Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 51. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 28. august behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. redigeret udgave, januar Akkrediteringsrådet 25. september 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet den. 4. september 2009 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt

2 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 15 september 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.scient.oecon. Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for matematik. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. oktober 2015, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Bachelor i matematik-økonomi. Bachelor i matematik fra Aarhus Universitet med fagpakkerne Nationaløkonomi og Operationsanalyse af et samlet omfang på 60 ECTS. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 10 i Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

3 Uddannelsen er engelsksproget og udbydes også på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

4 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematik-økonomi Aarhus Universitet August 2009

5 Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi Forår 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi... 6 Indstilling for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi... 7 Resumé af vurderingen... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 9 Bacheloruddannelsen... 9 Kandidatuddannelsen... 9 Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav...40 Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelets medlemmer Kernefaglig: professor Fred Espen Benth, Matematisk Institut, Oslo Universitet Aftager: Ydelseschef, Anna Marie Mikkelsen, Århus Kommune Studerende: stud.scient., Kristine Bak Nielsen, geografi og matematik, Roskilde Universitet Dokumentationsrapport modtaget 16. februar 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 20. marts 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 1. høring: 22. juni 10. juli høring: 4. august 18. august 2009 Høringssvar modtaget 1. høring: 10. juli høring: 12. august 2009 Sagsbehandling afsluttet 12. august 2009 Bemærkninger Den er der indhentet supplerende dokumentation i form af et uddrag af kursuskataloget for Institut for Matematiske Fag. For bacheloruddannelsen i matematik-økonomi er der indhentet kursusbeskrivelser for alle obligatoriske fag i perioden efterår forår I alt 24 kursusbeskrivelser. For kandidatuddannelsen i matematik-økonomi er der indhentet kursusbeskrivelser for det kursusudbud, som tilbydes de kandidatstuderende under matematik-økonomiuddannelsen i perioden efterår 2007-forår I alt 6 kurser. 5

9 Indstilling for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i matematik-økonomi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes bacheloruddannelsen i matematik-økonomi at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1), idet der ikke er etableret et aftagerpanel med relevante aftagerrepræsentanter, hvormed der kan føres en løbende dialog om relevansen af og kvalitet i bacheloruddannelsen. 6

10 Indstilling for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i matematik-økonomi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i matematik-økonomi at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1), idet der ikke er etableret et aftagerpanel med relevante aftagerrepræsentanter, hvormed der kan føres en løbende dialog om relevansen af og kvaliteten i kandidatuddannelsen 7

11 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi Tilfredsstillende Delvist Ikke Vurderingen af de enkelte kriterier for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Tilfredsstillende Delvist Ikke Juridiske opmærksomhedspunkter Akkrediteringskonsulenten bemærker: Intet at bemærke 8

12 Grundoplysninger Bacheloruddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Ikke relevant Kandidatuddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Sprog Ikke relevant Uddannelsen udbydes på engelsk 9

13 Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi Akademiske kompetencer og kvalifikationer Uddannelsen giver bacheloren det faglige fundament for varetagelse af selvstændige jobfunktioner i private og offentlige virksomheder og organisationer, som fordrer grundlæggende faglig indsigt og kunnen inden for matematik-økonomi. Bacheloren har endvidere de fornødne kvalifikationer for videre studier på kandidatniveau. Bacheloren har gennem uddannelsen erhvervet og udviklet en række intellektuelle, faglige og praksis kompetencer: - Bacheloren har kendskab til matematik-økonomi bredt og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for matematik-økonomi - Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultaterne af disse i relevante sammenhænge - Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger - Bacheloren kan strukturere egen kompetenceudvikling - Bacheloren er i stand til at sætte sig ind i nye emneområder inden for faget - Bacheloren kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger - Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger (Bilag 5: Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet) 10

14 Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Akademiske kompetencer og kvalifikationer Formålet med kandidatuddannelsen er, på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, som er erhvervet i den forudgående bacheloruddannelse, at udvikle den studerende fagligt og personligt, så kandidaten - opnår kvalifikationer der giver adgang til ansættelse i private og offentlige virksomheder og organisationer såvel nationalt som internationalt, hvor der kræves sagkundskab på højt niveau inden for matematik-økonomi. - erhverver de nødvendige forudsætninger for videre studier, herunder til ph.d.-uddannelse. Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at kandidaten selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode inden for matematik-økonomi. Gennem uddannelsen har kandidaten opnået kompetencer inden for følgende overordnede kompetencemål: - Kandidaten behersker matematik-økonomi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for matematik-økonomi - Kandidaten kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces - Kandidaten kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger - Kandidaten kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling - Kandidaten er i stand til systematisk og kritisk at sætte sig ind i nye fagområder - Kandidaten kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum - Kandidaten kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger - Kandidaten har forståelse for og indsigt i matematik-økonomiens sammenhæng med andre naturvidenskabelige fagområder og har kvalificeret viden om matematik-økonomiens samspil med det omgivende samfund (Bilag 6: Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet) 11

15 Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi 12. kvarter 11. kvarter Bachelorprojekt 10 ECTS Sandsynlighedsteori ECTS 10. kvarter Programmering 2 Sandsynlighedsteori ECTS 5 ECTS 9. kvarter Introduktion til Målteori programmering 5 ECTS 5 ECTS 8. kvarter Investering og finansiering Matematisk modellering 2 10 ECTS 5 ECTS 7. kvarter Matematisk modellering 5 ECTS 6. kvarter Matematisk Introduktion til matematisk programmering modellering 10 ECTS 5 ECTS 5. kvarter Konvekse funktioner 5 ECTS 4. kvarter Lineær algebra Konvekse mængder 10 ECTS 5 ECTS 3. kvarter Matematisk analyse (infinitesimalregning) 5 ECTS 2. kvarter Calculus 2 Introduktion til matematisk 5 ECTS analyse 1. kvarter Calculus 1 5 ECTS 5 ECTS Perspektiver i matematikøkonomi 5 ECTS Statistiske modeller 2 10 ECTS Valgfri Matematik-økonomi 10 ECTS Makroøkonomi 10 ECTS Mikroøkonomi 2 10 ECTS Mikroøkonomi 1 10 ECTS Omkostninger og regnskab 2 5 ECTS Omkostninger og regnskab 1 5 ECTS Grøn: kernefag (160 ECTS inklusiv BA-projekt) Gul: støttefag (10 ECTS) Blå: Valgfag (10 ECTS) 12

16 Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik økonomi har et omfang på 120 ECTS. Uddannelsen er opbygget af kandidatkurser inden for det matematisk økonomiske fagområde samt et speciale på 30 eller 60 ECTS. Studieprogrammet skal udgøre et afrundet forløb samt i henhold til studieordningen opfylde følgende, jf. studieordningen (bilag 6): - Programmet skal indeholde videregående studieelementer inden for matematik-økonomi med et økonomisk hovedsigte af et omfang på mindst 90 ECTS, inklusiv speciale. - Det samlede omfang af studieelementer inden for matematik-økonomi i programmet skal sammen med studieelementerne inden for matematik-økonomi i den adgangsgivende bacheloruddannelse være mindst 180 ECTS. - Programmet skal indeholde studieelementer af et omfang på mindst 60 ECTS inden for en af uddannelsens tre specialiseringer: Finansiering, Nationaløkonomi eller Operationsanalyse. I specielle tilfælde kan dette krav fraviges, og uddannelsen indeholder i disse tilfælde ingen specialisering. - Programmet skal, sammen med den adgangsgivende bacheloruddannelse, indeholde elementer svarende til obligatoriske økonomikurser (60 ECTS), matematik og statistikkurser (85 ECTS) samt datalogikurser (10 ECTS) i kursuskataloget. - Programmet skal indeholde et speciale af et omfang på 30 ECTS for teoretiske specialer og op til 60 ECTS for eksperimentelle specialer. Det samlede omfang af uddannelsen er afpasset, så uddannelsen kan gennemføres på to studieår. Den studiemæssige belastning inden for det enkelte kvarter er altid 15 ECTS, og er planlagt, så den giver en ensartet fordeling af arbejdsbelastningen mellem kvartererne, samt en belastning svarende til den arbejdsindsats, der kan forventes af en fuldtidsstuderende (ca. 45 timer/uge). Studieprogrammet sammensættes individuelt under vejledning. Ved sammensætningen af studieprogrammet tages hensyn til: - at programmet skal reflektere kandidatuddannelsens kompetenceprofil og opfylde øvrige studieordningsfastsatte krav - at programmet skal sikre den faglige progression og kohærens i uddannelsen den studerendes behov for toning af den faglige kompetenceprofil i retning af ønskede erhvervsfunktion (Dokumentationsrapporten, s. 24f.) 13

17 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet i nogen grad har sandsynliggjort, at der føres en systematisk dialog med aftager og dimittender om udvikling og sikring af relevans og kvaliteten af bachelor- og kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Begrundelsen for denne vurdering bygger primært på at aftagerpanel er under etablering. Dertil kommer nogen grad af uformel og formel dialog i øvrigt med aftager og en velfungerende dimittendundersøgelse, der foretages kontinuerligt og systematisk. Af dokumentationsrapporten fremgår det således, at man på fakultetsniveau er undervejs med etableringen af et aftagerpanel som dækker relevante sektorer på arbejdsmarkedet. For matematik-økonomiuddannelsen har man identificeret tre hovedsektorer; it og tele, rådgivning og finans og forsikring. Aftagerpanelet forventes at afholde møder to gange årligt med sigte på at sikre: - at læringsmål og læringsudbytte for fakultetets uddannelser er relevante i forhold til aftagermarkedet - at de færdiguddannede bachelorer/kandidater opfylder de faglige og almene kvalifikations og kompetencekrav, der stilles på arbejdsmarkedet - at uddannelserne løbende målrettes og udvikles, og er på forkant med behovene på arbejdsmarkedet - at nye uddannelser oprettes, når der opstår behov i samfundet - at de anvendte procedurer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er relevante og hensigtsmæssige - at der opsamles den information, der er nødvendig for at uddannelserne til stadighed kan udvikles og fremtidssikres (dokumentationsrapporten, s. 2f.). (Dokumentationsrapporten, s. 2). Studieledelsen bekræftede på mødet den 20. marts 2009, at de forventede at afholde det første møde med aftagerpanelet i efteråret Aktuelt kan akkrediteringspanelet konstatere, at der alene foregår en systematisk og løbende dialog med censorkorpset i matematik, der er tilknyttet uddannelsen, og ser således positivt på planerne for etableringen af et egentligt aftagerpanel. Mødet med det videnskabelige personale (VIP) gav akkrediteringspanelet baggrund for at bemærke, at der var nogen men dog ikke systematiks kontakt til tidligere studerende og virksomheder med interesse for kandidater i matematik-økonomi. Disse uformelle kontakter medførte i nogle tilfælde samarbejdsforløb mellem studerende og virksomheder i fx forbindelse med specialet eller resulterede i sideløbende erhvervsarbejde for de studerende. For VIP erne gav det i nogle tilfælde anledning til at inddrage nye 14

18 emneområder og problemstillinger i undervisningen. Det fremgår desuden af dokumentationsrapporten, at Aarhus Universitet (AU) hvert år systematisk gennemfører dimittendundersøgelser, hvor der tages kontakt til dimittender, der har afsluttet deres kandidatuddannelse hhv. 1 og 5 år tidligere. Resultaterne foreligger på både institut og uddannelsesniveau. Akkrediteringspanelet finder dette arbejde særdeles nyttigt og anvendeligt i udviklingsarbejdet af uddannelsen, men der forekom ikke på besøget konkrete eksempler på anvendelse. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt på delvist tilfredsstilende vis, idet der ikke er etableret et aftagerpanel med relevante aftagerrepræsentanter, hvormed der kan føres en løbende dialog om relevansen af og kvalitet i bacheloruddannelsen. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt på delvist vis, idet der ikke er etableret et aftagerpanel med relevante aftagerrepræsentanter, hvormed der kan føres en løbende dialog om relevansen af og kvaliteten i kandidatuddannelsen Dokumentation: Dokumentationsrapporten side 2-3 Bilag 1: Aftagerpanel ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 2007 Bilag 3: Beskæftigelsesundersøgelse 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 4: Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse (Universitets- og Bygningsstyrelsen) Besøg: Møde med studieledelsen og det videnskabelige personale den 20. marts

19 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet på vis har dokumenteret, at mere end 90 procent af bachelorerne forsætter enten i videreuddannelse (for perioden : %) eller i beskæftigelse (for perioden : 0-12 %). Tallene er opgjort for gruppen matematik/kemi/fysik/datalogi jf. Universitets- og Bygningsstyrelsens opgørelsesmetode, hvilket giver en vis usikkerhed i opgørelsen (Dokumentationsrapporten, s. 4; bilag 4). Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet ligeledes for de færdiguddannede kandidater i matematikøkonomi på vis har dokumenteret og sandsynliggjort, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at beskæftigelsesprocenten blandt dimittender for gruppen matematik/kemi/fysik/datalogi, herunder matematik-økonomi på Aarhus Universitet i perioden varierer mellem 91 og 96 procent, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet for det naturvidenskabelige hovedområde. Der er endvidere vha. dimittendundersøgelserne for hhv og 2008 redegjort for, inden for hvilke sektorer og brancher dimittenderne finder beskæftigelse. Det gør sig således gældende for dimittender i matematik-økonomi, at de primært finder beskæftigelse inden for det private erhvervsliv (54-78 %) og den offentlige sektor (19-36 %). Fordelt på brancher fremgår det at en betydelig andel af de privatbeskæftigede [er] ansat inden for Finans og forsikring (31 % og 50 % henholdsvis i de to undersøgelser), Konsulent og rådgivning (17 % og 25 %) samt It og tele (34 % og 8 %). Alle områder, der må betragtes som centrale i forhold til uddannelsens faglige kompetenceprofil. (Dokumentationsrapporten, s. 4f.; bilag 2 og 3). Samlet vurdering af bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på vis. Samlet vurdering af kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side 4-5 Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 2007 Bilag 3: Beskæftigelsesundersøgelse 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 4: Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse (Universitets- og Bygningsstyrelsen) 16

20 17

21 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Det er akkrediteringspanelets vurdering, at der på vis er dokumenteret sammenhæng mellem forskningsområderne på Institut for Matematiske Fag (IMF), hvor uddannelsen er forankret, og de fagområder, som indgår i uddannelsen matematik-økonomi. Ligeledes vurderes det af akkrediteringspanelet, at der er dokumenteret en sammenhæng mellem de fagelementer (primært mikro- og makroøkonomi), hvor der tilknyttes undervisere fra Institut for Økonomi (IØ), Det Samfundsfaglige Fakultet, og de forskningsområder, som er repræsenteret ved IØ. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at forskningen fordeler sig på tre hovedområder; matematik, teoretisk statistik samt operationsanalyse/finansiering. Fagelementerne på bacheloruddannelsen fordeler sig med ECTS på disse tre områder og udgøre samlet 115 ECTS af 180 ECTS. Af de resterende fag, svarende til 65 ECTS, varetages fag svarende til 30 ECTS af IØ - de resterende fordeler sig på det introducerende fag perspektiver i matematik-økonomi, datalogiske fagelementer (10 ECTS), valgfag (10 ECTS) samt bachelorprojekt (10 ECTS). For kandidatuddannelsen viser universitetets opgørelse af porteføljen af fagelementer ligeledes fordeler sig inde for alle tre forskningsområder (Dokumentationsrapporten, s. 6ff.). Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at de enkelte fagelementer på vis understøtter uddannelsens overordnede kompetenceprofil og at der fra universitets side via SOLO-taksonomien samt relevant fokuspunkter i godkendelsesproceduren (hhv. studienævnet for bachelor- og kandidatuddannelserne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet) sikre det faglige niveau og den faglige sammenhæng i uddannelsen (Dokumentationsrapporten, s. 14). Om SOLO-taksomien skriver universitet videre at [u]dmøntet betyder det, at der fx. i alle kurser inden for matematikøkonomi skal indgå læringsmål på SOLO niveau mindst 2/3 inden for viden, idet et overordnet kompetencemål for bacheloruddannelsen er at bacheloren har kendskab til matematik-økonomi bredt og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for matematikøkonomi. (Dokumentationsrapporten, s. 13) Gælder kun for bacheloruddannelsen Jf. ovenstående redegørelse for anvendelsen af SOLO-taksanomien og relevant godkendelsesprocedure, er det akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet på vis, har sandsynliggjort, at studerende på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi opnår viden om det matematik-økonomiske fagområdes videnskabelige teorier og metoder og således opnår færdigheder i at vurdere og anvende disse. 18

22 Om inddragelsen af videnskabelige teorier og metoder i bacheloruddannelsen skrives bl.a. følgende: Det enkelte studieelement/kursus i kursusudbuddet under uddannelserne i matematik økonomi er som udgangspunkt opbygget omkring et konkret matematisk, økonomisk eller matematiskøkonomisk teorikompleks, fx Målteori, Konvekse funktioner, Makroøkonomi, Optimal consumption and portfolio strategies. Teorikomplekset, der adresseres i det enkelte kursus, kan være bredere eller smallere og vil typisk blive smallere jo senere i studiet og dermed i progressionsforløbet kurset er placeret. (Dokumentationsrapporten, s. 14) Om udviklingen af færdigheder i bacheloruddannelsen redegøres der for følgende: For det enkelte bachelorkursus er der typisk 2 3 ugentlige øvelsestimer, hvor de studerende, under vejledning, arbejder med færdighedsfremmende undervisningselementer. Dette kan være i form af opgaveløsning, diskussion af videnskabelige artikler, aflevering af obligatoriske opgaver/hjemmeopgaver og mundtlige studenteroplæg. (Dokumentationsrapporten, s. 15) Gælder kun for kandidatuddannelsen Jf. ovenstående redegørelse for anvendelsen af SOLO-taksanomien og relevant godkendelsesprocedure, er det akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet på vis, har sandsynliggjort, at studerende på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi opnår viden om det matematik-økonomiske fagområdes videnskabelige teorier og metoder samt opnår erfaring med kritisk at vurderer og vælge blandt disse samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder. Om kandidatuddannelsen fremgår det bl.a.: Kandidatuddannelsens større fokus på et mere komplekst læringsudbytte, herunder evne til at vurdere og kritisere teorier og metoder, afspejles i læringsmålene inden for viden, hvor SOLO kategori 5 optræder mere frekvent end på bacheloruddannelsen For kandidatkurser fastholdes øvelseselementet og interaktionen mellem egentlige forelæsninger og mere studenteraktive aktiviteter således at mange undervisningsforløb på kandidatniveauet udgøres af en vekselvirkning mellem teoretiske elementer, metodiske elementer og færdighedselementer inden for samme undervisningssekvens. (Dokumentationsrapporten, s. 14). Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at bacheloruddannelsen opfylder kriterium 3 på vis, idet der på grundig vis er dokumenteret sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fagelementer og forskningsmiljøet bag uddannelsen, sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og enkelte fagelementer samt at det faglige niveau for de enkelte fagelementer synes på et tilstrækkeligt fagligt højt niveau jf. kvalifikationsrammens typebeskrivelser for videregående uddannelser. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at kandidatuddannelsen opfylder kriterium 3 på vis, idet der på grundig vis er dokumenteret sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fagelementer og forskningsmiljøet bag uddannelsen, sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og enkelte fagelementer samt at det faglige niveau for de enkelte fagelementer synes på et tilstrækkeligt fagligt højt niveau jf. kvalifikationsrammens typebeskrivelser for videregående uddannelser. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side Bilag 5: Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Bilag 6: Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 19

23 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på vis vha. relevante CV er, har dokumenteret, at det er aktive og centralt placerede medarbejdere ved IMF, der indgår i tilrettelæggelsen af bachelor- og kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (Dokumentationsrapporten s ; bilag 7). Endvidere har universitetet på vis redegjort for procedurer og ansvarsfordelingen i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsen: Tilrettelæggelsen af uddannelsen og uddannelsens elementer sker i et tæt samspil mellem studienævn, studieleder, institut/institutleder og instituttets undervisningsudvalg alle formelle beslutninger omkring tilrettelæggelse tages af studienævnet. (Dokumentationsrapporten, s. 16 samt bilag 8 og 9). På besøget fremgik det, at koordinationsarbejdet mellem IMF og IØ fungerer på et uformelt plan (Dokumentationsrapporten, s. 16; møde med ledelse og VIP den 20. marts 2009) Om undervisningsudvalget fremgår det at: VIP medlemmerne af undervisningsudvalget er ansat ved Institut for Matematiske Fag, og er alle aktive forskere og undervisere med en forskningsprofil inden for uddannelsernes overordnede emneområde. VIP medlemmerne er således forankret i forskningsmiljøet omkring Institut for Matematiske Fag (Bilag 7). (Dokumentationsrapporten, s. 16). VIP/STUD-ratio Akkrediteringspaneler vurderer endvidere, at det er sandsynliggjort og dermed, at der er en tæt kontakt mellem de studerende og det videnskabelige personale, idet en VIP/Studerende-ratioen i perioden er opgjort til at ligger imellem 0,26 og 0.32 på bacheloruddannelsen og mellem 0,21 og 0,32 for kandidatuddannelsen. Men andre ord er der ca. 4-5 studerende pr. VIP på bacheloruddannelsen og knap 3-5 studerende pr. VIP på kandidatuddannelsen, hvilket akkrediteringspanelet vurderer positivt (Dokumentationsrapporten, s. 18). På mødet med de studerende blev det over for akkrediteringspanelet bekræftet, at de studerende havde god kontakt til deres undervisere og at der herskede en åben-dørs-kultur, hvor de var følte sig velkomne til at søge faglig sparring hos VIP erne (Besøg den 20. marts 2009). Underviserne er aktive forskere Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at det er aktive forskere ved IMF og IØ, som varetager undervisningen på matematik-økonomiuddannelsen. Desuden, er det akkrediteringspanelets vurdering, at man er opmærksomhed omkring inddragelse af forskning i et enkelt tilfælde, hvor undervisningen varetages af en ekstern underviser (DVIP). Det fremgår således af dokumentationsrapporten at: For det enkelte kursus er det den kursusansvarlige, der har ansvaret for afviklingen af det pågældende kursus/kursusforløb. De kursusansvarlige på alle matematisk orienterede 20

24 kurser inden for matematik økonomiuddannelserne er VIP ansatte ved Institut for Matematiske Fag. Eneste undtagelse er kandidatkurserne Grafteori 1+2, der undervises af en ekstern lektor (se rapportens punkt ). For kurser med en snæver økonomiorienteret profil er de kursusansvarlige ansat ved Institut of Økonomi, AU, og dermed tilknyttet forskningsmiljøerne der Forskningsbaseringen [af undervisning varetaget af eksterne undervisere] sikres fortsat gennem undervisningsudvalgets og studienævnets godkendelsesprocedure for kurser, hvor det sikres, at undervisningsform, læringsmål, undervisningsmateriale m.v. lever op til de krav, der stilles for kurser på kandidatniveau (Dokumentationsrapporten, s. 18). Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Samlet vurderer akkrediteringspanelet således, at kriterium 4 er opfyldt på vis. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Samlet vurderer akkrediteringspanelet således, at kriterium 4 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side Bilag 7: CV for VIP medlemmer af undervisningsudvalget for matematik, medlemmer af koordinationsudvalget for matematik-økonomi samt publikationslister for undervisere fra Institut for Økonomi, Det Samfundsfaglige Fakultet. Bilag 8: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 9: Værdigrundlag på Naturvidenskab, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 21

25 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på vis har dokumenteret, at der bag uddannelsen i matematik-økonomi er et meget aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. Forskningsmiljøet er forankret på IMF, hvor der inden for det matematik-økonomiske forskningsområde er ansat 50 VIP er, heraf 11 professorer, 24 lektorer og adjunkter samt 15 post.docs. Dertil kommer 25 ph.d. studerende. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at der i perioden er publiceret 180 peer-reviewed forskningsartikler for hele IMF, heraf mange publikationer i højt estimerede tidsskrifter (Dokumentationsrapporten, s. 19; bilag 12). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er et højt publikationsniveau inden for de tidligere nævnte hovedområder inden for matematik-økonomi - matematik, teoretisk statisk samt finansiering og finansiering. I dokumentationsrapporten fremhæves det endvidere blandt andre indikatorer at: Institut for Matematiske Fag blev klassificeret som Top Group Mathematics 2007 af Centre for Higher Education Development i deres Ranking of Excellent European Graduate Programmes 2007/2008. Ydermere fremgår det at IMF er vært for og aktiv medspiller i to centre med fokus på forskning og forskertalentudvikling: T.N. Thiele Centre for Applied Mathematics in Natural Science, der er et center inden for (1) Stokastisk geometri og statistisk billedanalyse, (2) Lévy teori, (3) Stokastiske processer og rum tid modellering samt (4) Beregnelig stokastik og bioinformatik CTQM, der er et center inden for modulirum og deres anvendelser i forskellige områder af matematik og matematisk fysik (Dokumentationsrapporten, s. 19f.). Akkrediteringspanelet vurderer videre, at universitetet på vis har dokumenteret, at IMF i høj grad besidder en international forskningsprofil. Af dokumentationsrapporten fremgår det således at, mange forskningsartikler er produceret i samarbejde med forskere fra andre internationale universiteter, at knap 100 gæsteforskere har besøgt IMF i 2007 mens VIP og ph.d.-studerende fra IMF har afholdt 67 foredrag og deltaget i 46 konferencer i udladet samme år (Dokumentationsrapporten, s. 21; bilag 10). Desuden finder forskningen på IMF sted i tæt samarbejde med danske og internationale institutter. Samarbejdet bæres af en lang række personlige kontakter og mere formelt af 14 netværk (Dokumentationsrapporten, s. 21). Dertil kommer, at en række medarbejdere deltager i internationale redaktionskomiteer for forskningstidsskrifter (i alt 17 tidsskrifter nævnes) og, at der i 2007 blev afholdt en række symposier og workshops med oplæg og foredrag af forskere fra IMF (i alt 22

26 nævnes 13 for 2007) (Dokumentationsrapporten, s. 22; bilag 13). Samlet fælles vurdering af både bachelor- og kandidatuddannelsen Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 5 er opfyldt på vis. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side Bilag 10: Gæsteforelæsere og gæsteforskere 2007, Institut for Matematiske Fag, Det naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bilag 12: Artikler i peer-reviewed tidsskrifter, Institut for Matematiske Fag, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 13: Foredrag , Institut for Matematiske Fag, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 23

27 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt delvist ikke Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt delvist ikke Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for bachelor- og kandidatuddannelsen Frafald og studieprogression Akkrediteringspanelet konstaterer, at frafaldet på bacheloruddannelsens første år og samlet set for bacheloruddannelsen ligger væsentligt over gennemsnittet for det naturvidenskabelige hovedområde. Af dokumentationsrapporten fremgår det at der i perioden er der efter det første år er en frafaldsprocent på hhv. 26, 15 og 41 % og at den samlede frafaldsprocent for bacheloruddannelsen i perioden er hhv. 43, 57 og 55 %. Sammenholdt med det naturvidenskabelige hovedområde ligger frafaldet over gennemsnittet på 1. år af bacheloruddannelsen mere end 25 % over gennemsnittet i 2006 og det samlede gennemsnit for bacheloruddannelsen er ligeledes over 25 % over gennemsnittet i Oversigt over frafald på matematik-økonomi, AU År Bacheloruddannelsen s 1. år (NAT) Bacheloruddannelsen samlet (NAT) Kandidatuddannel sen (NAT) % (18%) 43 % (37%) 0% (16%) % (18%) 57% (36%) 9% (16%) % (-) 55% (-) 0% (-) I () angives gennemsnittet for det naturvidenskabelige hovedområde. Som det fremgår af oversigten er frafaldsprocenten for kandidatuddannelsen (0, 9 og 0%) under gennemsnittet på det naturvidenskabelige hovedområde med hhv. 16 % i 2006 og 2007 og akkrediteringspanelet vurderer således at frafaldet på kandidatuddannelsen er lavt. Endvidere bemærker akkrediteringspanelet, at studieprogressionen ligger markant lavere end gennemsnittet på det naturvidenskabelige hovedområde, hvilket til dels skyldes tekniske grunde i registreringen af kurser. At denne tekniske forklaring er en reel del af årsagen til de lave studieprogressionstal bekræftes idet gennemførelsestiden for bachelorstuderende i matematik-økonomi ikke overstiger gennemsnittet på det naturvidenskabelige hovedområde. Det fremgår således af dokumentationsrapporten at, af bachelorer gennemfører 30 % på normeret tid og 44 % på normeret tid + 1 år, de tilsvarende tal for hovedområder som helhed er 29 % og 48 % (kilde: Danske Universiteter). For kandidater i matematikøkonomi er gennemførelsen på normeret tid 21 % og normeret tid + 1 år 68 % og tallene for hovedområdet som helhed 26 % og 56 % (kilde: Danske 24

28 Universiteter). (Dokumentationsrapporten, s. 28). På kandidatuddannelsen skyldes den lave studieprogression også at en andel af de studerende optjener STÅ på andre fakultetet fx Økonomisk Institut og Handelshøjskolen (ASB) på AU. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutledelsen har en strategi for at nedbringe frafaldet på bacheloruddannelsen og fremme studieprogressionen på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Der redegøres i dokumentationsrapporten for en samlet indsats, som dels skal nedbringe frafald og dels skal fremme studieprogressionen. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en faglig evaluering, som et ad hoc nedsat rådgivende udvalg bestående af tre internationale professorer i 2007 foretog (Dokumentationsrapporten, s. 3, 29). Der redegøres dog ikke i dokumentationsrapporten for, hvilke konkrete tiltag, som er gennemført som direkte konsekvens af denne evaluering, men at Erfaringerne fra dette arbejde indgår også i afklaringen af mulige problemer samt i fakultets og instituttets videre arbejde med udvikling af matematisk-økonomi uddannelsen (Dokumentationsrapporten, s. 29). Indsatsen bygger endvidere på en løbende dialog med de studerende om årsagerne til frafald, studiemiljø og undervisning mv. som bl.a. fremover vil betyde at kurset Matematisk analyse deles op i to forløb med et Indledende matematisk analyse og Matematisk analyse for imødekomme de studerende (møde med studieledelsen den 20. marts 2009). Konkret er der taget følgende tiltag for at nedbringe frafaldet på bacheloruddannelsen og fremme studieprogressionen på både bachelor- og kandidatuddannelsen: omstrukturering af bacheloruddannelsen, herunder ændring af undervisningsform og indhold for de enkelte kurser. styrkelse af formidlingsindsatsen over for potentielle studerende på hjemmesiden, i pjecer, i uddannelsesguiden, på uddannelsesmesser m.v. (Dokumentationsrapporten, s. 27) det planlægges at gennemfører samtaler med studerende, der fx var fraværende eller på anden vis gav indtryk af at have tabt interessen for studiet eller faldet bagud på studiet (møde med studieledelsen den 20. marts 2009) styrke den faglige og sociale overgangen fra gymnasieskolen og universitetet ved at docere pensum i mindre og derved give mere overskuelige forløb samt reducere abstraktionsniveauet i uddannelsens første kurser. Styrke den faglige integration på studiet ved at knytte de studerende tættere til de faglige miljøer organisere undervisningsforløbene i kvarter frem for semestre for derved at sikre at der går kort tid fra den studerende præsenteres for et stofområde til det evalueres. Dette holder de studerende fokuseret, samtidig med at de tidligt får en tilkendegivelse af deres standpunkt. (Dokumentationsrapporten, s. 29) indfører flere obligatoriske fagelementer for derved at sikre de studerendes tilstedeværelse ved undervisningen og derved sikre, at de tidligt introduceres til og trænes i akademisk tankegang og arbejdsmetode (Dokumentationsrapporten, s. 28). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at der fra IMF gøres en indsats for at nedbringe frafaldsprocenten og fremme studieprogressionen, men bemærker også at denne indsats er vigtig og må styrkes idet opgørelsen for frafald på bacheloruddannelsen ikke viser en faldende tendens. Akkrediteringspanelet bemærker, at de studerende på besøget var positivt indstillet over for kvarterinddelingen af uddannelsesforløbene, mens VIP erne forholdt sig mere skeptisk til kvarterinddelingen (møde med studerende og VIP er den 20. marts 2009). Inddragelse af praksisfelt Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort at der finder en inddragelse af praksisfeltet sted i forbindelse med bachelor- og speciale projekter samt i form af cases i undervisningsforløb (Dokumentationsrapporten, s. 30; møde med det videnskabelige personale og de studerende, den 20. marts 2009). Internationalt studiemiljø Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på vis har sandsynliggjort, at bachelor- og kandidatstuderende gives mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø, idet man på IMF har sikret de studerende fleksible procedure for godkendelse af fagelementer taget på udenlandske universiteter. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at der er etableret en simpel procedure for forhåndsgodkendelse af 25

29 merit for ophold ved et udenlandsk universitet Ændringer i det forhåndsgodkendte program kan ske på ethvert tidspunkt, den studerende måtte ønske det. Ofte vil det være en nødvendighed sent i forløbet, når den studerende er ankommet til det udenlandske universitet, f.eks. fordi et forhåndsgodkendt kursus ikke udbydes som forventet eller aflyses. I sådanne tilfælde kan ny forhåndsgodkendelse opnås gennem e post korrespondance med den ansvarlige undervisningsudvalgsformand/studieleder. (Dokumentationsrapporten, s. 31) Desuden er der på både institut-, fakultets- og universitetsniveau internationale koordinatorer, der arbejder med etablering af formaliserede samarbejder omkring uddannelse med udenlandske universiteter samt vejledning af studerende i forbindelse med planlægning og realisering af udveksling. (Dokumentationsrapporten, s. 31f.). Dertil kommer at de studerende har mulighed for at søge fakultetsstipendiater til at dække merudgifter i forbindelse med at rejse ud. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at de mange obligatoriske fagelementer på bacheloruddannelsen kombineret med kravet om fuld meritoverførsel samt at fagelementerne skal tages i en bestemt kronologi, vanskeliggør det for de studerende at tage på udvekslingsophold. Det er således primært muligt i praksis for de studerende, at søge ophold på udenlandske universiteter på deres kandidatuddannelse. Gælder kun for bacheloruddannelsen Uddannelsens opbygning og kompetenceprofil Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet på vis har dokumenteret, hvorledes strukturen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi understøtter uddannelsens kompetenceprofil samt gjort klart, hvorledes der skabes faglig progression både på langs og i nogen grad også på tværs af de studerendes studieforløb (Dokumentationsrapporten, s. 23f.; bilag 5). Af dokumentationsrapporten fremgår det bl.a. om den faglige progression på langs: Kurserne på det første kvarter tager fagligt udgangspunkt i de gymnasiale forudsætninger, der kræves for optagelse på uddannelsen. På disse tidlige kurser indarbejdes den grundlæggende viden om fagområdet. Disse følges op senere i studiet med mere avancerede og læringsmæssigt mere udfordrende kurser. (Dokumentationsrapporten, s. 23f.; se også uddannelsesstrukturen ovenfor). Om den faglige progression på tværs af de enkelte kvarter (alle med en arbejdsbelastning svarende til 15 ECTS) fremgår det at det: tilstræbes at sikre en vis faglig sammenhæng. Således er kurset i Lineær algebra placeret parallelt med kurserne i Matematisk analyse og Konvekse mængder, da disse har en vis teoretisk fællesmængde. En fuldstændig horisontal faglig sammenhæng er dog ikke mulig. Dette skyldes at en række basale og delvist uafhængige faglige områder inden for den tværfaglige ramme, som matematik økonomi udgør, nødvendigvis må præsenteres tidligt i studiet, for at den senere vertikale, faglige progression kan etableres. (Dokumentationsrapporten, s. 24). Adgangskrav til bacheloruddannelsen i matematik-økonomi Akkrediteringspanelet vurderer at universitetet på særligt vis har tydeliggjort, at undervisningen på bacheloruddannelsens første semester er tilrettelagt således, at der skabes en faglig fornuftig overgang fra gymnasieskolen til universitetet. Som udgangspunkt kræves der dansk A, engelsk B og matematik A, hvilket koblet med de tiltag, der er beskrevet under punkt 1 og 5 ovenfor for fremme af studieprogression og sænkelse af frafald, vurderes positivt. Desuden fremgik det af møderne den 20. marts 2009, at der på uddannelsen, med sigte på at styrke overgangen fra gymnasieskolen til universitet, er etableret et matematiklaboratorium, der fungerer som en studiecafé, hvor de studerende ved IMF kan søge hjælp hos tre undervisere, der på skift er til stede om eftermiddagen 2 timer alle hverdage (møde med studieledelsen, det videnskabelige personale og de studerende, den 20. marts 2009.). Besøget efterlod akkrediteringspanelet med indtryk af, at matematiklaboratoriet var et velfungerende og godt initiativ, som mange studerende benyttede sig af med stort fagligt og socialt udbytte. Gælder kun for kandidatuddannelsen 26

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik-økonomi. Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i astronomi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet Udkast Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematik-økonomi Forår 2009 ACE Denmark

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i nanoscience. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Kandidatuddannelsen

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i filosofi. Bacheloruddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere