INDSIGELSER. Ved h0ring af forslag til nedklassificering af 0stlige del af Duevej. (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSIGELSER. Ved h0ring af forslag til nedklassificering af 0stlige del af Duevej. (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43)"

Transkript

1 INDSIGELSER Ved h0ring af forslag til nedklassificering af 0stlige del af Duevej (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43) Indsiger/adresse Indsigelse: Administrationens kommentar: Duevej Vejlaug v/formand Torben Lindblad (Duevej 37) Duevej 15, Lars Bursche Duevej 35, Finn og Hjordis Hansen Vejlauget udtaler, at der principielt b0r vaere vendeplads pa stedet sa bilerne ikke vender pa nasrmeste stikvej (ved Duevej 35 & 37) Vejlauget udtaler, at et foreget byggeri pa Duevej vil mindske udsigten mod stranden for naboerne i anden raskke Vejlauget udtaler, at man altid har oplevet problemer med parkeringsforholdene pa Duevej 43, og derfor har bekymring om flere parkeringsproblemer nar der er pladsmangel i forvejen... Ejer har tilskrevet borgmester og stiller sp0rgsmalstegn ved det principielle om i forhold til anledning og kommunens interesse i at medvirke til st0rre byggeri pa Duevej 43 Ejer udtaler kritik af muligheden for at bygge st0rre end eksisterende byggeri, saledes ogsa 0get indblik i ejers have og terrasse. Stikvej ved Duevej 35/37 er velegnet til vendeplads og har form og dimension som T-formet vendeplads jf. lokalplan 316.2, og vejmyndigheden vil derfor ikke stille krav om yderligere vejudlasg i omradet til vendeplads-mulighed. Kommende byggeansogning fra Duevej 43 forventes ikke at indeholde dispensationer fra gaeldende bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til eksempelvis max h0jde og ans0ger/ejer er tilmed villig til at udfore lade et alternativt byggefelt - som tilgodeser udsigtsforholdene for bagboerne - tinglyse pa ejendommen. Myndighederne vil stille krav om at parkering af mindst 2 personbiler skal forega pa egen grund ved helarsboliger. Borgmesteren kommenterer ikke pa igangvaerende sager, men opfordrer til at borgere, der principielt er uenig i en afg0relse skal g0re brug af den klagemulighed, derfindes pa myndighedsomraderne. Kommende byggeans0gning fra Duevej 43 forventes ikke at indeholde dispensationer fra gaeldende bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til eksempelvis max h0jde og ans0ger/ejer er tilmed villig til at udf0re lade et alternativt byggefelt - som tilgodeser udsigtsforholdene for bagboerne

2 INDSIGELSER Ved h0ring af forslag til nedklassificering af ostlige del af Duevej (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43) Duevej 37, Torben Lindblad Duevej 39, Susanne og Peter Glumsoe Ejer udtaler kritik i forhold til administrative lighedsprincipper, da ejer finder det urimeligt hvis indsnasvringen af Duevej kan ske uden at sikre vejudlasg til vendeplads pa Duevej 43. Ejer udtaler kritik af, at forslaget til nedklassificering er ensidigt, dvs. at indsnaevringen kun foretages pa ejendommen. Ejer udtaler kritik af muligheden for at udf0re forhojet terrasse og indbliksgener i ovrigt Ejer udtaler at nedklassificeringen til 4 meter bred sti vil reducere vserdien af deres ejendom betragteligt. Hertil vil der vasre gener i form af indblik fra nr. 43 -tinglyse pa ejendommen. Administrationen foreslog i januar 2013 at medvirke til en skeljustering, som ville give et mindre vejudlasg pa Duevej 37, som samtidig ville give lidt mere byggeret pa ejnedommen. Forslaget ville ikke aendre pa det forhold, at stikvejen ved Duevej 35/37 er at betragte som vejens vendeplads. Det er ikke administrationens opfattelse at principperne ertilsidesat i sagen. Hertil er der pa Duevej ikke mulighed for at udlasgge areal til vendeplads pga manglende plads. Lokalplan giver mulighed for at foretage en vejma3ssig vurdering af forholdene, og i dette tilfaelde er det ikke en mulighed at lave en dobbeltsidet justering af det udlagte vejareal Kommende byggeansogning fra Duevej 43 forventes ikke at indeholde dispensationer fra gasldende bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til eksempelvis max h0jde og ans0ger/ejer er tilmed villig til at udf0re lade et alternativt byggefelt - som tilgodeser udsigtsforholdene for bagboerne - tinglyse pa ejendommen. Det er administrationens opfattelse, at ingen af de forholdsvis sma asndringer af byggefeltet eller nedklassificeringen vil have indflydelse pa den pagseldende ejendomspris. Et nyt byggeri pa Duevej 43 kan derimod lofte kvarteret ift eksisterende asldre sommerhus. D.t er ikke forventningen at der soges eller gives dispensation til vinduesplaceringer og hasvede terrasser ud over lokalplanens muligheder.

3 INDSIGELSER Ved Iwing af forslag til nedklassificering af 0stlige del af Duevej (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43) Ejer udtaler at nedklassificeringen er i strid med gaeldende lokalplan og at der bygges i det fredede omrade. Hertil betvivles det at abenheden bevares nar byggefeltet justeres mod syd Ejer udtaler at dertages ensidigt hensyn til ejer af Duevej 43, nar en bolig pa over 200 m2 skal forventes opf0rt. Ejer udtaler at muligheden for at Justere byggefeltet mod syd pa Duevej 43, skulle have vaeret kendt af indsiger, da man saledes ville have disponeret anderledes i ombygningen af eget hus Nedklassificeringen foregar ikke i fredet omrade og ikke foran strandbeskyttelses-linien og justeringen giver ikke st0rre byggeri end lokalplanen foreskriver... kun bedre byggeri. At Solr0d Strandpark er placeret mod syd, giver sagen en saerlig fordel, som ikke kan sidestilles mange andre steder i strandomradet - og der er i sssrdeleshed fortsat stor abenhed mod strandomradet med strandparkens placering syd for Duevej 43. Det er ikke administrationens opfattelse at der kan blive bygget over 200 m2 bolig pa grunden. Formentlig har man set tegninger af et tidligt projekt, som kunne have vseret st0rre end 106 m2 i grundplan som det er tilfeldet i denne sag. Det er ikke administrationens opfattelse at byggefeltets justering mod syd pa nr. 43 kan have nogen indflydelse pa den pagseldende ejendom, da justeringen ikke kan ses fra den pagaeldende ejendom

4 INDSIGELSER Ved Iwing af forslag til nedklassificering af 0stlige del af Duevej (ifm ans0gt nybyggeri pa Duevej 43)

5 CZC1194J5H skanner-rh :48 SEPBARCODE: OU12 LtyU(y Duevejens Vejlaug Teknik og Milj0, Team Vej og GIS Solred Center Solr0d Strand Alt.: Lars WOrtz Solr0d Strand, den 18, maj 2013 Indsigelse mod indsnsevring 0stlig del af privat faelles vej "Duevej" Med henvisning til brev af den 29. april omhandlende indsnaevring af 0stligste ca. 55 m af Duevej og nedklassificering af straekningen til sti, vil Duevejens Vejlaug hermed indgive f0lgende indsigelse. Indledningsvis er det uforstsende for flertallets af vejens beboere, at Kommunen med dette forslag udelukkende fors0ger at varetage en bygherres interesser, ssledes at det jj<ke bliver n0dvendigt med dispensationer for overskridelser af hojdegrasnseplan og afstande til skel, for et kommende nybyggeri ps matriklen. Vendeplads p Duevej I dag vender bilisterne for enden af Duevej ud for matriklerne 58 bb og 58 ba, hvilket den nye ejer af 58 bb ogss har vaeret bekendt med p3 k0bstidspunktet. Vendearealet er begrsenset, og 1 henhold lokalplanen, skal der fortsat frlholdes plads til at vende, og samt - hvis der bliver behov for det, at etablere en vendeplads, ss en 10 meter lastbil kan vende. Hvis vejen nedklassificeres til sti, kan vendepladsen i henhold til vejlovgivningen/lokalplanen Ikke etableres ps det p gaeldende areal. Ejerne af matriklerne 58 bd, 58 be og 58 bg vil under ingen omstsendigheder acceptere et vejudlaeg til vendeplads p deres matrikler, fordi kommunen 0nsker at varetage en bygherres Interesse om et st0rre byggeri, der kun kan lade sig gpre ved nedklassificering af vejen, og dermed sendrede skel og byggelinjer, der kun tilgodeser ejeren af 58bb. SSfremt nedklassificering mod forventnlng skulle blive gennemtrumfet, 0nsker vejen skriftlige redeg0relse ps hvordan vejudlaeg til en evt. vendeplads skal placereres. Area! og h0jde Ved nedklassificering af vejen til sti, vil byggearelet p8 matrikel 58bb kunne 0ges med ca. 100 %, samt aendre byggeh0jdegr3ensen fra 4,8 meter til ca. 8,5 m. Det fremgsr klart, at bygherre 0nsker, at sikre st0rst mulig byggeri med havudslgt, det er dog ikke muligt, uden at der opstsr gener for nuvaerende naboer. Gener som indbliksmulighed til f0r ugenerte naboer. - at nuvaerende naboer mister deres udsigt til vandet, ved omgselse af dispensationer der aldrig ville vaere bevilget, men som jurn kan lade sig g0re med en "kreativ" nedklassificering af vejen til sti. Parkering Allerede i dag med det nuvaerende byggeri, har der vaeret parkeringsproblemer for den tidligere ejer, som kun med n0d og nasppe har, kunne holde med 1 bil ps matriklen. Et nyt byggeri der bliver mindst dobbelt s8 start, og som er begrsenset af strandbeskyttelseslinje m.v., vil der unaegtelig opsts parkeringsproblemer, som resulterer i uhensigtsmassslg parkering til gene for de 0vrige beboere ps vejen.

6 pue^s P0J OS 089t Z f8a3na 'peiqpun usqjox PUBIUJO-I BnejfeA su3f9a9na uasim 6! uaa paw ^js^npaj einuasasa 9A!iq A JspaqBjpu^soqeu ^as 60 'jaoqeu apusjkanu 60 jaoqaq aau uap apgq joj 'pioqjoj ajpaq SmuasseA ;qe> s aayq sapajgs A jbq sap 0i jaa0 ja 6a4 apuajseanu sapaigs sawajjh B) s la^afojd 'jauo^esuadsip S9A B ub> a>j>! jap ';apgjujo \ ajafijoq a6 JA0 joj apuap ae6 ja luos ja 6aj slulubs ap ap 0i jaa0 B>)s ueq le 'ajjaqbaq ja appaui Bo ns i) faa ^b 6uua3y sse > pau uio ia6b SJOj jaddojp uaunaiujo» w :'u3unuiui0) H) 6uj epquv - 6e SJOi ijoa gudo ue>i 9> > )apgju)01 ajabjoq ajpue iuos jauoj^esuadsip a))jeeuj Bo pa 60 '^afojd aj0jjujauua6 joj \]s m ua6u JaDU ssbmpau patu sgbujo ubuj jauonesuadssp abihb^n ap 60 'ja pubquio ^abeisjoj Bunpusqaqjaes uap joj asjapunjbaq suaunuiujo> i6ua0 i jas/ jaya ia e'sujipueqaqjaes auuap jojjoah ^Bisuaq suaunujaio» ja ;ap jb 'oj} ;b ja^bseu ia japaiibipu^soqeu 60 ajabjoq aspajjinn joj punqojb jauusp apu3>j>jntapn 60 'iguuoj }a6ou jauapj a) >! 'Bbisjoj a^bsuiajj ^ap je 'BujjapjnA sajoa ja iaa -6u JapjnA joa El03-S0-8I SncifeA suafoaana Zino :3Q03yV8d3S 8^:80 T02-S0-23 HJ-J3UUB>)s HSCfrSIIDZD

7 /JT Solr0d, den 31. maj Abent brev til Borgmester H0rup: (Til Sydkysten: Kopi er sendt til Borgmesterens kontor samt Formanden for Duevejs Vejlaug, Torben Lindblad) Er Solr0d Kommune pa vej ud i noget, som smager af magtmisbrug? Kaere Borgmester, En i 0vrigt sympatisk investor k0ber nederste strandgrund pa Duevej, lidt fartblind, maske, men det er jo hvad der sker, nar man 0nsker sig noget tilstraekkeligt meget. Det er i midlertid ikke den nye ejer, som der er noget gait med! Men at han i sine bestraebelser lykkes at fa spaendt "den kommunale slsedehund" foran sin strandslasde, saledes at man fsr opfattelesen af, at den naermest star og logrer og venter pa nasste kommando, er graenseoverskridende - specielt da i et valgar. Borgmester, du kender sagen i detaljer fra en telefonsamtale med en anden beboer tidligere pa ugen. For nye laesere er historien meget kort, at kommunen har tilbudt at aendre vej til sti, fors0ger at indga en byttehandel med en anden beboer for at flytte noget, der ligner en vendeplads, fordi der ikke Isengere vil blive plads til den ud for strandgrunden, nar byggeriet star faerdigt. Samtidig vil aendringen betyde, at huset* flyttes 2 meter Isengere mod syd, bliver betydeligt st0rre, og at 3 nasrliggende beboere vil f5 et megabyggeri, som naeppe 0ger vserdien af deres huse. Duevejs Vejlaug besluttede ps Generalforsamlingen i gar (31. maj) med 22 stemmer mod 7, at kommunens forslag til aendrlng er aldeles uacceptabelt. En del af de 7 stemmer var naturligvis reiateret til den nye ejer. H0rup, din stemmebase er pa strandsiden. Vis Duevej - og alle de andre strandveje, som star i kulissen og kigger ps, at Duevejs beboere ikke far ret i deres pastand: Nemlig, at sagen allerede er klappet af med den nye ejer, og at det hele bare er et spil for galleriet! Hvor de fleste borgere i Solr0d Kommune ma REDUCERE pa deres byggedr0mme, nar tegningerne rammer kommunens iskolde bordplade, sa har vi tilsyneladende i denne sag en kommune, som nsermest halser afsted med slaeden svingende bag sig. At du gerne vil tiltrsekke pengestaerke beboere til kommunen er helt i orden, men denne bor der allerede, s3 det kan ikke vaere det, der er begrundelsen i denne sag. Borgmester, vis nu, at det ikke kun er Socialdemokraterne, som har patent p, AT DER KOMMER EN RIGTIG GOD L0SNING I MORCCN! I denne sag kan du g0re en forskel, og det er, hvad et suversent flertal p3 Duevej forventer sig af dig. I 0vrigt bor jeg selv i nr. 15,1/3 nede ad Duevej, bare for at understrege, at jeg ikke har en personlig interesse i dette, udover almindelig anstaendighed. Med venlig hilsen Lars Bursche - Duevej 15 SOLR00 KOM M U N E Teknik on Mi!j0 inclg. Sags nr.: Matr. nr.:

8

9 LJ S-T Teknik og Milj0/ Tema vej og GIS Lars Wurtz Vedr. Byggesag Duevej 43 Matr. 58 BA Vedr. indsnaevring af privat faelles vej til stig se vedlagt. Bilag 1 Indsnsevring. Hvis dette bliver godkendt trods indsigelse fra 22 beboer pa Duevej og aktindsigt se vedlagt Bilag 2A+B Byggeri. Se Bilag 3 Indgives der her med indsigelse mod 1. vinduer i h0jden mod 0st, dette vil medf0re at bygherre kan se direkte ind i vores hus, terrasse og have m.m indsigelse mod h0jden, dette vil give gener for udsigt sol og lys. 3. indsigelse mod byggeriets st0rrelse hvilket vil blive mere end dobbelt st0rrelse end tidligere hus ogsa i h0jden. Derudover 1 carport 35m2 h0jde 2,6 m. 4. indsigelse hvis huset bliver bygget som anf0rt i bilag 3 vil dette betyde problemer med vendeplads og dette vil igen betyde at den skal flyttes til anden matr. Til gene for andre Vedlagt bilag 4 Klage fra beboer pa Duevej 15 med tilladelse. Vedlagt bilag 5 Indsigelse fra beboer Duevej 37 med tilladelse. Denne indsigelse er indgivet til: Teknik og Milj0, Tema vej og GIS, Lars Wurtz Byggesagsbehandler S. StofferogJ. S0by Borgmester Niels Horup Natur og Milj0 klagensevn Alle vedlagte bilag er med tilladelse fra vejlaug og private personer. Venlig hilsen Finn og Hj0rdis Hansen Duevej 35 Matr. 58 be 2680 Solr0d Strand

10

11 Teknik og Milj0, Team Vej og GIS Solr0d Center Solr0d Strand Att: LarsWiirtz Solr0d Strand, den 5. juni 2013 SOLR0D KOMMUNE: Teknik ocj Mjijcj Indg, Sags nr.: Matr. nr.: Tnrisiaelse v^hr. 1. nr l3/«^nfi- nedklassificering af Duevej Med henvisning til brev af den 29. april omhandlende indsnaevring af 0stligste ca. 55 m af Duevej og nedklassificering af straekningen til sti, vil Jeg hermed Indgive fblgende indsigelse, da der er punkter der strider i mod lighedsprinc^ppet og den gaeldende lokalplan. S^Kom'^ Vej & GIS tilb0d den 22. januar 2013, at flytte mit vejskei 1 m ps min matrikel nr. 58bd og dermed 0ge byggeretten, dog med den betingelse, at jeg skuhe tinglyse et vejudlaeg til en vendeplads ps I det fremsendte forslag om nedklassificering af Duevej, opfyldes lighedsprincippet ikke idet Solr0d Kommune nu tilbyder at 0ge byggeretten for matrikel nr. 58ba, uden betingelse om, at der skal tmglyses vejudlaeg til vendeplads p3 samme matrikel. jeq naegter at tro, at Solr0d Kommune vaelger at nedklassificere vejen, og dermed kun tilgodese matrikel nr. 58ba med alle fordelene (0get byggeret, mere grundareal og flemelse af nnulighed for /ejud ^g t' e" vendeplads) og dernaest pslaegger min matrikel nr. 58bd alle generne, med en vendeplads klods op ad mit Alle biler ps vejen vender i dag for enden af vejen, ved matrikel nr. 58ba, og jeg m afvise Solr0d Kommune argument med, at bilerne allerede kan vende p3 min matrikel i dag, og det skulle vaere grundlag nok for H^o^ skulle blive en realitet' vil je9 Via min advokat st3evne Solr0d Kommune for brud ps lighedsprincippet, og med erstatningskrav for ejendomsvaerdifomngelse. Nedklassificering til sti og byggelinierne I henhold til gaeldende lokalplan er stierne 1 forlaengelse af boligvejene samt vendepladserne ogs3 omfattet af byggelinjerne, og svarer til afstanden mellem vejskei og byggelmjen ps det foreg ende vejstykke, som vist p illustrationen, bilag B. fra Lokalplan Filer Rediger G4 Favofiuer Hjaelp / fwl

12

13 I det fremsendte forslag har man ikke fortsat Duevejs vejmldte 1 det vejstykke man 0nsker at nedklassificere til sti. Man har i stedet tildelt matrikel nr. 58ba ca. 2 meter af vejen, ps den ene side af vejmidten, hvilket er i strid med den gaeldende lokalplan. Vejindsnaevringen skal vaere ligeligfordelt ud fra vejmidten. Denne fejl bevirker endvidere at byggelinjerne til skel i det kommende byggeprojekt, ikke kan overholde det gaeldende bygningsregeltyient. t Indbliksgener og forh0jede terrasse. Som det fremgsr af projekttegningerne ps det kommende byggeri, bliver der bygget en forh0jede tagterrasse naermere end 5 meter fra skel, hvilket giver indbliksgener til de 2 naermeste naboer (for vores vedkommende vil det bevirker direkte indblik i vores f0r ugenerte have, terrasse og stue) Forslag til nedklassificeringen af veien. Lighedsprincip og vendeplads Lighedsprincippet skal opfyldes, ssledes at matrikel nr. 58ba fordel med flytning af vejskei med op til 2 meter og dermed 0get byggeret, til gengaeld skal tinglyse vejudlaeg til en vendeplads ps egen matrikel. (enslydende det tilbud kommunen tilb0d mig) Nedklassificering til sti og byggelinjerne Stien skal selvf0igelig i henhold til den gaeldende lokalplan f0lge den 0vrige vejmidte af Duevej, og det kommende byggeri skal overholde gaeldende byggeregelment med afstande til skel, og byggelinjen ps min. 7 meter m lt fra vejmidte, som er gaeldende for Duevej. Jvf. skitsetegningerne medf0rer dette at huset skal flyttes min 1-1,5 m laengere ind p8 grunden, for at opf/lde min. afstandskrav til byggelinjerne.,1 Indbliksgener og forh0jede terrasse. I henhold til gaeldende lokalplan ms en forh0jede tagterrasse ikke placeres naermere end 5 meter fra vej- og naboskel, og h0jdegraenseplan skal overholdes. Jvf. skitsetegningerne til det kommende byggeri overskrides dette.krav. Der gives normalt ikke dispensationer til forh0jede tagterrasser, hvilket jeg heller ikke forventer vil ske i denne byggesag, Jeg ser frem til at h0re fra Solr0d Kommune, og at man vil tage min indsigelse til efterretning. Med venlig hilsen Torben Lindblad Duevej Solr0d Strand

14

15 Duevej juni 2013 Teknik og Milj0. Team vej og GIS - Lars Wiitz Solr0d Kommune Indsigelse mod nedklassificering af de sidste 55 meter af Duevej Vi har modtaget et brev af 29. april vedr. nedklassificering af de sidste 55 meter vej pa Duevej, saledes at det bliver en sti i stedet for en vej. Vi vil gerne g0re indsigelse mod nedklassificeringen og har f0lgende argumenter: En nedklassificering vil vaere i strid med det formal, som naturstyrelsen har angivet for lokalplaner. Naturstyrelsen skriver f0lgende pa deres hjemmeside: "De forhold en lokalplan regulerer, involverer ofte mange - indbyrdes modstridende - interesser. Der kan vaere forskel mellem grundejerens og naboernes interesse, og mellem lokale og nationale interesser. Gennem lokalplanlaegningen sikres det, at interesserne kan komme til orde, inden det med lokalplanen bliver besluttet, hvad der skal ske. Lokalplanens styrke ligger i, at man kan laese hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt. Grundejeren og andre kender raderummet for deres dispositioner, og naboer ved hvad de kan forvente." Vi haefter os saarligt ved at grundejere og andre kender raderummet for deres dispositioner og naboer ved hvad de kan forvente. Vi har med afsaet i gaeldende lokalplan, og udfra praemissen at Duevej 43 skal bygge 7 meter fra vejmidte, ligesom alle andre pa Duevej, gennemf0rt en st0rre renovering af vores hus i Vi har blandt andet bygget en frontispice, som giver udsigt over det fredede omrade og havet. En aendring af placering af byggeri pa Duevej 43, hvor byggeriet placeres laengere mod syd, vil i h0j grad mindske abenheden mod havet og det fredede gr0nne areal for os. Dette vil selvf0lgelig reducere vaerdien af vores hus betragteligt. Vi gennemlaeste lokalplanen n0je inden vi gennemf0rte vores ombygning til 2,5 mio. kr., og var i vores planlaegning netop bevidste om, at der ikke kunne bygges i det fredede omrade, ligesom der i lokalplanen var afstukket meget klare retningslinjer for hvor langt mod syd et hus pa nabogrunden (Duevej 43) kunne

16 ligge nemlig 7 meter fra vejmidte. Vi mener ikke, at vi har haft nogen som heist forudsaetninger, for at indkalkulere risikoen for at byggelinjen kunne sendres pa Duevej 43, ved at nedklassificere fra vej til sti. Denne mulighed bliver ingen steder beskrevet i lokalplanen. Samme lokalplan samt det faktum at vejstykket udfor nr. 43 er kiassificeret som en vej, har den nye ejer af Duevej 43, kendt til da han k0bte huset i foraret Et af argumenterne for nedklassificeringen if0lge Lars Wurtz er, at det er en svasrt bebyggelig grund. Vi finder det urimeligt at man vaelger at tilgodese den nye ejer, sa han far en bolig pa over 200 m2. Vi mener ikke at en grund er svaert bebyggelig fordi der ikke kan opf0res et hus pa over 200 m2, ej heller at det er et krav til en familiebolig at den skal vaere over 200 m2 for at den er egnet. Vi finder det dybt urimeligt at det skal medf0re store gener for os bade i form af vaesentligt 0get indsyn fra nabo fra vinduer og tagterasse, da facade bliver vaesentligt st0rre og der dermed er mulighed for at placere flere vinduer med direkte indsyn til hele vores grund og stue, samt en tagterasse. Samtidig fordi den meget st0rre facade spaerrer for den abenhed mod havet som vi tilsigtede med vores byggeri. Det virker fuldstaendigt absurd at kommunen 0nsker at nedklassificere vejen, hvis det betyder at vores faelles spilleregler, som er lokalplanen, derved kan omgas. Det er svaert at se det fornuftige i at Duevej 43's projekt skal realiseres sa han far et st0rre hus etc. pa bekostning af vores projekt, nar vi netop har taget afsaet i gaeldende lokalplan og klassificering af vejen. For sa kender grundejere og andre jo netop ikke raderummet for deres dispositioner og naboer ved jo netop ikke, hvad de kan forvente (reference til citat fra Naturstyrelsens hjemmeside laengere oppe i brevet). Vi kunne have valgt andre l0sninger f.eks. bygge frontispicen 2 meter laengere ud eller bruge de 2,5 millioner kr. vores projekt har kostet, pa at bygge et nyt hus laengere fremme pa grunden, men vi valgte ikke nogen af disse l0sninger, fordi vi var sikre pa at vi kendte raderummet og vidste hvad vi kunne forvente pa nabogrund og i fredet omradet. Det er derfor min klare forventning at kommunen ikke gennemf0rer en nedklassificering, som medf0rer aendret byggelinje pa de sidste 55 meter af Duevej. I brevet fra kommunen star der: "Vejen 0nskes indsnaevret fra 6 m. til en stibredde pa 4 m. Saledes gives mulighed for aendret disponering af ejendommen Duevej 43, mens naturomradets karakter og abenhed mod stranden fortsat bevares. Vi mener at ovenstaende er usandt, idet abenheden bevares med 2 meter mindre, hvilket ikke er en uvaesentlig aendring. Det vil g0re en kaempe forskel idet man bade har mulighed for at bygge bredere og 1 salen kan blive meget st0rre da de skra byggelinjer aendres med en bredere grund. Det vil da i allerh0jeste grad aendre omradets karakter og abenheden mod stranden, at der gives mulighed for at bygge sadan en kolods af et hus. Abenheden aendres bade for naboer, men ogsa nar man kommer ned gennem det fredede omrade. I Lokalplan 12 starf0lgende: "I omrader 0st for strandbeskyttelseslinien samt de fredede arealer i delomrade II (Solr0d Strandpark) ma der ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse ske nogen form for aendringer."

17 Hvordan kan kommunen have nogen som heist interesse i at der bliver bygget taettere pa det fredede omrade? Vi forventer en tilbagemelding pa ovenstaende. Med venlig hilsen Susanne og Peter Glums0e Duevej 39 Telefon peter(5)glumsoe.com Vedlagt: Bilag 1: angiver det 0gede indsyn til vores hus og have, som en bredere gavl giver Bilag 2: angiver hvordan abenheden mod havet aendres bade fra fredet omrade samt for os

18

Naboorientering. Torslundevej 133 - dispensation fra lokalplan 1.15

Naboorientering. Torslundevej 133 - dispensation fra lokalplan 1.15 Ish0j Kommune Plan-, Bygge- og Milj0center Torslunde Bylaug Sagsbehandler: Tnrhpn ManHnm Malene Louise M0lbak lorbenmandrup Telefon: 43577473 1 orslunde bygade 33 Email: plan-byg-mijo@ishoj.dk 2635 Ish0j

Læs mere

Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C

Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C Til adressater som vist pa vedlagte kort mi H0RSHOLM KOMMUNE Partshoring - Forslag til bebyggelse pd Stolbergsvej 24 b og C Tegnestuen Anders Lohse ApS har fremsendt vedhaeftede skitseprojekt vedr0rende

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere

Kommunikation mellem Byggeri, Teknik og miljø og borger. Angående dispensationer til lokalplan 367. Ansøgt af Gudenåvænget 7a

Kommunikation mellem Byggeri, Teknik og miljø og borger. Angående dispensationer til lokalplan 367. Ansøgt af Gudenåvænget 7a Kommunikation mellem Byggeri, Teknik og miljø og borger Angående dispensationer til lokalplan 367 Ansøgt af Gudenåvænget 7a Brev fra nabohøring til dispensation 1: Bilag 1 med tilbygning over byggelinje:

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 13-006

Dispensation fra lokalplan 13-006 Rasmus Wermuth Jensen Team anlæg rwj@silkeborg.dk 14. juli 2015 Dispensation fra lokalplan 13-006 Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan 13-006 til følgende: 1. Dispensation fra 5.4

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Lars Schrøder Lemming Skolevej 12 8632 Lemming 25. januar 2012 Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Partshøringen vedr. niveauplanerne er afsluttet. Hermed svar på jeres bemærkninger af 18.

Læs mere

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Kcbenhavn Vester Farimagsgade 7. 3. -1606 Kebenhavn V - 3364 6500-1606@nybolig.dk Hillerod Frederiksvairksgade '55, 1. 3400 Hiil&rgd 3364 6500 ~ 3401 (Srtytaolig.dk

Læs mere

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger

Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Kalkvaerksvej 10 8000 Aarhus C Risskov d. 06-10-2015 Horingssvar vedr. Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Hermed fremsendes indsigelse

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Pkt.nr. 9 Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10 Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart November 1992 Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsomrhie Middelfart. ost for

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6. Egedal Kommune Bygge og Plancentret 11. juni 2011 Vedr.: Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.2011

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk Juridisk Afdeling Asmildklostervej 11 8800 Viborg Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Byggeri - att. Vibeke B. Pedersen Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen.

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Generelt: Til punkt 1. Ejendommen: Til punkt 2. Forsyning: Kan vi overtage navnet Krøyers Plads således bebyggelsen får dette navn. Det

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. august 2013 J.nr.: NMK-33-01800 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen

Læs mere

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C Edgar Duque Emne: Sagnr 14/7714 Guldagergårdsvej 53B Dato: 4. april 2014 17:07:46 Dear sirs, In regard to the dispensation request for the project at Guldagergårdsvej 53B (Sagsid 14/7714), we hereby oppose

Læs mere

_L Aftalens baggrund S. 3. 2^ Aftalens genstand S. 3. 3. Udgiftsfordelingen S. 4. 4. Tidsplan S. 5. 5^ Foreningen S. 6. 6.. Aftalens godkendelse S.

_L Aftalens baggrund S. 3. 2^ Aftalens genstand S. 3. 3. Udgiftsfordelingen S. 4. 4. Tidsplan S. 5. 5^ Foreningen S. 6. 6.. Aftalens godkendelse S. AFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE; _L Aftalens baggrund S. 3 2^ Aftalens genstand S. 3 3. Udgiftsfordelingen S. 4 4. Tidsplan S. 5 5^ Foreningen S. 6 6.. Aftalens godkendelse S. 6 7. Betingelser S. 7 8. Omkostninger.....S.

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015

Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015 Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Michael Fjord Esbjerg den 27. april 2015 Partshøring Sags id 14/23 678 Vedr. inddragelse af eksisterende baggårdsbygning til beboelse på matr. Nr. 765, Esbjerg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Hvad er en lokalplan Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentligg~res, inden et større bygge- og anlaegsarbejde sættes igang, og inden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. december 2014 J.nr.: NMK-33-02552 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes dispensation fra lokalplan til opførelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget 1 Lokalplan nr. 143 Parkvaenget EN KORTFATTET BESKRIVELSE Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Hornb%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 10 15-rammerne for Randers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

AFSENDER SAMMENFATTET INDHOLD I HØRINGSSVAR ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER

AFSENDER SAMMENFATTET INDHOLD I HØRINGSSVAR ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER Oversigt: Høringssvar modtaget i perioden fra 04.02.09 til 01.04.09 Forslag til lokalplan 127, Boligområde ved Ørbæksvej og Tillæg 10 til Helhedsplan 2005-2016 Antal høringssvar i alt: (6). Heraf (2) underskriftindsamlinger.

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16. Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib. Juni 1997

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16. Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib. Juni 1997 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16 Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib Juni 1997 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 32.16 Boligomr&de ved Ny Billeshavevej i Strib INDHOLD Lokalplanens baggrund

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere