Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014"

Transkript

1 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin g 4. Scial Kapital Udarbejdet af afdelingsleder; Lilli-Ane Urup i samarbejde med fag- g udviklingskrdinatr Susanne Flr

2 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd Obligatrisk fkusmråde: Tværfagligt samarbejde Indsats Tværfagligt piltprjekt Baggrund Frmål Byrådet har sm en del af budgetfrliget fr 2014 valgt at sætte fkus på, hvrdan man kan øge tværfagligheden mellem faggrupper inden fr HPU. Frventningen er, at kvaliteten af tilbuddet til den enkelte brger kan højnes ved en tværfaglig indsats. Der vil i 2014 derfr blive gennemført et piltprjekt i Katrinehaven, hvr der etableres et tværfagligt team i hhv. Katrinehaven Nrd g Syd. De 2 tværfaglige teams sammensættes på tværs af de frskellige faggrupper i Katrinehaven, dvs. pædagger, ergterapeuter g scial- g sundhedsassistenter. Hvert af de 2 teams vil få ansvaret fr at skabe en helhedsrienteret indsats mkring enkelte brgere, hvr hvert teammedlem bidrager med sin faglighed i de fælles løsninger. Særlige fkusmråder fr det tværfaglige samarbejde er sanseintegratin g sundhedsindsatser: Sundhed (medicinhåndtering, ernæring, frflytninger, inkntinens mv.) Sanseintegratin (velvære, kmmunikatin, betydning i frhld til selvskadende / udadreagerende adfærd, magtanvendelser) Piltprjektets mål er at videreudvikle g skabe yderligere fkus på det tværfaglige samarbejde g effekten heraf i tilbuddet til brgeren. Tanken er, at piltprjektet skal bane vejen fr yderligere tværfaglig teamdannelse g samarbejde inden fr handicapmrådet. Derfr er det væsentligt, at der løbende kmmunikeres / videndeles m prjektets frmål g resultater. Hvedansvarlig: Styregruppen Hvedansvarlig: Styregruppen Øvrig ansvarlig: Fr s er tværfaglighed at: Der samarbejdes ud fra fælles definerede mål Indsatserne krdineres jævnligt (dagligt - ugentligt) 1

3 Hver fagpersn anvender sin faglige ekspertise fr at brgeren når de fælles aftalte mål Bygger på gensidig respekt, lyalitet g frpligtelse Der samarbejdes m at skabe en fælles frståelse af begreber Udvikling af fælles viden Beskrivelse Katrinehaven Nrd, vil med udgangspunkt i 3 brgere - 1 i hver klynge især have fkus på, at arbejde med sundhedsfaglige tematikker. Hvad er sundhed? Sm vi ser det, er sundhed mange ting - fx kst, medicin, mtin, mental sundhed, livskvalitet, særlig hensyntagen til diagnser sv. Vi vil meget gerne udvikle s g få mere viden m det hele menneske. Vi frventer s meget af prjektet g ser det sm en psitiv mulighed fr at udvikle tilbuddet til nget bedre. Vi har frsøgt at planlægge frløbet, så det kmmer til at tage udgangspunkt i hverdagen g i praksis så meget sm muligt. Det er helt sikkert, at pårørende til de 3 valgte brgere vil blive kntaktet, infrmeret g invlveret i dette spændende prjekt, g vi håber naturligvis, at erfaringerne naturligt vil blive verført / implementeret således, at det vil blive til gavn fr alle bebere, pårørende g medarbejdere. Initiativer / Tidsplan Tidsplan: Den 4. december 2013: Infrmatin m prjektet på sidste fælles temamøde Katrinehaven Nrd. Januar 2014: Indledende styregruppemøde, hvr prjektbeskrivelse færdiggøres g knkret prces- g tidsplan udarbejdes: Prjektgruppe nedsættes på tværs af klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppemedlemmerne vælges / udpeges på klyngemøderne g 1 medlem fra køkkenet. Hvedansvarlig: Styregruppen Prjektgruppen Teamkrdinatrerne Fag- g udviklingskrdinatr 3 brgere vælges / pririteres sm fkuspersner på klyngemøderne i henhldsvis klynge 1, 2 g 3. Prjektgruppen planlægger med afhldelse af prjektgruppemøde min. 1 gang pr. måned, g evt. yderligere efter behv fr vidensdeling eller 2

4 krdinering. Februar / marts 2014: Prjekt igangsættes ud fra prces- g tidsplan, herunder: Prjektgruppen definerer g klarlægger de frskellige fagligheder henhldsvis; ergterapeut, pædagg, ernæringsassistent g scial- g sundhedsassistent. Prjektgruppen definerer / beskriver begrebet sundhed. Marts 2014: Prjektgruppen beslutter med udgangspunkt i SPARKværktøjskassen hvilke udredningsg screeningsværk-tøjer der skal anvendes i de valgte brgeres sundhedsscreening. SPARKtvhlder deltager i prjektgruppemødet Eventuelle pårørende til de valgte brgere infrmeres. Styregruppemøde pfølgning på pstart af prjekt. Marts / april 2014: Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 krtlægger den valgte brgers sundhedstematikker. Prjektgruppemedlemmerne henhldsvis i klynge 1, 2 g 3 afklarer / krdinerer med KRAPfremlæggelserne i KRAPuddannelsen. Maj 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling Der arbejdes frsat med diverse screeninger g krtlægning 3

5 Juni 2014: Styregruppemøde pfølgning på erfaringer g evt. behv fr justeringer. Prjektgruppemøde planlægger g frbereder fremlæggelser mkring prjektet på faglig wrkshp d. 18. juni 2014 Juli 2014: Smmerferie August: Prjektgruppen får supervisin af Jhn Zeuthen - mini -neurscreening af de 3 valgte brgere. September 2014: Prjektgruppemøde - vidensdeling g erfaringsudveksling mkring de igangsatte indsatserne - effekt. Prjektgruppen beskriver, fremlægger g psamler på fælles fagligt temamøde nsdag d. 24. september 2014 Hele medarbejdergruppen inddrages i implementering g frankring på fælles faglig temamøde d. 24. september 2014 Oktber 2014: Styregruppemøde pfølgning g pstart af evaluering g plan fr hvrdan tværfaglighed integreres i daglig praksis Nvember 2014: Evaluering g frankring afrapprtering til udvalg Mål Ved enhver stillingsledighed skal der vervejes anden faggruppe end pædagg. Hvedansvarlig: Ved at vi vælger en brger i hver klynge trr vi på, at vi bedre kan implementere den tværfaglige indsats med det samme - at det 4

6 bliver en naturlig tilgang g en del af det faglige fundament i Katrinehaven Nrd. Medarbejderne får større viden g indsigt i de frskellige faglige perspektiver g får via anvendelsen af de frskellige udrednings- g krtlægningsværktøjer / analyseværktøjer i henhldsvis i KRAP g SPARK en større frtrlighed med disse, g kan anvende dem i deres dkumentatinsarbejde mkring den enkelte brger. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Hvedansvarlig: Fag- g udviklingskrdinatr Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 Teamkrdinatrerne 5

7 2. Obligatrisk fkusmråde: Bebernes relatiner / netværk Baggrund Frmål Menneskesynet i Katrinehaven Nrd tager sit udgangspunkt i, at alle mennesker uanset handicap er unikt, har ressurcer, hvr den enkelte beber frventes g støttes i at bidrage til fællesskabet med de ressurcer den enkelte har. Det sciale er i højsæde. Vi trr på, at det betyder nget fr alle mennesker at have betydning fr andre, at det bl.a. er med til at give mening med livet. Etableringen af klubtilbuddet Kahytten skal derfr ses sm en udløber af venstående menneskesyn. Der tages altid udgangspunkt i bebernes individuelle behv, ønsker g ressurcer. Det specialiserede Btilbud Katrinehaven Nrd har fkus på at skabe verskuelighed g struktur i frhld til livet i egen blig, venskaber g sciale relatiner, udvikling af egen identitet g persnlige interesser. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede, g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Ovenstående linjer er citeret / udpluk fra Kahyttens værdigrundlag, g det har vi tænkt s gennem 2014 frsat at styrke g udvikle. Siden pstarten har vi plevet, at venskaber via klubaktiviteterne etableres g plejes på kryds g tværs til str frnøjelse g udbytte fr alle. Fag- g udviklingskrdinatren Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Beskrivelse Flere af beberne har i dag frivillige besøgsvenner g vi håber, at der med tiden vil kmme endnu flere til. Vi hilser derfr den nye støttefrening Katrinehavens venner velkmmen, g ser freningen sm en naturlig samarbejdspartner mkring frskellige aktiviteter g arrangementer. Vi håber gså af den vej, at udbygge samarbejdet g tilknytningen af flere frivillige til livet g de frskellige aktiviteter i Katrinehaven. Grundlæggende pbygges relatinen, mtivatinen g kntaktens bæredygtighed på medarbejdernes frmåen til at skabe g vedligehlde tryghed g et tillidsfuldt rum ud fra en prfessinel relatin. Fr at pnå den 6

8 frnødne tillidsrelatin er medarbejderne vedhldende fr at frblive i samarbejdsrelatinen, samtidig med at medarbejderne stiller passende krav g har ambitiner i frhld til den enkelte beber. Der er fkus på tryghed i hverdagen med henblik på at skabe de bedste muligheder fr at vedligehlde g udvikle funktinsniveauet samt skabe en øget grad af persnlig g scial selvhjulpenhed, således at den enkelte beber kan pnå en mere stabil, tryg g selvstændig tilværelse. Beberens deltagelse, medaktivitet g medbestemmelse er en vigtig del af den daglige pædaggiske praksis i Btilbuddet Katrinehaven Nrd. Mange af beberne i Katrinehaven Nrd kmmunikerer ved hjælp af andre udtryk end et verbalt talesprg. Derfr er der en str sammenhæng mellem brugerindflydelse g kmmunikatin samt kmmunikatinsfrmer. I Katrinehaven Nrd arbejdes der hele tiden med at sikre, at alle bebere får valgmuligheder i alle relevante situatiner. Hver enkelt bebers individuelle ønsker g behv skal tilgdeses g udvikles. I Katrinehaven Nrd arbejdes der med medbrgerskab, brugerindflydelse g selvbestemmelse på fire punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Baggrund fr etablering af Kahytten: Jf. Scialudvalgets beslutning d. 21. juni 2010 g den tilhørende beskrivelse af værdigrundlaget i Katrinehaven etableres der nu muligheder g rammer fr at beberne på kryds g tværs af klyngerne kan etablere g vedligehlde venskaber bl.a. gennem aktiviteter i cafémrådet aktivitetscentret g udearealerne ngle aftener m ugen g i weekenderne. Klubtilbuddet er fr alle bebere i Katrinehaven. Klubtilbuddet er særligt målrettet brgere med et særligt ønske m - g interesse fr - at indgå i et scialt netværk med ligestillede g sm ønsker at deltage i fælles aktiviteter g samvær. Brgerne skal være i besiddelse af - eller støttes i 7

9 grundlæggende sciale kmpetencer, g skal kunne rumme at være i et livligt miljø. Kahyttens frmål: Ka hytten er et fritidstilbud fr unge g vksne udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven. Ka hytten er et tilbud, hvr der er mulighed fr udvikling, scialt samvær g aktiviteter efter eget valg. Udgangspunktet fr tilbuddet er at give den enkelte brger et tilbud m at indgå i et frivilligt scialt fællesskab med ligestillede med mulighed fr gennem samvær g aktiviteter, at udflde sig g skabe netværk. Med naturlig hensyntagen til brgerens individuelle behv tilstræbes det, at brgerne sikres medindflydelse fx gennem hus- g bebermøder g klubtilbuddet tilrettelægges i tæt samarbejde med medarbejderne i klyngerne. Krt sagt er klubbens frmål at være et inspirerende fristed / værested, hvr der er en atmsfære af tillid, tryghed g tlerance. Kahyttens mål: At lære de udviklingshæmmede brgere i Katrinehaven, at bruge hinanden g på den måde få knyttet venskaber g få styrket det sciale netværk blandt ligestillede. At klubben skal være et frivilligt alternativ eller supplement til de eksterne fritidsaktiviteter. At klubben skal være et fristed / værested med en naturlig atmsfære af tillid, tryghed g tlerance, hvr der er et engageret persnale, der sørger fr et trygt miljø, hvr der reageres på knflikter g ur, således at alle kan trives i klubben. At skabe muligheder fr plevelser g udvikling, sm kan bidrage til en meningsfuld g alsidig hverdag i Katrinehaven. At skabe et værested, sm alle føler sig ansvarlige verfr, ved at delagtiggøre g inddrage dem. Klubben er krt sagt et sted hvr brgerne kan udvikle sig, have det sjvt g pleje gamle venskaber g evt. få nye venner. At klubben bliver den platfrm i Katrinehaven, der planlægger g tilrettelægger tilbagevendende festlige 8

10 sammenkmster / traditiner. At klubmedarbejderne fremstiller et inspiratinskatalg fr fx weekend- g ferieaktiviteter til klyngerne til brug i eksempelvis bebermøder. At klubmedarbejderne udarbejder en klubavis med interval bl.a. kmmende aktiviteter. Værdier g samværsregler i Kahytten - hvrdan er man venner i Kahytten? Man hilser pænt på hinanden - respekt Man skal hjælpe hinanden - msrg Man skal tale pænt til hinanden - høflighed Man skal trøste hinanden - hjælpsmhed Man må ikke slå hinanden - tlerance Man skal være søde ved hinanden - anerkendelse Initiativer Efteråret 2014 udarbejder hver kntaktpersn sammen med den enkelte brger en scialfrudsætningsanalyse g et relatins-træ. Frivillige ledsager g deltager i Handicap Søndersø løbet / Støttefreningen Katrinehavens venner kntaktes g inddrages. Kahytten inddrages i frberedelserne af Katrinehavens smmerfest fx pynt g underhldning. Mål Frtsat udvikling g udbygning af Klubtilbuddet Kahytten i Katrinehaven. I løbet af 2014 udarbejdes en scial frudsætningsanalyse på alle brgere i Katrinehaven Nrd. Frudsætningsanalysen tager udgangspunkt i KRAP tilgangen / fkus på bebernes udviklingsniveau, ressurcer g medbrgerskab udfra de 4 punkter: 1. Hvem vil jeg være sammen med? 2. Hvem vil jeg have relatiner til? 3. Hvad vil jeg beskæftige mig med? 4. Hvrnår vil jeg det? Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Fag- g udviklingskrdinatren Klubmedarbejderne Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Etablering af samarbejde med støttefreningen Katrinehavens venner Øget inddragelse af frivillige til ledsagelse 9

11 g praktiske hænder til aktiviteter g arrangementer. Ved udgangen af 2014 er der 25% flere frivillige tilknyttet Katrinehaven Nrd. Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 10

12 3. Selvvalgt fkusmråde: Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Baggrund Frmålsbeskrivelse Hvad betyder medbrgerskab? Begrebet er sammensat af med g brger, hvr brgerbegrebet har rødder tilbage til demkratiets fødsel, hvr brgeren i et fællesskab tildeles brgerrettigheder g -pligter, g hvr brgeren har adgang til at tage del i den rådgivende g dømmende myndighed. Først i Lv m Scial Service (Servicelven) ikrafttræden 1998 blev medbrgerskabet hs de udviklingshæmmede ligestillet med alle andre brgeres. Her beskrives brgere med handicap ret til inddragelse, med- g selvbestemmelse. Sm andre brgere har mennesket med handicap nu ansvar fr eget liv med de risici, det indebærer. Det betyder blandt andet, at brgeren har ret til at vælge g sige ja eller nej til den hjælp, de får tilbudt. Myndighedernes msrgspligt skal frvaltes i respekt fr brgerens selvbestemmelsesret. I hvilken grad man sm udviklingshæmmet medbrger kan benytte sig af sine rettigheder g pfylde sine frpligtelser afhænger af den scialpædaggiske hjælp myndighederne kan tilbyde dem. Det er afgørende, at brgeren kan verskue knsekvenserne af sine valg, ellers er det den prfessinelles pgave, at afdække brgerens frudsætninger fr at frstå sammenhænge g knsekvenser g tilbyde alternative måder, at kmmunikere knsekvenserne af valgene på. Hvis brgeren skal kunne benytte sin selvbestemmelsesret g være deltagende i sit eget liv i et mfang, der matcher brgerens individuelle frudsætninger, er der fr brgeren med udviklingshandicappet behv fr særlig støtte, hjælp g service. Denne beskrivelse g udfrdringerne heri danner udgangspunkt fr vres scialpædaggiske indsatser / målsætninger fr den enkelte beber, g derfr har vi i år valgt Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin, sm vres særlige fkuspunkt mkring den enkelte beber. I praksis betyder det, at vi bl.a. vil arbejde målrettet med den enkeltes muligheder fr at blive frstået rigtig således, at det gså er beberen der reel frtager et valg g ikke udfra, hvrdan vi sm Fag- g udviklingskrdinatren 11

13 Initiativer / Indsatser fagpersner trr eller synes det skal være eller kan være. Vi vil derfr rette særlig fkus på kmmunikatin mkring den enkelte - udvikle individuelle kmmunikatinsmetder fx via tegn til tale, knkreter, aflæse g beskrive særlig mimik g lyde, afprøve g tilrette ITbaserede kmmunikatinsteknlgier sm fx øjenstyret cmputer, Ipad, memplanner, strukturtavler sv. Desuden tænker vi medinddragelse i enhver aktivitet, der giver mening fr den enkelte - det at være aktør i sit eget liv. Hver klynge er allerede i gang med udvikling af beber-/husmøder sm et særligt medbrgerskab-prjekt. Hver 10. uge afhlder vi fællesklyngemøde i stedet fr de 3 rdinære klyngemøder, g her vil vi hver gang have medbrgerskab sm det grundlæggende tema gennem fælles drøftelser g dialger. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Der skal i 2014 laves ressurceblmst på alle bebere (KRAP) g derudver sættes særligt fkus på ADL-færdigheder. Den 18. juni 2014 afhlder Katrinehaven Nrd Faglig wrkshp med temaet Medbrgerskab i et KRAP-perspektiv Mål Et fast mål i 141 handleplanen skal mhandle Medbrgerskab. Målene i delhandleplanerne skal have udgangspunkt i Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse gennem mtivatin. Der udarbejdes ressurceblmst (KRAP) på alle bebere. Fag- g udviklingskrdinatren Teamkrdinatrerne Kntaktpersner Med udgangspunkt i videndeling skal erfaringerne fra det tværfaglige prjekt indflettes g verføres til daglig praksis mkring medbrgerskab.. Alle bebere skal tilbydes en eller anden frm fr mindst en ønsket eller selvvalgt smmerferieaktivitet. 12

14 Opfølgning Har vi pnået målene? Fælles faglig temamøde nsdag d. 3. december 2014 Fag- g udviklingskrdinatren Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december 13

15 4. Selvvalgt fkusmråde: Scial Kapital Baggrund Scial Kapital står fr samarbejde - retfærdighed - tillid mkring løsningen af kernepgaven, g studier af arbejdspladser, der skaber gde resultater har vist, at især disse 3 elementer danner grundlag fr en gd trivsel blandt medarbejdere g deres leder. Alle g enhver ved, at trives medarbejderne - ja, så trives beberne med høj sandsynlighed gså g dermed pnås der lettere gde resultater. Tilsynsrapprten g trivselsundersøgelsen siger sammenstemmende, at der er en høj trivsel i Katrinehaven Nrd. Det er i fredstider, at der skal sættes særligt fkus på gd trivsel / arbejdsmiljø - det skal ikke være i krisetider! AMR Frmål Derfr har jeg sm leder besluttet, at på medarbejdersiden skal mit særlige fkus i 2014 være på Scial Kapital - ikke frdi der ikke allerede er en gd trivsel, fr den gde trivsel har vi heldigvis fået bekræftet i de 2 rapprter i 2013 henhldsvis det uanmeldte tilsyn december 2013 g trivselsundersøgelsen nvember nej, men udelukkende af den simple grund, at bevare, pleje g passe på den gde trivsel g arbejdsglæde. Heraf kmmer nemlig engagementet g lysten til hele tiden at højne g udvikle den faglige kvalitet. Da AMR har brug fr at have et bagland er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 klynger g serviceteamet; Scial Kapital gruppen. Det skal ses sm en metde til kntinuerligt, at måle temperaturen i rganisatinen. AMR er frmand fr gruppen. AMR Initiativer / Indsatser Nedsættelse af Scial Kapital gruppe; AMR-bagland Der tilbydes g afhldes MUS med alle medarbejdere i 1. g 2. kvartal Fagg udviklingskrdinatren g afdelingslederen frdeler MUS-samtalerne. Hvis en medarbejder ønsker MUS samtale med afdelingslederen tilbydes denne en Mini- MUS. Fag- g udviklingskrdinatren AMR I 4. kvartal afhldes der TUS, med 14

16 udgangspunkt i en minitrivselsundersøgelse fx Tjek på teamet Frtsat fkus på teamudvikling, medledelse g teamrganisering gennem implementering af Teamhåndbgen De 2 fælles temadage (fælles faglige temamøder) / udvikling af rganisatinen afsluttes med fælles scial samvær, aktivitet g fællesspisning. Mål Trivsel er svært at måle, men vi går efter at den meget lave sygefraværsstatik fasthldes. Krtidssygefravær 1,7% (1-2 dage) Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen vil vi i 4. kvartal 2014 følge p med en minitrivselsundersøgelse - Tjek på teamet fr frtsat fasthlde g fkusere på elementerne i Scial Kapital g den gde trivsel g arbejdsglæden. Opfølgning Har vi pnået målene? På dagsrdenen i Område-med 4. kvartal 2014 / trivselsundersøgelsen Tjek på teamet Afrapprting til Mette Schrøder i 4. kvartal 2014 efter fælles faglig temamøde d. 3. december AMR Teamkrdinatrerne AMR Område-med 15

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation!

Medborgerskab. Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Medborgerskab Mestring, medinddragelse og selvbestemmelse gennem motivation! Kl. 12.00 12.15: Summe over let frokost Kl. 12.15 12.45: Info. fra afdelingslederen Kl. 12.45 13.05: Info. om SPARK v. Bente

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere