Nyhedsbrevet den 1ste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag, den 10. september 2015, kl til kl. ca For tilmelding og yderligere om Gå-Hjem-Mødet, se Vi har sommerferielukket fra 20. til 31. juli 2015 (begge dage inkl.). I den periode vil kun presserende henvendelser, af uopsættelig karakter, blive behandlet af en ferievagt. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer! Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Ny lejelov pr. 1. juli 2015 Stakkels udlejere! - Tilbagebetalingskrav mellem ægtefæller - Slut med 100% finansiering af boligkøb - Benyttelse af sommerhus - Arbejdsgiver har pligt til at forlænge erhvervsuddannelsesaftale ved barselsorlov - Forskelsbehandling af medlemmer i gule fagforeninger. - Nyt fra landbruget: Randzone-afgørelsen og ny retssag om gødningsreglerne - Usikkerhed om Værdiansættelsescirkulæret ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer - Ændring af indestående på klientkonti - Opløsning af sameje mellem ugifte kræver enighed - Erhvervsstyrelsen øger fokus på ulovlige aktionær- og anpartshaverlån - Hvad er betingelserne for at erklære en skyldner konkurs? - Udsigt til nye regler om ansættelsesklausuler

2 Side 2 Så kom den nye lejelov - stakkels udlejer Pr. 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Her er et kort overblik over nogle af de større ændringer i lejeloven: Der indføres pr. 1. juli 2015 en ny Typeformular A9. Det betyder, at man ikke længere må benytte Typeformular A8. Fra 1. juli 2015 kan man ikke længere aftale trappeleje. Igangværende trappelejeklausuler fortsætter til de udløber, hvorefter de ikke kan forlænges. Med den nye lejelov har man fremover lov til at regulere lejen (forhøje) i henhold til nettoprisindekset. Aftale herom skal tilføjes i lejekontraktens 11. Det bliver obligatorisk at foretage ind- og udflytningssyn. Udlejer og lejer skal foretage et fællessyn af lejemålet, både i forbindelse med ind- og udflytning. Lejemålet skal gennemgås rum for rum også udvendigt (hvis det lejede er et hus). Advokatfirmaet Drachmann anbefaler, at udlejer altid, både ved ind- og udflytning, foretager en detaljeret fotografering af lejemålet. Udlejer skal udarbejde ind- og udflytningsrapport, ligesom udlejer skal indkalde lejer skriftligt til synene. Ellers mister udlejer sin ret til at rejse krav om betaling for lejers misligholdelse (mangler) i lejemålet. Begrebet nyistandsat forsvinder, og i lejekontrakter som indgås pr. 1. juli 2015, kan man ikke længere kræve, at lejemålet ved fraflytning skal afleveres nyistandsat (gælder ikke for lejeaftaler indgået før 30. juni 2015). Fra 1. juli 2015 kan man som udlejer alene kræve, at lejemålet skal normalindstandsættes. Hermed menes alene nødvendig maling, hvidtning, tapetsering samt mellemslibning og lakering af gulve. Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte lejemål, hvad der skal foretages af normalistandsættelse. Hvis du har udlejet din ejerlejlighed eller dit hus, og gerne selv vil benytte dette, indføres med den nye lejelov en ret til at kunne opsige lejeren med et varsel på 12 måneder. Før skulle lejeren også opsiges med et varsel på 12 måneder, men lejeren kunne fremsætte indsigelser mod opsigelsen, og derefter skulle boligretten tage stilling til, om opsigelsen var rimelig eller ej. Med den nye lejelov slipper udlejer altså for en retlig prøvelse af, om opsigelsen er rimelig eller ej. Fra 1. juli 2015 er udlejning af sommerhuse ikke længere omfattet af lejeloven. Fremover skal udlejere betale et gebyr på kr , hvis en sag tabes i Huslejenævnet. Det kræver dog, at lejeren får fuldt medhold i sin klage. Klagegebyret for at få en sag behandlet i Huslejenævnet forhøjes til kr. 300, men prisen for at få Huslejenævnet til at fastsætte lejens størrelse, sættes ned til kr Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag, den 10. september 2015, kl til kl. ca For tilmelding og yderligere om Gå-Hjem-Mødet, se Morten Ammentorp Tilbagebetalingskrav mellem ægtefæller Ved landsretsdom af 4. november 2014 tog Østre Landsret stilling til, hvorvidt tilbagebetalingskrav mellem ægtefæller var forældet. Skilsmissesæreje Ægtefællerne oprettede forud for ægteskab ægtepagt, hvorefter der var skilsmissesæreje for hele deres formue ved ægteskabets indgåelse, og hvad de senere hver især måtte erhverve. Delvis indfrielse af realkreditlån i fast ejendom De ejede en ejendom i lige sameje, og deres respektive andel af ejendommen var således en del af deres skilsmissesæreje. Manden indfriede, hvilket blev dokumenteret under sagen, af 2 gange i 2003 og i 2004 delvis realkreditlånet i ejendommen. Tilbagebetalingskrav i forbindelse med separation

3 Side 3 Parterne blev separeret i juni 2013, og manden rejtse, i forbindelse med separationen, krav om, at hustruen skulle tilbagebetale halvdelen af indfrielsesbeløbet. Rettens afgørelse Retten konstaterede, at tilbagebetalingskrav var støttet på den almindelige formueretlige berigelsesgrundsætning, og at tilbagebetaling som følge af de familieretlige forhold først blev aktualiseret, når og hvis parternes ægteskab ophørte, eller den faste ejendom skulle sælges. Derfor fandt retten ikke, at mandens tilbagebetalingskrav rejst i forlængelse af separationen i 2013 var forældet. Hustruen blev derfor forpligtet til at betale halvdelen af indfrielsesbeløbet. Lone Rømø Det er også muligt at få dispensation, hvis en kunde sælger sit hus med tab for at afværge økonomiske problemer, fx grundet arbejdsløshed, og kunden herefter ønsker at købe et billigere hus, som svarer til kundens økonomi. Sanktion ved overtrædelse Hvis pengeinstituttet tilbyder lån i strid med den nye bekendtgørelse, kan Finanstilsynet give et påbud om at ændre praksis eller udstede bøde til pengeinstituttet. Konsekvens De nye regler medfører, at boligkøbere med en svag økonomi vil være udelukket fra at købe huse i de mere attraktive områder, da de ikke har råd til udbetalingen. Advokat Christina Gjervig Iversen Slut med 100% finansiering af boligkøb Fra 1. november 2015 er det ikke længere muligt at købe en bolig med 100% belåning. Køber skal, ifølge en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, selv stille med en passende udbetaling, som er fastsat til 5% af købesummen. Hvis boligen koster , skal køber altså selv have til udbetalingen. Udbetalingen på kr må ikke finansieres ved en samtidigt, nyoprettet kassekredit. Dispensation Der er i visse tilfælde mulighed for at dispensere for reglerne, hvis det er økonomisk forsvarligt. Der kan eksempelvist gives dispensation, hvis der er tale om en studerende, der ikke har haft mulighed for at spare op, men som kan se frem til et job med en høj indtægt. Dette kræver dog dokumentation for et højt rådighedsbeløb beregnet efter et fastforrentet lån, samt at gælden afdrages, så lånet inden for en kortere årrække på 2-3 år er nedbragt til 95% af ejendommens værdi. Benyttelse af sommerhus Uanset hvordan man bruger sit sommerhus, er der nogle helt overordnede regler, man skal kende. Det følger af planloven, at sommerhuse kun må benyttes til sekundær bolig (altså som sommerhus). Sommerhus som helårsbolig Der er dog tre muligheder for helårsbenyttelse af et sommerhus: Konkret dispensation fra kommunen, hvilket oftest sker til ejere af dagligvarebutikker eller ejere af hotellignende virksomhed i sommerhusområdet. Ejendommen blev lovligt benyttet som helårsbolig inden området blev udpeget til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, eller Ejendommen har været ejet i mindst 8 år, og ejer er pensionist, eller ejer er fyldt 60 år og modtager pension. Pensionist defineres nærmere som en person, der oppebærer folkepension, førtidspension, efterløn, flexydelse. Retten til helårsbeboelse gælder tillige ægtefælle eller samlever med pensionisten.

4 Side 4 Hvis ikke en af ovenstående kategorier er opfyldt, må sommerhuset kun benyttes som sommerhus. Sommerhuset må gerne benyttes om vinteren, men brugen er reguleret i planloven. Sommerhusets benyttelse Det fremgår af planlovens 40, at sommerhuse alene må benyttes til kortvarige ferieophold i perioden fra 1. oktober marts. Efter retspraksis må sommerhuse ikke benyttes i mere end 13 uger i vinterperioden. Praksis er ikke helt entydig, så hvis man skal være på den sikre side, skal det ikke benyttes i mere end 7-8 uger. De enkelte perioder sommerhuset benyttes i vinterperioden, må maksimalt have en varighed af 3-4 uger. Derudover skal der tillige være et vist interval mellem de perioder, hvor sommerhuset benyttes formentlig omkring en uge inden ny sammenhængende benyttelse finder sted. Sommerhuset udlejning Såfremt sommerhuset udlejes, skal ovenstående bestemmelser om brugen respekteres, men derudover så skal ejer være opmærksom på, at udlejning ikke må ske erhvervsmæssigt. Erhvervsmæssigt er ikke et fast begreb. Efter retspraksis er det ikke erhvervsmæssigt, at eje 1-2 sommerhuse som udlejes og tillige benyttes privat. Modsat er der ikke tvivl om, at 3 sommerhuse der ikke benyttes privat vil være erhvervsmæssigt. I sidste ende er det op til domstolene konkret at vurdere, om der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller ej. Advokat Michelle Ljungstrøm Arbejdsgiver har pligt til at forlænge erhvervsuddannelsesaftale ved barselsorlov Højesteret har fastslået, at en elev havde ret til at få forlænget sin erhvervsuddannelsesaftale, som udløb under hendes graviditet. Det var desuden arbejdsgivers pligt at søge afklaret, om eleven ønskede at forlænge uddannelsesaftalen. Sagens faktum En gartnerelev blev gravid under sit uddannelsesforløb. Erhvervsuddannelsesaftalen nåede at udløbe, mens eleven var på graviditets- og barselsorlov. Eleven anmodede ikke om forlængelse af uddannelsesaftalen, og arbejdsgiveren tilbød ikke forlængelse, hvilket medførte, at ansættelsesforholdet ophørte. Under retssagen gjorde eleven gældende, at arbejdsgiveren var forpligtet til at forlænge elevens uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven 58. I forlængelse heraf krævede eleven godtgørelse for overtrædelse af erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven. Højesterets dom Tvistlighedsnævnet og Landsretten frifandt arbejdsgiveren for overtrædelserne, hovedsageligt med den begrundelse, at eleven ikke selv havde fremsat anmodning om forlængelse af uddannelsesaftalen. Højesteret kom frem til det modsatte resultat. Højesteret fastslog, at erhvervsuddannelsesloven pålagde arbejdsgiveren en pligt til oplæring af eleven, hvilket medførte en forpligtelse for arbejdsgiveren til at søge afklaret, om der var behov for forlængelse af erhvervsuddannelsesaftalen. Højesteret fandt derfor, at arbejdsgiveren havde overtrådt erhvervsuddannelsesloven samt ligebehandlingsloven. Godtgørelsen for overtrædelse af ligebehandlingsloven blev fastsat til kr., svarende til ca. 2 måneders løn. Dette var en fravigelse af sædvanlig praksis om fastsættelse af godtgørelse, som normalt svarer til minimum 6 måneders løn. Fravigelsen skyldtes betydelig retsusikkerhed omkring erhvervsuddannelsesloven 58. Der blev ikke tilkendt godtgørelse for uberettiget opsigelse efter erhvervsuddannelsesloven, da dette ville medføre dobbelt kompensation for de samme forhold. Bemærkninger Dommen fastslår, at arbejdsgiver som følge af sin oplæringspligt, har pligt til, af egen drift, at søge afklaret, om en elev ønsker en forlængelse af uddannelsesaftalen grundet graviditet. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgivere iagttager denne handlepligt. Desuden viser dommen, at i tilfælde med overtrædelse af både erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven, tilkendes

5 Side 5 der ikke godtgørelse efter begge regelsæt, hvis de kompenserer for de samme forhold. Ved fremtidige overtrædelser må det forventes, at godtgørelsen fastsættes efter sædvanlig praksis, dvs. minimum 6 måneders løn, da den tidligere retsusikkerhed omkring erhvervsuddannelsesloven 58 nu er afklaret med Højesterets dom. Morten Jensen Forskelsbehandling af medlemmer i gule fagforeninger. Store dele af det danske arbejdsmarked er reguleret af områdeoverenskomster, som er forhandlet på plads af medarbejdernes fagforening. Overenskomsterne indeholder de ansættelsesvilkår, som arbejdspladsens medarbejder er underlagt, og udgangspunktet er, at alle medarbejdere kan gøre overenskomstens vilkår gældende, uanset om medarbejderen er organiseret i den fagforening, som har forhandlet overenskomstens vilkår på plads. Det er traditionelt de røde fagforeninger, som forhandler vilkårene med arbejdsgiverforeningerne. Sideløbende med de almindelige, røde fagforeninger finde de gule fagforeninger. De gule fagforeninger er oftest et billigere alternativ til de røde fagforeninger, idet medlemsskabet oftest er billigere. Til gengæld indgår de gule fagforeninger sjældent overenskomster, og har normalt ikke tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Medlemmer i de gule fagforeninger har derfor sjældent bidraget til udarbejdelse og forhandling af den på arbejdspladen gældende overenskomst. Til trods for dette gælder overenskomsten som udgangspunkt lige for medlemmer af røde og medlemmer af gule fagforeninger. Højesterets dom af 4. juni Den hidtidige opfattelse af, at medarbejdere på samme arbejdsplads var ligestillede under overenskomsten, uanset fagforening, er dog blevet nuanceret som følge af Højesterets principielle afgørelse af 4. juni Sagen omhandlede arbejdsgivers ret til at forskelsbehandle medarbejdere, som ikke var organiserede i den forhandlingsberettigede fagforening på området. Sagen drejer sig som om to medlemmer af Det Faglige Hus, der tidligere var ansat i en emballagevirksomhed. Af overenskomsten på området, som var forhandlet af 3F og HK fremgik det, at medlemmer af 3F Industri og HK var berettiget til at modtage sygedagpenge med tillæg af supplerende sygehjælp i tilfælde af sygdom. Medarbejdere som ikke var organiserede i 3F eller HK, kunne alene kræve almindelige sygedagpenge. Både Landsretten og Højesteret traf afgørelse om, at det forhold, at en overenskomst gav bedre vilkår for medlemmer af de forhandlingsberettigede fagforeninger, ikke var i strid med loven om foreningsfrihed. Som følge heraf kunne medarbejdere, som ikke var organiserede i 3F eller HK ikke kræve tillæg af supplerende sygehjælp. Det har således en konsekvens at vælge gule fagforeninger på grund af et lavere medlemskontingent, da det kan medføre dårligere ansættelsesvilkår end hos kollegaer, som er medlemmer i traditionelle fagforeninger. Advokatfuldmægtig Sissel Egede-Pedersen

6 Side 6 Randzone-afgørelsen og ny retssag om gødningsreglerne Randzone-afgørelsen: Den 11. maj 2015 frifandt Retten i Holstebro to landmænd for overtrædelse af randzoneloven ved i efteråret 2012 og foråret 2013 at have tilsået nogle arealer med havre og vårbyg, som er omfattet af randzoneloven. Vandløb omfattet af randzoner I efteråret 2012 og foråret 2013 herskede der stor usikkerhed om den nærmere forståelse af randzoneloven. Det bemærkes i den forbindelse, at kompensationskortet med en foreløbig angivelse af, hvilke vandløb der var omfattet af randzoneloven, i alvorlig grad var behæftet med fejl. Da kompensationsordningen efter landdistriktsordningen bortfaldt som følge af den afgørelse, der blev truffet i Natur- og Miljøklagenævnet den 6. december 2012, opstod der yderligere tvivl om, hvorledes der skulle forholdes med hensyn til loven. Der har, i relation til den første randzonelov, således været mange usikkerhedsfaktorer, og på denne baggrund fandt retten, at der fra de tiltaltes side alene var udvist en så ringe grad af uagtsomhed, at det var betænkeligt at anse de tiltalte for skyldige. Ved vurderingen heraf var det også taget i betragtning, at det fra myndighedernes side blev tilkendegivet, at jordbrugerne kunne regne med, at der ikke ville blive pålagt bøder for det første år og også senere, så længe der var tvivl om, hvor der skulle udlægges randzoner. Retten har endeligt også taget i betragtning, at det relativt hurtigt efter lovens ikrafttræden viste sig nødvendigt at revidere randzonelovgivningen. Dommen er endelig Den 22. maj 2015 oplyste Statsadvokaten i Viborg, at sagen ikke ville blive anket. Det indebærer, at dommen står ved magt. På gerningstidspunktet (2012 og 2013) gjaldt 2012-loven, der blev ændret i I 2014-loven opererer man nu med nogle mere objektivt konstaterbare kriterier i modsætning til loven, hvor kriteriet for, om et vandløb var omfattet, beroede på et konkret skøn. Sagen vedrørte udelukkende om de to landmænd havde overtrådt den dagældende randzonelovgivning. Retten i Holstebro har således ikke taget stilling til, om Randzoneloven er i strid med ekspropriationsretlige grundsætninger eller EUretten. Gødningssagen: Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten med påstand om, at de danske særregler for brug af gødning er ulovlige. Retssagen verserer ved Vestre Landsret. Sagen handler kort om de danske gødningsregler, der bygger på anvendelsen af det økonomiske optimum er i strid med EUretten. De danske regler indebærer, at landmændene maksimalt må gøde omkring 20 pct. under det såkaldte "økonomiske optimum". Den danske metode medfører, at landmændene kun må anvende 80 kilo gødning, når det egentlig ville være økonomisk optimalt at anvende 100 kilo. Ifølge EU-reglerne, nitratdirektivet, fremgår det imidlertid, at medlemslandene i EU skal følge et økologisk ligevægtsprincip. Dette ligevægtsprincip skal sikre, at der er balance mellem, hvor meget kvælstof planterne optager, og hvor meget de tilføres. Det betyder, at landmændene må anvende den mængde gødning, planterne kan optage og ikke mere. På grund af de danske regler undergødsker danske landmænd afgrøderne, og derfor er jorden langsomt blevet udpint, samtidig med at udbyttet er blevet reduceret, og kvaliteten har været faldende. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten

7 Side 7 Usikkerhed om Værdiansættelsescirkulæret ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer I en ny kendelse fra Vestre Landsret af 16. februar 2015 blev det fastslået, at SKAT ikke er bundet af et dødsbos værdiansættelse af 2 faste ejendomme, dette til trods for, at dødsboets værdiansættelse af ejendommen lå inden for +/- 15 % af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 (cirkulærer om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, cirkulære nr. 185 af 17. november 1982), som ind til kendelsen, både i teori og praksis, har været lagt til grund som en sikker og accepteret metode til at fastsætte værdier i dødsboer og generationsskifter, er for nylig (beklageligvis) blevet ophævet administrativt, for så vidt angår værdiansættelse af unoterede aktier og anparter. Der henvises til artikel i Nyhedsbrevet fra 1. april 2015 af advokat Lone Rømø. Værdiansættelsescirkulæret og fast ejendom Værdiansættelsescirkulæret er dog fortsat gældende vedrørende værdiansættelse af fast ejendom. Det betyder, at hvis dødsboets eller parternes værdiansættelse ligger inden for +/-15 % af den seneste offentlige vurdering, skal SKAT acceptere dødboets eller parternes værdiansættelse ved beregning af bo- og gaveafgift. Reglen bliver også populært kaldt for 15 %- reglen. Hidtil gældende praksis Helt tilbage til medio 1980 erne har Skattedepartementet i en afgørelse fastslået, at SKAT ikke har adgang til at lade en fast ejendom vurdere (af en sagkyndig), hvis den fastsatte kontantværdi for den faste ejendom lå inden for +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Skattedepartementet har i den gamle afgørelse lagt vægt på, at reglerne om værdiansættelse af faste ejendomme skulle være let håndterbare, samt at Staten måtte anses for at være nærmest til at bære risikoen for, at den af vurderingsmyndighedens fastsatte kontantejendomsværdi for den faste ejendom eventuelt er for lav. Selv i de situationer, hvor erhververen af den faste ejendom er overdraget i henhold værdiansættelsescirkulæret, og hvor erhververen kort tid herefter videreoverdrager den faste ejendom til højere pris, var det Skattedepartementets opfattelse, at SKAT ikke kunne tilsidesætte en værdiansættelse foretaget i henhold til værdiansættelsescirkulæret. Der var således efter Skattedepartementets opfattelse alene adgang til at få foretaget en (sagkyndig)vurdering, hvor dødsboet eller parternes værdiansættelse ikke overholdt grænsen på +/- 15 % i Værdiansættelsescirkulæret, eller hvor der var sket ændringer af den faste ejendom - det være sig både faktiske ændringer (f.eks. til- eller ombygning) eller retlige ændringer. Ny praksis efter kendelse I kendelsen af 16. februar 2015 fra Vestre Landsret fik SKAT medhold i, at SKAT kunne anmode skifteretten om, at der blev udmeldt en sagkyndig til at foretage vurdering af de faste ejendomme. Dette til trods for, at dødsboets havde overdraget ejendommen inden for intervallet i Værdiansættelsescirkulæret. I kendelsen har Vestre landsret fastslået, at der ikke er en fast administrativ praksis på området for dødsboer. Samtidig udtalte Landsretten dog, at en eventuel fast administrativ praksis på gave-området, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten har dermed lagt op til, at der muligvis gælder forskellige regler for overdragelse i levende live og ved død. Kendelsen medfører, at dødsboer og parter ikke kan vide sig sikre i forbindelse med overdragelser, selvom værdiansættelsen af den faste ejendom ligger inden for intervallet i værdiansættelsescirkulæret, (og der ikke er foretaget tilog/eller ombygninger af den faste ejendom siden sidste offentlige ejendomsvurdering). Kendelsen har derfor unægteligt svækket den ellers siden 1980 erne skabte forudsigelighed og sikkerhed, og dermed er borgernes retssikkerhed blevet ringere. Morten Ammentorp Ændring af indestående på klientkonti Den 26. marts 2015 vedtog folketinget, ved implementering af direktiv om indskydergarantiordninger, at indskydergarantifondens ubegrænsede dækning af indestående på klientkonti ophørte med udgangen af maj 2015.

8 Side 8 Dækningen for almindelige kontohavere vil være uændret på euro. Der er imidlertid en markant ændring af de tidligere særlig beskyttede konti. Fremover vil beskyttelse af klientmidler, som udgangspunkt, være omfattet af netop denne grænse på euro pr. klient pr. pengeinstitut, hvor i opgørelsen medregnes klientens evt. andre indestående i samme pengeinstitut. Der vil dog være en udvidet dækning på op til euro ved indeståender som vedrører transaktioner af fast ejendom, der ikke skal udnyttes erhvervsmæssigt, og for visse erstatninger for forbrydelse mv., er der en udvidet dækning på op til euro i 6 måneder. Lone Rømø Opløsning af sameje mellem ugifte kræver enighed Når to samlevende køber et aktiv sammen, f.eks. en ejendom, opstår der et sameje. Mange samejer går rigtig godt, og uden de store gnidninger løser man de udfordringer, der kan (og vil) opstå, herunder også spørgsmålet om en eventuel opløsning enten ved salg til 3. mand, eller ved at en af ejerne overtager hele ejendommen. Opløsning af sameje Desværre er der også rigtig mange, der må sande, at når et sameje ønskes opløst, så står man fuldstændig på egne ben i forhold til at finde en løsning. Der ingen retsregler, der regulerer, hvordan et sameje mellem to ugifte skal opløses. Den ene ejer kan hverken sætte ejendommen til salg, sælge til 3. mand eller overdrage til sig selv, uden den anden ejers medvirken. Det betyder, at hvis den ene ejer opgiver samejet, stopper sine betalinger og ikke vil medvirke til noget som helst, så har den tilbageværende ejer, når alt sættes på spidsen, to valgmuligheder enten at påtage sig at betale alle udgifterne for ejendommen, eller lade ejendommen gå på tvangsauktion. En tvangsauktion vil medføre, at begge parter vil stå tilbage med en stor gæld dette uanset at den ene part har gjort alle tænkelige forsøg på en fornuftig løsning, men bare ikke har økonomisk mulighed for at betale alle udgifter selv. Manglende betaling Hvis begge parter har en fornuftig økonomi, og ejer andre aktiver end ejendommen, så vil udsigten til en tvangsauktion i de fleste tilfælde få selv de mest genstridige medejere til at finde en løsning, men det sker ofte, at der er stor forskel på, hvordan to ejere berøres af en tvangsauktion. Hvis den ene ejer i forvejen har stor gæld, og er uden udsigt til at blive solvent, så vil kravet efter en tvangsauktion i det samlede billede ikke betyde nær det samme, som for den anden ejer, der måske har andre aktiver i form af opsparing, virksomhed eller lign. Den solidariske hæftelse for gælden betyder, at kreditorerne kan kræve den fulde betaling hos den ejer, der har formue. Opløsningen af sameje hænger ofte sammen med ophævelse af samlivet. Det betyder, at opløsning ofte skal ske i en situation, hvor den ene eller begge ejere er meget berørte følelsesmæssigt. Jo flere følelser der er på spil, desto sværere er det oftest at blive enige om fornuftige løsninger. Samejeoverenskomst Med en god og gennemarbejdet samejeoverenskomst er der taget stilling til, hvordan samejet skal opløses, hvordan værdien af ejendommen skal fastsættes, hvordan der udpeges en mægler, regulering af hvorvidt den ene part har indskudt flere kontante midler i ejendommen end den anden osv. osv. Med samejeoverenskomsten er man i vidt omfang sikret i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed om opløsning. Uanset at der er oprettet en samejeoverenskomst, så står det ejerne fuldstændig frit for at blive enige om en anden løsning den dag, samejet skal opløses. Samejeoverenskomsten er den enkelte ejers sikkerhed for, at samejet, uanset enighed, til enhver tid kan opløses. Advokat Michelle Ljungstrøm

9 Side 9 Erhvervsstyrelsen øger fokus på ulovlige aktionær- og anpartshaverlån Nye tiltag Erhvervsstyrelsen meddelte i sit nyhedsbrev for maj 2015, at de ville sætte øget fokus på selskabers ulovlige aktionær- og anpartshaverlån (A-lån). Som led heri har Erhvervsstyrelsen udsendt breve direkte til selskaber, med opfordring om at afvikle lånene så hurtigt som muligt. Hensigten med brevene er at hjælpe selskaberne og give en advarsel. Erhvervsstyrelsen følger op på brevene ved grundig gennemgang af de pågældende selskabers årsrapporter for Reglerne om forbud mod aktionærlån Forbuddet mod A-lån fremgår af selskabsloven. Det indebærer, at selskaber ikke må yde lån til dets ejere eller ledelse. Reglerne gælder for kapitalselskaber, herunder A/S, ApS, IVS og P/S. Formålet med forbuddet er at sikre selskabets kreditorer mod, at ejerne samt ledelsen tømmer selskabet for værdier, som efterfølgende ikke kan tilbagebetales. Desuden beskytter forbuddet mod omgåelse af reglerne om beskatning af udbytte og A-indkomst. Det er også forbudt for selskaber at yde lån til ledelsen i selskabets moderselskab, eksempelvis et holdingselskab og disse fysiske personers nærtstående. Forbuddet mod A-lån omfatter følgende dispositioner fra selskabet til ovennævnte personkreds: 1) Traditionelle pengelån. 2) Stille andre midler end penge til rådighed. 3) Stille sikkerhed for et lån eksempelvis i form af pant eller kaution. Det er dog fortsat muligt at yde lån eller stille sikkerhed inden for koncernforhold fra et datterselskab til dets moderselskab. Konsekvenser Findes der ulovlige A-lån i et selskab, skal selskabet sørge for, at beløbet inkl. renter tilbagebetales til selskabet. Såfremt de ulovlige A-lån stadig figurerer i selskabers årsrapporter, påtænker Erhvervsstyrelsen at fremsende påbud om inddrivelse af de ulovlige lån til selskabet, at orientere SKAT, og evt. at politianmelde selskabet (bødestraf). Hvis låntager ikke kan tilbagebetale lånet, risikerer de personer, som har etableret og opretholdt lånet at blive ansvarlige for selskabets tab. Ulovlige A-lån kan også få betydning for selskabets ledelse, hvis selskabet erklæres konkurs. I så fald indgår det ulovlige A- lån i vurderingen af, om ledelsen skal pålægges konkurskarantæne, dvs. forbydes at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed for en periode. Rådgivning Det anbefales, at selskaber får rådgivning om, hvordan selskabet undgår at etablere ulovlige A-lån, hvorvidt der allerede foreligger et ulovligt A-lån i selskabet, og hvorledes et ulovligt A-lån kan bringes i orden. Morten Jensen Hvad er betingelserne for at erklære en skyldner konkurs? Hos Advokatfirmaet Drachmann bliver spørgsmålet ofte stillet af kreditorer, der forgæves har forsøgt at inddrive deres tilgodehavende hos en skyldner. Betingelserne for at erklære en skyldner konkurs Afsigelse af et konkursdekret over en (juridisk eller fysisk) person er betinget af, at vedkommende er insolvent. En skyldner er insolvent, når vedkommende er ude af stand til at betale sine kreditorer, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages at være forbigående. Kreditor skal have såkaldt retlig interesse i at få afsagt konkursdekret over skyldneren. Kreditor har eksempelvis retlig interesse i en konkurs, hvis denne, gennem konkursen, vil kunne få hel eller delvis dækning af sit krav, eller der godtgøres et behov for undersøgelse af, om der findes yderligere aktiver

10 Side 10 hos skyldner, eller hvis der er en formodning om, at skyldner har foretaget dispositioner, der kan omstødes. En kreditor kan dog ikke forlange skyldneren erklæret konkurs, hvis: (1) kreditorens fordring er sikret ved betryggende pant i skyldnerens ejendom, eller (2) kreditorens fordring er sikret ved betryggende pant stillet af tredjemand, eller (3) kreditorens fordring er uforfalden og af tredjemand er eller tilbydes sikret ved betryggende pant. Omkostninger ved konkursbegæringens indlevering Ved konkursbegæringens indlevering skal der betales retsafgift på kr Retsafgiften, samt de rimelige omkostninger forbundet med konkursbegæringens indlevering og mødet i skifteretten, kan efterfølgende anmeldes som et krav i konkursboet. Disse omkostninger vil blive dækket forud for al anden gæld i konkursboet. Hvis skyldner bestrider konkursbegæringen, for eksempel hvis kreditors krav bestrides, eller skyldner ikke anser sig for insolvent, påføres konkursrekvirenten yderligere omkostninger, idet skifteretten herefter kan pålægge parterne at indlevere processkrifter og procedere sagen mundtligt over for skifteretten. Hvis konkursbegæringen afvises, risikerer konkursrekvirenten at blive pålagt at dække skyldners sagsomkostninger. Desuden risikeres eventuelt erstatningsansvar for skyldners øvrige tab. Sikkerhedsstillelse Når konkursdekretet er afsagt, udpeger skifteretten en kurator til at behandle konkursboet. Den kreditor, som har begæret konkursen, skal stille sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Der er tale om en sikkerhedsstillelse, der alene kan udnyttes i det omfang, at boets aktiver ikke rækker til dækning af omkostningerne. I praksis udgør sikkerheden kr En kreditor, der har begæret en skyldner konkurs og stillet den angivne sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ved bobehandlingen ud over sikkerhedsstillelsen. Hvis en kreditor har tinglyst virksomhedspant i skyldnerens aktiver, nedsættes konkursrekvirentens sikkerhedsstillelse til halvdelen af, hvad der normalt kræves i sikkerhedsstillelse, dvs. typisk kr Den kreditor, der har tinglyst virksomhedspant, skal straks efter konkursdekretets afsigelse stille en sikkerhed på kr for bobehandlingsomkostningerne. Skifteretten kan dog fritage en kreditor for sikkerhedsstillelse, hvis særlige hensyn til kreditor eller skyldner taler for dette. Hvis skifteretten fritager for sikkerhedsstillelse, indestår statskassen for omkostningerne ved konkursboets behandling. Der er eksempelvis fast praksis for, at en lønmodtager ikke skal stille sikkerhed, hvis lønmodtageren begærer konkursen på grund af manglende lønudbetaling mv. Sammenfatning Det er forbundet med en økonomisk risiko at begære en skyldner konkurs. Derudover risikerer konkursrekvirenten en længerevarende, omkostningstung proces mod den skyldner, der bestrider konkursbegæringen. Derfor bør en kreditor inden indlevering af konkursbegæring overveje, om kravet mod skyldneren står i (mis)forhold til denne risiko. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Udsigt til nye regler om ansættelsesklausuler I 2014 blev der i Folketinget fremsat et lovforslag, som ville have medført markante ændringer i regler om ansættelsesklausuler, såfremt det var blevet vedtaget. Hvis lovforslaget var blevet vedtaget, ville loven træde i kraft den 1. juli Som følge af valget bortfaldt alle lovforslag herunder også lovforslaget om ændringer af ansættelsesklausuler, men det forventes, at lovforslaget i nogenlunde samme form vil blive genfremsat efter sommerferien. Arbejdsgivere bør derfor forberede sig på væsentlige ændringer i adgangen til at benytte ansættelsesklausuler.

11 Side 11 Når lovforslaget er endeligt vedtaget, vil Advokatfirmaet Drachmann invitere til et gå-hjem-møde med henblik at orientere om de nye regler og deres anvendelse. Advokatfuldmægtig Sissel Egede-Pedersen

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel?

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? - 1 Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Da min far døde for 5 år siden, overtog min søster og jeg min fars sommerhus i sameje. Vi ejer

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere