Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Vanløsegaard"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Årets beretning 4. Revideret regnskab med andelskroneværdi 5. Budgetforslag 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg af kritisk revisor 11. Valg af kritisk revisorsuppleant 12. Valg af revisor 13. Eventuelt Særskilt adgangskort (uddelt med indkaldelsen) skal medbringes og afleveres ved indgangen OBS! Kun andelshavere samt ægtefælle/samlever har adgang til generalforsamlingen

2

3 Ordinær generalforsamling 2015 Side 3 af 9 ad 3. Beretning for året 2014 Generelt Året 2014 var præget af kontinuitet og var uden de helt store forandringer. Økonomi Regnskabsåret sluttede med et resultat på kr Resultatet anses for at være tilfredsstillende. At resultatet ligger en anelse over det budgetterede (5,37 %) skyldes primært, at udgifterne har været mindre end forventet. Opfølgning fra sidste generalforsamling På sidste generalforsamling pålagde forsamlingen at vurdere samarbejdet med Deloitte. I første omgang koncentrerede bestyrelsen sig om at indhente det korrigerede regnskab, der efterfølgende blev omdelt sammen med referatet af generalforsamlingen. Bestyrelsen vurderede dog at samarbejdet med foreningens kontaktperson i Deloitte var så trægt, at der var brug for nye kræfter og fik skiftet kontaktperson. Bestyrelsen har indtil videre været tilfredse med samarbejdet med Deloitte, men vil fortsat have fokus på, om Deloitte forbedrer de samarbejdspunkter, vi har ønsket anderledes. Restancer Indsats mod restance er fortsat fra sidste år. Generelt set går det rigtigt godt med, at alle andelshavere betaler deres boligafgift rettidigt. Der er dog i år ekskluderet en enkelt andelshaver. Vedligeholdelse Vi har i 2014 renoveret og ombygget den del af varmecentralen, som udfører opvarmning, af det varme vand i vandhanerne (Det varme brugsvand BV). Vi har i de senere år, haft problemer med at sikre forsyningen til andelshaverne. Det har blandt andet været et problem at Fjernvarmetemperaturen i ledningsnettet fra HOFOR er blevet sænket siden varmecentralen blev opført i Derfor er der nu blevet foretaget, en mere tidssvarende installation, som indtil videre har vist sig at fungere bedre og efter hensigten. I forbindelse med at alle BV rørinstallationer ligger på loftet og i kældrene, har vi ikke tidligere haft mulighed for at afspærre ejendommen ' sektionsvis ; Dette er nu muliggjort og vi kan nu afspærre ejendommen i 5 sektioner. Dette er en fordel, når vi fremover skal renovere rørinstallationer, idet vi i videst muligt omfang kan udføre reparationer uden at genere alle andelshavere på en gang. Desuden undgår vi at belaste f.eks. Frisør, Fodterapeut og Børnehave med

4 Ordinær generalforsamling 2015 Side 4 af 9 afbrydelse af det varme vand, med mindre udbedringen gælder installationer, der direkte berører netop deres sektion. Vi har desuden haft problemer med, at det kolde vand i rørene blandes med det varme vand igennem termostatiske brusebatterier, der enten er defekte og/eller af dårlig kvalitet. Dette kan medføre, at andelshavere har meget svært ved at få ordentligt varmt vand i hanerne og det er tit, at problemet ikke opstår hos de andelshavere, der har monteret de defekte termostatiske brusebatterier. Gårdmandsservice Skift af gårdmandsservice pr til CCJ. Aftalen indebærer fast bemanding fra kl. 8-11, der varetages af gårdmanden Ralf. CCJ tager sig i forvejen af trappevask og nu også snerydning. A/B Vanløsegaard fyldte 90 år. Tak til Fest- og Miljøudvalget for at arrangere en fantastisk fest. Bestyrelsesudskiftning Freja Doctor Hansen valgte at udtræde af bestyrelsen i august Bestyrelsen takker Freja for en stor indsats. Suppleant Lars Bøgel trådte i den forbindelse ind i bestyrelsen. Lån Der er ikke optaget nye lån i Eksisterende lån fremgår af regnskabet. Vurdering af ejendommen Ifølge vedtægterne skal ejendommen værdisættes efter ABL 5, stk. 2 litra B. "Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel". Igen i år er vurderingen foretaget af Arne Madsen fra EDC. Han var på besøg den 18. marts 2015 for ved selvsyn at betragte ejendommen og i det hele taget få et indblik i, hvad der var sket med ejendommen siden den sidste vurdering i Selve vurderingsrapporten kan ses på kontoret efter aftale. Vurderingssummen er 177 millioner kroner. Det skal sammenholdes med den offentlige ejendomsvurdering pr på 150 millioner kroner. I forhold til 2014 er værdien på ejendommen steget ca. 14,2 %. Som ejendomsmarkedet ser ud i øjeblikket er en stigning af denne størrelsesorden ikke uventet. Lejlighedssammenlægninger I det forløbne år har vi ikke haft lejlighedssammenlægninger.

5 Ordinær generalforsamling 2015 Side 5 af 9 Overdragelser Der er solgt 21 lejligheder i Langt de fleste salg er sket ved ejendomsmægler. Det svarer til at 12,2 % af andelene har skiftet ejer, og er højere end vi har set de seneste år. I indkaldelsen til generalforsamlingen i 2012 berettede bestyrelsen dog, at man på det tidspunkt havde 20 lejligheder til salg og var plaget af lange liggetider. I dag sælges lejlighederne meget hurtigt når de kommer til salg, og vi har i skrivende stund kun en enkelt lejlighed til salg. Vi byder de nye andelshavere velkommen. Salg af andele er overgået til Nemt AB også ved interne salg. Den nye lovgivning med tidsrammer og sanktioner har vanskeliggjort at foreningen selv håndterer køb og salg. Det er stadig Niras, der laver vurderingsrapporter, ligesom foreningen selv administrerer ventelister og indkalder til fremvisninger. Der møder dog meget få op til fremvisningerne. Huslejestigning På den ordinære generalforsamling 2014 blev det besluttet, at huslejen blev holdt i bero, i stedet for at stige med nettoprisindekset (inflationen). Bestyrelsen A/B Vanløsegaard

6 Ordinær generalforsamling 2015 Side 6 af 9 ad 4. Revideret regnskab med andelskrone Revideret regnskab er vedlagt som bilag Kommentarer er fremsat i beretningen. Andelskroneopgørelse Under henvisning til vores vedtægter er andelskronen fastsat efter maksimal værdi iht. ABL 5, stk. 2 litra B. Andelskroneforslag kr. 738,49 pr. indskudskrone. ad 5. Budgetforslag for 2015

7 Ordinær generalforsamling 2015 Side 7 af 9 ad 6. Indkomne forslag Forslag 1: Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge andelsboligforeningens kontantlån oprindelig kr til et nyt kontantlån med fast rente. Bestyrelsen bemyndiges herunder til at foretage løbetidsforlængelse indtil 30 år. Bestyrelsen kan herunder opsige det eksisterende lån og kan tegne kurssikringsaftale for såvel indfrielsen af det eksisterende som for optagelsen af det nye lån. Bemyndigelsen er betinget af at der kan forventes en samlet besparelse i den løbende ydelse, der over en periode på ca. 5 8 år kan dække omkostninger og kurstab. Bestyrelsen bemyndiges til ved en rentetilpasning at omlægge andelsboligforeningens FlexLån F1T til et nyt lån med fast rente og en løbetid på indtil 20 år. Begrundelse: Renten er gennem den seneste periode faldet igen. Det betyder, at der kan være en besparelse at hente i at omlægge foreningens lån til lån med en lavere rente, forudsat at det lån andelsboligforeningen allerede har, skal kunne indfries til kurs 100. For at kunne udnytte fordelen er det nødvendigt at bestyrelsen kan handle hurtigt og lave de nødvendige aftaler. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til ved en rentetilpasning at omlægge andelsboligforeningens FlexLån F1T til et nyt lån med fast rente og en løbetid på indtil 20 år. Begrundelse: Andelsboligforeningens FlexLån F1T har med den nuværende rente en restløbetid på 9 år. Det betyder, at der er skåret ca. 10 år af løbetiden. Da renten i øjeblikket er meget lav kan det være hensigtsmæssigt at sikre andelsboligforeningen en fast lav rente i årene fremover. Hvis lånet med den aktuelle rente omlægges til et nyt 20 årigt lån vil det betyde en ydelsesbesparelse på ca årligt. Ydelsesbesparelsen kan anvendes til at betale afdrag på det stående lån, der skal afdrages på om 3 år. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag 3: Sammenlægning af boligafgift 2 og varme a/c. Begrundelse: Af historiske årsager har udgifterne til varme og brugsvand været fordelt på de to poster boligafgift 2 og varme a/c. For gennemskuelighedens skyld foreslås det at samle de to poster i en ny post. Dette forslag indebærer ikke nogen ændring i det opkrævede beløbs størrelse. Forslagsstiller: Bestyrelsen

8 Ordinær generalforsamling 2015 Side 8 af 9 Forslag 4: Opkrævning af varme (boligafgift 2 og varme a/c) stiger med 5 %. Begrundelse: De seneste år har vi gentagne gange måtte sande at de opkrævede beløb ikke står mål med de udgifter foreningen har til varme og dette har resulteret i underskud på varmeregnskabet i både 2013 og 2014 og efterfølgende store efterbetalinger, selvom de pågældende vintre ikke var specielt kolde. Dette kan til dels imødegås ved forslaget. I særligt hårde vintre vil der altid skulle finde efterbetaling sted ved den endelige opgørelse af varmeregnskabet, men ved at hæve à conto betalingen vurderer bestyrelsen at vi kan undgå at rutinemæssige varmeår (milde vintre) medfører underskud på varmeregnskabet. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag 5: Husleje 1 reguleres ikke med nettoprisindekset for 2015, men husleje 1 forbliver uændret i Forslagsstiller: Jørgen Dahl. Bestyrelsen støtter forslaget. Forslag 6: At det ikke lukket for varmen om sommeren. Forslagsstiller: Jørgen Dahl. Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Forslag 7: Varmeregnskabet skal indgå som note i årsrapporten med Acontobetaling fra beboerne Afholdte varmeomkostninger Forslagsstiller: Jørgen Dahl. Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

9 Ordinær generalforsamling 2015 Side 9 af 9 ad 7. Valg af kasserer Mai Gritt Refsgaard Jakobsen er på valg. Modtager ikke genvalg. Morten Vest Hansen modtager valg. ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Morten Vest Hansen er på valg. Modtager ikke genvalg. Lars Bøgel er på valg. Modtager ikke genvalg. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Mai Gritt Refsgaard Jakobsen modtager valg. ad 9. Valg af 2 suppleanter Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. ad 10. Valg af kritisk revisor Der skal vælges 1 kritisk revisor. Vælges for 2 år. Jørgen Dahl modtager genvalg. ad 11. Valg af kritisk revisorsuppleant Der skal vælges 1 kritisk revisorsuppleant. Vælges for 1 år. Micky Sørensen modtager ikke genvalg. ad 12. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår Deloitte valgt som foreningens revisor.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere