KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDEINFORMATION AUGUST 2001"

Transkript

1 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

2 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle i sin første periode som skatteminister. Sjældent har der været fremsat så få lovforslag som i det forløbne halvår, og sjældent har en skatteminister haft en så tilbagetrukket nærmest anonym rolle. Denne selvvalgte lovpause skyldes næppe, at regeringen er tilfreds med skattelovgivningen, som den er. Nej årsagen skal naturligvis søges i regeringens dårlige meningsmålinger i foråret Opkrævning af skatter og de konstante ændringer af vor skattelovgivning er upopulære emner, og ved at holde ro på skatteområdet har regeringen formentlig ønsket at fjerne i hvert fald én af årsagerne til de dårlige meningsmålinger. De virkelige problemer i dansk skattelovgivning lader sig imidlertid ikke så nemt tie ihjel. Skatten af den senest tjente krone er alt for høj, og både OECD og vismændene har nu uafhængigt af hinanden gjort opmærksom på problemet. Den høje marginalskat virker begrænsende på arbejdskraftudbuddet og kan meget vel bremse den økonomiske udvikling. Det må derfor forventes, at temaet for det kommende valg bliver den skat, som regeringen har ønsket tavshed om. Diskussionerne er allerede begyndt om, hvorvidt det er top-, mellem- eller bundskatten, der skal sænkes eller fjernes. Enhver har sine favoritter, og der skal ikke herske tvivl om, at vi foretrækker en nedsættelse eller fjernelse af topskatten. Men denne gang skal sænkningen af skatterne være reel og ikke ledsaget af endnu et sæt skatteomlægninger, som blot giver skatterne nye navne. Billedtemaet i nærværende publikation er broer. Broer, som binder lande, landsdele og mennesker sammen, men også broer, som i visse tilfælde har været genstand for besynderlige skatteregler og -praksis. De fleste husker vel skattesagerne om brobisserne, som først ved Højesterets dom af 30. august 1996 fik medhold i, at de kunne fratrække opholds- og fortæringsudgifter i forbindelse med deres arbejde ved Storebæltsprojektet. Og så var der endda nogle, som på trods af den ulovlige praksis ikke fik fradrag for 1990 og Se omtale heraf under resumeet af Højesterets dom af 13. marts Et andet eksempel er grænsegængerne mellem Sverige og Danmark, som kan få fradrag for færgeudgifter ved rejse mellem Helsingør og Helsingborg, men som ikke kan få fradrag for bropenge ved rejse mellem København og Malmø. Ved rejse over Storebæltsbroen kan man derimod godt få fradrag, men da kun for 90 kr., selv om den faktiske udgift er 230 kr. Besynderlige regler, og dem er der mange af i dansk skattelovgivning. Vi håber, at vor publikation vil interessere Dem.

3 Kundeinformation August 2001

4 Indholdsfortegnelse Udviklingstendenser Eftersyn af det danske skatte- og afgiftssystem Nedsættelse af personskatterne Omlægning af beskatning af aktieindkomst Ekspertbeskatning Beskatning af fast ejendom Internet Aktieaflønning Fradrag for pensionsopsparing Firmabiler Gode råd Personbiler Varevogne Driftsomkostninger ved bilen Firmabil eller privatbil Eksempel Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig Gode råd Beskatning i Danmark Ophør af dansk skattepligt Beskatning i Frankrig Beregning af skat i Frankrig Dansk efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger Arveafgift Internethandel Gode råd Hvor er virksomheden skattepligtig? International dobbeltbeskatning Internethandelsvirksomheder Skattemæssige underskud Momsmæssige problemstillinger Nye love Udbytte fra danske holdingselskaber Skattefri virksomhedsomdannelse Udligning af negativ indskudskonto Indberetning af børsnoterede aktier Dobbeltbeskatningsoverenskomster Cirkulærer og bekendtgørelser Kursus i udlandet Rentefordel ved hensættelser Arbejdsskadeforsikring for fiskere Fradrag til sømænd Omgørelse rentefiksering Genoptagelsescirkulære minoritetsaktier 19. maj Momsloven Tilbagebetaling af kantinemoms Det nye toldsystem ekspeditionsafgift Godtgørelse af kvælstofafgift Kørsel med turistbusser til udlandet Side 2

5 Højesterets- og EF-domme Ejendomssalg ægtefælles ejendom Rettidig agterskrivelse Udlodning selskabstømning nettosag Brobisserne fik ikke genoptaget de gamle skattesager Momsfradrag ved overdragelse af aktiver Landsretsdomme Fradrag for medarbejderaktier Aktieoptioner Fradrag for arbejdsværelse lønmodtager Rette indkomstmodtager Administrative afgørelser Fri bil Forbrug af cigaretter Overdragelse af fast ejendom Erstatning Investeringsfondshenlæggelser selvstændig erhvervsvirksomhed Landbrugsejendom avance ved salg Stiftelsesomkostninger Erhvervelse af aktiekapital fradrag for omkostninger Frirejse Sommerhusudlejning Begrænset skattepligt chefdirigent Ejendomsavance Fradrag for moms af flytteudgifter og kursusudgifter Momssvindel ved salg af juletræer Kantinemoms trykfejl i vejledning Madordning til under indkøbspris Side 3

6 MELLEMSKATTEN BLIVER REDUCERET

7 Udviklingstendenser I foråret 2001 blev der kun fremsat og vedtaget uhyre få lovforslag. Efter vor opfattelse er det ikke, fordi behovet mangler. Snarere, at regeringen har bekymret sig mere om sine meningsmålinger end om skattelovgivningens udvikling. En udvikling, som i den nærmeste fremtid afhænger meget af timingen af det kommende folketingsvalg. Eftersyn af det danske skatteog afgiftssystem Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal foretage et eftersyn af det danske skatte- og afgiftssystem i lyset af internationaliseringen. Ekspertudvalget skal blandt andet se på skatte- og afgiftssystemets virkning på arbejdsudbuddet og mobiliteten især på tværs af grænserne grænsehandlen i bred forstand, og herunder den grænseoverskridende e-handel. Ekspertudvalget skal fremlægge en rapport om sine overvejelser og forslag til sammenhængende og langsigtede løsninger på skatte- og afgiftsområdet. Der skal med udformningen af forslagene lægges vægt på forenklingsmuligheder. Skatteministeriet stiller den nødvendige sekretariatsmæssige bistand til rådighed for ekspertudvalget. Ekspertudvalget forventes at kunne fremlægge sin rapport i 1. halvår Nedsættelse af personskatterne Vi tror fast på, at personskatterne bliver sat ned. Spørgsmålet bliver blot hvornår og hvordan. Svaret afhænger nøje af tidspunktet for det kommende valg og meningsmålingerne for den siddende regering. Hvis meningsmålingerne fortsat peger i retning af en borgerlig regering, kan man ikke helt afvise, at regeringen vil fremsætte lovforslag om skattelettelser allerede ved Folketingets åbning. Det forekommer nærmest utænkeligt, at en socialdemokratisk ledet regering vil foreslå en nedsættelse eller fjernelse af topskatten. Snarere tror vi på en reduktion af mellemskatten, som formentlig betales af et stort flertal af socialdemokratiets typiske vælgere. Vort bud vil derfor være, at mellemskatten bliver reduceret. Enten ved en forhøjelse af bundgrænsen for mellemskat (i 2001 er bundgrænsen kr.) eller ved, at satsen for mellemskatten sænkes et par procentpoint. Omlægning af beskatning af aktieindkomst I 1996 nedsatte den daværende skatteminister en arbejdsgruppe, der skulle foretage en teknisk gennemgang og revision af aktieavancebeskatningsloven, således at den ville blive mere overskuelig og sammenhængende. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i efteråret 2000, og det var forventet, at der kort herefter ville blive udarbejdet lovforslag om væsentlige forenklinger i beskatningen af aktieavance. Lovforslaget nåede end ikke at blive fremsat, men det er sandsynligt, at det bliver fremsat i starten af næste folketingssamling. Lovforslaget vil formentligt indeholde følgende emner: kr. s reglen ophæves Ved skattereformen i 1993 ophævede man den tidligere regel om skattefrihed ved afståelse af aktier ejet i mindst 3 år. I stedet blev der indført en slags bagatelgrænse, der bevirkede, at avancer principielt var skattefrie, hvis man ejede små beholdninger på under kr. Denne grænse er pristalsreguleret og udgør kr. for Reglen er imidlertid mere kompliceret end som så og svær at kontrollere og administrere. Udviklingstendenser 5

8 ejerandel på mindst 25% og har bevaret denne ejerandel i en periode på mindst et år forud for tilbagesalget. Alle skattepligtige aktieavancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertid Et andet kompliceret forhold er, at aktier ejet under 3 år beskattes som kapitalindkomst, medens aktier ejet i mindst 3 år beskattes som aktieindkomst. Det foreslås at forenkle reglerne ved, at alle skattepligtige avancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertid. Denne del af lovforslaget vil utvivlsomt blive fremstillet som en skattelempelse. Det er da også tilfældet, hvis der er tale om en person med positiv kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst bliver nemlig beskattet med op til 59%. Men hvis aktieavancen kan rummes i negativ kapitalindkomst, er skatten kun ca. 33%. Da skatten af aktieindkomst fra 1. januar 2001 er forhøjet fra 25%/40% til 28%/43%, vil mange personer i realiteten opleve en skærpet beskatning af aktieavance. Selskaber fritages for beskatning af aktieavancer (ophævelse af 3-års reglen) En ophævelse af 3-års grænsen for selskaber vil medføre den ganske væsentlige forenkling af reglerne, at selskaber ikke længere skal holde styr på, om datterselskabsaktier har været ejet i over eller under 3 år. For datterselskabsaktier (defineret som aktier med en ejerandel på mindst 25%) vil ændringen ikke have provenu-effekt, da moderselskabet allerede i dag kan undgå beskatning ved at sælge aktier tilbage til datterselskabet (salg til udstedende selskab). Et sådant salg beskattes i dag som udbytte, hvilket er skattefrit, hvis moderselskabet har en Ekspertbeskatning Med henblik på at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere fra udlandet har man i nogle år haft en såkaldt "25%-beskatning". I korte træk går reglerne ud på, at højtlønnede medarbejdere, som hentes fra udlandet, kan få en lempelig beskatning i 3 år. Efter udløbet af de 3 år kan medarbejderen blive beskattet på normal vis i op til 4 år. Efter den samlede periode på op til 7 år skal medarbejderen rejse ud af Danmark for at undgå en genbeskatning af fordelen i de 3 første år. Sidste år blev 7-årsreglen ophævet for visse godkendte forskere. Skatteminister Frode Sørensen er tilsyneladende indstillet på helt at ophæve tidsgrænsen på 7 år. Beskatning af fast ejendom Beskatning af fast ejendom er upopulært hos borgerne, men populær hos politikere og teoretikere. Det skyldes, at beskatningsretten til fast ejendom ifølge de internationale dobbeltbeskatningsaftaler altid tillægges det land, hvor ejendommen er beliggende. Dermed kan man ikke rejse fra skatterne på den faste ejendom. I øjeblikket ser vi fortsat meget høje værdistigninger på fast ejendom. Det er derfor fristende for politikerne at ændre på de gældende regler, som fritager for beskatning af avancer (den såkaldte "parcelhusregel"). I dagspressen er nævnt indførelsen af ejendomsværdiskat for andelsboliger. Her vil en socialdemokratisk ledet regering dog risikere at ramme sine egne kernevælgere. 6 Udviklingstendenser

9 Der tales også om at ændre på den gældende overgangsordning for personer, som har købt deres bolig før 1. juli Disse får i øjeblikket et nedslag ved beregning af ejendomsværdiskatten. På længere sigt er det ikke usandsynligt, at "parcelhusreglen" bliver afskaffet, således at fortjeneste ved salg af en bolig bliver skattepligtig. Sandsynligvis vil det i givet fald blive muligt at udskyde beskatningen ved at købe en ny ejendom for en pris, der mindst svarer til fortjenesten. Internet Udbredelsen af "e-handel" går langsommere end forventet. Alligevel er der vel næppe tvivl om, at handel via internettet vil få et øget omfang. I dag er reglerne om beskatning af internethandel meget uklare. Se vor artikel herom på side 19. Derfor er det nødvendigt på længere sigt at få nogle helt klare regler for, hvor i verden der skal betales skat og afgift af e-handel. Danmark har i mange år forsøgt at få ændret dobbeltbeskatningsaftalen med Frankrig, således at Danmark kan tilbageholde kildeskat ved udbetaling af ratepensioner. Frankrig er ikke interesseret i en ændring, hvilket må tilskrives, at Frankrig jo netop har fordelen ved den gældende aftale. Det er formentlig meget få franskmænd, som kunne tænke sig at nyde deres alderdom i Danmark! Danmark har derfor principielt tre valgmuligheder. Man kan acceptere tingenes tilstand og lade danskere flytte til Frankrig med pensionen. Alternativt kan man opsige dobbeltbeskatningsaftalen. Det er et meget drastisk skridt, som dog er taget før ved Danmarks ensidige ophævelse af dobbeltbeskatningsaftalen med Portugal i En tredje mulighed, der tales mere og mere om, er helt at ændre de gældende regler for beskatning af pensioner. Eksempelvis ved at nægte fradrag for indbetalinger på pensioner (mod at afkastet så bliver skattefrit). Et bud kunne være, at i hvert fald moms skal betales i det land, hvor varen leveres, hvilket dog vil kræve en ændring af de gældende EU-regler. Aktieaflønning Internetaktiernes kollaps sidste forår åbnede politikernes øjne for, at de gældende regler for beskatning af aktieaflønning er uhensigtsmæssige. Der tales nu om muligheden for at udskyde beskatningen af medarbejderaktieoptioner, indtil fortjenesten konstateres, dvs. når aktierne sælges. Fradrag for pensionsopsparing I Danmark er der en fast tradition for at tillade fradrag for pensionsopsparing, om end fradragsværdien i de senere år er blevet begrænset for i hvert fald kapitalpensioner. Modstykket for fradraget er beskatningen på udbetalingstidspunktet. Som det fremgår af vor artikel på side 15, er det muligt at reducere beskatningen af ratepension m.v. ved at flytte til Frankrig. Dette skyldes, at dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig tillægger bopælslandet her Frankrig beskatningsretten til pensioner. Udviklingstendenser 7

10 LAD EKSTRAUDSTYR BLIVE EFTERMONTERET

11 Firmabiler Biler har til stadighed myndighedernes opmærksomhed som beskatningsobjekt. Dette gælder ikke mindst biler, som kan anvendes til privat brug. Beskatning af fri bil er gennem de senere år blevet skærpet væsentligt, og i stadig færre tilfælde vil det kunne betale sig at få fri bil. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de mere specielle problemstillinger, men problemstillinger, som er meget aktuelle for mange hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende. Gode råd Ved valg af fri bil bør bilen købes i december frem for efterfølgende januar, hvis købsprisen er højere end kr. Lad ekstraudstyr blive eftermonteret hos forhandleren alene bilens registreringspligtige værdi inkl. levering indgår i beskatningsgrundlaget. Hvis den ansatte af egen lomme skal afholde udgifter vedrørende bilens drift, skal denne først sørge for at få refunderet udgiften af arbejdsgiveren og herefter indbetale samme beløb til arbejdsgiveren. Dermed reduceres værdi af fri bil. For at undgå værdi af fri bil for en gulpladebil, bør den aldrig parkeres på hjemmeadressen. Det tilrådes at føre kørebog som dokumentation for, at en gulpladebil ikke er anvendt privat. Personbiler Når en personbil stilles til rådighed for en ansat, bliver denne skattepligtig af værdien af "fri bil". Ansatte omfatter her også hovedaktionærer og indehavere af personligt drevne virksomheder, som har valgt beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Begrebet personbil omfatter ikke kun egentlige personbiler, men også varebiler m.fl., der ikke er uegnet til privat kørsel. Se de særlige regler for specialindrettede vogne nedenfor. Beregningsgrundlag for værdi af fri bil Skattemæssigt skal der beregnes en værdi af fri bil, som tager udgangspunkt i bilens værdi. Fra og med 2001 er beskatningsgrundlaget ændret til at udgøre 25% af de første kr. og 20% af resten. Tidligere blev værdien af fri bil beregnet som 25% af bilens værdi, dog højst 25% af kr. Nu som tidligere er beskatningsgrundlaget dog altid mindst kr. Der gælder en særlig overgangsregel for indkomstårene 2001 og 2002, hvis der er indgået bindende aftale om køb eller leasing af bilen før 29. marts Ansatte kan for de anførte år vælge, om de vil anvende de nye eller de gamle regler. Hovedaktionærer, som tidligere har fået stillet fri bil til rådighed som udbytte, skal dog anvende de nye regler fra indkomståret Biler som overtages, inden de er tre år gamle For biler, som købes eller lejes, inden de er tre år gamle (3 x 365 dage), beregner man værdien af fri bil ud fra bilens værdi på registreringstidspunktet. Denne værdi beregnes som den registreringsafgiftspligtige værdi inkl. moms og registreringsafgift. Eftermonteret ekstraudstyr påvirker normalt ikke beregningsgrundlaget. I det 3. år efter indregistreringsåret reduceres beskatningsgrundlaget til 75% af bilens oprindelige værdi, dog mindst kr. Hvis bilen anskaffes fra ny i december 2001, falder beskatningen altså fra og med Biler som overtages, når de er mere end tre år gamle Hvis bilen er mere end 3 år gammel (3 x 365 dage) på overtagelsestidspunktet, beregner man værdien af fri bil ud fra den faktiske handelsværdi på overtagelsestidspunktet. Det skal dog bemærkes, at omkostninger til istandsættelse/forbedring i tilknytning til anskaffelsen skal tillægges bilens værdi. Også her gælder minimumværdien på kr. Denne regel om "gamle" biler gælder ved ethvert ejerskifte, selv om brugeren af bilen fortsat er den samme. Reglen gælder også ved koncernintern overdragelse af bilen. F.eks. ved salg af bilen til et holdingselskab eller ved fusion, virksomhedsomdannelse eller lignende. Firmabiler 9

12 PRIVAT RÅDIGHED OVER BILEN BESKATTES Flere biler og "halve" biler Det er rådigheden over bilen til privat anvendelse, som beskattes, hvilket principielt medfører beskatning af samtlige biler, der står til en persons rådighed. Hvis en firmabil kun er til rådighed for privat brug en del af året, reduceres den skattemæssige værdi forholdsmæssigt. Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvis har været til rådighed. Selv om den kun har været til rådighed en del af en måned, medregnes værdien af fri bil for hele måneden. For ansatte i f.eks. bilforretninger, hvor der stilles flere biler til rådighed, men dog kun én ad gangen, beskattes den ansatte for den pågældende måned af den dyreste bil. Udelukkende erhvervsmæssig kørsel En firmabil beskattes ikke, hvis den alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel for det firma, som stiller bilen til rådighed. Bemærk, at den ansatte beskattes af værdi af fri bil ved erhvervsmæssig kørsel for en anden virksomhed end den, som stiller bilen til rådighed. For at undgå beskatning af fri bil bør der som minimum foreligge en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel. Heller ikke til kørsel mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen overholdes, f.eks. ved at vurdere benzinforbrug m.v. Den ansatte har ikke pligt til at føre en kørebog, se dog efterfølgende. Egenbetaling Egenbetaling reducerer værdien af fri bil. Dog kun, hvis den ansatte betaler direkte til arbejdsgiveren eller bliver trukket i løn efter skat. Egne afholdte udgifter reducerer derimod ikke værdi af fri bil. Hvis den ansatte selv har afholdt udgifter (f.eks. ved køb af benzin under rejse i udlandet) og derfor ønsker en reduktion i beskatningen, må firmaet først refundere den ansatte de afholdte udgifter, og den ansatte må herefter indbetale det samme beløb til arbejdsgiveren. Varevogne Varevogne defineres her som biler på gule nummerplader, idet dog også hvidpladebiler (personbiler) kan disponeres som varevogne af en virksomhed. I praksis er det som regel varevogne, der giver problemer i forbindelse med afgrænsning mellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Dokumentation for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Hvis en ansat ikke ønsker at blive beskattet af fri bil, men har rådighed over en firmabil på en sådan måde, at den kan anvendes privat, må den ansatte dokumentere, at bilen ikke anvendes privat, eksempelvis via et kørselsregnskab. Rækkevidden af disse bestemmelser blev testet i en Højesteretsdom fra 1999, hvor en direktør blev beskattet af privat rådighed over en varebil på gule plader. Bilens varerum var specialindrettet til brug for direktørens arbejde som gardinmontør. Bilen kunne imidlertid ikke efter sin art, fremtræden og specialindretning sidestilles med værkstedsvogne eller lignende køretøjer, og måtte derfor anses som anvendelig også til privat kørsel. Direktøren havde dagligt bilen holdende ved sin bopæl, og han havde fuld rådighed over bilen. Da han ikke havde ført kørselsregnskab, og da han ikke på anden måde havde sandsynliggjort, at bilen udelukkende var anvendt til erhvervsmæssig kørsel, blev han beskattet af værdi af fri bil. 10 Firmabiler

13 Højesteret var af den opfattelse, at det var direktøren, som havde bevisbyrden for, at han ikke anvendte bilen privat. Den manglende kørebog var et afgørende element ved beskatningen af direktøren, men en manglende kørebog medfører dog ikke automatisk beskatning af fri bil. Parkering ved hjemmet Hvis firmabilen er parkeret ved bopælen uden for arbejdstiden, vil skattemyndighederne formode, at den også anvendes privat. I et sådant tilfælde er det den ansatte/selvstændigt erhvervsdrivende, der må dokumentere, at bilen rent faktisk ikke anvendes privat. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om der er tale om en bil på gule plader, hvor der efter momslovens regler ikke må køres privat, hvis moms fuldt ud er fratrukket. Der sondres mellem følgende former for privatkørsel: Kørsel mellem hjem og arbejdsplads Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel Privatkørsel i øvrigt Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et specialkøretøj beskattes kun, hvis den ansatte samtidig tager befordringsfradrag. Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel i specialkøretøjer beskattes med 2,76 kr. pr. km (2001), hvis den private kørsel overstiger en bundgrænse på km om året. Privat kørsel i øvrigt i et specialkøretøj beskattes med et beløb, der svarer til det, det ville koste den ansatte at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Der er i 2001 offentliggjort en landsskatteretskendelse, som viser, at hovedaktionærer/-anpartshavere ikke generelt er pålagt dokumentationskrav for anvendelsen af deres virksomheds firmabiler, medmindre der foreligger konkrete omstændigheder, der tilsiger, at en firmabil bruges privat. Sagen angik en hovedanpartshaver, hvis selskab havde leaset en personbil. Bilen måtte ifølge en intern skrivelse til selskabets ansatte kun anvendes erhvervsmæssigt og altid stå på selskabets adresse efter arbejdstids ophør. Hovedanpartshaveren ejede selv en privatbil. Da selskabet ikke havde adresse på hovedanpartshaverens bopæl, og da firmabilen ikke havde stået på hans bopæl uden for arbejdstid, havde hovedanpartshaveren ikke pligt til at dokumentere, at bilen ikke havde stået til rådighed for privat kørsel. Han blev derfor ikke beskattet af fri bil. Specialindrettede varevogne Specialindrettede køretøjer såsom lastvogne, kranvogne, værktøjsvogne og andre specialkøretøjer værdiansættes af privat kørsel til markedsværdien. Særligt om leasing af firmabiler Reglerne om beskatning af firmabiler gælder, uanset om arbejdsgiver køber eller leaser bilen. Ved leasede biler gælder der dog nogle særregler om delvist momsfradrag. Disse regler er en fravigelse fra hovedreglen om, at man slet ikke kan afløfte moms vedrørende personbiler. Det delvise momsfradrag forudsætter, at bilen er lejet/ leaset for en periode af mindst 6 måneder, og at mindst 10% af de kørte kilometer er erhvervsmæssige. Det tilladte momsfradrag (indgående moms) beregnes på en særlig måde. De første 3 år (3 x 365 dage) beregnes fradraget som 25% af 2% af den betalte registreringsafgift. Herefter udgør fradraget 25% af 1% af den betalte registreringsafgift. Delleasing På Danmarks Radios Tekst-TV blev der den 14. juni 2001 omtalt en model, hvor arbejdsgiveren lejer bilen i arbejdstiden, og den ansatte lejer bilen uden for arbejdstiden. For en bil til ca kr. har en forhandler beregnet, at arbejdsgiver skulle betale en leasingafgift på ca kr. om måneden for brugen i Firmabiler 11

14 perioden 8-16, og at den ansatte skulle betale en leasingafgift på ca kr. om måneden for brugen resten af døgnet. Angiveligt skulle den ansatte derved kunne undgå beskatning af værdi af fri bil. Modellen er ikke afprøvet ved hverken en bindende forhåndsbesked eller ved offentliggjorte afgørelser. Efter vor opfattelse holder modellen ikke, da lovens ordlyd ikke omtaler omfanget af rådigheden. Vi mener, at der er en væsentlig risiko for, at en ansat ved denne model bliver beskattet af fri bil og må derfor fraråde løsningen. Driftsomkostninger ved bilen For firmabiler kan arbejdsgiveren fratrække samtlige driftsomkostninger, herunder afskrivninger, benzin, forsikring, grønne afgifter, broafgifter og lignende. For privatbiler kan ejeren som hovedregel ikke fratrække driftsomkostninger, men naturligvis fortsat renteudgifter. Et særligt problem ved privatbiler er driftsomkostninger vedrørende færgeoverfart og broafgifter. Ved beregning af fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads kan der fratrækkes udgifter til færgefart, men af uransagelige årsager kan der ikke fratrækkes udgifter til broafgift. Dog blev der vedrørende Storebæltsbroen indgået et forlig om et midlertidigt ( ) brofradrag på 90 kr. pr. passage. Andre broafgifter kan ikke fratrækkes, heller ikke broafgift vedrørende Øresundsbroen. Hvis arbejdsgiveren afholder broafgiften i forbindelse med den ansattes erhvervsmæssige kørsel, er udgiftsdækningen skattefri for den ansatte. Dækker arbejdsgiveren imidlertid broafgiften for den ansattes befordring mellem bopæl og arbejdsplads, er en sådan betaling skattepligtig for den ansatte, som i så fald ikke kan få ovennævnte fradrag for passage af Storebæltsbroen. Spørgsmålet kan ikke besvares generelt, idet der altid må foretages en konkret beregning. Følgende faktorer kan have betydning for valget: 1) Skattefri kørselsgodtgørelse egen bil Når den ansatte kører i egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, kan der ydes skattefri kørselsgodtgørelse som følger (2001): Årlig kørsel Godtgørelse pr. km km 2,76 kr. Over km 1,58 kr. 2) Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil Fradraget er uafhængigt af, hvorledes man kommer mellem hjem og arbejde og kan beregnes som følger (2001): Samlet kørsel pr. dag Fradrag pr. km 0-24 km 0 kr km 1,58 kr. over 100 km 0,79 kr. 3) Lønmodtagere kan som hovedregel ikke få fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil For visse lønmodtagere med flere arbejdsgivere og med kundeopsøgende aktiviteter m.v. kan erhvervsmæssig kørsel dog fratrækkes med samme km-satser som kørselsgodtgørelse. 4) Ved fri bil kan arbejdsgiveren få fradrag for driftsomkostningerne Arbejdsgiveren kan fratrække samtlige driftsomkostninger, herunder afskrivninger, benzin, forsikring, grønne afgifter, broafgifter og lignende. 5) Ved fri bil overføres risikoen for ekstraordinært værditab til arbejdsgiveren Arbejdsgiveren vil dog naturligvis kræve kompensation, f.eks. ved generel lønreduktion eller løntilbageholdenhed. Heri indgår arbejdsgiverens vurdering af risikoen for værditab på bilen. Firmabil eller privatbil Et ofte tilbagevendende spørgsmål er, hvorvidt det bedst kan betale sig at have fri bil, eller om den ansatte skal købe bilen privat og herefter modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Eksempel Valget mellem på den ene side fri bil mod lønreduktion og på den anden side egen bil med kørselsfradrag og evt. skattefri kørselsgodtgørelse kan illustreres ved følgende eksempel. 12 Firmabiler

15 Beregningerne er foretaget for en mellemklassebil, Ford Mondeo, Trend Sedan 2,0 årgang 2001, og baseret på følgende forudsætninger indhentet dels fra FDM dels fra Ford-forhandler/importørmateriale: Forudsætninger Bilen erhverves i januar 2002 og sælges 4 år senere. Værditabet på 4 år er anslået til 40%. Den årlige kørsel udgør km. Udgifter til forsikring og vedligeholdelse er baseret på et kvalificeret skøn. Benzinprisen udgør 8,50 kr. pr. liter. Finansiering af bilen sker til en rente på 8% p.a. med en fradragsværdi på 32%. Ydelser på lånet er beregnet således, at restgælden efter 4 år svarer til bilens forventede værdi. Den ansatte skal betale for arbejdsgiverens udgifter til firmabilen i form af en tilsvarende lønnedgang. Den ansatte betaler topskat; han har en personlig indkomst på over kr. (2001) efter am-bidrag (8%) og særligt pensionsbidrag (1%). Gennemsnitlige omkostninger pr. år 60% 40% 20% 0% erhvervs- erhvervs- erhvervs- erhvervsmæssig mæssig mæssig mæssig kørsel kørsel kørsel kørsel Værditab Benzin, reparation, ejerafgift m.v Renteudgifter før skat Samlede udgifter, brutto Kørsel i egen bil: Fradragsværdi af renter Kørselsgodtgørelse Nettoudgift efter skat Fri bil: Lønnedgang efter skat Skat af værdi af fri bil Nettoudgift efter skat Fordel (+) / ulempe ved fri bil (-) Beregning: Som det fremgår af ovenstående eksempel, er det skattemæssigt en ulempe at have fri bil selv ved kun 20% erhvervsmæssig kørsel. Hvis der ikke er erhvervsmæssig kørsel, er det stort set ligegyldigt, om bilen købes privat eller stilles til rådighed som fri bil.... KUNNE BETALE SIG AT FÅ FRI BIL Når muligheden for befordringsgodtgørelse desuden tages i betragtning, vil det formentlig ikke økonomisk set kunne betale sig at få fri bil. Andre overvejelser kan naturligvis påvirke valget. I eksemplet er det forudsat, at bilen var købt i januar Hvis købet i stedet foretages i december 2001, vil regnestykket blive forbedret lidt i år 4. Firmabiler 13

16 MEST GUNSTIGT ER ARBEJDSGIVERBETALTE BIDRAG TIL RATEPENSION

17 Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig Sol, varme og ikke mindst lavere skatter på pensioner lokker mange danskere til at flytte til Frankrig. Ved overgang til pensionsalderen skiftes den hidtidige danske helårsbolig ud med en bolig i Frankrig. I de senere år har Skatteministeriet genforhandlet mange af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med en række lande. Når Skatteministeriet sætter sig til forhandlingsbordet, er der flere ønsker fra dansk side. Et af dem er, at Danmark vil have beskatningsretten til pensioner, der udbetales fra Danmark til danskere bosiddende i udlandet. Dette ønske er blevet opfyldt i hovedparten af tilfældene. Men Frankrig vil efter alt at dømme ikke ændre dobbeltbeskatningsoverenskomsten på dette punkt. Nedenfor beskriver vi konsekvenserne af at flytte til Frankrig i pensionsøjemed. Gode råd Planlæg pensionisttilværelsen i Frankrig i tide. Ekstraordinært store pensionsbidrag i årene forud for udrejsen kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser. Sørg for at hæve kapitalpensioner eller konverter dem til ratepensioner før udrejsen. Udbetaling af kapitalpensioner efter udrejsen medfører en afgift på 40%, som ikke lempes efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Boligen i Danmark må opgives, før skattepligten kan ophøre. Det er muligt at beholde en sommerbolig i Danmark, men ophold i Danmark skal være af begrænset omfang for at undgå, at skattepligten genindtræder. Vær opmærksom på, at arveafgifterne i Frankrig ofte er betydeligt højere end i Danmark, og at uskiftet bo kræver oprettelse af testamente. Beskatning i Danmark Mest gunstigt er arbejdsgiverbetalte bidrag til ratepensionsordninger, hvor arbejdsgiverens bidrag ikke påvirker den ansattes personlige indkomst. Mindre gunstigt er bidrag til privattegnede ratepensioner, hvor fradraget af store indbetalinger spredes ud over en 10-årig periode. Mindst gunstige (på indbetalingstidspunktet) er indbetalinger til kapitalpensioner, hvor bidraget ikke fragår i beregning af topskatten. Beskatning ved udbetaling Udbetalinger fra kapitalpensioner belægges med en afgift på 40%, hvorimod udbetalinger fra ratepensionsordninger er skattepligtige som personlig indkomst. Ved hævning af pensionsordning i utide skal der betales en særlig afgift på 60%. Hvis man på udbetalingstidspunktet modtager en årlig ratepension på f.eks kr., og ikke har hverken renteindtægter eller renteudgifter, vil skatten i en gennemsnitskommune være ca kr. Fradrag ved indbetaling Ved indbetaling til pensionsordninger i Danmark kan man opnå fradrag i den personlige indkomst. Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig 15

18 Ophør af dansk skattepligt Bopæl i Danmark må opgives Ophør af skattepligt til Danmark forudsætter, at man opgiver sin bopæl her i landet. Med bopæl forstås i den forbindelse rådighed over en helårsbolig. Man må derimod gerne bevare en feriebolig i Danmark. Ifølge praksis kan rådigheden over en helårsbolig kun bringes til ophør ved, at boligen sælges eller udlejes på en for ejeren uopsigelig kontrakt i mindst 3 år. Kun kortvarige ophold i Danmark efter fraflytningen Efter udrejsen må man kun opholde sig kortvarigt i Danmark, hvis man vil undgå, at den danske skattepligt genindtræder. Et uafbrudt ophold i Danmark i mere end 3 måneder medfører skattepligtens genindtræden, selv om man ikke har erhvervet en bolig. Det samme gælder ved samlet ophold på mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode. I specielle tilfælde eksempelvis hvis man opretholder en personlig erhvervsvirksomhed i Danmark kan den fulde skattepligt genindtræde ved kortere ophold. Ved køb af bolig i Danmark genindtræder den fulde skattepligt, så snart man tager ophold i boligen. Ophørsbeskatning ("lågeskat") Ved fraflytningen skal man som hovedregel beskattes af urealiserede gevinster på aktier/anparter, tilgodehavender, finansielle instrumenter og afskrivningsberettigede aktiver m.v. Der er i et vist omfang mulighed for at få henstand med disse skatter. Dansk kildeskat på pensioner Selv om man er flyttet fra Danmark til udlandet, kan man stadig være omfattet af dansk skattepligt. Men skattepligten omfatter kun indkomst, som stammer fra kilder i Danmark. Det gælder f.eks. for udbytter og pensioner. Dobbeltbeskatning Ved indrejsen til Frankrig vil man blive skattepligtig efter de regler, som gælder for personer, der er bosiddende i Frankrig. Som det fremgår nedenfor, beskattes pensioner også i Frankrig, om end med nogle lavere satser. Det betyder, at både Danmark og Frankrig principielt beskatter den samme indkomst. Man taler om international dobbeltbeskatning. Ophævelse af dobbeltbeskatning Danmark og Frankrig har indgået en dobbeltbeskatningsaftale, som bestemmer, hvem der i givet fald skal have lov til at beskatte indkomsten i sådanne situationer, og hvordan det land, som ikke har lov til at beskatte indkomsten, skal nedsætte skatterne. Den dansk/franske dobbeltbeskatningsaftale er særlig gunstig, idet Danmark ikke har ret til at tilbageholde kildeskat på blandt andet ratepensioner og livrenter. Ratepensioner Dette betyder, at danske pensioner bortset fra tjenestemandspensioner og kapitalpensioner kun kan beskattes i Frankrig, når den fulde danske skattepligt er ophørt. Tjenestemandspensioner beskrives ikke yderligere her. Kapitalpensioner Ved udbetaling af en kapitalpension betales i Danmark en afgift og ikke indkomstskat. Afgiften er 40%, dog en lavere afgift på indbetalinger foretaget før Til trods for at Frankrig som bopælsland har beskatningsretten til pensioner, skal den danske afgift på kapitalpensioner alligevel betales. Det skyldes, at afgiften efter Skatteministeriets opfattelse ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Dette kan betyde, at engangsudbetalingen fra en kapitalpension både bliver undergivet dansk afgift og fransk skat. Det må derfor tilrådes, at en kapitalpension overføres til eksempelvis en pensionsordning med løbende udbetalinger, også kaldet en livrente. En sådan overførsel kan normalt ske uden skatteog afgiftsmæssige konsekvenser. Beskatning i Frankrig Generelt Ligesom i Danmark beskattes personer med bopæl i Frankrig af alle indkomster, uanset hvorfra i verden de stammer (globalindkomsten). F.eks. vil renteindtægter af danske værdipapirer være skattepligtige i Frankrig. Tilsvarende vil pensionsindtægter være skattepligtige med de særlige forhold, der følger nedenfor. 16 Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig

19 Indkomsten opgøres pr. husstand og nedsættes med nogle procentfradrag. Derefter deles husstandsindkomsten med en familiekoefficient afhængig af, om personen er enlig eller gift og antallet af børn, som man måtte have forsørgerpligt overfor. For et ægtepar uden forsørgerpligt for børn er familiekoefficienten 2. Skatten beregnes herefter af to lige store indkomster, hvorved en del af progressionen undgås. Særligt om pensioner I Frankrig gives der enten slet ikke fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger eller kun fradrag inden for lave grænser. Som følge af de manglende fradrag ved indbetalingerne bliver pensionsudbetalinger tilsvarende beskattet lavt. Den franske skattelovgivning indeholder ikke særlige beskatningsregler for udenlandske pensioner. Ved beregningen af den franske skat af en dansk pensionsordning skal der derfor tages stilling til, hvorledes pensionsordningen rubriceres efter fransk lovgivning. Ved denne bedømmelse indgår en række forhold, herunder omstændigheder, som normalt ikke har betydning for, hvorledes pensioner beskattes i Danmark, f.eks. om ordningen er obligatorisk eller frivillig. Livrenter (frivillig ordning) I Frankrig kender man blandt andet pensionsordninger med løbende udbetalinger eller de såkaldte livrenter. For sådanne pensioner gælder der særlige franske skatteregler. Livrenter er kun delvis undergivet fransk beskatning. Den skattepligtige del afhænger af modtagerens alder på tidspunktet for første udbetaling fra ordningen. Alder Skattepligtig del Under 50 70% % % 70 og derover 30% Hvis udbetalingen af de danske livrenter eksempelvis påbegyndes mellem det 60. og det 70. år, vil 40% af det udbetalte beløb være skattepligtigt. beskattes alene den samlede værditilvækst. Der er altså skattefrihed for den del af udbetalingerne, der svarer til de oprindeligt indbetalte beløb. Der skal både betales skat og sociale afgifter. Obligatoriske danske pensionsordninger Obligatoriske pensionsordninger er i Frankrig skattebegunstiget på indbetalingstidspunktet, og som følge heraf er det den type pension, der undergives den højeste franske skat. Dette vil også gælde for obligatoriske danske pensionsordninger. Beregning af skat i Frankrig Generelt Den franske skat er progressiv, ligesom vi kender det i Danmark. Den progressive skala starter ved ca. 10% og slutter med 54%. Af de første ca fr. betales fr. For et ægtepar vil en husstandsindkomst på fr. medføre en skattebetaling på ca fr. Indkomst herudover beskattes med 54%. Af en række indkomster betales herudover sociale afgifter (arbejdsmarkedsbidrag), typisk på 10%. I Frankrig betales tillige formueskat af formue, der overstiger ca. 4,7 mio. fr. Skatten er progressiv og varierer fra 0,55% til 1,8%. Pensioner Som følge af, at frivillige pensionsordninger kun beskattes delvist, bliver den reelle skat beskeden. For en ugift person, som modtager første pensionsudbetaling mellem det fyldte 60. og 70. år, vil en årlig indkomst bestående udelukkende af en livrente på kr. medføre skat og sociale afgifter på ca kr. For så vidt angår private ratepensioner, beskattes som nævnt kun værditilvæksten, hvilket medfører en lav effektiv beskatning af den årlige udbetaling. Den største skat pålægges obligatoriske pensionsordninger, men disse udgør i Danmark normalt den mindste del af en persons samlede pensionsudbetalinger. Ratepensioner (frivillig ordning) Af udbetalinger fra privattegnede danske ratepensioner og frivillige arbejdsgiveradministrerede ordninger Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig 17

20 Dansk efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger Hvis man har planer om at flytte til Frankrig inden for en kortere årrække, er det fristende at forøge pensionsindbetalingerne. For privattegnede ordninger fås kun fuldt fradrag for større indbetalinger i indbetalings-/forfaldsåret, hvis det samme beløb indbetales i mindst 10 år. Derfor vælger man ofte, at indbetalingerne sker via en arbejdsgiveradministreret ordning, hvor fradraget ikke skal fordeles over 10 år. Ved flytning til udlandet kan der imidlertid ske efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger. Det er normalt tilfældet, hvis pensionsindbetalingen er forøget i fraflytningsåret og de 4 foregående år (for hovedaktionærer dog de 9 foregående år), og indbetalingen overstiger 20% af bruttolønindtægten fra arbejdsgiveren, heri medregnet skattepligtig værdi af naturalydelser og selve pensionsindbetalingen. Der findes en dispensationsmulighed fra denne efterbeskatning. Dispensation opnås dog kun i ganske særlige tilfælde, og den vil næppe blive givet i forbindelse med flytning til en pensionisttilværelse i Frankrig. Efterbeskatningen medfører ikke, at det for meget indbetalte beløb udbetales før tid. Derfor bliver pensionsordningen også beskattet i Frankrig efter dér gældende regler, hvorved der sker en reel dobbeltbeskatning, som ikke bliver lempet efter dobbeltbeskatningsaftalen. Arveafgift Arveafgifterne er større i Frankrig end i Danmark. Arveafgiften afhænger af slægtsforholdet, og den er progressiv. Der svares også arveafgift mellem ægtefæller, og afgiften er stort set den samme som ved arv, der tilfalder børn. Den laveste afgiftssats for ægtefæller og børn er 5% og gælder for arv indtil fr. Den højeste afgiftssats er 40% og betales af den del af arven, der overstiger 11,2 mio. fr. Afgiftssatsen er støt stigende fra de nævnte 5% til 40%. Mellem ægtefæller betales der eksempelvis en afgift på 20% af den del af arven, der ligger i intervallet ,4 mio. fr. Uskiftet bo kræver modsat i Danmark, at der oprettes testamente. 18 Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere