Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer"

Transkript

1 1 af 9 Standardoverenskomst mellem DRF og danske biografer J.nr. 2: /pr Rådsmødet den 16. juni Resumé Dansk Reklame Film A/S (DRF) har den 30. juni 1998 anmeldt sine standardoverenskomster mellem på den ene side den enkelte biograf og på den anden side DRF om eneretten til formidling af reklame til visning på biografteatrets filmlærred. DRF har anmodet om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. DRF har erhvervet rettighederne til at formidle reklamefilm til den helt overvejende del af biograferne. Efter styrelsens vurdering kan der ikke meddeles en ikke-indgrebserklæring efter 9, da aftalerne bl. a. indeholder eksklusivitet hvad angår reklamefremvisning på lærredet og anden reklame i biografen. Derimod er der efter styrelsens vurdering grundlag for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, for aftalen om formidling af reklamefilm til biografernes lærred. Men der er ikke grundlag for at fritage aftalernes forbud mod anden reklame i biograferne eller prolongationsklausuler. Ligeledes kan der ikke opnås generel fritagelse for bindingsperioden på 2 år fra indgåelsen af aftalen. 2. Afgørelse Dansk Reklame Films standardoverenskomster med biograferne indeholder bestemmelser, der er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, bl.a. om forbud mod anden reklame i biografen. Der kan derfor ikke gives en erklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Dansk Reklame Films standardoverenskomster med biograferne kan i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, fritages fra forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Aftalerne sikrer visning af et produkt - reklamefilm - på biografernes lærred. Dog fritages ikke: - standardoverenskomsternes forbud mod anden reklame i biografen. - prolongationsklausulerne, da disse bestemmelser går videre end nødvendigt for at sikre visning af reklamefilmene. Dansk Reklame Film skal i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 - ophæve forbuddet i standardoverenskomsterne mod anden reklame i biografen - ophæve prolongationsklausulerne Påbuddene skal være efterkommet senest den 17. september 1999, dog har DRF tilladelse til i aftaler, der er opsagt før denne dato, at påberåbe sig prolongationsretten i det omfang de opsagte kontrakter indeholder en prolongationsklausul. Sådanne prolongerede aftaler kan maksimalt forlænges til udgangen af Fritagelsen er gældende fra den 1. januar 1998 til 31. december Sagsfremstilling 3.1 Baggrund og procedure DRF har den 30. juni 1998 anmeldt sine standardoverenskomster mellem på den ene side den enkelte biograf og på den anden side DRF om eneretten til fremvisning af reklame på biografteatrets filmlærred.

2 2 af 9 Overenskomsten er eksklusiv hvad angår reklamefremvisning på lærredet, og desuden må anden reklame i biografen, herunder i foyer, ikke findes uden samtykke fra DRF. 3.2 Parterne DRF tilhører Egmont koncernen, som ejer DRF 100%. DRF står for formidlingen af reklamefilm til visning på biografernes lærred, idet DRF indgår aftaler med annoncørerne om visning af reklamefilm. DRF distribuerer færdigredigerede 10 minutter lange reklamefilmprogrammer på 35mm film til biograferne. Der sker hver 14. dag en cirkulation af disse reklamefilmruller mellem biografsalene. For lokalreklamefilmenes vedkommende står DRF også for produktionen. DRF havde i 1997 en omsætning på DKK XXX mio., heraf modtog biograferne i reklameafgift DKK XXX mio. På den anden side er der biograferne, hvoraf den største kæde Nordisk Film Biografer ligeledes tilhører Egmontkoncernen. Palads, Palladium og Imperial i København, BioCity i Taastrup, Metropolbiograferne i Odense og BioCity i Esbjerg er 100% ejet af Egmontkoncernen. I disse teatre findes tilsammen 45 biografsale. En del af de anmeldte aftaler er således koncerninterne og dermed ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Egmont Gruppens omsætning udgjorde i 1997 DKK 6,8 mia. Der er tale om i alt 130 aftaler mellem på den ene side DRF og på den anden side det enkelte biografteater. De omfatter i alt 272 biografsale. Af Statistisk Årbog 1998 fremgår det, at biograferne i 1997 havde entréindtægter i størrelsesordenen DKK 390 mio. Disse indtægter er optjent i 164 biografer med i alt 320 sale. DRF har anslået, at der i landet er ca. 280 biografsale, hvor der vises reklamefilm. Tallene i Statistisk Årbog omfatter også andre sale med offentlige forevisninger af spillefilm m.m. Som ovenfor anført modtog biograferne DKK XXX mio. i reklameafgift. 3.3 Den anmeldte aftale Aftalerne, der er vertikale, er indgået gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne. En del af aftalerne er indgået af Gutenberghus Reklamefilm, Dansk Biograf Reklame og Bergenholz Film A/S. Egmont Fonden har overtaget de andre virksomheder og dannet Dansk Reklame Film A/S og Dansk Reklame Film er indtrådt i aftalerne. Aftalernes ordlyd er derfor lidt forskellige, men de går i hovedtræk ud på, at det enkelte biografteater overdrager eneretten til reklameforevisning på lærredet til DRF. Desuden kan biografen kun med samtykke fra DRF indgå aftaler om anden reklame i biografen, herunder reklame i foyeren. Dog må biografen uden samtykke fra DRF reklamere i montrer i foyeren. Aftalerne indeholder bestemmelser om fremvisningen af reklamer, betaling til biografen samt opsigelse af aftalen. Opsigelsesvarslet er ½ år, men når en aftale indgås fastsættes bindingsperioden således, at aftalen tidligst kan opsiges 2 år efter indgåelsen. Desuden indeholder en del af aftalerne (48) en prolongationsret, således at DRF, i tilfælde af at der kommer tilbud fra seriøs trediemand, til hver en tid har ret til at fortsætte kontrakten med den enkelte biograf for en nærmere fastsat periode på samme vilkår. Længden af denne periode er på op til 5 år. 3.4 Det relevante marked Produktmarkedet Anmelder har til belysning af markedet fremsendt Dansk Oplagskontrols Reklameforbrugsundersøgelse vedrørende Anmelder finder, at det relevante marked i snæver forstand er de audiovisuelle reklamemedier, tv, radio og biografreklame. Dette marked havde i 1997 en nettoomsætning på DKK 2,1 mia., heraf udgjorde nettoomsætningen for

3 3 af 9 biografreklame DKK XX mio., hvilket svarer til 0,6%. Anmelder finder, at det relevante marked bør defineres bredere end specialnichen biografreklame. Den højere pris pr. eksponeret person (omtales straks nedenfor) skyldes først og fremmest, at DRF har gennemført og dokumenteret en væsentlig højere erindringsværdi og budskabsforståelse. Specielt i et marked med vigende reklamebudgetter som i 1999 mærker biografreklamen sin marginale status i forhold til de øvrige a/v- medier. Ved en almindelig afmatning af de totale reklamebudgetter droppes især det lille og dyre biografmedium til fordel for TV-reklame og radioreklame. Konkurrencestyrelsen finder, at markedet omfatter køb af retten til reklame i biografen, især reklame til visning på biografens lærred. Biograferne har forskellig betydning som fremvisere af reklamefilm afhængig af bl.a. lokale forhold. Langt den overvejende del af reklamefilmvisningen er imidlertid landsdækkende. Styrelsen finder dernæst, at biografreklame set i forhold til annoncørerne ikke umiddelbart kan substitueres med anden reklame, heller ikke med TV- og radioreklame. Det antages ( Lars Grønholt, Flemming Hansen og Morten Nielsen. Medieplanlægning: Metoder og mediestruktur i Danmark. Samfundslitteratur, 1. oplag 1996 s. 292ff.), at biografreklamens præsentationsegenskaber resulterer i effektive eksponeringer. Biografreklamen er kendetegnet ved stort billedformat, stereolyd samt dæmpet belysning. Publikum, der har betalt for at opleve filmen i biografen, er i en magelig og koncentreret situation og har alle opmærksomheden vendt mod lærredet. Den såkaldte kommunikationsværdi, dvs. gennemslagskraft, af biografreklamen overstiger TV-reklamens kommunikationsværdi. Biografreklamen adskiller sig fra TV-reklamen med hensyn til pris, idet prisen for biografreklame er markant højere end prisen for TV-reklame. Det fremgår af "Medieplanlægning, at kontaktprisen for 1000 personer (over 12 år) for en udvalgt TV-reklame af 30 sekunders varighed udgør 92 kr., mens kontaktprisen for 1000 personer for en udvalgt biografreklame af 30 sekunders varighed udgør 375 kr. Desuden involverer biografreklamen andre aktører og funktioner, end f.eks. TV. Biograferne kan ikke substituere biografreklamen med TV-reklame. Landsdækkende visning af reklame i biograferne ville heller ikke være mulig uden et koordinerende led - i dette tilfælde formidling via DRF. Endelig er de offentlige regler for visning af reklamer i TV og i biografen forskellige, idet visning af reklamer på TV2 er reguleret af bestemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Det geografiske marked Det geografiske marked afgrænses til Danmark, herunder Færøerne og Grønland. Biograferne er beliggende i Danmark og reklamefilmene henvender sig til disse biografers publikum. Sproget i filmindslagene er hovedsageligt dansk, og af denne grund må markedet afgrænses til Danmark DRF s stilling på det relevante marked DRF har indgået 130 aftaler om reklamevisning i sammenlagt 272 af landets ca. 280 biografsale med biografreklame. Kun 4 biografer med i alt 8 biografsale har indgået tilsvarende aftaler med DRF s eneste konkurrent, Københavns Reklame Film ApS (aktiviteterne i Københavns reklame Film ApS er overtaget af RMB-Denmark). På dette marked indtager DRF således en absolut dominerende stilling, idet de har en markedsandel på 97% målt ud fra antallet af biografer. 3.5 Bemærkninger fra trediemand Hos Konkurrencestyrelsen har verseret en klagesag over, at DRF s eneret til reklame i biograferne afskærer andre fra at køre reklamekampagner med sampling (vareprøveuddeling) i

4 4 af 9 biograffoyererne. I forbindelse med den konkrete episode, der fandt sted i 1996, afstod DRF dog fra at hindre vareprøveuddelingen, og klagen er for nylig trukket tilbage. Styrelsen har anmodet om bemærkninger fra brugere (mediebureauer), biografer (Danske Biografers Fællesforening og Sandrew-Metronome) og konkurrenter (RMB-Denmark/Københavns Reklame Film). Både biografer og reklamebranche fremhæver de driftsmæssige fordele ved at én formidler koordinerer reklamefilmvisninger for biografen evt. i sammenhæng med de visninger, der foregår i andre biografer. Der er bred enighed om, at en opdeling af visningsretten vil medføre en øget arbejdsbyrde. Reklamebranchen skal fremstille flere filmruller og indgå aftaler med flere parter, og biograferne skal håndtere et langt større antal filmruller. Også Sandrew-Metronome, som ejer Scala og Dagmar, har forklaret, at en opdeling af visningsretten vil være uhensigtsmæssig, idet den ugentlige reklamefilmrulle placeres fast på de film, der vises den pågældende uge. Enkelte af reklamevirksomhederne så dog gerne, at der var mulighed for at målrette især børnereklamerne mod udelukkende børnefilm. En sådan opdeling af visningsretten ville forudsætte en særdeles stram og målrettet styring af visningsretten. Sandrew/Metronome driver biografvirksomhed i andre lande. Selskabet har oplyst, at de aftaler om reklamevisning, de kender i andre lande, er indgået på eksklusiv basis. Dette bekræfter Danske Biografers Fællesforening, der samtidig oplyser, at der er nogen lande, der slet ikke viser reklamer i forbindelse med forestillingen. I en række af de større lande findes flere distributører på markedet end det er tilfældet i Danmark. Med hensyn til afregningen over for biograferne anfører Danske Biografers Fællesforening, at DRF viser stor åbenhed omkring disse forhold, og at der ikke er indvendinger hertil. 4. Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1-3 Der er tale om erhvervsvirksomhed, og der er også tale om en aftale mellem virksomheder m.v., hvorfor aftalerne vil være omfattet af konkurrenceloven jf. konkurrencelovens 2. Koncerninterne aftaler, hvor datterselskaber ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet, omfattes af bestemmelsen i konkurrencelovens 5 og er derfor ikke omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6. På det overordnede marked for reklamevisning konkurrerer biografreklame med tv-reklame, outdoor-reklame, avisreklame osv. Annoncørernes valg af medie - eller kombination af medier - beror på en vurdering af de forskellige mediers særlige egenskaber og kvaliteten af det udbudte produkt. Det er væsentligt for kvaliteten af biografreklamer, at man kan give annoncørerne garanti for de omgivelser reklamespottet vises i. Uensartet kvalitet af andre reklamefilm og dårlige lyd- eller lysforhold vil påvirke værdien negativt. Den virksomhed, der formidler reklamevisning, skal derfor kunne stå inde for disse forhold. Aftalen mellem DRF og biograferne omfatter retten til at vise reklamer i den enkelte biograf. Den enkelte biograf kan træde ud af kontrakten med det varsel, der er anført i kontrakten. For at kunne formidle reklamer til biografens lærred er det nødvendigt for DRF at indgå aftaler herom med den enkelte biograf. Når denne ret er eksklusiv, skyldes det hensynet til kvaliteten af biografreklamen for at den kan konkurrere med andre reklameformer. Styrelsen har undersøgt, om retten til formidling af reklamer til den enkelte biograf kan deles f.eks. i forhold til bestemte forestillinger. Alle de involverede - biografer, mediebureauer og konkurrenter - har afvist, at dette er praktisk. Efter det oplyste er alle eksisterende systemer i andre lande ligeledes eksklusive.

5 5 af 9 På den baggrund er det styrelsens vurdering, at aftalen må anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr.2, da den fastlægger en eneret for DRF til at formidle reklame ikke alene til biografens lærred, men til hele biografen og derved hindrer andre virksomheder i at reklamere på biografernes lærred eller i biografen i øvrigt. Konkret indeholder aftalerne følgende bestemmelser a. b. c. d. Eksklusivitet, hvad angår DRF s eneret til reklamefremvisning på lærredet, som afskærer konkurrenter fra at indgå parallelle aftaler. Eksklusivitet, hvad angår DRF s eneret til anden reklame i biografen, som afskærer al anden reklame på biografens område, medmindre DRF giver samtykke. Prolongationsretten hindrer potentielle konkurrenter i at overtage reklamevisningen til en væsentlig del af biograferne (ca. 1/3 af de 130 biografteatre), med mindre DRF for en periode på 1-5 år afstår fra at matche konkurrenters tilbud. (Der henvises i den forbindelse til forarbejderne til konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 4 (FT 1996/97 tillæg A sp. 3659), om at en såkaldt "engelsk klausul", hvor leverandøren får leveret detaljerede oplysninger om de mest favorable tilbud fra konkurrenter med henblik på altid at kunne tilbyde priser, der ikke overstiger konkurrenternes, må betragtes som en skærpelse af konkurrencebegrænsningen i et rabat- eller bonussystem.) Aftalens opsigelsesvarsel er på ½-1½ år og der gælder en bindingsperiode på 2 år fra aftalens indgåelse. Den initiale bindingsperiode på 2 år afskærer nye konkurrenter fra at træde direkte ind på markedet før efter 2 år fra den enkelte aftales indgåelse. For de 130 aftaler, der foreligger, er bindingen kun af praktisk betydning for 11, mens den er udløbet for de øvrige. Ved vurderingen af aftalen må der imidlertid tages hensyn til, at DRF kan indgå nye aftaler og herunder gen-indgå aftaler svarende til de anmeldte for hver enkelt biograf. Med DRF's stilling på markedet ville der dermed kunne ske en afskærmning, således at konkurrerende reklameformidlere ikke kunne få adgang til markedet for en periode på op til 2 år. Med hensyn til det i aftalen indeholdte opsigelsesvarsel på ½ år er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at tidsrummet på ½ år ikke er længere, end hvad der er nødvendigt for, at systemet kan fungere, herunder at DRF i forhold til annoncørerne skal kunne overholde aftaler, som indgås mellem DRF og annoncører om i hvilke biografer, der vil foregå visning af reklamer. I to af aftalerne er opsigelsesvarslet på op til 1½ år. Et sådan opsigelsesvarsel ville kunne begrænse konkurrencen, hvis det var mere udbredt, idet konkurrenter ikke kunne træde direkte ind på markedet, men måtte vente op til 1½ år. Da det imidlertid kun drejer sig om 2 af de 130 aftaler, aftalen med Helios Teatret i Fåborg og aftalen med Bio i Ringe, finder styrelsen, at bestemmelsen berører en uvæsentlig del af markedet og der er derfor ikke grundlag for at antage, at der foreligger en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. DRF har foreslået et opsigelsesvarsel på "6 måneder til udgangen af et kalenderår". Der er henvist til, at de fleste biografreklamer besluttes de seneste 3 måneder af året for hele det efterfølgende kalenderår. Årsaftaler, der følger kalenderåret, er almindeligt forekommende ved salg af reklamer til visning i biografen og i TV. DRF har oplyst, at 80% af selskabets årlige salg af landsreklame er kontraheret før 1. januar i kampagner fordelt over det følgende år. Da hovedparten af annonceaftalerne følger kalenderåret finder styrelsen, at et opsigelsesvarsel til udgangen af et kalenderår ikke kan anses for konkurrencebegrænsende. Dertil kan lægges en kort forudgående periode på f.eks. 3 måneder. 6 måneder vil være længere end nødvendigt for at få systemet til at fungere. Aftalen omfatter for øjeblikket 130 af landets 164 biografer.

6 6 af 9 Da hele Egmont Gruppens samlede omsætning i 1997 udgjorde DKK 6,8 mia., vil bagatelregelen i konkurrencelovens 7 ikke finde anvendelse. Aftalerne er ikke anmeldt til EU-Kommissionen, ligesom aftalerne heller ikke er omfattet af nogen gruppefritagelse. 4.2 Konkurrencelovens 8, stk. 1 Anmelder har som baggrund for ønsket om fritagelse forklaret, at DRF har sammensat et netværk, der består både af de for annoncørerne attraktive biografer i de store byer samt de mindre biografer i de mindre byer. Bestemmelsen, som giver DRF eneret til visning på biografens lærred, er af vital betydning for biografreklamen, idet reklameprogrammets fulde sammensætning skal kunne styres af DRF. TV-stationer har selv mulighed for at sammensætte reklameblokkene, og de trykte medier kan bestemme antallet og placeringen af annoncer. Kun hvis DRF har eneretten, kan biografreklamen opretholdes som attraktivt alternativ til øvrige reklamemedier. Rækkefølgen af enkeltfilm, der opbygges til en færdig reklameblok, er meget afgørende for helhedsindtrykket. Den fælles styring af reklameblokkene, som DRF varetager, sikrer en rationel udnyttelse af de maksimale 10 minutters reklametid. Annoncørerne sparer penge til fremstilling af filmkopier, når distributionen sker centralt, og biograferne opnår tekniske og tidsmæssige fordele ved at få leveret totalprogrammer uden selv at skulle klippe enkelte reklamefilm ind i deres program. Den samlede effekt af DRF s eneret til visning af reklamefilm på lærredet kommer således annoncører og biografer til gode. De betydelige reklameafgifter, som betales til biograferne, styrker biografernes grundlag og skaber mulighed for, at publikum kan købe sine biografbilletter billigere. DRF har over for styrelsen præciseret, at eneretten til visning af reklamefilm kun knytter sig til filmforevisninger, der foregår som led i biografens egentlige drift. I forbindelse med lukkede arrangementer, specialforestillinger, gallaforestilllinger, teaterforestilllinger, foredrag og koncerter er biograferne ikke forpligtet til at vise reklamefilm, og biograferne står frit med hensyn til at indgå aftaler til anden side om reklamevisning i forbindelse med sådanne særarrangementer. Vedrørende DRF s eneret til anden reklame i biografen har anmelder anført, at denne begrænsning er nødvendig for at beskytte biografens indtægtspotentiale på lærredet ved at undgå alternative, ofte mindre seriøse reklameprodukter, som kan forvirre såvel landsannoncører som især lokale annoncører til skade for DRF s bestræbelser på at skaffe biografen reklameomsætning primært fra kvalitetspåvirkning på lærredet. Anmelder finder det især vigtigt, at overenskomsten i det mindste også kommer til at omfatte eneretten til reklameindslag på TV-monitorer i biografens foyer samt sampling, medens al anden reklame kan gives fri. Dette hænger sammen med, at sampling og reklame på TV-monitorer er et naturligt supplement til den øvrige reklame på biografernes lærred. For forbrugernes positive oplevelse af biografen som et veldrevet og i reklamemæssig forstand etisk sobert underholdningstilbud er det vigtigt, at de tre påvirkningsvarianter film på lærredet, film på TV-monitorer og vareprøveuddeling sker i synergi. Vedrørende prolongationsretten for DRF på mellem 1 og 5 år har anmelder anført, at man for det første aldrig har påberåbt sig denne bestemmelse. Dernæst har anmelder som baggrund for bestemmelsen forklaret, at man ønsker at beskytte biograferne mod at indgå aftaler med selskaber, som både fagligt og økonomisk er svage, og som vil tilbyde biograferne urealistisk store reklameindtægter uden at have hverken midler eller know-how til at bakke tilbuddet op. Anmelder betegner prolongationsrettens berettigelse som et kulturpolitisk værn imod mindre seriøse "hit

7 7 af 9 and run" reklameudbydere. Desuden henviser anmelder til, at Konkurrencerådet tidligere har behandlet disse aftaler, og dengang accepterede, at prolongationsklausulerne i allerede indgåede aftaler kunne opretholdes, mod at en sådan bestemmelse ikke ville blive medtaget i fremtidige aftaler. Anmelder anmoder derfor om, at der nu træffes afgørelse i overensstemmelse med denne tidligere afgørelse. Anmelder har subsidiært anmodet om, at prolongationsretten bevares, men begrænses til et år. Med hensyn til bestemmelsen om uopsigelighed de to første år har anmelder forklaret, at dette hænger sammen med, at DRF i forbindelse med indgåelse af en ny aftale vil være nødt til vedrørende lokalreklamerne at opdyrke et nyt lokalområde. Denne markedsopdyrkning samt tilhørende produktion af lokalreklamefilm vil som regel vare noget længere end ½ år, og det er med henblik på at sikre sig et vist afkast af denne investering, at DRF indsætter bestemmelser om uopsigelighed i de to første år. 8 stk. 1, nr. 1 Salg af reklame til den enkelte biograf må ud fra de foreliggende oplysninger vurderes at forudsætte, at salget og visningen koordineres ét sted, og at annoncørerne på forhånd er sikret visning af deres spots i biograferne. Ellers ville produktet ikke eksistere. DRF's aftale med biograferne sikrer annoncørerne visning af reklamefilm i biografer, og aftalen styrker dermed effektiviteten i produktionen/distributionen af dette produkt. Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1 må dermed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 Aftalen skaber muligheder for annoncørerne for at få formidlet deres reklamer og sikrer biograferne indtægter, der også vil komme publikum til gode enten gennem visning af flere film, lavere billetpriser eller bedre faciliteter i biograferne. Biografernes reklameindtægter er proportionale med antal solgte billetter, og dette forhold tilskynder sammen med konkurrencen på biografmarkedet biograferne til at videregive en væsentlig del af deres reklameindtægter til forbrugerne. Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2, er således opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 a) Eneretten til visning af reklamefilm på biografens lærred må anses for nødvendig, for at DRF kan sikre annoncørerne visning og et attraktivt produkt. Eneretten sikrer samtidig en samlet redaktion af reklamefilmene til den enkelte forestilling og en ensartet produktkvalitet. Flere leverandører af reklamefilm til samme biograf vil betyde, at der skabes tvivl om kvaliteten og effekten af det produkt annoncørerne køber. Det vil reducere værdien af produktet og afholde en række annoncører fra at benytte mediet. Mediebureauerne har således understreget betydningen af, at der kan skabes sikkerhed mod visning af utilsigtet, forstyrrende reklame. b) Derimod kan bestemmelserne om DRF's eneret til anden reklame i biografen ikke anses for nødvendig for at sikre dette formål. En sådan bestemmelse vil ganske vist kunne styrke DRF's produkt, men det vil ske på bekostning af andre virksomheders konkurrencemuligheder og afskære biograferne fra at sælge anden reklame. c) Prolongationsretten kan heller anses for nødvendig for at sikre et attraktivt produkt. Kvaliteten af reklamefilmene forbedres ikke ved at holde konkurrenter ude i op til 5 år, hvis DRF matcher et evt.

8 8 af 9 tilbud fra konkurrerende virksomheder. Det gælder uansest om prolongationsretten forkortes til 1 år. d) Med hensyn til bestemmelsen om uopsigelighed de 2 første år finder styrelsen, at det kan være tidskrævende at opdyrke et nyt marked, og det kan i konkrete tilfælde begrunde en vis bindingsperiode. Den kan imidlertid ikke være nødvendig for at sikre de anførte fordele. DRF har desuden dominerende stilling på det danske marked. Der er ikke tale om, at selskabet skal opdyrke et nyt marked, men alene om, at der indgås aftaler med et nyt distributionssted. Der er ingen særlig risiko for selskabet ved at indgå aftaler med nye biografer. Der ligger ikke i aftalerne nogen forpligtelse for DRF til at opdyrke det lokale reklamemarked, og det er heller ikke alle biografer, der har visning af lokalreklame. Bestemmelser under b, c og d er ikke nødvendige for at realisere de fordele, der er nævnt under a. Der kan derfor ikke meddeles en fritagelse for disse bestemmelser. 8, stk. 1, nr. 4 DRF har en dominerende stilling på det danske marked for formidling af reklamefilm til biograferne. Selskabets eneste konkurrent har ca. 3% af markedet, men denne andel vil formentlig vokse efter at Københavns Reklame Film ApS er overtaget af RMB. Formidlingen af reklame til biografer er baseret på aftaler med annoncørerne. De fleste aftaler vedrører annoncekampagner, der strækker sig over flere uger eller måneder. Mange annoncører indgår helårsaftaler om biografreklame ligesom tilfældet er for mange andre former for reklame. Det betyder, at konkurrencen om formidling af reklamer til biograferne ikke er begrænset til den løbende formidling, men navnlig udspiller sig gennem erhvervelse af kontrakter med attraktive biografer. Ved at fastholde, at DRF's kontrakter skal kunne opsiges på 6 måneder, er der således skabt sikkerhed for, at konkurrencen på markedet ikke udelukkes. Desuden skal man være opmærksom på, at der er tale om vertikale aftaler. Aftalerne udelukker ikke konkurrencen mellem biograferne, idet reklamefilm er en mindre del af biografernes indtægtsgrundlag. Styrelsen finder således samlet, at aftalerne kan meddeles fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Der kan dog ikke meddeles fritagelse til eneretten til anden reklame i biografen, prolongationsretten og bindingsperioden. 4.3 Påbud Da de anmeldte aftaler indeholder konkurrencebegrænsninger, og da de ikke kan fritages i deres helhed, er der grundlag for at meddele påbud om at ophæve de forbudte klausuler. Påbuddet må rettes mod forbud mod anden reklame i biografen end reklame på lærredet samt mod prolongationsklausulen. Derimod er der ikke behov for et påbud rettet mod bindingsperioden. Kun 11 af de i alt 130 aftaler befinder sig i den indledende 2-årige periode. For disse 11 aftaler udløber bindingsperioden automatisk, og der vil ikke lovligt kunne gen-indgås aftaler med 2-årige bindingsperioder. DRF har anmodet om en rimelig frist til at gennemføre ændringerne i overenskomsterne over for de 130 biografer, længere end 3 måneder og helst til udgangen af året. Styrelsen finder, at fristen for at efterkomme påbuddet bør sættes til 17. september 1999, jf. konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftaler, der prolongeres før den 17. september 1999, kan maksimalt forlænges til den 31. december Det betyder, at DRF vil have mulighed for at opfylde eksisterende årsaftaler om biografreklame. 4.4 Konkurrencelovens 11

9 9 af 9 DRF indtager en dominerende stilling på markedet for formidling af biografreklame. Selskabets adfærd og praktisering af kontraktens bestemmelser ville dermed kunne tages op til vurdering efter konkurrencelovens 11. Der er imidlertid ikke anledning til det. I anmeldelsen er der ikke anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4, og DBF har på styrelsens forespørgsel ikke haft indvendinger mod DRF's adfærd. 4.4 Afsluttende bemærkninger Da konkurrenceloven ikke gælder for Grønland og Færøerne, er aftaler mellem DRF og biografer deroppe ikke omfattet af den danske konkurrencelovs forbudsbestemmelser.

Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer

Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer Rådsmødet den 22. juni 2005 Journal nr. 3/1120-0301-0342SEK/VIS/MM Resumé 1. Sagen omhandler en vurdering af Dansk Reklame Film

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. 142 (alm. del), Nordisk Films Biografer, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 26. marts 2009.

Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. 142 (alm. del), Nordisk Films Biografer, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 26. marts 2009. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 142 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Journal nr.sag 3:1120-0388-123/che/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID)

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Telia Stofa A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-26.060 Telia Stofa A/S (advokat Christian Lundgren) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 28. september 2005 Tv-reklame for Hi3G Denmark ApS, Non-stop hits sendt på TV 2 Radio- og tv-nævnet har den

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Anmeldelse af aftale om reklamefinansieret byudstyr

Anmeldelse af aftale om reklamefinansieret byudstyr 1 af 9 18-06-2012 10:49 Anmeldelse af aftale om reklamefinansieret byudstyr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé AFA JCDecaux A/S (AFA) har den 12. juni 1998 anmeldt en overenskomst (herefter benævnt

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere