B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B U D G E T F O R S L A G 2014-2017 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET"

Transkript

1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

2

3 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side Serviceområde 08 Driftsselskaber: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 11 Idræt og fritid: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 15 Kultur: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 20 Administration m.v.: Indsatsområder Bemærkninger Ændringsskema Takster

4

5 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET BUDGETFORSLAG INDLEDNING: Generel kommentar. Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden , med det afsæt at holde det indenfor den af ØKE afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2013 samt overslagsårene Budget 2014 som vedtaget ved budget danner således grundlag for budgetforslaget for Budgetforslaget for 2017 er en kopi af budgetforslaget for Budgetforslaget for er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne. Rammerne og budgetforslaget er anført i 2013-prisniveau. Materialet består inden for de enkelte serviceområder af følgende: Vision, politiske målsætninger, politiske årsmål (kun serviceområde 15 og 20) Driftsbemærkninger Ændringsskemaer Takstoversigt (kun serviceområde 20) Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder. I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2013 og budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i Eneste ændring er at budgetterne vedr. TDC-regninger igen er fordelt på serviceområderne. Serviceområde 11 Idræt og fritid: Budgetforslaget er identisk med det vedtagne i Budgettet blev ved budgetlægningen i 2013 tilført ekstra 4 mio. kr. Serviceområde 15 Kultur: Afvigelsen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at Socle du Monde kun afholdes hvert andet får. Serviceområde 20 Administration: 5

6 Ændringen vedr. driftssikring af boligbyggeri skyldes at der er indarbejdet et større beløb vedr. ungdomsboliger jf. den vedtagne plan for almene boliger. Budgettet for grundvandsbeskyttelse er flyttet fra funktion til Det forudsættes, at der afholdes et EU-valg i 2014 og 1 Folketingsvalg i 2015 og regions- og kommunevalg i På valgkontoen er der i budgetrammen afsat 2,443 mio. kr. i 2015 til Folketingsvalg. Ca. 1,8 mio. kr. anses som tilstrækkeligt til afholdelse af et folketingsvalg, hvorfor budgetforslaget er tilpasset. Budgettet for fælles udgifter og indtægter er ca. 3,2 mio. kr. mindre i 2014 end i Dette skyldes, at der budgetlagt med en effektiviseringspulje vedr. digitalisering på 3,1 mio. kr. Det er endnu ikke besluttet hvordan beløbet skal udmøntes. Budgettet for fælles IT og telefoni er reduceret med 15 mio. kr. fra 2013 til 2014 og yderligere ca. 8 mio. kr. i Reduktionen i 2014 skyldes at der i budget 2013 var indarbejdet 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Reduktionen i 2015 skyldes at budgettet vedr. udskiftning af skole-it er tilendebragt i Puljen til budgetafvigelser er nedsat med 5,0 mio. kr. i forhold til budget Koncern HR har et budget på 0,385 mio. kr. til seniorpolitiske formål. Denne ordning er ophørt. OPB/Koncern HR foreslår at anvende beløbet til forskellige projekter til gavn for hele koncernen. 6

7 BUDGETFORSLAG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI Bemærk at alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde Driftsselskaber i alt Rengøringsafdelingen Idræt og Fritid Pulje til internationale sportsevent Kultur Skulpturen ELIA Kulturprojekt, Bølgen Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning NY Vækst Juleudsmykning Socle Du Monde Dyrskue m.v Aktiviteter i Herning Midtby Administration m.v Driftssikring af boligbyggeri Grundvandsbeskyttelse Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Teknik og Miljø Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse Økonomi, Personale og Borgerservice By, Erhverv og Kultur Fælles udgifter og indtægter Kantiner Overført til det takstfinansierede område Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Bygningsmyndighed Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Bidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter Turisme Udvikling af menneskelige ressoucer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri

8 Udvikling af yder- og landdistrikts områder Løn- og barselspuljer Pulje reserveret til budgetafvigelser Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt ØKE

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber 9

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. 11

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Rengøringsvirksomheden -452 Omplacering af TDC-regninger Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

14 14

15 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 11 Idræt og fritid 15

16 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgetforslaget 6,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Der er endnu ikke taget stilling, hvilke events der skal støttes i

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Pulje til internationale events Forhøjelse af pulje - Afsat i 2013 budgetvedtagelsen Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

20 20

21 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 15 - Kultur 21

22 22

23 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. 23

24 Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Kulturprojektet, Bølgen Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Ny Vækst Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde MCH TimeWorld Købstadsjubilæum Aktiviteter i Herning Midtby Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune. 25

26 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2013 TIL Nettotal, 2013-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2013: Andre kulturelle opgaver Kulturprojektet - Bølgen Socle Du Monde Midtbyaktiviteter Ændringer i alt i forhold til budget 2013: Budget i alt for serviceområdet

28 28

29 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 20 - Administration 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages. 32

33 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør. Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering. Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. 33

34 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst. 34

35 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger 35

36 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. 36

37 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv 37

38 38

39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltinger Fælles IT og telefoni Administration af jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Serviceområde i alt Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 25 mio. kr. Det skyldes bl.a. der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,8 mio. kr. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 39

40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca ha, med ca indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. 40

41 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,50 kr. (2013 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. 41

42 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. Udgifterne fordeler sig således: Administrationsbygninger i alt Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Absalonsvej 2, Herning Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration - personaleudgifter Myndighed Vej, Trafik og Miljø EDB Kort, GIS og IT Bygningsmyndighed Grøn guide Green Cities Projekter Grundvandsbeskyttelse Teknik og Miljø i alt Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Center for Børn og Læring, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udvikling, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret. Center for Udvikling og Økonomi, som varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Udgifterne fordeler sig således: Børn og Unge: Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Center for Udvikling og Økonomi Dagtilbud for børn Center for Børn og Læring Center for Børn og Forebyggelse Specialtilbud Børn og Unge i alt Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stab Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret Staben Koncern Økonomi Koncern IT Koncern HR Borgerservice Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Udgifterne fordeler sig således: Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget Fælles OPB Borgmesterkontor Staben OPB Koncern Økonomi Koncern HR Borgerservice Koncern IT Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice i alt Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 12,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. Ændringen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes, at der i budgetforslaget er indarbejdet 5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Beløbet vedrører en overførsel fra By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Sekretariats- og erhvervsafdeling. Planafdeling. Kultur- og Fritidsafdeling. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Udgifterne fordeler sig således: By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget Fællesudgifter og indtægter Sekretariat og erhvervsafdeling Planafdeling Kultur- og fritidsafdeling By, Erhverv og Kultur i alt

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget WEB-kommunikation Ledelsesinformation Innovationsprojekter Diverse budgettilpasninger Indkøbsaftaler "12-by" Gensidighedsaftale Offentlig digital post Moderniseringsaftalen - bølge 1 og Omstilling og efteruddannelse Direktionens dispositionspulje Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger MED-arbejde Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb Efterindtægt Pulje til fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revision Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Opkrævningsvederlag, afgifter m.v Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger PBS-gebyrer Annoncer Personalegoder Skorstensfejerbidrag Inkassationsgebyr Administrationsudgifter overført til renovationsområdet Elever Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer Fællesudgifter og indtægter i alt Der er afsat kr. 2,0 mio.kr. til WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt nyopstartede projekter vedr. innovation. P.t. overvejes muligheden for et nyt LIS-system herunder integrering af FLIS. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes 12-by aftalerne at indbringe 0,5 mio. kr. Jf. gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL er der i 2013 og 2014 budgetteret med en effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. Der er p.t. udmøntet 1,5 mio. kr. Der henstår fortsat et beløb på 1,0 mio. kr. vedr. frit valg af leverandører på hjemmehjælpsområdet, som endnu ikke er udmøntet. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Desuden skulle der findes 1,5 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 samt 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. offentlig digital post. Disse beløb er udmøntet i budgetforslaget. Jf. moderniseringsaftalens bølge 1 og 2 er der i budgetforslag 2014 forudsat en effektiviseringsgevinst på 3,1 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet. Bølge 1 og 2 omhandler diverse selvbetjeningsløsninger dels i Økonomi, Personale og Borgerservice (sygesikringskort, flytteløsninger, sundhedskort, valg af læge med flere), ansøgning om kropsbårne hjælpemidler i Social, Sundhed og Beskæftigelse, anmeldelse af rotter i Teknik og Miljø samt udlån/udleje af lokaler og ejendomme i By, Erhverv og Kultur. Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,7 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 29 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. 48

49 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der forventes udgifter til porto og fragt med 2,6 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 0,4 mio. kr. Udgiften deles mellem stillingsannoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddelbart kan henføres til en forvaltning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 5,4 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 2,1 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 24,0 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 49

50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget Personale og fællesudgifter Fælles KMD-systemer Primær IT drift Fælles IT og Telefoni i alt Forskellen mellem budget 2013 og 2014 skyldes, at der i budget 2013 var indarbejdet en udgift på 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken. Der er i budgettet for 2014 indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Udgifterne fordeler sig således: Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget Budget til fordeling Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kompetenceudvikling Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter Falck projekt Tilskud til flere virksomhedskonsulenter Tilskud til "På rette vej - i job" Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb Kompetencecentret Projektenheden CEB Projekt "Brug for alle" Administration af jobcentre i alt Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 50

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer 945 945 945 945 945 Beboelse -613-775 -775-775 -775 Andre faste ejendomme -1.921-6.089-6.089-6.089-6.089 Byfornyelse 1.259 1.291 1.321

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere