BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri 13 Flytninger 15 Fødsler og dødsfald 15 6 Delområdernes udvikling 16 Skoledistrikter 16 7 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 22 9 Resultattabeller 27 Ringsted Kommune 27 Skoledistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Ringsted Kommune, maj 2016 Kontaktpersoner: Mogens Thanning Nielsen, Ringsted Kommune, tlf Søren Staal, COWI, tlf

4 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Ringsted Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet forventes stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på personer eller 5,9 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 3,0 % Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske folketal i Ringsted Kommune samt prognosens forventninger frem til 2023 UDGANGSPUNKT I ET STIGENDE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. I gennemsnit er befolkningstallet steget med 286 personer om året de sidste 14 år. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere end der er døde. BOLIGBYGGERI Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger i Ringsted Kommune. I årene blev der således gennemsnitligt opført 152 boliger pr. år, varierende fra 17 boliger i 2013 til 461 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 89 boliger om året - altså færre end i de historiske år. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en stigende tilflytning til rækkehuse og parcelhuse, mens færre forventes at flytte ind i etageboliger. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været 352 fødsler og 296 dødsfald pr. år. Dette svarer til et årligt fødselsoverskud på gennemsnitligt 56 personer. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit 345 fødsler og 303 dødsfald om året og fødselsoverskuddet ventes således at falde til et gennemsnit på 43, svingende fra 22 i 2016 til 65 i Ringsted befolkningsprognose

5 FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere ventes at stige fra et årligt gennemsnit på tilflyttere om året i den historiske periode til tilflyttere om året i prognoseperioden. Antallet af fraflyttere ventes ligeledes at stige fra til fraflyttere om året. Flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede) ventes således at falde fra gennemsnitligt 235 personer om året i den historiske periode til i gennemsnit 193 personer om året i prognoseperioden. Ringsted befolkningsprognose

6 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal, samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen, og vurdere kapacitetsbehovet for bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem. Befolkningsprognosen kan også anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Ringsted Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Ringsted Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning, samt omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Ringsted befolkningsprognose

7 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Ringsted Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 70 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Ringsted Kommune i de historiske år ( ) samt folketallet pr. 31. december Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 70 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Ringsted befolkningsprognose

8 Figur 2 - Parameterområder i Ringsted Kommune Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Ringsted Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For dødsfald er årene medtaget med lige vægt, mens der for fødsler er anvendt årene For flytninger er årene medtaget i beregningen af flytninger i 2016, mens der herefter sker en gradvis udvidelse af den anvendte tidsperiode, således at der til beregningen af flytninger i 2023 anvendes data fra alle de historiske år, DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Ringsted Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,41 til 2,11 for de forskellige parameterområder. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Ringsted befolkningsprognose

9 FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Ringsted Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,77 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,711). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Ringsted Kommune (fødsler pr kvinder). BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i årene er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Ringsted Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcel 3,10 Række 2,21 Etage 2,03 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. Ringsted befolkningsprognose

10 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Parcelhus Raekkehus 8 Etagebolig Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Ringsted Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Ringsted Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 45 %. I enkelte basisområder arbejdes der med yderligt differentierede splitfaktorer: 30 % i basisområdet "Kaserne Parkvej". 55 % i basisområdet "Klosterpark Allé". 60 % i basisområdet "Jystrup by". Ringsted befolkningsprognose

11 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været eksterne tilflyttere pr. år og eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteoverskud på 235 pr. år. Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Heraf flygtninge Andel indvandring (inkl. flygtninge) 7% 8% 5% 6% 6% 10% 13% 13% 13% 11% 10% 13% 16% 22% 11% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 7% 6% 7% 5% 7% 9% 9% 9% 11% 9% 8% 8% 11% 9% 8% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har de seneste 14 år stået for hhv. 11 % og 8 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Ringsted Kommune i gennemsnit 78 borgere om året. Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode årligt givet en nettotilflytning på 157 personer om året. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Ringsted Kommune i perioden 2002 til Heraf fremgår det, at der i aldersgrupperne år og år er flere indbyggere der flytter ud af kommunen end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-13 år og år. Ringsted befolkningsprognose

12 Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 5 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) Ringsted befolkningsprognose

13 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Ringsted Kommune er baseret på tal fra og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft stigning i folketallet nogenlunde sammenhørende med boligudbygningen, men om denne tendens vil fortsætte, er uvis. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Ringsted befolkningsprognose

14 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Udvikling Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Ringsted Kommune i år 2015 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige i gennemsnit med 0,82 % om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem 191 og 428 personer om året i løbet af prognoseperioden med et gennemsnit på 287 personer. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 314 og 379 fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge højere end antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden er et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 43 personer om året i gennemsnit. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene, men der er variation i antallet af nettotilflyttere, som følge af forskelle i antallet af nye boliger. Nettotilflytningen ventes hvert år at tilføre kommunen mellem 140 og 404 indbyggere. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at svinge mellem 38 % og 46 % i hele prognoseperioden med et gennemsnit på 43 %. Det vil sige, at mere end fire ud af ti tilflyttere til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens mindre end seks ud af ti tilflyttere vil komme fra Ringsted Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger har generelt været højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der er sket en udtynding i den gamle boligmasse antal personer per husstand (husstandsstørrelsen) er faldet. Udtynding hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. De seneste år har der dog været en fortætning i den eksisterende boligmasse, hvilket især skyldes et lavt niveau af boligudbygning. I prognosen er boligudbygningen ligeledes relativt lav og der regnes således med en fortætning indtil Herefter forventes der en udtynding i boligmassen. Ringsted befolkningsprognose

15 ,2 88,5 89,4 90,6 91,4 92,5 94,3 95,3 95,8 96,7 97,4 97,6 98,0 98,7 100,0 101,3 102,4 103,4 104,1 104,7 105, , BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I RINGSTED KOMMUNE Prognosen viser, at folketallet forventes stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på personer eller 5,9 %. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,9 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på 0,8 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 6 - Fremskrivning af antal indbyggere i Ringsted Kommune, absolutte tal samt relativt (2016 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Ringsted Kommunes egen prognose fra 2016 ligger lidt over fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Ringsted Kommune forventer, at der i 2023 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså indbyggere færre. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Ringsted Kommunes prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Ringsted Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen Ringsted prognose (2016) Ringsted prognose (2015) DST-prognose (2015) Figur 7 - Ringsted Kommunes 2016 og 2015 prognoser ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2015 Ringsted befolkningsprognose

16 Antal boliger BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Ringsted Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 152 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 623 boliger, hvilket svarer til 89 boliger pr. år - altså færre boliger i forhold til de historiske år Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Figur 8 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden, dog med en faldende tendens de seneste år af prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 35 % at være parcelhuse, 38 % rækkehuse og 23 % etageboliger, og 3 % forventes at være ældreboliger. Rækkehuse udgør dermed den største andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Parcelhuse % 29% 29% 1% 9% Rækkehuse Etageboliger % 38% 23% 3% Ungdomsboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anden boligtype Figur 9 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Ringsted befolkningsprognose

17 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 168 tilflyttere til nye boliger i Ringsted Kommune. Af disse var 100 interne flytninger og 68 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 40 % af tilflyttere til nye boliger kom fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes i prognoseperioden at ligge på mellem 38 % og 46 % med et gennemsnit på 44 %. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 209 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,90 2,21 2,45 2,48 2,46 2,47 2,47 2,48 Tabel 4 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis der er færre indbyggere i den gamle boligmasse ved årets slutning end ved årets start og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere indbyggere i den eksisterende boligmasse. I prognoseperioden indtil 2020 ventes en fortætning i den eksisterende boligmasse svingende mellem 23 og 285 pr. år og med et gennemsnit på 33 personer om året. Fra 2020 til 2022 ventes der derimod en udtynding i boligmassen på mellem 16 og 34 personer. Dette betyder, at der samlet i prognoseperioden ventes en fortætning svarende til 0,1 % af befolkningen. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Ringsted befolkningsprognose

18 FLYTNINGER I perioden har der hvert år været flere tilflytninger end fraflytninger, og der var således et årligt flytteoverskud (tilflytninger minus fraflytninger) på gennemsnitligt 235 personer pr. år. I prognoseperioden forventes udviklingen ligeledes at være udelukkende positiv, med 193 nettotilflyttere pr. år i gennemsnit Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 10 - Udvikling fra flyttebalance til og med år 2022 FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der årligt været 352 fødsler og 296 dødsfald i gennemsnit. Dermed har der historisk været et fødselsoverskud på 56 personer om året. I prognosen forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 48 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 11 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2022 Ringsted befolkningsprognose

19 6 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. I dette afsnit beskrives befolkningsudviklingen i de forskellige skoledistrikter i Ringsted Kommune. SKOLEDISTRIKTER Figur 12 - Skoledistrikter i Ringsted Kommune Ringsted befolkningsprognose

20 Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ukendte adresser Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ukendte adresser Total Ringsted befolkningsprognose

21 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Ringsted Kommune har i 2015 haft en befolkningsvækst på 1,36 %, hvilket er over landsgennemsnittet på 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de femten kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst. Opgjort efter befolkningstilvækst fra ultimo 2014 til ultimo 2015 er Ringsted nr. 9 ud af 98 kommuner, hvor den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til 2,76 %. Nr Kommune Ultimo 2014 Ultimo 2015 Udvikling Procent 1 Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 6 Vallensbæk ,41% 7 Greve ,40% 8 Roskilde ,39% 9 Ringsted ,36% 10 Holbæk ,36% 11 Aarhus ,35% 12 Allerød ,31% 13 Frederiksberg ,25% 14 Læsø ,23% 15 Faxe ,19% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Ringsted befolkningsprognose

22 Figur 13 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Ringsted befolkningsprognose

23 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER I løbet af perioden har der for Ringsted Kommune været størst flytteaktivitet ift. København, Næstved og Sorø kommuner. Den største nettotilflytning er sket fra København og Køge kommuner, mens den største nettofraflytning er sket til Næstved Kommune. Samlet har der i perioden været en nettotilflytning på 157 personer pr. år i gennemsnit. I 2015 var der nettofraflytning til især Næstved Kommune, mens den største nettotilflytning kom fra Køge, København, Roskilde og Lejre kommuner. Samlet var der i 2015 en nettotilflytning på 107 personer fra andre kommuner. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 København Næstved Sorø Køge Roskilde Slagelse Holbæk Faxe Lejre Kalundborg Frederiksberg Høje-Taastrup Vordingborg Guldborgsund Odense Greve Odsherred Stevns Lolland Hvidovre Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Ringsted Kommune (gennemsnit samt for 2015 alene) Ringsted befolkningsprognose

24 MELLKOMMUNALE FLYTTEBALANCER I FHT. RINGSTED KOMMUNE 2015 Figur 14 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Ringsted end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Ringsted end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Ringsted befolkningsprognose

25 8 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 5,9 % frem til 2023, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt ses det af tabellen, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre og at den største stigning ventes i aldersgrupperne over 65 år. Derudover ses der en markant stigning i antal personer i alderen 0-2 år. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,4% 3-5 år ,1% 6-16 år ,3% år ,8% år ,6% år ,3% år ,2% 90+ år ,8% Total ,9% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Ringsted Kommuner, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år 90+ år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel 2016 Andel 2023 Figur 15 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Ringsted befolkningsprognose

26 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2023 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 4-14 årige, årige og årige forventes at falde, mens andelen af 0-3 årige, årige, årige og 73+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2022, end den gør i dag. 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% Danmark 2016 Ringsted 2016 Ringsted ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Figur 16 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Ringsted Kommune og i 2023 for hhv. Ringsted Kommune og hele landet ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år år Ringsted befolkningsprognose

27 Ringsted befolkningsprognose år år år

28 Ringsted befolkningsprognose år år år år

29 Ringsted befolkningsprognose Total

30 9 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Ringsted Kommune og tabeller for skoledistrikterne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på ukendte adresser (ca. 50 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. RINGSTED KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

31 SKOLEDISTRIKTER Figur 17 - Skoledistrikter i Ringsted Kommune Byskovskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

32 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Dagmarskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

33 Kildeskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Nordbakkeskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

34 Søholmskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Valdemarskolen Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

35 Vigersted Skole Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

36 10 BOLIGPROGRAM Område Områdenavn Boligtype I alt 301 Jystrup by Parcelhus Rækkehus Vigersted by Parcelhus Kværkeby Parcelhus Nordrup by Parcelhus Ørslev by Parcelhus Sneslev by Parcelhus Vetterslev by Parcelhus Høm by Parcelhus Benløse Byvej Parcelhus Benløse Runding Parcelhus Skelhuse Parcelhus Rækkehus Højen Parcelhus Kaserne Parkvej, Sct Jørgens Alle Rækkehus Institution Kaserne Parkvej Parcelhus Rækkehus Bataljonen, Garnisionen Etagebolig Vibevej, Mågevej Parcelhus Ringsted centrum Etagebolig Anlægsvej, Skolegade Etagebolig Kærehave syd Parcelhus Søndervang Parcelhus Klosteråsen Parcelhus Rækkehus I alt Ringsted befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021 BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016 Befolkningsprognose 2016-2030 Brønderslev Kommune juni 2016 Indhold Indledning 2 Boligbyggeprogram 3 Gennemgang af det boligudbygningsmæssige grundlag for prognosens beregninger Prognosens overordnede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere