Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Forslagsstillernes kommentarer"

Transkript

1 Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget om basisindkomst/samfundsdividende, som tilgodser flere forskellige formål : 1) Anskueliggør idéen i samfundsdividende, dvs. overskudsdeling af de samfundsskabte værdier, f.eks. implementeret som en negativ skat, der kan komme til udbetaling til de, der ikke oppebærer indtægter. 2) Klart beskriver, hvad konsekvenserne af forslaget vil være for forskellige grupper, for det er de spørgsmål vi vil blive mødt med af vælgere og nye medlemmer. Dvs.man skal kunne læse hvad vi forestiller os bliver konsekvenserne for arbejdsløse, studerende, pensionister og syge. 3) Stiller en folketingsgruppe helt frit i fht. hvad den har mulighed for at indføre først. Den kan vælge at lave en grundskyldsreform først og dermed skabe et forøget provenu. Men en anden farbar vej er også at indføre basisindkomst, og ad denne vej skabe et råderum, der kan bane vejen for en skattereform. Nedenstående beregning illustrerer dette. Det offentlige budget før/efter basisindkomst Et samfund på støtten (idag) Ved basisindkomst/negativ skat Statens indtægter Ialt 883 mia. kr Ialt 972,5 mia. kr Personskatter m.v. 447 mia. kr 447 mia. kr Moms 182 mia. kr 182 mia. kr Afgifter 98 mia. kr 98 mia. kr Grundskyld 22,5 mia. kr 22,5 mia. kr Ejendomsskatter 26 mia. kr 26 mia. kr Selskabsskat 55,5 mia. kr 55,5 mia. kr Øvrige 52 mia. kr 52 mia kr Skatteværdi af personfradrag - 89,5 mia. kr Statens udgifter Ialt 900 mia. kr Ialt 906 mia. kr Indkomstoverførsler ialt 452 mia. kr 591,5 mia. kr Sygdom 126 mia. kr - Pensioner m.v. 175 mia. kr 60 mia. kr Børnefamilieydelse m.v. 73,5 mia. kr - Arbejdsløshed 33,5 mia. kr - Kontanthjælp m.m. 23 mia. kr - SU, stipendier og udd.støtte 17,5 mia. kr - Kulturstøtte 3,5 mia. kr - Basisindkomst/negativ skat - ca. 528 mia. kr Øvrige områder 188 mia. kr 188 mia. kr Administration 260 mia. kr 130 mia. kr

2 Omstående er en hurtig beregning der viser, at omkostningerne til indførelse af en basisindkomst f.eks. i form af en negativ skat ikke vil få dramatisk betydning for de offentlige finanser og selv uden en skattereform vil kunne give betragtelige offentlige besparelser- og dermed råderum til at foretage større justeringer, som f.eks. reduktion af skat på arbejde, ejendomsskatter og MOMS parallelt med en forøgelse af grundskylden. Forudsætninger : Grundskyldspromille uændret. Ingen nuværende skatter ændres, men skatteværdien af det nuværende personfradrag skal tælle med i regnskabet, da dette bortfalder ved basisindkomst. Basisindkomst/Negativ Skat på kr pr år. for voksne - det halve for personer under 18 år. Dagpengesystemet er selvfinansieret i kraft af frivillig organisering af arbejdssøgende i a-kasserne. Dagpenge udbetales som et tillæg til basisindkomsten til alle der er medlem af en a-kasse og rammes af arbejdsløshed. A-kasserne bestemmer selv betingelserne (optjeningsperiode, støtteperiode osv.) Folkepensionens størrelse berøres ikke, men omlægges således at den ydes som et tillæg til basisindkomsten. Sygedagpenge finansieres ved lovbestemt bidrag til sygeforsikring af alle arbejdssøgende. Denne er selvfinansierende. Bidragets størrelse afhænger af antallet af syge og sygedage. Kilde til tallene : Danmarks Statistik (2013-tal hvor muligt, ellers 2012-tal). Alle tal er oprundede cirka-tal. Mellemregninger til beregning af skatteværdien af det nuværende personfrag Alle der er fyldt 18 år har et personfradrag på (2014: kr.; 2013: kr.). Unge under 18 år har dog kun et personfradrag på (2014: kr.; 2013: kr.).1) Trækprocent : 40% Antal indbyggere : (2012-tal) Ca 5,5 mio indbyggere Antal indbyggere under 20 år : Ca 1,3 mio indbyggere Anslået indbyggere under 18 år : Ca 1,1 mio indbyggere under 18 år x skatteværdi af fradrag (kr x 0,40 = kr) = Ialt anslået 4,4 mio indbyggere over 18 år x skatteværdi af fradrag (kr x 0,40 = kr) = kr (75,3 mia kr) IALT : (ialt 89,45 mia kr - ca. 89,5 mia. kr) Mellemregninger til beregning af udgifterne til basisindkomst eller negativ skat : 1,1 mio indbyggere under 18 x kr = 66 mia kr 4,4 mio indbyggere over 18 x kr = 528 mia kr IALT : 594 mia kr Mellemregninger til beregning af folkepensions-tillæg til basisindkomst : ca. 1 mio folke- og førtidspensionister i 2013 Størrelse af tillæg : kr x 1 mio. pensionister = 60 mia. kr Besparelser på udgifter til offentlig administration Estimeret i flg. finansministeriet til at udgøre 28,9% af det offentlige forbrug. Ved et offentligt budget på 900 mia kr bliver dette ca. 260 mia. kr. Det antages i beregningen her, at administrationen af en række overførselsindkomster sløjfes, således at det udmøntes i besparelser på ca. 50% af dette, dvs. 130 mia. kr.

3 44D-56D. Vedr. Fordeling af samfundets indtægter (Ib Christensen) Ændringsforslaget har taget maksimalt hensyn til såvel landsledelsens forslag som Morten Blaabjergs ændringsforslag. Forskellen til de to nævnte forslag er i alt væsentligt, at den betingelsesløse forsørgelse i form af borgerløn/basisindkomst/samfundsdividende/garanteret minimumsindtægt/negativ indkomstskat er fjernet, samt at provenuet af grundskylden og afgifterne på udnyttelse af naturressourcerne ikke uddeles til borgene, men anvendes til nedbringelse af skatten på arbejde. Velfærdsstaten og også retsstaten bygger på den enkeltes selvforsørgelse, men således at samfundet kompenserer enhver, der uanset årsag ikke kan forsørge sig selv. Jordrenten og ressourcerenten anvendes til nedbringelse af skatten på arbejde, mest socialt gennem et skattefrit bundfradrag.

4 44E-46E. Vedr. Samfundets udgifter (Leo Nygaard) Ledelsens forslag med samfundsdividende til alle er teoretisk og vanskeligt forståeligt for vælgerne. At modtage et beløb med den ene hånd og aflevere det igen i indkomstskat med den anden, er overflødigt bureaukrati. Ændringsforslagene motiveres med indførelse af en enkel og overskuelig tryghedssikring, i modsætning til det meget omfattende, umyndiggørende system, vi har i dag. Når samfundet ikke er i stand til at sikre borgere, der ønsker det, arbejde med egen indtjening, må samfundet yde ledige borgere passende erstatning. I det fremtidige bæredygtige samfund kan den nødvendige arbejdstid nedsættes. Det er nødvendigt at dele arbejdet bedre og lykkes det, vil ledigheden falde og antallet af basisindkomstmodtagere falde. Der bør i den forbindelse, tages stilling til at undgå kunstige jobs med tilskud, til fordel for reelle stillinger - både private og offentlige. Borgere uden lønindtægt kan spille en mangeartet humanistisk og gavnlig rolle i et samfund, som bør værdsættes. Der er en tendens til at vurdere menneskers værdi højere, når man er lønmodtager. Basisindkomsten kan vedtages uafhængig af andre politikområder, men kan få indflydelse på disse fremover : Skattelovgivning, boligstøtteordninger, sundhedssektoren, socialvæsenet og arbejdsmarkedet. Skattesystemet bør reformeres af mange grunde, herunder indkomstskatten med forholdet til basisindkomst med nævnte indtægtsgrænse. Forholdet mellem basisindkomst for børn og betaling i børneinstitutionerne skal afklares. Afsnittet, Børn i TRYGHED OG RESPEKT, bør revideres. Stillingtagen til indtægts- og formueregulering af betalinger, til brugerbetaling og til private forsikringsforhold og låntagning, er basisindkomsten uvedkommende.

5 Immaterielle rettigheder (Ledelsen) Immaterielle rettigheder fører til monopoler, hvilket er skadeligt for den enkeltes frihed, for en ægte fri handel og for en fri kultur. Monopoler er ikke fremmende for innovation, tværtimod viser den historiske erfaring, at en dynamisk og innovativ udvikling først opstår, idet patenterne udløber og flere aktører må konkurrere. Retsforbundet bør derfor i naturlig forlængelse af partiets modstand imod monopoldannelser i vores økonomi arbejde for at afvikle disse. Ophavsret og patenter har sine rødder i en protektionistisk tid, hvor det var kutyme for kongemagten at tildele udvalgte borgere eller virksomheder monopoler. De har ført til en udvikling hvor antallet af markedsaktører dels reduceres og dels bliver meget store, hvilket hæmmer den frie konkurrence og innovation. Hertil kommer, at vores fælles kulturarv monopoliseres. Ejerskabet til og magten over produkter og tekniske arkitekturer af væsentlig offentlig interesse samles på meget få hænder. Dette er til skade for kulturens udbredelse og alle borgeres frie adgang til denne. Samtidig hæmmes spredningen af ny viden kunstigt, til skade for liv og sundhed, hvilket især rammer verdens allersvageste. Retshåndhævelsen af immaterielle rettigheder af stadigt større omfang følges af statsmagternes overvågning og øvrige begrænsninger af borgernes frihed og ret til privatliv.

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere