Master i skat, 5. februar Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT"

Transkript

1 Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager

2 Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet Udbyttebegrebet, herunder særlige former for udbytte og udbyttebeskatning Maskeret udbytte og indskud Særlige skattemæssige udfordringer i samspil med selskabsretten Kreditaktier Ejeraftaler skævdeling Aktieklasser og ændring heraf

3 Afgrænsning af en selskabsdeltager

4 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Kapitalselskaber A/S, ApS er juridiske konstruktioner som ikke kan bestå uden lovgivningen. Begrebet selskabsdeltager En aktie (kapitalandel) er udtryk for, at indehaveren ejer en ideel andel af selskabets egenkapital. SL 5, stk ) Kapitalandel: En aktie eller anpart, jf ) Kapitalejer: Enhver ejer af en eller flere kapitalandele.

5 Afgrænsningen af en selskabsdeltager En aktionærs rettigheder og pligter fremgår dels af selskabslovene, dels af selskabets vedtægter samt en eventuel ejeraftale. En aktie indeholder en række beføjelser Forvaltningsmæssige (organisatoriske) Økonomiske beføjelser. Dispositionsbeføjelser. Aktionær er den, der har ejendomsretten til en eller flere aktier. Ikke altid ejeren af en aktie, der kan udnytte en aktionærbeføjelse. I dansk ret er det almindeligt anerkendt, at aktionærbeføjelserne i en vis udstrækning kan splittes eller fordeles mellem flere rettighedshavere. Eksempler på opsplitning af aktionærbeføjelser nominees og depositary receipts

6 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Skatteretlig relevans En lang række skatteretlige bestemmelser forudsætter tilstedeværelsen af et aktionærforhold Ofte også et spørgsmål om at udpege rette indkomstmodtager. Til tider et bevisspørgsmål, om der foreligger den fornødne aktionærstatus. Det må lægges til grund, at skatteretten som udgangspunkt opererer med et civilretligt aktionærbegreb Afståelse En aktionærposition ophører samtidig med ejerskabet. I TfS 1998, 397 H Kurt Hall Jørgensen H: afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning.

7 Bibeholdelse af væsentlige beføjelser En aktionær kan efter omstændighederne have bibeholdt så vidtgående beføjelser i forbindelse med en overdragelse, at der ikke anes for at være etableret en ny aktionærposition. Forbeholder sælger sig retten til udbytte på de overdragne aktier, herunder ret til fremtidige friaktier, udelukker dette ikke, at afhændelse har fundet sted. Af større betydning er derimod et stemmeforbehold, der fratager køberen den reelle indflydelse og rådighed over aktien. Dette forhold belyses i TfS 1989, 110 Ø Hans Ludvigsen. Sælger havde også bibeholdt væsentlige beføjelser i TfS 1996, 66 Ø Flemming Johansen. Det afgørende i denne sag blev en håndpantsætning kombineret med en stemmeretsoverdragelse.

8 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Påtagelse af vidtgående indkrænkninger i ejerbeføjelserne eller ændringer heraf Det kan også forekomme, at en aktionær påtager sig så vidtgående indskrænkninger i eller aftaler ændringer af ejerbeføjelserne, at dette efter omstændighederne kan medføre, at aktien anses for afstået. TfS 1999, 214 H Allan Andersen. Panthaver (håndpant) havde stemmeretten over de pantsatte aktier. Højesterets flertal (3) fandt, at det var usandsynligt, at køberetten ikke ville blive udnyttet, hvorfor der i skattemæssig henseende forelå en afståelse af aktierne i medfør af ABL 2, stk. 1. Indgåelsen af modgående købe- og salgsretter TfS 2005, 933 H Newpond ApS.

9 Aktielåneordninger Udlånet udgør ikke en afståelse af aktierne for långiver. Udbytte fra udlånte aktier i aktielåneordninger beskattes som udbytte hos låntager og som almindelig indkomst hos långiver, hvis der sker refusion af beløbet til denne.

10 Afgrænsningen af en selskabsdeltager Adskillelse af økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder Der kan ikke med skatteretlig virkning foretages en adskillelse af økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til en aktie. Idet indehaveren af de økonomiske rettigheder ikke er aktionær, dvs. ejer, af aktierne kan udbetalingerne til denne indehaver ikke behandles som udbyttebetalinger til en aktionær.

11 Omstrukturering Aktieombytning: erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab. TfS 2003, 355 Ø. Østre landsret fandt det bevist, at der på aftaletidspunktet forelå en fælles indforståelse om tilbagesalg til MD-koncernen, at skatteyderen ikke havde reel ejerrådighed eller ejerrisiko vedrørende aktien. Østre Landsret fandt, at skatteyderen hverken reelt eller i skattemæssig henseende kunne anses for at være blevet ejer af aktien.

12 Rette indkomstmodtager

13 Rette indkomstmodtager Ofte forekommende problemstilling i forholdet mellem selskabsdeltager og selskab Ønske om at opspare personlig indkomst i selskab Reducerede strukturforskelle ophævelse af økonomisk dobbeltbeskatning 2010 skattereform: tilnærmelse mellem aktieindkomst og kapitalindkomst. Udenlandske selskaber Rette indkomstmodtager og rette omkostningsbærer Selskabet skal medregne indtægter som dette har retlig adkomst til. Afholde udgifter som selskabet har en retlig pligt til at bære.

14 Rette indkomstmodtager Substitutionsgrundsætningen TfS H Haugland H: Det forhold, at selskabets virksomhed i den væsentlige ville bestå i udbud, som kun kunne opfyldes af den pågældende selv, adskilte ikke virksomheden afgørende fra anden virksomhed, Udgangspunkt: Al erhvervsvirksomhed, der civilretligt kan udøves i selskabsform kan også skatteretligt udøves i selskabsform med selskabet som rette indkomstmodtager. Skat har måtte anerkende FIFA-fodboldspilleragent (TfS LR og udgivelse af lærebøger (TfS H), racerkører mv.

15 Lønmodtagerselskaber Ikke alle sluser er åbne Afgørende er her kriterierne i PSL CIRK nr. 129 af , pkt : begrebsbestemmelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Lønmodtagere kan ikke vilkårligt overføre indkomst fra personlige ydelser, som ellers ville være en lønmodtagerydelse Betyder dog ikke, at selskabsstiftelsen er en nullitet blot skal indkomsten ikke henføres hertil. Konsekvens: forhøjelse af personlig indkomst og indskud i selskabet - dobbeltbeskatning

16 Bestyrelseshonorarer I visse tilfælde har den skatteretlige accept strakt sig længere end, hvad der følger af civilretten Henførsel af honorar til advokat- og virksomhedskonsulentselskaber TfS LR: Virksomhedskonsulent, hvor bestyrelsesarbejdet var integreret med udførelsen af konsulentvirksomheden. TfS TSS: Advokat uanset at personligt ansvar Udgangspunktet er dog fortsat, at bestyrelseshonorar er en personlig aktivitet, jf. SKM SR

17 Rette indkomstmodtager Direktørselskaber Outsourcing af ledelsesfunktionen Interesseforbundne direktørselskaber overførsel af tidligere lønmodtagerfunktioner UfR H Bohart (tilsidesættelse) TfS H (tilsidesættelse) Rette indkomstmodtager / realitetsfortolkning

18 Uafhængige direktørselskaber Situationer, hvor der alene er en enkelt hvervgiver. TfS Ø: Anerkendt for tidligere økonomidirektør TfS H Konsulentopgaver for sommerhusudlejningsbureau ikke anerkendt På trods af, at selskabet havde andre opgaver og to ansatte H lagde vægt på» Ikke nærmere afgrænset arbejde, karakter af fuldtidsarbejde med centrale ledelsesopgaver, instruktionsbeføjelse, fast månedlig gage, udlejningsbureauet afholdt alle omkostninger. SKM BR Ikke muligt for en direktør at overføre indkomst til holdingselskab

19 Rette indkomstmodtager Rådgiverselskaber Stigende praktisk interesse Opsparing af overskudsandel i personlige holdingselskaber Almindelige kriterier for bedømmelse af rette indkomstmodtager TfS Ø Arthur Andersen Overdrage I/S andele til personlige A/S er Anerkendt, idet ubestridt at man kan udøve erhvervsvirksomhed som statsautoriserede revisorer gennem A/S og hæftelsesbegrænsning Derfor skatteretlig realitet SKM SR, SKM SR og SKM SR Rette indkomstmodtager for fakturering af datterselskaber for konsulentopgaver Tillagt vægt, at erhvervsmæssig aktivitet, minoritetsanpartshavere, afregning på markedsvilkår

20 Rette indkomstmodtager Anden indkomstflytning SKM H Allokering af lejeindtægt fra udlejning af reklameplads på fast ejendom Ikke dokumenteret at udenlandsk selskab var rette indkomstmodtager

21 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet

22 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Selskabsdeltagers kapitalafkast Forudsætter kapitalindskud Selvstændigt skattesubjekt Egenkapital vs. fremmedkapital (gæld) Kapitalindtægter Løbende udlodninger og udbyttebetalinger, der udbetales af det optjente overskud og som udloddes til selskabsdeltagerne i forhold til deres indskud. Kapitalgevinster Formueforøgelse eller formueformindskelse. Afståelse

23 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Udbytte Beskatning (investor) SL 4 LL 16 A (LL 16 B) Selskaber SEL 13, stk. 1, nr. 2 og 3 Personer PSL 3, 4, 4a og 8a Fradrag (udsteder) Ingen hjemmel Aktieavancer Beskatning (investor) ABL Selskaber ABL 8, 9 og 10 og som noget nyt iværksætteraktier, ABL 4 C (jf. L 49) men her ingen undtagelse for udbytter Personer ABL 12 m.v. Personer PSL 3, 4, 4a og 8a Personer: Investeringsselskaber, ABL 19

24 Kapitalafkast - dobbeltbeskatningsprincippet Dobbeltbeskatning (økonomisk) Udbytte Holding Udbytte Udbytte Selskab Selskab

25 Udbyttebegrebet

26 Udbyttebegrebet Regelgrundlag SL 4 samt LL 16A og 16B SL 4, litra e Som udbyttet af aktier og andelsbeviser skal anses alt, hvad der af vedkommende selskab er udbetalt aktionærer eller andelshavere som en del af det af selskabet i sidste eller i tidligere regnskabsår indtjente overskud, hvad enten udbetalingen finder sted som dividende, som udlodning ved selskabets likvidation eller lignende eller ved udstedelse af friaktier. LL 16 A, stk. 2 Til udbytte henregnes: 1) Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Enhver udlodning af udbytte og øvrige formueaktiver, formuefordele m.v. som tilfalder selskabsdeltageren i kraft af status som selskabsdeltager i en juridisk person SL 4e vs. LL 16 A (SKM HR/TfS 2004, 482 samt TfS 2003, 136 Ø)? Fondsbørsvekselerernes Garantiforening og Vandværk Retskrav (andel af selskabets formue)

27 Udbyttebegrebet Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Subjekt (modtager) Aktuelle aktionærer eller andelshavere» Aktionær - ejendomsret til aktien (selskabsdeltager)» Aktuel aktionær på tidspunktet for deklarering af udbytte (hvorfor?) SKM LSR» Dvs. ejeren af aktien på udlodningstidspunktet Udlodningsobjekt - alt Kontanter Formuegenstande» Værdiansættelse objektiv eller subjektiv (nytte)?» Særligt om værdiansættelse for hovedaktionær (person) Rådighed over bil, sommerbolig, lystbåd eller helårsbolig Andre økonomiske fordele Udlodningsform Deklareret udbytte (dividende) Maskeret udbytte

28 Udbyttebegrebet Udbytte eller aktieavance Likvidationsprovenu? Nedsættelse af aktiekapitalen? Salg til udstedende selskab?

29 Udbyttebeskatning

30 Udbyttebeskatning Skattepligtigt udbytte eller ej SL 4 ingen andelsret LL 16 A Udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer (SEL 1 vurdering) Udbytte Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere Ikke-udloddet minimumsudlodninger (fra : minimumsindkomsten) efter LL 16 C

31 Udbyttebeskatning Skattefrit udbytte efter LL 16 A, stk. 4 Friaktier og friandele Modtagelsen er skattefri, da der ej overføres nogen økonomisk fordel Ved senere afståelse - ABL Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter SEL 5 B, stk. 4 Kun personer: Skattefri del fra udlodninger fra udloddende foreninger (investeringsinstitutter med minimumsindkomst) for så vidt angår den del, der hidrører fra foreningens blåstemplede obligationer (overgangsregel). Skattefriheden gælder dog ikke, hvis modtageren af udlodningen omfattes af KGL 13 (næring)

32 Udbyttebeskatning Udbytte eller aktieavance Likvidationsprovenu Nedsættelse af aktiekapitalen Salg til udstedende selskab

33 Udbyttebeskatning Likvidationsprovenu Likvidationsprovenu modtaget forud for kalenderåret hvori selskabet endeligt opløses HR: Udbytte U: Dispentationsadgang til beskatning efter ABL jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 2 U: LL 16 A, stk. 3, nr. 3. (Næringsaktionærer og opfylder betingelse for at være datterselskabs-/koncernselskabsaktier) Likvidationsprovenu modtaget i kalenderåret hvori selskabet endeligt opløses HR: ABL jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 1. U: Hvis udbyttemodtager er et moderselskab beliggende i ikke-eu/eøs eller ikke-dbo-land (ejer mindst 10%), LL 16 A, stk. 3, nr. 1 U: Udbyttemodtager ejer mindre end 10 pct. af kapitalen, har kontrol efter LL 2 og er hjemmehørende uden for EU/EØS eller et DBO-land, se LL 16 A, stk. 3, nr. 1. U: Modtager er en fysisk person, der er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse U: Udlodning op til ophørsårets minimumsudlodning, fra udloddende, aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes efter ABL 21, stk. 2, jf. LL 16 A, stk. 2, nr. 2 U: LL 16 A, stk. 3, litra d: Hvis det modtagende selskab ejer skattefri porteføljeregler efter ABL 4 C, og vise andre betingelser er opfyldt (særlig værnsregel)

34 Udbyttebeskatning Nedsættelse af aktiekapitalen Nedsættelse UDEN udlodning udgør ikke hverken en afståelse eller udbytte Nedsættelse MED udlodning HR: Udbytte, hvis ikke under likvidation jf. LL 16 A, stk. 2, nr. 1 U: Tilladelse (kun ved aktivitetsnedgang), LL 16 A, stk. 3, nr. 2 litra b. U: Næringsaktionærer der opfylder betingelse for at modtage skattefrit udbytte jf. LL 16 A, stk. 3, nr. 3

35 Udbyttebeskatning Salg til udstedende selskab m.v. HR: Udbytte jf. LL 16 B Undtagelser: LL 28 og medarbejderen ikke er hovedaktionær Salg af aktier til udstedende selskab i likvidation i ophørskalenderåret medmindre: Modtager ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen og udlodning omfattes af SEL 2, stk. 1, litra c. Modtager ejer mindre end 10 pct. af kapitalen og udlodning omfattes af SEL 2, stk. 1, litra c, og modtager har kontrol efter LL 2. Det gælder ikke dog ikke hvis frafald efter M/D eller DBO såfremt datterselskabsaktier. Modtager er en fysisk person, der er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse 16 B, stk. 2, litra d): Særlig værnsregel for skattefri porteføljeaktier (Ligesom ved 16 A). Næringsaktier der opfylder betingelse for at modtage skattefrit udbytte Investeringsselskabsbeviser (ABL 19) og investeringsforeningsbeviser Børsnoteret selskab medmindre vælger udbyttebeskatning (efter stk. 3) Tilladelse

36 Udbyttebeskatning Selskaber skattefrit SEL 13, stk. 1, nr. 2 Modtager: SEL 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b Også faste driftssteder såfremt subjekt er hjemmehørende i et land medlem af EU/EØS/Færøerne/Grønland/DBO. Udlodder: SEL 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d, 2 i, og 3 a-5b eller i udlandet Kun datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Dog ikke hvis fradrag for udlodder, medmindre omfattet af moder- /datterselskabsdirektivet Samme ved fradrag på lavere niveau uden beskatning

37 Udbyttebeskatning Selskaber skattefrit SEL 13, stk. 1, nr. 3 Egne aktier Modtager SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f og 2 h. Også faste driftssteder såfremt subjekt er hjemmehørende i et land medlem af EU/EØS/Færøerne/Grønland/DBO.

38 Udbyttebeskatning Personer SL 4 Personlig indkomst PSL 3 LL 16 A Udg. kapitalindkomst PSL 4, stk. 1, nr. 4. Institutions-/kooperationsbeskattet Men oftest aktieindkomst - PSL 4a SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h eller 4, eller hjemmehørende i udlandet, dog ikke investeringsselskaber efter ABL 19. Dele af udlodninger fra Investeringsselskaber LL 16 C 27/42 pct. Visse naturaludlodninger til hovedaktionær personlig indkomst Selskaber Almindelig selskabsindkomst

39 Maskeret udbytte og indskud

40 Maskeret udbytte og indskud Udbytte Deklareret vs. maskeret Selskabsretlige udlodninger Andre økonomiske fordele i kraft af status af selskabsdeltager f.eks. Overbetaling af hovedaktionær Overdragelser af aktiver under handelsværdien (rabat)/køb til overpris Afholdelse af udgifter i selskabsdeltagerens interesse Bolig til rådighed Tvivlsomme udlodninger Osv. Maskeret udlodning: Begunstiger aktionæren og selskabets status forringes (indkomstvirkning) Kan kun anses for at være opnået i kraft af aktionærindflydelsen (udbytte) Afviger fra almindelige forretningsmæssige dispositioner (usædvanligt indhold)

41 Maskeret udbytte og indskud Regelgrundlag Begunstigelse af selskabsdeltager (økonomisk fordel) LL 16 A Direkte eller indirekte Har passeret aktionærens økonomi (rådet over) F.eks. private udgifter, gaver m.v. Udgift afholdt i selskabsdeltager eller selskabets interesse også betydning for fradrag F.eks. Afståelser til underpris /overpris TfS 1990, 367 Ø (hovedanpartshavers ekskone) og TfS 1999, 463 H (køb af ejendom fra ægtefælle) Hvad med LL 2? Udloddende selskab Hovedaktionær m.v. LL 2 EBL 3 (fast ejendom) ABL 31 (aktier) KGL 34 (kursgevinster) AFL 40, stk. 6, jf. 49 (genvundne afskrivninger)

42 Maskeret udbytte og indskud Salg til underpris/overpris 3 situationer 1 2 Selskab A Selskab B 3

43 Maskeret udbytte og indskud Overbetaling af hovedaktionær m.v./manglende betaling LSRM 1983, 91 Bestyrelseshonorar Løn til datter og søn UfR 1963, 970 H Tantieme UfR 1975, 215 H Direktørløn TfS 2004, 314 (manglende betaling) Selskab stillet til rådighed for selskabsdeltagerens søn

44 Maskeret udbytte og indskud Overdragelser Fast ejendom Driftsmidler Goodwill Fordringer (nødlidende) Etc. A B SKM HR (SKM ØLR) A og B er brødre og B er samtidig direktør i Selskab Salg af 50 pct. af anpartskapitalen Holding Selskab Salg af 50 pct. af anpartskapitalen

45 Maskeret udbytte og indskud Afholdelse af udgifter i selskabsdeltagerens interesse SKM VLR Beskatning af selskabsdeltager efter LL 16 A af beløb, som tilkom kæresten, da selskabsdeltageren (eneanpartshaver) havde overladt hele dispositionsretten i selskaberne uden kontrol til kæresten. SKM BR Et selskab havde foretaget indbetalinger til en fodboldklub mod andel i et eventuelt provenu, hvis to navngivne spillere blev solgt inden for kontraktperioden SKM BR Reception afholdt i anledning af sagsøgerens 50 års fødselsdag Se også TfS 1993, 21 V SKM BR Et selskab havde afholdt udgifter til repræsentation på henholdsvis kr og kr i indkomstårene 2004 og Beløbene var anvendt til indkøb af bl.a. Louis Vuitton-tasker, Rolex-ure, krystalsæt og billetter til VM i fodbold.

46 Maskeret udbytte og indskud Bolig til rådighed SKM BR A var ejer af 75 pct. af anpartskapitalen i et selskab, som havde betalt hans udgifter til bolig i England SKM LSR (udleje af bolig til datter (markedspris) maskeret udlodning) Et selskab udlejede en lejlighed til hovedaktionærens datter til markedslejen. SKM SR Spørger erhvervede i forbindelse med sin pensionisttilværelse et hus i Hua Hin i Thailand. Da fast ejendom i Thailand ikke kan ejes af udlændinge, er det sædvanligt af rent formelle årsager, at den faste ejendom ejes gennem et lokalt thailandsk selskab. Dette lokale thailandske selskab ejes med 51% af thailændere og resten af den pågældende udlænding. SKM ØLR (SKM BR) Appellanten solgte ejendommen, som han hidtil havde beboet, til selskabet i 1999, hvorpå han blev tilmeldt en anden adresse i folkeregisteret, og i 2004 købte appellanten ejendommen tilbage fra selskabet og fik igen folkeregisteradresse på ejendommen. Der var indgået lejekontrakter med forskellige personer, der havde beboet dele af ejendommen.

47 Maskeret udbytte og indskud Tvivlsomme udlodninger SKM HR Et af appellanten stiftet selskabet havde ubestridt udeholdt indtægter hidrørende fra salg af biler i sit første regnskab. SKM ØLR A og B ejede hver med 50 % anparterne i H1 Murerfirma ApS. Primo 2000 udførte selskabet arbejde for to kunder i forbindelse med udbedring af stormskader for i alt kr ,00. Beløbet indgik ikke i selskabet men blev hævet af B. SKM BR Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at den udholdte omsætning ikke var tilgået hovedanpartshaveren som maskeret udbytte, jf. ligningslovens 16 A. SKM BR Det af SKAT beregnede resultat blev anset for maskeret udbytte (luksusbiler) til sagsøgeren, da midlerne ikke var til stede i selskabet på opløsningstidspunktet.

48 Samspil med selskabsloven

49 Kreditaktier Selskabsret Begrænset indbetaling af selskabskapitalen SL 33 Kun krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs, dog en mindste indbetaling på kr. Den tegnede kapital udestår som personlig fordring på tegneren og kan indkaldes på anfordring. Fuld stemmeret på kapitalandele selvom en del heraf ikke er indbetalt (forudsat at restbetaling ikke er indkaldt).

50 Kreditaktier Skatteret Krav om forretning? Principielt krav om forretning, hvis der er tale om en hovedaktionær eller et koncernselskab, jf. LL 2. Ellers ikke hjemmel til at kræve forrentning, jf. TfS H Kursgevinst på gælden for selskab? Nyt KGL 24 A (L 84): Gevinst og tab på sådanne fordringer medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afståelse af kapitalandel Aktieavancebeskatning uanset om kapital er fuldt indbetalt eller ej Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for kapitalandele, hvor kapitalen er delvist indbetalt, er uanfægtet heraf

51 Kreditaktier Nedskrivning af fordring på en kapitalejer vedrørende ikke-indbetalt selskabskapital Nedsættelse af anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et tilsvarende beløb. Gælder der et skatteretligt solvenskrav? SKM SR: Skatteministeriet mener derfor, at det er nødvendigt at opstille en forudsætning om, at de nye anpartshavere i B-klassen er solvente på tegningstidspunktet, når de nye regler i selskabsloven om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen benyttes i forbindelse med generationsskiftemodellen. Selskabsret?» Ingen undersøgelsespligt- går skatteretten videre?

52 Ejeraftaler skævdeling af udbytte Selskabsret Ejeraftaler er ikke bindende for selskabet Aftaler om skævdeling af udbytte skal være vedtægtsbestemt Kapitalejer har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter, jf. SL 1, stk. 2. Ikke accepteret, at udbytte afhænger af kapitalejers omsætning med selskabet.

53 Ejeraftaler skævdeling af udbytte Skatteret Kapitalejer har erhvervet ret til udbytte som vedtægterne giver ret til, uanset at der gives afkald på generalforsamlingen, jf. UfR H. Generelt kan beskatning undgås ved forudgående blanke indkomstafkald. Forskel på konkret og generelt afkald Kan ejeraftaler opfylde dette eller skal der vedtægtsbestemmelse til? Overvejende synspunkt: Hidtidig praksis om skævdeling kan videreføres efter selskabsreformen. Forudsætter civilretligt gyldigt afkald. Saglige grunde, herunder forandret arbejdsdeling.

54 Supplerende synspunkt Udbytte i skattemæssig forstand forudsætter efter LL 16 A en aktuel aktionær. Kun aktierettigheder og ikke aftalerettigheder. Dvs: accept af skævdeling, men skævdelte beløb er ikke udbytte med mindre skævdelingen fremgår af vedtægterne Vil flytning af skævdeling medføre en afståelsesbeskatning, idet den eksisterende aftale ikke er bindende for selskabet?

55 Stemmeløse aktier Selskabsret Stemmeløse kapitalandele (gen-)indføres for nye aktier ( 46). Påtænkt anvendt over for medarbejdere eller i forbindelse med generationsskifter. Alternativ til erhvervsobligationer. Stemmeløse kapitalandele anses ikke som repræsenteret kapital på generalforsamlingen, medmindre selskabets vedtægter fastsætter andet.

56 Stemmeløse aktier Skatteret Stemmeløse aktier kan i større udstrækning anvendes i forbindelse med skatteretlig strukturering, hvor formel aktiebesiddelse er nødvendig (e.g. opnåelse af datterselskabsaktiestatus). Rejser spørgsmål, hvorvidt der er tale om aktier eller gæld eller noget tredje? Dansk ret: selskabsretlige formaliteter opretholdes i skatteretlig henseende. Se dog SKM SR og SKM SR begge med en meget vidtgående omkvalificering af udbytte til løn.

57 Aktieklasser Selskabsret Ophævelse af kravet om, at stemmeværdien af visse aktier ikke må overstige 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse. Mulighed for degressiv eller progressiv ejerandel. Eksempler (Bem. L 170, ad 46): Aktier med højere eller lavere stemmeværdi end andre aktier eller nominelle aktier med samme værdi, herunder stemmeløse aktier med eller uden repræsentationsret. Aktier, hvor stemmeretten forhøjes i forhold til besiddelsestid (anciennitetsaktier eller loyalitetsaktier). Aktier med økonomiske særrettigheder. Præferencestilling, f.eks. fortrinsret til udbytte. Non-voting cumulative convertible preference shares

58 Aktieklasser Skatteret Anvendelse af aktieklasser Generationsskifter? A/B klasser til finansiering for junior Forøge formelt ejerskab til kapitalen i et selskab så visse ejerskabskrav mødes. Aktier med gældens karakteristika (hybrid finansiering) tax arbitrage Tracking shares?

59 Ændring af aktieklasser Skattemæssig risici Opdeling/ophævelse Afståelse (fuld) Identitetsændring Forudsætter, at der sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer Nystiftelser/eneaktionær? Uklarhed, men konkret vurdering Indhold af ændringerne (identitet før/efter) Aktionærkredsens sammensætning (få/mange) Bevæggrunde (skattemæssigt, økonomisk etc.) Generationsskifte (TfS 1989, 7 - Støvsugersagen) Forskydning af udbytte Etc. Vedtægtsændringer, der medfører en forskydning af aktionærernes økonomiske rettigheder, vil normalt være en så væsentlig indholdsmæssig ændring, at disse tilfælde skattemæssigt vil være at sidestille med afståelse. TfS 1989, 536 LR (få anparter fik ret til udbytte - samtlige anparter ansås for afstået) TfS 1989, 7 SR Ændring af stemmerettigheder (forvaltningsmæssige beføjelser)? TfS 1985, 170 LSR TfS 1992, 345 LR Men dog TfS 2007, 656 SR/SKM SR (kritiseret)

60 Ændring af aktieklasser SKM SR Aktiekapital opdelt i A og B klasser A: unoterede B: noterede Stemmeret 10:1 (A:B) B har fortrinsret til udbytte op til en vis procentdel samt dækkes forud i tilfælde af likvidation I øvrigt intet interessefællesskab Påtænkt Sammenlægning til én aktieklasse Dog vil A-aktierne, hvor der ejes mere end 10 pct. være tillagt en ret til at udpege et bestyrelsesmedlem Udligning af de forskellige formuefordele Sker i forbindelse med nødvendige kreditfaciliteter fra Bank (tvingende nødvendig) Afståelse?

61 Kjeld Bergenfelt Partner, Head of Financial Services Industri LL.M. & HD(f) CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER AGENDA Hybride finansieringsinstrumenter, hvad og hvorfor? Fordringer, gæld og renter Beskatning Kvalifikation Aktier og udbytter Beskatning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere