BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE APRIL

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger Områdeinddeling Historisk og planlagt boligbyggeri Flyttebalance Fertilitet og fødsler Dødelighed Split-faktor og tilflytning pr. boligtype IV. Afvigelser i forhold til den tidligere prognose Ændrede forventninger i forhold til sidst år Opfølgning på sidste års prognose V. Udvikling i skoledistrikterne Befolkningsprognosen er udarbejdet af Egedal Kommune i april Kontaktperson: Niels Andersen, Egedal Kommune tlf.:

3 I. Indledning Resume af prognosen En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen giver et overblik over den forventede befolkningsudvikling herunder befolkningens aldersprofil og geografiske tilhørssted i distrikter. Udviklingen hænger sammen med boligudbygningen. Prognosen danner grundlag for at kunne planlægge den fysiske byudvikling og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens økonomiske planlægning. Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling frem til Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes hovedsageligt, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til Det svarer til en stigning på 4,5 %. I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Af centrale forhold for budgetperioden skal peges på følgende: Forventningerne til indflytning i nye boliger er afdæmpede idet lavkonjunkturen reducerer nyopførelser og flytteaktiviteten. Antallet af 0-2 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 76 til børn. Antallet af 3-5 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 195 til børn. Der er allerede indregnet et fald i budgetterne. Men i forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der ultimo 2011 var 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af 6-16 årige børn forventes stabilt frem til Antallet af årige stiger frem til 2016 med 706 (45,5 %) mens antallet af 85+ årige stiger med 142 (45,2 %). Dette svarer stort set til tidligere prognoser og er indregnet i budgettet. Centrale forhold for det lange sigt: Frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. Det svarer til at antallet af små børn frem til 2016 vil falde med 271 til børn, hvorefter faldet flader ud. De helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er derfor et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i

4 Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i I forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. Udviklingen i de ældste aldersklasser følger de tidligere prognoser, men til forskel fra de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten i antal ældre fortsætter frem til På det lange sigt frem til 2024 vil der være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. Dette er allerede indregnet i budgettet. Gruppen af årige vil frem til 2024 vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af den samlede befolkning. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Forudsætninger bag befolkningsprognosen En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra nogle givne forudsætninger. Prognosens holdbarhed er altså afhængig af om forudsætningerne holder. Prognosen har taget udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år samt boligindflytningsplanen. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning (færre/flere beboere i den eksisterende boligmasse). Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse. I 2009 kunne for første gang i Egedal konstateres en fortætning. Det må dog anses for en afvigelse fra den langsigtede tendens. Året 2010 endte med en udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen. Imidlertid har tallene for 2011 igen vist fortætning. Det er opfattelsen, at de flyttemønstre der har præget de seneste år nødvendigvis bør gælde for det korte sigt. Prognosen anvender derfor for 2012 flytteparametrene for det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen anvendes flytteparametre for alle år

5 Historisk og planlagt boligbyggeri. Boligindflytningsplanen har afgørende betydning for befolkningsprognosen. Planen blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Forventningerne til boligindflytningen er de seneste år nedjusteret. I prognoseårene ventes indflytning i boliger, svarende til gennemsnitligt ca. 100 boliger pr. år. Boligprogrammet er ujævnt fordelt i 2015 og 2016 forventes flest indflytninger i nye boliger. Flyttebalance. Flyttebalance er et udtryk for forskellen mellem tilflyttere til byen og fraflyttere der flytter til andre byer. For Egedal Kommune forventes netto en positiv flyttebalance på i alt 967 personer i prognoseperioden. Der er dog en vis variation i flyttebalancen hen over årene. I 2015 forventes opført det største antal boliger (178) og dermed også den største nettotilflytning til nye boliger med 215 personer. Fertilitet og fødsler. Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). Der benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau pr. kvindeårgang for Egedal kommune i Det er væsentligt at bemærke, at prognosen er baseret på det faktiske fødselsmønster for Egedal Kommune og ikke bare et landgennemsnit. Der regnes med ca. 2 % vækst i fertilitetsniveauet i perioden Fødsler er alene baseret på da fødselsniveauet var væsentligt højere i de tidligere år. Dødsfald. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antal personer i den pågældende alder. Der anvendes de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder korrigeret for niveauet for Egedal Kommune. Split-faktor og tilflytning pr. boligtype. De historiske tal for tilflytning i parcel-, række- og etageboliger er delt ud på basisområderne. De historiske data for husstandsstørrelse i Egedal Kommune viser, at der i gennemsnit: Tilflytter 3,35 personer pr. parcelhus (49,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,39 personer pr. rækkehus (64,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,16 personer pr. etagebolig (40,6 % tilflyttet fra anden kommune). Ændrede forventninger i forhold til sidste år Den væsentligste ændring i forhold til sidste års prognose er de lavere forventninger til antal små børn. I forhold til sidste års prognose forventes nu f.eks. 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal i 2011, opdaterede flytteparametre og at der primo 2012 har vist sig at være 25 færre 0-5 årige børn. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Det samlede antal børn fra 0-5 år udgør nu Budgetmæssigt har ændringer i antal børn og ældre stor betydning. Opfølgning på sidste års prognose I det følgende er redegjort for centrale nøgletal fra sidste års prognose. Nøgletallene er sammenholdt med de realiserede nøgletal for Kommunens folketal ultimo 2011 udgjorde personer. Det er 153 flere end prognosticeret. Der tilflyttede 42 flere personer end prognosticeret. Der fraflyttede 148 færre end forventet

6 Der er således en større afvigelse ved til- og fraflytning, der formentlig skyldes situationen på boligmarkedet. Der blev født 24 børn færre end ventet. Dette er en væsentlig afvigelse Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav. I 2011 døde 11 færre personer end ventet. Det var ventet at 49 % af indflytninger i boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette viste sig at holde stik. De historiske tal for udtynding i 2009 viste for første gang fortætning (på 4 %), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune oplevede tidligere en udtynding på mellem -3 til -8 %. Udtynding er den tendens der ventes fremover. De seneste tal viser også fortætning i 2011, hvilket der er taget højde for i den nye prognose ved vægtningen af flytteårene

7 II. Hovedtabeller Befolkningsprognosen er udarbejdet med prognosemodellen Demografix og er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Plan, Kultur og Erhverv og Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Personale og Økonomiservice. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til i alt Det svarer til en stigning på 4,5 %. Figur 1 Samlet folketal. Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Den nye prognose for er således fra udgangspunktet samlet set baseret på et højere folketal, hvilket hæver niveauet for hele prognoseperioden

8 Figur 2 Kommunens samlede folketal Prognose 2012 Prognose 2011 I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år, jf. Kommunens boligindflytningsplan som blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Tabellen nedenfor viser hovedtallene pr. aldersgruppe. Tabel 1 Nominel og procentvis ændring i antal indbyggere pr. aldersgruppe Aldersgruppe Procentændring fra Procentændring fra Procentændring fra år , , ,0 3-5 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,7 85+ år , , ,9 I alt , , ,5 I budgetperioden frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. I forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der primo 2012 er 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af små børn i dagpleje, vuggestue og børnehave vil frem til 2016 falde med -271 til børn, hvorefter faldet flader ud. Dette ses også ses af tabel 2 nedenfor der viser, - 8 -

9 at de helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Da det samlede befolkningstal stiger forholdsvist mere vil aldersgruppen med de erhvervsaktive fylde relativt lidt mindre. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i i forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. På det lange sigt frem til 2024 vil der også være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. I forhold til de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten fortsætter. Den aldersbetingede dødelighed i Egedal Kommune er lav. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i befolkningsprofilen udtrykt ved ændringer i de enkelte aldersgruppers relative vægt. Tabellen er inddraget i ovenstående afsnit. Tabel 2 Relative andele Aldersgruppe Relativ andel 2012 Relativ andel 2013 Relativ andel 2016 Relativ andel 2020 Relativ andel år 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3-5 år 4,3 4,1 3,7 3,7 3, år 17,1 17,2 16,8 16,0 15, år 7,5 7,5 7,6 7,4 7, år 15,2 14,6 13,6 13,6 13, år 36,7 36,7 36,7 36,8 36, år 11,4 11,7 12,0 10,7 9, år 3,7 4,1 5,3 7,1 8,6 85+ år 0,8 0,8 1,1 1,6 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nedenfor fremgår kommenterede grafer for hver enkelt aldersklasse

10 Figur 3 De 0-2 årige Tabel 3 De 0-2 årige Antal 0-2 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden For de mindste i vuggestue/dagpleje ventes et fald frem til 2014, hvorefter børnetallet stiger svagt. Set over hele perioden sker der et fald på 57 børn således, at der forventes at være børn i 2024, svarende til et fald på -4 %. I 2012 udgør de 0-2 årige 3,4 % af den samlede befolkning dette vil over de næste 12 år falde til 3,1 %. Der blev født 24 færre børn end forventet i Figuren ovenfor illustrerer dette i form af et nedadgående niveauspring i Figuren viser også at Egedal Kommune oplevede et markant fald svarende til ca. 16 % i antal 0-2 årige i løbet af de historiske år fra Tabel 4 Fødsler Forventede fødsler ifølge den nye prognose og den tidligere fra sidste år Ny prognose Sidste år Ændring til ny Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2011 Tabellen ovenfor viser, at der forventes 388 fødsler i 2012, hvilket er svagt flere end i I forhold til den tidligere prognose forventes nu lidt færre fødsler frem til og med

11 Figur 4 de 3-5 årige Tabel 5 De 3-5 årige Antal 3-5 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Antallet af de lidt større børn i børnehave-alderen steg fra 2007 til 2010 med 136 børn, svarende til ca. 7,6 %. Efter 2010 faldt antallet. Der kan set over hele prognoseperioden ventes et fald på ca. -11 %, svarende til 203 færre 3-5 årige. Det samlede antal børn falder således fra til Tallet stabiliserer sig omkring år De 3-5 årige udgør nu 4,3 % af befolkningen dette ventes at falde til 3,7 % Grafen viser at det lavere fødselstal frem til 2018, samt nye flyttemønstre, medfører færre 3-5 årige end ifølge prognosen fra sidste år

12 Figur 5 De 6-16 årige Tabel 6 De 6-16 årige Antal 6-16 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Der er i 2012 i alt børn i den skolesøgende alder der ventes en stigning på 115 børn frem til Derefter ventes et fald. I 2024 forventes der at være personer i aldersklassen for skolesøgende børn og unge. Der forventes således i 2024 i alt 537 færre 6-16 årige end nu, svarende til -7,5 %. Det er særligt interessant at der starter en stor faldende tendens lige efter udgangen af indeværende budgetperiode (dvs. efter 2016). De skolesøgende børn og unge udgør i dag 17,1 % af befolkningen og vil i 2024 forventeligt udgøre 15,1 %. Figuren viser, at der frem til 2020 nu ventes lidt flere skolesøgende børn end tilfældet var ifølge den tidligere prognose. Den nye prognose rækker helt til Figuren viser således også, at der i den korte periode fra 2020 til 2024 forventes et relativt drastisk fald på 353 børn, svarende til 5,1 %

13 Figur 6 De årige Tabel 7 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør i befolkningsprognosen en selvstændig gruppe. Det er i denne alder der typisk etableres egen bolig og måske flyttes til en anden by. Samtidig er denne aldersklasse typisk under uddannelse og er ikke i så høj grad som de ældre etableret på arbejdsmarkedet. I 2012 bor der personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Dette forventes at stige til i 2021, dvs. en stigning på 144 personer, svarende til 4,6 %. Denne aldersklasse vil uændret udgøre 7,5 %. Det er interessant, at de årige er den aldersklasse, hvor prognosen fra sidste år har størst afvigelse i forhold det faktiske antal borgere. Primo 2012 boede her således 129 personer flere i denne aldersklasse end ventet. Dette er også illustreret af figuren, der viser et niveau-skifte op

14 Figur 7 De årige Tabel 8 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige kan betragtes som de yngre erhvervsaktive eller børnefamilierne. Denne aldersklasse efterspørger typisk en større bolig og får børn. Samtidig er det her relationen til arbejdsmarkedet skal sikres og udgifterne er store. I 2012 bor her personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Det vil i 2024 være faldet til 5.965, svarende til et fald på 375 personer eller -5,9 %. Da de yngre erhvervsaktive primo og medio 30 år relativt set er en lille årgang forventes i forhold til i de historiske år færre børnefamilier med små og større børn. Denne aldersklasse udgør nu 15,2 % af Kommunens befolkning og ventes i 2024 at være faldet til 13,7 %. I forhold til den tidligere prognose ventes nu lidt flere i denne aldersklasse på grund af mindre fraflytning og let ændrede flyttemønstre

15 Figur 8 De årige Tabel 9 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør den største aldersklasse. De kan betegnes som de modne erhvervsaktive, der er etableret i bolig og på arbejdsmarkedet. Gruppen er en stor trækkraft skattemæssigt og udgifterne udgør typisk et mindre pres. Børnene vil med tiden flytte hjemmefra. I 2012 er der personer i denne aldersklasse. Det lange sigt viser en stigning. I 2024 forventes der at være 713 flere personer, svarende til en stigning på 4,6 %. På trods af denne stigning forventes aldersklasse uændret at udgøre 36,7 % af Kommunens befolkning

16 Figur 9 De årige Tabel 10 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Aldersgruppen med de årige kan betegnes som de unge pensionister. Helbredet er typisk godt og samtidig vil økonomien for de mange fortsat være god på trods af at arbejdsmarkedet forlades. De årige udgør nu 11,4 % af befolkningen og der bor i denne aldersgruppe i Egedal Kommune. Efter at have toppet i 2015 og 2016 med personer begynder aldersgruppen at falde til i 2024, svarende til et fald fra på -15,3 %

17 Figur 10 De årige Tabel 11 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden I 2012 er der personer i aldersgruppen år. Dette vil i 2024 være steget til 3.767, dvs. en stigning på personer svarende til 143 %. De årige udgør nu 3,7 % af befolkningen. Om 12 år i 2024 vil denne aldersgruppe være steget til at udgøre 8,6 % af Kommunens samlede befolkning. Der er stort set ingen ændring i forhold til sidste års prognose

18 Figur 11 De 85+ årige Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Tabel 12 Antal 85+ årige i Egedal Kommune fra Antal 84+ årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Antallet af indbyggere over 85 år har ligget meget stabilt i de histotiske år frem til Det vil nu ændre sig markant. I 2012 bor her 314 personer som er 85+ årige, det svarer til 0,8 % af den samlede befolkning. I 2024 forventes her at bo ældre 85+ årige, svarende til 2,3 % af den samlede befolkning. Stigningen vil således udgøre 709 personer eller 226 %. Denne stignings-procent har været kendt i mange år. Det nye er imidlertid, at denne befolkningsprognose rækker 3 år længere ud i fremtiden end tidligere - og viser en fortsat stigning. Figuren kan i øvrigt sammenholdes med den forrige for de årige som også viser en stor stigning. De årige vil jo med tiden komme i gruppen af de 85+ årige, hvilket viser at ældrebefolkningen i en lang årrække vil være stor. Denne aldersklasse må anses for at indbefatte de mest plejekrævende ældre, hvilket indebærer udfordringer med hensyn til såvel praktisk hjælp, sundhedshjælp og boformer m.m

19 III. Datagrundlag og forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet ved brug af prognoseværktøjet Demografix. En befolkningsprognose er en fremskrivning af folketallet inden for alle aldersklasser og prognosen er baseret på en forventning til, at en række væsentlige bagvedliggende forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år ( ) samt Egedal Kommunes boligindflytningsplan, der senest blev revideret ultimo 2011 og godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Egedal Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 91 basisområder, der kombineret danner kommunens 17 skoledistrikter. Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Egedal Kommune i de sidste 7 år ( ) samt folketallet ultimo For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 14 parameterområder for flytning samt 14 parameterområder for fertilitet. Områdeinddeling Egedal Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 91 basisområder, som er dannet ved at opdele af kommunens skoledistrikter således at blandt andet by og land er udskilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. pleje- /ældreboliger eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Egedal Kommune er inddelt i skoledistrikter, ældredistrikter og pasningsdistrikter. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra opdelingen i skoledistrikter som de ligger i marts I Ølstykke-delen af Egedal Kommune anvendes fortsat efter dispensation flydende skoledistrikter (fællesdistrikter). Det indebærer at det flydende skoledistrikt bliver dækket af to skoler. Dette er i befolkningsprognosen håndteret således, at det flydende område mellem to faste områder er oprettet som et selvstændigt distrikt. Befolkningsprognosen opererer med følgende 17 skoledistrikter: Maglehøjskole. Toftehøjskole. Toftehøjskole/Maglehøjskole. Maglehøjskole/Hampelandskole

20 Hampelandsskole. Bækkegårdsskole/Hampelandsskole. Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Hampelandsskole. Stengårdsskole. Lærkeskolen. Veksø Skole. Slagslunde. Ganløse Skole. Søagerskole. Balsmose Skole. Boesager Skole. Distrikterne fremgår af kortet nedenfor. Kortet viser også med illustration af prikker, hvilke områder i Kommunen der er de tættest befolkede

21 Udtynding/fortætning Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse eller sagt på anden måde, at husstandsstørrelserne bliver mindre. Dette er en generel tendens på landsplan. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Egedal Kommunes historiske tal for 2009 viste, at Kommunen dette år for første gang oplevede en fortætning (på 4 promille), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til (det var således også en nettotilflytning i 2009 på 286 personer) eller at familier efter familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Byggeriet har de senere år været faldende. Egedal kommune oplevede i perioden 2005 til 2008 en udtynding mellem -3 og -8 promille, dvs. faldende husstandsstørrelse. Udtynding er også den tendens der forventes fremover. Årsagen til fortætningen i 2009 skyldes formentlig den stilstand der de seneste år har præget boligmarkedet. Stilstanden kan indebære, at flere blev boende i deres eksisterende hjem også efter en familieforøgelse eller at flere par blev sammen i stedet for at gå hvert til sit. Og når der ikke er rotation i den eksisterende boligmasse kommer der også færre tilflyttere til Egedal. Fortætningen i 2009 må antages at være et udslag af en afvigelse fra den langsigtede tendens. Imidlertid kan det dog heller ikke forventes, at normalsituationen vender tilbage med fuld styrke med det samme. I de to tidligere befolkningsprognoser er der taget højde herfor ved at lade fortætningen i 2009 vægte disproportionalt højere end udtyndingen i de forgange år. Såfremt alle de historiske år havde vægtet lige meget ville Kommunens forventede folketal stige endnu mere. Det vil sige, at tilflytningen fra andre byer blev nedjusteret i prognosen. Som nævnt er indflytningen jf. boligindflytningsplanen også løbende blevet udskudt, hvilket også lægger en dæmper på beregningen af indflytning i nye boliger. De faktiske tal for 2010 viste en lille udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen med udtynding. Nu har de seneste tal for 2011 imidlertid igen vist fortætning på 1 promille. Det er Kommunens opfattelse, at de flyttemønstre der har præget de seneste år kan forventes at præge det korte sigt. Det indebærer at det vil være mest realistisk at der i de kommende år forventes en udtynding på 0 eller maksimal -1 promille. Det er derfor valgt at vægte flytteparametrene således: For 2012 anvendes flytteparametrene for Det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen fuldt ud anvendes flytteparametre for alle de historiske år

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Kolding Kommune, 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Befolkningsprognose 2011-2024... 4 Prognosens hovedresultater... 4 Arealudlæg i Kolding

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2015-18. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2 HOLBÆK KOMMUNE FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund & formål 2 2 Sammenfatning & konklusioner

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst

Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Demografik Transition: Fødsler Dødsfald Befolkningsvækst Befolkningsvækst (Matematik, samfundsfag, geografi) Man kan aflæse befolkningsvæksten i en graf, der viser antal fødsler og dødsfald i et givent land. En sådan graf kaldes også en demografisktransition.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere