BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE APRIL

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger Områdeinddeling Historisk og planlagt boligbyggeri Flyttebalance Fertilitet og fødsler Dødelighed Split-faktor og tilflytning pr. boligtype IV. Afvigelser i forhold til den tidligere prognose Ændrede forventninger i forhold til sidst år Opfølgning på sidste års prognose V. Udvikling i skoledistrikterne Befolkningsprognosen er udarbejdet af Egedal Kommune i april Kontaktperson: Niels Andersen, Egedal Kommune tlf.:

3 I. Indledning Resume af prognosen En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen giver et overblik over den forventede befolkningsudvikling herunder befolkningens aldersprofil og geografiske tilhørssted i distrikter. Udviklingen hænger sammen med boligudbygningen. Prognosen danner grundlag for at kunne planlægge den fysiske byudvikling og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens økonomiske planlægning. Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling frem til Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes hovedsageligt, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til Det svarer til en stigning på 4,5 %. I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Af centrale forhold for budgetperioden skal peges på følgende: Forventningerne til indflytning i nye boliger er afdæmpede idet lavkonjunkturen reducerer nyopførelser og flytteaktiviteten. Antallet af 0-2 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 76 til børn. Antallet af 3-5 årige børn forventes frem til 2016 at falde med 195 til børn. Der er allerede indregnet et fald i budgetterne. Men i forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der ultimo 2011 var 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af 6-16 årige børn forventes stabilt frem til Antallet af årige stiger frem til 2016 med 706 (45,5 %) mens antallet af 85+ årige stiger med 142 (45,2 %). Dette svarer stort set til tidligere prognoser og er indregnet i budgettet. Centrale forhold for det lange sigt: Frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. Det svarer til at antallet af små børn frem til 2016 vil falde med 271 til børn, hvorefter faldet flader ud. De helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er derfor et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i

4 Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i I forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. Udviklingen i de ældste aldersklasser følger de tidligere prognoser, men til forskel fra de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten i antal ældre fortsætter frem til På det lange sigt frem til 2024 vil der være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. Dette er allerede indregnet i budgettet. Gruppen af årige vil frem til 2024 vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af den samlede befolkning. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Forudsætninger bag befolkningsprognosen En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra nogle givne forudsætninger. Prognosens holdbarhed er altså afhængig af om forudsætningerne holder. Prognosen har taget udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år samt boligindflytningsplanen. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning (færre/flere beboere i den eksisterende boligmasse). Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse. I 2009 kunne for første gang i Egedal konstateres en fortætning. Det må dog anses for en afvigelse fra den langsigtede tendens. Året 2010 endte med en udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen. Imidlertid har tallene for 2011 igen vist fortætning. Det er opfattelsen, at de flyttemønstre der har præget de seneste år nødvendigvis bør gælde for det korte sigt. Prognosen anvender derfor for 2012 flytteparametrene for det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen anvendes flytteparametre for alle år

5 Historisk og planlagt boligbyggeri. Boligindflytningsplanen har afgørende betydning for befolkningsprognosen. Planen blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Forventningerne til boligindflytningen er de seneste år nedjusteret. I prognoseårene ventes indflytning i boliger, svarende til gennemsnitligt ca. 100 boliger pr. år. Boligprogrammet er ujævnt fordelt i 2015 og 2016 forventes flest indflytninger i nye boliger. Flyttebalance. Flyttebalance er et udtryk for forskellen mellem tilflyttere til byen og fraflyttere der flytter til andre byer. For Egedal Kommune forventes netto en positiv flyttebalance på i alt 967 personer i prognoseperioden. Der er dog en vis variation i flyttebalancen hen over årene. I 2015 forventes opført det største antal boliger (178) og dermed også den største nettotilflytning til nye boliger med 215 personer. Fertilitet og fødsler. Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). Der benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau pr. kvindeårgang for Egedal kommune i Det er væsentligt at bemærke, at prognosen er baseret på det faktiske fødselsmønster for Egedal Kommune og ikke bare et landgennemsnit. Der regnes med ca. 2 % vækst i fertilitetsniveauet i perioden Fødsler er alene baseret på da fødselsniveauet var væsentligt højere i de tidligere år. Dødsfald. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antal personer i den pågældende alder. Der anvendes de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder korrigeret for niveauet for Egedal Kommune. Split-faktor og tilflytning pr. boligtype. De historiske tal for tilflytning i parcel-, række- og etageboliger er delt ud på basisområderne. De historiske data for husstandsstørrelse i Egedal Kommune viser, at der i gennemsnit: Tilflytter 3,35 personer pr. parcelhus (49,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,39 personer pr. rækkehus (64,5 % tilflyttet fra anden kommune). Tilflytter 2,16 personer pr. etagebolig (40,6 % tilflyttet fra anden kommune). Ændrede forventninger i forhold til sidste år Den væsentligste ændring i forhold til sidste års prognose er de lavere forventninger til antal små børn. I forhold til sidste års prognose forventes nu f.eks. 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal i 2011, opdaterede flytteparametre og at der primo 2012 har vist sig at være 25 færre 0-5 årige børn. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Det samlede antal børn fra 0-5 år udgør nu Budgetmæssigt har ændringer i antal børn og ældre stor betydning. Opfølgning på sidste års prognose I det følgende er redegjort for centrale nøgletal fra sidste års prognose. Nøgletallene er sammenholdt med de realiserede nøgletal for Kommunens folketal ultimo 2011 udgjorde personer. Det er 153 flere end prognosticeret. Der tilflyttede 42 flere personer end prognosticeret. Der fraflyttede 148 færre end forventet

6 Der er således en større afvigelse ved til- og fraflytning, der formentlig skyldes situationen på boligmarkedet. Der blev født 24 børn færre end ventet. Dette er en væsentlig afvigelse Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav. I 2011 døde 11 færre personer end ventet. Det var ventet at 49 % af indflytninger i boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette viste sig at holde stik. De historiske tal for udtynding i 2009 viste for første gang fortætning (på 4 %), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune oplevede tidligere en udtynding på mellem -3 til -8 %. Udtynding er den tendens der ventes fremover. De seneste tal viser også fortætning i 2011, hvilket der er taget højde for i den nye prognose ved vægtningen af flytteårene

7 II. Hovedtabeller Befolkningsprognosen er udarbejdet med prognosemodellen Demografix og er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Plan, Kultur og Erhverv og Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Personale og Økonomiservice. Kommunens samlede folketal ventes frem til 2024 at stige med personer til i alt Det svarer til en stigning på 4,5 %. Figur 1 Samlet folketal. Primo 2012 var der indbyggere i Egedal Kommune, hvilket er 153 flere end forventet. Det skyldes, at 148 færre borgere valgte at fraflytte Kommunen, og at 42 flere er tilflyttet. Herudover blev født 24 færre børn. Den nye prognose for er således fra udgangspunktet samlet set baseret på et højere folketal, hvilket hæver niveauet for hele prognoseperioden

8 Figur 2 Kommunens samlede folketal Prognose 2012 Prognose 2011 I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år, jf. Kommunens boligindflytningsplan som blev godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar Tabellen nedenfor viser hovedtallene pr. aldersgruppe. Tabel 1 Nominel og procentvis ændring i antal indbyggere pr. aldersgruppe Aldersgruppe Procentændring fra Procentændring fra Procentændring fra år , , ,0 3-5 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,7 85+ år , , ,9 I alt , , ,5 I budgetperioden frem til 2016 ventes et fald på -5,3 % for vuggestuebørn og et større fald på -10,8 % for børnehavebørn. I forhold til sidste års prognose forventes nu samlet 54 færre børn i alderen 0-5 år i Det skyldes lavere fødselstal, nye flytteparametre og at der primo 2012 er 25 færre børn i den nævnte alder. Alene det sidste forhold sænker niveauet for alle de kommende år. Antallet af små børn i dagpleje, vuggestue og børnehave vil frem til 2016 falde med -271 til børn, hvorefter faldet flader ud. Dette ses også ses af tabel 2 nedenfor der viser, - 8 -

9 at de helt små børn og de lidt større børn som andele af den samlede befolkning flader ud på henholdsvis 3,2 og 3,7 %. Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes en svag stigning på 76 børn frem til 2016 før der igen vil vise sig et fald. I 2024 forventes 537 færre 6-16 årige end nu. Den væsentligste ændring er et fald der starter lige efter budgetperioden i De skolesøgende børn vil gå fra at udgøre 17,1 % af befolkningen i 2012 til 15,1 % i Antallet af årige forventes til 2016 at stige til svarende til 133 personer og vil derefter flade ud. Antallet af yngre erhvervsaktive fra år falder med -8 % til i Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 15,2 % til 13,6 % i 2016 og 13,7 % i Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen. Deres antal stiger frem til 2024 med 4,6 % til personer. Da det samlede befolkningstal stiger forholdsvist mere vil aldersgruppen med de erhvervsaktive fylde relativt lidt mindre. Antallet af årige ventes at stige med 7,9 % til personer i Derefter vil deres antal falde til i i forhold til 2012 svarer det til et fald i hele perioden på 735 personer. Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. De årige stiger således i budgetperioden - dvs. frem til med 45,5 % mens de 85+ årige stiger med 45,2 %. På det lange sigt frem til 2024 vil der også være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 142,7 % og 225,9 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. I forhold til de tidligere befolkningsprognoser rækker denne prognose 3 år længere ud i tiden og viser, at væksten fortsætter. Den aldersbetingede dødelighed i Egedal Kommune er lav. Gruppen af årige vil på langt sigt vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 3,7 % af befolkningen. Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,3 % mod nu 0,8 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 314 til ældre over 85 år i Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i befolkningsprofilen udtrykt ved ændringer i de enkelte aldersgruppers relative vægt. Tabellen er inddraget i ovenstående afsnit. Tabel 2 Relative andele Aldersgruppe Relativ andel 2012 Relativ andel 2013 Relativ andel 2016 Relativ andel 2020 Relativ andel år 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3-5 år 4,3 4,1 3,7 3,7 3, år 17,1 17,2 16,8 16,0 15, år 7,5 7,5 7,6 7,4 7, år 15,2 14,6 13,6 13,6 13, år 36,7 36,7 36,7 36,8 36, år 11,4 11,7 12,0 10,7 9, år 3,7 4,1 5,3 7,1 8,6 85+ år 0,8 0,8 1,1 1,6 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nedenfor fremgår kommenterede grafer for hver enkelt aldersklasse

10 Figur 3 De 0-2 årige Tabel 3 De 0-2 årige Antal 0-2 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden For de mindste i vuggestue/dagpleje ventes et fald frem til 2014, hvorefter børnetallet stiger svagt. Set over hele perioden sker der et fald på 57 børn således, at der forventes at være børn i 2024, svarende til et fald på -4 %. I 2012 udgør de 0-2 årige 3,4 % af den samlede befolkning dette vil over de næste 12 år falde til 3,1 %. Der blev født 24 færre børn end forventet i Figuren ovenfor illustrerer dette i form af et nedadgående niveauspring i Figuren viser også at Egedal Kommune oplevede et markant fald svarende til ca. 16 % i antal 0-2 årige i løbet af de historiske år fra Tabel 4 Fødsler Forventede fødsler ifølge den nye prognose og den tidligere fra sidste år Ny prognose Sidste år Ændring til ny Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2011 Tabellen ovenfor viser, at der forventes 388 fødsler i 2012, hvilket er svagt flere end i I forhold til den tidligere prognose forventes nu lidt færre fødsler frem til og med

11 Figur 4 de 3-5 årige Tabel 5 De 3-5 årige Antal 3-5 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Antallet af de lidt større børn i børnehave-alderen steg fra 2007 til 2010 med 136 børn, svarende til ca. 7,6 %. Efter 2010 faldt antallet. Der kan set over hele prognoseperioden ventes et fald på ca. -11 %, svarende til 203 færre 3-5 årige. Det samlede antal børn falder således fra til Tallet stabiliserer sig omkring år De 3-5 årige udgør nu 4,3 % af befolkningen dette ventes at falde til 3,7 % Grafen viser at det lavere fødselstal frem til 2018, samt nye flyttemønstre, medfører færre 3-5 årige end ifølge prognosen fra sidste år

12 Figur 5 De 6-16 årige Tabel 6 De 6-16 årige Antal 6-16 årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Der er i 2012 i alt børn i den skolesøgende alder der ventes en stigning på 115 børn frem til Derefter ventes et fald. I 2024 forventes der at være personer i aldersklassen for skolesøgende børn og unge. Der forventes således i 2024 i alt 537 færre 6-16 årige end nu, svarende til -7,5 %. Det er særligt interessant at der starter en stor faldende tendens lige efter udgangen af indeværende budgetperiode (dvs. efter 2016). De skolesøgende børn og unge udgør i dag 17,1 % af befolkningen og vil i 2024 forventeligt udgøre 15,1 %. Figuren viser, at der frem til 2020 nu ventes lidt flere skolesøgende børn end tilfældet var ifølge den tidligere prognose. Den nye prognose rækker helt til Figuren viser således også, at der i den korte periode fra 2020 til 2024 forventes et relativt drastisk fald på 353 børn, svarende til 5,1 %

13 Figur 6 De årige Tabel 7 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør i befolkningsprognosen en selvstændig gruppe. Det er i denne alder der typisk etableres egen bolig og måske flyttes til en anden by. Samtidig er denne aldersklasse typisk under uddannelse og er ikke i så høj grad som de ældre etableret på arbejdsmarkedet. I 2012 bor der personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Dette forventes at stige til i 2021, dvs. en stigning på 144 personer, svarende til 4,6 %. Denne aldersklasse vil uændret udgøre 7,5 %. Det er interessant, at de årige er den aldersklasse, hvor prognosen fra sidste år har størst afvigelse i forhold det faktiske antal borgere. Primo 2012 boede her således 129 personer flere i denne aldersklasse end ventet. Dette er også illustreret af figuren, der viser et niveau-skifte op

14 Figur 7 De årige Tabel 8 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige kan betragtes som de yngre erhvervsaktive eller børnefamilierne. Denne aldersklasse efterspørger typisk en større bolig og får børn. Samtidig er det her relationen til arbejdsmarkedet skal sikres og udgifterne er store. I 2012 bor her personer i denne aldersklasse i Egedal Kommune. Det vil i 2024 være faldet til 5.965, svarende til et fald på 375 personer eller -5,9 %. Da de yngre erhvervsaktive primo og medio 30 år relativt set er en lille årgang forventes i forhold til i de historiske år færre børnefamilier med små og større børn. Denne aldersklasse udgør nu 15,2 % af Kommunens befolkning og ventes i 2024 at være faldet til 13,7 %. I forhold til den tidligere prognose ventes nu lidt flere i denne aldersklasse på grund af mindre fraflytning og let ændrede flyttemønstre

15 Figur 8 De årige Tabel 9 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden De årige udgør den største aldersklasse. De kan betegnes som de modne erhvervsaktive, der er etableret i bolig og på arbejdsmarkedet. Gruppen er en stor trækkraft skattemæssigt og udgifterne udgør typisk et mindre pres. Børnene vil med tiden flytte hjemmefra. I 2012 er der personer i denne aldersklasse. Det lange sigt viser en stigning. I 2024 forventes der at være 713 flere personer, svarende til en stigning på 4,6 %. På trods af denne stigning forventes aldersklasse uændret at udgøre 36,7 % af Kommunens befolkning

16 Figur 9 De årige Tabel 10 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Aldersgruppen med de årige kan betegnes som de unge pensionister. Helbredet er typisk godt og samtidig vil økonomien for de mange fortsat være god på trods af at arbejdsmarkedet forlades. De årige udgør nu 11,4 % af befolkningen og der bor i denne aldersgruppe i Egedal Kommune. Efter at have toppet i 2015 og 2016 med personer begynder aldersgruppen at falde til i 2024, svarende til et fald fra på -15,3 %

17 Figur 10 De årige Tabel 11 De årige Antal årige i Egedal Kommune i prognoseperioden I 2012 er der personer i aldersgruppen år. Dette vil i 2024 være steget til 3.767, dvs. en stigning på personer svarende til 143 %. De årige udgør nu 3,7 % af befolkningen. Om 12 år i 2024 vil denne aldersgruppe være steget til at udgøre 8,6 % af Kommunens samlede befolkning. Der er stort set ingen ændring i forhold til sidste års prognose

18 Figur 11 De 85+ årige Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Tabel 12 Antal 85+ årige i Egedal Kommune fra Antal 84+ årige i Egedal Kommune i prognoseperioden Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Antallet af indbyggere over 85 år har ligget meget stabilt i de histotiske år frem til Det vil nu ændre sig markant. I 2012 bor her 314 personer som er 85+ årige, det svarer til 0,8 % af den samlede befolkning. I 2024 forventes her at bo ældre 85+ årige, svarende til 2,3 % af den samlede befolkning. Stigningen vil således udgøre 709 personer eller 226 %. Denne stignings-procent har været kendt i mange år. Det nye er imidlertid, at denne befolkningsprognose rækker 3 år længere ud i fremtiden end tidligere - og viser en fortsat stigning. Figuren kan i øvrigt sammenholdes med den forrige for de årige som også viser en stor stigning. De årige vil jo med tiden komme i gruppen af de 85+ årige, hvilket viser at ældrebefolkningen i en lang årrække vil være stor. Denne aldersklasse må anses for at indbefatte de mest plejekrævende ældre, hvilket indebærer udfordringer med hensyn til såvel praktisk hjælp, sundhedshjælp og boformer m.m

19 III. Datagrundlag og forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet ved brug af prognoseværktøjet Demografix. En befolkningsprognose er en fremskrivning af folketallet inden for alle aldersklasser og prognosen er baseret på en forventning til, at en række væsentlige bagvedliggende forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år ( ) samt Egedal Kommunes boligindflytningsplan, der senest blev revideret ultimo 2011 og godkendt af Økonomiudvalget d. 18. januar I de seneste 4 år er folketallet i gennemsnit steget lidt under én % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a. Det skyldes bl.a. at forventninger til boligbyggeriet er væsentligt lavere end i de historiske år. Egedal Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 91 basisområder, der kombineret danner kommunens 17 skoledistrikter. Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Egedal Kommune i de sidste 7 år ( ) samt folketallet ultimo For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 14 parameterområder for flytning samt 14 parameterområder for fertilitet. Områdeinddeling Egedal Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 91 basisområder, som er dannet ved at opdele af kommunens skoledistrikter således at blandt andet by og land er udskilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. pleje- /ældreboliger eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Egedal Kommune er inddelt i skoledistrikter, ældredistrikter og pasningsdistrikter. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra opdelingen i skoledistrikter som de ligger i marts I Ølstykke-delen af Egedal Kommune anvendes fortsat efter dispensation flydende skoledistrikter (fællesdistrikter). Det indebærer at det flydende skoledistrikt bliver dækket af to skoler. Dette er i befolkningsprognosen håndteret således, at det flydende område mellem to faste områder er oprettet som et selvstændigt distrikt. Befolkningsprognosen opererer med følgende 17 skoledistrikter: Maglehøjskole. Toftehøjskole. Toftehøjskole/Maglehøjskole. Maglehøjskole/Hampelandskole

20 Hampelandsskole. Bækkegårdsskole/Hampelandsskole. Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Bækkegårdsskole. Stengårdsskole/Hampelandsskole. Stengårdsskole. Lærkeskolen. Veksø Skole. Slagslunde. Ganløse Skole. Søagerskole. Balsmose Skole. Boesager Skole. Distrikterne fremgår af kortet nedenfor. Kortet viser også med illustration af prikker, hvilke områder i Kommunen der er de tættest befolkede

21 Udtynding/fortætning Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse eller sagt på anden måde, at husstandsstørrelserne bliver mindre. Dette er en generel tendens på landsplan. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Egedal Kommunes historiske tal for 2009 viste, at Kommunen dette år for første gang oplevede en fortætning (på 4 promille), dvs. at antallet af tilflytninger til nye boliger var mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebar, at de eksisterende husstande blev større. Dette kan f.eks. skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til (det var således også en nettotilflytning i 2009 på 286 personer) eller at familier efter familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Byggeriet har de senere år været faldende. Egedal kommune oplevede i perioden 2005 til 2008 en udtynding mellem -3 og -8 promille, dvs. faldende husstandsstørrelse. Udtynding er også den tendens der forventes fremover. Årsagen til fortætningen i 2009 skyldes formentlig den stilstand der de seneste år har præget boligmarkedet. Stilstanden kan indebære, at flere blev boende i deres eksisterende hjem også efter en familieforøgelse eller at flere par blev sammen i stedet for at gå hvert til sit. Og når der ikke er rotation i den eksisterende boligmasse kommer der også færre tilflyttere til Egedal. Fortætningen i 2009 må antages at være et udslag af en afvigelse fra den langsigtede tendens. Imidlertid kan det dog heller ikke forventes, at normalsituationen vender tilbage med fuld styrke med det samme. I de to tidligere befolkningsprognoser er der taget højde herfor ved at lade fortætningen i 2009 vægte disproportionalt højere end udtyndingen i de forgange år. Såfremt alle de historiske år havde vægtet lige meget ville Kommunens forventede folketal stige endnu mere. Det vil sige, at tilflytningen fra andre byer blev nedjusteret i prognosen. Som nævnt er indflytningen jf. boligindflytningsplanen også løbende blevet udskudt, hvilket også lægger en dæmper på beregningen af indflytning i nye boliger. De faktiske tal for 2010 viste en lille udtynding på -2 %. Der var således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen med udtynding. Nu har de seneste tal for 2011 imidlertid igen vist fortætning på 1 promille. Det er Kommunens opfattelse, at de flyttemønstre der har præget de seneste år kan forventes at præge det korte sigt. Det indebærer at det vil være mest realistisk at der i de kommende år forventes en udtynding på 0 eller maksimal -1 promille. Det er derfor valgt at vægte flytteparametrene således: For 2012 anvendes flytteparametrene for Det bevirker lidt lavere forventninger til den samlede flytteaktivitet. Frem til 2016 anvendes en glidende overgang således, at der fra 2016 igen fuldt ud anvendes flytteparametre for alle de historiske år

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere