Byrådet. Protokol fra mødet. nr. 33. Perioden Mødedato: 19. maj Mødetidspunkt: Kl Sluttidspunkt: Kl Sidenr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol fra mødet. nr. 33. Perioden 2007-2009. Mødedato: 19. maj 2008. Mødetidspunkt: Kl. 19.00. Sluttidspunkt: Kl. 19.30. Sidenr."

Transkript

1 Sidenr. 470 Protokol fra mødet nr. 33 Perioden Mødedo: 19. maj 2008 Mødetidspunkt: Kl Sluttidspunkt: Kl Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hanne Hedegaard Dam

2 Indholdsfortegnelse til protokol fra Sidenr. 471 Sagnr. Side Åbne punkter Skoleprojekt i "Nicolai for Børn" Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen University College Syd Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med markering af 100-året for kvindernes stemmeret ved kommunalvalg Tilsynets svar vedr. klage over Kolding Kommunes optagelse af lån Maria Mikkelsens Børnehave, anmodning om tillægslån Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for Ødis Vandværk og Vamdrup Vandværk Ansøgning om tilskud til The Cosmo - Internional School of Southern Denmark Bevillingskontrol primo Beretning om BDO Kommunernes Revision tiltrædelse pr. 1. januar Revisionsberetning nr. 2/ Åbningsbalancen Samarbejdsaftale mellem Hejlsminde Brolaug og Kolding Kommune Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 60 - Lykkegårdsvej - et etageboligområde Fremlæggelse af forslag til lokalplan Lykkegårdsvej - et etageboligområde Fremlæggelse af forslag til lokalplan Nord for Ny Esbjergvej - et erhvervsområde Behandling af ideer og forslag til planlægningen for Hviidsminde Result af lærerlønsundersøgelse 512 Lukkede punkter Køb af areal - LUKKET SAG Ophør af lejeaftale - LUKKET SAG Salg af vejareal - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG Salg af areal - LUKKET SAG 523 Oversigt over bilag i

3 Sidenr. 472 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: RESOLUTION: Dagsordenen godkendtes uden afstemning, idet det samtidig besluttedes lade sag nr overgå til behandling i Kulturudvalget. Åbne punkter Skoleprojekt i "Nicolai for Børn" J.nr.: P20 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Uddannelsesudvalgsformand Henrik Larsen og Børneudvalgsformand Christian Kloppenborg-Skrumsager anmoder ved af 9. april 2008 om, der afholdes fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Børneudvalget vedrørende drøftelse af et af den prive konsulent Helle Fisker udviklet læringskoncept til afvikling i børnekulturhuset Nicolai for Børn. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, Helle fisker på mødet vil orientere om sine tanker i forhold til etablere et læringskoncept for skoler og de ældste daginstitutionsbørn i børnekulturhuset Nicolai for Børn, ligesom det er aftalt, Helle Fisker på mødet vil orientere om den nødvendige økonomi til hendes honorering i forbindelse me en eventuel etablering heraf. Oplysninger om Helle Fisker og hendes virksomhed kan findes på Det er en forudsætning, børnekulturhuset Nicolai for Børn stiller sine faciliteter til rådighed. Det skal afklares, om det i givet fald vil være uden beregning, eller om der skal betales normal takst for skoleklassers og børnehavers besøg i Nicolai for Børn. Det er selvfølgelig også en forudsætning, skolerne og institutionerne er interesserede i gøre brug af tilbuddet, ligesom der skal tages stilling til, om transportudgiften skal afholdes inden for det til skolerne/institutionerne tildelte budget, eller om der skal gives hel eller delvis dækning af transportudgifter i forbindelse med besøg i Nicolai for Børn i relion til dette konkrete projekt. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, Helle Fiskers orientering tages til efterretning, og

4 Sidenr. 473 fællesmødet drøfter den eventuelle videre fremrykkervej. RESOLUTION I FÆLLESMØDE MELLEM UDDANNELSESUDVALGET OG BØRNEUDVALGET, den 24. april 2008 (Sag nr ): Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens indstilling ad 1. "" tiltrådtes. Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges til et fællesmøde den 13. maj 2008 udarbejde et konkret forslag til et pilotprojekt inden for en økonomiramme på kr. fordelt på årene 2008 og 2009 indeholdende en beskrivelse af aktiviteterne i Nicolai og på skolerne og institutionerne, og herudover udarbejde et udvidelsesforslag til budget 2009, der endvidere beskriver mulighederne for en spredning til skolerne/institutionerne på sigt. Henrik Larsen FORNYEDE FORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren har - med baggrund i de politiske tilkendegivelser fra fællesmødet mellem Uddannelsesudvalget og Børneudvalget den 24. april udarbejdet følgende udkast til projektorganisering, der tager udgangspunkt i det af Helle Fisker på fællesmødet udleverede koncept "Børnekulturhuset - rammen om "Fremtidens læringsrum"". Der er taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Projektet afvikles inden for en ramme af sammenlagt kr. alt inkl., fordelt med kr. i 2008 og kr. i "Nicolai for Børn" stilles gris til rådighed - f.eks. hver hverdagsmandag eller en anden fast ugedag - til henholdsvis de indledende kurser og besøg af børn/elever. Jævnfør tidsplanen besøger hold af de ældste børn fra børnehaver og hold fra skoler/sfo "Nicolai for Børn" eller får besøg i skolen/børnehaven i perioden december april Det giver 22 aktivitetsdage for børn/elever, dvs. 44 mulige hold. Enkelte af holdene kan gennemføre aktiviteterne på egen skole/børnehave.

5 Sidenr. 474 Interesserede skoler/børnehaver skal tilmelde sig i god tid inden sommerferien, og holdene skal være udvalgt inden sommerferien. Holdene vælges, således der er 22 hold fra børnehaveområdet - 11 hold fra klasse og 11 hold fra SFO-området. Der skal tilstræbes en geografisk fordeling mellem Kolding by og oplandet. Skoler, SFO og børnehaver inden for byområdet, der betjenes af bybusser, tildeles cirka 28 hold og må selv sørge for transport, hvis de ikke foretrækker få besøg på skolen/sfo'en af konsulenten og hjælperen. Oplandet, uden for bybusområdet, tildeles 16 hold, der får betalt bustransport for det antals vedkommende, der kan rummes inden for en ramme på kr. afs til transportudgifter. Det antal hold, der ikke kan rummes inden for rammen til transportudgifter, får i stedet besøg af konsulenten på egen skole eller børnehave. Der tages udgangspunkt i betaling til Helle Fisker og en hjælper, dvs kr. pr. måned i 9 måneder fra august 2008 til og med april Den forudgående kursusvirksomhed for lærere og pædagoger forudsættes afholdt inden for den til skolen/sfo'en/børnehaven tildelte tjenestetid. Økonomi: Udgifter til konsulent og hjælper: kr. x 9 = kr. Merialeudgifter jf. Helle Fiskers koncept: kr. Rammebeløb for afregning til transport: kr. I alt kr. Finansiering august 2008: Folkeskolen afholder i 2008 via reduktion på fælleskonti: SFO-området afholder i 2008 via reduktion på fælleskonti: Børneområdet afholder i 2008 via reduktion på fælleskonti: I alt kr kr kr kr. Konsekvenser af reduktionerne: Der vil blive mindre mulighed for central hjælp til indkøb af inventar, merialer, arrangementer m.v. til de decentrale enheder. Finansiering fra 2009 og fremover: Det foreslås, finansieringen medtages som et ønske til budgetudvidelse uden for rammen til henholdsvis Uddannelsesudvalget og Børneudvalget i forbindelse med budget 2009 med følgende fordeling: Uddannelsesudvalget: Børneudvalget: kr kr. FORNYET FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

6 Sidenr. 475 grundlaget for projektet godkendes som værende det koncept, Helle Fisker afleverede og gennemgik på fællesmødet den 24. april 2008 (bilag til sagen), koncept og finansiering godkendes jf. beskrivelsen under "fornyede forvaltningsbemærkninger", finansiering af konceptet fra 2009 og fremover medtages som budgetudvidelsesforslag i forbindelse med behandling af budget 2009 og som angivet under "fornyede forvaltningsbemærkninger", der til implementering og evaluering af projektet dannes en styregruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, "Nicolai for Børn" og Helle Fisker, det delegeres til børne- og uddannelsesdirektøren - inden for den af udvalgene principielt godkende pædagogiske, økonomiske og logistiske ramme - beslutte nødvendige justeringer og tilpasninger, der i forløbet måtte vise sig nødvendige, der - for sikre spredning af erfaringerne - afrapporteres en gang årligt til ledermøderne for henholdsvis skoleledere, daginstitutionsledere og SFO-ledere, og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget modtager evalueringsrapport en gang årligt til behandling på et udvalgsmøde i juni måned. BILAG: Projektbeskrivelse, "Børnekulturhuset - rammen om "Fremtidens læringsrum"' ( ) RESOLUTION I FÆLLESMØDE MELLEM UDDANNELSESUDVALGET OG BØRNEUDVALGET, den 13. maj 2008 (Sag nr ): Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges af 1) et flertal i fællesmødet (fællesmødet med undtagelse af Hanne Dam, Annie Terp Thomsen, Bent Ginnerskov Jensen og Marwan Zobi): Børne- og uddannelsesdirektørens indstilling tiltrådtes med den tilføjelse, der bliver afholdt fællesmøde om sagen i januar-februar ) Et mindretal i fællesmødet (Hanne Dam, Annie Terp Thomsen, Bent Ginnerskov Jensen og Marwan Zobi) stemte imod med den begrundelse, der ikke er økonomi, og man hellere vil anvende pengene til børnepasning.

7 Sidenr. 476 Hanne Dam, Annie Terp Thomsen, Bent Ginnerskov Jensen og Marwan Zobi forlangte efterfølgende udførelsen af fællesmødets resolution i sagen standset og sagen indbragt til afgørelse i. Hanne Visbech Holgaard RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Sagen oversendes til behandling i Kulturudvalget. Hanne Hedegaard Dam Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen University College Syd J.nr.: A23 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Rektor Søren Vang Rasmussen, University College Syd anmoder ved brev af 3. april 2008 om, Kolding Kommune udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget for Pædagogisk Erhvervsuddannelse (PGU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i henhold til 16 VI i vedtægterne for Professionshøjskole Syd University College (UC Syd). FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, Uddannelsesudvalget jf. UC-Syds vedtægter har til opgave rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt de regionale uddannelsesdækninger. UC-Syds vedtægter er indlagt i sagen som bilag. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, takker ja tak til den tilbudte plads, idet udpeger en repræsentant til PGU og AMU.

8 Sidenr. 477 BILAG: Udpegning af medlem til uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen Syd University College. ( ) RESOLUTION I UDDANNELSESUDVALGET, den 08. april 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse med den tilføjelse, udvalget indstiller, Christian Kloppenborg- Skrumsager udpeges. Ingen RESOLUTION I UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Tiltrådt uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam

9 Sidenr Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med markering af 100-året for kvindernes stemmeret ved kommunalvalg J.nr.: A23 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Formand for Det Radikale Venstre Henrik Larsen foreslår ved af 10. januar 2008, Direktionen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til konkrete elementer til markering af 100-året for kvindernes stemmeret ved kommunalvalg, f.eks debter, udgivelser, møder m.v. Henrik Larsen oplyser, den nye lov om kommunalvalg, der gav kvinder kommunal valgret, blev vedtaget den 20. april 1908, og kvinderne deltog for første gang i kommunalvalgene den 12. marts Henrik Larsen oplyser endvidere, det er Det Radikale Venstres opftelse, 100-året for kvinders stemmeret er en mærkedag i udviklingen af demokriet i Danmark/Kolding og et trin på vejen mod almindelig stemmeret i landet. Kolding Kommune bør derfor markere 100-året. En lokal markering vil sikre, 100-året synliggøres for offentligheden, og kan styrke debten og oplysning om demokri, politik, ligestilling og magt blandt borgerne i Kolding Kommune. En deb der også vil kunne virke som et godt afsæt til kommunalvalget i november RESOLUTION I UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN, den 04. februar 2008 (Sag nr ): Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen toges tilbage med henblik på anmode Direktionen om komme med forslag til markering af 100 året for kvindernes stemmeret ved kommunalvalg. Mike Legarth RESOLUTION I DIREKTIONEN, den 25. februar 2008 (Sag nr ): Der var enighed om, kultur- og fritidsdirektøren til mødet i Direktionen 10. marts 2008 fremlægger udkast til forslag til markering af 100 året for kvindernes stemmeret ved kommunalvalg 12. marts I udkastet indgår sammensætning af udvalg og rammer for program og indhold for markeringen.

10 Sidenr. 479 Erik Demant FORNYEDE FORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kultur- og fritidsdirektøren oplyser, stadsarkivaren har udformet et projekt sammen med historiestudiet ved Syddansk Universitet, Kolding, der har fået tilladelse fra univeritetets ledelse til deltagelse i projektet. Projektet består i, der udgives en bog med biografier over alle kvindelige politikere i de lokale kommunalbestyrelser, og følgende elementer indgår i projektet: 1) Et undervisningsforløb i efteråret 2008 hovedsageligt med 3. semesterstuderende på bachelorstudiet i historie suppleret med kandidstuderende, hvor de studerende får til opgave portrættere kvinderne i kommunalbestyrelserne fra 1909 til 2009, både ved anvendelse af kildemeriale på Stadsarkivet og ved interviews med nulevende kvindelige lokalpolitikere. 2) En bog på ca. 225 sider med personbeskrivelser af de kvindelige kommunalpolitikere fra nuværende Kolding Kommune og alle de tidligere kommuner, der i dag indgår i Kommunen. Lektor Mogens R. Nissen, Institut for Historie, SDU Kolding, der bliver lærer på undervisningsforløbet, vil selv skrive de generelle dele af bogen, mens enkeltportrætterne overlades til de studerende enten enkeltvis eller som gruppearbejde. Der bør ske en faglig redaktion af bogen ved en yngre kandid i historie. Som et supplement til bogen foreslås en plancheudstilling på 6-8 plancher og interviews med de kvindelige politikere på Stadsarkivets storskærm. Publikion og udstilling vil være klar til 12. marts Stadsarkivaren ansøger samtidig om kr. til projektets realisering. Trykning af bog på 225 sider i 500 eksemplarer koster kr. Ung kandids redaktion af bogen (en månedsløn) kr. Plancheudstilling med 8 plancher koster kr. I alt kr kr. Arbejsløn hos lektorer på SDU, Kolding og fastanste medarbejdere på Kolding Stadsarkiv samt fotos i Kolding Stadsarkiv leveres vederlagsfrit. Kolding Stadsarkiv har allerede i dag en oversigt over kvindelige politikere i Kolding Byråd siden 1909 på Stadsarkivets hjemmeside:

11 Sidenr. 480 FORVALTNINGSINDSTILLING: Kultur- og fritidsdirektøren anbefaler, der ansøges om en bevilling til udgivelse af bogen om kvindelige politikere i Kolding, og der herudover nedsættes en arbejdsgruppe bestående af kvindelige repræsentanter fra hver af s partier til iværksætte forskellige andre initiiver i anledning af 100-året for kvindernes valgret. Kolding Stadsarkiv vil fungere som sekretær. Andre initiiver kunne være konferencer og debter om ligestilling, opkaldelse af veje efter kvindelige politikere m.m. RESOLUTION I DIREKTIONEN, den 10. marts 2008 (Sag nr ): Kultur- og fritidsdirektørens forslag tiltrådtes med den anbefaling, Økonomiudvalget godkender, finansiering sker ved anvendelse af afste midler til s repræsentioner og gaveartikler. Ingen RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 17. marts 2008 (Sag nr ): Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen toges tilbage med henblik på genoptagelse den 7. april Christian Haugk, Henrik Larsen, Lis Ravn Ebbesen RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 07. april 2008 (Sag nr ): Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen blev uds til behandling på næste økonomiudvalgsmøde, idet kulturog fritidsdirektøren anmodes om nærmere undersøge finansieringsmulighederne, herunder om der nionalt er afs puljer til området. Lis Ravn Ebbesen

12 Sidenr. 481 RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 21. april 2008 (Sag nr ): Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen blev uds til behandling på næste økonomiudvalgsmøde. Henrik Larsen, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Stadsarkivaren opfordres til finde midler inden for eget budget. De politiske partier/grupper anbefales arbejde videre med evt. andre initiiver. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam Tilsynets svar vedr. klage over Kolding Kommunes optagelse af lån. J.nr.: K03 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Tilsynet, Stsforvaltningen Syddanmark har ved brev af 28. april 2008 fremsendt deres svar på Thorvald Simonsens henvendelser vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Stsforvaltningen anfører som konklusion bl.a. følgende:

13 Sidenr. 482 Det er stsforvaltningens opftelse, Kolding Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med ministeriets deponeringsfritagelse af 22. august 2003 i forbindelse med optagelse af lån på 30 mio. kr. i Som sagen foreligger oplyst, må det imidlertid konsteres, Kolding Kommune har anset deponeringsfritagelsen af 22. august 2003 som en dispension til optagelse af lån uden for lånerammen, og derfor foretager stsforvaltningen ikke yderligere i sagen. Stsforvaltningen opfordrer herefter Kolding Kommune til rette henvendelse til Velfærdsministeriet med henblik på få afklaret, om der er behov for en berigtigelse af forholdet. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, sagen forelægges Velfærdsministeriet, der anmodes om kommentere Tilsynets afgørelse. BILAG: Udtalelse fra Tilsynet ( ) RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Tiltrådt uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam

14 Sidenr Maria Mikkelsens Børnehave, anmodning om tillægslån J.nr.: P20 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Formanden for Maria Mikkelsens Børnehave ansøger om tillægslån til færdiggørelse af bygning mv. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, Sammenlægningsudvalget på mødet den 21. august 2006 (sag nr ) godkendte den selvejende institution Maria Mikkelsens optagelse af et lån på kr. under forudsætning af, byggeriet finansieredes i henhold til lånetilbudet med et fastforrentet 10-årigt serie-/annuitetslån i danske kroner. Sammenlægningsudvalgets godkendelse skal ses på baggrund af byggeomkostninger opgjort ekskl. moms, mens Maria Mikkelsens Børnehave vil skulle afholde ombygningsudgifterne inkl. moms, hvilket har fordyret projektet med ca kr. Hertil kommer en merudgift på kr. til generelle prisstigninger og uforudsete udgifter samt et beløb på kr. til udskiftning af vinduer og en renovering af legepladsen. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, Maria Mikkelsens optagelse af lån sidestilles med kommunal låneoptagelse, hvilket indebærer en deponeringspligt for Kolding Kommune svarende til det af Maria Mikkelsen optagne lån. Kolding Kommune har fået meddelt en deponeringsfritagelse på kr. i 2005, der efterfølgende er søgt og bevilget overført til 2007 af Velfærdsministeriet. I opgørelse af Kommunens samlede lånemulighed for 2007 er ovennævnte lån medtaget med i alt kr. med bemærkning om, beløbet reguleres på baggrund af Maria Mikkelsens endelige låneoptagelse. En imødekommelse af Maria Mikkelsens anmodning om yderligere låneoptagelse medfører således ingen bevillingsmæssige ændringer i FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, det indstilles til, anmodningen fra formanden for Maria Mikkelsens børnehave imødekommes.

15 Sidenr. 484 RESOLUTION I BØRNEUDVALGET, den 24. april 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Ingen RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børneudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Tiltrådt uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for Ødis Vandværk og Vamdrup Vandværk. J.nr.: Ø47 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Ødis Vandværk og Vamdrup Vandværk ansøger om fritagelse for grundskyld for henholdsvis ejendommene Stionsvej 37, Ødis og Ballegårdsvej 15A, Vamdrup.

16 Sidenr. 485 FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Teknisk direktør oplyser, 8 i ejendomsskteloven giver mulighed for helt eller delvist give fritagelse for grundskyld af gas, vand- og fjernvarmeværker, jf. litra d. Såfremt kun en del af de omhandlende ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Teknisk direktør har modtaget ansøgninger fra henholdsvis Ødis Vandværk og Vamdrup Vandværk, og de kan derfor fritages efter 8, stk. 1, litra d. Grundskylden udgør for 2008: Ødis Vandværk, kr ,50 Vamdrup Vandværk, kr. 812,50 FORVALTNINGSINDSTILLING: Teknisk direktør foreslår, Ødis Vandværk og Vamdrup Vandværk fritages for grundskyld efter ejendomssktelovens 8, stk. 1, litra d. RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknisk direktørs forslag indstilles til s tiltrædelse. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Tiltrådt uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam

17 Sidenr Ansøgning om tilskud til The Cosmo - Internional School of Southern Denmark J.nr.: Ø40 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Business Kolding v/kommunikionschef Tue Knudsen fremsender ved mail af 26. marts 2008 til Uddannelsesudvalgets formand opfordring til, Kolding Kommune økonomisk støtter den internionale skole, The Cosmo - Internional School of Southern Denmark, der er under etablering af Kolding Realskole i samarbejde med Business Kolding med henblik på start 1. september FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, der ikke af henvendelsen fremgår beløbsstørrelser i forhold til den ønskede økonomiske støtte, og henvendelsen i sin helhed lyder som følger: "Business Kolding og Kolding Realskole er gået sammen om etableringen af en helt ny skole for børn i alderen 3 til 16 år, hvor undervisningen foregår på engelsk, og hvor der undervises i dansk som fremmedsprog. The Cosmo - Internional School of Southern Denmark får plads til maksimalt 150 elever og vil efter skemaet ringe ind til første time den 1. september Idéen om en internional skole i Kolding er affødt af tilkendegivelser fra en lang række af områdets større virksomheder, som i stigende grad har udlændinge ans i kortere eller længere tid. Indiske læger, tyske ingeniører, amerikanske IT-folk, ledere og mellemledere for blot nævne nogle eksempler. Disse anste har i stigende grad et ønske om bo i Kolding-området sammen med deres familier - selv i de tilfælde, hvor opholdet i Danmark er begrænset til eksempelvis et halvt eller et helt års varighed. Dermed opstår et klart behov for undervisning af familiernes børn. Business Kolding har i samarbejde med Kolding Kommune forsøgt oprette en internional linje med undervisning på engelsk på en af byens folkeskoler. Hos alle lokale samarbejdspartnere var viljen til stede, men Undervisningsministeriet ville ikke give tilladelse til undervisning på engelsk i en dansk folkeskole. I stedet meldte Kolding Realskole sig som interesseret. Realskolens motivion for gå aktivt ind i projektet er dels et ønske om medvirke til løfte Kolding og resten af Syddanmark i den internionale konkurrence, dels et ønske om positionere sig som en traktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle lærerkræfter. The Cosmo bliver en del af et verdensomspændende netværk af internionale skoler, Internional Baccalauree IB). Der eksisterer ca IBskoler i 83 forskellige lande over hele verden. Det betyder, elever på The Cosmo dels kan fortsætte det undervisningsforløb, som de er begyndt på et helt andet sted i verden, dels kan rejse videre herfra og gøre det samme. Kolding har i forvejen et internionalt IB-gymnasium, og således hænger

18 Sidenr. 487 The Cosmo sammen med de videre uddannelsesmuligheder i området. The Cosmo er også tilgængelig for børn af danske forældre, som ønsker ruste deres børn til en stadig mere globaliseret verden ved give dem en internional grunduddannelse. Der etableres desuden en skolefritidsordning (SFO) i sammenhæng med skolen. Den selvejende institution Kolding Realskole har udarbejdet et budget for etablering og drift af The Cosmo i foreløbig tre år, idet lejekontrakten for de lokaler, som skal huse skolen, løber i tre år ad gangen. Ifølge budgettet forventes den løbende drift af skolen kunne hvile i sig selv ved et elevgrundlag på 100 elever i skolen samt 30 elever i SFO'en. I henhold til budgettet udgør den samlede leje af lokaler kr p.a. Lokalerne forventes ombygget for kr , hvilket betales af udlejer og er indregnet i huslejen. Desuden etableres en skolegård for kr , og der forventes indkøbt inventar for kr Hertil kommer udgifter til indkøb af undervisningsmerialer, aflønning af personale m.v. I alt beløber udgifterne sig til kr p.a. Indtægterne i form af skolepenge og ststilskud ved det førnævnte elevgrundlag på 100 forventes være kr svarende til et overskud på kr Et alternivt budget er udarbejdet for et elevgrundlag på 80. Her forventes udgifterne være kr og indtægterne svarende til et underskud på kr Der arbejdes hårdt fra både Kolding Realskole og Business Koldings side på sikre det nødvendige elevgrundlag for skolens oprettelse. Et arbejde, som efter vores opftelse er i Kolding Kommunes klare interesse. Derfor, og med henvisning til eksempelvis Esbjerg Kommunes støtte til et tilsvarende internionalt skoleprojekt, ønsker vi hermed opfordre Kolding Kommune til økonomisk støtte etableringen af The Cosmo. Vi imødeser en dialog om mulighederne herfor. Læs mere om The Cosmo - Internional School of Southern Denmark på Børne- og uddannelsesdirektøren har følgende generelle bemærkninger og oplysninger til henvendelsen: Etablering af en internional skole i Kolding er helt i tråd med de initiiver, der tidligere er blevet taget af Kolding Byråd, Uddannelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Bakkeskolen og som faldt på, det ikke var muligt opnå dispension fra Undervisningsministeriet til et sådant projekt inden for folkeskolelovens rammer. Det af Kolding Realskole planlagte projekt etableres inden for rammerne af Lov om friskoler og prive grundskoler m.v. Jf. denne lovs 2, stk. 3, er undervisningssproget i en fri grundskole dansk. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, undervisningssproget er et andet end dansk. Bopælskommunen betaler et årligt bidrag til sten pr. elev optaget i friskoler og prive grundskoler, ligesom bopælskommunen betaler bi-

19 Sidenr. 488 drag til sten pr. elev indskrevet i friskolers og prive grundskolers SFO'er fra skolernes bh.klasse og klasse. Kolding Kommunes bidrag til sten for elever optaget i friskoler og prive grundskoler udgør i budgetåret ,529 mio. kr., mens bidraget for elever indskrevet i friskolers og prive grundskolers SFO'er udgør 4,361 mio. kr. Sten yder så til gengæld tilskud til friskoler og prive grundskolers driftsudgifter ud fra antal årselever samt tilskud til disse skolers SFO'er, ligeledes ud fra antal årselever indskrevet i SFO'erne. Der er ikke på budget 2008 eller overslagsårene optaget beløb, der i givet fald ville kunne anvendes til et kommunalt tilskud til The Cosmo. En imødekommelse ville i givet fald skulle følges af en kompenserende besparelse på Uddannelsesudvalgets budget. Af kapitel 4, 10-21, i Lov om friskoler og prive grundskoler m.v., (Friskoleloven), fremgår, sten yder tilskud i form af: Tilskud til generelle driftsudgifter, tilskud til kostafdelinger, tilskud til skolefritidsordninger, tilskud til sprogstimulering, og tilskud til nedbringelse af forældrefinansierede udgifter. Kommunale tilskud er reguleret i lovens 23, som har følgende ordlyd: 23. Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser afslutningsvis, såfremt der kan/skal ydes tilskud til The Cosmo, skal det ske til et formål hjemlet i 23. Der vurderes ikke være hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til yde tilskud til en priv skole til yderligere formål. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, sagen drøftes med henblik på, der træffes afgørelse i forhold til det videre forløb, og Business Kolding og Kolding Realskole orienteres om resultet af disse drøftelser. RESOLUTION I UDDANNELSESUDVALGET, den 08. april 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING vedtoges uden afstemning: Sagen oversendes til Økonomiudvalgets drøftelse med den bemærkning, Uddannelsesudvalget ikke fra sit budget har mulighed for give tilskud.

20 Sidenr. 489 Ingen GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren har ingen yderligere bemærkninger til den fremsendte ansøgning. RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 21. april 2008 (Sag nr ): Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen toges tilbage med henblik på behandling på næste økonomiudvalgsmøde. Henrik Larsen, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomiudvalget indstiller til s tiltrædelse, der ikke ydes økonomisk støtte til etableringen af The Cosmo. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Et af Mike Legarth stillet ændringsforslag om støtte The Cosmo med kr. forkastedes med 25 stemmer mod 5. For forslaget stemte Mike Legarth, Christen Kragh, Bent Bechmann, Tine R. Nørgaard og Bjarne Juel Møller. Hanne Hedegaard Dam

21 Sidenr Bevillingskontrol primo 2008 J.nr.: S02 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren fremsender en bevillingskontrol primo Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Noternes bemærkninger til bevillingskontrollen forefindes i en særlig udsendt redegørelse benævnt "Redegørelse for bevillingskontrollen primo, deret den 28. april Ved behandling af Socialudvalgets bevillingskontrol i Socialudvalget den 9. april 2008 var Hanne Visbech Holgaard fraværende. Ved behandling af Beskæftigelsesudvalgets bevillingskontrol i Beskæftigelsesudvalget den 16. april 2008 var Bjarne Juel Møller og Jørn Pedersen fraværende. I forhold til Beskæftigelsesudvalgets resolution medfører bevillingskontrollen en udvidelse af Beskæftigelsesudvalgets lønsum i 2008 på kr. i stedet for de anførte kr., en ændring på kr. Ved behandling af Uddannelsesudvalgets bevillingskontrol i Uddannelsesudvalget den 8. april 2008 var ingen fraværende. I forhold til Uddannelsesudvalgets resolution medfører bevillingskontrollen en udvidelse af Uddannelsesudvalgets lønsum og PE er i 2008 på kr. (9,528 PE) i stedet for de anførte kr. (8,028 PE), en ændring på kr. (1,500 PE). Ved behandling af Fritids- og Idrætsudvalgets bevillingskontrol i Fritids- og Idrætsudvalget den 27. marts 2008 var Bent Ginnerskov Jensen, Søren Rasmussen og Erik Lund fraværende. Ved behandling af Teknik- og Boligudvalgets bevillingskontrol i Teknik- og Boligudvalget den 15. april 2008 var Bjarne Juel Møller fraværende. Ved behandling af Kulturudvalgets bevillingskontrol i Kulturudvalget den 17. april 2008 var Mette Balsby fraværende. Ved behandling af Plan- og Miljøudvalgets bevillingskontrol i Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008 var der ingen fraværende. Ved behandling af Beredskabskommissionens bevillingskontrol i Beredskabskommissionen den 1. april 2008 var Bjarne Juel Møller fraværende. Ved behandling af Børneudvalgets bevillingskontrol i Børneudvalget den 27. marts 2008 var Marlene Borst Lorentzen fraværende.

22 Sidenr. 491 Ved behandling af Seniorudvalgets bevillingskontrol i Seniorudvalget den 23. april 2008 var Lis Ravn Ebbesen fraværende. I forhold til Seniorudvalgets resolution medfører bevillingskontrollen en udvidelse af Seniorudvalgets lønsum i 2008 på kr. i stedet for de anførte kr., en ændring på kr. Ved behandling af Sundhedsudvalgets bevillingskontrol i Sundhedsudvalget den 23. april 2008 var Tine Roos Nørgaard fraværende. Ved behandling af Visionsudvalgets bevillingskontrol i Visionsudvalget den 31. marts 2008 var Bjarne Juel Møller, Christian Haugk og Lis Ravn Ebbesen fraværende. Visionsudvalget meddeler, man ingen bemærkninger har til denne bevillingskontrol. I forhold til udvalgenes resolutioner er der generelt medtaget korrektion af lønbudgettet i forhold til den ompostering, der er sket fra 2008 til 2007 vedrørende løn konteret i januar og februar 2008, men som vedrører FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, der er fremsendt 13 ansøgninger om bevillingsændringer vedrørende driftsbevillinger og 13 ansøgninger om bevillingsændringer vedrørende rådighedsbeløb. Ansøgningernes bevillingsmæssige forudsætninger: Bevillinger for år 2008 Note Beløb (netto) Heraf lønsum (PE er) Heraf overførs. fra 2007 Heraf overførs. mellem bev.- områder Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter): I hele kr Socialpolitik (8,584) Beskæftigelsespolitik (-45,000) Uddannelsespolitik (9,528) Fritids- og Idrætspolitik (1,000) Ejendoms- og Boligpolitik (0,000) Vej- og Parkpolitik (0,000)

23 Sidenr. 492 Forsyningspolitik (0,000) Kulturpolitik (1,436) Beredskabspolitik (0,000) Børnepasningspolitik (0,000) Seniorpolitik (3,160) Sundhedspolitik (-0,752) Administrionspolitik (-0,250) Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler): Socialpolitik (0,000) Beskæftigelsespolitik (-3,160) Ansøgninger om tillægsbevilling til rådighedsbeløb: P.nr. 0310, Bygningsvedligehold, Fritids- og Idrætsudvalget (FRI) P.nr. 0311, Bygningsvedligehold, Teknik- og Boligudvalget (EJD) P.nr. 2075, Nedlæggelse af mindre renseanlæg (FOR) P.nr. 2078, Bassin på Lunderskov renseanlæg (FOR) P.nr. 2079, Diverse renoveringer af spildevandsanlæg i distrikt 2 (FOR) P.nr. 0312, Bygningsvedligehold, Kulturudvalget (KUL) P.nr. 0313, Bygningsvedligehold, Beredskabskommissionen (BER)

24 Sidenr. 493 P.nr. 7737, Planlagt vedligeholdelse af daginstitutioner (BØR) P.nr. 0314, Bygningsvedligehold, Seniorudvalget (SEN) P.nr. 0315, Bygningsvedligehold, Sundhedsudvalget (SUN) P.nr. 0316, Bygningsvedligehold, Økonomiudvalget (ADM) P.nr. 0294, Kmd-reformmodel (ADM) Styrkelse af bykernen som oplevelsescenter (ADM) Mindreudgift/merudgift Mindre lønsum Mindre PE-forbrug (-25,454) ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. - før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt. Økonomi- og personaledirektøren oplyser, denne bevillingskontrol medfører en samlet mindreudgift i 2008 på kr. (Lønsum: kr./pe er: -25,454), som i givet fald kan tilføres likvide aktiver. Heraf er kr. overførsel fra 2007 som følge af de eksisterende overførselsadgange. Der er en samlet mindreudgift vedrørende serviceudgifter på kr. Herudover oplyses, denne bevillingskontrol er udgiftsneutral fra 2009 og frem og vil blive indregnet i bevillingsrammerne for 2009 til Kontoen for likvide aktiver udviser herefter følgende forskydning for 2008: Forøgelse af likvide aktiver, jf. årsbudget 2008 Meddelte tillægsbevillinger pr. 28. april 2008 (forbrug) Bevillinger overført fra 2007 Endnu ikke behandlede ansøgninger Forøgelse af likvide aktiver, jf. nærv. Bevillingskontrol Budgetteret forbrug af likvide aktiver i 2008 herefter kr kr kr. 0 kr kr kr. Den forventede lønsum i 2008 kan opgøres således: Oprindelig budgetteret lønsum i 2008 Meddelte tillægsbevillinger pr. 28. april 2008 Endnu ikke behandlede ansøgninger Mindre lønsum, jf. denne bevillingskontrol Budgetteret lønsum i 2008 herefter kr kr. 0 kr kr kr.

25 Sidenr. 494 Det forventede PE forbrug i 2008 kan opgøres således: Oprindelig budgetteret PE er i 2008 Meddelte tillægsbevillinger pr. 28. april 2008 Endnu ikke behandlede ansøgninger Mindre PE er, jf. denne bevillingskontrol Budgetteret PE er i 2008 herefter 6.666,766 PE -48,976 PE 0,000 PE -25,454 PE 6.592,336 PE Beskæftigelsesudvalget oplyser, udgifterne til sygedagpenge har været kraftigt stigende i hele 2007 og i 1. kvartal Udgifterne til sygedagpenge forsøges nedbragt ved intensivere den tidlige indss med henblik på afkorte og dermed nedbringe antallet af sager. Der vil herved også frigives tid til arbejde med de langvarige og dyrere sager med en varighed på over 52 uger. Dette gøres ved, alle sygedagpengemodtagere tidligt i sygedagpengeforløbet skal indkaldes til fælles informionsmøder, og i forbindelse hermed afholdes såkaldte individuelle speedsamtaler. Samtidig vil der blive stillet krav om, de syge borgere, der kan komme i tilbud, så hurtigt som muligt deltager i et såkaldt straksscreeningsforløb, der sikrer, det hurtigt afklares, om den syge borger kan vende tilbage til arbejde, eller om andre foranstaltninger skal sættes i værk. Endelig har Jobcenteret allerede indgået aftale med et priv firma, der varetager sagsbehandlingen i ca. 150 sager. Tiltagene kan iværksættes indenfor budgetrammen. For overførselsudgifter gælder, en udgiftsændring på landsplan kan resultere i en tilsvarende ændring af bloktilskuddet. Hvis kommunerne har merudgifter øges bloktilskuddet, mens mindreudgifter resulterer i en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. På overførselsområdet kan det sammenftende oplyses, denne bevillingskontrol ikke medtager forventede udgifter på overførselsområdet for ca. 21,5 mio. kr., som væsentligst kan henføres til sygedagpengeområdet. Tillægsbevillingsansøgning afventer bevillingskontrollen medio Endvidere medtages ikke udmøntning af rammebesparelse på 5 mio. kr. på revalideringsområdet. Dette forhold afventer en selvstændig sagsfremstilling på Beskæftigelsesudvalgets møde den 16. april Økonomi- og personaledirektøren bemærker - for så vidt angår ovennævnte ikke ansøgte merudgift på 21,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter (dagpenge) - det af styringsmæssige årsager bør overvejes tillægsbevilge beløbet i nærværende bevillingskontrol med henblik på sikre, det korrigerede budget altid viser det bedst mulige og mest retvisende billede af kommunens samlede balancemæssige situion. Plan- og Miljøudvalget oplyser, den 12. november 2007 (Sag nr ) behandlede fastsættelsen af gebyr for 2008 efter Vandforsyningsloven.

26 Sidenr. 495 Forslag til Finansloven 2008 indeholder et nyt forslag til opkrævning af en afgift, og ikke et gebyr som på nuværende tidspunkt. Ændringen vil betyde færre indtægter til kommunen fremover. Det præcise indtægtsfald kendes endnu ikke, men vil blive medtaget ved førstkommende bevillingskontrol efter Finanslovens vedtagelse. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår, nærværende bevillingskontrols tillægsbevillingsansøgninger indstilles til s tiltrædelse, Økonomiudvalget drøfter, om skønnede merudgifter på kr. vedrørende overførsler (dagpenge) under Beskæftigelsespolitik, nettodrift skal tillægsbevilges i nærværende bevillingskontrol. BILAG: Forside - noter ( ) Redegørelse - noter ( ) RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens forslag anbefales til s tiltrædelse, idet det foreslås, de skønnede merudgifter på kr. vedr. overførsler under Beskæftigelsespolitisk tillægsbevilges i nærværende bevillingskontrol. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam

27 Sidenr Beretning om BDO Kommunernes Revision tiltrædelse pr. 1. januar 2007 J.nr.: K01 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: BDO Kommunernes Revision fremsender beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, Sammenlægningsudvalget på møde den 20. november 2006 (sag nr ) antog BDO Kommunernes Revision som revisor for Kolding Kommune. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren anbefaler, beretningen tages til efterretning. BILAG: Beretning - Tiltrædelsesprotokoll ( ) RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens indstilling anbefales til s tiltrædelse. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Tiltrådt uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam

28 Sidenr Revisionsberetning nr. 2/ Åbningsbalancen 2007 J.nr.: 00.01K01 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: BDO Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 2/2007 vedrørende revision af Åbningsbalancen Delberetning for regnskabsåret FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Økonomi- og personaledirektøren oplyser dog, revisionen har givet anledning til følgende kommentar fra revisionens side: Anlægsaktiver Det er påset, de opførte aktiver er registreret korrekt i åbningsbalancen og i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og der er herunder foretaget kontrol i forhold til aktivernes tilstedeværelse, kommunens ejendomsret, indregning og kommunens sikring af en fuldstændig registrering i henhold til gældende regler og kommunens praksis. I forbindelse med den stikprøvevise kontrol af anlægskartoteket er der ved relivt få stikprøver konsteret fejl og unøjagtigheder eksempelvis: Krogbil der er afskrevet kr. for lidt på aktivet Bus Citroën Jumper kostpris for lav, skal meraktiveres med kr. Igangværende anlægsprojekt vedr. Projekt Sct. Nicolai der mangler blive aktiveret kr. Der mangler aktivering af 20 almene boliger (Brunebjergkollegiet) med kr. Der mangler aktivering af Lagerhal Fabriksvej 20 med kr. Der mangler aktivering af Truck Marielund (Kolding Kommune) med kr. if. efterreguleringsaftalen med Vejle Amt. Ovenstående og øvrige konsterede fejl og unøjagtigheder er enten tilrettet forinden åbningsbalancen endeligt påtegnes, eller vil blive det i forbindelse med regnskab Konklusion Det vurderes, merielle og immerielle anlægsaktiver i al væsentlighed er korrekt indregnet i åbningsbalancen.

29 Sidenr. 498 Idet der er konsteret fejl og unøjagtigheder ved relivt få stikprøver, anbefales det, kommunen fremadrettet bør sikre den fornødne kvalitet i anlægskartoteket. Specielt ved registrering af tilgange og ændringer har det ved få stikprøver vist, der er behov for kvalitetssikring, evt. via prioritering af udvidede arbejdsrutiner og kontroller. Økonomi- og personaledirektøren oplyser, der er udarbejdet følgende forslag til udvalgets besvarelse af revisionens kommentar: Revisionens kommentar er taget til efterretning, og dets anbefalinger omkring udvidede arbejdsrutiner og kontroller vil blive implementeret i forbindelse med forvaltningernes fremtidige arbejde. Økonomi- og personaledirektøren oplyser desuden, revisionsberetningen i henhold til 45 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse skal meddeles Økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbar angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse. Revisionsberetningen er i medfør af 42 b i lov om kommunernes styrelse udsendt til s medlemmer ved mail af 10. april Revisionsberetningen forefindes i sagen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren anbefaler, det afgivne forslag til besvarelse af revisionens kommentar indstilles til s godkendelse revisionsberetningen indstilles til s tiltrædelse. BILAG: Revisionsberetning - Åbningsbalancen 2007 ( ) RESOLUTION I ØKONOMIUDVALGET, den 05. maj 2008 (Sag nr ): Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens indstilling anbefales til s tiltrædelse. Christian Haugk, Henrik Larsen, Mike Legarth

30 Sidenr. 499 RESOLUTION I BYRÅDET, (Sag nr ): Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes uden afstemning. Hanne Hedegaard Dam Samarbejdsaftale mellem Hejlsminde Brolaug og Kolding Kommune J.nr.: P27 Sagsid.: SAGSFREMSTILLING: Kultur- og fritidsdirektøren fremsender udkast til Samarbejdsaftale mellem Hejlsminde Brolaug og Kolding Kommune vedrørende opsyn med et areal på ca m2 beliggende ved Hejlsminde havn og lystbådehavn samt forestå udleje tre kajpladser ved Nordhavnen og to kajpladser ved Sydhavnen med virkning fra 1. april FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kultur- og fritidsdirektøren oplyser, de 5 kajpladser er forbeholdt lejere, der har fiskeri som erhverv/bierhverv eller andet erhvervsmål, som har relion til aktiviteter, der kan henføres til havnemiljøet. På nuværende tidspunkt er der kun 3 af de 5 kajpladser, der benyttes af erhverv/bierhvervsfiskere, og lykkes det ikke for den kommende sæson få lejet de sidste 2 kajpladser, vil disse pladser nurligt kunne anvendes til lystbåde, idet Hejlsminde Brolaug i forvejen driver Hejlsminde Lystbådehavn. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde med kommunens juridiske chef og Teknisk Forvaltnings Driftsafdeling og har følgende indhold: 1. Samarbejdsaftalen er gældende fra 1. april 2008 og vedrører det af Kolding Kommune ejede areal: Mr. nr. 85a, Hejls by, Hejls. Arealet er beliggende som vist på vedlagte kortbilag (vist som skraveret). Samarbejdsaftalen vedrører endvidere tre kajpladser ved Nordhavnen og to kajpladser ved Sydhavnen (markert på kortbilag). 2. Hejlsminde Brolaug holder opsyn med det omhandlede areal. Hejlsminde Brolaug skal til enhver tid holde de udlagte offentlige parkeringspladser rydelige og fri passable for den offentlige trafik. Parkeringspladserne skal være

31 Sidenr. 500 frit tilgængelige, således vedligeholdelse og klipning af rabterne uhindret kan foretages af Kommunens Tekniske Forvaltning. Hejlsminde Brolaug har ansvaret for den del af renovionen på området der vedrører lystbådehavnen / erhvervshavnen. 3. Kolding Kommune vedligeholder følgende på arealet: Asfalt belagt parkeringsplads, stabilt grus belagt areal nord for parkeringspladsen. 4. Kolding Kommune kan foretage udlån af de omhandlede arealer til diverse aktiviteter, herunder den årlige havnefest. Arrangørerne skal informere og aftale de nærmere praktiske omstændigheder med Hejlsminde Brolaug. 5. De tre pladser ved Nordkajen og de to pladser ved Sydkajen: Hejlsminde Brolaug forestår udlejningen af (og herunder udfærdiger lejekontrakterne for) de tre kajpladser ved Nordkajen og de to kajpladser ved Sydkajen (se kortbilag). Hejlsminde Brolaug skal videreføre de eksisterende lejeaftaler for området. Den årlige leje for de tre pladser ved Nordkajen er pt kr. pr. plads. Den årlige leje for de to pladser ved Sydkajen er pt kr. pr. plads. Lejen kan ved indgåelse af nye lejekontrakter pristalsreguleres svarende til lystbådehavnens prisudvikling på de øvrige pladser. Hejlsminde Brolaug fremsender hvert år regning for leje af kajpladserne til betaling inden udgangen af april måned. Lejeindtægterne tilfalder Hejlsminde Brolaug. Lejekontrakterne indgås for en periode på 5 år ad gangen og kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. De eksisterende lejere har fortrinsret til leje de pågældende kajpladser. Når der bliver ledige kajpladser, skal disse annonceres i de lokale dagblade. Kajpladserne ved Sydkajen og ved Nordkajen er forbeholdt lejere, der har fiskeri som erhverv/bierhverv eller andet erhvervsformål, som har relion til aktiviteter, der han henføres til havnemiljøet (erhvervslejere). Såfremt der ikke melder sig erhvervslejere, må kajpladserne udlejes til andre lejere for ét år ad gangen til en lejepris pr. plads svarende til prisen på en plads i lystbådehavnen. Inden årets udløb skal der annonceres efter nye erhvervslejere.

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Byrådet. Protokol fra mødet. nr. 3. Perioden 2007-2009. Mødedato: 29. januar 2007. Mødetidspunkt: Kl. 19.00. Sluttidspunkt: Kl. 19.40. Sidenr.

Byrådet. Protokol fra mødet. nr. 3. Perioden 2007-2009. Mødedato: 29. januar 2007. Mødetidspunkt: Kl. 19.00. Sluttidspunkt: Kl. 19.40. Sidenr. Sidenr. 177 Protokol fra mødet nr. 3 Perioden 2007-2009 Mødedo: 29. januar 2007 Mødetidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 19.40 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Niels Wind-Friis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere