Offentlige-private partnerskaber (OPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige-private partnerskaber (OPP)"

Transkript

1 Ole Helby Petersen Offentlige-private partnerskaber (OPP) Notat om danske og internationale erfaringer med OPP

2 Publikationen Offentlige-private partnerskaber (OPP) Notat om danske og internationale erfaringer med OPP kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatteren Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: August 2013 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord Formålet med dette notat er at give et overblik over en række centrale tendenser, modeller og foreløbige erfaringer med offentlige-private partnerskaber (OPP). Notatet bygger på eksisterende undersøgelser om OPP. Der trækkes både på danske såvel som internationale studier, rapporter og øvrige analyser på OPP-området. Notatet er udarbejdet efter opdrag og finansiering fra OAO, FTF og LO, som har ønsket en samlet skriftlig fremstilling af de mest centrale modeller, tendenser og erfaringer med OPP i en dansk såvel som international kontekst. Gennemgangen af udvalgte danske og udenlandske erfaringer er foretaget i marts-april Udgivelsen er som alle KORAs øvrige analyser gennemført som et uafhængigt forskningsprojekt. Manuskriptet har inden udgivelse gennemgået en fagfællebedømmelse ved tre forskere med fagekspertise på OPP-området. Som eksterne bedømmere takkes Karsten Vrangbæk og Carsten Greve for gode forslag og kommentarer. Som intern bedømmer takkes Ulf Hjelmar ligeledes for gode kommentarer. Eventuelle tilbageværende fejl og mangler i notatet er naturligvis udelukkende forfatterens ansvar. August 2013 Ole Helby Peteren

4 Indhold Sammenfatning Introduktion og afgrænsning Definitioner af OPP Risikodeling og ejerskab ved OPP-projekter OPP-praksis i Danmark Erfaringer med OPP i udlandet Refereret OPP-litteratur... 23

5 Sammenfatning Der har de senere år været igangsat en række initiativer for at fremme anvendelsen af offentlige-private partnerskaber (OPP) i Danmark. Formålet med notatet er i dette lys at give en samlet fremstilling af en række af de væsentligste modeller, tendenser og erfaringer med OPP i Danmark og internationalt. Notatet bygger på eksisterende viden, studier og erfaringer, som de er beskrevet i danske og udenlandske undersøgelser og forskning. Definition af OPP OPP er en samlebetegnelse for en række forskellige former for samarbejder mellem offentlige og private parter. På bygge- og anlægsområdet, hvor OPP indtil nu har været mest udbredt, er OPP kendetegnet ved, at offentlige og private aktører etablerer et samarbejde om gennemførelse af et fælles projekt (fx anlæg af en skole eller en vej), og hvor der aftales en systematisk deling af ansvar, gevinster og risici over en længere tidsperiode på t y- pisk år. I modsætning til udlicitering er der tale om længerevarende aftaler, som sammentænker flere elementer i en samlet OPP-kontrakt, og hvor der også indgår en aftale om finansiering af anlægsinvesteringen. I den traditionelle OPP-model er denne finansiering privat, men der er gennem de seneste år blevet udviklet og afprøvet en alternativ OPPmodel med offentlig finansiering, hvor den offentlige part selv tilvejebringer finansieringen til gennemførelse af OPP-projektet. Evalueringer af OPP Både i dansk og international forskning peges der på et stort behov for bedre dokumentation af erfaringerne med OPP. Der har i Danmark hidtil ikke været gennemført egentlige effektanalyser af OPP-projekter, mens der i Storbritannien, Belgien, Norge, Portugal og Spanien har været gennemført evalueringer og effektanalyser med blandede resultater. Evalueringer udgivet af det britiske finansministerium og rigsrevision er overvejende posit i- ve, mens den internationale forskning omvendt har en overvægt af negative resultater. I den internationale forskning er der ikke gennemført egentlige systematiske review, men de mest omfattende oversigter over erfaringerne med OPP konkluderer, at evidensen på o m- rådet er blandet. En nylig kommissionsrapport udarbejdet for det britiske underhus konkl u- derer, at finansieringsomkostninger ved privat finansiering af OPP-projekter med de nuværende renteforhold er cirka dobbelt så høje som tilsvarende finansiering via offentlig lå n- tagning, hvilket i forhold til det totaløkonomiske sigte med OPP gør modellen med privat finansiering mindre attraktiv end tidligere antaget. Det påpeges i dansk såvel som international forskning, at der er behov for væsentlig bedre dokumentation af erfaringerne med OPP. Risikodeling i OPP Risikodeling udgør et centralt element i OPP-aftaler. Der opereres på europæisk niveau med tre hovedtyper af risici: anlægsrisici (fx ved forsinkelser eller budgetoverskridelser), efterspørgselsrisici (hvor mange brugere er der, og hvilke indtægter giver det) og tilgængelighedsrisici (er anlægget til rådighed, og har det en kvalitet som aftalt i kontrakten). Risici i OPP-projekter fordeles normalt efter det princip, at hver enkelt risiko placeres hos den af den offentlige og private part, som bedst er i stand til at håndtere den pågældende risiko og dermed direkte eller indirekte prissætter risikoen lavest. Ud over at være central for designet af OPP-kontrakter spiller risikodelingen også en afgørende rolle i forhold til eje r- skabet til OPP-aktivet, og dermed hvorvidt lånet tæller med i opgørelsen af ØMU-gælden. 5

6 OPP, låntagning og ØMU-gælden Den europæiske regulering af forhold omkring risikodeling og ejerskabsforhold ved OPPprojekter er tæt forbundet med ØMU-kriterierne, som sætter rammerne for EUmedlemslandenes budgetunderskud og samlede statsgæld. Grundprincippet i reglerne er, at et offentligt lån, uanset hvordan det optages, skal indgå i opgørelsen af ØMU-gælden. Hvorvidt et OPP-projekt behandles som et offentligt lån og dermed skal indgå i opgørelsen af ØMU-gælden afhænger af risikodelingen i det pågældende projekt. Reglerne fra det Europæiske Statistiske Kontor (Eurostat) følger de internationale revisionsstandarder for OPPprojekter, og det gælder også for de danske OPP-projekter. For ikke at blive medregnet i statsgælden skal den private part i et OPP-projekt påtage sig hovedparten af anlægsrisiciene og hovedparten af efterspørgsels- og/eller tilgængelighedsrisiciene. I modsat fald skal projektet tælles med i den officielle opgørelse af ØMU-gælden. OPP-praksis i Danmark I Danmark har der indtil for nylig været relativt sparsomme erfaringer med OPP, men især i de seneste 2-3 år har OPP-modellen været afprøvet til gennemførelse af en række større bygge- og anlægsprojekter. Der er også igangsat flere nylige initiativer fra både offentlig og privat side, som er møntet på at fremme OPP. Der var ved indgangen til 2013 igangsat eller truffet beslutning om 19 OPP-projekter i Danmark, og udviklingen omfatter projekter i såvel kommuner, regioner som staten. Desuden forventes der igangsat yderligere OPP-projekter i de kommende år. Hovedparten af projekterne er gennemført med privat finansiering, men især i de seneste år er OPP med offentlig finansiering blevet mere u d- bredt. OPP-projekterne er især koncentreret omkring undervisningsområdet (folkeskoler) og offentlige ejendomme (retsbygninger, skattecentre og arkivbygninger), mens der indtil nu kun har været gennemført to OPP-projekter på infrastrukturområdet. OPP-praksis i udlandet Interessen for OPP har været særlig stor i Storbritannien, Australien, Canada, Irland, Po r- tugal og Spanien, som gennem de seneste år har gennemført et stort antal OPPprojekter. I en stor gruppe af lande, som bl.a. omfatter Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Estland, Tjekkiet og Polen, findes der også OPP-projekter, men interessen og mængden af gennemførte projekter har været mere moderat. I Sverige har der indtil nu været gennemført to statslige OPP-projekter (Karolinska Sjukhuset og Stockholm-Arlanda forbindelsen), mens der i Norge har været gennemført tre OPP-projekter på vejområdet. I international sammenhæng placerer Danmark sig i en større midtergruppe af central- og nordeuropæiske lande, som gradvist har udviklet politikker på OPP-området og over de senere år også har igangsat en række OPP-projekter. Senest har finanskrisen skabt fornyet debat om fordele og ulemper ved OPP, fordi det bl.a. i Irland og Storbritannien har vist sig nødvendigt at stille finansielle garantier for de private operatører ved flere OPP-projekter. 6

7 1 Introduktion og afgrænsning Der er et stigende fokus på offentlige-private partnerskaber (OPP) som en ny organiseringsform til gennemførelse af større anlægs- og infrastrukturprojekter i Danmark såvel som udlandet. I forlængelse af finanskrisen og den stigende offentlige gæld er interessen for privat finansiering af offentlige anlægsinvesteringer blevet gradvist større, og stærke spillere fra både den offentlige og den private side presser nu på for flere og større OPP-projekter. I 2011 relancerede den tidligere VK-regering som led i en Strategi for Offentligt-Privat Samspil en OPP-enhed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (VK-regeringen 2011). I regeringsprogrammet for S-SF-R-regeringen nævnes OPP flere gange som en perspektivrig samarbejdsform. Endelig er en række pensionsselskaber for nyligt gået sammen om at gennemføre analyser af mulighederne ved at bruge OPP til gennemførelse af store infrastrukturinvesteringer i Danmark. I forskningslitteraturen er der enighed om, at udgangspunktet for at indgå OPP-aftaler ofte er, at der er en gensidig afhængighed mellem de offentlige og private parter (se fx Klijn & Teisman 2003). Det kan fx være, at den offentlige part er afhængig af den private parts ekspertise og/eller finansiering, mens den private part kan være afhængig af fx byggetill a- delser, politisk tilsagn og løbende betaling for ydelsen. Konkret betyder det, at partnerne er afhængige af samarbejdet med den anden part for at gennemføre et vellykket OPP-projekt. Den gensidige afhængighed i OPP-aftalerne giver dels et fokus på deling af ansvar og gevinster og dels et fokus på deling og håndtering af risici forbundet med projektet. Da der ofte er tale om komplekse projekter og lange kontrakter, er delingen og håndteringen af risici afgørende for, om der opnås en god totaløkonomi i projektet (Grimsey & Lewis 2005). I Danmark har der længe været en skepsis over for OPP, som især har været rettet mod (de højere) finansieringsomkostninger ved privat finansiering og risikoen for et offentligt styringstab ved indgåelse af langvarige OPP-kontrakter (se fx Greve & Hodge 2007; Petersen 2009). Der har desuden været en række udfordringer omkring reguleringsrammen, hvor især skatte- og momsforhold og de kommunale deponeringsregler har været anført som barrierer for en større udbredelse af OPP (Petersen 2007). De fleste af disse forhold er gradvist blevet løst, bl.a. ved at der er skabt en praksis for ejerskabsforholdene omkring OPP-projekter og mere klarhed omkring skatte- og momsforholdene i forbindelse med OPPprojekter. Desuden er den kommunale lånebekendtgørelse blevet ændret, så OPP deponeringsmæssigt behandles på samme måde som traditionelle anlægsprojekter og derfor ikke længere udgør en barriere i forhold til at bruge OPP-modellen i de danske kommuner. Efter en lidt tøvende start er de formelle rammer omkring OPP i Danmark nu ved at være på plads. Ved indgangen til 2013 var der igangsat i alt 19 større danske OPP-projekter, og yderligere ca OPP-projekter er i forskellige planlægningsfaser (Hjelmar, Hansen & Petersen 2012). Der er med andre ord flere tegn på en betydelig udvikling i antallet af OPPprojekter i Danmark i de kommende år. Formålet med dette notat er at give et overblik over centrale modeller, tendenser og erfaringer med OPP i Danmark og udlandet. Notatet har to afgrænsninger. For det første fokuseres der på OPP, hvilket betyder, at andre former for offentligt-privat samspil (fx OPI, privatisering og udlicitering) ikke behandles i papiret. For det andet bygger notatet på eksisterende viden, studier og erfaringer, som de er beskrevet i dansk og udenlandsk forskning, mens der ikke gennemføres ny forskning eller empiriske analyser. For læsere, som ønsker at stifte nærmere bekendtskab med det bagvedliggende materiale, gives der løben- 7

8 de henvisninger til kernetekster og analyser, som også er samlet i den afsluttende litteraturoversigt. Notatet er opbygget på følgende vis. Efter denne korte introduktion foretages i afsnit 2 en nærmere definition af OPP-begrebet og teoretiske fordele og ulemper ved OPP. Derefter gennemgås i afsnit 3 principperne for risikodeling og ejerskab ved OPP-projekter, og notatet gennemgår også EU's regler for opgørelse af statsgæld i forbindelse med OPP-projekter. I afsnit 4 præsenteres de foreløbige danske erfaringer med OPP-projekter, hvilket i afsnit 5 følges op af en gennemgang af udvalgte udenlandske erfaringer med OPP. Afslutningsvis findes i afsnit 6 en samlet oversigt over den gennemgåede danske og udenlandske OPPlitteratur. 8

9 2 Definitioner af OPP OPP er en betegnelse, der dækker over forskellige typer af samarbejder mellem offentlige og private parter. På bygge- og anlægsområdet er OPP kendetegnet ved, at offentlige og private aktører etablerer et samarbejde om gennemførelse af et fælles projekt (fx anlæg af en skole eller en vej), og hvor der aftales en systematisk deling af ansvar, gevinster og risici over en længere tidsperiode på typisk år (Klijn & Teisman 2003; Vrangbæk 2008). Er der tale om et bygge- eller anlægsprojekt, vil samarbejdet som regel omfatte alle (eller de fleste) aspekter af projektering, design, anlæg, drift, vedligeholdelse og finansiering, som indgår i en samlet aftale mellem en offentlig myndighed og et OPP-konsortium. Den lange tidsperiode og sammentænkningen af de forskellige faser giver i hvert fald i teorien et større fokus på totaløkonomi og langsigtet driftsoptimering end ved traditionelle bygge- og anlægsprojekter (Hodge & Greve 2009). Eksempler på definitioner af OPP PPPs can be defined as co-operation between public and private actors with a durable character in which actors develop mutual products and/or services and in which risk, costs, and benefits are shared (Klijn & Teisman 2003: 137). PPPs are institutional arrangements capable of mobilising the necessary resources for public management by activating the creation of complex cross-organisational networks in which both public and private players participate. The relationships are grounded on co-responsibility, dialogue, cooperation, and management participation (Ysa 2007: 36). Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013a). A Public-Private Partnership (PPP) is a contractual agreement between a public agency ( ) and a private sector entity. Through this agreement, the skills and assets of each sector (public and pr i- vate) are shared in delivering a service or facility for the use of the general public. In addition to the sharing of resources, each party shares in the risks and rewards potential in the delivery of the service and/or facility (National Council for Public-Private Partnerships 2013). Selvom der tales om et partnerskab, bygger OPP-projekter ofte på et omfattende kontraktsæt, som regulerer de fleste væsentlige forhold omkring aftalen mellem parterne. Det gælder fx i forhold til opgavefordelingen i design- og projekteringsfasen, anlægsfasen, drifts- og vedligeholdelsesfasen og i forhold til projektets finansiering. Et centralt element er også aftalen om projektets finansiering og betalingsmekanisme, som er helt afgørende for projektets totaløkonomi over OPP-aftalens ofte meget lange løbetid. Formaliseringen af OPP-samarbejdet er derved ofte høj og kontrakterne omfattende. Af den grund omtales OPP nogle gange som en videreudviklet og mere kompliceret form for udlicitering, hvilket bl.a. skyldes, at begge modeller er styret af juridisk bindende kontrakter og indgås efter afholdelse af udbud (se fx Weihe 2008). 9

10 Der er alligevel en række væsentlige forskelle på OPP og udlicitering: For det første er der ved OPP tale om en sammentænkning af langt flere elementer og faser i et projekt, end der er ved udlicitering, som typisk vedrører en vela f- grænset drifts- eller vedligeholdelsesopgave. For det andet er der ved OPP tale om en væsentligt længere tidsperiode. Hvor tidsperioden ved udlicitering typisk er 3-4 år er aftaleperioden væsentlig længere. Det giver dels mulighed for at anlægge et længere tidsperspektiv, fx når der vælges materialer, fordi den private partner også har ansvaret for den efterfølgende driftsog vedligeholdelsesfase. For det tredje indgår der i OPP-projekter en aftale om projektets finansiering over aftalens løbetid. Denne finansiering er ofte privat, men der er i de senere år kommet flere eksempler på OPP-projekter med offentlig finansiering i Danmark, hvor den offentlige part selv tilvejebringer finansieringen til gennemførelse af projektet. Sammenlignet med traditionelle måder at organisere bygge- og anlægsprojekter på kan OPP have en række fordele og ulemper for den offentlige part. Fordelene ved OPP kan være en lang tidshorisont, som bedre svarer til projektets levetid end traditionelle fag- og totalentrepriser, hvor entreprenøren typisk ikke er ansvarlig for omkostningerne i drifts- og vedligeholdelsesfasen. Desuden kan den samlede aftale om anlæg, drift og vedligeholdelse give bedre incitamenter for den private part, fx ved at der i anlægsfasen er fokus på projektets totaløkonomi i forhold til materialevalg og øvrige løsninger, fordi det private OP P- selskab også har ansvaret for den efterfølgende drifts- og vedligeholdelse af anlægsaktivet. Ligeledes kan den faste og dermed kendte betaling også være en fordel for den offentlige part, som dermed opnår en budgetsikkerhed over projektets (ofte lange) løbetid. Endelig kan det for brugerne af fx en skole være en fordel, at vedligeholdelse og drift friholdes for nedskæringer i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger, fx i kommunalbestyrelserne. Ulemperne ved OPP kan omvendt være, at den lange tidshorisont låser offentlige beslutningstagere over flere valgperioder, hvilket kan vanskeliggøre omprioriteringer på tværs af sektorområder og projekter. En anden ulempe ved OPP kan være høje transaktionsomkostninger fx til kontraktforhandling, gennemførelse af udbud og koordinering i driftsfasen. Desuden kan en samlet aftale med en løbetid på år skabe risiko for en monopolsituation, hvor der er mindre konkurrence om driften end ved traditionelle udbud. Erfaringerne fra Storbritannien tyder også på, at renten ved privat finansiering ofte er højere end ved tilsvarende offentlig finansiering, også selvom der tages højde for, at der ved OPP-projekter er overført risici til den private part, som afspejles i prisen på finansieringen (Pollock & Price 2008; House of Commons Select Committee on PFI 2011). Endelig kan der være en risiko for, at den private partner går konkurs, hvilket kan skabe ekstra omkostninger for den offentlige part, som må stille garantier eller finansielt understøtte en OPP-operatør (det skete bl.a. under finanskrisen i Irland og Storbritannien). Tabel 1 opsummerer en række af de ofte fremhævede fordele og ulemper ved OPP. 10

11 Tabel 1. Fordele og ulemper ved OPP Fordele ved OPP Større fokus på totaløkonomi og risikodeling mellem parterne Aftalernes lange tidshorisont svarer bedre til projektets levetid Samlet aftale om anlæg, drift og vedligeholdelse giver den private part bedre incitamenter til at optimere projektets totaløkonomi Fast (og dermed kendt) betaling for den offentlige part Kan tiltrække privat kapital til investeringer i offentlige anlægsprojekter Beslutninger om vedligeholdelse og drift tages ud af årlige budgetkampe Ulemper ved OPP Lang tidshorisont låser offentlige beslutningstagere over flere valgperioder Juridisk bindende kontrakt kan vanskeliggøre økonomiske omprioriteringer Projekternes kompleksitet kan give høje transaktionsomkostninger Samlet aftale giver risiko for monopolsituation i aftalens løbetid Prisen på privat finansiering kan være højere end offentlig finansiering Risiko for at den private aktør går konkurs og den offentlige partner derved må yde finansiel understøttelse I EU-Kommissionens forståelse af OPP skelnes der derudover mellem kontraktbaserede partnerskaber og institutionelle partnerskaber (se også tabel 2). Inden for de seneste år er der i stigende omfang kommet fokus på en ny OPP-model, som ikke vedrører projekter inden for byggeri og anlæg. Denne form for OPP beror mere på samarbejde end på ko n- trakter og kaldes et institutionelt OPP, jf. ovenfor. Her etableres ofte et fælles selskab mellem en offentlig myndighed og en eller flere private virksomheder. Forskellen mellem oprettelsen af et institutionelt OPP og kontraktbaseret OPP er, at man ved etablering af et institutionelt OPP forsøger at udvide tidshorisonten og opnå en optimal deling af risici, ansvar og gevinster. Institutionelt OPP er dermed hverken privatisering eller traditionel offentlig organisering, men en hybridform i krydsfeltet mellem offentligt o g privat, hvilket giver både muligheder og udfordringer ved etableringen af samarbejdet (se tabel 2). Tabel 2. Forskel på kontraktbaserede og institutionelle OPP er Kontraktbaseret partnerskab Institutionelt partnerskab Baseret på kontraktlige forhold (juridiske rammer) Den offentlige part sætter rammerne for den specifikke opgave, som skal udføres af den private part Den private part findes gennem et EU-udbud Hierarkisk relation mellem den offentlige og den private aktør Anvendes hovedsageligt på bygge- og anlægsområdet Etablering af en fælles enhed i alliance til løsning af et specifikt formål Der er delt ansvar i enheden og i nogle tilfælde delt finansiering Enheden kan både varetage specifikke opgaver og mere generelle opgaver Den offentlige og den eller de private aktører arbejder i netværk Kan anvendes til bredere formål end den kontraktbaserede OPP-form Kilde: EU-Kommissionen (2004) og Petersen (2010a). 11

12 De OPP-projekter, der har været gennemført i Danmark, har primært været kontraktbaserede partnerskaber inden for bygge- og anlægsområdet. Eksempelvis i forbindelse med nyopførelse af skoler, administrationsbygninger og veje. Herning Kommune og Langeland Kommune har gennemført OPP-projekter om opførelse, drift og vedligeholdelse af nye folkeskoler, og Frederikshavn og Gribskov Kommune har for nylig besluttet også at bruge OPP-modellen til at anlægge nye skoler. I Skanderborg skal en ny daginstitution opføres som OPP, og i Sønderjylland gennemføres et stort motorvejprojekt mellem Sønderborg og Kliplev som OPP. Den institutionelle OPP-model er fx blevet anvendt i forbindelse med planlægning og udvikling af Sønderborg Havn. Den institutionelle OPP-model er også blevet brugt i forbindelse med etableringen af et partnerskab i Halsnæs Kommune, hvor kommunen er gået sammen med det lokale virksomhedsnetværk F5 om at skabe vækst og arbejdspladser inden for stål- og metalindustrien (Petersen 2012). Indtil videre findes der relativt få eksempler på den rene form for institutionelle OPP er i Danmark, men der findes både i Danmark og de nordiske lande flere eksempler på offentlige-private selskaber og offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) inden for fx sundheds- og ældreområdet (se fx Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009; Weihe m.fl. 2011). 12

13 3 Risikodeling og ejerskab ved OPP-projekter Risikodeling er et centralt aspekt ved OPP. Risikodelingen i OPP-projekter bygger på det grundlæggende princip, at hver enkelt risiko håndteres af den af parterne, som er bedst rustet til at påvirke og håndtere den pågældende risiko (Grimsey & Lewis 2005). Det gælder såvel i forhold til konkrete OPP-projekter, herunder opbygningen af OPP-kontrakten, som det gælder mere revisionsmæssige aspekter på makroøkonomisk niveau, der er af afgørende betydning for, hvordan et givent OPP klassificeres. Hvor førstnævnte er afgørende i evalueringen af et givent OPP-projekt, herunder projektets relative rentabilitet, er sidstnævnte afgørende for, om låntagningen i forbindelse med et OPP-projekt tælles med i den offentlige gæld. Det har især betydning i forhold til Stabilitets- og Vækstpagten, der regulerer EU s medlemslandenes finanspolitik ved at opstille begrænsninger for det løbende budgetunderskud og den samlede statsgæld (European Partnership Expertise Centre 2010). I forbindelse med et OPP-projekt er det derfor centralt at afklare fordelingen af de forskellige typer af risici. Det skal her noteres, at der er variation i de enkelte landes revisionsregler i relation til OPP og derfor også forskel på, hvordan de enkelte lande også inden for EU vurderer og klassificerer risici, ligesom der er forskel på de enkelte landes og Eurostats revisionsregler. Mens de nationale regler har retslig indvirkning på OPP-projekterne, herunder hvilke skatte- og momsmæssige forhold OPP et er underlagt, har Eurostats regler betydning på makroniveau i forhold til gældsopgørelsen. Eurostat opererer med tre risikotyper (Eurostat 2004; European Partnership Expertise Centre 2010: ): Anlægsrisici (construction risk): Udtrykker risikoen i forhold til overholdelse af tidsplan, anlægsbudget og/eller aftalte standarder for anlæggets kvalitet, ekstra omkostninger, tekniske fejl mv. Den offentlige OPP-part bærer som hovedregel ikke risikoen i anlægsfasen, hvis dens forpligtelser til at betale den private part først påbegyndes, når anlægget tages i brug og lever op til de aftalte standarder. Efterspørgselsrisici (demand risk): Udtrykker risikoen forbundet med variation i efterspørgslen efter ibrugtagning af OPP-projektet; fx hvis der er færre billister, der bruger en OPP-motorvej, end det var forudsat i prognoserne, eller hvis der er færre personer, som bruger et svømmeanlæg. Hvis den offentlige part uanset udviklingen i den faktiske efterspørgsel er forpligtet til at betale et fast beløb til det private OPP-konsortium bærer den offentlige part efterspørgselsrisikoen. Tilgængelighedsrisici (availability risk): Udtrykker risikoen relateret til kvalitet og omfang/mængde af det endelige output i driftsfasen, fx som følge af dårlig ledelse og performance fra den private OPP-parts side. Det kan fx være, hvis en vej er helt eller delvist lukket på grund af manglende vedligeholdelsesarbejde eller ved mangelfuld rydning eller renholdelse. Hvis der sker en reduktion i betalingerne til et OPP-selskab i tilfælde af dårlig performance, bærer den private part hovedparten af tilgængelighedsrisikoen, mens disse risici i modsat fald er placeret hos den offentlige part. Den europæiske regulering af forhold omkring risikodeling og ejerskab for OPP-projekter udspringer af ØMU-kriterierne, som sætter grænser for landenes samlede offentlige gæld samt det løbende statslige budgetunderskud. Hvis et nationalt OPP-projekt igangsættes, bliver spørgsmålet, om projektet registreres på den offentlige eller private parts reg n- 13

14 skabsbalance. Spørgsmålet omtales ofte som et on/off balance sheet-spørgsmål, hvor on balance sheet betyder, at det optagede lån fremgår som en gældsforpligtelse på den offentlige parts balance, mens off balance sheet omvendt betyder, at lånet ikke er opført som en gældsforpligtelse på den offentlige side. Medregnes OPP-projekter på den offentlige balance, vil det påvirke gælden negativt, hvilket kan være problematisk for de EU-lande, som i forvejen har en gæld, som overskrider ØMUkriteriernes grænse. Flere studier har vist, at det i lande som Storbritannien, Irland, Portugal og Spanien har været et bevidst valg at placere OPP-projekter off balance sheet for at undgå, at projekterne belaster ØMU-gælden (se fx Spackman 2002; Reeves 2003; House of Commons Select Committee on PFI 2011; Petersen 2011). Det Europæiske Statistiske Kontor (Eurostat) reagerede i 2004 på en voksende bekymring over, at nogle lande bevidst ville placere en række projekter off balance sheet, dvs. på den private parts balance, og dermed sminke statsregnskaberne (Petersen 2010a). Eurostat udformede derfor en række kriterier for, hvornår et projekt skal opføres som offentligt og privat, og disse kriterier følger i al væsentlighed de opdaterede internationale revision s- standarder for OPP-projekter. Grundprincippet er, at delingen af risici i projektet er afgørende for, om projektet skal behandles som et offentligt eller privat ejet projekt, og dermed om projektet kan placeres on eller off balance sheet. Mere specifikt lyder den præcise fo r- mulering fra Eurostat, at et projekt kun kan behandles som off balance sheet hvis følgende to kriterier er opfyldt (Eurostat 2004): 1. Den private partner påtager sig anlægsrisici forbundet med projektet 2. Den private partner påtager sig efterspørgsels- og/eller tilgængelighedsrisici forbundet med projektet. Den konkrete behandling af projektet som on/off balance sheet vil altid bero på en konkret vurdering af mængden af overførte risici, og der kan derfor ikke på forhånd opstilles helt entydige regler for ejerskabsforhold og gældsstatus for OPP-projekter, da det vil afhænge af en konkret vægtning af de specifikke forhold og aftaler omkring risikooverførslen ved et konkret OPP-projekt. Et spørgsmål er selvfølgelig, hvordan OPP-projekter regnskabsteknisk kan registreres som off balance sheet. Et andet spørgsmål er, hvorvidt det faktisk er ønskeligt. Her er den seneste forskning relativ entydig i påpegningen af, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er der med et privat finansieret OPP-projekt tale om et lån, som skal betales tilbage (se fx Hodge & Greve 2007). Denne tilbagebetaling kan enten ske ved, at den offentlige myndighed yder en fast månedlig, kvartalsmæssig eller årlig betaling til OPP-operatøren som dækning dels for finansieringsomkostningerne og dels for anlægs, drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. I dette tilfælde vil OPP-projektet som hovedregel være offentligt og derfor on balance sheet. Den anden mulighed er, at projektet (fx en OPP-motorvej) finansieres ved brugerbetaling, hvilket ikke er anvendt i Danmark, men er almindeligt ved OPP-projekter på vej- og infrastrukturområdet i lande som Spanien, Grækenland og Frankrig. Ligesom et par af de norske OPP-vejprojekter også finansieres via brugerbetaling. I disse tilfælde har staten som udgangspunkt ikke indgået en finansiel forpligtelse, og projektet kan derfor i højere grad betragtes som privat og dermed off balance sheet. Forudsætningen for, at projektet er off balance sheet, er, at hovedparten af risiciene er overført til det private OPP-selskab. Hvis der fx udstedes finansielle garantier eller gives garantier for en minimumsindtægt, vil dette 14

15 mindske andelen af overførte risici til den private operatør. I den situation vil det formentlig være mindre sandsynligt, at projektet kan registreres som off balance sheet. Interessant er det i denne sammenhæng, at man i Storbritannien i traf en principbeslutning om, at alle OPP-projekter skulle være on balance sheet, hvilket i praksis betød, at alle eksisterende OPP-projekter skulle omregistreres, så de blev medregnet som gældsforpligtelse i nationalregnskaberne. En beregning fra en kommission under det britiske underhus House of Commons skønnede i 2011, at en sådan omlægning af OPPforpligtelserne, så de svarer til de internationale revisionsstandarder og hvor det er påkrævet placeres on balance sheet, vil det forøge statsgælden med 35 milliarder britiske pund svarende til en cirka 2,5 procentpoints opskrivning af statsgælden opgjort som andel af BNP (House of Commons Select Committee on PFI 2011). 15

16 4 OPP-praksis i Danmark I Danmark har der indtil for nylig været relativt sparsomme erfaringer med OPP, men især i de seneste 3-4 år har OPP-modellen været afprøvet ved en række forskellige bygge- og anlægsprojekter. Der var ved indgangen til 2013 igangsat eller truffet beslutning om 19 OPP-projekter i Danmark, som omfatter projekter i såvel kommuner, regioner som staten, mens der forventes igangsat yderligere OPP-projekter i de kommende år (se tabel 3). Med den seneste udvikling i antallet af OPP-projekter er Danmark ikke længere langt bagefter mange af vores nabolande, som historien ellers længe har været, men placerer sig i et midterfelt af lande, som anvender OPP til gennemførelse af en lang række større projekter. Samtidig er Danmark efterhånden blandt de nordeuropæiske lande med det største antal OPP-projekter, når der tages højde for landenes indbyggermæssige størrelsesforskelle. Der er i dag gennemført flere projekter end i både Norge og Sverige, hvor der er gennemført henholdsvis tre og to OPP-projekter (se også afsnit 5). Af de 19 OPP-projekter er ti projekter i dag i drift, tre projekter er i anlægsfasen mens seks projekter er i udbudsfasen (heraf har tre af projekterne for nyligt afsluttet udbudsfasen). De fleste af OPP-projekterne har en samlet kontraktstørrelse over 100 mio. kr., som fra begyndelsen har været den anbefalede minimumsgrænse for OPP-projekter i Danmark (Petersen 2007). Men der er de senere år også gennemført flere projekter med en mindre kontraktværdi, fx Magasinbygningen til stadsarkivet i Aalborg, politistationen i Hobro og en daginstitution i Skanderborg. Der gennemføres altså både mindre og væsentligt større OPPprojekter end den vejledende minimumsgrænse. Desuden har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nylig lanceret en model for OPP til gennemførelse af renoveringsprojekter med henblik på, at også mindre projekter med fokus på renovering, drift og vedligeholdelse og uden elementer af nybyggeri kan organiseres som OPP (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013b). De danske OPP-aktiviteter er primært koncentreret omkring undervisningsområdet (folkeskoler) og offentlige ejendomme (retsbygninger, skattecentre og arkivbygninger). I Da n- mark er OPP indtil videre primært blevet anvendt i Danmark på byggeområdet (17 projekter), mens OPP-modellen hidtil været mindre brugt på infrastrukturområdet (to projekter). I syv af projekterne er den offentlige aftalepart en kommune. De syv kommuner Herning, Langeland, Frederikshavn, Gribskov, Odense, Randers og Aalborg fordeler sig over det meste af landet, og det kan ikke ud fra de eksisterende projekter konkluderes, om OPP primært indgås i små eller store kommuner eller i by- eller landkommuner. Ti af OPP-projekterne er indgået med staten som den offentlige aftalepart med Bygningsstyrelsen som projektudførende myndighed i samarbejde med relevante ressortområder (fx Domstolsstyrelsen og Statens Arkiver). På det regionale område har OPP været diskuteret og analyseret i forhold til gennemførelse af planen om opførelse af de nye megasygehuse, men de regionale OPP-aktiviteter begrænser sig indtil videre til et P-hus ved hospitalet i Randers og Region Syddanmarks planer om at nyopføre en psykiatriafdeling i Vejle som et OPP-projekt. 16

17 Tabel 3. Oversigt over OPP-projekter i Danmark (primo 2013) Projekt OPP-aftaleform Status Sektorområde Myndighed Vildbjerg Skole i Trehøje OPP med privat finansiering I drift januar 2007 Ørstedsskolen i Rudkøbing OPP med privat finansiering I drift august 2010 Undervisning Undervisning Herning Kommune Langeland Kommune Nordstjerneskolen i Frederikshavn OPP med offentlig finansiering I drift marts 2013 Undervisning Frederikshavn Kommune Helsinge skole og svømmehal OPP med offentlig finansiering I drift januar 2013 Undervisning Gribskov Kommune Nye arkiver til Rigsarkivet i København OPP med privat finansiering I drift juni 2009 Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Tinglysningsret i Hobro OPP med privat finansiering I drift april 2009 Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Skattecenter i Haderslev OPP med privat finansiering I drift januar 2010 Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Retsbygninger i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding OPP med privat finansiering I drift primo/ medio 2012 Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Hovedsæde til Vestre Landsret i Viborg OPP med privat finansiering Anlægsfase Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Politistation i Hobro Ikke oplyst Udbud afsluttet Offentlige ejendomme Retten i Roskilde OPP med offentlig finansiering Udbud afsluttet Offentlige ejendomme Landsarkivet i Viborg Ikke oplyst Udbudsfase Offentlige ejendomme Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Magasinbygning til stadsarkivet i Aalborg OPP med privat finansiering I drift april 2012 Offentlige ejendomme Aalborg Kommune Musik- og teaterhus i Odense Svømmecenter i Randers OPP med privat finansiering (med indskud af offentlig kapital) OPP med privat finansiering (med element af brugerbetaling) Udbud afsluttet Kultur og fritid Odense Kommune Udbud afsluttet Kultur og fritid Randers Kommune P-hus ved Aarhus Sygehus OPP med privat finansiering (baseret på brugerbetaling) I drift december 2010 Parkeringsanlæg Region Midtjylland Motorvejsstrækning Kliplev- Sønderborg OPP med offentlig finansiering I drift marts 2012 Vejområdet Vejdirektoratet Daginstitution i Skanderborg OPP med privat finansiering I drift august 2012 Børnepasning Skanderborg Kommune Psykiatriafdeling i Vejle Finansieringsmodel ikke besluttet Udbudsfase Sundhed Region Syddanmark Kilde: Hjelmar, Hansen & Petersen (2012). På finansieringssiden har OPP i Danmark til at begynde med været kendetegnet ved privat investering og privat ejerskab gennem hele aftaleperioden. I alt 12 af de 19 OPP-projekter er gennemført med privat finansiering. Til sammenligning er der indgået fire OPP-aftaler med offentlig finansiering, hvilket indebærer, at den offentlige myndighed typisk betaler anlægsværdien ved ibrugtagningstidspunktet, mens det private OPP-konsortium indgår en garantistillelse (fx en bankgaranti) i driftsperioden (Schmidt-Jensen 2010) 1. Men som det også fremgår af oversigten, er OPP-aftaler med offentlig finansiering især blevet mere udbredt i de senere par år, fx i forbindelse med anlægget af motorvejsstrækningen Kliplev- Sønderborg, byggeriet af Helsinge Skole og Svømmehal og Frederikshavn Ny Byskole samt opførelsen af nye retsbygninger i Roskilde. 1 Oplysninger om finansieringsformen har i tre tilfælde ikke været tilgængelige og/eller finansieringsformen er endnu ikke vedtaget. 17

18 Et af de mest omtalte eksempler på OPP i Danmark er folkeskolen i den tidligere Vildbjerg Kommune, som efter Kommunalreformen er blevet sammenlagt med Herning Kommune. Skolen blev indviet i januar 2007 som Danmarks første OPP-projekt og har derfor været inspirationskilde for mange af de efterfølgende OPP-projekter. Projektet blev gennemført med privat finansiering gennem en udenlandsk bank. Den private finansiering var i det projekt afgørende for, at projektet kunne gennemføres, da kommunen ikke selv havde pengene i kommunekassen og ikke kunne låne pengene inden for den almindelige låneramme (Petersen 2010b). Skolen stod færdig til tiden, men alligevel har Herning Kommune besluttet at fravælge OPP-løsningen, når den i den kommende tid skal opføre to nye folkeskoler i kommunen. Interview med kommunens embedsværk og politikere viser, at det især skyldes, at der til OPP-skolen i Vildbjerg er knyttet en vedligeholdelsesaftale, som binder væsentligt flere økonomiske ressourcer, end der er afsat til vedligeholdelse på kommunens øvrige folkeskoler. Herning Kommune har undersøgt muligheden for at ændre på vedlig e- holdelsesaftalen i OPP-projektet, men har indtil videre ikke besluttet at genforhandle kontrakten med den private part (Hjelholt 2010). I 2012 blev en ny motorvejsstrækning indviet som det første OPP-projekt på infrastrukturområdet, og projektet var med en anlægssum på ca. 1,3 mia. kr. samtidig det uden sammenligning hidtil største OPP-projekt i Danmark. Projektet var finansieret ved, at den offentlige part betalte for byggeomkostningerne ved ibrugtagning og derefter løbende betaler for drift og vedligeholdelse af vejstrækningen gennem kontraktperioden (OPP med offentlig finansiering). Projektet stod færdigt før tid og betragtes indtil videre som en succes, men der har ikke været gennemført evalueringer af projektet. OPP-modellen med offentlig finansiering findes især i en dansk sammenhæng, og der findes så vidt vides ingen studier eller undersøgelser af OPP-projekter med offentlig finansiering i den internationale litteratur. Det kan skyldes, at der i de meget aktive OPP-lande som fx Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal og Grækenland fra starten af har været meget fokus netop på det private finansieringselement i forbindelse med OPP-projekter (se fx Spackman 2002). Sammenlignet med den internationale brug af OPP er sektorfordelingen i Danmark lidt anderledes end fx i Sydeuropa, hvor OPP primært er blevet anvendt på infrastrukturområdet, fx til anlæg af motorveje, letbaner, tog- og broforbindelser mv. I en del af disse udenlandske infrastrukturprojekter er betalingsmekanismen ofte baseret på en brugerbetalingsm o- del, hvilket fx ses i Frankrig, Spanien, Grækenland og Portugal. I lande som Storbritannien og Irland er billedet lidt anderledes, idet OPP-modellen i disse lande både har været anvendt på infrastrukturområdet men i stor udstrækning også på byggeområdet, fx til opførelse af offentlige skoler, hospitaler, offentlige ejendomme, boligprojekter og på kultur- og fritidsområdet. I international sammenhæng ligner sektorfordelingen af danske OPP-projekter således mere den irske og britiske praksis end den sydeuropæiske. Der har i Danmark hidtil ikke været gennemført egentlige effektanalyser af de foreløbige OPP-erfaringer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i 2012 en interviewundersøgelse blandt en række af de projektansvarlige offentlige og private parter bag de fø r- ste danske OPP-projekter (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2012). Vurderingerne varierer lidt fra spørgsmål til spørgsmål, men undersøgelsen konkluderer generelt, at de involverede parter selv vurderer, at projekterne har været en succes. I effektmålingssamme n- hæng har en sådan undersøgelse en række metodiske svagheder og begrænsninger, især fordi datamaterialet er baseret på interview med få respondenter, som har været direkte ansvarlige for gennemførelse af OPP-projekterne. Disse subjektive vurderinger suppleres ikke af mere objektive data fx om projekternes totaløkonomi, kvalitetsmæssige og innova- 18

19 tive effekter, som det ville være centralt at få belyst i forhold til at vurdere effekterne af OPP. På trods af en voksende interesse for OPP i Danmark mangler der derfor evidensbaseret viden om OPP-projekternes resultater i forhold til centrale parametre som totaløkonomi, kvalitet, innovation mv. I forhold til at vurdere effekter af OPP er det naturligvis et væsentligt forbehold, at aftaleperioden ofte er år, mens de danske OPP-projekter kun har løbet få år. I lyset af det voksende antal projekter forekommer det alligevel relevant at igangsætte effektanalyser, så kommende projekter og politikker på OPP-området kan justeres og tilpasses med udgangspunkt i evidensbaserede erfaringer. Med henblik på at bidrage til etablering af en sådan viden er der i begyndelsen af 2013 indgået en aftale mellem Region Syddanmark og KORA om en femårig evaluering af etableringen af en ny psykiatriafdeling i Vejle som et OPP-projekt. 19

20 5 Erfaringer med OPP i udlandet I international sammenhæng har interessen og brugen af OPP været særlig stor i lande som Storbritannien, Australien, Canada, Irland, Portugal og Spanien, som gennem de seneste år har gennemført et stort antal OPP-projekter på mange forskellige områder såsom veje, sygehuse, skoler, offentlige bygninger, sports- og kulturfaciliteter mv. Også i lande som Tyskland, USA, Holland og Belgien har der været stigende interesse for OPP, ligesom der i Sydøstasien (bl.a. Kina og Indien) nu også er stigende interesse for at bruge OPP (Hodge, Greve & Boardman 2010). På internationalt plan er der gennemført flest OPP-projekter i Storbritannien, som har været inspirationskilde for mange landes OPP-initiativer. OPP blev introduceret i Storbritannien i 1992 under det, som dengang hed The Private Finance Initiative (PFI), der havde som erklæret målsætning at tiltrække privat finansiering til investeringer i offentlige anlægs - og infrastrukturprojekter (Spackman 2002). Det var først flere år senere, da Tony Blairs Labourregering trådte til i 1997, at PFI blev omdøbt til PPP (public-private partnership), som siden er blevet den foretrukne betegnelse i mange lande. Den seneste opgørelse fra Partnership UK viser, at der i Storbritannien i alt er gennemført 920 OPP-projekter, og at disse projekter dækker næsten alle tænkelige områder og sektorer inklusive skoler, hopitaler, forsvarsområdet, veje, fængsler, it og boligbyggerier (Partnership UK 2013). Hvorvidt erfaringerne i Storbritannien har været positive afhænger af, hvilke kilder man opsøger. Hovedparten af officielle evalueringer udgivet af det engelske finansministerium HM Treasury og The National Audit Office (den engelske rigsrevision) konkluderer generelt, at OPP har bidraget til, at projekterne i højere grad end tidligere gennemføres til tiden og inden for budgettet. En nyere undersøgelse fra The National Audit Office er lidt mere kritisk og konkluderer, at der stadig mangler solide undersøgelser, som dokumenterer effekterne af PFI/OPP sammenlignet med andre projektformer (National Audit Office 2011). I 2011 blev der også udgivet en større kommissionsrapport for det britiske underhus, som konkl u- derede, at finansieringsomkostninger ved privat finansiering af OPP-projekter er cirka dobbelt så høje som tilsvarende finansiering via offentlig låntagning. I rapportens resumé konkluderes det blandt andet, at: Private finance has always been more expensive than government borrowing, but since the financial crisis the difference between the costs has widened significantly. The cost of capital for a typical PFI project is currently over 8% double the long term government gilt rate of approximately 4%. The difference in finance costs means that PFI projects are significantly more expensive to fund over the life of a project. This represents a significant cost to taxpayers. We have not seen clear evidence of savings and benefits in other areas of PFI projects which are sufficient to offset this significantly higher cost of finance (House of Commons Select Committee on PFI 2011: Summary). Britiske forskere, som har analyseret de samme OPP-projekter, er i mange tilfælde kritiske og peger på, at evalueringerne fra det britiske finansministerium og rigsrevisionen generelt mangler dokumentation, er præget af metodiske fejl, og en række af de mest citerede rapporter har en indbygget bias i caseudvælgelsen i OPP-projekternes favør (se fx Pollock, Price & Player 2007; Pollock & Price 2008). Der er også eksempler på positive forskningsvurderinger af de britiske OPP-erfaringer (se fx Pollitt 2005). Men der tegner sig generelt et 20

21 billede af, at analyser udgivet af den britiske regering og internationale konsulenthuse generelt er positive, mens resultater og konklusioner i forskningen generelt og på sundhedsområdet især er overvejende kritiske. Det gælder bl.a. i forhold til anlæg og drift af sygehusbyggerier i Storbritannien (se fx Froud & Shaoul 2001). Et andet europæisk land, som har gjort sig mange erfaringer med OPP, er Irland. Den irske regering introducerede OPP i 1999 og lancerede derefter OPP-lovgivning og en omfattende liste af OPP-projekter (Reeves 2003). Irland har i dag cirka 70 OPP-projekter i forskellige stadier, og tages der højde for forskellene i landenes størrelse er det irske OPP-program (ca. 4,5 mio. indbyggere) cirka lige så omfattende som det britiske OPP-program (ca. 62,5 mio. indbyggere). I evalueringssammenhæng er de irske erfaringer med OPP dårligere d o- kumenteret end de britiske. Irske forskere har flere gange peget på, at de irske myndigheder ikke har fremlagt dokumentation for, hvorvidt OPP-projekterne har givet bedre værdi for pengene (value for money) end sammenlignelige projekter (se fx Hurst & Reeves 2004; Reeves & Ryan 2007; Reeves 2008). I Spanien er der også mange erfaringer med OPP, hvor modellen især har været brugt på infrastrukturområdet fx til opførelse og drift på vejområdet og kollektiv infrastruktur. Den spanske regering har så vidt vides ikke gennemført evalueringer af OPP-projekterne, som ofte er regionalt og lokalt forankrede, men der er udgivet enkelte forskningsstudier. En undersøgelse af erfaringer med OPP på vejområdet har vist, at privat finansiering har været næsten dobbelt så dyr som offentlig finansiering (Acerete, Shaoul & Stafford 2009). Vejprojekterne har været finansieret som betalingsveje, hvor 55% af vejtolden kunne henføres til finansieringsomkostningerne. Undersøgelsen konkluderer desuden, at den private finansiering er understøttet af offentlige garantier, som garanterer de private parters afkast og derved skaber skjulte risici for skatteyderne. En anden undersøgelse af OPP i forbindelse med anlæg og drift af letbaner i Madrid og Barcelona konkluderer, at der for de fem projekter, som har været i drift i mere end fem år, mangler evalueringer af projekternes økonomi og kvalitet (Carpintero & Petersen under udgivelse). Undersøgelsen viser desuden, at efterspørgsels- og tilgængelighedsrisici i flere af projekterne reelt ikke har været overført til det private på grund af offentlige indkomstgarantier, som sikrer den private parts betaling på trods af væsentligt lavere passagertal end forudsat i OPP-aftalerne. Portugal er også et af de lande, hvor der er en del erfaringer med OPP, blandt andet på vejområdet. Her viser en nylig evaluering, at der i 11 ud af 12 tilfælde har været en dårlig totaløkonomi i projekterne, hvilket især skyldes utilstrækkelig overførsel af risici fra den offentlige til den private part (Sarmento 2010). I de skandinaviske lande har der også været gennemført OPP-projekter, men ligesom i Danmark er det sket mere gradvis end i de angelsaksiske og sydeuropæiske lande. I Norge er der blevet gennemført tre OPP-pilotprojekter på vejområdet (E39 Klett-Bårdshaug, E39 Lyngdal-Flekkefjord og E18 Grimstad-Kristiansand), mens der i Sverige findes to OPPprojekter, hvoraf det ene er gennemført (Stockholm-Arlanda banen) mens det andet projekt er i anlægsfasen (udbygning af Karolinska Sjukhuset i Stockholm). Med 19 OPP projekter i Danmark tegner der sig dermed et billede af, at danske offentlige myndigheder oftere udbyder OPP-projekter end i Sverige og Norge. I forhold til effektevaluering og erfaringer med OPP har der i Sverige hidtil ikke været gennemført undersøgelser af erfaringerne med OPP. I Norge har Transportøkonomisk Institut gennemført den hidtil eneste større analyse af de foreløbige erfaringer med de tre OPP pilotprojekter på vejområdet (Eriksen m.fl. 2007). Rapporten finder ingen omkostningsbespa- 21

22 relser ved de tre projekter men peger på en reduktion i byggetiden som gevinst ved OPPmodellen. Der findes også en større risikooverførsel i projekterne, men det konkluderes samtidig, at dette kan have gjort den private finansiering dyrere end tilsvarende offentlig finansiering. Rapporten konkluderer, at gevinster ved at sammentænke flere projektfaser og anlægge et totaløkonomisk perspektiv kan realiseres uden privat finansiering (Eriksen m.fl. 2007: II), og den norske regering har på den baggrund indtil videre besluttet ikke at gennemføre flere OPP-projekter med privat finansiering. Der har i international forskningssammenhæng ikke været gennemført egentlige systemat i- ske review af dokumenterede effekter af OPP. De mest omfattende oversigter over erfari n- gerne med OPP konkluderer, at den internationale evidens på området er blandet med eksempler på både positive og negative studier (Hodge & Greve 2007, 2009). Ud over de direkte effekter i forhold til pris og kvalitet påpeger Hodge & Greve blandt andet, at håndteringen af langsigtede og juridisk bindende OPP-aftaler kan skabe legitimitets- og styringsudfordringer i politisk styrede organisationer (se også Mörth 2007). Det internationale billede af OPP er på flere måder mere broget i dag end nogensinde før. På den ene side igangsættes der især i Sydeuropa og i de anglesaksiske lande stadig et stort antal OPP-projekter med privat finansiering, fordi det ofte er den eneste måde, hvo r- på der kan rejses finansiering til investeringer i anlægsprojekter og ny infrastruktur. På den anden side udgives der i den internationale forskning stadig flere og mere kritiske analyser af de internationale erfaringer med OPP (se fx Reeves & Ryan 2007; Acerete, Shaoul & Stafford 2009; Carpintero & Petersen under udgivelse). Der har især i forlængelse af finanskrisen været en fornyet overvejelse af fordele og ulemper ved OPP, hvor udviklingen i lande som Irland, Grækenland og Storbritannien har skabt behov for offentlig garantistillelse for de private operatører i OPP-projekter, som ellers ville være gået konkurs (se fx Greve & Hodge 2013). Den seneste udvikling har skabt en gradvis større opmærksomhed omkring de mere langsigtede risici og styringsudfordringer forbundet med OPP-aftaler, ligesom det i stigende grad diskuteres internationalt, hvilke alternat i- ver der er til privat finansiering i OPP- og OPP-lignende projekter (National Audit Office 2011). 22

23 Refereret OPP-litteratur Acerete, B.; A. Shaoul & A. Stafford (2009): Taking its toll: The private financing of roads in Spain. Public Money & Management 29(1): Carpintero, S. & O.H. Petersen (under udgivelse, 2014): PPP projects in transport: evidence from light rail projects in Spain. Public Money and Management 34(1). Erhvervs- og Byggestyrelsen (2009): Analyse af offentligt-privat samarbejde om innovation. Albertslund: Schultz. Eriksen, K.; H. Minken, G. Steenberg, T. Sunde & K.-E. Hagen (2007): Evaluering af OPS i vegsektoren. Oslo: Transportøkonomisk Institut. EU-Kommissionen (2004): Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. COM(2004) 327 final. European Partnership Expertise Centre (2010): Eurostat Treatment of Public-Private Partnerships: Purposes, Methodology and Recent Trends. Downloadet 4. april 2013 fra Eurostat (2004): Press release STAT/04/18, 11th February Eurostat: Luxembourg. Froud, J. & J. Shaoul (2001): Appraising and evaluating PFI for NHS hospitals. Financial Accountability Management 17(3): Greve, C. & G. Hodge (2007): Public-Private Partnerships: A Comparative Perspective on Victoria and Denmark. I T. Christensen & P. Lægreid (red.): Transcending New Public Management: The transformation of public sector reforms. UK: Ashgate. Greve, C. & G. Hodge (red.) (2013): Rethinking Public-Private Partnerships: Strategies for Turbulent Times. UK: Routledge. Grimsey, D. & M. Lewis (2005): Are Public Private Partnerships value for money? Evaluating alternative approaches and comparing academic and practitioner views. Accounting Forum 29(4): Hjelholt, A. (2010): Kommunernes (manglende) omfavnelse af OPP. OPP-Nyt 2010(2):8-11. Hjelmar, U.; E.B. Hansen & O.H. Petersen (2012): Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen. København: KORA. Hodge, G. & C. Greve (2007): Public-Private Partnerships: An International Performance Review. Public Administration Review 67(3): Hodge, G. & C. Greve (2009): PPPs: The passage of time permits a sober reflection. Economic Affairs 29(1): Hodge, G.A.; C. Greve & A.E. Boardman (red.) (2010): International Handbook on Public Private Partnership. UK: Edward Elgar Publishing. 23

24 House of Commons Select Committee on PFI (2011): Treasury Seventeenth Report Private Finance Initiative. Downloadet 10. marts 2013 fra Hurst, C. & E. Reeves (2004): An economic analysis of Ireland's first public private partnership. International Journal of Public Sector Management 17(5): Klijn, E.-H. & G. Teisman (2003): Institutional and Strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis of Dutch Cases. Public Money & Management 23(3): Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012): Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Valby: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ISBN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013a): Standardmodeller for OPP. Downloadet 4. april 2013 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013b): Standardmodel for OPP: Renovering, drift og vedligeholdelse. Valby: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ISBN Mörth, U. (2007): Public and Private Partnerships as Dilemmas between Efficiency and Democratic Accountability: The Case of Galileo. Journal of European Integration 29(5): National Audit Office (2011): Lessons from PFI and other projects. Downloadet 12. april 2013 fra National Council for Public-Private Partnerships (2013): Public-Private Partnerships Defined. Downloadet 4. april 2013 fra Partnership UK (2013): Project Database. Downloadet 5. april 2013 fra Petersen, O.H. (2007): Reguleringen af offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark. Tidsskriftet Politik 10(3): Petersen, O.H. (2009): Hvorfor så få offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark? Et ministerielt spil om indflydelse, interesser og positioner. Økonomi og Politik 82(1): Petersen, O.H. (2010a): Emerging meta-governance as a regulation framework for publicprivate partnerships: an examination of the European Union s approach. International Public Management Review 11(3):1-23. Petersen, O.H. (2010b): Regulation of public-private partnerships: the Danish case. Public Money and Management, 30(3): Petersen, O.H. (2011): Multi-level governance of public-private partnerships: An analysis of the Irish case. Halduskultuur Administrative Culture 12(2): Petersen, O.H. (2012): Analyse: Partnerskab om vækst og nye job. Danske Kommuner 2012(35): Pollitt, M. (2005): Learning from UK Private Finance Initiative experience. I G. Hodge & C. Greve: The Challenge of Public-Private Partnerships. UK: Cheltenham, Edward Elgar. Pollock, A.M. & D. Price (2008): Has the NAO Audited Risk Transfer in Operational Private Finance Initiative Schemes? Public Money & Management 28(3):

25 Pollock, A.M.; D. Price & S. Player (2007): An Examination of the UK Treasury's Evidence Base for Cost and Time Overrun Data in UK Value-for-Money Policy and Appraisal. Public Money & Management 27(2): Reeves, E. (2003): Public private partnerships in Ireland: policy and practice. Public Money and Management 23(3): Reeves, E. (2008): The Practice of Contracting in Public-Private Partnerships: Transaction Costs and Relational Contracting in the Irish Schools Sector. Public Administration 86(4): Reeves, E. & J. Ryan (2007): Piloting Public-Private Partnerships: Expensive Lessons from Ireland's Schools' Sector. Public Money & Management 27(5): Sarmento, J.M. (2010): Do Public-Private Partnerships Create Value for Money for the Public Sector? The Portuguese Experience. OECD Journal on Budgeting volume 2010/1:1-28. Schmidt-Jensen, T. (2010): OPP vs. OPP-light. OPP-Nyt 2. halvår Spackman (2002): Public-private partnerships: lessons from the British approach. Economic Systems 26(3): Vrangbæk, K. (2008): Public-private partnerships in the health sector: the Danish experience. Health economics, policy and law 3(2): VK-regeringen (2011): Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde i Danmark. Downloadet 18. marts 2013 fra OPS_/Regeringens_OPS_strategi.pdf. Weihe, G. (2008): Ordering Disorder On the Perplexities of the Partnership Literature. Australian Journal of Public Management 67(4): Weihe, G.; S. Højlund, E.T.B. Holljen, O.H. Petersen, K. Vrangbæk & J. Ladenburg (2011): Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region. TemaNord 2011:510, København: Nordic Council of Ministers. Ysa, T. (2007): Governance Forms in Urban Public-Private Partnerships. International Public Management Journal 10(1):

26

Offentlige-private partnerskaber (OPP)

Offentlige-private partnerskaber (OPP) Ole Helby Petersen Offentlige-private partnerskaber (OPP) Notat om danske og internationale erfaringer med OPP Publikationen Offentlige-private partnerskaber (OPP) Notat om danske og internationale erfaringer

Læs mere

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) Budskabet 1. Pilen peger i retning af flere partnerskaber 2. Partnerskaber

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Udfordringer, erfaringer og muligheder ved offentligt-privat samarbejde. Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen

Udfordringer, erfaringer og muligheder ved offentligt-privat samarbejde. Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen Udfordringer, erfaringer og muligheder ved offentligt-privat samarbejde Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (ohp@akf.dk) 2 Offentlig-privat samarbejde (OPS) Koncept udvikling - Design/ Projektering

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber Online ISBN 978-87-7029-602-1 Analysen er udarbejdet af en tværministeriel

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed 5.800 medarbejdere

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Østlig Ringvej. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann Pedersen, PKA

Østlig Ringvej. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann Pedersen, PKA Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Ko Bi Br af De kli Pen beh Fo [T [D Af [w [K Østlig Ringvej Do til pr Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013 OPP KKR Hovedstaden 16. april 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012: 139 mia. kr. 2017:

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen.

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Fink Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Journal nr.: Telefon: Dato: 4. oktober 2010 Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Det engelske

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE)

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) (DANSK OVERSÆTTELSE AF S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) : Stigende sundhedsudgifter lægger pres på de offentlige budgetter Sundhedsudgifterne fortsætter med at stige i -landene, og nye -tal indikerer, at landene

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere