BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri 13 Flytninger 15 Fødsler og dødsfald 15 6 Delområdernes udvikling 16 Storområder 16 Skoledistrikter 19 Børne- og Ungedistrikter 21 Lokalsamfundsområder 22 7 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 29 9 Vækstscenario indbyggere Resultattabeller 35 Faaborg-Midtfyn Kommune 35 Storområder 36 Skoledistrikter 40 Børne- og ungedistrikter 49 Lokalsamfundsområder 52 Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Faaborg-Midtfyn Kommune, april 2015 Kontaktpersoner: Anne Marie Møller Christiansen, Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf Morten Bentsen, Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil være stort set uændret med en udvikling fra personer primo 2015 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på 20 personer. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 3 % Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske folketal i Faaborg-Midtfyn Kommune samt prognosens forventninger frem til 2027 UDGANGSPUNKT I HISTORISKE BEFOLKNINGSTAL MED UDSVING Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der frem til 2009 og i 2014 været en stigning i befolkningstallet. I den mellemliggende periode, , har indbyggertallet været faldende. Gennem hele perioden har der været et fødselsunderskud dvs. flere dødsfald end fødsler. I årene frem til 2009 og i 2014 var der en nettotilflytning som oversteg fødselsunderskuddet, hvorved indbyggertallet steg, men i årene var tilflytningen for lav til at sikre en stigning. I perioden har der tilmed været nettofraflytning alle årene. BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med, opførelsen af nye boliger. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev der i årene gennemsnitligt opført 148 boliger pr. år, varierende fra 20 boliger i 2012 til 271 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 123 boliger om året - altså færre end i de historiske år generelt. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været 485 fødsler og 567 dødsfald pr. år. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 413 fødsler og 572 dødsfald om året. Fødselsbalancen (fødte minus døde) ventes at ligge mellem -146 og -170 personer om året i prognoseperioden. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

5 FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere ventes at falde fra et årligt gennemsnit på tilflyttere om året i den historiske periode til tilflyttere om året i prognoseperioden. Antallet af fraflyttere ventes at falde fra til fraflyttere om året. Dermed forventes også en stigning i flyttebalancen fra gennemsnitligt 95 personer om året i de historiske år til 160 personer om året i prognoseperioden. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

6 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Faaborg-Midtfyn Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. FAKTISK UDVIKLING I 2014 SAMMENLIGNET MED 2014-PROGNOSEN I forbindelse med udarbejdelsen af den årlige prognose ses der på, hvordan det seneste års befolkningsudvikling har været sammenholdt med de forventninger man havde i hht. sidste års prognose. For Faaborg-Midtfyn Kommune viste sammenligningen af faktisk udvikling 2014 mod befolkningsprognose 2014 følgende: Indbyggertallet ramte stort set det forventede niveau, idet der skete et fald i indbyggertallet. Faldet var dog 82 personer mindre end ventet. Grundet et overraskende lavt fødselsniveau var der færre 0-årige end ventet (-49). Omvendt var der markant flere årige end ventet (+137). Der døde en smule flere end ventet men afvigelsen (6%) ligger inden for de udsving man oplever fra år til år. På trods af færre nye boliger var tilflytningen noget større end ventet (+183). Også fraflytningen var større end ventet men kun en smule (+28). Dermed var der i 2014 en positiv flyttebalance hvilket er første gang siden 2009! Der var en særlig høj nettoindvandring (+211) i 2014 mod ca årligt i Også nettofraflytning til Odense var lav i 2014 (-30 mod -60 i årene ). Til gengæld var der større nettofraflytning til Svendborg (-48) end de foregående år (-16 pr. år). Alt i alt viste den faktiske udvikling i trods et overraskende lavt fødselsniveau og en mindre boligudbygning end ventet - et mindre fald i indbyggertallet end forventet. Dette kan især tilskrives en større nettoindvandring samt en mindre fraflytning til Odense. Disse faktorer indgår som del af forudsætningerne for den nye prognose jf. afsnittet om forudsætninger for denne. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

7 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Faaborg-Midtfyn Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 147 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. Figur 2 - Parameterområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

8 BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune i de historiske år ( ) samt folketallet pr. 31. december Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen. Beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveau et i Faaborg-Midtfyn Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til, til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For dødsfald er alle årene medtaget med lige vægt, mens der for fødsler og flytninger alene er anvendt årene Den lige vægtning ved dødelighed skyldes, at dødlighed normalt følger et jævnt mønster, med kun små udsving, år for år. Omvendt kan antallet af fødsler have store udsving, blandt andet på grund af konjunkturer, uddannelse, boligforhold og antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Kommunen oplevede et markant dyk i antallet af fødsler fra 2010 til 2011, men har ligget rimeligt stabilt siden, dog med et lille fald det seneste år. Det vurderes, at fødselsniveauet de fire foregående år er et retvisende udgangspunkt for beregning af de fremtidige fødselstal. Ligeledes for flytninger vurderes det, at mønstrene for de fire foregående år er et retvisende udgangspunkt for beregning af de fremtidige flyttemønstre. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder baseret på årene , ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Faaborg-Midtfyn Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Desuden er der foretaget en mindre nedjustering af fødselsniveauet således at der fødselstallet i 2015 kommer til at ligge på niveau med fødselstallet i Fertilitetsniveauet varierer fra 1,78 i Faaborg til 2,12 i Årslev. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Faaborg-Midtfyn Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,94 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,69). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder pr. alderstrin) ses af nedenstående graf. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

9 Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Faaborg-Midtfyn Kommune (fødsler pr kvinder). BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune: Boligtype Parcelhuse Store parcelhuse Tilflyttere pr. ny bolig 2,76 3,05 Række 1,92 Etage 1,74 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Store parcelhuse ventes opført i skoledistrikterne Broskolen (afd. Bøgehøj), Carl Nielsen Skolen samt Nordagerskolen. Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

10 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Parcelhus Parcel (stor) Rækkehus Etagebolig Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Faaborg-Midtfyn Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 25 %. I enkelte områder arbejdes der med yderligt differentierede splitfaktorer: 15 % i Korinth 20 % i Allested-Vejle og Faaborg by (Toftegårdsskolen) 30 % i Faaborg by, Gislev, Kværndrup, Ringe Nord og Rynkeby 35 % i Nørre Broby og Vester Aaby 40 % i Nordøstlige by- og landområder 45 % i Årslev og Sønder Nærå 60 % i Nørre Lyndelse Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

11 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været tilflyttere pr. år og fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteunderskud på 83 pr. år. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Andel indvandring 15% 16% 15% 18% 16% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 9% 8% 10% 11% 10% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har i de historiske år stået for hhv. 16 % og 10 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere 1 ) i forhold til udlandet har givet Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 165 borgere om året. Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode årligt resulteret i en nettofraflytning på 248 personer om året. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2011 til Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen år er markant flere indbyggere der flytter ud af kommunen end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-6 år samt år Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 5 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) 1 Vandringer omfatter alle flytninger til og fra udlandet uanset statsborgerskab Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

12 SÆRLIG MODELLERING AF FLYGTNINGE I 2015 I 2015 er der foretaget en særskilt modellering af flygtningetilflytningen idet denne ventes at blive 120 personer højere end i Der er ikke lagt forventninger om øget flygtningetilflytning i de efterfølgende prognoseår, idet det ikke vides hvor mange flygtninge, der kan forventes efter Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

13 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt flyttebalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på tal fra og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft udvikling i folketallet nogenlunde sammenhørende med boligudbygningen, men om denne tendens vil fortsætte, er uvis. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

14 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Årets udvikling (total) Udviklingsgrad -0,3% -0,1% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune i år 2014 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at forblive på det nuværende niveau i prognoseperioden, hvilket resulterer i en gennemsnitlig stigning på 2 personer om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem -134 og +64 personer om året i løbet af prognoseperioden. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 385 og 430 fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden er et fødselsunderskud (færre fødte end døde) på i gennemsnit 159 personer om året. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes hvert år at ligge mellem 36 og 231 med et gennemsnit over alle prognoseårene på 160. I 2015 er flyttebalancen desuden påvirket positivt af forventninger om tilflytning af flygtninge. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 34 % og 38 % i prognoseperioden (gennemsnitligt er den 36 %). Det vil sige, at omkring en tredjedel af alle tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens ca. to tredjedele af tilflytterne til nye boliger vil komme fra Faaborg-Midtfyn Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger er generelt højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse antal personer per husstand (husstandsstørrelsen) falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Der ventes en årlig udtynding på mellem 218 og 337 personer svarende til ca. 0,6 % af indbyggertallet i gennemsnit pr. år. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

15 ,7 100,0 100,2 100,3 101,3 102,0 102,3 102,2 101,9 101,3 100,9 100,3 100,0 99,9 99,6 99,4 99,3 99,3 99,3 99,4 99,5 99,7 99,8 99,9 100, BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Prognosen viser, at folketallet vil være meget stabilt og stige fra personer primo 2015 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på 20 personer. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,02 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2015 = 100) Figur 6 - Fremskrivning af antal indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune, absolutte tal samt relativt (2015 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Faaborg-Midtfyn Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Faaborg-Midtfyn Kommune forventer således, at der i 2027 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså færre indbyggere. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Faaborg-Midtfyns egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Faaborg-Midtfyn Kommune lægger til grund for sine prognoser Faaborg-Midtfyn prognose (2015) Faaborg-Midtfyn prognose (2014) DST-prognose (2014) Figur 7 - Faaborg-Midtfyn Kommunes 2014 og 2015-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2014 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

16 Antal boliger BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Faaborg-Midtfyn Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Faaborg-Midtfyn Kommune bygget mellem 20 og 271 boliger pr. år (gennemsnitligt 148 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 123 boliger pr. år - altså færre boliger i forhold til de historiske år Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Figur 8 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes at stige fra 2015 til 2021, hvorefter det ventes at være konstant. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 60 % at være parcelhuse, 28 % rækkehuse og 12 % etageboliger. Parcelhuse udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra % 41% 9% 8% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger % 28% 12% Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anden boligtype Figur 9 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

17 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2014 var der 112 tilflyttere til nye boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Af disse var 76 interne flytninger og 36 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 32 % af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere (splitfaktoren) ventes i prognoseperioden at ligge mellem 34 % og 38 %. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 309 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,07 2,44 2,33 2,42 2,52 2,53 2,52 2,53 2,53 2,52 2,52 Tabel 4 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,6 % årligt, svarende til mellem 218 og 337 personer - gennemsnitligt 307 personer årligt. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent -0,5% -0,4% -0,7% -0,7% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

18 FLYTNINGER I perioden samt i 2014 har der hvert år været flytteoverskud mens der i perioden har der været flytteunderskud. Set over hele perioden har der været et årligt flytteoverskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 95 personer pr. år i gennemsnit. I prognoseperioden, , forventes flyttebalancen at være positiv i alle årene. Gennemsnitligt forventes 160 nettotilflyttere pr. år Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 10 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance til og med år 2026 FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der været årligt været fødsler og dødsfald. Dermed har der historisk været et fødselsunderskud på mellem personer om året (gennemsnitligt underskud på 82 personer om året). Fødselsunderskuddet har været størst de seneste fire år, hvor det gennemsnitlige underskud har været 155 pr. år. I prognosen forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsunderskud på 159 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 11 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2026 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

19 6 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen varierer mellem kommunens forskellige geografiske områder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Faaborg-Midtfyn Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 147 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter, lokalområder samt børne- og ungedistrikter således at blandt andet by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Faaborg-Midtfyn Kommune fremgår af kortene herunder. STOROMRÅDER Kommunen er opdelt i fem overordnede områder med hver sit særpræg i forhold til for eksempel bosætning. FORSTÆDERNE Den nordlige del af kommunen rummer forstæderne - Årslev / Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse / Nr. Søby, Ferritslev / Rolfsted, Allested / Vejle og Nr. Broby - der ligger som en perlerække af byer langs grænsen til Odense Kommune. Profilen på tilflyttere til forstæderne er typisk unge familier, som køber deres første bolig, og som lige har eller står foran at stifte familie. En del kommer fra Odense og mange har for nyligt færdiggjort deres uddannelse. Udfordringen for forstæderne er at sikre, at byernes kvalitet og servicetilbud udvikles i takt med deres hurtige vækst. LANDBRUGSLANDET I midten af kommunen ligger Landbrugslandet med Ringe som centrum og Ryslinge, Kværndrup, Gislev og Espe som mindre byer samt et større antal landsbyer. Befolkningsudviklingen i Landbrugslandet varierer fra høj vækst i Ringe, Kværndrup og til dels Espe, til Ryslinge og Gislev, der haft betydelig tilbagegang. I Landbrugslandet er der lige som i forstæderne gode muligheder for unge familier, der lægger vægt på samme kvaliteter som i forstæderne, men accepterer lidt længere transporttid til Odense. I Landbrugslandet er der mulighed for at bo "ude på landet" til billige penge, tæt på en attraktiv handels- og serviceby som Ringe og med stor personlig frihed til at dyrke sine interesser. SKOV- OG BAKKELANDET (DET GRØNNE OMRÅDE) Skov- og bakkelandet mod syd byder på Fyns største skove og søer og et smukt bakket landskab. Byerne i Skov- og bakkelandet er mindre end i de øvrige områder, men flere af byerne har høj kvalitet. Byerne i Skov- og bakkelandet har haft uforandret eller svag vækst i indbyggertal de sidste 10 år. Skov- og bakkelandet skal selvfølgelig have et "almindeligt" udbud af boliger, men der skal fremover også lægges vægt på profilskabende byudvikling. Udviklingen i Skov- og bakkelandet går langsommere end i forstæderne og til dels i Landbrugslandet, og derfor er det vigtigt, at investeringer i naturen og aktiviteter og tilgængelighed til naturen ses som et bidrag til at fastholde værdien i de eksisterende bysamfund. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

20 DET MARITIME SYDFYN (DET BLÅ OMRÅDE) Det maritime Sydfyn byder på meget attraktive bymiljøer med nærheden til vandet og bakkerne i baglandet som det samlende element. Bymiljøerne spænder fra det unikke købstadsmiljø i Faaborg, til mindre byer med flotte udsigter over øhavet og videre til Lyø, Bjørnø og Avernakø og landsbyer med unikke kvaliteter som f.eks. Dyreborg og Falsled. Faaborg er i PULS Fyn placeret på en delt andenplads blandt byerne på Fyn. Faaborg har høj vurdering på alle parametre undtagen tilgængelighed fra Odense. Det maritime Sydfyn henvender sig til folk, der sætter pris på områdets helt unikke kvaliteter. Børnene er ofte flyttet hjemmefra, og der vil i mange tilfælde være tale om at etablere sig i "drømmehuset" efter måske at have boet mere "rationelt" i Odense eller forstæderne, mens børnene har boet hjemme. Målgruppen stiller store krav til boligen og omgivelserne med vægt på kvalitet og det individuelle præg. Der tegner sig også en udvikling med "deltidsboliger" for folk, der ønsker at kombinere en helårsbolig i området med eksempelvis en lejlighed i en større by. MOTORVEJSBÅNDET På tværs af de trygge forstæder og Landbrugslandet går Motorvejsbåndet, som omfatter Årslev / Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse / Nr. Søby, Ringe, Ryslinge og Kværndrup. Væksten i indbyggertal i byerne i Motorvejsbåndet er på niveau med væksten i forstæderne. Motorvejsbåndet kendetegnes også ved en betydelig erhvervsudvikling. I Motorvejsbåndets byer er der let adgang til et stort arbejdsmarked i Odense og Svendborg mv., som giver byerne et bosætningspotentiale. På grund af motorvejsnærheden skal udvikling for erhverv, der lægger vægt på god tilgængelighed og stor synlighed, have høj prioritet. Figur 12 - Storområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

21 Storområde Det blå område Det grønne område Forstadsområder Landbrugsområdet Motorvejsnær Ukendte adresser Total Storområde Det blå område Det grønne område Forstadsområder Landbrugsområdet Motorvejsnær Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

22 SKOLEDISTRIKTER Figur 13 - Skoledistrikter i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

23 Skoledistrikt Brahetrolleborg Skole Brobyskolerne Broskolen Bøgebjergskolen Carl Nielsen Skolen Espe Faaborg Sundskole Horne Skole Nordagerskolen Svanninge Skole Tingagerskolen Toftegårdsskolen Tre Ege Skolen Ukendte adresser Total Skoledistrikt Brahetrolleborg Skole Brobyskolerne Broskolen Bøgebjergskolen Carl Nielsen Skolen Espe Faaborg Sundskole Horne Skole Nordagerskolen Svanninge Skole Tingagerskolen Toftegårdsskolen Tre Ege Skolen Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

24 BØRNE- OG UNGEDISTRIKTER Figur 14 - Børne- og ungedistrikter i Faaborg-Midtfyn Kommune Børne- og ungedsitrikt Midt Nord Syd Ukendte adresser Total Børne- og ungedsitrikt Midt Nord Syd Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

25 LOKALSAMFUNDSOMRÅDER Figur 15 - Lokalsamfundsområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

26 Lokalsamfundsområde Allested - Vejle Lokalråd Avernakø Lokalråd Bjørnø Lokalråd Brobyværk Lokalråd Diernæs Landsbyforening Faaborg Lokalråd Heden - Gestelev - Vantinge Lokalråd Herringe - Rudme - Volstrup Lokalråd Hillerslev sogns Beboerforening/Lokalråd Krarup - Espe Lokalråd Kværndrup sogns Lokalråd Lokalrådet for Faldsled m.fl Lokalrådet for Gislev Lokalrådet for Horne Land Lokalrådet for Pejrup, V. Aaby og Aastrup Lokalrådet for Ryslinge Lokalrådet for Ø. Hæsinge og Brahetrolleborg sogne Lokalrådet for Årslev Lyø Lokalråd Nr. Broby Lokalråd Nr. Lyndelse - Nr. Søby Lokalråd Ringe Lokalråd Rolfsted Sogns Lokalråd Søllinge Lokalråd Udviklingsområdet for Haastrup V. Hæsinge Lokalråd Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

27 Lokalsamfundsområde Allested - Vejle Lokalråd Avernakø Lokalråd Bjørnø Lokalråd Brobyværk Lokalråd Diernæs Landsbyforening Faaborg Lokalråd Heden - Gestelev - Vantinge Lokalråd Herringe - Rudme - Volstrup Lokalråd Hillerslev sogns Beboerforening/Lokalråd Krarup - Espe Lokalråd Kværndrup sogns Lokalråd Lokalrådet for Faldsled m.fl Lokalrådet for Gislev Lokalrådet for Horne Land Lokalrådet for Pejrup, V. Aaby og Aastrup Lokalrådet for Ryslinge Lokalrådet for Ø. Hæsinge og Brahetrolleborg sogne Lokalrådet for Årslev Lyø Lokalråd Nr. Broby Lokalråd Nr. Lyndelse - Nr. Søby Lokalråd Ringe Lokalråd Rolfsted Sogns Lokalråd Søllinge Lokalråd Udviklingsområdet for Haastrup V. Hæsinge Lokalråd Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

28 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2014 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2014 haft et fald i indbyggertallet på -0,24 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,56 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Faaborg-Midtfyn Kommune i fht. befolkningsudvikling. Faaborg-Midtfyn er nr. 83 ud af 98 kommuner og den procentvise ændring spænder fra -1,83 % til +2,22 %. Nr Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent Ishøj ,22% 2 København ,87% 3 Herlev ,60% 4 Køge ,56% 5 Greve ,54% 78 Jammerbugt ,15% 79 Vejen ,15% 80 Syddjurs ,16% 81 Hjørring ,17% 82 Vesthimmerlands ,21% 83 Faaborg-Midtfyn ,24% 84 Guldborgsund ,29% 85 Ballerup ,33% 86 Thisted ,34% 87 Langeland ,38% 88 Sønderborg ,43% 94 Samsø ,90% 95 Bornholm ,96% 96 Lolland ,16% 97 Lemvig ,32% 98 Ærø ,83% Hele landet ,56% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2014 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

29 Figur 16 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2014 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

30 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Faaborg-Midtfyn Kommune er markant størst i forhold til Odense og Svendborg kommuner. I perioden har der været negativ mellemkommunal nettoflytning til især Odense og København Kommuner. I gennemsnit har der været en årlig nettofraflytning på 248 personer. I 2014 var der en nettofraflytning til de store studiebyer i Odense, Aarhus og København Kommuner. Desuden er der nettofraflytning til andre fynske kommuner som Svendborg og Middelfart. I 2014 har der været en beskeden nettotilflytning fra bl.a. Assens, Esbjerg, Sønderborg og Vejle kommuner. Samlet var der i 2014 en mellemkommunal nettofraflytning på 139 personer. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Odense Svendborg Assens Nyborg København Kerteminde Bogense Aarhus Middelfart Langeland Vejle Kolding Sønderborg Fredericia Esbjerg Aalborg Slagelse Ærø Aabenraa Haderslev Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Faaborg-Midtfyn Kommune (gennemsnit samt for 2014 alene) Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

31 MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2014 Figur 17 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Faaborg-Midtfyn end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Faaborg-Midtfyn end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

32 8 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at være stort set uændret frem til 2027, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Der således kun stigning i 0-2 årige samt 65+ årige. Størst stigning ventes i aldersgrupperne over 80 år. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,5% 3-5 år ,3% 6-16 år ,5% år ,6% år ,6% år ,9% år ,0% 90+ år ,0% Total ,0% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Faaborg-Midtfyn Kommuner, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år 90+ år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel 2015 Andel 2027 Figur 18 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

33 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2015 til 2027 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 4-25 årige, årige og årige forventes at falde, mens de 0-3 årige, årige, årige og specielt 71+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2027, end de gør i dag. 1,8% 1,6% 1,4% Faaborg-Midtfyn 2015 Faaborg-Midtfyn 2027 Danmark ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Figur 19 - Den relative aldersfordeling i 2015 for Faaborg-Midtfyn Kommune og i 2027 for hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune og hele landet ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. Udviklingen kan ses at være større i visse aldersgrupper end andre. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på de forskellige størrelser grupperne har. F.eks. dækker årige over ca. halvdelen af befolkningen i kommunen, mens andre grupper beskriver en meget mindre del af befolkningen år Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

34 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose år år år

35 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose år år år

36 Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose år Total

37 9 VÆKSTSCENARIO INDBYGGERE Faaborg-Midtfyn har udarbejdet et ekstra scenario for befolkningsudvikling, hvor der forventes en befolkningstilvækst så der i 2030 vil være ekstra indbyggere end i prognosen indbyggere Figur 20 Indbyggertal i 2015-prognose samt vækstscenariet der giver indbyggere i årene Vækstscenariet er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den officielle prognose. Der regnes således med omkring 95 ekstra boliger om året i årene svarende til i alt 661 ekstra boliger prognosen indbyggere Figur 21 Boligudbygning i 2015-prognosen samt vækstscenariet Boligerne er placeret i tre udviklingsområder i hhv. Årslev, Ringe og Nr. Lyndelse. Det forudsættes at boligerne tilflyttes som store parceller og at 80% af tilflytterne vil være tilflyttere fra andre kommuner. Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

38 10 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Faaborg-Midtfyn Kommune og tabeller for storområderne, skoledistrikterne, børne- og ungedistrikterne og lokalsamfundsområderne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2015 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

39 STOROMRÅDER Figur 22 - Storområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Storområde Det blå område Det grønne område Forstadsområder Landbrugsområdet Motorvejsnær Ukendte adresser Total Storområde Det blå område Det grønne område Forstadsområder Landbrugsområdet Motorvejsnær Ukendte adresser Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

40 Det blå område 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Det grønne område 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

41 Forstadsområder 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Landbrugsområdet 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

42 Motorvejsnær 0-2 år år år år år år år år år Total år år år år år år år år år Total Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

43 SKOLEDISTRIKTER Figur 23 - Skoledistrikter i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere