Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling"

Transkript

1 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

2

3 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse, trafikprognose og analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003 Opdragsgivere: Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K Tel Trafik-, Byggeog Boligministeriet, Tyskland Invalidenstrasse 44 D Berlin Tel Støttet af: EU-Kommissionen Foto: Billedhuset/2. maj

4

5 FORORD Nærværende rapport er en oversættelse af rapporten Finansiel Analysis, Traffic Forecast and Analysis of Railway Payment, March I forbindelse med oversættelsen er der fundet enkelte fejl, som er rettet i den danske version, ligesom der af hensyn til den sproglige fremstilling er foretaget en række redaktionelle ændringer. Der er således ikke tale om en direkte oversættelse af den oprindelige engelsksprogede version. Det skal også oplyses, at det tyske trafikministerium foretager en oversættelse af rapporten til tysk, som også vil blive justeret i nødvendigt omfang i forhold til den engelske udgave. Trafikministeriet, maj 2003.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INTRODUKTION RESUMÉ Konklusion af den nye analyse Finansiel Analyse Baggrund og formål De nye økonomiske beregninger Konklusionerne på 2003-beregningerne Femern Bælt trafikprognose Introduktion Baggrund og formål Basisscenarier samt alternative scenarier Resultater Følsomhed over for konkurrence Konklusionen på trafikprognoserne Forbedringer i jernbanekapaciteten Jernbanebetaling Baggrund og formål Resultater Konklusion på analysen af jernbanebetaling FINANSIEL ANALYSE Opdateret trafikprognose og nye beregninger af jernbanebetaling Hovedresultater fra de finansielle beregninger Forudsætninger Finansielle resultater for de to basisscenarier Påvirkningen af staternes økonomi Alternative trafikscenarier...27 I

8 2.4 Finansielle følsomhedsanalyser Partielle følsomhedsanalyser Borderline scenarier Sammenligning med finansierings- og organisationsmodellerne i ECIrapporten Ændrede forudsætninger Finansielle resultater for BOT-modellen Finansielle resultater for den statsgaranterede model Konklusionen af den finansielle analyse RESULTATERNE AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE, Undersøgelsens formål Trafikudviklingen over Østersøen Behov for opdaterede prognoser Prognoser og modeller Prognosemodel Prognoseforudsætninger Prognoser for Hovedresultater Passagertrafik Godstrafik over Femern Bælt Samlet trafik over Femern Bælt Konklusioner Diskussion af resultaterne Væsentlige faktorer for den forventede trafikefterspørgsel Markedsandel på en fast forbindelse Trend fremskrivning til Prognosemetode Resultater og Konklusioner Yderligere undersøgelser FORBEDRINGER AF JERNBANEKAPACITETEN MELLEM TYSKLAND OG DANMARK...67 II

9 4.1 Introduktion Ny regeringsaftale UNDERSØGELSE AF JERNBANESEKTORENS BETALINGSEVNE Vurdering af jernbanebetaling Nyvurdering af indtægter fra jernbanetrafikken Persontog Godstog Interviews i Skandinavien Interviews i Tyskland...77 BILAG I: BILAG II: Generelle forudsætninger i de finansielle beregninger...81 Statsstøtte og indtægter til de to stater...82 REFERENCELISTE...85 III

10

11 INTRODUKTION I december 2000 besluttede de danske og tyske trafikministerier at iværksætte en interessetilkendegivelsesrunde i det følgende benævnt ECI (Enquiry of Commercial Interest) for at undersøge den private sektors interesse for at deltage i etablering af en fast forbindelse for vej- og togtrafikken over Femern Bælt. Resultaterne af ECI-processen blev offentliggjort i juni ECI-processen afslørede, at den private sektor havde en klar, positiv interesse i at deltage i realiseringen af projektet, men at der ligeledes er væsentlige kommercielle risici forbundet med projektet. De budgetterede fremtidige indtægter fra projektet vurderedes dels at være for lave til at understøtte investeringer fra den private sektor, dels for usikre som følge af konkurrencen fra andre transportmidler (færger) og ruter (Storebælt). Konklusionen fra interessetilkendegivelsesrunden er, at projektet kun kan realiseres med væsentlig offentlig støtte, enten i form af garantier eller direkte statsstøtte. På et møde mellem den danske og den tyske trafikminister i Berlin den 13. juni 2002, aftaltes det at gennemgå nogle af de væsentligste spørgsmål for så vidt angår de kommercielle risici involveret i projektet, herunder trafikprognoser og indtægter fra både vej- og togtrafikken. Undersøgelserne har modtaget EU-støtte gennem TEN-T-programmet. I denne rapport fremlægges resultaterne fra disse undersøgelser. Kapitel 1 giver en opsummering af de væsentligste resultater og konklusioner. Kapitel 2 beskriver resultaterne af den finansielle analyse, der er foretaget på baggrund af nye forudsætninger med hensyn til trafikmængder, takstniveauer og jernbaneoperatørers betaling for brugen af den faste forbindelse. De økonomiske beregninger er udført for to princippelt forskellige organisationsmodeller: en traditionel BOT-model (Build, Operate, Transfer) og en statsgaranteret model, svarende til den model, der er anvendt for Øresundsforbindelsen. Kapitel 3 beskriver resultaterne af de i 2002 opdaterede trafikprognoser. 1

12 Kapitel 4 beskriver de løbende drøftelser, der føres mellem Tyskland og Danmark om kapacitetsniveau for jernbanen mellem de to lande. I Kapitel 5 opsummeres resultaterne fra undersøgelsen af jernbanesektorens evne til at betale for brugen af Hamburg-Øresund jernbanekorridoren. Trafik,- Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Trafikministeriet, Danmark Maj

13 1. RESUMÉ 1.1 Konklusion af den nye analyse De vigtigste konklusioner der kan drages af den nye finansielle analyse, den nye trafikprognose og analysen af jernbanens mulighed for at betale for at benytte en fast forbindelse er: Den statsstøtte, der er nødvendig i en BOT-model, beløber sig til ca mio. EUR (nutidsværdi), svarende til 50-60% af den samlede investering. Tilbagebetalingsperioden ved den statsgaranterede model vil være år, og der vil ikke være behov for direkte økonomisk støtte fra staterne. De væsentligste faktorer, der påvirker projektets økonomiske levedygtighed er takstniveauerne for vejtrafikken, niveauet for betalinger fra jernbaneoperatører der benytter den faste forbindelse og realrenten. De nye trafikprognoser viser ingen dramatiske ændringer i den samlede trafik over den faste forbindelse i sammenligning med tidligere trafikprognoser fra Antallet af køretøjer, der forventes at krydse den faste forbindelse over Femern Bælt i 2015, er gennemsnitligt om dagen. Heraf vil være lastbiler, hvilket svarer til til lastbiler om året, der ventes at transportere 6-7 millioner tons gods årligt. Undersøgelsen af jernbanesektorens muligheder for at betale for brugen af jernbanen på den faste forbindelse viser, at de mulige indtægter beløber sig til ca. 50 mio. EUR om året (2002 priser). Dette skøn er foretaget på baggrund af besparelser i infrastrukturafgifter og driftsomkostninger ved brug af den 160 km kortere rute. Ca passagerer forventes at benytte togforbindelsen per døgn. Mængden af jernbanegods, der transporteres over den faste forbindelse, vil være ca mio. tons om året, hvilket svarer til ca. 75% af al gods transporteret med jernbane mellem Danmark/Skandinavien og det europæiske kontinent. 3

14 Den forventede trafikefterspørgsel på den faste forbindelse er forholdsvis upåvirket af ændringerne i forudsætningerne for transportomkostninger ved forskellige transportmidler, konkurrence fra færger og ændrede takstniveauer på den faste forbindelse. Lastbiltrafikken lader til at være mere påvirket af konkurrencen fra Østersø-færgerne end personbiltrafikken. Kun hvis takstforskellen mellem de to faste forbindelser over Storebælt og Femern Bælt er væsentligt i Storebælts favør, vil trafikanterne overveje at benytte den 150 km længere rute via Storebælt. 4

15 1.2 Finansiel Analyse Baggrund og formål I 2001/2002 udførtes en interessetilkendegivelsesrunde, hvor man undersøgte den private sektors interesse i og mulighed for at projektere, anlægge, drive og finansiere en fast forbindelse over Femern Bælt. På baggrund af den private sektors besvarelser udvikledes forskellige finansierings- og organisationsmodeller for at illustrere, hvorledes den private og offentlige sektor kunne organisere sig med henblik på at realisere projektet under økonomisk rentable betingelser. Med udgangspunkt i opdaterede trafikprognoser (i det følgende kaldet trafikprogonoser ) samt en vurdering af jernbanens mulighed for at betale for at benytte en fast forbindelse beskrevet i de efterfølgende kapitler er der blevet udført en finansiel analyse af to principielt forskellige finansierings- og organisationsmodeller. Den første af de to modeller er en BOT-model (Build-Operate-Transfer), hvor en privat koncessionshaver har ansvaret og således bærer størstedelen af de involverede risici for projektering, anlæg, drift og finansiering af den faste forbindelse i en 30-årig driftsperiode. Den anden finansierings- og organisationsmodel kaldes en statsgaranteret PPPmodel. I denne model bærer staten hovedparten af projektets risici og finansieringen, der hjemtages på de private internationale finansielle markeder, gennemføres på grundlag af statsgarantier De nye økonomiske beregninger Forudsætninger De nye finansielle beregninger i det følgende kaldet Februar 2003-beregninger [Ref. 8] er bortset fra de ajourførte trafikprognoser, nye takster for biltrafikken og den nye vurdering af jernbanebetalingen baseret på de samme økonomiske forudsætninger som de tidligere beregninger, der blev fremlagt i rapporten fra interessetilkendegivelsesrunden (ECI) fra juni 2002 [Ref. 4]. 5

16 Blandt de væsentligste forudsætninger kan nævnes: Realrente, 4 % p.a. Inflation, 2,5 % p.a. Risikopræmie, 2% p.a. Selskabsskat, 34 % Trafikvækst, 1.7% p.a. ( ) Takster For at kunne sammenligne de økonomiske beregninger med de beregninger, der er fremlagt i ECI-rapporten, beregnes taksterne og jernbanebetalingerne i 2012-priser. Grundlaget for taksterne i den ajourførte trafikprognose har været taksterne på den nuværende færgerute mellem Rødby og Puttgarden. Taksten for personbiler over Femern Bælt er listeprisen på 46 EUR i 2002-priser (inkl. moms). Dette svarer til 60 EUR i 2012-priser. I henhold til det nuværende EU momsdirektiv er transport af personbiler med færge imidlertid momsfritaget, mens der svares moms af betaling for personbiler, der passerer en fast forbindelse. Nettoresultatet af denne forskel er en reduceret indtægt for projektet svarende til moms på betaling fra personbiler. Reduktionen som følge af moms er 10 EUR (moms 20,5%). Den reelle indtægt for projektet pr. personbil er således 50 EUR (2012-priser). Taksterne for lastbiler og busser skønnes at være de gennemsnitlige faktiske færgepriser, idet der er taget højde for forskellige rabatter. Med udgangspunkt i analysen af jernbanesektorens mulighed for at betale for benyttelsen af en fast forbindelse over Femern Bælt skønnes det, at betalinger fra jernbaneoperatørerne, der får adgang til forbindelsen, årligt vil kunne andrage ca. 50 millioner EUR i 2002-priser svarende til 64 millioner EUR i 2012-priser. 6

17 Tabel 1.1: Takster for vejtrafikken og jernbanebetalinger for at benytte den faste forbindelse over Femern Bælt EUR ekskl. moms 2012-priser Februar 2003 beregninger Personbiler 50 Lastbiler 243 Busser 268 Jernbanebetaling (mio. pr. år) Trafikprognoser De ajourførte prognoser baseres på to forskellige sæt basisforudsætninger med følgende hovedkarakteristika: Basisscenario A: I princippet følger dette trafikscenarium de planlægningsforudsætninger, der er benyttet i den løbende tyske transportinfrastrukturplanlægning/bundesverkehrswegeplanung (BVWP). I dette scenario bliver jernbanetransport billigere set i forhold til vejtransport. Det forudsættes således, at der er højere kørehastigheder, reducerede omlastningstider samt reducerede transporttider for jernbanegods. Basisscenario B: I dette trafikscenarium forudsættes en ekstrapolering af den seneste udvikling inden for transportsektoren, hvilket vil sige, at transportomkostningerne for personbils- og lastbilstrafikken falder og omkostningen for jernbanetransport forbliver uændret. Begge scenarier forudsætter de samme færgeruter som de i 2002 eksisterende (med undtagelse af Rødby-Puttgarden). For at afprøve trafikprognosens følsomhed er der opstillet yderligere 4 trafikscenarier med ændrede takster og udbud (sejltider og frekvenser) for de konkurrerende Østersøfærger. 7

18 Tabel 1.2: Prognoser for vejtrafikken Køretøjer årligt 2002-prognose Basisscenario A År prognose Basisscenario B År 2015 Personbiler Lastbiler Busser I alt Gns. daglige trafik Som følge af forskellene i udviklingen i transportomkostninger i Basisscenario A og B er trafikmængden højere i Basisscenario B. Indtægter Af tabel 1.3 fremgår indtægterne fra trafikken baseret på ovennævnte prognoser, de forudsatte takster og jernbanernes betaling for benyttelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Tabel 1.3: Indtægter i 2012 for de to basisscenarier Mio. EUR 2012-priser 2002-prognose Basisscenario A 2002-prognose Basisscenario B Personbiler Lastbiler Busser 10 9 Indtægter, vej Jernbane I alt Indtægten er beregnet for et forventet åbningsår i 2012, hvor der tages højde for, at de første 4 driftsår vil være en såkaldt ramp-up -periode, hvor det antages, at trafikken vil 8

19 være 20, 15, 10 og 5% lavere end prognosticeret. Denne ramp-up -periode er introduceret for at afspejle det faktum, at kunderne efter al sandsynlighed vil skulle bruge noget tid på at vænne sig til en ny, hurtigere og mere direkte transportrute mellem Skandinavien og det europæiske kontinent Konklusionerne på 2003-beregningerne Af tabel 1.4 nedenfor fremgår resultaterne af den nye finansielle analyse på baggrund af den reviderede trafikprognose, de forudsatte vejtakster og den nye jernbanebetaling for de valgte modeller (BOT og den statsgaranterede model). Tabel 1.4: Resultaterne af de økonomiske beregninger for BOT-modellen og den statsgaranterede model. Basisscenario A Basisscenario B Scenarier 1 4 Statsstøttet BOT-model mio. EUR, NPV (2002) Tilbagebetalingstid i den statsgaranterede model (antal år) ) ) 1) Følsomheden afprøves i 4 scenarier. En statsstøtte på mio. EUR eller en tilbagebetalingstid på 55 år beregnes for det mindst gunstige scenario, hvor der parallelt med en fast forbindelse over Rødby-Puttgarden drives en færgelinje. En statsstøtte på mio. EUR eller en tilbagebetalingsperiode på 32 år beregnes for et scenarium, hvor taksterne på de konkurrerende Østersøfærger hæves med 25%. For BOT-modellen er der beregnet en statsstøtte i størrelsesordenen mio. Euro (nutidsværdi). Beløbet svarer til en årlig støtte på henholdsvis 258 mio. EUR og 243 mio. EUR i driftsperioden ( ) og skal ses i forhold til den samlede investering på ca mio. EUR (nutidsværdi) 2002-priser, inkl. renter. Det relevante resultat for den statsgaranterede model er tilbagebetalingstiden, som beregnes til at være 33 henholdsvis 37 år i de to basisscenarier. 9

20 1.3 Femern Bælt trafikprognose Introduktion Trafikministerierne i Tyskland og Danmark udførte i årene forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern Bælt. Som del af disse forundersøgelser udarbejdedes en trafikprognose ud fra en omfattende kortlægning af trafikken over Østersøen mellem Denmark/Skandinavien og det europæiske kontinent. Prognosemodeller udvikledes for både person- og godstrafik og der udarbejdedes prognoser for år 2010 under hensyntagen til forskellige tekniske løsninger for en fast forbindelse mellem Rødby og Puttgarden [Ref. 2]. Interessetilkendegivelsesrunden fra vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt viste, at der blandt de kommercielle risici særligt blev peget på parallel færgedrift samt konkurrence fra Storebæltsforbindelsen. Endvidere nævntes den potentielle konkurrence fra andre eksisterende færgeruter over Østersøen som en risikofaktor. Som følge deraf besluttede de to trafikministre at udføre yderligere undersøgelser af trafikefterspørgslen, herunder analyser af de under Interessetilkendegivelsesrunden rejste spørgsmål Baggrund og formål De undersøgelser af trafikefterspørgslen på en fast forbindelse over Femern Bælt er en opdatering af tidligere undersøgelser og analyser foretaget af Fehmarnbelt Traffic Consortium (FTC) på vegne af de to trafikministerier i henholdsvis Tyskland og Danmark [Ref. 5]. Overordnet har trafikundersøgelsen tre formål: At udvide prognoseperioden til 2015 med fremskrivning indtil 2025 ved at inddrage resultaterne af den igangværende planlægning for den tyske trafikinfrastruktur (Bundesverkehrswegeplanung). At medtage de seneste års erfaringer vedrørende ændringer i trafikmønstre, færgeruter, samfundsøkonomiske forhold, åbning af de faste forbindelser over Øresund og Storebælt og den seneste udvikling i infrastruktur og planer herfor for regionerne omkring Femern Bælt. 10

21 At afprøve hvor følsom trafikefterspørgslen for en fast forbindelse er over for de konkurrerende færgeruter. Endvidere er Storebæltsforbindelsens påvirkning af trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt blevet vurderet Basisscenarier samt alternative scenarier De opdaterede trafikprognoser foreligger i to basisscenarier med følgende primære karakteristika: Basisscenario A: I princippet det såkaldte Integrationsscenarium beskrevet i den tyske trafikinfrastrukturplanlægning (Bundesverkehrswegeplanung), og med udbuddet på Østersøfærgeruterne svarende til udbuddet i Basisscenario B: I princippet de samme forudsætninger som dem, der blev brugt i 1999-prognoserne til beregning af trafikken på Femern Bælt-forbindelse, og med udbuddet på Østersøfærgeruterne svarende til udbuddet i Overordnet er forskellen mellem de to scenarier knyttet til forskelle i forventningerne til udviklingen i transportomkostninger for de forskellige transportmidler. For Basisscenario A forventes det, at udviklingen vil være til fordel for jernbanetransporten. Basisscenario B forudsætter i højere grad, at den seneste udvikling vil fortsætte, hvilket vil sige, at jernbanetransport ikke vil genvinde de markedsandele, der er tabt i de sidste år, sådan som det forventes for Basisscenario A. Ud over de to basisscenarier er der foretaget beregninger af, hvor følsom trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt vil være over for en ændret konkurrence fra færgetrafikken. Færgerne mellem Sverige og Tyskland udgør således konkurrenter til en fast forbindelse over Femern Bælt. Det gælder både for personbiltrafikken og for godstrafikken. Personbiltrafikken ventes dog ikke at være så følsom over for konkurrencen som godstrafikken, idet privatrejsende ikke rejser så hyppigt og ikke gennemfører deltaljerede omkostningskalkuler i samme udstrækning som virksomhederne. Til afprøvning af prognosens følsomhed er der udarbejdet prognoser for alternative trafikscenarier. De fire scenarier repræsenterer forskelle i færgedriften over Østersøen enten en øgning eller en reduktion af udbuddet (sejltid- og frekvens) og færgebilletpriserne med 25 %. 11

22 Når priserne på de konkurrerende Østersøfærger ændres, ændres priserne/taksterne for at krydse Øresund (enten via færge eller via den faste forbindelse) i modsat retning. Passagen over Øresund tjener som føderute til en fast forbindelse over Femern Bælt for trafik mellem Sverige og Tyskland gennem Danmark og en ændring af priserne/taksterne for at krydse Øresund forstærker dermed virkningen af at ændre priserne på de konkurrerende Østersøfærger. De fire alternative trafikscenarier omfatter: Scenario 1: Basisscenario A s forudsætninger med øget udbud (sejltid og - frekvens) på de konkurrerende færgeruter. Scenario 2: Basisscenario A s forudsætninger med øget udbud (sejltid og - frekvens) og sænkede priser for konkurrerende færgeruter. Scenario 3: Basisscenario A s forudsætninger med reduceret udbud (sejltid og -frekvens) og højere priser på konkurrerende færgeruter. Scenario 4: Basisscenario A s forudsætninger med øget sejfrekvens og sænkede priser på konkurrerende færger (som i scenario 2), samt en parallel færgerute mellem Rødby og Puttgarden Resultater I Tabel 1.5 nedenfor vises resultaterne for den nye trafikprognose sammen med tallene for Basisår Tabel 1.5: Vejtransport, fast forbindelse over Femern Bælt Køretøjer/dag (ÅDT) Færge Rødby- Puttgarden 2001 Prognose 2015 Basisscenario A Prognose 2015 Basisscenario B Følsomhed 2015 scenarier 1 4 Personbiler Lastbiler Busser I alt Den nye prognose for de to basisscenarier viser, at køretøjer om dagen forventes at benytte den faste forbindelse i Dette er flere køretøjer 12

23 om dagen end i 1999-prognosen, hvoraf kan forklares ved at prognosehorisonten er rykket til 2015 i forhold til den tidligere, hvor den var Det øgede antal køretøjer sammenlignet med 1999-prognosen kan bl.a. forklares ved, at væksten i trafikken mellem Skandinavien og det europæiske kontinent i perioden 1994/ har været temmelig høj, men den generelle økonomiske udvikling, udviklingen i transportomkostninger for forskellige transportformer, m.v. har også haft indflydelse. Antallet af personbiler, der passerer den faste forbindelse i 2015, er vokset i sammenligning med 1999-prognosen, fordi det nu forudsættes, at taksten benyttet i prognoserne sænkes fra 67 EUR, som var den takst der blev brugt i 1999-prognosens forudsætninger, til 46 EUR (samme som færgerne i dag). I 2015 forventes antallet af lastbiler at være , hvilket er betydeligt mere end i dag, men lavere end forudsat i 1999-prognosen. Den primære årsag hertil er, at det statistiske grundlag er blevet forbedret. Lastbilernes faktiske gennemsnitlige godsmængde er højere end forudsat i 1999-prognosen, hvilket medfører, at der skal bruges et lavere antal lastbiler til at transportere flere tons. Faldet i bustrafikken er dels et resultat af udviklingen inden for lufttransport, der bliver billigere; dels en generel tendens til reduceret international bustransport. I tabel 1.6 nedenfor fremlægges de nye prognoser for jernbanetransport. Tabel 1.6: Jernbanetransport påen faste forbindelse over Femern Bælt Jernbanetransport/dag Færge Rødby- Puttgarden 2001 Prognose 2015 Basisscenario A Prognose 2015 Basisscenario B Følsomhed 2015 scenarier 1 4 Togpassagerer Godstransport pr. dag (tons) Tog pr. dag (passagerer/gods) 0 1) / 0 40 / / / 61 1) Alle godstog ledes via Storebæltsforbindelsen Antallet af togpassagerer forventes at ligge på om dagen for de to basisscenariers vedkommende. Antallet er reduceret i den nye trafikprognose grundet det generelle fald i de senere år, hvilket formentlig kan forklares ved væksten i billig 13

24 lufttransport. En anden årsag er, at der ikke længere er forudsat højhastighedstog mellem Hamborg og København. Godstransporten forventes at være på ca tons om dagen eller 8-11 mio. tons om året i Jernbanen står stærkest i Basisscenario A, og her vil markedsandelen for godstransport på skinner være 32% af al gods transporteret mellem Danmark/Skandinavien Kontinentet. For Basisscenario B vil markedsandelen være 23% - eller næsten den samme som i dag. Overordnet vil ca. 75% af al godstransport på skinner mellem Skandinavien og det europæiske kontinent benytte Hamborg- Femern-København/Malmø korridoren Følsomhed over for konkurrence For at undersøge følsomheden over for konkurrencen fra færgeruterne mellem Sverige og Tyskland er der blevet udarbejdet en række prognoser for Undersøgelserne viser, at lastbilstrafikken er mere følsom over for konkurrence fra konkurrerende færger end personbiltrafikken. Generelt, er følsomheden forholdsvis lav, hvilket vil sige, at selv væsentlige forskelle mellem færgepriser og takster på den faste forbindelse kun giver små ændringer i trafikvolumen på den faste forbindelse. En vurdering af konkurrencen fra den 150 km længere alternative transportrute mellem Hamborg-Øresund via Storebæltsforbindelsen har vist, at: Kun en meget lille del af den nuværende vejtrafik på Storebælt er international trafik, som kunne overføres til Femern Bælt. At forskellene i takstniveauerne til fordel for brugen af Storebæltsforbindelsen skal være temmelig stor, før person- og lastbilstrafikken vil blive overført til Storebælt. I øjeblikket er ekstraomkostningerne ved at rejse via Storebælt, herunder rejsetidsomkostningen for en personbil beregnet til EUR og for lastbiler EUR. Storebæltsforbindelsen vil ikke være en væsentlig konkurrent, med mindre forskellene i takstniveauerne er af denne størrelsesorden. 14

25 1.3.6 Konklusionen på trafikprognoserne Trafikprognoserne udarbejdet under forskellige planlægningsforudsætninger viser, at antallet af køretøjer, der vil benytte en fast forbindelse over Femern Bælt i 2015 vil ligge på ca køretøjer om dagen. Togtrafikken forventes at ligge på ca passagerer om dagen svarende til 40 IC3-tog om dagen. Godstransporten på skinner på en fast forbindelse vil for Basisscenario A s vedkommende vinde en betydelig markedsandel fra 22% til 32%. Generelt vil 75% af al godstransport mellem Skandinavien og det europæiske kontinent blive fragtet over Femern Bælt. Den samlede mængde gods, der transporteres over Femern Bælt forventes at være ca mio. tons i Trafikken synes at være temmelig stabil og ikke særlig følsom over for selv hård konkurrence fra andre ruter og transportformer. Storebæltsforbindelsen vil ikke være en væsentlig konkurrent, med mindre forskellene i takstniveauerne er betydelig i Storebælts favør. En trend fremskrivning er udført på baggrund af en forudsætning om, at der er en årlig vækst i vejtrafikken på 0,8-2,5%. Resultatet er, at antallet af køretøjer i 2025 forventes at være køretøjer om dagen. 15

26 1.4 Forbedringer i jernbanekapaciteten I dag ledes al godstransport med tog mellem Danmark/Skandinavien og Tyskland/Kontinentet, der går gennem Danmark, via Storebæltsforbindelsen. Næsten al togpassagerertransport mellem København og Hamborg foregår derimod via færgeruten Rødby-Puttgarden. For at afvikle den forventede jernbanetrafik vil det være nødvendigt at udbygge det eksisterende jernbanenet på land i Tyskland og Danmark med ekstra spor og at fjerne visse flaskehalse på banenettet, som allerede trænger sig på i dag. Det gælder både på den danske og tyske side. Hvis en fast forbindelse bliver en realitet, vil jernbanenettet skulle udvides til dobbeltspor på næsten hele strækningen mellem Puttgarden Lübeck i Tyskland og mellem Orehoved Rødby i Danmark. Der forudsættes også elektrificeret mellem Lübeck og Ringsted. Hvis den faste forbindelse over Femern Bælt ikke bliver en realitet, vil godstrafikken stadig køre over Storebælt. Derved udløses det allerede i dag kendte behov for dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, ligesom også den sidste delstrækning mellem Tinglev og Padborg må forudses udbygget med dobbeltspor. I det følgende vil jernbanesektorens mulighed for at betale for brugen af den faste forbindelse i 2015 blive behandlet under forudsætning af at al international person- og godstrafik, der kører igennem Danmark på skinner, ledes via Femern Bælt. 16

27 1.5 Jernbanebetaling Baggrund og formål I forundersøgelserne, der blev afsluttet i 1999 [Ref. 3], blev der foretaget en overslagsmæssig vurdering af jernbanesektorens mulighed for at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse. Derfor har de to trafikministerier besluttet sig for at gennemføre en mere udførlig analyse af jernbaneoperatørernes mulighed for at betale for brugen af jernbanekorridoren via en fast forbindelse over Femern Bælt [Ref. 6]. Det bemærkes, at analysen har taget udgangspunkt i de nuværende baneafgiftssystemer og driftsomkostninger for person- og godstog. Begge forudsætninger må forventes at ændre sig gennem perioden frem til åbningen af en fast forbindelse. Som grundlag for fastlæggelse af den mulige indtægt fra jernbanesektoren ses på følgende typer af besparelser: besparelser i infrastrukturafgifter til de respektive jernbaneforvaltere, besparelser i driftsomkostninger (udtrykt som omkostninger/km, herunder kapitalomkostninger, driftsomkostninger, personaleomkostninger og indirekte omkostninger) samt værdien af tidsbesparelser. Besparelserne i driftsomkostninger for jernbaneoperatører bliver realiseret som følge af at ruten via den faste forbindelse over Femern Bælt er ca. 160 km kortere end ruten via Storebælt Resultater På baggrund af den opdaterede trafikprognose og indikative driftsplaner for de to basisscenarier A og B, hvor jernbanen står stærkest i scenario A, fremgår det af tabel 1.9, hvilke indtægter der forventes fra både persontogs- og godstogstrafikken i

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten En Evaluering af Projektøkonomien For Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten November 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Investeringer...

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere