Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014"

Transkript

1 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin g 4. Scial Kapital Udarbejdet af afdelingsleder; Lilli-Ane Urup i samarbejde med fag- g udviklingskrdinatr Susanne Flr

2 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd Obligatrisk fkusmråde: Tværfagligt samarbejde Indsats Tværfagligt piltprjekt Baggrund Frmål Byrådet har sm en del af budgetfrliget fr 2014 valgt at sætte fkus på, hvrdan man kan øge tværfagligheden mellem faggrupper inden fr HPU. Frventningen er, at kvaliteten af tilbuddet til den enkelte brger kan højnes ved en tværfaglig indsats. Der vil i 2014 derfr blive gennemført et piltprjekt i Katrinehaven, hvr der etableres et tværfagligt team i hhv. Katrinehaven Nrd g Syd. De 2 tværfaglige teams sammensættes på tværs af de frskellige faggrupper i Katrinehaven, dvs. pædagger, ergterapeuter g scial- g sundhedsassistenter. Hvert af de 2 teams vil få ansvaret fr at skabe en helhedsrienteret indsats mkring enkelte brgere, hvr hvert teammedlem bidrager med sin faglighed i de fælles løsninger. Særlige fkusmråder fr det tværfaglige samarbejde er sanseintegratin g sundhedsindsatser: Sundhed (medicinhåndtering, ernæring, frflytninger, inkntinens mv.) Sanseintegratin (velvære, kmmunikatin, betydning i frhld til selvskadende / udadreagerende adfærd, magtanvendelser) Piltprjektets mål er at videreudvikle g skabe yderligere fkus på det tværfaglige samarbejde g effekten heraf i tilbuddet til brgeren. Tanken er, at piltprjektet skal bane vejen fr yderligere tværfaglig teamdannelse g samarbejde inden fr handicapmrådet. Derfr er det væsentligt, at der løbende kmmunikeres / videndeles m prjektets frmål g resultater. Hvedansvarlig: Styregruppen Hvedansvarlig: Styregruppen Øvrig ansvarlig: Fr s er tværfaglighed at: Der samarbejdes ud fra fælles definerede mål Indsatserne krdineres jævnligt (dagligt - ugentligt) 1

3 Hver fagpersn anvender sin faglige ekspertise fr at brgeren når de fælles aftalte mål Bygger på gensidig respekt, lyalitet g frpligtelse Der samarbejdes m at skabe en fælles frståelse af begreber Udvikling af fælles viden Beskrivelse Katrinehaven Nrd, vil med udgangspunkt i 3 brgere - 1 i hver klynge især have fkus på, at arbejde med sundhedsfaglige tematikker. Hvad er sundhed? Sm vi ser det, er sundhed mange ting - fx kst, medicin, mtin, mental sundhed, livskvalitet, særlig hensyntagen til diagnser sv. Vi vil meget gerne udvikle s g få mere viden m det hele menneske. Vi frventer s meget af prjektet g ser det sm en psitiv mulighed fr at udvikle tilbuddet til nget bedre. Vi har frsøgt at planlægge frløbet, så det kmmer til at tage udgangspunkt i hverdagen g i praksis så meget sm muligt. Det er helt sikkert, at pårørende til de 3 valgte brgere vil blive kntaktet, infrmeret g invlveret i dette spændende prjekt, g vi håber naturligvis, at erfaringerne naturligt vil blive verført / implementeret således, at det vil blive til gavn fr alle bebere, pårørende g medarbejdere. Initiativer / Tidsplan Tidsplan: Den 4. december 2013: Infrmatin m prjektet på sidste fælles temamøde Katrinehaven Nrd. Januar 2014: Indledende styregruppemøde, hvr prjektbeskrivelse færdiggøres g knkret prces- g tidsplan udarbejdes: Prjektgruppe nedsættes på tværs af klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppemedlemmerne vælges / udpeges på klyngemøderne g 1 medlem fra køkkenet. Hvedansvarlig: Styregruppen Prjektgruppen Teamkrdinatrerne Fag- g udviklingskrdinatr 3 brgere vælges / pririteres sm fkuspersner på klyngemøderne i henhldsvis klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppen planlægger med afhldelse af prjektgruppemøde min. 1 gang pr. måned, g evt. yderligere efter behv fr vidensdeling eller 2

4 krdinering. Februar / marts 2014: Prjekt igangsættes ud fra prces- g tidsplan, herunder: Prjektgruppen definerer g klarlægger de frskellige fagligheder henhldsvis; ergterapeut, pædagg, ernæringsassistent g scial- g sundhedsassistent. Prjektgruppen definerer / beskriver begrebet sundhed. Marts 2014: Prjektgruppen beslutter med udgangspunkt i SPARKværktøjskassen hvilke udredningsg screeningsværk-tøjer der skal anvendes i de valgte brgeres sundhedsscreening. SPARKtvhlder deltager i prjektgruppemødet Eventuelle pårørende til de valgte brgere infrmeres. Styregruppemøde pfølgning på pstart af prjekt. Marts / april 2014: Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 krtlægger den valgte brgers sundhedstematikker. Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 afklarer / krdinerer med KRAPfremlæggelserne i KRAPuddannelsen. Maj 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling Der arbejdes frsat med diverse screeninger g krtlægning 3

5 Juni 2014: Styregruppemøde pfølgning på erfaringer g evt. behv fr justeringer. Prjektgruppemøde planlægger g frbereder fremlæggelser mkring prjektet på faglig wrkshp d. 18. juni 2014 Juli 2014: Smmerferie August: Prjektgruppen får supervisin af Jhn Zeuthen - mini -neurscreening af de 3 valgte brgere. September 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling g erfaringsudveksling mkring de igangsatte indsatserne - effekt. Prjektgruppen beskriver, fremlægger g psamler på fælles fagligt temamøde nsdag d. 24. september 2014 Hele medarbejdergruppen inddrages i implementering g frankring på fælles faglig temamøde d. 24. september 2014 Oktber 2014: Styregruppemøde pfølgning g pstart af evaluering g plan fr hvrdan tværfaglighed integreres i daglig praksis Nvember 2014: Evaluering g frankring afrapprtering til udvalg Mål Ved enhver stillingsledighed skal der vervejes anden faggruppe end pædagg. Hvedansvarlig: Ved at vi vælger en brger i hver klynge trr vi på, at vi bedre kan implementere den tværfaglige indsats med det samme - at det 4

6 bliver en naturlig tilgang g en del af det faglige fundament i Katrinehaven Nrd. Medarbejderne får større viden g indsigt i de frskellige faglige perspektiver g får via anvendelsen af de frskellige udrednings- g krtlægningsværktøjer / analyseværktøjer i henhldsvis i KRAP g SPARK en større frtrlighed med disse, g kan anvende dem i deres dkumentatinsarbejde mkring den enkelte brger. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Hvedansvarlig: Fag- g udviklingskrdinatr Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 Teamkrdinatrerne 5

7 2. Obligatrisk fkusmråde: Bebernes relatiner / netværk Baggrund Frmål Menneskesynet i Katrinehaven Nrd tager sit udgangspunkt i, at alle mennesker uanset handicap er unikt, har ressurcer, hvr den enkelte beber frventes g støttes i at bidrage til fællesskabet med de ressurcer den enkelte har. Det sciale er i højsæde. Vi trr på, at det betyder nget fr alle mennesker at have betydning fr andre, at det bl.a. er med til at give mening med livet. Etableringen af klubtilbuddet Kahytten skal derfr ses sm en udløber af venstående menneskesyn. Der tages altid udgangspunkt i bebernes individuelle behv, ønsker g ressurcer. Det specialiserede Btilbud Katrinehaven Nrd har fkus på at skabe verskuelighed g struktur i frhld til livet i egen blig, venskaber g sciale relatiner, udvikling af egen identitet g persnlige interesser. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede, g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Ovenstående linjer er citeret / udpluk fra Kahyttens værdigrundlag, g det har vi tænkt s gennem 2014 frsat at styrke g udvikle. Siden pstarten har vi plevet, at venskaber via klubaktiviteterne etableres g plejes på kryds g tværs til str frnøjelse g udbytte fr alle. Fag- g udviklingskrdinatren Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Beskrivelse Flere af beberne har i dag frivillige besøgsvenner g vi håber, at der med tiden vil kmme endnu flere til. Vi hilser derfr den nye støttefrening Katrinehavens venner velkmmen, g ser freningen sm en naturlig samarbejdspartner mkring frskellige aktiviteter g arrangementer. Vi håber gså af den vej, at udbygge samarbejdet g tilknytningen af flere frivillige til livet g de frskellige aktiviteter i Katrinehaven. Grundlæggende pbygges relatinen, mtivatinen g kntaktens bæredygtighed på medarbejdernes frmåen til at skabe g vedligehlde tryghed g et tillidsfuldt rum ud fra en prfessinel relatin. Fr at pnå den 6

8 frnødne tillidsrelatin er medarbejderne vedhldende fr at frblive i samarbejdsrelatinen, samtidig med at medarbejderne stiller passende krav g har ambitiner i frhld til den enkelte beber. Der er fkus på tryghed i hverdagen med henblik på at skabe de bedste muligheder fr at vedligehlde g udvikle funktinsniveauet samt skabe en øget grad af persnlig g scial selvhjulpenhed, således at den enkelte beber kan pnå en mere stabil, tryg g selvstændig tilværelse. Beberens deltagelse, medaktivitet g medbestemmelse er en vigtig del af den daglige pædaggiske praksis i Btilbuddet Katrinehaven Nrd. Mange af beberne i Katrinehaven Nrd kmmunikerer ved hjælp af andre udtryk end et verbalt talesprg. Derfr er der en str sammenhæng mellem brugerindflydelse g kmmunikatin samt kmmunikatinsfrmer. I Katrinehaven Nrd arbejdes der hele tiden med at sikre, at alle bebere får valgmuligheder i alle relevante situatiner. Hver enkelt bebers individuelle ønsker g behv skal tilgdeses g udvikles. I Katrinehaven Nrd arbejdes der med medbrgerskab, brugerindflydelse g selvbestemmelse på fire punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Baggrund fr etablering af Kahytten: Jf. Scialudvalgets beslutning d. 21. juni 2010 g den tilhørende beskrivelse af værdigrundlaget i Katrinehaven etableres der nu muligheder g rammer fr at beberne på kryds g tværs af klyngerne kan etablere g vedligehlde venskaber bl.a. gennem aktiviteter i cafémrådet aktivitetscentret g udearealerne ngle aftener m ugen g i weekenderne. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i 7

9 grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Kahyttens frmål: Ka hytten er et fritidstilbud fr unge g vksne udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven. Ka hytten er et tilbud, hvr der er mulighed fr udvikling, scialt samvær g aktiviteter efter eget valg. Udgangspunktet fr tilbuddet er at give den enkelte brger et tilbud m at indgå i et frivilligt scialt fællesskab med ligestillede med mulighed fr gennem samvær g aktiviteter, at udflde sig g skabe netværk. Med naturlig hensyntagen til brgerens individuelle behv tilstræbes det, at brgerne sikres medindflydelse fx gennem hus- g bebermøder g klubtilbuddet tilrettelægges i tæt samarbejde med medarbejderne i klyngerne. Krt sagt er klubbens frmål at være et inspirerende fristed / værested, hvr der er en atmsfære af tillid, tryghed g tlerance. Kahyttens mål: At lære de udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven, at bruge hinanden g på den måde få knyttet venskaber g få styrket det sciale netværk blandt ligestillede. At klubben skal være et frivilligt alternativ eller supplement til de eksterne fritidsaktiviteter. At klubben skal være et fristed / værested med en naturlig atmsfære af tillid, tryghed g tlerance, hvr der er et engageret persnale, der sørger fr et trygt miljø, hvr der reageres på knflikter g ur, således at alle kan trives i klubben. At skabe muligheder fr plevelser g udvikling, sm kan bidrage til en meningsfuld g alsidig hverdag i Katrinehaven. At skabe et værested, sm alle føler sig ansvarlige verfr, ved at delagtiggøre g inddrage dem. Klubben er krt sagt et sted hvr brgerne kan udvikle sig, have det sjvt g pleje gamle venskaber g evt. få nye venner. At klubben bliver den platfrm i Katrinehaven, der planlægger g tilrettelægger tilbagevendende festlige 8

10 sammenkmster / traditiner. At klubmedarbejderne fremstiller et inspiratinskatalg fr fx weekend- g ferieaktiviteter til klyngerne til brug i eksempelvis bebermøder. At klubmedarbejderne udarbejder en klubavis med interval bl.a. kmmende aktiviteter. Værdier g samværsregler i Kahytten - hvrdan er man venner i Kahytten? Man hilser pænt på hinanden - respekt Man skal hjælpe hinanden - msrg Man skal tale pænt til hinanden - høflighed Man skal trøste hinanden - hjælpsmhed Man må ikke slå hinanden - tlerance Man skal være søde ved hinanden - anerkendelse Initiativer Efteråret 2014 udarbejder hver kntaktpersn sammen med den enkelte brger en scialfrudsætningsanalyse g et relatins-træ. Frivillige ledsager g deltager i Handicap Søndersø løbet / Støttefreningen Katrinehavens venner kntaktes g inddrages. Kahytten inddrages i frberedelserne af Katrinehavens smmerfest fx pynt g underhldning. Mål Frtsat udvikling g udbygning af Klubtilbuddet Kahytten i Katrinehaven. I løbet af 2014 udarbejdes en scial frudsætningsanalyse på alle brgere i Katrinehaven Nrd. Frudsætningsanalysen tager udgangspunkt i KRAP tilgangen / fkus på bebernes udviklingsniveau, ressurcer g medbrgerskab udfra de 4 punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Etablering af samarbejde med støttefreningen Katrinehavens venner Øget inddragelse af frivillige til ledsagelse 9

11 g praktiske hænder til aktiviteter g arrangementer. Ved udgangen af 2014 er der 25% flere frivillige tilknyttet Katrinehaven Nrd. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 10

12 3. Selvvalgt fkusmråde: Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Baggrund Frmålsbeskrivelse Hvad betyder medbrgerskab? Begrebet er sammensat af med g brger, hvr brgerbegrebet har rødder tilbage til demkratiets fødsel, hvr brgeren i et fællesskab tildeles brgerrettigheder g -pligter, g hvr brgeren har adgang til at tage del i den rådgivende g dømmende myndighed. Først i Lv m Scial Service (Servicelven) ikrafttræden 1998 blev medbrgerskabet hs de udviklingshæmmede ligestillet med alle andre brgeres. Her beskrives brgere med handicap ret til inddragelse, med- g selvbestemmelse. Sm andre brgere har mennesket med handicap nu ansvar fr eget liv med de risici, det indebærer. Det betyder blandt andet, at brgeren har ret til at vælge g sige ja eller nej til den hjælp, de får tilbudt. Myndighedernes msrgspligt skal frvaltes i respekt fr brgerens selvbestemmelsesret. I hvilken grad man sm udviklingshæmmet medbrger kan benytte sig af sine rettigheder g pfylde sine frpligtelser afhænger af den scialpædaggiske hjælp myndighederne kan tilbyde dem. Det er afgørende, at brgeren kan verskue knsekvenserne af sine valg, ellers er det den prfessinelles pgave, at afdække brgerens frudsætninger fr at frstå sammenhænge g knsekvenser g tilbyde alternative måder, at kmmunikere knsekvenserne af valgene på. Hvis brgeren skal kunne benytte sin selvbestemmelsesret g være deltagende i sit eget liv i et mfang, der matcher brgerens individuelle frudsætninger, er der fr brgeren med udviklingshandicappet behv fr særlig støtte, hjælp g service. Denne beskrivelse g udfrdringerne heri danner udgangspunkt fr vres scialpædaggiske indsatser / målsætninger fr den enkelte beber, g derfr har vi i år valgt Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin, sm vres særlige fkuspunkt mkring den enkelte beber. I praksis betyder det, at vi bl.a. vil arbejde målrettet med den enkeltes muligheder fr at blive frstået rigtig således, at det gså er beberen der reel frtager et valg g ikke udfra, hvrdan vi sm Fag- g udviklingskrdinatren 11

13 Initiativer / Indsatser fagpersner trr eller synes det skal være eller kan være. Vi vil derfr rette særlig fkus på kmmunikatin mkring den enkelte - udvikle individuelle kmmunikatinsmetder fx via tegn til tale, knkreter, aflæse g beskrive særlig mimik g lyde, afprøve g tilrette ITbaserede kmmunikatinsteknlgier sm fx øjenstyret cmputer, Ipad, memplanner, strukturtavler sv. Desuden tænker vi medinddragelse i enhver aktivitet, der giver mening fr den enkelte - det at være aktør i sit eget liv. Hver klynge er allerede i gang med udvikling af beber-/husmøder sm et særligt medbrgerskab-prjekt. Hver 10. uge afhlder vi fællesklyngemøde i stedet fr de 3 rdinære klyngemøder, g her vil vi hver gang have medbrgerskab sm det grundlæggende tema gennem fælles drøftelser g dialger. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Der skal i 2014 laves ressurceblmst på alle bebere (KRAP) g derudver sættes særligt fkus på ADL-færdigheder. Den 18. juni 2014 afhlder Katrinehaven Nrd Faglig wrkshp med temaet Medbrgerskab i et KRAP-perspektiv Mål Et fast mål i 141 handleplanen skal mhandle Medbrgerskab. Målene i delhandleplanerne skal have udgangspunkt i Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Der udarbejdes ressurceblmst (KRAP) på alle bebere. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Med udgangspunkt i videndeling skal erfaringerne fra det tværfaglige prjekt indflettes g verføres til daglig praksis mkring medbrgerskab.. Alle bebere skal tilbydes en eller anden frm fr mindst en ønsket eller selvvalgt smmerferieaktivitet. 12

14 Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 13

15 4. Selvvalgt fkusmråde: Scial Kapital Baggrund Scial Kapital står fr samarbejde - retfærdighed - tillid mkring løsningen af kernepgaven, g studier af arbejdspladser, der skaber gde resultater har vist, at især disse 3 elementer danner grundlag fr en gd trivsel blandt medarbejdere g deres leder. Alle g enhver ved, at trives medarbejderne - ja, så trives beberne med høj sandsynlighed gså g dermed pnås der lettere gde resultater. Tilsynsrapprten g trivselsundersøgelsen siger sammenstemmende, at der er en høj trivsel i Katrinehaven Nrd. Det er i fredstider, at der skal sættes særligt fkus på gd trivsel / arbejdsmiljø - det skal ikke være i krisetider! AMR Frmål Derfr har jeg sm leder besluttet, at på medarbejdersiden skal mit særlige fkus i 2014 være på Scial Kapital - ikke frdi der ikke allerede er en gd trivsel, fr den gde trivsel har vi heldigvis fået bekræftet i de 2 rapprter i 2013 henhldsvis det uanmeldte tilsyn december 2013 g trivselsundersøgelsen nvember nej, men udelukkende af den simple grund, at bevare, pleje g passe på den gde trivsel g arbejdsglæde. Heraf kmmer nemlig engagementet g lysten til hele tiden at højne g udvikle den faglige kvalitet. Da AMR har brug fr at have et bagland er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 klynger g serviceteamet; Scial Kapital gruppen. Det skal ses sm en metde til kntinuerligt, at måle temperaturen i rganisatinen. AMR er frmand fr gruppen. AMR Initiativer / Indsatser Nedsættelse af Scial Kapital gruppe; AMR-bagland Der tilbydes g afhldes MUS med alle medarbejdere i 1. g 2. kvartal Fagg udviklingskrdinatren g afdelingslederen frdeler MUS-samtalerne. Hvis en medarbejder ønsker MUS samtale med afdelingslederen tilbydes denne en Mini- MUS. Fag- g udviklingskrdinatren AMR I 4. kvartal afhldes der TUS, med 14

16 udgangspunkt i en minitrivselsundersøgelse fx Tjek på teamet Frtsat fkus på teamudvikling, medledelse g teamrganisering gennem implementering af Teamhåndbgen De 2 fælles temadage (fælles faglige temamøder) / udvikling af rganisatinen afsluttes med fælles scial samvær, aktivitet g fællesspisning. Mål Trivsel er svært at måle, men vi går efter at den meget lave sygefraværsstatik fasthldes. Krtidssygefravær 1,7% (1-2 dage) Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen vil vi i 4. kvartal 2014 følge p med en minitrivselsundersøgelse - Tjek på teamet fr frtsat fasthlde g fkusere på elementerne i Scial Kapital g den gde trivsel g arbejdsglæden. Opfølgning Har vi pnået målene? På dagsrdenen i Område-med 4. kvartal 2014 / trivselsundersøgelsen Tjek på teamet Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december AMR Teamkrdinatrerne AMR Område-med 15

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere