Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014"

Transkript

1 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin g 4. Scial Kapital Udarbejdet af afdelingsleder; Lilli-Ane Urup i samarbejde med fag- g udviklingskrdinatr Susanne Flr

2 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd Obligatrisk fkusmråde: Tværfagligt samarbejde Indsats Tværfagligt piltprjekt Baggrund Frmål Byrådet har sm en del af budgetfrliget fr 2014 valgt at sætte fkus på, hvrdan man kan øge tværfagligheden mellem faggrupper inden fr HPU. Frventningen er, at kvaliteten af tilbuddet til den enkelte brger kan højnes ved en tværfaglig indsats. Der vil i 2014 derfr blive gennemført et piltprjekt i Katrinehaven, hvr der etableres et tværfagligt team i hhv. Katrinehaven Nrd g Syd. De 2 tværfaglige teams sammensættes på tværs af de frskellige faggrupper i Katrinehaven, dvs. pædagger, ergterapeuter g scial- g sundhedsassistenter. Hvert af de 2 teams vil få ansvaret fr at skabe en helhedsrienteret indsats mkring enkelte brgere, hvr hvert teammedlem bidrager med sin faglighed i de fælles løsninger. Særlige fkusmråder fr det tværfaglige samarbejde er sanseintegratin g sundhedsindsatser: Sundhed (medicinhåndtering, ernæring, frflytninger, inkntinens mv.) Sanseintegratin (velvære, kmmunikatin, betydning i frhld til selvskadende / udadreagerende adfærd, magtanvendelser) Piltprjektets mål er at videreudvikle g skabe yderligere fkus på det tværfaglige samarbejde g effekten heraf i tilbuddet til brgeren. Tanken er, at piltprjektet skal bane vejen fr yderligere tværfaglig teamdannelse g samarbejde inden fr handicapmrådet. Derfr er det væsentligt, at der løbende kmmunikeres / videndeles m prjektets frmål g resultater. Hvedansvarlig: Styregruppen Hvedansvarlig: Styregruppen Øvrig ansvarlig: Fr s er tværfaglighed at: Der samarbejdes ud fra fælles definerede mål Indsatserne krdineres jævnligt (dagligt - ugentligt) 1

3 Hver fagpersn anvender sin faglige ekspertise fr at brgeren når de fælles aftalte mål Bygger på gensidig respekt, lyalitet g frpligtelse Der samarbejdes m at skabe en fælles frståelse af begreber Udvikling af fælles viden Beskrivelse Katrinehaven Nrd, vil med udgangspunkt i 3 brgere - 1 i hver klynge især have fkus på, at arbejde med sundhedsfaglige tematikker. Hvad er sundhed? Sm vi ser det, er sundhed mange ting - fx kst, medicin, mtin, mental sundhed, livskvalitet, særlig hensyntagen til diagnser sv. Vi vil meget gerne udvikle s g få mere viden m det hele menneske. Vi frventer s meget af prjektet g ser det sm en psitiv mulighed fr at udvikle tilbuddet til nget bedre. Vi har frsøgt at planlægge frløbet, så det kmmer til at tage udgangspunkt i hverdagen g i praksis så meget sm muligt. Det er helt sikkert, at pårørende til de 3 valgte brgere vil blive kntaktet, infrmeret g invlveret i dette spændende prjekt, g vi håber naturligvis, at erfaringerne naturligt vil blive verført / implementeret således, at det vil blive til gavn fr alle bebere, pårørende g medarbejdere. Initiativer / Tidsplan Tidsplan: Den 4. december 2013: Infrmatin m prjektet på sidste fælles temamøde Katrinehaven Nrd. Januar 2014: Indledende styregruppemøde, hvr prjektbeskrivelse færdiggøres g knkret prces- g tidsplan udarbejdes: Prjektgruppe nedsættes på tværs af klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppemedlemmerne vælges / udpeges på klyngemøderne g 1 medlem fra køkkenet. Hvedansvarlig: Styregruppen Prjektgruppen Teamkrdinatrerne Fag- g udviklingskrdinatr 3 brgere vælges / pririteres sm fkuspersner på klyngemøderne i henhldsvis klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppen planlægger med afhldelse af prjektgruppemøde min. 1 gang pr. måned, g evt. yderligere efter behv fr vidensdeling eller 2

4 krdinering. Februar / marts 2014: Prjekt igangsættes ud fra prces- g tidsplan, herunder: Prjektgruppen definerer g klarlægger de frskellige fagligheder henhldsvis; ergterapeut, pædagg, ernæringsassistent g scial- g sundhedsassistent. Prjektgruppen definerer / beskriver begrebet sundhed. Marts 2014: Prjektgruppen beslutter med udgangspunkt i SPARKværktøjskassen hvilke udredningsg screeningsværk-tøjer der skal anvendes i de valgte brgeres sundhedsscreening. SPARKtvhlder deltager i prjektgruppemødet Eventuelle pårørende til de valgte brgere infrmeres. Styregruppemøde pfølgning på pstart af prjekt. Marts / april 2014: Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 krtlægger den valgte brgers sundhedstematikker. Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 afklarer / krdinerer med KRAPfremlæggelserne i KRAPuddannelsen. Maj 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling Der arbejdes frsat med diverse screeninger g krtlægning 3

5 Juni 2014: Styregruppemøde pfølgning på erfaringer g evt. behv fr justeringer. Prjektgruppemøde planlægger g frbereder fremlæggelser mkring prjektet på faglig wrkshp d. 18. juni 2014 Juli 2014: Smmerferie August: Prjektgruppen får supervisin af Jhn Zeuthen - mini -neurscreening af de 3 valgte brgere. September 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling g erfaringsudveksling mkring de igangsatte indsatserne - effekt. Prjektgruppen beskriver, fremlægger g psamler på fælles fagligt temamøde nsdag d. 24. september 2014 Hele medarbejdergruppen inddrages i implementering g frankring på fælles faglig temamøde d. 24. september 2014 Oktber 2014: Styregruppemøde pfølgning g pstart af evaluering g plan fr hvrdan tværfaglighed integreres i daglig praksis Nvember 2014: Evaluering g frankring afrapprtering til udvalg Mål Ved enhver stillingsledighed skal der vervejes anden faggruppe end pædagg. Hvedansvarlig: Ved at vi vælger en brger i hver klynge trr vi på, at vi bedre kan implementere den tværfaglige indsats med det samme - at det 4

6 bliver en naturlig tilgang g en del af det faglige fundament i Katrinehaven Nrd. Medarbejderne får større viden g indsigt i de frskellige faglige perspektiver g får via anvendelsen af de frskellige udrednings- g krtlægningsværktøjer / analyseværktøjer i henhldsvis i KRAP g SPARK en større frtrlighed med disse, g kan anvende dem i deres dkumentatinsarbejde mkring den enkelte brger. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Hvedansvarlig: Fag- g udviklingskrdinatr Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 Teamkrdinatrerne 5

7 2. Obligatrisk fkusmråde: Bebernes relatiner / netværk Baggrund Frmål Menneskesynet i Katrinehaven Nrd tager sit udgangspunkt i, at alle mennesker uanset handicap er unikt, har ressurcer, hvr den enkelte beber frventes g støttes i at bidrage til fællesskabet med de ressurcer den enkelte har. Det sciale er i højsæde. Vi trr på, at det betyder nget fr alle mennesker at have betydning fr andre, at det bl.a. er med til at give mening med livet. Etableringen af klubtilbuddet Kahytten skal derfr ses sm en udløber af venstående menneskesyn. Der tages altid udgangspunkt i bebernes individuelle behv, ønsker g ressurcer. Det specialiserede Btilbud Katrinehaven Nrd har fkus på at skabe verskuelighed g struktur i frhld til livet i egen blig, venskaber g sciale relatiner, udvikling af egen identitet g persnlige interesser. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede, g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Ovenstående linjer er citeret / udpluk fra Kahyttens værdigrundlag, g det har vi tænkt s gennem 2014 frsat at styrke g udvikle. Siden pstarten har vi plevet, at venskaber via klubaktiviteterne etableres g plejes på kryds g tværs til str frnøjelse g udbytte fr alle. Fag- g udviklingskrdinatren Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Beskrivelse Flere af beberne har i dag frivillige besøgsvenner g vi håber, at der med tiden vil kmme endnu flere til. Vi hilser derfr den nye støttefrening Katrinehavens venner velkmmen, g ser freningen sm en naturlig samarbejdspartner mkring frskellige aktiviteter g arrangementer. Vi håber gså af den vej, at udbygge samarbejdet g tilknytningen af flere frivillige til livet g de frskellige aktiviteter i Katrinehaven. Grundlæggende pbygges relatinen, mtivatinen g kntaktens bæredygtighed på medarbejdernes frmåen til at skabe g vedligehlde tryghed g et tillidsfuldt rum ud fra en prfessinel relatin. Fr at pnå den 6

8 frnødne tillidsrelatin er medarbejderne vedhldende fr at frblive i samarbejdsrelatinen, samtidig med at medarbejderne stiller passende krav g har ambitiner i frhld til den enkelte beber. Der er fkus på tryghed i hverdagen med henblik på at skabe de bedste muligheder fr at vedligehlde g udvikle funktinsniveauet samt skabe en øget grad af persnlig g scial selvhjulpenhed, således at den enkelte beber kan pnå en mere stabil, tryg g selvstændig tilværelse. Beberens deltagelse, medaktivitet g medbestemmelse er en vigtig del af den daglige pædaggiske praksis i Btilbuddet Katrinehaven Nrd. Mange af beberne i Katrinehaven Nrd kmmunikerer ved hjælp af andre udtryk end et verbalt talesprg. Derfr er der en str sammenhæng mellem brugerindflydelse g kmmunikatin samt kmmunikatinsfrmer. I Katrinehaven Nrd arbejdes der hele tiden med at sikre, at alle bebere får valgmuligheder i alle relevante situatiner. Hver enkelt bebers individuelle ønsker g behv skal tilgdeses g udvikles. I Katrinehaven Nrd arbejdes der med medbrgerskab, brugerindflydelse g selvbestemmelse på fire punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Baggrund fr etablering af Kahytten: Jf. Scialudvalgets beslutning d. 21. juni 2010 g den tilhørende beskrivelse af værdigrundlaget i Katrinehaven etableres der nu muligheder g rammer fr at beberne på kryds g tværs af klyngerne kan etablere g vedligehlde venskaber bl.a. gennem aktiviteter i cafémrådet aktivitetscentret g udearealerne ngle aftener m ugen g i weekenderne. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i 7

9 grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Kahyttens frmål: Ka hytten er et fritidstilbud fr unge g vksne udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven. Ka hytten er et tilbud, hvr der er mulighed fr udvikling, scialt samvær g aktiviteter efter eget valg. Udgangspunktet fr tilbuddet er at give den enkelte brger et tilbud m at indgå i et frivilligt scialt fællesskab med ligestillede med mulighed fr gennem samvær g aktiviteter, at udflde sig g skabe netværk. Med naturlig hensyntagen til brgerens individuelle behv tilstræbes det, at brgerne sikres medindflydelse fx gennem hus- g bebermøder g klubtilbuddet tilrettelægges i tæt samarbejde med medarbejderne i klyngerne. Krt sagt er klubbens frmål at være et inspirerende fristed / værested, hvr der er en atmsfære af tillid, tryghed g tlerance. Kahyttens mål: At lære de udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven, at bruge hinanden g på den måde få knyttet venskaber g få styrket det sciale netværk blandt ligestillede. At klubben skal være et frivilligt alternativ eller supplement til de eksterne fritidsaktiviteter. At klubben skal være et fristed / værested med en naturlig atmsfære af tillid, tryghed g tlerance, hvr der er et engageret persnale, der sørger fr et trygt miljø, hvr der reageres på knflikter g ur, således at alle kan trives i klubben. At skabe muligheder fr plevelser g udvikling, sm kan bidrage til en meningsfuld g alsidig hverdag i Katrinehaven. At skabe et værested, sm alle føler sig ansvarlige verfr, ved at delagtiggøre g inddrage dem. Klubben er krt sagt et sted hvr brgerne kan udvikle sig, have det sjvt g pleje gamle venskaber g evt. få nye venner. At klubben bliver den platfrm i Katrinehaven, der planlægger g tilrettelægger tilbagevendende festlige 8

10 sammenkmster / traditiner. At klubmedarbejderne fremstiller et inspiratinskatalg fr fx weekend- g ferieaktiviteter til klyngerne til brug i eksempelvis bebermøder. At klubmedarbejderne udarbejder en klubavis med interval bl.a. kmmende aktiviteter. Værdier g samværsregler i Kahytten - hvrdan er man venner i Kahytten? Man hilser pænt på hinanden - respekt Man skal hjælpe hinanden - msrg Man skal tale pænt til hinanden - høflighed Man skal trøste hinanden - hjælpsmhed Man må ikke slå hinanden - tlerance Man skal være søde ved hinanden - anerkendelse Initiativer Efteråret 2014 udarbejder hver kntaktpersn sammen med den enkelte brger en scialfrudsætningsanalyse g et relatins-træ. Frivillige ledsager g deltager i Handicap Søndersø løbet / Støttefreningen Katrinehavens venner kntaktes g inddrages. Kahytten inddrages i frberedelserne af Katrinehavens smmerfest fx pynt g underhldning. Mål Frtsat udvikling g udbygning af Klubtilbuddet Kahytten i Katrinehaven. I løbet af 2014 udarbejdes en scial frudsætningsanalyse på alle brgere i Katrinehaven Nrd. Frudsætningsanalysen tager udgangspunkt i KRAP tilgangen / fkus på bebernes udviklingsniveau, ressurcer g medbrgerskab udfra de 4 punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Etablering af samarbejde med støttefreningen Katrinehavens venner Øget inddragelse af frivillige til ledsagelse 9

11 g praktiske hænder til aktiviteter g arrangementer. Ved udgangen af 2014 er der 25% flere frivillige tilknyttet Katrinehaven Nrd. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 10

12 3. Selvvalgt fkusmråde: Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Baggrund Frmålsbeskrivelse Hvad betyder medbrgerskab? Begrebet er sammensat af med g brger, hvr brgerbegrebet har rødder tilbage til demkratiets fødsel, hvr brgeren i et fællesskab tildeles brgerrettigheder g -pligter, g hvr brgeren har adgang til at tage del i den rådgivende g dømmende myndighed. Først i Lv m Scial Service (Servicelven) ikrafttræden 1998 blev medbrgerskabet hs de udviklingshæmmede ligestillet med alle andre brgeres. Her beskrives brgere med handicap ret til inddragelse, med- g selvbestemmelse. Sm andre brgere har mennesket med handicap nu ansvar fr eget liv med de risici, det indebærer. Det betyder blandt andet, at brgeren har ret til at vælge g sige ja eller nej til den hjælp, de får tilbudt. Myndighedernes msrgspligt skal frvaltes i respekt fr brgerens selvbestemmelsesret. I hvilken grad man sm udviklingshæmmet medbrger kan benytte sig af sine rettigheder g pfylde sine frpligtelser afhænger af den scialpædaggiske hjælp myndighederne kan tilbyde dem. Det er afgørende, at brgeren kan verskue knsekvenserne af sine valg, ellers er det den prfessinelles pgave, at afdække brgerens frudsætninger fr at frstå sammenhænge g knsekvenser g tilbyde alternative måder, at kmmunikere knsekvenserne af valgene på. Hvis brgeren skal kunne benytte sin selvbestemmelsesret g være deltagende i sit eget liv i et mfang, der matcher brgerens individuelle frudsætninger, er der fr brgeren med udviklingshandicappet behv fr særlig støtte, hjælp g service. Denne beskrivelse g udfrdringerne heri danner udgangspunkt fr vres scialpædaggiske indsatser / målsætninger fr den enkelte beber, g derfr har vi i år valgt Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin, sm vres særlige fkuspunkt mkring den enkelte beber. I praksis betyder det, at vi bl.a. vil arbejde målrettet med den enkeltes muligheder fr at blive frstået rigtig således, at det gså er beberen der reel frtager et valg g ikke udfra, hvrdan vi sm Fag- g udviklingskrdinatren 11

13 Initiativer / Indsatser fagpersner trr eller synes det skal være eller kan være. Vi vil derfr rette særlig fkus på kmmunikatin mkring den enkelte - udvikle individuelle kmmunikatinsmetder fx via tegn til tale, knkreter, aflæse g beskrive særlig mimik g lyde, afprøve g tilrette ITbaserede kmmunikatinsteknlgier sm fx øjenstyret cmputer, Ipad, memplanner, strukturtavler sv. Desuden tænker vi medinddragelse i enhver aktivitet, der giver mening fr den enkelte - det at være aktør i sit eget liv. Hver klynge er allerede i gang med udvikling af beber-/husmøder sm et særligt medbrgerskab-prjekt. Hver 10. uge afhlder vi fællesklyngemøde i stedet fr de 3 rdinære klyngemøder, g her vil vi hver gang have medbrgerskab sm det grundlæggende tema gennem fælles drøftelser g dialger. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Der skal i 2014 laves ressurceblmst på alle bebere (KRAP) g derudver sættes særligt fkus på ADL-færdigheder. Den 18. juni 2014 afhlder Katrinehaven Nrd Faglig wrkshp med temaet Medbrgerskab i et KRAP-perspektiv Mål Et fast mål i 141 handleplanen skal mhandle Medbrgerskab. Målene i delhandleplanerne skal have udgangspunkt i Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Der udarbejdes ressurceblmst (KRAP) på alle bebere. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Med udgangspunkt i videndeling skal erfaringerne fra det tværfaglige prjekt indflettes g verføres til daglig praksis mkring medbrgerskab.. Alle bebere skal tilbydes en eller anden frm fr mindst en ønsket eller selvvalgt smmerferieaktivitet. 12

14 Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 13

15 4. Selvvalgt fkusmråde: Scial Kapital Baggrund Scial Kapital står fr samarbejde - retfærdighed - tillid mkring løsningen af kernepgaven, g studier af arbejdspladser, der skaber gde resultater har vist, at især disse 3 elementer danner grundlag fr en gd trivsel blandt medarbejdere g deres leder. Alle g enhver ved, at trives medarbejderne - ja, så trives beberne med høj sandsynlighed gså g dermed pnås der lettere gde resultater. Tilsynsrapprten g trivselsundersøgelsen siger sammenstemmende, at der er en høj trivsel i Katrinehaven Nrd. Det er i fredstider, at der skal sættes særligt fkus på gd trivsel / arbejdsmiljø - det skal ikke være i krisetider! AMR Frmål Derfr har jeg sm leder besluttet, at på medarbejdersiden skal mit særlige fkus i 2014 være på Scial Kapital - ikke frdi der ikke allerede er en gd trivsel, fr den gde trivsel har vi heldigvis fået bekræftet i de 2 rapprter i 2013 henhldsvis det uanmeldte tilsyn december 2013 g trivselsundersøgelsen nvember nej, men udelukkende af den simple grund, at bevare, pleje g passe på den gde trivsel g arbejdsglæde. Heraf kmmer nemlig engagementet g lysten til hele tiden at højne g udvikle den faglige kvalitet. Da AMR har brug fr at have et bagland er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 klynger g serviceteamet; Scial Kapital gruppen. Det skal ses sm en metde til kntinuerligt, at måle temperaturen i rganisatinen. AMR er frmand fr gruppen. AMR Initiativer / Indsatser Nedsættelse af Scial Kapital gruppe; AMR-bagland Der tilbydes g afhldes MUS med alle medarbejdere i 1. g 2. kvartal Fagg udviklingskrdinatren g afdelingslederen frdeler MUS-samtalerne. Hvis en medarbejder ønsker MUS samtale med afdelingslederen tilbydes denne en Mini- MUS. Fag- g udviklingskrdinatren AMR I 4. kvartal afhldes der TUS, med 14

16 udgangspunkt i en minitrivselsundersøgelse fx Tjek på teamet Frtsat fkus på teamudvikling, medledelse g teamrganisering gennem implementering af Teamhåndbgen De 2 fælles temadage (fælles faglige temamøder) / udvikling af rganisatinen afsluttes med fælles scial samvær, aktivitet g fællesspisning. Mål Trivsel er svært at måle, men vi går efter at den meget lave sygefraværsstatik fasthldes. Krtidssygefravær 1,7% (1-2 dage) Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen vil vi i 4. kvartal 2014 følge p med en minitrivselsundersøgelse - Tjek på teamet fr frtsat fasthlde g fkusere på elementerne i Scial Kapital g den gde trivsel g arbejdsglæden. Opfølgning Har vi pnået målene? På dagsrdenen i Område-med 4. kvartal 2014 / trivselsundersøgelsen Tjek på teamet Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december AMR Teamkrdinatrerne AMR Område-med 15

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Klynge 1, klynge 2, klynge 3 og afdelingsleder 05-03-2014

Klynge 1, klynge 2, klynge 3 og afdelingsleder 05-03-2014 VIBORG KOMMUNE Katrinehaven Nord Nyhedsbreve marts 2014 Klynge 1, klynge 2, klynge 3 og afdelingsleder 05-03-2014 Som et nyt tiltag har klyngerne og afdelingslederen i Katrinehaven Nord skrevet hvert deres

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation!

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Medborgerskab Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Kl. 12.00 12.15: Summe over let frokost Kl. 12.15 12.45: Info. fra afdelingslederen Kl. 12.45 13.05: Info. om SPARK v. Bente

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere