B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B U D G E T F O R S L A G 2014-2017 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET"

Transkript

1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

2

3 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side Serviceområde 08 Driftsselskaber: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 11 Idræt og fritid: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 15 Kultur: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 20 Administration m.v.: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Takster

4

5 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET BUDGETFORSLAG INDLEDNING: Generel kommentar. Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden , med det afsæt at holde det indenfor den af ØKE afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2013 samt overslagsårene Budget 2014 som vedtaget ved budget danner således grundlag for budgetforslaget for Budgetforslaget for 2017 er en kopi af budgetforslaget for Budgetforslaget for er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne. Rammerne og budgetforslaget er anført i 2013-prisniveau. Materialet består inden for de enkelte serviceområder af følgende: Vision, politiske målsætninger, politiske årsmål (kun serviceområde 15 og 20) Driftsbemærkninger Ændringsskemaer Takstoversigt (kun serviceområde 20) Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder. I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2013 og budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i Eneste ændring er at budgetterne vedr. TDC-regninger igen er fordelt på serviceområderne. Serviceområde 11 Idræt og fritid: Budgetforslaget er identisk med det vedtagne i Budgettet blev ved budgetlægningen i 2013 tilført ekstra 4 mio. kr. Serviceområde 15 Kultur: Afvigelsen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at Socle du Monde kun afholdes hvert andet får. Serviceområde 20 Administration: 5

6 Ændringen vedr. driftssikring af boligbyggeri skyldes at der er indarbejdet et større beløb vedr. ungdomsboliger jf. den vedtagne plan for almene boliger. Budgettet for grundvandsbeskyttelse er flyttet fra funktion til Det forudsættes, at der afholdes et EU-valg i 2014 og 1 Folketingsvalg i 2015 og regions- og kommunevalg i På valgkontoen er der i budgetrammen afsat 2,443 mio. kr. i 2015 til Folketingsvalg. Ca. 1,8 mio. kr. anses som tilstrækkeligt til afholdelse af et folketingsvalg, hvorfor budgetforslaget er tilpasset. Budgettet for fælles udgifter og indtægter er ca. 3,2 mio. kr. mindre i 2014 end i Dette skyldes, at der budgetlagt med en effektiviseringspulje vedr. digitalisering på 3,1 mio. kr. Det er endnu ikke besluttet hvordan beløbet skal udmøntes. Budgettet for fælles IT og telefoni er reduceret med 15 mio. kr. fra 2013 til 2014 og yderligere ca. 8 mio. kr. i Reduktionen i 2014 skyldes at der i budget 2013 var indarbejdet 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Reduktionen i 2015 skyldes at budgettet vedr. udskiftning af skole-it er tilendebragt i Puljen til budgetafvigelser er nedsat med 5,0 mio. kr. i forhold til budget Koncern HR har et budget på 0,385 mio. kr. til seniorpolitiske formål. Denne ordning er ophørt. OPB/Koncern HR foreslår at anvende beløbet til forskellige projekter til gavn for hele koncernen. 6

7 BUDGETFORSLAG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI Bemærk at alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde Driftsselskaber i alt Rengøringsafdelingen Idræt og Fritid Pulje til internationale sportsevent Kultur Skulpturen ELIA Kulturprojekt, Bølgen Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning NY Vækst Juleudsmykning Socle Du Monde Dyrskue m.v Aktiviteter i Herning Midtby Administration m.v Driftssikring af boligbyggeri Grundvandsbeskyttelse Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Teknik og Miljø Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse Økonomi, Personale og Borgerservice By, Erhverv og Kultur Fælles udgifter og indtægter Kantiner Overført til det takstfinansierede område Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Bygningsmyndighed Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Bidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter Turisme Udvikling af menneskelige ressoucer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri

8 Udvikling af yder- og landdistrikts områder Løn- og barselspuljer Pulje reserveret til budgetafvigelser Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt ØKE

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber 9

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. 11

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Rengøringsvirksomheden -452 Omplacering af TDC-regninger Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

14 14

15 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 11 Idræt og fritid 15

16 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgetforslaget 6,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Der er endnu ikke taget stilling, hvilke events der skal støttes i

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Pulje til internationale events Forhøjelse af pulje - Afsat i 2013 budgetvedtagelsen Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

20 20

21 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 15 - Kultur 21

22 22

23 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. 23

24 Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Kulturprojektet, Bølgen Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Ny Vækst Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde MCH TimeWorld Købstadsjubilæum Aktiviteter i Herning Midtby Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune. 25

26 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Andre kulturelle opgaver Kulturprojektet - Bølgen Socle Du Monde Midtbyaktiviteter Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

28 28

29 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 20 - Administration 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages. 32

33 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør. Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering. Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. 33

34 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst. 34

35 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger 35

36 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. 36

37 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv 37

38 38

39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltinger Fælles IT og telefoni Administration af jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Serviceområde i alt Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 25 mio. kr. Det skyldes bl.a. der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,8 mio. kr. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 39

40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca ha, med ca indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. 40

41 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,50 kr. (2013 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. 41

42 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. Udgifterne fordeler sig således: Administrationsbygninger i alt Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Absalonsvej 2, Herning Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration - personaleudgifter Myndighed Vej, Trafik og Miljø EDB Kort, GIS og IT Bygningsmyndighed Grøn guide Green Cities Projekter Grundvandsbeskyttelse Teknik og Miljø i alt Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Center for Børn og Læring, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udvikling, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret. Center for Udvikling og Økonomi, som varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Udgifterne fordeler sig således: Børn og Unge: Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Center for Udvikling og Økonomi Dagtilbud for børn Center for Børn og Læring Center for Børn og Forebyggelse Specialtilbud Børn og Unge i alt Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stab Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret Staben Koncern Økonomi Koncern IT Koncern HR Borgerservice Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Udgifterne fordeler sig således: Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget Fælles OPB Borgmesterkontor Staben OPB Koncern Økonomi Koncern HR Borgerservice Koncern IT Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice i alt Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 12,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. Ændringen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes, at der i budgetforslaget er indarbejdet 5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Beløbet vedrører en overførsel fra By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Sekretariats- og erhvervsafdeling. Planafdeling. Kultur- og Fritidsafdeling. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Udgifterne fordeler sig således: By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget Fællesudgifter og indtægter Sekretariat og erhvervsafdeling Planafdeling Kultur- og fritidsafdeling By, Erhverv og Kultur i alt

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget WEB-kommunikation Ledelsesinformation Innovationsprojekter Diverse budgettilpasninger Indkøbsaftaler "12-by" Gensidighedsaftale Offentlig digital post Moderniseringsaftalen - bølge 1 og Omstilling og efteruddannelse Direktionens dispositionspulje Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger MED-arbejde Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb Efterindtægt Pulje til fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revision Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Opkrævningsvederlag, afgifter m.v Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger PBS-gebyrer Annoncer Personalegoder Skorstensfejerbidrag Inkassationsgebyr Administrationsudgifter overført til renovationsområdet Elever Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer Fællesudgifter og indtægter i alt Der er afsat kr. 2,0 mio.kr. til WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt nyopstartede projekter vedr. innovation. P.t. overvejes muligheden for et nyt LIS-system herunder integrering af FLIS. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes 12-by aftalerne at indbringe 0,5 mio. kr. Jf. gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL er der i 2013 og 2014 budgetteret med en effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. Der er p.t. udmøntet 1,5 mio. kr. Der henstår fortsat et beløb på 1,0 mio. kr. vedr. frit valg af leverandører på hjemmehjælpsområdet, som endnu ikke er udmøntet. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Desuden skulle der findes 1,5 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 samt 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. offentlig digital post. Disse beløb er udmøntet i budgetforslaget. Jf. moderniseringsaftalens bølge 1 og 2 er der i budgetforslag 2014 forudsat en effektiviseringsgevinst på 3,1 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet. Bølge 1 og 2 omhandler diverse selvbetjeningsløsninger dels i Økonomi, Personale og Borgerservice (sygesikringskort, flytteløsninger, sundhedskort, valg af læge med flere), ansøgning om kropsbårne hjælpemidler i Social, Sundhed og Beskæftigelse, anmeldelse af rotter i Teknik og Miljø samt udlån/udleje af lokaler og ejendomme i By, Erhverv og Kultur. Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,7 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 29 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. 48

49 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der forventes udgifter til porto og fragt med 2,6 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 0,4 mio. kr. Udgiften deles mellem stillingsannoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddelbart kan henføres til en forvaltning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 5,4 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 2,1 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 24,0 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 49

50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget Personale og fællesudgifter Fælles KMD-systemer Primær IT drift Fælles IT og Telefoni i alt Forskellen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at der i budget 2013 var indarbejdet en udgift på 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Der er i budgettet for 2014 indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Udgifterne fordeler sig således: Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget Budget til fordeling Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kompetenceudvikling Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter Falck projekt Tilskud til flere virksomhedskonsulenter Tilskud til "På rette vej - i job" Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb Kompetencecentret Projektenheden CEB Projekt "Brug for alle" Administration af jobcentre i alt Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 50

B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetforsl ag 2015-2018. Bilagsdel. Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - ændringsskemaer

Budgetforsl ag 2015-2018. Bilagsdel. Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - ændringsskemaer Budgetforsl ag 2015-2018 Bilagsdel Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - ændringsskemaer Indholdsfortegnelse Side Sammenstilling af budgetrammer... 5 Økonomi- og Erhvervsudvalget...

Læs mere

MÅLOPFØLGNING 2014 PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OMRÅDER

MÅLOPFØLGNING 2014 PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OMRÅDER MÅLOPFØLGNING 2014 PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OMRÅDER Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden 2012-2015 Udfordring Mål Veje til målet Status for målopfyldelse

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 BILAGSDEL. Fagudvalgenes budgetforslag. - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskemaer

BUDGETFORSLAG 2016-2019 BILAGSDEL. Fagudvalgenes budgetforslag. - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskemaer BUDGETFORSLAG 2016-2019 BILAGSDEL Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskemaer Indholdsfortegnelse Side Sammendrag af budgetrammer... 5 Økonomi- og Erhvervsudvalget... 9 08

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Økonomi- og Erhvervsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Økonomi- og Erhvervsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 08 Driftsselskaber... 7 11 Idræt og

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere