Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog"

Transkript

1 Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Mentors overordnede rolle 4 3. Aktiviteter mellem mentor og mentee 4 4. Videndeling 5 5. Ansættelsesproces 5 6. Mentorforløb 6 7. Ansættelsesvilkår 7 8. Profil på mentor 7 9. Ansøgningsprocedure 7 2

3 1. Indledning Århus Kommune deltager sammen med 20 andre kommuner i Danmark i KL s modelkommuneprojekt Ungdomsuddannelse til alle. Projektet har til formål at udvikle redskaber og modeller, der understøtter den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i I forbindelse med budgetforliget 2008 blev der afsat midler til at igangsætte en mentorordning, som skal understøtte den nationale målsætning. Således er der siden november 2009 blevet etableret mentorordninger for en udvalgt gruppe af elever med dansk som andetsprog, der vurderes at have et behov for særlig støtte og vejledning for at blive i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve/10. klasse-prøven og efterfølgende en ungdomsuddannelse. Baggrunden herfor er, at elever med dansk som andetsprog klarer sig dårligere ved afgangsprøverne, og at gruppen tillige har det højeste frafald på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt at understrege, at mentorordningen er en forebyggende, ikke en indgribende, indsats. Mentorordningen er ment som en støtte for en normalt fungerende gruppe af unge med dansk som andetsprog, der vurderes at have gode forudsætninger for et normalt, aktivt uddannelses- og jobliv. Mentorerne rekrutteres blandt de studerende ved byens uddannelsesinstitutioner: F.eks. VIA (de teknisk/merkantile fag, lærer- og pædagogseminarierne, Sygeplejeskolen), Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen og andre relevante uddannelser som f.eks. Århus Købmandsskole og Århus Tekniske Skole. Århus har en mangeårig tradition som en god uddannelsesby og har den største procentvise koncentration af studerende i Danmark i forhold til indbyggertallet. Mentorprojektet medfører, at der skabes studierelevante job og medvirker derved til, at Århus kan konsolidere sin status som en dynamisk og attraktiv uddannelsesby. Mentorordningen starter i folkeskolens 6./7. klasse og følger eleverne til afslutningen af 10. klasse. Mercuri Urval har med henblik på afdækning af mentoropgaven og den optimale mentorprofil gennemført individuelle samtaler med udvalgte nøglepersoner fra Århus Kommunes Børn og Ungeforvaltning og skoler, relevante uddannelsesinstitutioner i Århus-området samt potentielle deltagere blandt folkeskoleelever på en udvalgt folkeskole. Samtalerne har givet Mercuri Urval et bredt indtryk af mange forskellige facetter ved mentoropgaven; baggrund, opgaver, roller i forhold til mentee, muligheder og udfordringer i jobbet m.v. Endvidere har Mercuri Urval haft adgang til andet relevant materiale, som definerer og rammesætter mentoropgaven. Ansættelsesproceduren administreres af Mercuri Urvals afdeling i Århus, Dusager 2, 8200 Århus N, telefon , Spørgsmål fra potentielle ansøgere angående jobbet som mentor kan rettes via mail til ovenstående og vil blive besvaret via mail eller telefonisk af en af de tilknyttede projektkonsulenter. 3

4 2. Mentors overordnede rolle I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor, før han drager mod Troja. Odysseus har truffet et godt valg, idet Mentor vejleder og underviser sønnen, så denne bliver i stand til at hjælpe sin far med at genvinde tronen, da han vender tilbage til Ithaca. I dag bruges betegnelsen mentor om en erfaren person, som gennem rådgivning, vejledning og sit eksempel deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees udvikling. I Århus Kommunes mentorordning får mentor en overordnet rolle som uafhængig, uddannet og aflønnet rollemodel for 2 mentees i målgruppen. Det indebærer lyst og evne til at: Være rollemodel for folkeskoleelever med dansk som andetsprog Gå i dialog med og vejlede mentees i faglige, praktiske og sociale spørgsmål Sætte sig ind i mentees hverdag. Mentorerne er uafhængige samtalepartnere, der kan støtte og vejlede på baggrund af egne erfaringer. De skal ikke være repræsentanter for en bestemt skole eller uddannelsesretning, men derimod være de fortrolige, der kan give et skulderklap i situationer, hvor mentee har brug for det. Mentoren skal således ikke påtage sig et ansvar for at få mentees opgaver eller udfordringer løst, men skal støtte eleven i en bestemt retning, så han/hun selv bliver i stand til at overskue sin situation og sine muligheder med særligt fokus på de fremtidige uddannelsesmuligheder. Mercuri Urval vil prioritere sammensætningen af mentor og mentee således, at piger får tildelt en kvindelig mentor, og drenge får tildelt en mandlig mentor. 3. Aktiviteter mellem mentor og mentee Aktiviteterne mellem mentor og mentee aftales mellem disse to parter. Der er ikke nogen fastlagt beskrivelse af enkelte aktiviteter, deres indhold m.v., det er snarere op til mentor og mentees lyst, evne og tid at finde de aktiviteter sammen, der giver mening og værdi netop for dem. Der er nogle få overordnede forhold, der skal være på plads: Aktiviteten hvad skal man, når man er sammen? Aktiviteten skal tage udgangspunkt i mentees behov Aktiviteterne kan have et praktisk, socialt eller fagligt element. Som eksempler kan nævnes: Lektiehjælp Snakke om konkrete situationer: Coaching om adfærd, kultur m.m. Arrangere udflugter til steder eller aktiviteter, hvor mentee ikke normalt kommer Sportsudøvelse Se fodboldkamp Bowling Biograftur Besøg på en arbejdsplads Opleve en uddannelsesinstitution med en studerendes øjne. 4

5 4. Videndeling Der er etableret et virtuelt netværk, hvor mentorer får adgang. Dette netværk bidrager med: Baggrundsinformation om ordningen, kursusmateriale, evalueringer m.m. Information om lessons learnt ; hvad virker / virker ikke, relevante dilemmaer, gode råd etc. Ud over dette virtuelle netværk vil mentorer blive tilbudt workshops undervejs i forløbet, hvor der videndeles, afstemmes metoder og undervises i relevante emner. Endvidere tilknyttes den enkelte mentor en coach fra Mercuri Urval, som mentor løbende er i kontakt med. 5. Ansættelsesproces 5.1 Mentorer Mentorerne ansættes efter en almindelig ansættelsesproces, hvor følgende elementer indgår: Annoncering o Der annonceres via opslag på relevante uddannelsesinstitutioner både i fysisk form og digitalt på uddannelsesstedernes jobdatabaser samt på studiejobaarhus.dk o Opslagene indeholder kortfattet information om jobbet som mentor samt oplysning om, hvor yderligere information kan hentes o Job- og kravprofil samt ansøgningsskema kan downloades på under fanen Job og karriere. Personvurdering o Relevante kandidater personvurderes efter Mercuri Urvals almindelige personvurderingsproces, hvor den enkelte får feedback på sin profil. Ansættelse o Mercuri Urval tager beslutning om ansættelse af mentorer o Mentorerne ansættes af Mercuri Urval og lønadministreres derfra. Uddannelse o De nyansatte mentorer deltager i et obligatorisk uddannelsesforløb på 4 fulde kursusdage samt løbende faglig opdatering o Kursets hoveddel er placeret tidligt i mentorforløbet og finder sted parallelt med opstart af mentors indledende møder med den første mentee. Løbende inspiration o Mentorerne indbydes løbende til inspirations- og erfaringsaktiviteter. 5.2 Mentees Potentielle mentees er alle i målgruppen af elever fra folkeskolens klassetrin til og med 10. klassetrin med dansk som andetsprog, der vurderes at have et behov for særlig støtte og vejledning for at blive i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve/10. klasse-prøven og efterfølgende en ungdomsuddannelse. 5

6 Det er vigtigt at understrege, at mentorordningen er ment som en støtte for en normalt fungerende gruppe af unge med dansk som andetsprog, der vurderes at have gode forudsætninger for et normalt, aktivt uddannelses- og jobliv. Mentees udvælges af den pågældende folkeskole. Skolelederen er ansvarlig for at sikre dette. 5.3 Forældre Forældrene til potentielle mentees er naturligvis vigtige samarbejdspartnere i mentorsamarbejdet. Deres udtrykkelige accept af og opbakning til mentorrelationen mellem deres barn og en mentor er en forudsætning for et godt resultat og for i det hele taget at påbegynde relationen. De potentielle mentees forældre kontaktes og tilbydes information om mentorordningen. Denne information er i form af en brochure, der findes på en række relevante sprog. Endvidere vil forældrene få mulighed for at møde mentor, inden de eventuelt godkender samarbejdet og deres barns deltagelse i mentorordningen. Under selve mentorforløbet er der fokus på mentor og mentee-relationen, og forældrene orienteres løbende herom. 5.4 Match Evalueringer viser, at det er afgørende, at mentor og mentee matches efter relevante parametre. For at sikre en god, transparent og hensigtsmæssig matching af mentor og mentee vil hver potentiel mentor og hver mentee blive vurderet på følgende parametre: Fritidsinteresser (sport, musik, faglige interesser m.v.) Motivation (motivation for at indgå i mentorordningen) Uddannelsesretning/eventuelt ønske om fremtidig uddannelse. Disse informationer indhentes for mentors vedkommende som en del af ansøgningsmaterialet og for mentees vedkommende som et oplysningsskema. Matchingen foretages på baggrund af disse oplysninger samt oplysninger fremkommet under personvurdering af mentor-kandidaterne. 6. Mentorforløb Eksempel på mentorforløb: Udvalgte skoler visiterer i samspil med eleven potentielle mentees til projektet Forældre orienteres og giver accept til deltagelse Match foreslås af Mercuri Urval Uddannelse af mentor Møde mellem mentee og potentiel mentor: o Møde med familien o Kemi kan vi fungere sammen? o Aktivitetsplan for den første tid Mentor deltager i løbende netværksaktiviteter med andre mentorer og Mercuri Urval Mentor trækker på assistance hos det etablerede professionelle netværk Aktiviteterne fungerer i drift. 6

7 7. Ansættelsesvilkår Ansættelsen vil som udgangspunkt ske som timelønnet medarbejder hos Mercuri Urval. Det forventede timeantal vil variere fra en indsats på ca. 10 timer pr. uge den første måned faldende til ca. 3-5 timer pr. uge derefter. Dertil kommer kursusaktivitet, der omfatter minimum 4 hele dage. Der forventes, at hver mentor tilknyttes to mentees. Timelønnen udgør p.t. kr Typisk vil mentors arbejdstid ligge uden for normal skoletid. 8. Profil på mentor I udvælgelsen af mentorer indgår følgende vurderingsparametre: 8.1 Erfaringsbaggrund Studerende ved uddannelsesinstitution i Århus med minimum et års resterende studietid. Der er p.t. særlig efterspørgsel efter studerende fra teknisk/håndværksmæssige fag Aktivt fritidsliv. 8.2 Personprofil Mentor skal være en rollemodel. Det stiller ganske betydelige krav til mentors evne til at agere troværdigt og modent på et solidt personligt fundament. Det indebærer bl.a. følgende personlige egenskaber og personlig adfærd: Rummelighed mentor skal have en anerkendende tilgang til mennesker og udfordringer Imødekommende mentor skal være åben og opsøgende i sin kontakt Engagement mentor skal have oprigtig interesse for andre Vedholdenhed mentor skal følge op på aftaler og mål Robust mentor udviser rolig og moden adfærd og tør trække en grænse Integritet mentor har et solidt og troværdigt værdisæt og demonstrerer dette i sine handlinger. Det forventes, at ansøgninger til jobbet som mentor indeholder en uddybet motivation samt oplysninger om kandidatens baggrund og person sat i relation til den ønskede erfaringsbaggrund og personprofil, jf. pkt. 9 Ansøgningsprocedure nedenfor. 9. Ansøgningsprocedure Der kan ansøges om jobbet som mentor ved at downloade ansøgningsskema fra Mercuri Urvals hjemmeside under fanen Job og karriere med angivelse af søgeord: DK Udfyldt ansøgningsskema bedes sendt til med angivelse af referencenummer DK senest den 17. oktober

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Nana

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere