Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010"

Transkript

1 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

2 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer i selskabsreformen Lovændringer som følge af selskabsreformen Konklusion 2

3 Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret

4 Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Selskabsret og skatteret udgør en væsentligt del af det praktiske samspil mellem skatteret og civilret Selskabsretten bidrager med faktum til skatteretten Selskabsretlige begreber indgår ofte som retsfaktum i mangel af selvstændige skatteretlige begrebsdannelse Selskabsretlige dispositioner anerkendes generelt i skatteretten, idet den formbundne natur udtrykker dispositionens realitet og dermed som udgangspunkt ikke kan tilsidesættes Selskaber kan ikke være nulliteter Kapitalforhøjelser og nedsættelser skal anerkendes, jf. TfS H Finwill Skat mener ikke dette gælder fsva. udbytte, jf. TfS SR Hvordan spiller skatteretten ind på selskabsretten? 4

5 Skatteretlige effekter af hovedelementer i selskabsreformen 5

6 Generelt om selskabsreformens påvirkning på skatteretten Reformen ændrer ikke grundlæggende på forholdet mellem skatteret og selskabsret. Moderniseringen indebærer dog, at en række skatteretlige forhold bør overvejes nærmere. 6

7 Stiftelse med fremadrettet virkning Selskabsret Mulighed for at stiftelsen først har virkning på et senere tidspunkt end stiftelsesdokumentets underskrivelse (SL 40, stk. 3) Skatteretlig konsekvens I skatteretlig henseende er det absolutte udgangspunkt, at selskabers skattepligt indtræder fra stiftelsen, jf. SEL 4, stk. 1 Stiftelsen må i skatteretlig henseende være det udskudte virkningstidspunkt, idet stiftelsen først har virkning herfra. Uanset at selskabet faktisk er registreret (registrering er skattepligtsbetingelse, jf. SEL 1, stk. 1, nr. 1.). Muligheden for stiftelse med tilbagevirkende kraft bevares, jf. SEL 4, stk. 4, for virksomhedsomdannelser, SEL 4, stk. 5 for datterselskabsstiftelse og VOL 2, stk. 1, nr. 6 for skatteneutrale virksomhedsomdannelser. 7

8 Omgørelse af selskabsstiftelser Selskabsret SL 41: Retssubjektivitet ved registrering. Skatteret Hidtil tilladt at gennemføre skatteretlig omgørelse af kapitalselskaber, jf. TfS LR. Bemærkningerne til SL 41: der [kan] ikke ændres på grundlaget for stiftelsen. Det skal i den forbindelse fastslås, at stiftelsen af et kapitalselskab ikke efterfølgende kan tilsidesættes, eksempelvis som led i en skatteretlig omgørelse. Derfor ikke omgørelse, hvis aktiver indskudt i selskabet skal tilbageføres til stifterne, uanset skatteretlig hjemmel i SFL 29. Uklart, om Skat vil tillægge dette betydning i lyset af udtalelsen i TfS LR, hvor det nævnes, at de selskabsretlige spørgsmål ikke henhører under Skat s kompetence. 8

9 Hjemsted og flytning heraf Selskabsret Krav om oplysning af hjemsted i selskabets vedtægter ophæves (ny SL 5) Dvs. fortsat krav om dansk hjemsted. Men ikke specifik angivelse af hjemstedskommune. Skatteret Indregistreret selskab er skattepligtigt til Danmark, jf. SEL 1, stk. 1, nr. 1. Illustration - TfS SR Bestyrelse i DK ApS flyttes til Schweiz. Bestyrelsen træffer alle beslutninger og bor i Schweiz. E&S meddelt, at der ikke er noget til hinder for at ledelsen i et DK A/S eller ApS har sæde i et andet land, uanset vedtægtsmæssigt hjemsted i DK. Derfor fortsat DK indregistreret selskab. E&S nævner ikke praksis om, at selskabets ledelse skal kunne kontaktes på den angivne 9 adresse.

10 Hjemsted og flytning heraf Spm. 1: Er selskabet fortsat fuldt skattepligtigt til DK, men kan DK alene beskatte de indkomster som DK efter DBO er tillagt beskatningsretten til? SKAT: ApS fortsat fuld skattepligt til DK, jf. også TfS H Lægger vægt på selskabsretlig bedømmelse Hvis dobbeltdomicil, så løses situationen efter DK-CH DBO art. 4, stk. 3. Spm 2: Vil fraflytning udløse ophørsbeskatning? Ja, jf. SEL 5, stk. 7. MEN, konkret uden betydning, idet selskabets væsentligste aktiv var en kontantbeholdning, som ikke er skatterelevant. 10

11 Hjemsted og flytning heraf Grænseoverskridende hjemstedsflytning Der er ikke indført generel adgang til grænseoverskridende hjemstedsflytning (fortsat mulighed for SE og SCE-selskaber). EU-harmonisering afventes 11

12 Begrænset indbetaling af selskabskapitalen Selskabsret Begrænset indbetaling af selskabskapitalen (min. 25%, jf. SL 33) Skatteret Udgør den manglende indbetaling en fordring/gæld? Ja, jf. bemærkningerne til SL 33: I stedet for fuld indbetaling, som kræves efter gældende ret, vil enten en del eller hele selskabskapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren. Gælder også i skatteretten Krav om forretning? Principielt krav om forretning, hvis der er tale om en hovedaktionær eller et koncernselskab, jf. LL 2. Ellers ikke hjemmel til at kræve forrentning, jf. TfS H Bem. til SL 33: Selskabet kan afskrive fordringen i overensstemmelse med de gældende regler i skattelovgivningen Giver ingen mening! Betyder det, at eventuelt tab for selskabet ved uerholdelighed kan fradrages som et kurstab? 12

13 Begrænset indbetaling af selskabskapitalen Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for kapitalandele, hvor kapitalen er delvist indbetalt L 202, 2009, Bilag 58, svar til Kromann Reumert: Det bemærkes, at muligheden for at lade en del af aktiekapitalen udestå som en personlig fordring på kapitalejeren indgår som en del af det af økonomi- og erhvervsministeren fremsatte forslag til en ny lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. L 170. Der er ikke i den forbindelse sket ændringer i de skattemæssige regler. De skattemæssige konsekvenser af at udnytte den selskabsretlige mulighed vil derfor bero på en konkret ligningsmæssig vurdering af de gældende skattemæssige regler. Jeg kan dog i den forbindelse henvise til min kommentar til det modtagne høringssvar fra Advokatanpartsselskabet Bent Stamer. I kommentaren redegøres der for, at det ikke vil have betydning for den skattemæssige kvalifikation af aktier som enten datterselskabsaktier eller porteføljeaktier, om aktiekapitalen er fuldt indbetalt, eller om den foreslåede selskabsretlige adgang til at lade en del af kapitalen udestå er udnyttet. Derfor også betydning i forhold til andre ejerskabskrav, herunder kontrol, bestemmende indflydelse mv. Består der en fordring samtidig med at aktierne anses for anskaffet. Uafklaret med hensyn til anskaffelsessum og tidspunkt Senest FSR s spm. til SKM til L 202, p. 20: FSR beder SKM om at bekræfte, at både anskaffelsessum og tidspunkt for aktierne skattemæssigt er upåvirket af, om der sker en fuld eller delvis indbetaling af den tegnede kapital? 13

14 Egne kapitalandele Selskabsret Ophævelse af 10%-grænsen Skatteret Nye skatteregler vedrørende egne aktier fra ABL 10: Gevinst og tab på egne aktier er skattefrie, uanset om mere eller mindre end 10% og uanset om næringsaktier. Egne aktier anses i forhold til flere skatteregler for at være retligt suspenderede og skal følgelig ikke medregnes som aktier ved eksempelvis ejerandele (tynd kap, CFC, TP mv. Se herom LV S.I.2.2.). Egne aktier kan formentlig forøge risikoen for at falde under anvendelsesområdet af de givne værnsregler, idet egne aktier fragår ved vurderingen af om kontrol foreligger.. 14

15 Selvfinansiering Selskabsret Økonomisk bistand med et kapitalselskabets egne midler (SL 206 ff) Mulighed for selvfinansiering, bl.a. hvis: Den økonomiske bistand etableres på sædvanlige markedsbetingelser især hvad angår rente, sikkerhedsstillelse og vurdering af kreditværdighed. Skatteret Hvis overdragelse til tredjemand, som er koncernforbundet med selskabet eller nærtstående til hidtidige kapitalejere, følger ovenstående betingelser allerede af gældende skatteregler, jf. LL 2 Der skal således ske forrentning på markedsmæssige vilkår og betaling for sikkerhedsstillelse 15

16 Aktionærlån Selskabsret Forbuddet opretholdt (SL 210) trods forslag om at lempe herpå. Udvidelsen af kredsen af moderselskaber der må optage lån (SL 211) OECD s klasse 0 og 1 Skatteret Ulovlige aktionærlån anerkendes også i skatteretlig henseende og skal forrentes på markedsvilkår. I LV S.F , angives det, at den selskabsretlige rentesats skal anvendes ved rentefiksering ved et ulovligt aktionærlån, idet der henvises til ASL 115 og ApSL 49 og den heri anførte rentesats. Faldet bort: Forslag til LL 16 E: Lån skulle behandles som udbytte, hvis låntager er aktionær og som yderligere vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, hvis lån til ledelsesmedlem. 16

17 Ejeraftaler Selskabsret Ejeraftaler er ikke bindende for selskabet Aftaler om skævdeling af udbytte skal være vedtægtsbestemt Kapitalejer har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter, jf. SL 1, stk. 2. Ikke accepteret, at udbytte afhænger af kapitalejers omsætning med selskabet. Skatteret Kapitalejer har erhvervet ret til udbytte som vedtægterne giver ret til, uanset at der gives afkald på generalforsamlingen, jf. UfR H. Generelt kan beskatning undgås ved forudgående blanke indkomstafkald. Kan ejeraftaler opfylde dette eller skal der vedtægtsbestemmelse til? Vil flytning af skævdeling medføre en afståelsesbeskatning, idet den eksisterende aftale ikke er bindende for selskabet? 17

18 Stemmeløse aktier Selskabsret Stemmeløse aktier genindføres i A/S-regi (SL 46) Skatteret Stemmeløse aktier kan i større udstrækning anvendes i forbindelse med skatteretlig strukturering, hvor formel aktiebesiddelse er nødvendig (e.g. opnåelse af datterselskabsaktiestatus). Alternativ til erhvervsobligationer. Rejser det centrale spørgsmål, hvorvidt der er tale om aktier eller gæld eller noget tredje? Store forskellige internationalt. Dansk ret: selskabsretlige formaliteter opretholdes i skatteretlig henseende. Dvs. gode muligheder for at anvende stemmeløse præferenceaktier. 18

19 Aktieklasser Selskabsret Fastholdelse af vide rammer for kapitalejernes indretning Moderniseringsudvalgets betænkning, 2009, p. 175: Finansielle instrumenter udstedt af selskaber som led i deres finansiering kan ikke betragtes som et enkelt valg mellem enten erhvervsobligationer eller aktier, men derimod udgør en bred vifte af forskellige instrumenter...selskabslovgivningen bør afstå fra at lægge hindringer i vejen for den investeringsbeslutning, som selskabet og dets investorer ønsker at træffe. Lovgivningen bor således give størst mulig fleksibilitet. Eksempler (Bem. L 170, ad 46): Aktier med højere eller lavere stemmeværdi end andre aktier eller nominelle aktier med samme værdi, herunder stemmeløse aktier med eller uden repræsentationsret. Aktier, hvor stemmeretten forhøjes i forhold til besiddelsestid (anciennitetsaktier eller loyalitetsaktier). Aktier med økonomiske særrettigheder. Præferencestilling, f.eks. fortrinsret til udbytte. Non-voting cumulative convertible preference shares 19

20 Aktieklasser Skatteret Anvendelse af aktieklasser Generationsskifter? A/B klasser til finansiering for junior Forøge formelt ejerskab til kapitalen i et selskab så visse ejerskabskrav mødes. Aktier med gældens karakteristika (hybrid finansiering) tax arbitrage Tracking shares? Skatteretlige risici ved vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan medfører afståelse af en aktie, hvis denne efter en konkret vurdering anses at have en anden identitet Forudsætter, at der sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. Omfatter overvejende økonomiske rettigheder, men kan efter omstændighederne også omfatte forvaltningsmæssige rettigheder. Gælder ikke ved nystiftelser og eneaktionærer. 20

21 Stykaktier Selskabsret Et selskab kan udstede kapitalandele med nominel værdi eller som stykandele eller en kombination heraf (SL 47) Skatteret Kombineret anvendelse medfører forøget behov for opmærksomhed ved avanceopgørelser efter ABL 21

22 Kapital Arven fra 1973 Udbyttegivende gældsbreve (Profit Participating Loans - PPL) Intet nyt selskabsretligt Fortsat ikke endelig afklaring af den skatteretlige behandling volder fortsat problemer i praksis Konvertible obligationer Intet nyt selskabsretligt Anvendelse af selskabsretlig begrebsdannelse i skattelovgivningen? Muligheden for Skat til at anvende supplerende kriterier ved kvalifikationen spørgsmålet på ny aktualiseret i 2008? Meget restriktiv beskatning af konvertible obligationer som ikke længere er neutral i forhold til aktier 22

23 Selskaber med begrænset ansvar Selskabsret Ændring til LEV 3 Desuden en betingelse, at virksomhedsdeltagerne ikke kan modtage udbytte i forhold til deres andel af kapitalen. Skatteret Udelukker LEV 3 selvstændig skattesubjektivitet? SEL 1, stk. 1, nr. 2: skal fordele overskud i forhold til indskudskapital. Måske betydning for selskaber som fordeler overskud efter omsætning med selskaber. Kan måske være omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 2, når blot likvidationsprovenu fordeles på baggrund af kapitalindskud (RR 1970 SM 82) 23

24 Skatteretlige lovændringer som følge af selskabsreformen

25 Nyt koncernbegreb Nyt koncernbegreb i SL 6 Skift fra formel til reelt koncernbegreb - fortolkes i overensstemmelse med IAS 17 og SIC 12. Betydning for sambeskatning mv.: SEL 31 C, stk. 1-7, affattes således:»et selskab, en fond, en trust eller en forening mv. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab.«25

26 Nyt koncernbegreb Væsentligste ændring er, at der kan foreligge en koncern, selvom moderselskabet ikke ejer kapitalandele i dattervirksomheden. Kan medføre betydelig ændringer, jf. Engsig-Sørensen i Den nye Selskabslov, 2009, p. 60. Betydning for de tilfælde, hvor der ikke hidtil har været etableret en sambeskatningskreds grundet det forhold, at der ikke samtidig var kapitalbesiddelse og bestemmende indflydelse. Ses i private equity fonde 26

27 Oplysningspligt lov nr. 516 af SKL 3 A om oplysningspligt for aktionærer ophæves i sin hidtidige form SKAT vil uden omkostninger og i ubegrænset omfang få adgang til Ejerregisteret, herunder historiske data om ejer- og råderet i selskaberne. Skat inddrages i overvejelserne om etablering af Ejerregistrets faciliteter for at sikre de oplysninger om hovedaktionærforhold som i dag modtages via selvangivelsen. Oplysningspligt for andre som ikke er omfattet af indberetningspligten til Ejerregisteret, jf. SL Hovedaktionærer (SKL 6 B) Oplyse om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem det selskab, som den pågældende behersker, og den pågældende selv eller en ægtefælle 27

28 Konklusion Selskabsreformen medfører en tiltrængt modernisering Medfører visse skatteretlige udfordringer som rådgiver bør være opmærksom på. Tillige nye muligheder. Samlet efterlades man med det indtryk, at skatteretten ikke inddrages tilstrækkeligt i overvejelserne Dog ikke noget stort problem i praksis. 28

29 Copenhagen Research Group on International Taxation Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere