1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr."

Transkript

1 RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere og administration. Del 2 bør udleveres til bogholder eller økonomiansvarlig i virksomheden. Indhold: DEL 1: 1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber og fjernelse af den absolutte kapitaltabsgrænse m.v Indbrud i netbank med erhvervskonti en genvej til dækning Selskabers ulovlige udlån til personer med bestemmende indflydelse Ændring af tinglysningsloven konvertering af skadesløsbrev til ejerpantebrev Gratis adgang til databaser (Tinglysning, bilbog, personbog, CVR-register). DEL 2: 2.1. Praktisk indkøring af den nye Skattekonto Oprettelse af digital postkasse er nu tvunget Tilbagesøgning af EU moms for 2012 frist 30. september DEL 1: 1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. I selskabsloven er nu opstået en ny form for selskab benævnt iværksætterselskab. Det er en særlig form for anpartsselskab, hvor kapitalkravet ved stiftelsen er 1 kr. Stiftelse skal ske kontant, hvorfor selskabet ikke kan benyttes til skattefri virksomhedsomdannelse. Efterfølgende skal 25% af årets overskud opspares i en særlig reserve indtil selskabskapitalen og den særlige reserve udgør mindst kr. Det er også først på dette tidspunkt der kan udloddes udbytte. De øvrige regler er de samme, som for et ordinært anpartsselskab, herunder beskyttelsen imod at krav kan rettes direkte mod ejeren / stifteren af virksomheden. Ikrafttrædelsesdato ukendt Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber og fjernelse af den absolutte kapitaltabsgrænse m.v. Kapitalkravet i anpartsselskaber nedsættes fra kr. til kr. Beløbsgrænsen for kapitaltab, kr., er ophævet. Fremover gælder kapitaltabsreglen ved 50 procents tab i alle selskaber. Der gælder således fremover et generelt krav for alle kapitalselskaber, at ledelsen skal sikre, at generalforsamlingen afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Ved stiftelse af anpartsselskaber med overkurs er der alene krav om indbetaling af 25 % af overkursen.

2 Det har været praksis igennem en periode, at hvis man stiftede et selskab med en kapital på f.eks kr., kunne dette selskab anvende de samme kr. til at stifte et datterselskab. Herefter kunne kapitalen atter anvendes til at stifte yderligere datterselskaber. Det præciseres i den vedtagne lov, at de samme penge kun kan anvendes til at stifte ét datterselskab. Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) udfases Ikrafttrædelsesdatoer ukendt Indbrud i netbank med erhvervskonti en genvej til dækning. Pengeinstitutterne har på det seneste orienteret deres kunder om at indbrud i netbank erhverv ikke er dækket modsat indbrud i netbank privat. Vi har undersøgt sagen nærmere og kan konstatere at en del virksomheder er dækket via deres erhvervsforsikring, men kun når der i policen er dækning mod tyveri (f.eks. TRYG forsikring). Forsikringsselskabet bør straks kontaktes eller policen gennemgås for sikring af, at virksomheden/selskabet har dækning. En virksomhed bestående af f.eks. en udlejningsejendom har typisk ikke dækning mod tab i netbank, idet policen er en ren ejendomsforsikring uden egentlig erhvervsmæssig dækning af tyveri af løsøre m.v. Et af de største problemer vi ser er, at mange har en selskabsretlig konstruktion hvor de foretager opsparing i et holdingselskab, hvor midlerne er i ly for kreditorerne. Oftest har dette holdingselskab også netbankadgang, men har ikke tegnet nogen forsikringer idet der ikke er erhvervsmæssig aktivitet eller traditionelle aktiver, at forsikre mod tab ved brand og tyveri. Dette selskab er således helt udækket! Vi har erfaret at i f.eks. forsikringsselskabet TRYG kan der ske indskrivning af CVR nummeret på holdingselskabet i en virksomhedspolice i det underliggende driftsselskab, hvorefter der vil være dækning mod tab af midlerne i holdingselskabets netbank også. Det er dog således, at man selv skal sørge for at få det noteret i policen og der vil ofte være en maksimal dækning på f.eks. 3 mill. kr. Ændringen medfører efter det oplyste, ikke præmieforhøjelse. Alternativet er at tegne en særskilt forsikring mod indbrud i netbank, hvilket vi vurderer, kan være hensigtsmæssigt især ved større beløb opsparet i et holdingselskab. For så vidt angår ejendomme skal der ske en konkret udvidelse af dækningen eller tegnes en separat forsikring. Såfremt man får udvidet sin netbankforsikring i et driftsselskab (ApS eller A/S) til at omfatte personligt ejede virksomheder eller ejendomme kan der, teoretisk set, være tale om en skattemæssigt maskeret udlodning i fald der sker en særskilt betaling eller præmiestigning herfor, der opkræves hos selskabet Selskabers ulovlige udlån til personer med bestemmende indflydelse Indrømmet dette emne er omtalt flere gange de seneste par år. Realiteten er desværre, at de nye regler medfører en meget hård straf og man skal helt undgå, at komme i en situation hvor der er optaget et ulovligt lån. De nye regler om beskatning gælder kun for personer med bestemmende indflydelse i selskabet. Det anbefales stærkt, at man indbetaler et beløb fra privatøkonomien på en mellemregningskonto således man, altid har et tilgodehavende at trække på. Gamle lån fra før 14. august 2012 behandles fortsat som lån rente og betalingsmæssigt, men kan medføre en bøde. Lån optaget 14. august 2012 eller senere er omfattet af de nye skærpede regler. Side 2 af 6

3 De typiske overtrædelser består ofte i, at man enten har anvendt selskabets kreditkort til at betale private udgifter på f.eks. en rejse eller der er sket en misforståelse således privat udgifter er betalt via selskabet. Efter de nye regler er det således, at hændelige uheld kan rettes op straks de opdages, men det kræver, at man selv konstaterer det straks og retter fejlen op d.v.s. indbetaler beløbet til selskabet fra privatøkonomien. Når det ulovlige lån er optaget, vil der oftest være 3 overordnede forløb: A. Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen B. Hovedaktionær/direktør mangler at afregne skat på balancedagen C. Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen Den mest hensigtsmæssige rettelse består i man konverterer beløbet til løn (der skal indgås en lønaftale) eller udbytte (der skal udloddes ekstraordinært udbytte) før regnskabsårets udløb. Såfremt selskabet er et passivt selskab d.v.s. uden aktivitet kan der ikke konverteres til løn. Alle forløb nævnt ovenfor kræver et større administrativt arbejde, der kan være ret kostbart, men skadesvirkningerne er mindre desto hurtigere man tager fat på at reparere det ulovlige forhold. I og med at lånet anses for løn eller udbytte forfalder der kildeskat heraf. Såfremt selskabsejeren eller direktøren ikke indbetaler denne til selskabet kan der opstå et nyt ulovligt lån! Skattemæssigt er straffen beskatning af hver enkelt hævning og beløbet skal samtidig tilbagebetales med en høj rente tillagt. Hver hævning beskattes for sig og såfremt man har hævet flere gange og løbende tilbagebetalt, vil det altså være summen af alle bruttohævninger der beskattes! Selskabsretligt er der tale om, at ledelsen kan ifalde en bøde for at have overtrådt selskabslovgivningen. Men vær opmærksom på at reglerne i selskabsloven (ulovligt lån) omfatter aktionærer, bestyrelser, direktion og andre, der har bestemmende indflydelse og nærtstående til disse. Regnskabsmæssigt skal lånet opføres i en særskilt note med oplysning om rente og afdrag m.v. Revisionsmæssigt er vi forpligtet til at anføre en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om det ulovlige lån. Opmærksomheden henledes på at der i dag sker indberetning til SKAT sammen med selvangivelsen med oplysning af om der er forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Ovenstående er forholdsvis komplekst og vi anbefaler, at man tager kontakt til os straks et ulovligt lån konstateres Ændring af tinglysningsloven konvertering af skadesløsbrev til ejerpantebrev. Med virkning fra 1. juli 2013 kan virksomhedspant gives ved et ejerpantebrev frem for et skadesløshedsbrev. Fordelen er at ejerpantebrevet kan bevares også når det er ubenyttet, der kan ske overdragelse og delvis udnyttede pantebreve kan pantsættes til anden side. Virksomheder der efter de gældende regler har givet virksomhedspant i et skadesløshedsbrev, kan fremover, med panthavers samtykke, ombytte til et ejerpantebrev alene mod betaling af det faste tinglysningsgebyr. Side 3 af 6

4 Bilforhandlere, leasingfirmaer og biludlejningsfirmaer kan medtage varelageret under virksomhedspantet og efter aftale med panthaver, sælge og udleje køretøjerne som led i normal drift Gratis adgang til databaser (Tinglysning, bilbog, personbog, CVR-register) Fremover er det gratis at hente tingbogens oplysninger om fast ejendom i Danmark. Det samme gælder bilbogen, personbogen og andelsboligbogen. Se nærmere på https://www.tinglysning.dk I CVR-registeret er det gratis at hente selskabsoplysninger som f.eks. sammenskrevet resumé, mens hentning af et regnskab via fortsat koster 37 kr. Side 4 af 6

5 RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 DEL 2: 2.1. Praktisk indkøring af den nye skattekonto Fra 1. august 2013 registrerer SKAT alle indbetalinger fra virksomheder på en ny skattekonto hvilket vi har beskrevet i nyhedsbrevet for august Rent praktisk skal man være opmærksom på at SKAT har fået nyt kreditornummer og det er vigtigt at benytte dette ved indbetaling. Såfremt betalingsdata er lagt fast ind i virksomhedens finans/kreditorsystem eller i netbank skal man altså være opmærksom på at få dette rettet. Kreditornummeret kan ses i TastSelv erhverv. Fra mandag den 2. september kunne man se skattekontoen på TastSelv. For at lette regnskabsarbejdet anmoder vi venligst om at blive autoriseret til adgang i Tast- Selv. Dette gøres under TastSelv erhverv/rettigheder til selvbetjening/autoriser revisor m.fl. Vælg Se skattekonto tast pil til højre og indtast vores CVR nummer tast pil til højre kontroller at slutdato er og klik på Gem. Vi kan nu se skattekontoen til brug for afstemning Oprettelse af digital postkasse er nu tvunget Som led i myndighedernes bestræbelser på at digitalisere alt kommunikation skal alle virksomheder og foreninger oprette en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen bliver lovpligtig for alle med et CVR-nummer den 1. november Den er gratis og giver adgang til sikker digital post. Virksomheder, foreninger og organisationer kan oprette en postkasse på denne adresse og finde hjælp til både at oprette postkassen og at bruge digital post. Hvis der er tale om et selskab uden egentlig aktivitet eller f.eks. en ejendom vil man ofte ikke have en digital signatur eller et NEM-id tilknyttet det pågældende CVR-nummer og skal derfor starte med at rekvirere dette på denne adresse https://www.netsdanid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s Tilbagesøgning af EU moms for 2012 frist 30. september 2013 Fristen for tilbagesøgning af EU-moms for 2012 udløber den 30. september Virksomheder, der i kalenderåret 2012 har betalt moms i andre EU-lande, kan i visse tilfælde få tilbagebetalt momsen. Fx af rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter til hotel, mad, flybilletter, taxa og billeje. Anmodningen om refusion skal foretages via TastSelv hos SKAT. SKAT har for nylig udsendt et nyhedsbrev, hvori de anbefaler virksomhederne at søge i god tid. Det gælder især dem, som i forbindelse med ansøgningen kan tænkes at ville stille spørgsmål til medarbejdere hos SKAT, idet der netop i år af forskellige årsager kan forventes lange svartider. Side 5 af 6

6 o I relation til ovenstående står vi naturligvis gerne til disposition for nærmere uddybning eller for konkrete beregninger og rådgivning. Med venlig hilsen Risskov Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Side 6 af 6

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere