Af: Vibeke Lei Stoustrup, konstitueret direktør i Skoleog Kulturforvalt nin gen og fungerende skolechef.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af: Vibeke Lei Stoustrup, konstitueret direktør i Skoleog Kulturforvalt nin gen og fungerende skolechef."

Transkript

1 SÅDAN GØR VI August 2013 Et år i forberedelsens tegn Tema: Innovation Populær innovationslinje på Gug Skole Side 2 Handelsskolen rykker ud Side 4 Den Kreative Platform - uhæmmet anvendelse af viden Side 5 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen m.fl. Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer september 2013 Af: Vibeke Lei Stoustrup, konstitueret direktør i Skoleog Kulturforvalt nin gen og fungerende skolechef. Det nye skoleår bliver på mange måder en stor udfordring for os. Ved siden af det daglige arbejde skal vi finde tid til at forberede udmøntningen af folkeskolereformen, som træder i kraft næste skoleår. Vi skal debattere og tænke nyt samtidig med, at vi holder fast i den udvikling, vi allerede har i gang på mange områder, herunder ikke mindst vores store it-satsning på mellemtrinnet. Heldigvis oplever jeg, at vi har virkelig mange dygtige ledere og medarbejdere, som er parate til at engagere sig aktivt i, hvordan vi så godt som overhovedet muligt omsætter reformens mål og indhold til praksis. Det er en meget ambitiøs reform, som vi sammen har fået ansvaret for at føre ud i livet. Der skal et helt års ekstra læring ind i undervisningen, for snart skal eleverne kunne det samme i 8. klasse, som de i dag skal kunne i 9. klasse. Man kan sige, at reformen flytter fokus fra undervisningsmål til læringsmål. Skoledagene bliver længere, og der skal være understøttende undervisning med bl.a. lektiecaféer. Vi skal også tænke fritidsliv, kulturliv og erhvervsliv mere ind i skolen. Men hvordan griber vi det an her i Aalborg Kommune? Og hvilken indflydelse får reformen på undervisningen og på DUS-tilbuddet og pædagogernes arbejde? Skole- og Kulturudvalget har netop vedtaget en køreplan, der skal sikre, at alle centrale spørgsmål bliver besvaret, inden vi udmønter reformen. Det er naturligvis politikerne, der skal fastlægge ambitionsniveauet og sætte rammerne og retningen for Aalborgs Fortsættes side 2

2 skoler, men de efterspørger vores viden og input. Derfor har vi nedsat otte temagrupper, hvor medarbejdere, skoleledere, MED-udpegede og forskellige andre ressourcepersoner deltager. Temagrupperne skal arbejde med følgende emner: Faglighed, læring og undervisning Understøttende undervisning og samarbejde med skolens interessenter Fritidstilbud Skoleledelse Evaluering og dokumentation Kompetenceudvikling Administration og organisering Nye politikker Vi har også nedsat et Reformsekretariat, der skal samle gruppernes forslag og anbefalinger, og en koordinationsgruppe, som skal bringe dem videre til politikerne. Forslag og anbefalinger vil desuden blive drøftet på skolernes områdemøder og på forvaltningens månedlige møder med skoleledelserne. Vi skal også finde ud af, hvordan vi kobler den fælles proces med planlægningen på den enkelte skole. På flere skoler er man jo allerede i gang med at fortolke reformen og fastlægge lokale visioner og praksis. Her vil jeg gerne understrege, at det lokale råderum har stor værdi, men det er nødvendigt, at vi finder en god balance, der sikrer, at alle skoler arbejder i samme retning. Mere end 100 medarbejdere og ledere er indtil nu involveret i reformarbejdet. Jeg håber, at rigtig mange rundt på skolerne vil involvere sig aktivt og komme med input både til den fælles proces og processerne på de enkelte skoler. Det er nu, der er mulighed for at få medindflydelse på den nye folkeskole, der ser dagens lys, når næste skoleår begynder. Jeg ønsker alle en rigtig god arbejdslyst! Eleverne på 9. innovationslinje har arbejdet med fotos, der illustrerer Tiden, der går. Her forklarer en elev, hvorfor hun har valgt at fotografere en stribe mobiltelefoner fra ældre til helt nye. Efter hver præsentation klapper alle i klassen. Får provokeret tankegangen Kreativiteten og ideudviklingen kender næsten ingen grænser, når eleverne på Gug Skoles innovationslinje tænker på kanten af boksen. En trådløs forlængerledning. En spray, der får hundelorten til at forsvinde. En alarm, der bipper fem minutter før, badevandet bliver koldt. En indkøbsvogn, som selv kan køre ved hjælp af en lille motor. En computertaske med indbygget oplader, der lades op af solceller. En vandflaske, der holder vandet koldt, når man ligger i solen. Fire restauranter, der deles om et køkken. En fjernbetjening med kun én knap. Det skorter ikke på gode ideer, da eleverne i 8. årgang på Gug Skoles innovationslinje fremlægger de ideer, de har genereret i et produktudviklingsforløb. Nu skal de drøfte, hvilke ideer der er realiserbare og oplagte at udvikle videre på. Længere henne ad gangen er eleverne på 9. årgangs innovationslinje ved at præsentere fotos, som de har taget i en kreativ konkurrence under temaet Tiden, der går. En elev har fotograferet en række mobiltelefoner fra ældre til helt nye modeller som eksempel på, hvordan teknologien har ændret sig gennem årene. En anden har fotograferet folk i bevægelse cyklis - ter, gående og bilister. Der er fotos af forskellige årstider og et solopgangsfoto, som en elev ser som et symbol på, at vi hver dag starter på en frisk. Efter hver fremlæggelse klapper eleverne, for på innovationslinjen findes der ingen dårlige eller forkerte ideer. Alle ideer er gode og værd at dele, når eleverne tænker på kanten af boksen for at få styrket deres evne til at tænke anderledes og kreativt. Fat i virkeligheden Vi siger ikke ud af boksen, men på kanten af boksen. Eleverne skal tænke anderledes og frit, men vi mener, de skal have fat i virkeligheden. Vores elever har bl.a. hjulpet KMD med ideer til udvikling af en ny it-platform. De har også samarbejdet med Aalborg Handelsgymnasium og haft forløb, hvor de arbejdede med løsning af konkrete problemstillinger på skolen, siger viceskoleleder Henrik Bilgrau. Da Gug Skole ved starten på skoleåret etablerede linjer i overbygningen, var det ud fra et Fortsættes side 3 2

3 Jesper Nielsen: Eleverne provokeres, fordi de er vant til, at det handler om at få gode karakterer. Henrik Bilgrau: Iværksætteri, innovation og evnen til samarbejde er vigtige kompetencer. Rasmus Kirch: Når eleverne arbejder innovativt, er det hele tiden en navigation mod det ukendte. ønske om at øge elevernes motivation og mulighed for fordybelse i egne interesseområder. Foruden innovationslinjen er der en international linje, en bevægelseslinje og en naturvidenskabelig linje. Eleverne går på den valgte linje i alle tre udskolings - år, så der kan bygges videre på det lærte år for år. Målet med innovationslinjen er at ruste eleverne til en fremtid, hvor iværksætteri, innovation og evnen til omstilling og samarbejde bliver vigtige kompetencer. Der er afsat tre lektioner til innova - tion på skemaet, men lærerne bestræber sig på at få den innovative vinkel med ind i undervisningen i de øvrige fag. I dette skoleår er det skolens tanke at sætte turbo på at integrere innovation i undervisningen, ikke kun på innovationslinjen, men på skolen i det hele taget. Foruden de tre udskolingslærere, der underviser i innovation, har skolen haft to mellem - trinslærere og en lærer og pædagog fra indskolingen på Pioneruddannelsen. Sammen med undervisere fra Pioneruddannelsen skal disse medarbejdere nu fungere som bannerførere for den videre udvikling af det innovative på skolen. En anden tankegang Innovation er ikke bare et fag. Det er en tankegang. Det er en omvæltning for eleverne, at de skal tænke på en anden måde. De skal ikke tænke på, om de sidder med det rigtige svar, eller hvad de andre i klassen siger og gør. Hvis noget falder uheldigt ud, taler vi om, hvad vi lærte undervejs. Det er hele tiden en navigation mod det ukendte, siger lærer Rasmus Kirch, der underviser innova - tionseleverne på 9. årgang. Rasmus Kirch må ofte minde eleverne om, at deres egen ide ikke altid er og heller ikke skal være den bedste. Eleverne skal være villige til at lytte til de andres ideer, dele ud af deres egne og videreudvikle ideer sammen med de andre. Lærer Jesper Nielsen, der underviser 8. årgang i innovation, har samme oplevelse i sin klasse: De er vant til, at undervisningen er rammesat, og at det handler om at få gode karakterer. Derfor provokerer det deres tankegang at arbejde med innovation, hvor det handler om at dele ideer og samarbejde som et hold. Det er tydeligt, at det udvikler og engagerer dem. I innovation er der mange fremlæggelser, hvor de skal forklare deres tanker og ideer. Det motiverer dem meget, og vi fører tit et emne videre i dansk og historie, som jeg også har dem til. Vi laver sammenhængende forløb, hvor de f.eks. præsenterer billedanalyser for hinanden, siger Jesper Nielsen, der arbejder meget med it-baseret undervisning i klassen. Jesper Nielsen og Rasmus Kirch har stor glæde af videnbasen på Young Entreprises hjemmeside og de undervisningsmaterialer, der kan downloades fra siden. Lego Mindstorm er ligeledes et godt materiale, ikke mindst for drengene, og lærerne benytter sig også gerne af værktøjerne fra Den Kreative Platform. Spændende med elever udefra I foråret havde de to klasser en projektuge, hvor HHX-elever og to undervisere fra Aalborg Handels - gymnasium fungerede som coaches for eleverne i et innovationsforløb med Krop og sundhed som overordnet emne. Eleverne idegenererede via billeder og artikler og valgte i grupper emner som f.eks. spiseforstyrrelser, hygiejne og kostplanlægning. Efterfølgende skulle de bl.a. finde initiativer til forbedring af forhold i relation til deres emne. De skulle også udarbejde et skriftligt produkt, præsentationsmateriale og en stand. Der blev trænet præsentationsteknik med elevatortale og standpræsentation, og det hele kulminerede med en messe, hvor de præsenterede deres produkter for skolernes andre elever og deres forældre. Eleverne på 8. årgang fremhæver projektugen med handelsgymnasiet som en af mange spændende oplevelser i det første skoleår på innovations linjen. Det var meget sjovt, at der kom elever fra handelsgymnasiet herud. Det gav os helt nye ideer. De var rigtig gode til at hjælpe os, siger Emil, der valgte innovationslinjen, fordi han godt kan lide gruppearbejde og projektarbejde. I lighed med klassekammeraterne Alberte, Emilie, Nynne, Freja og Ulrikke fik han lysten til at vælge linjen yderligere styrket, da de i 6. klasse så 7. innovationsklasses præsentation af opgaver og projekter på linjen. Det er meget udfordrende at skulle udvikle ideer ud fra problemer, man støder på i hverdagen, siger Nynne, og Emilie tilføjer, at de også bliver meget bedre til at fremlægge. De seks elever er enige om, at det er helt anderledes at gå i skole, når der arbejdes med innova tion. De har bl.a. haft et projekt om socialt iværksætteri, Fortsættes side 4 3

4 Ulrikke, Freja, Nynne, Alberte, Emilie og Sigurd har ikke fortrudt, at de valgte innovationslinjen. De forklarer samstemmende, at det er en helt anden måde at blive undervist på. hvor de arbejdede med emner som mor i en ung alder, genbrugstøj, ud af et kriminelt miljø og plet på straffeattesten. De har også haft et projekt om krop og sundhed, ligesom de har bygget robotter med Lego Mindstorm. De er blevet udfordret på mange måder, også itmæssigt. De får link til det, de skal læse, de kommunikerer med læreren og hinanden over nettet, de har lært nye fremvisningsprogrammer, de arbejder med YouTube og Skoletube og har f.eks. også lavet både kortfilm og dokumentarfilm. Så alt i alt har linjevalget så rigeligt indfriet deres forventninger. Handelsskolen rykker ud Aalborg Handelsgymnasium tilbyder folkeskolerne at deltage i udvikling og gennemførelse af et innovativt undervisningsforløb i udskolingen. Forløbene tilrettelægges i samarbejde med udskolingslærerne, så der tages udgangspunkt i elevernes kompetencer. HHX-elever, der har innovation som studieretning i 2. g, fungerer som coaches for eleverne sammen med to undervisere fra handelsgymnasiet. Hermed opstår der en win-win-situation, da det er lærerigt for HHX-eleverne at skulle formidle deres viden og kunnen til skoleeleverne. I øjeblikket samarbejdes der med syv skoler om 10 forskellige projekter inden for innovation og formidling. Blandt skolerne er Gistrup Skole, Sønderbroskolen, Klarup Skole og Skansevejens Skole samt Gug Skole, der ønsker at få gentaget forårets succesrige forløb på innovationslinjen. Skoler, der er interesserede i at samarbejde med Aalborg Handels - gymnasium om et innovativt undervisningsforløb, kan kontakte underviser Susanne Madsen, tlf Tilbud fra erhvervsuddannelsen Underviserne på Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelse, HG, har i flere år tilbudt at stå for en Innovationsdag på skolerne som led i UEAundervisningen. Nu er Innovationsdagen erstattet af et nyt tilbud, Køb- mand for en dag, der henvender sig til 7. og 8. klasserne. I Købmand for en dag skal eleverne i grupper finde navn og slogan til en nystartet virksomhed, de skal tegne logo, lave plakater og besætte stillingerne som henholdsvis salgs-, innovations-, markedsførings- og økonomidirektør. De skal udtænke et nyt produkt og markedsføringen af samme, de skal udforme en reklame som et skuespil og lave gode salgstaler. Efter hver enkeltopgave uddeles point, som påvirker aktiekursen i virksomheden. Målet med tilbuddet er dels at præsentere eleverne for en sjov og anderledes undervisning, dels at åbne deres øjne for, at en erhvervsuddannelse inden for handel kan være et godt valg, hvis de går med en iværksætter i maven. Interesserede skoler kan kontakte teamkoordinator og underviser Astrid G. Sindbjerg, tlf Tilbuddet er fuldt booket i efteråret, men det er stadig muligt at få besøg af underviserne i foråret

5 Faglig undervisning som kreativ proces Stadig flere skoler anvender Den Krea - tive Platform ved tværfaglige projektarbejder. Nu lancerer forskerne en model, der gør det muligt at bruge den didaktiske metode i enkeltfagsundervisningen. Da forskerne på Aalborg Universitet for 10 år siden begyndte at udvikle Den Kreative Platform som ny didaktisk model, var det målet at skabe et mødested, der gjorde det lettere for mennesker at dele viden og tænke nyt og kreativt. Gennem årene er modellen løbende videreudviklet, og de didaktiske værktøjer i form af træningskort, spil, øvelser, instruktioner og færdige undervisningsforløb bruges i dag af skoler over hele landet. Grundideen var, at Platformen skulle fremme den kreative proces i projektarbejder, emneuger og andre tværfaglige sammenhænge, hvor elever samles om at få fælles ideer ud fra den forskellige viden, de fører ind i gruppen. Vi hører tit fra lærere, at de er glade for modellen, men flere har sagt, at de også gerne vil bruge den kreative proces i enkeltfagsundervisningen. Derfor har vi nu udviklet CPL-modellen, Creative Platform Learning, der er en undervisningsmodel til faglig læring, forklarer lektor og forskningsleder Søren Hansen, Aalborg Universitet. CPL-modellen er udviklet med bl.a. Filsted - vejens Skole som forskningsobjekt. 14 udskolingslærere fra Filstedvejens Skole har deltaget i kurser i CPL, hvorefter de har tilrettelagt og gennemført lektioner med ekstern lektor Jonna Langeland Christensen fra Aalborg Universitet som supervisor. I forløbet er der indsamlet cases og erfaringer fra de deltagende skoler, og dataindsamlingen er nu så fremskreden, at Søren Hansen og Jonna Langeland Christensen inden jul udgiver en bog om faglig læring på Den Kreative Platform. Uhæmmet anvendelse af viden I Den Kreative Platform tales der om kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Den uhæmmede anvendelse opnås gennem træning i hori- Søren Hansen: Der bliver højt til loftet i klasser, der arbejder med Den Kreative Platform. sontal tænkning, hvor forforståelsen bruges til at lære, stærk opgavefokus, parallel tænkning og ingen (oplevet) bedømmelse af eleverne. Eleverne skal føle sig trygge, så de tør bringe al deres viden fra skole, hjem og fritid i spil, og opgavefokus skal være så stærkt, at eleverne slipper for at fokusere på eget image, sociale relationer og eftermiddagens venneaftaler. Undervisningen er meget struktureret. Det er læreren, der danner grupper og bestemmer, hvor eleverne skal sidde. Det er tydeligt, hvad eleverne skal gøre, og hvordan de skal gøre det. Eleverne får kun én lille opgave ad gangen typisk med en kort deadline. De små opgaver styrker koncentra - tionen og engagementet, fordi der ikke er tid til at tænke på andet. I processen indgår 3D-cases i form af små fysis - ke øvelser, som eleverne udfolder sig med mellem opgaverne. Øvelserne udvikler elevernes kreative kompetencer samtidig med, at de løfter humøret og skaber et samvær, der gør det lettere for eleverne at være sig selv og bruge deres viden. Inkluderende undervisning Der bliver højt til loftet i klasser, der arbejder med Den Kreative Platform. En lærer, der har brugt Jonna Langeland Christensen: Den Kreative Platform fjerner den rangorden, der tit er i en klasse. Platformen i en klasse i fem år, har fortalt mig, at det er markant, hvor godt eleverne har det sammen, og hvor gode de er til at koncentrere sig og tænke kreativt. Den Kreative Platform er inkluderende, fordi der hele tiden er fokus på noget, man gør sammen. Det skaber tryghed og trivsel. Og trivsel er en forudsætning for, at man kan tænke kreativt og skabe sin egen læring, siger Søren Hansen. Fremmer den faglige læring I den ny CPL-model er det målet at få eleven til at bruge forforståelsen i forståelsen af det faglige stof. Undervisningen tilrettelægges efter en tre - trinsmodel, hvor læreren åbner op for et tema ved at komme med eksempler, der sporer eleverne ind på opgaven. Herefter skal eleverne hver især skrive eksempler på små post-it-sedler. Efterfølgende drøfter eleverne ideerne to og to og skriver nye eksempler, og til sidst taler alle i klassen om de mange eksempler på sedlerne, der er sat op på væggen eller tavlen. Systemet med sedler er rigtigt godt, for der er ingen, der oplever sig bedømt. Nogle kan måske kun skrive nogle få sedler, mens andre kan skrive mange. Jeg har prøvet at lade eleverne gå rundt mellem hinanden og læse op fra deres sedler. De Fortsættes side 6 5

6 minutter på en case, er eleverne mere klar til at lære bagefter, siger Alex Skaalum Bloch. Alex Skaalum Bloch gør flittigt brug af de instruktionsvideoer og materialer, der ligger på den Kreative Platforms hjemmeside. Det gør hans teamkolleger også, og teamet har besluttet, at de vil benytte Den Kreative Platform til det prøveprojekt, eleverne skal lave inden jul. Og heraf følger, at eleverne vil blive mødt med krav om innovativ tænkning i opgaveløsningen. Den uhæmmede anvendelse af viden bæres oppe af fire principper, der øger motivationen og koncentrationen. noterer, hvad de andre siger, og til sidst står vi kolde krig. De arbejdede med begrebsafklaring og sammen og kigger på alle sedlerne på tavlerne. kom omkring temaer som våbenkapløb, Berlin - Det er en proces, hvor de selv har skullet reflektere, og hvor alle får mere taletid, siger lærer Alex Vi startede med at brainstorme, og så bygge- muren, atomkrig, kommunisme og andre ideologier. Skaalum Bloch, der underviser i dansk og historie de vi det op. Først videndelte de med én, så med på 8. årgang på Filstedvejens Skole. to, så med tre osv. Vi samlede op på tankerne og talte om, hvilke begreber der hørte til Den kolde Er mere på banen krig, og hvilke der ikke gjorde. Det var en rigtig god Alex Skaalum Bloch har bl.a. brugt CPL-modellen i proces. Når man arbejder på den måde, er alle en klasse, der skulle lære om Cuba-krisen og Den mere på banen. Der sker noget med undervisningen, når alle står og taler om sedlerne på tavlen, siger Alex Skaalum Bloch. Det har været lidt af en omvæltning for Alex Skaalum Bloch at efterleve Den Kreative Platforms opbygning med én enkelt lille opgave ad gangen. Han er vant til at forklare eleverne et mål med opgaverne, og nogle af eleverne har haft svært ved ikke at kende målet. Men mål kan hæmme kreativiteten, og han tror, at der i mange tilfælde er mere læring i at arbejde ud fra CPL-modellen. Mange elever har godt af at få brudt barrieren. Elever, der stiller store krav til sig selv, bliver bedre til at acceptere fejl og se ting fra en anden vinkel. Jeg har også fundet ud af, at det er godt for mig at bruge 3D-cases. Jeg er tilbøjelig til at ville lære mine elever for meget for hurtigt. Nu giver jeg dem indimellem en 3D-case, hvor de får hovedet tømt. I Alex Skaalum Bloch: Mange elever har godt af at få brudt går skulle de f.eks. navngive nogle ting. Det kom barrieren og blive bedre til at acceptere fejl. der en masse sjov ud af. Hvis man ofrer to-tre Den Kreative Platform Den Kreative Platform er udviklet på Aalborg Universitet gennem forskellige forskningsaktiviteter, der bl.a. har været støttet af Fonden for Entreprenørskab. Den didaktiske model an - vendes i dag over hele landet, ikke kun på skoler, men også på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og til nytænkning af produkter og serviceydelser i er hvervs livet og offentlige organisationer. På hjemmesiden uva.aau.dk kan der gratis downloades informations- og instruktionsmaterialer, ligesom der kan downloades undervisningsforløb, 3D-cases og diverse publikationer om Den Kreative Platform. Bogen Den Kreative Platform i skolen, der er skrevet af lektor Søren Hansen og adjunkt Christian Byrge og udgivet af Fonden for Entreprenørskab, kan ligeledes downloades gratis. Hjemmesiden informerer også om diverse kursustilbud aktuelt bl.a. om gratis informationsmøder i oktober, ligesom den fungerer som mødested og fagligt forum for alle, der arbejder med Den Kreative Platform. Søren Hansen og Christian Byrge har netop udgivet en ny bog, Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden, på forlaget Frydenlund. Bogen kan købes hos boghandleren og på frydenlund.dk. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 SÅDAN GØR VI Oktober/november 2012 Tema: Pædagogisk IT Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 Tablets giver elever uden sprog en stemme Side 6 Puljer til digitale læremidler

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Idrætsklasser har vist deres værd. Marts 2013. Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4

SÅDAN GØR VI. Idrætsklasser har vist deres værd. Marts 2013. Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4 SÅDAN GØR VI Marts 2013 Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4 Idrætsklasser har vist deres værd Udarbejder læseplaner for brug af Music Mind Games i musikundervisningen Side

Læs mere

uddannelsen Netværk er et og alt Mød kvinden, der hjælper danskere i iværksætterhøjborgen Silicon Valley 3. årgang 2009

uddannelsen Netværk er et og alt Mød kvinden, der hjælper danskere i iværksætterhøjborgen Silicon Valley 3. årgang 2009 04 3. årgang 2009 idéudvikling, innovation og iværksætteri i undervisningen PIONERMAGA Pioner TEMA side 4-13 uddannelsen TEMA side 4-13 pioneruddannelsen Lærere og elever på Næstved Gymnasium og HF (billedet)

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

SådaN GØR VI. Inspiration til arbejdet. Juni 2014. Temaarrangementer om skolereformen

SådaN GØR VI. Inspiration til arbejdet. Juni 2014. Temaarrangementer om skolereformen SådaN GØR VI Juni 2014 Temaarrangementer om skolereformen Inspiration til arbejdet der blev informeret og debatteret på kryds og tværs, da Skole - forvaltningen inviterede til temaarrangementer om den

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014 SådaN GØR VI Oktober 2014 Skal understøtte skolerne Som nyansat læringschef i afde - lingen for Læring og Pædagogik ser Kristina Kristoffersen frem til at være med til at sætte den pædagogiske kurs for

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I

KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UndervisNINGEN 11 succeshistorier fra undervisere som tør I Danmark skal vi ikke blot være veluddannede men også entreprenørielle University College Lillebælt

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 SÅDAN N Y H E D S M A G A S I N F O R A A L B O R G K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N GØR VI 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 Indsatsen for de tosprogede Der er mange faglige og kulturelle udfordringer

Læs mere