Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen Beskrivelse af undersøgelsen Besvarelsesprocenter Transportmiddelvalg Elevernes rutevalg Ruter til skole Ruter fra skole og fritidsaktiviteter Utrygge steder udpeget af skoleeleverne Generelt om utryghed i trafikken Alle elever Utrygge steder opdelt på transportmiddel Utrygge steder opdelt på klassetrin Utrygge steder opdelt på transportmiddel og klassetrin Utrygge steder i forhold til antal elever på stedet Forældrenes ruter, når de kører børn til skole Elevernes færdselsuheld nær Syvstjerneskolen Sammenfatning af skolevejsanalysen...17 Bilagsfortegnelse 1 Spørgekort samt følgebreve 2a-d Ruter til skole opdelt på transportmiddel 3a-d Ruter fra skole opdelt på transportmiddel 4a-d Utrygge steder opdelt på transportmiddel 5a-c Utrygge steder opdelt på klassetrin 6a-b Utrygge steder i forhold til antal elever, der passerer stedet 7 Utrygge steder samlet 8a-c Forældreture i bil til og fra Syvstjerneskolen 9a-k Baggrundsdata i tabelform

2 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen Kommunen har udarbejdet en skolevejsundersøgelse for alle elever på Syvstjerneskolen. Undersøgelsen blev gennemført i uge 38 i Beskrivelse af undersøgelsen Formålet med denne skolevejsundersøgelse er: at kortlægge skoleelevernes og specielt de lette trafikanters ruter, samt at fastlægge, hvor mange af eleverne, der færdes på ruterne at lokalisere de steder i kommunen, som eleverne oplever som særligt farlige eller utrygge, samt at fastlægge, hvor mange af eleverne, der oplever denne utryghed at undersøge, om børn har været impliceret i færdselsuheld at kortlægge forældrenes ruter omkring skolen, når børn køres til skole Undersøgelsen omfattede alle 447 elever på Syvstjerneskolen. Hver elev fik udleveret et spørgekort, der bestod af et kort over skolens opland i Værløse by sammen med nogle spørgsmål (se bilag 1). På spørgekortet skulle eleverne angive: den transportform, den enkelte elev normalt anvender til skole. Hvis eleven i dårligt vejr eller på vej fra skole anvender en anden transportform, angives også denne. den rute, den enkelte elev normalt anvender til skole, og den rute, eleven normalt anvender fra skole og eventuelle fritidsaktiviteter. de steder, hvor den enkelte elev føler sig utryg angives sammen med en beskrivelse af, hvorfor de udpegede steder opfattes som utrygge. steder, den enkelte elev har været impliceret i færdselsuheld Elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse fik yderligere udleveret et kort over skolens nærområde, hvorpå forældrene skulle angive deres rute til og fra skolen, når de kører børnene til skole. Eleverne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har besvaret undersøgelsen hjemme med forældrenes hjælp, og elever på de øvrige klassetrin har løst opgaven i klassen under vejledning fra en lærer. Analysen er efterfølgende bearbejdet, og ruter og utrygge steder er blevet gennemgået og optegnet for alle elever, der besvarede undersøgelsen. Enkelte spørgekort har været udfyldt mangelfuldt eller uforståeligt. Disse medtaget i det omfang, det har været muligt, imens andre er sorteret fra. 2

3 1.2 Besvarelsesprocenter Besvarelsesprocenten har været god. Af de 447 elever, der har deltaget i undersøgelsen, har 347 elever, svarende til 78%, returneret en besvarelse. Besvarelsesprocenterne for de enkelte klassetrin fremgår af figur % Antal besvarelser Antal elever på klassetrinet Antal elever % 64% 84% 79% 83% 87% 70% 92% 91% bh.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Figur 1 Antal besvarelser på skolevejsundersøgelsen set i forhold til antal elever på hvert klassetrin. Besvarelsesprocenten er højst for de ældste klasser, imens de elever, hvor forældrene skulle hjælpe med at udfylde spørgekortene, har en markant lavere besvarelsesprocent. Dette gælder dog ikke elever fra 3. klasse. Den lave besvarelsesprocent for de mindre elever kan skyldes flere ting, f.eks. at en deltagelse i undersøgelsen ikke har været prioriteret højt i hjemmet, og spørgekortet derfor ikke er udfyldt, eller evt. at nogle af eleverne har glemt at aflevere spørgeskemaerne på skolen. 1.3 Transportmiddelvalg Nedenstående figur 2 illustrerer elevernes transportmiddelvalg til skole. 3

4 Antal elever bil cykel gang 5 0 bh.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Figur 2 Elevernes valg af transportmiddel til skole fordelt på klassetrin. I alt 59% af de elever, der besvarede undersøgelsen, cykler normalt til skole, imens 26% af eleverne går. 15% af eleverne bliver kørt i bil til skole. Ingen af de elever, der har besvaret undersøgelsen, kører i bus til skole. Tabel 1 viser andelen af lette trafikanter for de forskellige klassetrin. Den samlede opgørelse af transportmiddelfordelingen er beregnet ved at forudsætte, at transportmiddelfordelingen for de elever på et klassetrin, der ikke har svaret, er den samme som for de elever, der har svaret. Antal Antal Bil Cykel Gang elever besvarelser Bh.kl % 45% 10% 1.kl % 30% 40% 2.kl % 41% 31% 3.kl % 50% 39% 4.kl % 61% 29% 5.kl % 71% 24% 6.kl % 82% 9% 7.kl % 74% 21% 8.kl % 68% 29% 9.kl % 75% 23% I alt % 59% 26% Tabel 1 Elevernes valg af transportmiddel til skole fordelt på klassetrin. Hvis det udsnit af eleverne i de enkelte klassetrin, der har besvaret undersøgelsen, antages at være repræsentativt for hele klassen, betyder andelen af fodgængere og cyklister, at 85% af skolebørnene, svarende til 294 børn, færdes i trafikken som lette trafikanter hver morgen, og at 15% af eleverne svarende til 53 børn bliver kørt til skole i privatbil. 4

5 Grunden til, at andelen af lette trafikanter er så høj, er, at skoledistriktet til Syvstjerneskolen ikke har særlig stor udstrækning. At de fleste elever således har en kort afstand fra bopælen til skole betyder, at det ikke tager lang tid at gå eller cykle til skole. Der ses en markant forskel på andelen af lette trafikanter fra børnehaveklasse til og med 2. klasse, sammenlignet med de øvrige klassetrin. Fra børnehaveklasse til og med 2. klasse er andelen af lette trafikanter mellem 55% og 71%, imens andelen for de øvrige klassetrin ligger på mellem 89% og 97%. I tabel 2 sammenlignes elevernes normale transportmiddelvalg til skole med transportmiddelvalget fra skole og valget i dårligt vejr. Til skole Til skole i dårligt vejr Fra skole Bil 53 15% % 34 10% Bus 0 0% 2 1% 1 0% Cykel % 66 19% % Gang 90 26% % % I alt % % % Tabel 2 Sammenligning af transportmiddelvalget til skole og fra skole samt i dårligt vejr. Det ses af tabel 2, at der stort set ikke er forskel på transportmiddelvalget til og fra skole der er enkelte flere fodgængere og cyklister og lidt færre bilpassagerer fra skole. I dårligt vejr sker en stor samlet flytning af elever fra cykel til de øvrige transportformer. Som det ses af tabel 3, dækker ovenstående over, at mange cyklister køres i bil eller går i dårligt vejr, og at en del fodgængere køres i bil. Transportmiddel til skole Alternativt transportmiddel i dårligt vejr Skifter ikke transportmiddel I alt bil bus cykel gang bil cykel gang I alt Tabel 3 Elevernes valg af transportmiddel til skole afhængigt af vejret. 1.4 Elevernes rutevalg Eleverne har angivet deres normale transportmiddel (gang, cykel/knallert, bil, bus/skolebus) samt deres normale rute til og fra skole. 5

6 1.4.1 Ruter til skole (bilag 2a 2c) Bilag 2a-c viser ruterne til skole for hhv. bilpassagerer, cyklister og fodgængere. Ingen elever kom til skole med bus. Bilpassagererne kommer hovedsageligt til skolen ad Skovløbervangen, Syvstjerne Vænge, Stenten, Elsevej og Stiager og Kollekollevej. Cyklister fra området mellem Skovlinien og Skolekrogen kører ad interne veje og stier til Skovlinien eller Kollekollevej. De cyklister, der bor i området nord for Skovgårds Allé benytter interne veje og stier til Stiager eller til stien fra Mosegård Park til Lille Værløsevej. Herefter benyttes samme ruter som cyklister fra området mellem Kollekollevej og Skovgårds Allé, der hovedsageligt kører til Kollekollevej ad Stiager, Bråderupvej samt stien mellem Mosegård Park og Lille Værløsevej. Fra Kollekollevej benytter cyklisterne Kollekollevej-Skovløbervangen eller Kollekollevej-fodgængerbroen- Bøgemosen-tunnelen-stierne ved skolen. Cyklister fra området mellem Ballerupvej og Skovløbervangen benytter Helenestien, Elsevej og Hejrebakken til Skovløbervangen og stien langs sportspladsen. Fodgængerne benytter samme ruter som cyklisterne Ruter fra skole og fritidsaktiviteter (bilag 3a 3c) Bilag 3a-c viser ruterne fra skole for hhv. bilpassagerer, cyklister og fodgængere. Idet blot en enkelt elev har anført bus som transportmiddel, optegnes ruten for buspassagerer ikke. 6

7 Alle elever benytter i princippet de samme ruter fra skole som til skole. 1.5 Utrygge steder udpeget af skoleeleverne Skoleeleverne har udpeget de steder, hvor de føler sig utrygge, når de færdes i trafikken. Sammen med udpegningen har eleverne angivet, hvorfor de føler sig utrygge de pågældende steder. De utrygge steder, der er udpeget af eleverne til Syvstjerneskolen, er vist på kortene bilag 4-7. I bilag 4a-c er udpegningen af de utrygge steder opdelt på transportmiddel og i bilag 5a-c på klassetrin. I bilag 6a-b sættes det antal elever, der har udpeget stedet som utrygt, i forhold til det samlede antal elever, der færdes dér på vej til skole. Bilag 7 indeholder en samlet opgørelse over de udpegede kryds og strækninger. De tabeller, der ligger til grund for udpegningen af utrygge steder, er vedlagt som bilag Generelt om utryghed i trafikken Utryghed i trafikken opfattes forskelligt og er bl.a. afhængig af trafikantens alder, erfaring i trafikken og hvilket befordringsmiddel, der benyttes. For eksempel opfatter et barn utrygheden i trafikken på en anden måde end en voksen. Utrygheden i trafikken kan i princippet relateres til tre grupper af forhold, nemlig: trafikale forhold, fysiske forhold og andre forhold. Utrygheden i relation til de trafikale forhold er den barrierevirkning, trafikken medfører på grund af trafikmængde, hastigheder, kørebanens bredde, samt eventuel andel af lastbiler. En vej eller et kryds opfattes som mindre utryg, hvis hastigheden og trafikmængden inkl. tung trafik reduceres, og kørebanens bredde gøres smallere. Ombygninger i form af hastighedsdæmpende foranstaltninger vil derfor mindske utrygheden. Utrygheden i relation til de fysiske forhold er der, hvor vejens beskaffenhed og de fysiske omgivelser giver utryghed. F.eks. dårlig oversigt pga. manglende beskæring af træer og buske, huller i kørebanen eller mørke tunneller pga. manglende belysning. Utrygheden forventes at falde, hvis vejen og dens omgivelser vedligeholdes forsvarligt. Utryghed i relation til andre forhold er i de situationer, hvor andre faktorer end de, der kan relateres til vejen eller trafikken, opfattes som utrygge, som f.eks. når en hund gør eller løber ud mod trafikanten Alle elever (bilag 7) I det følgende beskrives de 25 kryds, der er er udpegede som utrygge af 3 eller flere elever, og de 3 strækninger, der er udpegede af 2 eller flere elever. De udpegede steder kan ses på bilag 7. 7

8 I beskrivelsen af de utrygge steder, angiver tallene knudenumre som vist på bilag 1. Angives to tal: XX_XX, er der tale om en strækning mellem de to knudenumre; hvis der alene angives ét tal: XX, er der tale om et kryds. 8

9 143, Kollekollevej / Skovløbervangen (udpeget af 15 elever) Krydset er meget stort, og det er svært at krydse. Der er meget trafik, og hastigheden er høj. Der er dårlige oversigtsforhold. 246, Hejrebakken / Skovløbervangen (udpeget af 13 elever) Bilisterne respekterer ikke rødt lys, bilisterne overtræder stoplinien. Der køres med for høj hastighed, og det er svært at krydse. Cykling burde være lovligt ad stien. 261, Stenten / Syvstjerne Vænge (udpeget af 8 elever) Der er megen trafik, og der køres med høj hastighed. Der er mange parkerede biler og dårlige oversigtsforhold. Der mangler fodgængerovergang. Bilisterne kører dårligt. 146, Kollekollevej / Skovlinien (udpeget af 8 elever) Der er meget trafik, og der køres med høj hastighed. Oversigtsforholdene er dårlige, og der mangler cykelsti og signalregulering. 137, Kollekollevej / Stiager (udpeget af 7 elever) 130, Hareskovhvilevej / Stiager (udpeget af 7 elever) Biler holder ikke tilbage og kører ud over cykelstien. Krydset er stort, og vejen er dårligt vedligeholdt. 304, Kollekollevej / sti til Birkedalshusene (udpeget af 6 elever) Krydset er stort, og det er svært at krydse. 294, Stiager / ved banen (udpeget af 6 elever) 144, Kollekollevej / trappe til Askevej (udpeget af 6 elever) En elev har anført, at trappen er glat, resten mangler begrundelse. 166, Brådervej / Lille Værløsevej (udpeget af 5 elever) Der er dårlige oversigtsforhold, og det er svært at krydse. Der køres med for høj hastighed. Der mangler fodgængerovergang, signalregulering og cykelsti. 142, Birkedalshusene / Kollekollevej (udpeget af 5 elever) 141, Kollekollevej / sti til Højbo Vænge (udpeget af 5 elever) 140, Kollekollevej / sti til Højbo Vænge (udpeget af 5 elever) 9

10 139, Kollekollevej / sti til Åsevej (udpeget af 5 elever) 10

11 138, Kollekollevej / sti til Inavej (udpeget af 5 elever) 267, P-pladsen ved Syvstjerneskolen (udpeget af 4 elever) Mangler begrundelse. 145, Kollekollevej / ved broen ved Bråderstræde (udpeget af 4 elever) Vejen er smal. 132, Skovgården / Stiager (udpeget af 4 elever) 131, Skovgården / Stiager (udpeget af 4 elever) 176, Askevej / Bjørnsholmvej (udpeget af 3 elever) Mangler begrundelse. 175, Peder Larsens Vænge / Thyhyttevej (udpeget af 3 elever) 174, Bjørnsholmvej / Thyhyttevej (udpeget af 3 elever) 147, Lille Værløsevej / Skovlinien (udpeget af 3 elever) Bilisterne respekterer ikke rødt lys, der køres med for høj hastighed, og det er svært at krydse. 7, Fiskebækvej / Skovgårds Allé (udpeget af 3 elever) 12, Skovgårds Allé / Stiager (udpeget af 3 elever) 261_266, Stenten fra skolen til Syvstjerne Vænge (udpeget af 3 elever) Vejen er smal, og der mangler cykelsti. Der er meget trafik. 140_141, Kollekollevej mellem de to stier til Højbovænge (udpeget af 2 elever) Det er svært at krydse, og der køres med for høj hastighed. 150_151, Skovlinien fra sti til Skolekrogen til sti til idrætsområdet (udpeget af 2 elever) Der mangler belysning, og der mangler cykelsti. 11

12 1.5.3 Utrygge steder opdelt på transportmiddel (bilag 4a 4c) På kortene bilag 4a-c vises utrygge steder opdelt på transportmiddel. Udpegningen af utrygge steder er i store træk uafhængigt af transportmiddelvalget dog er det tydeligt, at de bløde trafikanter udpeger flest steder. Således bliver især krydsene på de stærkt trafikerede veje udpeget af bløde trafikanter. Tabel 4 viser, hvilke trafikantgrupper, der føler sig utrygge i trafikken. Transportmiddel til skole Antal besvarelser Antal udpegninger kryds Antal udpegninger strækninger Antal udpegninger i alt Antal udpegninger/ antal elever bil ,21 cykel ,60 gang ,49 uoplyst I alt Tabel 4 Antal udpegede steder i forhold til antal besvarelser fordelt på transportmiddel til skole Cyklisterne har udpeget flest utrygge steder. Det er også denne gruppe af trafikanter, der har den største andel af udpegninger i forhold til antal trafikanter. Årsagen til dette kan være, at de ofte kører langs de meget trafikerede veje, og at de som bløde trafikanter oplever at være meget tæt på biltrafikken. De elever, der køres i skole i bil, oplever ikke trafikken på nær samme måde Utrygge steder opdelt på klassetrin (bilag 5a-5c) På kortene bilag 5a-c vises utrygge steder opdelt på klassetrin (børnehaveklasse til 3. klasse, 4. klasse til 6. klasse, 7. klasse til 9. klasse). Utrygge steder på stærkt trafikerede veje udpeges især af de ældre elever, imens de yngre elever udpeger steder nær skolen eller på stierne. Tabel 5 viser, hvilke klassetrin, der føler sig utrygge i trafikken. Klassetrin Antal besvarelser Antal udpegninger kryds Antal udpegninger strækninger Antal udpegninger i alt Antal udpegninger/ antal elever Bh.kl ,48 1.kl ,37 2.kl ,59 3.kl ,34 4.kl ,08 5.kl ,09 12

13 6.kl ,06 7.kl ,11 8.kl ,50 9.kl ,28 I alt ,62 Tabel 5 Antal udpegede steder i forhold til antal besvarelser fordelt på klassetrin. Af tabel 5 ses, at de elever, der har udpeget flest steder, er eleverne i 8. og 9. klasse. Årsagen til, at det netop er elever fra 8. og 9. klasse, der udpeger mange steder som utrygge, kan findes i, at mange mindre elever ikke kører langs eller krydser Kollekollevej i niveau. Kollekollevej er bred og meget trafikeret, og de mange biler skaber en usikkerhed hos de elever, der færdes langs vejen som bløde trafikanter Utrygge steder opdelt på transportmiddel og klassetrin Tabel 6 giver et overblik over, hvilke klassetrin og på hvilke transportmidler, eleverne føler sig utrygge i trafikken. bil cykel gang (blank) I alt Bh.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Tabel 6 Antal udpegede steder fordelt på klassetrin og transportmiddel til skole. Tabel 6 viser, at bilpassagerer, har udpeget utrygge steder, alle er fra de mindste klasser. For bløde trafikanter varierer antallet af udpegninger med klassetrinet. Der er bemærkelsesværdigt mange cyklister og fodgængere fra 8. og 9. klasse, der har udpeget steder som utrygge jvf. afsnit Utrygge steder i forhold til antal elever på stedet (bilag 6a-b) Antallet af utrygge elever i forhold til det samlede antal elever, der passerer stedet, fremgår af kortene på bilag 6a-b for hhv. kryds og strækninger. Tabel 7 viser de 15 kryds og 3 strækninger, hvor 1/10 eller flere af de elever, der færdes på det pågældende sted; er utrygge. 13

14 Nr. Beskrivelse Antal utryg ge Antal elever i alt Andel utryg ge 175 Peder Larsens Vænge / Thyhyttevej % 7 Fiskebækvej / Skovgårds Allé % 156 Sti gennem idrætsområdet ved Tøgersvej % 183 Skolekrogen ved stikvej % 71 Sti i svinget ved kirken % 9 Skovgårds Allé ved indkørsel til bebyggelsen nord for % vejen ved Fiskebækvej 75 Fiskebækvej ved sti til Bavnehøj Parken % 174 Bjørnsholmvej / Thyhyttevej % 217 Ballerupvej / Elsevej % 17 Skovgårds Allé / Tøgersvej % 273_279 Højlundsvej fra Bøgemosen til Højlunds Vænge % 150_151 Skovlinien fra sti til Skolekrogen til sti til idrætsomr % 10 Skovgårds Alle / Bymidten % 211 Kollekollevej / Skolekrogen % 158 P-pladsen ved Rådhuset % 130 Hareskovhvilevej / Stiager % 7_9 Skovgårds Alle fra Fiskebækvej til indkørsel til % bebyggelsen nord for vejen ved Fiskebækvej 13 Birgersvej / Skovgårds Allé % Tabel 7 Kryds og strækninger, hvor 10% eller flere af eleverne er utrygge Det ses, at procentvist flest elever føler sig utrygge i krydset Peder Larsens Vænge / Thyhyttevej, der er udpeget af 50% af de elever, der færdes i krydset. Yderligere fremhæves blandt andet krydset Fiskebækvej / Skovgårds Allé, hvor 25% af eleverne føler sig utrygge, og del af Skolekrogen samt stien ved Tøgersvej. Ved den procentvise udpegning udpeges færre steder end ved udpegning af steder ud fra kriteriet, at minimum 3 elever føler sig utrygge. Følgende steder, der ikke er beskrevet under afsnit 1.5.1, er dog udpeget på grundlag af den procentvise utryghed: 156, Sti gennem idrætsområdet ved Tøgersvej (udpeget af 2 elever, 25%) Mangler begrundelse. 183, Skolekrogen ved stikvej (udpeget af 1 elev, 25%) Mangler begrundelse. 71, Sti i svinget ved kirken (udpeget af 2 elever, 22%) Mangler begrundelse. 9, Skovgårds Allé ved indkørsel til bebyggelsen nord for vejen ved Fiskebækvej (udpeget af 2 elever, 17%) Stort kryds. 14

15 75, Fiskebækvej ved sti til Bavnehøj Parken (udpeget af 1 elev, 17%) Stort kryds. 217, Ballerupvej / Elsevej )udpeget af 1 elev, 14%) Der er meget trafikeret, og det er svært at krydse. 17, Skovgårds Allé / Tøgersvej (udpeget af 2 elever, 13%) Mangler begrundelse. 273_279, Højlundsvej fra Bøgemosen til Højlunds Vænge (udpeget af 1 elev, 13%) Der køres med høj hastighed. 10, Skovgårds Alle / Bymidten (udpeget af 2 elever, 11%) Stort kryds. 211, Kollekollevej / Skolekrogen (udpeget af 2 elever, 11%) Der er meget trafik og for høj hastighed. 158, P-pladsen ved Rådhuset (udpeget af 1 elev, 11%) Mangler begrundelse. 7_9, Skovgårds Alle fra Fiskebækvej til indkørsel til bebyggelsen nord for vejen ved Fiskebækvej (udpeget af 1 elev, 10%) Der er mange parkerede biler. 13, Birgersvej / Skovgårds Allé (udpeget af 2 elever, 10%) Der er meget trafik, og der køres med høj hastighed. 1.6 Forældrenes ruter, når de kører børn til skole (bilag 8a 8c) Forældrene til elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse blev bedt om at indtegne deres ruter til og fra skolen, når de kører børnene til skole. Formålet med dette var bl.a. at undersøge, hvorvidt mange forældre lavede U-vendinger i krydset Kollekollevej / Skovløbervangen. I alt 80 forældre har besvaret denne del af undersøgelsen, og forældrenes ruter til og fra skolen samt samlet er optegnet på bilag 8a-c. Det transportmiddel, de 80 elever normalt benytter til skole, når de ikke køres i bil, fremgår af nedenstående tabel: Transportmiddel til skole bil cykel gang I alt I alt Tabel 8 Normalt transportmiddel for de elever, der bliver kørt til Syvstjerneskolen. 15

16 Af bilag 8 fremgår, at Stenten, Skovløbervangen, Syvstjerne Vænge og Kollekollevej er de mest belastede med biltrafik til skole. Af de 80 forældre, der kører børnene til skole, kører over 60-65% ad Stenten, Omfanget af forældre, der kører samme vej tilbage, som de kom fra, dvs. vender bilen nær skolen, er opgjort i nedenstående tabel: Sted Antal vendinger Stenten på vendepladsen 48 Ved eller på skolens P-plads ved Skolvøbervangen 21 Kollekollevej ved fodgængerbroen 1 Bøgemosen ved tunnelen under banen 1 Krydset Kollekollevej / Skovløbervangen 1 I alt 72 Tabel 9 Antal vendinger nær Syvstjerneskolen Det ses, at størstedelen af de forældre, der har besvaret undersøgelsen, sætter børnene af og vender bilen på vendepladsen på Stenten. 28% af forældrene har angivet, at de sætter børnene af og vender bilen ved eller på Syvstjerneskolens parkeringsplads. Af undersøgelsen kan således konkluderes, at størstedelen af de forældre, der kører de mindste elever til skole, benytter Stenten og vendepladsen på Stenten til afsætning. Årsagen hertil kan bl.a. være, at forældrene ikke føler, det er sikkert at sætte de mindre børn af i et kryds, så de selv skal passere Kollekollevej eller Skovløbervangen, eller at forældrene generelt føler, det er for farligt at sætte de mindre børn af nær så trafikerede veje. Det skal bemærkes, at undersøgelsen ikke kan udelukke, at forældre til de større elever sætter børnene af i krydset Kollekollevej / Skovløbervangen. Når børnene er blevet så gamle, så de ikke af sikkerhedshensyn skal følges helt op til skolen, vil forældrene i mange tilfælde sætte dem af på det for forældrene mest nærliggende sted på vej til arbejde. Dette betyder, at forældrene til de ældre elever ikke nødvendigvis vil bruge tid på at køre op ad Stenten eller ind på skolens parkeringsplads, når børnene normalt færdes i trafikken på egen hånd. 1.7 Elevernes færdselsuheld nær Syvstjerneskolen Som en del af undersøgelsen blev eleverne spurgt, om de havde været udsat for færdselsuheld i byen og bedt om at indtegne eventuelle uheldssteder på kortet. Ingen af eleverne har udpeget steder, hvor de har været implicerede i færdselsuheld. 16

17 0. 2. Sammenfatning af 2. Sammenfatning af skolevejsanalysen Alle elever i Syvstjerneskolen blev bedt om at indtegne deres skolevej og utrygge steder på vejnettet i kommunen. 347 eller 78% af de udspurgte skoleelever svarede på undersøgelsen. Transportmiddelfordelingen viser, at 59% af eleverne cykler, 26% går, og 19% af eleverne bliver kørt i bil til skole. Fra skole kører lidt færre elever i bil, og lidt flere elever går eller cykler. I dårligt vejr sker en samlet flytning af eleverne fra cykel over i bil og til fods, så 19% af eleverne cykler og 39% går. 42% af eleverne køres i bil knap 1% i bus i dårligt vejr. Eleverne kommer hovedsageligt til skole ad Skovløbervangen, Syvstjerne Vænge, Stenten, Elsevej og Stiager og Kollekollevej. Mange cyklister og fodgængere benytter endvidere Brådervej, Hejrebakken, Mosegård Park og stierne omkring skolen samt fra Mosegård Park til Lille Værløsevej samt fra Skolekrogen til Skovlinien. Størstedelen af de forældre, der kører de mindste elever til skole, benytter Stenten og vendepladsen på Stenten til afsætning. Undersøgelsen udelukker ikke, at større elever sættes af i krydset Kollekollevej / Skovløbervangen, da der er stor forskel på, hvilke trafikale situationer, børnene selv kan håndtere alt efter alder og klassetrin. 36 kryds og 5 strækninger blevet udpeget som utrygge af mindst 3 elever for kryds eller 2 elever for strækninger, eller minimum 1/10 af de elever, der færdes på stedet på vej til skole. Nr. Navn Antal utrygg e elever Andel utrygg e elever 143 Kollekollevej / Skovløbervangen 15 6% 246 Hejrebakken / Skovløbervangen 13 9% 261 Stenten / Syvstjerne Vænge 8 8% 146 Kollekollevej / Skovlinien 8 7% 137 Kollekollevej / Stiager 7 10% 130 Hareskovhvilevej / Stiager 7 7% 304 Kollekollevej / sti til Birkedalshusene 6 5% 294 Stiager / ved banen 6 9% 144 Kollekollevej / trappe til Askevej 6 4% 166 Brådervej / Lille Værløsevej 5 5% 142 Birkedalshusene / Kollekollevej 5 4% 141 Kollekollevej / sti til Højbo Vænge 5 4% 17

18 0. 2. Sammenfatning af 140 Kollekollevej / sti til Højbo Vænge 5 4% 139 Kollekollevej / sti til Åsevej 5 5% 138 Kollekollevej / sti til Inavej 5 5% 267 P-pladsen ved Syvstjerneskolen 4 2% 145 Kollekollevej / ved broen ved Bråderstræde 4 2% 132 Skovgården / Stiager 4 7% 131 Skovgården / Stiager 4 7% 176 Askevej / Bjørnsholmvej 3 8% 175 Peder Larsens Vænge / Thyhyttevej 3 50% 174 Bjørnsholmvej / Thyhyttevej 3 15% 147 Lille Værløsevej / Skovlinien 3 5% 7 Fiskebækvej / Skovgårds Allé 3 25% 12 Skovgårds Allé / Stiager 3 6% 261_266 Stenten fra skolen til Syvstjerne Vænge 3 3% 140_141 Kollekollevej mellem de to stier til Højbovænge 3 2% 150_151 Skovlinien fra sti til Skolekrogen til sti til idrætsområdet 2 12% 156 Sti gennem idrætsområdet ved Tøgersvej 2 25% 71 Sti i svinget ved kirken 2 22% 9 Skovgårds Allé ved indkørsel til bebyggelsen nord for vejen ved Fiskebækvej 2 17% 17 Skovgårds Allé / Tøgersvej 2 13% 10 Skovgårds Alle / Bymidten 2 11% 211 Kollekollevej / Skolekrogen 2 11% 13 Birgersvej / Skovgårds Allé 2 10% 183 Skolekrogen ved stikvej 1 25% 75 Fiskebækvej ved sti til Bavnehøj Parken 1 17% 217 Ballerupvej / Elsevej 1 14% 273_279 Højlundsvej fra Bøgemosen til Højlunds Vænge 1 13% 158 P-pladsen ved Rådhuset 1 11% 7_9 Skovgårds Alle fra Fiskebækvej til indkørsel til bebyggelsen nord for vejen ved Fiskebækvej 1 10% Den oftest anførte begrundelse for utrygheden er, at krydsene er store. Denne begrundelse sammen med begrundelser som, at bilisterne ikke respekterer rødt lys, ikke holder tilbage og ikke ser sig for tyder på, at der er stor usikkerhed hos eleverne og evt. bilisterne om, hvorledes trafikken bedst afvikles i krydsene. Der er også en del elever, der anfører bilernes hastighed og megen trafik som begrundelse for utrygheden. At bilerne kører stærkt behøver dog ikke være ensbetydende med, at bilisterne overskrider den gældende hastighedsgrænse, men blot at den kørte hastighed opleves som for høj. 18

19 0. 2. Sammenfatning af Dårlige oversigtsforhold og uoverskuelige kryds anføres også som årsag til utrygheden. Endelig er der flere ønsker om signalregulering, fodgængerovergange og cykelstier langs vejene. 19

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

SKOLEVEJSANALYSE I ÅRHUS OG EFFEKTEN AF 4 SKOLEVEJSFORSØG

SKOLEVEJSANALYSE I ÅRHUS OG EFFEKTEN AF 4 SKOLEVEJSFORSØG SKOLEVEJSANALYSE I ÅRHUS OG EFFEKTEN AF 4 SKOLEVEJSFORSØG Bent Fredshavn Vejkontoret, Århus August 1996 SKOLEVEJSANALYSEN FORMÅL I 1992 blev der af Trafiksikkerhedsudvalget i Århus igangsat en skolevejsanalyse.

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen - Førundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. METODE... 3 2.1 SPØRGESKEMAER... 3 2.2 PRAKTISK UDFØRSEL AF SKOLETRAFIKUNDERSØGELSEN... 4 3. UNDERSØGELSE

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax 48 43 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere