og ville være blevet boende i Frankrig, hvis ikke den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst var kommet i vejen og havde kuldkastet deres planer. I den forbindelse er jeg blevet opfordret til at give nogle råd om forhold, som man skal være opmærksom på, når man træffer beslutningen om at flytte fra Frankrig til Danmark. Ønsker man at flytte fra Frankrig, skal man naturligvis melde flytning til de franske myndigheder, herunder kommune, skattevæsen og sygekasse. Framelder man sig hos den franske sygekasse, vil man blive anmodet om at tilbagelevere det franske sygesikringsbevis carte vitale. Det kan derfor være en god ide at vente med at melde fraflytning til sygekassen, til man har fået et dansk sygesikringskort. Til det franske skattevæsen skal man blot melde fraflytning skriftligt og oplyse fraflytningstidspunktet og den nye adresse i Danmark. Man vil så normalt ophøre med at være skattepligtig til Frankrig fra den dato hvor man oplyser at være fraflyttet Frankrig. Man skal dernæst i maj måned det følgende år på sædvanlig vis aflevere en fransk selvangivelse til sit skattecenter, men kun for den periode, hvor man har været skattepligtig i Frankrig. De fleste vil ikke længere være skattepligtige til Frankrig efter at de er fraflyttet landet, men skulle man efter fraflytningen fortsat have franske indtægter, som er skattepligtige i Frankrig, f. eks. fransk pension, vil man blive 3

4 overført til et særligt skattecenter for udlændinge ved Paris, hvortil man fremover skal indgive sin selvangivelse, og hvortil man fremover skal betale sin franske skat. Jeg er blevet forespurgt om der er et særligt tidspunkt på året, hvor det er særligt fordelagtigt at flytte fra Frankrig og til Danmark, og generelt må jeg hertil sige, at det ikke har den store betydning på hvilket tidspunkt af året man flytter. Det enkleste vil naturligvis være, at man fraflytter Frankrig en 31. december og tilmelder sig i Danmark med virkning fra den efterfølgende 1. januar, for så får man et helt skatteår i Frankrig og det næste hele skatteår i Danmark. Nogle danske folkeregistre forlanger, at man henvender sig personligt for at tilmelde sig, og der er nok ikke mange folkeregistre, der har åbent den 1. januar. Men så må man henvende sig snarest derefter og tilmelde sig med virkning fra den 1. januar. Er man formueskattepligtig i Frankrig, skal man være opmærksom på, at formuen og formueskatten beregnes per den 1. januar hvert år. Man kan altså undgå formueskatten ved at fraflytte Frankrig før den 1. januar. Er ens indtægter ikke jævnt fordelt hen over året, skal man være opmærksom på, at indtægterne normalt helårsomregnes i Danmark, medens dette ikke er tilfældet i Frankrig. Flytter man til Danmark i slutningen af året, og modtager man en væsentlig del af sine indtægter efter dette tidspunkt, vil den danske helårsomregning kunne føre til, at der sker en højere dansk beskatning af disse indtægter end det ville have været tilfældet, hvis indtægterne var jævnt fordelt hen over året. Ejer man værdipapirer, vil beskatningen af kursgevinster af disse i Danmark tage udgangspunkt i værdien på tilflytningstidspunktet. Det vil derfor være tilrådeligt at oprette en fortegnelse over sin formue, herunder sin værdipapirportefeuille og af værdien af deraf, på tilflytningstidspunktet. Fortsætter man med at beholde sit hus i Frankrig, vil dette normalt blive omregistreret af det franske skattevæsen fra domicile primaire til domicile secondaire. Ønsker man at sælge huset, og stilles dette til salg senest samtidigt med at man fraflytter landet, skal man sørge for, at ejendommen ikke omregistreres til domicile secondaire, idet den efter gældende regler kan sælges skattefrit som domicile primaire, når salget sker indenfor en normal salgsperiode, hvilket almindeligvis anses for at være tilfældet, når salget sker indenfor et år efter at ejendommen er fraflyttet. Bemærk, at der findes en mulighed for at sælge sin ejendom skattefrit selvom den er omregistreret til domicile secondaire, når salget sker fra en fysisk person fra et andet EU-land på betingelse bla. a. af, at denne har boet i Frankrig i mindst 2 år, som omtalt i novembernummeret fra 2012 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold. Flytter man fra Frankrig til Danmark, skal man senest fem dage efter ankomsten tilmelde sig til Folkeregistret i den danske tilflytningskommune. Der er dog ikke nogen pligt til at tilmelde sig Folkeregistret i Danmark, hvis opholdet er for et tidsrum af under tre måneder. Tilmelder man sig Folkeregistret i Danmark, skal man have sin udenlandsk indregistrerede bil indregistreret i Danmark snarest efter at den er indført til Danmark. Man må dog gerne fortsat have bilen stående i udlandet på franske plader uden at der er pligt til i denne situation at indregistrere den i Danmark. 4

5 På grund af de meget høje afgifter i Danmark ved indregistrering af udenlandsk indregistrerede biler vælger de fleste dog nok at sælge deres tidligere bil i udlandet og så i stedet at købe en ny bil i Danmark, selvom dette ikke nødvendigvis bliver billigere. Når man har tilmeldt sig til et dansk folkeregister, vil man automatisk blive opført på valglisten, og man vil også automatisk efter nogen tid få tilsendt et dansk sygesikringskort, ligesom man kan anmode om at få udstedt et dansk internationalt sygesikringskort, hvis man ikke allerede har et. Flytter man til Danmark med henblik på senere at fraflytte Danmark igen for at bosætte sig i et andet land, skal man være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få den danske fulde skattepligt til Danmark ophævet igen, såfremt man disponerer over en helårsbolig i Danmark. Det samme gælder også, såfremt man som efterlønsmodtager, folkepensionist eller 65-årig disponerer over en dansk fritidsbolig, som man har ejet i mindst 8 år. Man skal altså ikke flytte til Danmark, hvis man har planer om at fraflytte landet på ny og disponerer over en helårsbolig i Danmark. Den franske fraflytningsskat af værdipapirer Med virkning fra den 3. marts 2011 er der genindført en fraflytningsskat (exit-skat) af værdipapirer i Frankrig, og fraflytter man Frankrig fra og med denne dato, skal man derfor betale en skat til Frankrig af den konstaterede men ikke på fraflytningstidspunktet realiserede fortjeneste af sine værdipapirer. Fraflytningsskatten kommer dog kun på tale, når det drejer sig om husstande med ganske store formuer, og folk med almindelige indtægts- og formueforhold kan derfor i praksis normalt tillade sig at se bort fra fraflytningsskatten, hvis de flytter fra Frankrig. Frankrig havde tidligere en fraflytningsskat på værdipapirer frem til den 31. december 2004, men denne skat måtte Frankrig ophæve igen, idet Frankrig den 11. marts 2004 tabte en sag anlagt af Europa kommissionen ved Europa domstolen, hvor den daværende franske fraflytningsskat af værdipapirer blev erklæret at være i strid med bestemmelserne indenfor EU om fri bevægelighed indenfor fællesskabet for personer, der flyttede fra Frankrig. Personer, der er flyttet fra Frankrig før den 31. december 2004, skal dog alligevel betale denne fraflytningsskat. Nu har Frankrig så på ny indført en fraflytningsskat, og det må formodes, at Frankrig ved introduktionen af de nye regler har forsøgt at undgå det, der gav anledning til, at den tidligere fraflytningsskat blev anset for at være EU-stridig. Hvis man fraflytter Frankrig fra og med den 3. marts 2011, skal man betale exit-skat af den konstaterede men ikke realiserede fortjeneste af sine værdipapirer på fraflytningstidspunktet, såfremt man i de seneste 10 år forud for fraflytningstidspunktet har været skattepligtig til Frankrig efter reglerne for fastboende personer i mindst 6 år. Fortjenesten beregnes af værdipapirer, som man selv eller andre medlemmer af ens husstand ejer direkte eller indirekte (f. eks. derved, at de indgår i et selskab, som man selv og/eller andre medlemmer af ens husstand kontrollerer), men derudover er det en betingelse, enten at man ejer mindst 1 % af rettighederne over et selskab, eller at den samlede værdi af ens værdipapirer overstiger 1,3 millioner euros på tidspunktet for fraflytningen fra Frankrig. 5

6 Som værdipapirer anses aktier, fondsandele, obligationer, herunder obligationer udstedt af stater, af kommuner eller af erhvervsdrivende foretagender, samt lignende former for værdipapirer. Af fortjenesten, beregnet som forskellen mellem anskaffelsesprisen og den reelle værdi på fraflytningstidspunktet, beregnes der fransk fraflytningsskat med en procentsats på 19 %, hvortil kommer sociale skatter, prélèvements sociaux, der er på 15,5 %, såfremt fraflytningen sker efter den 1. januar Fraflytningsskatten på en konstateret men ikke realiseret fortjeneste på værdipapirer er derved den samme som skatten ved realisation af værdipapirer, men med den væsentlige forskel, at der findes en undergrænse på fraflytningsskatten, medens der beregnes skat af hele fortjenesten ved realisation af værdipapirer uden nogen form for bundfradrag. Et konstateret men ikke realiseret tab på værdipapirer kan ikke modregnes i en konstateret men ikke realiseret fortjeneste på andre værdipapirer, medens et konstateret og realiseret tab på værdipapirer kan modregnes i den konstaterede men ikke realiserede gevinst på andre værdipapirer i det samme år, ligesom det kan fremføres i ti år efter at være konstateret. Flytter man fra Frankrig til et andet EU-land eller til Island eller Norge, kan der ske udsættelse med betalingen af fraflytningsskatten af værdipapirer, således at denne først skal betales i takt med, at værdipapirerne sælges og fortjenesten konstateres, og fraflytningsskatten bortfalder som hovedregel 8 år efter fraflytningen fra Frankrig, eller når indehaveren afgår ved døden. I denne situation skal der årligt så længe der endnu hviler en fraflytningsskat på værdipapirerne indgives den særlige selvangivelse over fraflytningsskatten til de franske skattemyndigheder. Flytter ejeren tilbage til Frankrig, behandles denne fra dette tidspunkt i relation til fraflytningsskatten som om vedkommende ikke var fraflyttet Frankrig. Der er udarbejdet en særlig fransk selvangivelse (no ET) på 17 sider, hvortil knytter sig en vejledning i udfyldelse af selvangivelsen på 34 sider, således at dokumentationen med sædvanlig fransk grundighed kommer op på i alt 51 sider. Den danske fraflytningsskat af aktier I forbindelse med omtalen af den franske fraflytningsskat af værdipapirer kan det nævnes, at Danmark også har indført en fraflytningsbeskatning (såkaldt havelågeskat) af aktier. Reglerne for denne fraflytningsbeskatning af aktier blev skærpet ved en ændring af loven i efteråret Ifølge disse skærpede regler bliver man nu ved fraflytning fra Danmark beskattet af den latente skattemæssige aktieavance på fraflytningstidspunktet, således at denne fiktive aktieavance anses som realiseret i forbindelse med fraflytningen, selvom aktierne ikke realiseres, og det er nu ikke muligt som tidligere at omberegne denne aktieavance på basis af en senere faktisk realiseret avance ved et efterfølgende salg af aktierne. Desuden er der sket en skærpelse af reglerne om beskatning af udbyttebetalinger ved fraflytning, således at man skal betale skat af et beløb opgjort på grundlag af en fiktiv, ikke-realiseret avance. De nye regler er blevet kritiseret af EU-eksperter for ikke at overholde bestemmelserne indenfor fællesskabsretten i EU, og EU-kommissionen har i foråret 2010 besluttet at åbne sag mod 6

7 Danmark, idet Kommissionen har givet udtryk for, at de nye danske regler kan udgøre en hindring for den fri bevægelighed indenfor fællesskabet og derved udgøre en tilsidesættelse af EU-reglerne Der har fundet nogen brevveksling sted mellem EU-kommissionen og Danmark, men der er ikke fundet frem til en løsning endnu, og sagen er ikke henlagt. På den anden side har EU- Kommissionen ikke besluttet sig til at anlægge sag endnu mod Danmark ved Europa Domstolen for overtrædelse af EU-reglerne. Der er tale om et særdeles kompliceret problemkompleks, og det kan være årsagen til den lange sagsbehandling i denne sag. Ender det med, at EU-Kommissionen fastslår, at de danske regler er i strid med EU-retten, må det forventes, at Danmark får et pålæg om at få loven ændret, så den kommer i overensstemmelse med EU-retten, og er Danmark ikke villig til dette, kan det komme til at betyde, at EU- Kommissionen anlægger sag mod Danmark ved EU-domstolen. Den foreslåede franske millionærskat er kendt forfatningsstridig Selvom dette næppe er et spørgsmål, der involverer ret mange af mine læsere, kan jeg oplyse, at den franske forfatningsdomstol i en afgørelse har erklæret den foreslåede franske millionærskat i strid med forfatningen, da den vil ramme borgerne forskelligt og derfor er i strid med det franske lighedsprincip. Den franske præsident François Hollande foreslog i sin præsidentvalgkampagne indførelse af en skat på 75 % på indkomster over en million euros, idet de rigeste i Frankrig skulle være med til at redde landet ud af den økonomiske krise og til at nedbringe underskuddet på det franske statsbudget. Forslaget var nærmest af symbolsk betydning, idet der ikke er ret mange franskmænd, der har så høje indkomster, så de ville komme til at betale millionærskatten, men det har bevirket, at en række af Frankrigs millionærer er i færd med at flytte fra Frankrig til bla. a. Belgien, så de kan blive fri for at betale skatten. En af disse er den berømte franske skuespiller Gerard Depardieu. Formentlig bliver forslaget nu taget af bordet, og så kan de franske millionærer nok blive boende i Frankrig eller flytte tilbage til Frankrig igen. Gerard Depardieu har dog allerede meddelt, at han ikke flytter tilbage til Frankrig. Den franske fordelsægtepagt Fransk arveret adskiller sig på afgørende punkter fra dansk arveret, og det er et forhold, som man skal være opmærksom på, når man bor i Frankrig, for så behandles ens efterladenskaber ved ens død efter fransk ret. Det samme gør sig gældende, hvis man har en fast ejendom beliggende i Frankrig, selvom man ikke selv bor i Frankrig, idet den franske ejendom ved ens død behandles efter franske regler. 7

8 Man kender ikke til uskiftet bo i Frankrig, man har desuden ikke regler om boet efter afdøde og bobehandling som man kender det fra Danmark, og derudover arver den længstlevende ægtefælle langt mindre i konkurrence med børnene end man er vant til i Danmark. Man bør derfor tage stilling til, om man skal foretage sig noget i tide for at undgå de ulemper, som man ellers kan komme ud for ved ens død på grund af forskellene mellem dansk og fransk arveret. Jeg har bedt den danske advokat Ann-Sofie Kold Christensen om at skrive et par artikler til mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold til belysning af disse forskelle. Advokat Ann-Sofie Kold Christensen arbejder til daglig i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i København og har specialiseret sig i rådgivning af klienter uanset om de bor i Danmark eller i Frankrig i spørgsmål, der involverer fransk ret, herunder køb og salg af fast ejendom i Frankrig, oprettelse af franske testamenter og ægtepagter, oprettelse af franske ejendomsinteressentskaber (SCI-selskaber), franske arvesager samt boopgørelser og lignende. Som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold vedlægger jeg en artikel af advokat Ann-Sofie Kold Christensen vedrørende den franske fordelsægtepagt, som er et af de foretrukne midler, som man kan bringe i anvendelse med henblik på, så længe man lever, at få etableret en situation, som nærmer sig til de danske regler om hensidden i uskiftet bo, idet den længstlevende ved en sådan fordelsægtepagt overtager den del af fællesejet, som findes i Frankrig, ved den anden ægtefælles død. Opkrævning af de sociale skatter CSG, CRDS og PSCA endnu engang I september- og novembernummeret fra i år af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold har jeg omtalt, at man, når man er modtager af dansk social pension (folkepension og førtidspension) eller tjenestemandspension og på dette grundlag har modtaget en dansk erklæring E 121 fra Pensionsstyrelsen i Danmark, dels kan blive optaget i det franske sygesikringssystem uden egenbetaling, og derudover kan fritages for at skulle betale franske sociale skatter, prélèvements sociaux, af sine pensionsindtægter fra Danmark, for så vidt de opført på den franske selvangivelse under rubrikken pensions, retraites, rentes, herefter kaldet egentlige pensioner. Dette gælder for så vidt angår dansk arbejdsrelateret pension, tjenestemandspension, folke- og førtidspension, samt ATP og lignende. Derimod kan man ikke blive fritaget for betaling af sociale skatter af privattegnede danske pensioner så som privattegnede aldersrenter, der skal selvangives som rentes viagères à titre onéreux eller af privattegnede ratepensioner, der skal selvangives som contrats de capitalisation. Disse artikler har givet anledning til et antal indlæg fra mine læsere af højst forskelligt indhold, som vidner om, at en del skattecentre i Frankrig står noget famlende overfor, hvorledes de skal håndtere opkrævningen af de sociale skatter, når der er en dansk E 121 erklæring involveret, og denne usikkerhed gør sig i særdeleshed gældende i de dele af Frankrig der ikke har særligt mange udlændinge boende. Fra læsere i regionen Provence-Alpes-Côtes d Azur (PACA) har jeg modtaget reaktioner om, at dette spørgsmål ikke er et problem, idet de i forvejen ikke betaler sociale skatter af deres egentlige pensioner eller højst betaler den lille sociale skat CRDS på 0,50 % af disse pensioner. 8

9 Fra andre har jeg modtaget indberetning om, at de har henvendt sig på skattekontoret i deres hjemby, som har rettet deres skatteopkrævninger til, således at de nu er blevet fri for at skulle betale de sociale skatter efter at have forevist en dansk E 121 erklæring. Og endeligt er der skattekontorer, først og fremmest i det centrale og sydvestlige Frankrig, hvor man løber panden imod en mur, idet skattekontoret intet kender til hvad en E 121 erklæring er, og hvilke retsvirkninger der knytter sig til denne. Jeg er endda bekendt med, at flere skattecentre har afvist folk med en forklaring om, at de ikke kan give afkald på de sociale skatter eftersom Danmark har opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, og dette er naturligvis det rene vrøvl. Disse regler er ikke bundet op af dobbeltbeskatningsoverenskomster men fremgår af EUforskrifter, der er gældende i samtlige EU-lande. For den sidstnævnte gruppe kan dette være ensbetydende med, at man afleverer op til 15,5 % mere af sin indtægt i skatter end de personer gør, der bor i områder, hvor man kender til eksistensen af en E 121 erklæring og ikke opkræver de sociale skatter af egentlige pensioner. Det skal i den forbindelse oplyses, at for mange franske familier med lavere eller mellemindkomster er det beløb, som man skal betale i sociale skatter i Frankrig oftest højere end det beløb, som man skal betale i almindelig indkomstskat, så det er ikke ubetydelige beløb, som det kan dreje sig om, såfremt man ikke bliver fritaget for betaling af de sociale skatter overhovedet. På denne baggrund skal jeg herved give supplerende oplysninger som en vejledning i, hvorledes man skal forholde sig, hvis man bliver opkrævet sociale skatter af sine egentlige pensioner. Frankrig tabte i året 2000 to retssager, som Europa Kommissionen havde anlagt ved Europa Domstolen i 1998, ved i strid med EU-traktaten og EU-forordning nummer 1408/71 at have opkrævet CSG og CRDS af erhvervsindtægter og indkomstsurrogater (herunder pensioner) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der var bosat i Frankrig og derved havde benyttet sig af deres ret til fri bevægelighed indenfor Fællesskabet, men som i medfør af nævnte forordning ikke er omfattet af den franske sociale sikringsordning. Disse domme omtaler ikke den tredje sociale skat, PSCA, der ikke var indført i dens nuværende form på daværende tidspunkt, idet Europa Kommissionen ikke havde anlagt sag vedrørende denne skat, men dommenes konklusioner må have den samme virkning også for denne skat. Dommene er begge afsagt den 15. februar 2000 og bærer numrene C-169/98 og C-34/98. Frankrig har derefter ændret reglerne, således at man ikke skal betale sociale skatter af indtægter i form af løn eller pension, der udbetales af en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller af den islandske stat eller den norske stat (så som tjenestemandsløn eller tjenestemandspension og f. eks dansk folkepension), eller såfremt udbetalingerne til udgifter til sygdom sker fra en social sygesikringsordning i udlandet. Jeg kan i den forbindelse henvise til det svar, som det franske skattevæsen den 24. juli i år har givet på min forespørgsel om dette forhold. Dette svar er udsendt til mine læsere sammen med mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for september måned i år og kan i øvrigt læses på min hjemmeside Når man er dækket af en dansk E 121 erklæring eller en dansk E 106 erklæring, er det den danske stat, der bærer udgifterne til ens sygesikring i kraft af EU-forordning no. 1408/71, og så er Frankrig uberettiget til at opkræve sociale skatter af ens erhvervsmæssige indtægter, herunder ens 9

10 erhvervsmæssige pensionsindtægter, udbetalt fra en anden medlemsstat, idet der derved sker en dobbelt betaling af sociale bidrag i strid med artikel 33, andet afsnit, i EU-forordning nummer 1408/71. Problemet er imidlertid, at det franske skattevæsen så vidt mig bekendt aldrig har udsendt en vejledning om dette spørgsmål, som man kan henvise til, og dette kan være en del af forklaringen på, at der er skattecentre i Frankrig, der ikke er tilstrækkeligt inde i reglerne til at kunne administrere dem rigtigt. For at man skal kunne få fritagelse på betaling af de sociale skatter af ens egentlige pensioner er det naturligvis en forudsætning, at man i det hele taget betaler sociale skatter af disse pensioner. Det vil man kunne konstatere ved at gå ind på den opkrævning af sociale skatter, som er udsendt medio oktober måned, og som skal betales den 15. november, og se på opstillingen på bagsiden. Her vil de sociale skatter være specificeret på de enkelte indkomstarter. Normalt vil de udenlandske indkomster være specificeret enten hver for sig eller samlet under rubrikken revenus étrangers fordelt på de tre forskellige sociale skatter. Er der f. eks. tale om rentes viagères à titre onéreux, om contrats de capitalisation eller om revenus de capitaux mobiliers, skal der betales sociale skatter af disse indkomster. Men er der også opkrævet sociale skatter af pensions, retraites, rentes, bør det franske skattevæsen give afkald på disse skatter. Det, som man i den forbindelse bør gøre, er at skrive et brev til sit skattecenter og anmode om, at der bortses fra de sociale skatter af ens pensions, retraites, rentes og vedlægge a) en kopi af ens danske E 121 erklæring, b) en erklæring fra l Assurance Maladie af, at man er optaget i CPAM uden egenbetaling, c) en kopi af opkrævningen af sociale skatter og d) en kopi af brevet fra le conciliateur fiscal i Nice, som var udsendt sammen med mit nyhedsbrev fra november måned i år. På erklæringen fra l Assurance Maladie (Attestation de droits à l assurance maladie) fremgår det normalt, at man er optaget i CPAM uden egenbetaling således: Hospitalisation et soins externes hors budget global. Får man på dette grundlag afslag på sin anmodning, bør man indbringe spørgsmålet for le conciliateur fiscal i ens eget département og anmode om, at skattecentrets afgørelse omgøres. Man kan dog først indbringe sagen for le conciliateur fiscal, når man har fået en endelig afgørelse fra sit skattecenter. Henvendelsen til le conciliateur fiscal bør bilægges samtlige sagens dokumenter. Man kan finde frem til adressen på sin conciliateur fiscal ved at gå ind på det franske skattevæsens hjemmeside og trykke på contacts, hvorefter man kan se adresserne på samtlige conciliateurs fiscaux i Frankrig nederst på siden. Jeg interesserer mig i øjeblikket en del for dette spørgsmål og er også interesseret i at få overblik over, i hvilket omfang de franske skattecentre uberettiget afviser at give afkald på eller refundere sociale skatter. Kommer man ud for noget sådant, er man derfor særdeles velkommen til at kontakte mig på mail derom. 10

11 Den danske regering nedsætter en arbejdsgruppe om indførelse af dobbelt statsborgerskab I regeringsgrundlaget for den nuværende danske regering står der følgende: Danmark er et moderne samfund i en international verden. Derfor skal det være muligt at have dobbelt statsborgerskab. På denne baggrund har regeringen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde i løbet af foråret Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan reguleringen af dobbelt statsborgerskab skal kunne udformes og skal som led heri opstille forskellige mulige modeller for dobbelt statsborgerskab og redegøre nærmere for konsekvenserne af de foreslåede modeller. Endvidere skal arbejdsgruppen overveje, hvilke konsekvenser en ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab bør have for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land., herunder om der bør gives mulighed for generhvervelse af dansk statsborgerskab. Danmark er et af de få lande i Europa, der ikke endnu har indført adgang til dobbelt statsborgerskab, og et stort antal lande udenfor Europa har derudover også indført adgang til dobbelt statsborgerskab. Det har hidtil kun i meget begrænset omfang været muligt at få dobbelt statsborgerskab i Danmark, og normalt får man frataget sit danske statsborgerskab, hvis man efter ansøgning opnår statsborgerskab i et andet land. Men børn af forældre med forskellig nationalitet og børn født af danske forældre i lande, der automatisk giver sine borgere landets statsborgerskab ved fødslen, har dobbelt statsborgerskab allerede i dag. Nyt fransk kørekort fra januar I januar måned 2013 træder et nyt kørekortsdirektiv i kraft indenfor EU, og det får en række konsekvenser for udstedelsen af franske kørekort. Fra og med den 19. januar 2013 ændrer det franske kørekort udseende og får format som et kreditkort. Det bliver desuden udstyret med en chip, som gør, at politiet eller gendarmeriet umiddelbart kan aflæse kortindehaverens data fra kortet, herunder blandt andet dennes fingeraftryk. Man vil også kunne aflæse, hvor mange af sine 12 points indehaveren har mistet som følge af trafikforseelser, og da kørekortet udformes i overensstemmelse med en EU-standard, vil disse data desuden kunne aflæses umiddelbart af politimyndighederne i samtlige andre EU-lande. Det nuværende franske kørekort til almindelig personbil er i øjeblikket gyldigt så længe man lever, men dette ændres også. Det nye kørekort udstedes med en gyldighedsperiode på højst 15 år og skal derfor fornyes hvert 15. år. I året 2013 er det kun personer, der får nyudstedt et fransk kørekort, der får det nye kort, men fra og med år 2014 vil man få det nye kort også ved fornyelse af eller ændring til et fransk kørekort. 11

12 Har man et eksisterende kørekort, bevarer det indtil videre sin gyldighed i den periode, der er anført på kørekortet eller så længe man lever, hvis kortet ikke indeholder nogen gyldighedsperiode. Dog skal alle kørekort være ombyttet til den nye model senest den 18. januar Bor man i Frankrig og er indehaver af et dansk kørekort, kan man ikke længere få dette fornyet med et nyt dansk kørekort, men man skal i stedet have det ombyttet til et fransk kørekort. Gør man dette efter den 19. januar 2014, vil man få et fransk kørekort udstedt efter den nye EU-model. Fortid og fremtid En bekymret familiefader til sin datter: Min pige, tænk på hvad du gør, thi din fortid er din fremtid! Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 12

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold August 2010 Den franske instruktion til lempelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark er nu udsendt, men lempelsen omfatter ikke pensionsindtægter fra Danmark Instruktionens

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2014 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 10. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab

ORIENTERING. om franske forhold. Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab ORIENTERING om franske forhold November 2011 Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske Fællesskab Den litauiske EU-kommissær for skatter og toldunion, Algirdas Semeta,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Frankrigs kreditvurdering er blevet nedgraderet af Standard & Poor s

ORIENTERING. om franske forhold. Frankrigs kreditvurdering er blevet nedgraderet af Standard & Poor s ORIENTERING om franske forhold December 2013 Frankrigs kreditvurdering er blevet nedgraderet af Standard & Poor s Det anerkendte amerikanske ratingbureau Standard & Poor s har for nyligt nedgraderet Frankrigs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Marts 2012 Opfordring til at rette henvendelse til Skatteministeren og til formanden for Folketingets Skatteudvalg, hvis man rammes af dobbeltbeskatningsproblemer ved at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Maj 2011 Danmark og Frankrig er på ny blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere