BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE APRIL

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger Områdeinddeling Historisk og planlagt boligbyggeri Flyttebalance Fertilitet og fødsler Dødelighed Split-faktor og tilflytning pr. boligtype IV. Afvigelser i forhold til den tidligere prognose Ændrede forventninger i forhold til sidst år Opfølgning på sidste års prognose V. Udvikling i skoledistrikterne Befolkningsprognosen er udarbejdet af Egedal Kommune i april Kontaktperson: Niels Andersen, Egedal Kommune tlf.:

3 I. Indledning Resume af prognosen En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen giver et overblik over den forventede befolkningsudvikling herunder befolkningens aldersprofil og geografiske tilhørssted i distrikter. Udviklingen hænger sammen med boligudbygningen. Prognosen danner grundlag for at kunne planlægge den fysiske byudvikling og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens økonomiske planlægning. Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling frem til Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes hovedsageligt, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til Det svarer til en stigning på 4,5 %. I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Af centrale forhold for budgetperioden skal peges på følgende: Forventningerne til indflytning i nye boliger er afdæmpede idet lavkonjunkturen reducerer nyopførelser og flytteaktiviteten. Antallet af 0-2 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 76 til børn. Antallet af 3-5 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 195 til børn. Der er allerede indregnet et fald i budgetterne. Men i forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der ultimo 2011 var 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af 6-16 årige børn forventes stabilt frem til Antallet af årige stiger frem til 2016 med 706 (45,5 %) mens antallet af 85+ årige stiger med 142 (45,2 %). Dette svarer stort set til tidligere prognoser og er indregnet i budgettet. Centrale forhold for det lange sigt: Frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. Det svarer til at antallet af små børn frem til 2016 vil falde med 271 til børn, hvorefter faldet flader ud. De helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er derfor et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i

4 Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i I forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. Udviklingen i de ældste aldersklasser følger de tidligere prognoser, men til forskel fra de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten i antal ældre fortsætter frem til På det lange sigt frem til 2024 vil der være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. Dette er allerede indregnet i budgettet. Gruppen af årige vil frem til 2024 vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af den samlede befolkning. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Forudsætninger bag befolkningsprognosen En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra nogle givne forudsætninger. Prognosens holdbarhed er altså afhængig af om forudsætningerne holder. Prognosen har taget udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år samt boligindflytningsplanen. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning (færre/flere beboere i den eksisterende boligmasse). Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse. I 2009 kunne for første gang i Egedal konstateres en fortætning. Det må dog anses for en afvigelse fra den langsigtede tendens. Året 2010 endte med en udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen. Imidlertid har tallene for 2011 igen vist fortætning. Det er opfattelsen, at de flyttemønstre der har præget de seneste år nødvendigvis bør gælde for det korte sigt. Prognosen anvender derfor for 2012 flytteparametrene for det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen anvendes flytteparametre for alle år

5 Historisk og planlagt boligbyggeri. Boligindflytningsplanen har afgørende betydning for befolkningsprognosen. Planen blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Forventningerne til boligindflytningen er de seneste år nedjusteret. I prognoseårene ventes indflytning i boliger, svarende til gennemsnitligt ca. 100 boliger pr. år. Boligprogrammet er ujævnt fordelt i 2015 og 2016 forventes flest indflytninger i nye boliger. Flyttebalance. Flyttebalance er et udtryk for forskellen mellem tilflyttere til byen og fraflyttere der flytter til andre byer. For Egedal Kommune forventes netto en positiv flyttebalance på i alt 967 personer i prognoseperioden. Der er dog en vis variation i flyttebalancen hen over årene. I 2015 forventes opført det største antal boliger (178) og dermed også den største nettotilflytning til nye boliger med 215 personer. Fertilitet og fødsler. Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). Der benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau pr. kvindeårgang for Egedal kommune i Det er væsentligt at bemærke, at prognosen er baseret på det faktiske fødselsmønster for Egedal Kommune og ikke bare et landgennemsnit. Der regnes med ca. 2 % vækst i fertilitetsniveauet i perioden Fødsler er alene baseret på da fødselsniveauet var væsentligt højere i de tidligere år. Dødsfald. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antal personer i den pågældende alder. Der anvendes de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder korrigeret for niveauet for Egedal Kommune. Split-faktor og tilflytning pr. boligtype. De historiske tal for tilflytning i parcel-, række- og etageboliger er delt ud på basisområderne. De historiske data for husstandsstørrelse i Egedal Kommune viser, at der i gennemsnit: Tilflytter 3,35 personer pr. parcelhus (49,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,39 personer pr. rækkehus (64,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,16 personer pr. etagebolig (40,6 % tilflyttet fra anden kommune). Ændrede forventninger i forhold til sidste år Den væsentligste ændring i forhold til sidste års prognose er de lavere forventninger til antal små børn. I forhold til sidste års prognose forventes nu f.eks. 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal i 2011, opdaterede flytteparametre og at der primo 2012 har vist sig at være 25 færre 0-5 årige børn. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Det samlede antal børn fra 0-5 år udgør nu Budgetmæssigt har ændringer i antal børn og ældre stor betydning. Opfølgning på sidste års prognose I det følgende er redegjort for centrale nøgletal fra sidste års prognose. Nøgletallene er sammenholdt med de realiserede nøgletal for Kommunens folketal ultimo 2011 udgjorde personer. Det er 153 flere end prognosticeret. Der tilflyttede 42 flere personer end prognosticeret. Der fraflyttede 148 færre end forventet

6 Der er således en større afvigelse ved til- og fraflytning, der formentlig skyldes situationen på boligmarkedet. Der blev født 24 børn færre end ventet. Dette er en væsentlig afvigelse Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav. I 2011 døde 11 færre personer end ventet. Det var ventet at 49 % af indflytninger i boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette viste sig at holde stik. De historiske tal for udtynding i 2009 viste for første gang fortætning (på 4 %), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune oplevede tidligere en udtynding på mellem -3 til -8 %. Udtynding er den tendens der ventes fremover. De seneste tal viser også fortætning i 2011, hvilket der er taget højde for i den nye prognose ved vægtningen af flytteårene

7 II. Hovedtabeller Befolkningsprognosen er udarbejdet med prognosemodellen Demografix og er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Plan, Kultur og Erhverv og Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Personale og Økonomiservice. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til i alt Det svarer til en stigning på 4,5 %. Figur 1 Samlet folketal. Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Den nye prognose for er således fra udgangspunktet samlet set baseret på et højere folketal, hvilket hæver niveauet for hele prognoseperioden

8 Figur 2 Kommunens samlede folketal Prognose 2012 Prognose 2011 I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år, jf. Kommunens boligindflytningsplan som blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Tabellen nedenfor viser hovedtallene pr. aldersgruppe. Tabel 1 Nominel og procentvis ændring i antal indbyggere pr. aldersgruppe Aldersgruppe Procentændring fra Procentændring fra Procentændring fra år , , ,0 3-5 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,7 85+ år , , ,9 I alt , , ,5 I budgetperioden frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. I forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der primo 2012 er 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af små børn i dagpleje, vuggestue og børnehave vil frem til 2016 falde med -271 til børn, hvorefter faldet flader ud. Dette ses også ses af tabel 2 nedenfor der viser, - 8 -

9 at de helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Da det samlede befolkningstal stiger forholdsvist mere vil aldersgruppen med de erhvervsaktive fylde relativt lidt mindre. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i i forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. På det lange sigt frem til 2024 vil der også være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. I forhold til de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten fortsætter. Den aldersbetingede dødelighed i Egedal Kommune er lav. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i befolkningsprofilen udtrykt ved ændringer i de enkelte aldersgruppers relative vægt. Tabellen er inddraget i ovenstående afsnit. Tabel 2 Relative andele Aldersgruppe Relativ andel 2012 Relativ andel 2013 Relativ andel 2016 Relativ andel 2020 Relativ andel år 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3-5 år 4,3 4,1 3,7 3,7 3, år 17,1 17,2 16,8 16,0 15, år 7,5 7,5 7,6 7,4 7, år 15,2 14,6 13,6 13,6 13, år 36,7 36,7 36,7 36,8 36, år 11,4 11,7 12,0 10,7 9, år 3,7 4,1 5,3 7,1 8,6 85+ år 0,8 0,8 1,1 1,6 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nedenfor fremgår kommenterede grafer for hver enkelt aldersklasse

10 Figur 3 De 0-2 årige Tabel 3 De 0-2 årige Antal 0-2 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden For de mindste i vuggestue/dagpleje ventes et fald frem til 2014, hvorefter børnetallet stiger svagt. Set over hele perioden sker der et fald på 57 børn således, at der forventes at være børn i 2024, svarende til et fald på -4 %. I 2012 udgør de 0-2 årige 3,4 % af den samlede befolkning dette vil over de næste 12 år falde til 3,1 %. Der blev født 24 færre børn end forventet i Figuren ovenfor illustrerer dette i form af et nedadgående niveauspring i Figuren viser også at Egedal Kommune oplevede et markant fald svarende til ca. 16 % i antal 0-2 årige i løbet af de historiske år fra Tabel 4 Fødsler Forventede fødsler ifølge den nye prognose og den tidligere fra sidste år Ny prognose Sidste år Ændring til ny Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2011 Tabellen ovenfor viser, at der forventes 388 fødsler i 2012, hvilket er svagt flere end i I forhold til den tidligere prognose forventes nu lidt færre fødsler frem til og med

11 Figur 4 de 3-5 årige Tabel 5 De 3-5 årige Antal 3-5 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Antallet af de lidt større børn i børnehave-alderen steg fra 2007 til 2010 med 136 børn, svarende til ca. 7,6 %. Efter 2010 faldt antallet. Der kan set over hele prognoseperioden ventes et fald på ca. -11 %, svarende til 203 færre 3-5 årige. Det samlede antal børn falder således fra til Tallet stabiliserer sig omkring år De 3-5 årige udgør nu 4,3 % af befolkningen dette ventes at falde til 3,7 % Grafen viser at det lavere fødselstal frem til 2018, samt nye flyttemønstre, medfører færre 3-5 årige end ifølge prognosen fra sidste år

12 Figur 5 De 6-16 årige Tabel 6 De 6-16 årige Antal 6-16 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Der er i 2012 i alt børn i den skolesøgende alder der ventes en stigning på 115 børn frem til Derefter ventes et fald. I 2024 forventes der at være personer i aldersklassen for skolesøgende børn og unge. Der forventes således i 2024 i alt 537 færre 6-16 årige end nu, svarende til -7,5 %. Det er særligt interessant at der starter en stor faldende tendens lige efter udgangen af indeværende budgetperiode (dvs. efter 2016). De skolesøgende børn og unge udgør i dag 17,1 % af befolkningen og vil i 2024 forventeligt udgøre 15,1 %. Figuren viser, at der frem til 2020 nu ventes lidt flere skolesøgende børn end tilfældet var ifølge den tidligere prognose. Den nye prognose rækker helt til Figuren viser således også, at der i den korte periode fra 2020 til 2024 forventes et relativt drastisk fald på 353 børn, svarende til 5,1 %

13 Figur 6 De årige Tabel 7 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør i befolkningsprognosen en selvstændig gruppe. Det er i denne alder der typisk etableres egen bolig og måske flyttes til en anden by. Samtidig er denne aldersklasse typisk under uddannelse og er ikke i så høj grad som de ældre etableret på arbejdsmarkedet. I 2012 bor der personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Dette forventes at stige til i 2021, dvs. en stigning på 144 personer, svarende til 4,6 %. Denne aldersklasse vil uændret udgøre 7,5 %. Det er interessant, at de årige er den aldersklasse, hvor prognosen fra sidste år har størst afvigelse i forhold det faktiske antal borgere. Primo 2012 boede her således 129 personer flere i denne aldersklasse end ventet. Dette er også illustreret af figuren, der viser et niveau-skifte op

14 Figur 7 De årige Tabel 8 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige kan betragtes som de yngre erhvervsaktive eller børnefamilierne. Denne aldersklasse efterspørger typisk en større bolig og får børn. Samtidig er det her relationen til arbejdsmarkedet skal sikres og udgifterne er store. I 2012 bor her personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Det vil i 2024 være faldet til 5.965, svarende til et fald på 375 personer eller -5,9 %. Da de yngre erhvervsaktive primo og medio 30 år relativt set er en lille årgang forventes i forhold til i de historiske år færre børnefamilier med små og større børn. Denne aldersklasse udgør nu 15,2 % af Kommunens befolkning og ventes i 2024 at være faldet til 13,7 %. I forhold til den tidligere prognose ventes nu lidt flere i denne aldersklasse på grund af mindre fraflytning og let ændrede flyttemønstre

15 Figur 8 De årige Tabel 9 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør den største aldersklasse. De kan betegnes som de modne erhvervsaktive, der er etableret i bolig og på arbejdsmarkedet. Gruppen er en stor trækkraft skattemæssigt og udgifterne udgør typisk et mindre pres. Børnene vil med tiden flytte hjemmefra. I 2012 er der personer i denne aldersklasse. Det lange sigt viser en stigning. I 2024 forventes der at være 713 flere personer, svarende til en stigning på 4,6 %. På trods af denne stigning forventes aldersklasse uændret at udgøre 36,7 % af Kommunens befolkning

16 Figur 9 De årige Tabel 10 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Aldersgruppen med de årige kan betegnes som de unge pensionister. Helbredet er typisk godt og samtidig vil økonomien for de mange fortsat være god på trods af at arbejdsmarkedet forlades. De årige udgør nu 11,4 % af befolkningen og der bor i denne aldersgruppe i Egedal Kommune. Efter at have toppet i 2015 og 2016 med personer begynder aldersgruppen at falde til i 2024, svarende til et fald fra på -15,3 %

17 Figur 10 De årige Tabel 11 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden I 2012 er der personer i aldersgruppen år. Dette vil i 2024 være steget til 3.767, dvs. en stigning på personer svarende til 143 %. De årige udgør nu 3,7 % af befolkningen. Om 12 år i 2024 vil denne aldersgruppe være steget til at udgøre 8,6 % af Kommunens samlede befolkning. Der er stort set ingen ændring i forhold til sidste års prognose

18 Figur 11 De 85+ årige Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Tabel 12 Antal 85+ årige i Egedal Kommune fra Antal 84+ årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Antallet af indbyggere over 85 år har ligget meget stabilt i de histotiske år frem til Det vil nu ændre sig markant. I 2012 bor her 314 personer som er 85+ årige, det svarer til 0,8 % af den samlede befolkning. I 2024 forventes her at bo ældre 85+ årige, svarende til 2,3 % af den samlede befolkning. Stigningen vil således udgøre 709 personer eller 226 %. Denne stignings-procent har været kendt i mange år. Det nye er imidlertid, at denne befolkningsprognose rækker 3 år længere ud i fremtiden end tidligere - og viser en fortsat stigning. Figuren kan i øvrigt sammenholdes med den forrige for de årige som også viser en stor stigning. De årige vil jo med tiden komme i gruppen af de 85+ årige, hvilket viser at ældrebefolkningen i en lang årrække vil være stor. Denne aldersklasse må anses for at indbefatte de mest plejekrævende ældre, hvilket indebærer udfordringer med hensyn til såvel praktisk hjælp, sundhedshjælp og boformer m.m

19 III. Datagrundlag og forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet ved brug af prognoseværktøjet Demografix. En befolkningsprognose er en fremskrivning af folketallet inden for alle aldersklasser og prognosen er baseret på en forventning til, at en række væsentlige bagvedliggende forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år ( ) samt Egedal Kommunes boligindflytningsplan, der senest blev revideret ultimo 2011 og godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Egedal Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 91 basisområder, der kombineret danner kommunens 17 skoledistrikter. Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Egedal Kommune i de sidste 7 år ( ) samt folketallet ultimo For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 14 parameterområder for flytning samt 14 parameterområder for fertilitet. Områdeinddeling Egedal Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 91 basisområder, som er dannet ved at opdele af kommunens skoledistrikter således at blandt andet by og land er udskilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. pleje- /ældreboliger eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Egedal Kommune er inddelt i skoledistrikter, ældredistrikter og pasningsdistrikter. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra opdelingen i skoledistrikter som de ligger i marts I Ølstykke-delen af Egedal Kommune anvendes fortsat efter dispensation flydende skoledistrikter (fællesdistrikter). Det indebærer at det flydende skoledistrikt bliver dækket af to skoler. Dette er i befolkningsprognosen håndteret således, at det flydende område mellem to faste områder er oprettet som et selvstændigt distrikt. Befolkningsprognosen opererer med følgende 17 skoledistrikter: Maglehøjskole. Toftehøjskole. Toftehøjskole/Maglehøjskole. Maglehøjskole/Hampelandskole

20 Hampelandsskole. Bækkegårdsskole/Hampelandsskole. Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Hampelandsskole. Stengårdsskole. Lærkeskolen. Veksø Skole. Slagslunde. Ganløse Skole. Søagerskole. Balsmose Skole. Boesager Skole. Distrikterne fremgår af kortet nedenfor. Kortet viser også med illustration af prikker, hvilke områder i Kommunen der er de tættest befolkede

21 Udtynding/fortætning Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse eller sagt på anden måde, at husstandsstørrelserne bliver mindre. Dette er en generel tendens på landsplan. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Egedal Kommunes historiske tal for 2009 viste, at Kommunen dette år for første gang oplevede en fortætning (på 4 promille), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til (det var således også en nettotilflytning i 2009 på 286 personer) eller at familier efter familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Byggeriet har de senere år været faldende. Egedal kommune oplevede i perioden 2005 til 2008 en udtynding mellem -3 og -8 promille, dvs. faldende husstandsstørrelse. Udtynding er også den tendens der forventes fremover. Årsagen til fortætningen i 2009 skyldes formentlig den stilstand der de seneste år har præget boligmarkedet. Stilstanden kan indebære, at flere blev boende i deres eksisterende hjem også efter en familieforøgelse eller at flere par blev sammen i stedet for at gå hvert til sit. Og når der ikke er rotation i den eksisterende boligmasse kommer der også færre tilflyttere til Egedal. Fortætningen i 2009 må antages at være et udslag af en afvigelse fra den langsigtede tendens. Imidlertid kan det dog heller ikke forventes, at normalsituationen vender tilbage med fuld styrke med det samme. I de to tidligere befolkningsprognoser er der taget højde herfor ved at lade fortætningen i 2009 vægte disproportionalt højere end udtyndingen i de forgange år. Såfremt alle de historiske år havde vægtet lige meget ville Kommunens forventede folketal stige endnu mere. Det vil sige, at tilflytningen fra andre byer blev nedjusteret i prognosen. Som nævnt er indflytningen jf. boligindflytningsplanen også løbende blevet udskudt, hvilket også lægger en dæmper på beregningen af indflytning i nye boliger. De faktiske tal for 2010 viste en lille udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen med udtynding. Nu har de seneste tal for 2011 imidlertid igen vist fortætning på 1 promille. Det er Kommunens opfattelse, at de flyttemønstre der har præget de seneste år kan forventes at præge det korte sigt. Det indebærer at det vil være mest realistisk at der i de kommende år forventes en udtynding på 0 eller maksimal -1 promille. Det er derfor valgt at vægte flytteparametrene således: For 2012 anvendes flytteparametrene for Det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen fuldt ud anvendes flytteparametre for alle de historiske år

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere