Master i skat, 5. februar Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT"

Transkript

1 Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager

2 Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet Udbyttebegrebet, herunder særlige former for udbytte og udbyttebeskatning Maskeret udbytte og indskud Særlige skattemæssige udfordringer i samspil med selskabsretten Kreditaktier Ejeraftaler skævdeling Aktieklasser og ændring heraf

3 Afgrænsning af en selskabsdeltager

4 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Kapitalselskaber A/S, ApS er juridiske konstruktioner som ikke kan bestå uden lovgivningen. Begrebet selskabsdeltager En aktie (kapitalandel) er udtryk for, at indehaveren ejer en ideel andel af selskabets egenkapital. SL 5, stk ) Kapitalandel: En aktie eller anpart, jf ) Kapitalejer: Enhver ejer af en eller flere kapitalandele.

5 Afgrænsningen af en selskabsdeltager En aktionærs rettigheder og pligter fremgår dels af selskabslovene, dels af selskabets vedtægter samt en eventuel ejeraftale. En aktie indeholder en række beføjelser Forvaltningsmæssige (organisatoriske) Økonomiske beføjelser. Dispositionsbeføjelser. Aktionær er den, der har ejendomsretten til en eller flere aktier. Ikke altid ejeren af en aktie, der kan udnytte en aktionærbeføjelse. I dansk ret er det almindeligt anerkendt, at aktionærbeføjelserne i en vis udstrækning kan splittes eller fordeles mellem flere rettighedshavere. Eksempler på opsplitning af aktionærbeføjelser nominees og depositary receipts

6 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Skatteretlig relevans En lang række skatteretlige bestemmelser forudsætter tilstedeværelsen af et aktionærforhold Ofte også et spørgsmål om at udpege rette indkomstmodtager. Til tider et bevisspørgsmål, om der foreligger den fornødne aktionærstatus. Det må lægges til grund, at skatteretten som udgangspunkt opererer med et civilretligt aktionærbegreb Afståelse En aktionærposition ophører samtidig med ejerskabet. I TfS 1998, 397 H Kurt Hall Jørgensen H: afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning.

7 Bibeholdelse af væsentlige beføjelser En aktionær kan efter omstændighederne have bibeholdt så vidtgående beføjelser i forbindelse med en overdragelse, at der ikke anes for at være etableret en ny aktionærposition. Forbeholder sælger sig retten til udbytte på de overdragne aktier, herunder ret til fremtidige friaktier, udelukker dette ikke, at afhændelse har fundet sted. Af større betydning er derimod et stemmeforbehold, der fratager køberen den reelle indflydelse og rådighed over aktien. Dette forhold belyses i TfS 1989, 110 Ø Hans Ludvigsen. Sælger havde også bibeholdt væsentlige beføjelser i TfS 1996, 66 Ø Flemming Johansen. Det afgørende i denne sag blev en håndpantsætning kombineret med en stemmeretsoverdragelse.

8 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Påtagelse af vidtgående indkrænkninger i ejerbeføjelserne eller ændringer heraf Det kan også forekomme, at en aktionær påtager sig så vidtgående indskrænkninger i eller aftaler ændringer af ejerbeføjelserne, at dette efter omstændighederne kan medføre, at aktien anses for afstået. TfS 1999, 214 H Allan Andersen. Panthaver (håndpant) havde stemmeretten over de pantsatte aktier. Højesterets flertal (3) fandt, at det var usandsynligt, at køberetten ikke ville blive udnyttet, hvorfor der i skattemæssig henseende forelå en afståelse af aktierne i medfør af ABL 2, stk. 1. Indgåelsen af modgående købe- og salgsretter TfS 2005, 933 H Newpond ApS.

9 Aktielåneordninger Udlånet udgør ikke en afståelse af aktierne for långiver. Udbytte fra udlånte aktier i aktielåneordninger beskattes som udbytte hos låntager og som almindelig indkomst hos långiver, hvis der sker refusion af beløbet til denne.

10 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Adskillelse af økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder Der kan ikke med skatteretlig virkning foretages en adskillelse af økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til en aktie. Idet indehaveren af de økonomiske rettigheder ikke er aktionær, dvs. ejer, af aktierne kan udbetalingerne til denne indehaver ikke behandles som udbyttebetalinger til en aktionær.

11 Omstrukturering Aktieombytning: erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab. TfS 2003, 355 Ø. Østre landsret fandt det bevist, at der på aftaletidspunktet forelå en fælles indforståelse om tilbagesalg til MD-koncernen, at skatteyderen ikke havde reel ejerrådighed eller ejerrisiko vedrørende aktien. Østre Landsret fandt, at skatteyderen hverken reelt eller i skattemæssig henseende kunne anses for at være blevet ejer af aktien.

12 Rette indkomstmodtager

13 Rette indkomstmodtager Ofte forekommende problemstilling i forholdet mellem selskabsdeltager og selskab Ønske om at opspare personlig indkomst i selskab Reducerede strukturforskelle ophævelse af økonomisk dobbeltbeskatning 2010 skattereform: tilnærmelse mellem aktieindkomst og kapitalindkomst. Udenlandske selskaber Rette indkomstmodtager og rette omkostningsbærer Selskabet skal medregne indtægter som dette har retlig adkomst til. Afholde udgifter som selskabet har en retlig pligt til at bære.

14 Rette indkomstmodtager Substitutionsgrundsætningen TfS H Haugland H: Det forhold, at selskabets virksomhed i den væsentlige ville bestå i udbud, som kun kunne opfyldes af den pågældende selv, adskilte ikke virksomheden afgørende fra anden virksomhed, Udgangspunkt: Al erhvervsvirksomhed, der civilretligt kan udøves i selskabsform kan også skatteretligt udøves i selskabsform med selskabet som rette indkomstmodtager. Skat har måtte anerkende FIFA-fodboldspilleragent (TfS LR og udgivelse af lærebøger (TfS H), racerkører mv.

15 Lønmodtagerselskaber Ikke alle sluser er åbne Afgørende er her kriterierne i PSL CIRK nr. 129 af , pkt : begrebsbestemmelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Lønmodtagere kan ikke vilkårligt overføre indkomst fra personlige ydelser, som ellers ville være en lønmodtagerydelse Betyder dog ikke, at selskabsstiftelsen er en nullitet blot skal indkomsten ikke henføres hertil. Konsekvens: forhøjelse af personlig indkomst og indskud i selskabet - dobbeltbeskatning

16 Bestyrelseshonorarer I visse tilfælde har den skatteretlige accept strakt sig længere end, hvad der følger af civilretten Henførsel af honorar til advokat- og virksomhedskonsulentselskaber TfS LR: Virksomhedskonsulent, hvor bestyrelsesarbejdet var integreret med udførelsen af konsulentvirksomheden. TfS TSS: Advokat uanset at personligt ansvar Udgangspunktet er dog fortsat, at bestyrelseshonorar er en personlig aktivitet, jf. SKM SR

17 Rette indkomstmodtager Direktørselskaber Outsourcing af ledelsesfunktionen Interesseforbundne direktørselskaber overførsel af tidligere lønmodtagerfunktioner UfR H Bohart (tilsidesættelse) TfS H (tilsidesættelse) Rette indkomstmodtager / realitetsfortolkning

18 Uafhængige direktørselskaber Situationer, hvor der alene er en enkelt hvervgiver. TfS Ø: Anerkendt for tidligere økonomidirektør TfS H Konsulentopgaver for sommerhusudlejningsbureau ikke anerkendt På trods af, at selskabet havde andre opgaver og to ansatte H lagde vægt på» Ikke nærmere afgrænset arbejde, karakter af fuldtidsarbejde med centrale ledelsesopgaver, instruktionsbeføjelse, fast månedlig gage, udlejningsbureauet afholdt alle omkostninger. SKM BR Ikke muligt for en direktør at overføre indkomst til holdingselskab

19 Rette indkomstmodtager Rådgiverselskaber Stigende praktisk interesse Opsparing af overskudsandel i personlige holdingselskaber Almindelige kriterier for bedømmelse af rette indkomstmodtager TfS Ø Arthur Andersen Overdrage I/S andele til personlige A/S er Anerkendt, idet ubestridt at man kan udøve erhvervsvirksomhed som statsautoriserede revisorer gennem A/S og hæftelsesbegrænsning Derfor skatteretlig realitet SKM SR, SKM SR og SKM SR Rette indkomstmodtager for fakturering af datterselskaber for konsulentopgaver Tillagt vægt, at erhvervsmæssig aktivitet, minoritetsanpartshavere, afregning på markedsvilkår

20 Rette indkomstmodtager Anden indkomstflytning SKM H Allokering af lejeindtægt fra udlejning af reklameplads på fast ejendom Ikke dokumenteret at udenlandsk selskab var rette indkomstmodtager

21 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet

22 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Selskabsdeltagers kapitalafkast Forudsætter kapitalindskud Selvstændigt skattesubjekt Egenkapital vs. fremmedkapital (gæld) Kapitalindtægter Løbende udlodninger og udbyttebetalinger, der udbetales af det optjente overskud og som udloddes til selskabsdeltagerne i forhold til deres indskud. Kapitalgevinster Formueforøgelse eller formueformindskelse. Afståelse

23 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Udbytte Beskatning (investor) SL 4 LL 16 A (LL 16 B) Selskaber SEL 13, stk. 1, nr. 2 og 3 Personer PSL 3, 4, 4a og 8a Fradrag (udsteder) Ingen hjemmel Aktieavancer Beskatning (investor) ABL Selskaber ABL 8, 9 og 10 og som noget nyt iværksætteraktier, ABL 4 C (jf. L 49) men her ingen undtagelse for udbytter Personer ABL 12 m.v. Personer PSL 3, 4, 4a og 8a Personer: Investeringsselskaber, ABL 19

24 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Dobbeltbeskatning (økonomisk) Udbytte Holding Udbytte Udbytte Selskab Selskab

25 Udbyttebegrebet

26 Udbyttebegrebet Regelgrundlag SL 4 samt LL 16A og 16B SL 4, litra e Som udbyttet af aktier og andelsbeviser skal anses alt, hvad der af vedkommende selskab er udbetalt aktionærer eller andelshavere som en del af det af selskabet i sidste eller i tidligere regnskabsår indtjente overskud, hvad enten udbetalingen finder sted som dividende, som udlodning ved selskabets likvidation eller lignende eller ved udstedelse af friaktier. LL 16 A, stk. 2 Til udbytte henregnes: 1) Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Enhver udlodning af udbytte og øvrige formueaktiver, formuefordele m.v. som tilfalder selskabsdeltageren i kraft af status som selskabsdeltager i en juridisk person SL 4e vs. LL 16 A (SKM HR/TfS 2004, 482 samt TfS 2003, 136 Ø)? Fondsbørsvekselerernes Garantiforening og Vandværk Retskrav (andel af selskabets formue)

27 Udbyttebegrebet Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Subjekt (modtager) Aktuelle aktionærer eller andelshavere» Aktionær - ejendomsret til aktien (selskabsdeltager)» Aktuel aktionær på tidspunktet for deklarering af udbytte (hvorfor?) SKM LSR» Dvs. ejeren af aktien på udlodningstidspunktet Udlodningsobjekt - alt Kontanter Formuegenstande» Værdiansættelse objektiv eller subjektiv (nytte)?» Særligt om værdiansættelse for hovedaktionær (person) Rådighed over bil, sommerbolig, lystbåd eller helårsbolig Andre økonomiske fordele Udlodningsform Deklareret udbytte (dividende) Maskeret udbytte

28 Udbyttebegrebet Udbytte eller aktieavance Likvidationsprovenu? Nedsættelse af aktiekapitalen? Salg til udstedende selskab?

29 Udbyttebeskatning

30 Udbyttebeskatning Skattepligtigt udbytte eller ej SL 4 ingen andelsret LL 16 A Udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer (SEL 1 vurdering) Udbytte Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Ikke-udloddet minimumsudlodninger (fra : minimumsindkomsten) efter LL 16 C

31 Udbyttebeskatning Skattefrit udbytte efter LL 16 A, stk. 4 Friaktier og friandele Modtagelsen er skattefri, da der ej overføres nogen økonomisk fordel Ved senere afståelse - ABL Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter SEL 5 B, stk. 4 Kun personer: Skattefri del fra udlodninger fra udloddende foreninger (investeringsinstitutter med minimumsindkomst) for så vidt angår den del, der hidrører fra foreningens blåstemplede obligationer (overgangsregel). Skattefriheden gælder dog ikke, hvis modtageren af udlodningen omfattes af KGL 13 (næring)

32 Udbyttebeskatning Udbytte eller aktieavance Likvidationsprovenu Nedsættelse af aktiekapitalen Salg til udstedende selskab

33 Udbyttebeskatning Likvidationsprovenu Likvidationsprovenu modtaget forud for kalenderåret hvori selskabet endeligt opløses HR: Udbytte U: Dispentationsadgang til beskatning efter ABL jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 2 U: LL 16 A, stk. 3, nr. 3. (Næringsaktionærer og opfylder betingelse for at være datterselskabs-/koncernselskabsaktier) Likvidationsprovenu modtaget i kalenderåret hvori selskabet endeligt opløses HR: ABL jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 1. U: Hvis udbyttemodtager er et moderselskab beliggende i ikke-eu/eøs eller ikke-dbo-land (ejer mindst 10%), LL 16 A, stk. 3, nr. 1 U: Udbyttemodtager ejer mindre end 10 pct. af kapitalen, har kontrol efter LL 2 og er hjemmehørende uden for EU/EØS eller et DBO-land, se LL 16 A, stk. 3, nr. 1. U: Modtager er en fysisk person, der er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse U: Udlodning op til ophørsårets minimumsudlodning, fra udloddende, aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes efter ABL 21, stk. 2, jf. LL 16 A, stk. 2, nr. 2 U: LL 16 A, stk. 3, litra d: Hvis det modtagende selskab ejer skattefri porteføljeregler efter ABL 4 C, og vise andre betingelser er opfyldt (særlig værnsregel)

34 Udbyttebeskatning Nedsættelse af aktiekapitalen Nedsættelse UDEN udlodning udgør ikke hverken en afståelse eller udbytte Nedsættelse MED udlodning HR: Udbytte, hvis ikke under likvidation jf. LL 16 A, stk. 2, nr. 1 U: Tilladelse (kun ved aktivitetsnedgang), LL 16 A, stk. 3, nr. 2 litra b. U: Næringsaktionærer der opfylder betingelse for at modtage skattefrit udbytte jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 3

35 Udbyttebeskatning Salg til udstedende selskab m.v. HR: Udbytte jf. LL 16 B Undtagelser: LL 28 og medarbejderen ikke er hovedaktionær Salg af aktier til udstedende selskab i likvidation i ophørskalenderåret medmindre: Modtager ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen og udlodning omfattes af SEL 2, stk. 1, litra c. Modtager ejer mindre end 10 pct. af kapitalen og udlodning omfattes af SEL 2, stk. 1, litra c, og modtager har kontrol efter LL 2. Det gælder ikke dog ikke hvis frafald efter M/D eller DBO såfremt datterselskabsaktier. Modtager er en fysisk person, der er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse 16 B, stk. 2, litra d): Særlig værnsregel for skattefri porteføljeaktier (Ligesom ved 16 A). Næringsaktier der opfylder betingelse for at modtage skattefrit udbytte Investeringsselskabsbeviser (ABL 19) og investeringsforeningsbeviser Børsnoteret selskab medmindre vælger udbyttebeskatning (efter stk. 3) Tilladelse

36 Udbyttebeskatning Selskaber skattefrit SEL 13, stk. 1, nr. 2 Modtager: SEL 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b Også faste driftssteder såfremt subjekt er hjemmehørende i et land medlem af EU/EØS/Færøerne/Grønland/DBO. Udlodder: SEL 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d, 2 i, og 3 a-5b eller i udlandet Kun datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Dog ikke hvis fradrag for udlodder, medmindre omfattet af moder- /datterselskabsdirektivet Samme ved fradrag på lavere niveau uden beskatning

37 Udbyttebeskatning Selskaber skattefrit SEL 13, stk. 1, nr. 3 Egne aktier Modtager SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f og 2 h. Også faste driftssteder såfremt subjekt er hjemmehørende i et land medlem af EU/EØS/Færøerne/Grønland/DBO.

38 Udbyttebeskatning Personer SL 4 Personlig indkomst PSL 3 LL 16 A Udg. kapitalindkomst PSL 4, stk. 1, nr. 4. Institutions-/kooperationsbeskattet Men oftest aktieindkomst - PSL 4a SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h eller 4, eller hjemmehørende i udlandet, dog ikke investeringsselskaber efter ABL 19. Dele af udlodninger fra Investeringsselskaber LL 16 C 27/42 pct. Visse naturaludlodninger til hovedaktionær personlig indkomst Selskaber Almindelig selskabsindkomst

39 Maskeret udbytte og indskud

40 Maskeret udbytte og indskud Udbytte Deklareret vs. maskeret Selskabsretlige udlodninger Andre økonomiske fordele i kraft af status af selskabsdeltager f.eks. Overbetaling af hovedaktionær Overdragelser af aktiver under handelsværdien (rabat)/køb til overpris Afholdelse af udgifter i selskabsdeltagerens interesse Bolig til rådighed Tvivlsomme udlodninger Osv. Maskeret udlodning: Begunstiger aktionæren og selskabets status forringes (indkomstvirkning) Kan kun anses for at være opnået i kraft af aktionærindflydelsen (udbytte) Afviger fra almindelige forretningsmæssige dispositioner (usædvanligt indhold)

41 Maskeret udbytte og indskud Regelgrundlag Begunstigelse af selskabsdeltager (økonomisk fordel) LL 16 A Direkte eller indirekte Har passeret aktionærens økonomi (rådet over) F.eks. private udgifter, gaver m.v. Udgift afholdt i selskabsdeltager eller selskabets interesse også betydning for fradrag F.eks. Afståelser til underpris /overpris TfS 1990, 367 Ø (hovedanpartshavers ekskone) og TfS 1999, 463 H (køb af ejendom fra ægtefælle) Hvad med LL 2? Udloddende selskab Hovedaktionær m.v. LL 2 EBL 3 (fast ejendom) ABL 31 (aktier) KGL 34 (kursgevinster) AFL 40, stk. 6, jf. 49 (genvundne afskrivninger)

42 Maskeret udbytte og indskud Salg til underpris/overpris 3 situationer 1 2 Selskab A Selskab B 3

43 Maskeret udbytte og indskud Overbetaling af hovedaktionær m.v./manglende betaling LSRM 1983, 91 Bestyrelseshonorar Løn til datter og søn UfR 1963, 970 H Tantieme UfR 1975, 215 H Direktørløn TfS 2004, 314 (manglende betaling) Selskab stillet til rådighed for selskabsdeltagerens søn

44 Maskeret udbytte og indskud Overdragelser Fast ejendom Driftsmidler Goodwill Fordringer (nødlidende) Etc. A B SKM HR (SKM ØLR) A og B er brødre og B er samtidig direktør i Selskab Salg af 50 pct. af anpartskapitalen Holding Selskab Salg af 50 pct. af anpartskapitalen

45 Maskeret udbytte og indskud Afholdelse af udgifter i selskabsdeltagerens interesse SKM VLR Beskatning af selskabsdeltager efter LL 16 A af beløb, som tilkom kæresten, da selskabsdeltageren (eneanpartshaver) havde overladt hele dispositionsretten i selskaberne uden kontrol til kæresten. SKM BR Et selskab havde foretaget indbetalinger til en fodboldklub mod andel i et eventuelt provenu, hvis to navngivne spillere blev solgt inden for kontraktperioden SKM BR Reception afholdt i anledning af sagsøgerens 50 års fødselsdag Se også TfS 1993, 21 V SKM BR Et selskab havde afholdt udgifter til repræsentation på henholdsvis kr og kr i indkomstårene 2004 og Beløbene var anvendt til indkøb af bl.a. Louis Vuitton-tasker, Rolex-ure, krystalsæt og billetter til VM i fodbold.

46 Maskeret udbytte og indskud Bolig til rådighed SKM BR A var ejer af 75 pct. af anpartskapitalen i et selskab, som havde betalt hans udgifter til bolig i England SKM LSR (udleje af bolig til datter (markedspris) maskeret udlodning) Et selskab udlejede en lejlighed til hovedaktionærens datter til markedslejen. SKM SR Spørger erhvervede i forbindelse med sin pensionisttilværelse et hus i Hua Hin i Thailand. Da fast ejendom i Thailand ikke kan ejes af udlændinge, er det sædvanligt af rent formelle årsager, at den faste ejendom ejes gennem et lokalt thailandsk selskab. Dette lokale thailandske selskab ejes med 51% af thailændere og resten af den pågældende udlænding. SKM ØLR (SKM BR) Appellanten solgte ejendommen, som han hidtil havde beboet, til selskabet i 1999, hvorpå han blev tilmeldt en anden adresse i folkeregisteret, og i 2004 købte appellanten ejendommen tilbage fra selskabet og fik igen folkeregisteradresse på ejendommen. Der var indgået lejekontrakter med forskellige personer, der havde beboet dele af ejendommen.

47 Maskeret udbytte og indskud Tvivlsomme udlodninger SKM HR Et af appellanten stiftet selskabet havde ubestridt udeholdt indtægter hidrørende fra salg af biler i sit første regnskab. SKM ØLR A og B ejede hver med 50 % anparterne i H1 Murerfirma ApS. Primo 2000 udførte selskabet arbejde for to kunder i forbindelse med udbedring af stormskader for i alt kr ,00. Beløbet indgik ikke i selskabet men blev hævet af B. SKM BR Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at den udholdte omsætning ikke var tilgået hovedanpartshaveren som maskeret udbytte, jf. ligningslovens 16 A. SKM BR Det af SKAT beregnede resultat blev anset for maskeret udbytte (luksusbiler) til sagsøgeren, da midlerne ikke var til stede i selskabet på opløsningstidspunktet.

48 Samspil med selskabsloven

49 Kreditaktier Selskabsret Begrænset indbetaling af selskabskapitalen SL 33 Kun krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs, dog en mindste indbetaling på kr. Den tegnede kapital udestår som personlig fordring på tegneren og kan indkaldes på anfordring. Fuld stemmeret på kapitalandele selvom en del heraf ikke er indbetalt (forudsat at restbetaling ikke er indkaldt).

50 Kreditaktier Skatteret Krav om forretning? Principielt krav om forretning, hvis der er tale om en hovedaktionær eller et koncernselskab, jf. LL 2. Ellers ikke hjemmel til at kræve forrentning, jf. TfS H Kursgevinst på gælden for selskab? Nyt KGL 24 A (L 84): Gevinst og tab på sådanne fordringer medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afståelse af kapitalandel Aktieavancebeskatning uanset om kapital er fuldt indbetalt eller ej Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for kapitalandele, hvor kapitalen er delvist indbetalt, er uanfægtet heraf

51 Kreditaktier Nedskrivning af fordring på en kapitalejer vedrørende ikke-indbetalt selskabskapital Nedsættelse af anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et tilsvarende beløb. Gælder der et skatteretligt solvenskrav? SKM SR: Skatteministeriet mener derfor, at det er nødvendigt at opstille en forudsætning om, at de nye anpartshavere i B-klassen er solvente på tegningstidspunktet, når de nye regler i selskabsloven om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen benyttes i forbindelse med generationsskiftemodellen. Selskabsret?» Ingen undersøgelsespligt- går skatteretten videre?

52 Ejeraftaler skævdeling af udbytte Selskabsret Ejeraftaler er ikke bindende for selskabet Aftaler om skævdeling af udbytte skal være vedtægtsbestemt Kapitalejer har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter, jf. SL 1, stk. 2. Ikke accepteret, at udbytte afhænger af kapitalejers omsætning med selskabet.

53 Ejeraftaler skævdeling af udbytte Skatteret Kapitalejer har erhvervet ret til udbytte som vedtægterne giver ret til, uanset at der gives afkald på generalforsamlingen, jf. UfR H. Generelt kan beskatning undgås ved forudgående blanke indkomstafkald. Forskel på konkret og generelt afkald Kan ejeraftaler opfylde dette eller skal der vedtægtsbestemmelse til? Overvejende synspunkt: Hidtidig praksis om skævdeling kan videreføres efter selskabsreformen. Forudsætter civilretligt gyldigt afkald. Saglige grunde, herunder forandret arbejdsdeling.

54 Supplerende synspunkt Udbytte i skattemæssig forstand forudsætter efter LL 16 A en aktuel aktionær. Kun aktierettigheder og ikke aftalerettigheder. Dvs: accept af skævdeling, men skævdelte beløb er ikke udbytte med mindre skævdelingen fremgår af vedtægterne Vil flytning af skævdeling medføre en afståelsesbeskatning, idet den eksisterende aftale ikke er bindende for selskabet?

55 Stemmeløse aktier Selskabsret Stemmeløse kapitalandele (gen-)indføres for nye aktier ( 46). Påtænkt anvendt over for medarbejdere eller i forbindelse med generationsskifter. Alternativ til erhvervsobligationer. Stemmeløse kapitalandele anses ikke som repræsenteret kapital på generalforsamlingen, medmindre selskabets vedtægter fastsætter andet.

56 Stemmeløse aktier Skatteret Stemmeløse aktier kan i større udstrækning anvendes i forbindelse med skatteretlig strukturering, hvor formel aktiebesiddelse er nødvendig (e.g. opnåelse af datterselskabsaktiestatus). Rejser spørgsmål, hvorvidt der er tale om aktier eller gæld eller noget tredje? Dansk ret: selskabsretlige formaliteter opretholdes i skatteretlig henseende. Se dog SKM SR og SKM SR begge med en meget vidtgående omkvalificering af udbytte til løn.

57 Aktieklasser Selskabsret Ophævelse af kravet om, at stemmeværdien af visse aktier ikke må overstige 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse. Mulighed for degressiv eller progressiv ejerandel. Eksempler (Bem. L 170, ad 46): Aktier med højere eller lavere stemmeværdi end andre aktier eller nominelle aktier med samme værdi, herunder stemmeløse aktier med eller uden repræsentationsret. Aktier, hvor stemmeretten forhøjes i forhold til besiddelsestid (anciennitetsaktier eller loyalitetsaktier). Aktier med økonomiske særrettigheder. Præferencestilling, f.eks. fortrinsret til udbytte. Non-voting cumulative convertible preference shares

58 Aktieklasser Skatteret Anvendelse af aktieklasser Generationsskifter? A/B klasser til finansiering for junior Forøge formelt ejerskab til kapitalen i et selskab så visse ejerskabskrav mødes. Aktier med gældens karakteristika (hybrid finansiering) tax arbitrage Tracking shares?

59 Ændring af aktieklasser Skattemæssig risici Opdeling/ophævelse Afståelse (fuld) Identitetsændring Forudsætter, at der sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer Nystiftelser/eneaktionær? Uklarhed, men konkret vurdering Indhold af ændringerne (identitet før/efter) Aktionærkredsens sammensætning (få/mange) Bevæggrunde (skattemæssigt, økonomisk etc.) Generationsskifte (TfS 1989, 7 - Støvsugersagen) Forskydning af udbytte Etc. Vedtægtsændringer, der medfører en forskydning af aktionærernes økonomiske rettigheder, vil normalt være en så væsentlig indholdsmæssig ændring, at disse tilfælde skattemæssigt vil være at sidestille med afståelse. TfS 1989, 536 LR (få anparter fik ret til udbytte - samtlige anparter ansås for afstået) TfS 1989, 7 SR Ændring af stemmerettigheder (forvaltningsmæssige beføjelser)? TfS 1985, 170 LSR TfS 1992, 345 LR Men dog TfS 2007, 656 SR/SKM SR (kritiseret)

60 Ændring af aktieklasser SKM SR Aktiekapital opdelt i A og B klasser A: unoterede B: noterede Stemmeret 10:1 (A:B) B har fortrinsret til udbytte op til en vis procentdel samt dækkes forud i tilfælde af likvidation I øvrigt intet interessefællesskab Påtænkt Sammenlægning til én aktieklasse Dog vil A-aktierne, hvor der ejes mere end 10 pct. være tillagt en ret til at udpege et bestyrelsesmedlem Udligning af de forskellige formuefordele Sker i forbindelse med nødvendige kreditfaciliteter fra Bank (tvingende nødvendig) Afståelse?

61 Kjeld Bergenfelt Partner, Head of Financial Services Industri LL.M. & HD(f) CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING APRIL 2011 INDHOLD Skattefritagelse af iværksætteraktier nu fremsat som lovforslag L 194 Indberetningspligten ved successionsoverdragelse af virksomhed ikke længere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Udfordringer for ejerledere

Udfordringer for ejerledere Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad. Vederlag fra selskabet løn, bonus eller udbytte Rette omkostningsbærer Sponsor-omkostninger Rette indkomstmodtager Bestyrelseshonorarer Fri bolig/sommerhus Bolig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard Slide 1 Aktuel skatteret 15. December 2010 Jakob Bundgaard 16-12-2010 Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Skattereformen og opfølgning (L 84) 3. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 4.

Læs mere

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste - 1 Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere