Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling"

Transkript

1 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

2

3 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse, trafikprognose og analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003 Opdragsgivere: Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K Tel Trafik-, Byggeog Boligministeriet, Tyskland Invalidenstrasse 44 D Berlin Tel Støttet af: EU-Kommissionen Foto: Billedhuset/2. maj

4

5 FORORD Nærværende rapport er en oversættelse af rapporten Finansiel Analysis, Traffic Forecast and Analysis of Railway Payment, March I forbindelse med oversættelsen er der fundet enkelte fejl, som er rettet i den danske version, ligesom der af hensyn til den sproglige fremstilling er foretaget en række redaktionelle ændringer. Der er således ikke tale om en direkte oversættelse af den oprindelige engelsksprogede version. Det skal også oplyses, at det tyske trafikministerium foretager en oversættelse af rapporten til tysk, som også vil blive justeret i nødvendigt omfang i forhold til den engelske udgave. Trafikministeriet, maj 2003.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INTRODUKTION RESUMÉ Konklusion af den nye analyse Finansiel Analyse Baggrund og formål De nye økonomiske beregninger Konklusionerne på 2003-beregningerne Femern Bælt trafikprognose Introduktion Baggrund og formål Basisscenarier samt alternative scenarier Resultater Følsomhed over for konkurrence Konklusionen på trafikprognoserne Forbedringer i jernbanekapaciteten Jernbanebetaling Baggrund og formål Resultater Konklusion på analysen af jernbanebetaling FINANSIEL ANALYSE Opdateret trafikprognose og nye beregninger af jernbanebetaling Hovedresultater fra de finansielle beregninger Forudsætninger Finansielle resultater for de to basisscenarier Påvirkningen af staternes økonomi Alternative trafikscenarier...27 I

8 2.4 Finansielle følsomhedsanalyser Partielle følsomhedsanalyser Borderline scenarier Sammenligning med finansierings- og organisationsmodellerne i ECIrapporten Ændrede forudsætninger Finansielle resultater for BOT-modellen Finansielle resultater for den statsgaranterede model Konklusionen af den finansielle analyse RESULTATERNE AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE, Undersøgelsens formål Trafikudviklingen over Østersøen Behov for opdaterede prognoser Prognoser og modeller Prognosemodel Prognoseforudsætninger Prognoser for Hovedresultater Passagertrafik Godstrafik over Femern Bælt Samlet trafik over Femern Bælt Konklusioner Diskussion af resultaterne Væsentlige faktorer for den forventede trafikefterspørgsel Markedsandel på en fast forbindelse Trend fremskrivning til Prognosemetode Resultater og Konklusioner Yderligere undersøgelser FORBEDRINGER AF JERNBANEKAPACITETEN MELLEM TYSKLAND OG DANMARK...67 II

9 4.1 Introduktion Ny regeringsaftale UNDERSØGELSE AF JERNBANESEKTORENS BETALINGSEVNE Vurdering af jernbanebetaling Nyvurdering af indtægter fra jernbanetrafikken Persontog Godstog Interviews i Skandinavien Interviews i Tyskland...77 BILAG I: BILAG II: Generelle forudsætninger i de finansielle beregninger...81 Statsstøtte og indtægter til de to stater...82 REFERENCELISTE...85 III

10

11 INTRODUKTION I december 2000 besluttede de danske og tyske trafikministerier at iværksætte en interessetilkendegivelsesrunde i det følgende benævnt ECI (Enquiry of Commercial Interest) for at undersøge den private sektors interesse for at deltage i etablering af en fast forbindelse for vej- og togtrafikken over Femern Bælt. Resultaterne af ECI-processen blev offentliggjort i juni ECI-processen afslørede, at den private sektor havde en klar, positiv interesse i at deltage i realiseringen af projektet, men at der ligeledes er væsentlige kommercielle risici forbundet med projektet. De budgetterede fremtidige indtægter fra projektet vurderedes dels at være for lave til at understøtte investeringer fra den private sektor, dels for usikre som følge af konkurrencen fra andre transportmidler (færger) og ruter (Storebælt). Konklusionen fra interessetilkendegivelsesrunden er, at projektet kun kan realiseres med væsentlig offentlig støtte, enten i form af garantier eller direkte statsstøtte. På et møde mellem den danske og den tyske trafikminister i Berlin den 13. juni 2002, aftaltes det at gennemgå nogle af de væsentligste spørgsmål for så vidt angår de kommercielle risici involveret i projektet, herunder trafikprognoser og indtægter fra både vej- og togtrafikken. Undersøgelserne har modtaget EU-støtte gennem TEN-T-programmet. I denne rapport fremlægges resultaterne fra disse undersøgelser. Kapitel 1 giver en opsummering af de væsentligste resultater og konklusioner. Kapitel 2 beskriver resultaterne af den finansielle analyse, der er foretaget på baggrund af nye forudsætninger med hensyn til trafikmængder, takstniveauer og jernbaneoperatørers betaling for brugen af den faste forbindelse. De økonomiske beregninger er udført for to princippelt forskellige organisationsmodeller: en traditionel BOT-model (Build, Operate, Transfer) og en statsgaranteret model, svarende til den model, der er anvendt for Øresundsforbindelsen. Kapitel 3 beskriver resultaterne af de i 2002 opdaterede trafikprognoser. 1

12 Kapitel 4 beskriver de løbende drøftelser, der føres mellem Tyskland og Danmark om kapacitetsniveau for jernbanen mellem de to lande. I Kapitel 5 opsummeres resultaterne fra undersøgelsen af jernbanesektorens evne til at betale for brugen af Hamburg-Øresund jernbanekorridoren. Trafik,- Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Trafikministeriet, Danmark Maj

13 1. RESUMÉ 1.1 Konklusion af den nye analyse De vigtigste konklusioner der kan drages af den nye finansielle analyse, den nye trafikprognose og analysen af jernbanens mulighed for at betale for at benytte en fast forbindelse er: Den statsstøtte, der er nødvendig i en BOT-model, beløber sig til ca mio. EUR (nutidsværdi), svarende til 50-60% af den samlede investering. Tilbagebetalingsperioden ved den statsgaranterede model vil være år, og der vil ikke være behov for direkte økonomisk støtte fra staterne. De væsentligste faktorer, der påvirker projektets økonomiske levedygtighed er takstniveauerne for vejtrafikken, niveauet for betalinger fra jernbaneoperatører der benytter den faste forbindelse og realrenten. De nye trafikprognoser viser ingen dramatiske ændringer i den samlede trafik over den faste forbindelse i sammenligning med tidligere trafikprognoser fra Antallet af køretøjer, der forventes at krydse den faste forbindelse over Femern Bælt i 2015, er gennemsnitligt om dagen. Heraf vil være lastbiler, hvilket svarer til til lastbiler om året, der ventes at transportere 6-7 millioner tons gods årligt. Undersøgelsen af jernbanesektorens muligheder for at betale for brugen af jernbanen på den faste forbindelse viser, at de mulige indtægter beløber sig til ca. 50 mio. EUR om året (2002 priser). Dette skøn er foretaget på baggrund af besparelser i infrastrukturafgifter og driftsomkostninger ved brug af den 160 km kortere rute. Ca passagerer forventes at benytte togforbindelsen per døgn. Mængden af jernbanegods, der transporteres over den faste forbindelse, vil være ca mio. tons om året, hvilket svarer til ca. 75% af al gods transporteret med jernbane mellem Danmark/Skandinavien og det europæiske kontinent. 3

14 Den forventede trafikefterspørgsel på den faste forbindelse er forholdsvis upåvirket af ændringerne i forudsætningerne for transportomkostninger ved forskellige transportmidler, konkurrence fra færger og ændrede takstniveauer på den faste forbindelse. Lastbiltrafikken lader til at være mere påvirket af konkurrencen fra Østersø-færgerne end personbiltrafikken. Kun hvis takstforskellen mellem de to faste forbindelser over Storebælt og Femern Bælt er væsentligt i Storebælts favør, vil trafikanterne overveje at benytte den 150 km længere rute via Storebælt. 4

15 1.2 Finansiel Analyse Baggrund og formål I 2001/2002 udførtes en interessetilkendegivelsesrunde, hvor man undersøgte den private sektors interesse i og mulighed for at projektere, anlægge, drive og finansiere en fast forbindelse over Femern Bælt. På baggrund af den private sektors besvarelser udvikledes forskellige finansierings- og organisationsmodeller for at illustrere, hvorledes den private og offentlige sektor kunne organisere sig med henblik på at realisere projektet under økonomisk rentable betingelser. Med udgangspunkt i opdaterede trafikprognoser (i det følgende kaldet trafikprogonoser ) samt en vurdering af jernbanens mulighed for at betale for at benytte en fast forbindelse beskrevet i de efterfølgende kapitler er der blevet udført en finansiel analyse af to principielt forskellige finansierings- og organisationsmodeller. Den første af de to modeller er en BOT-model (Build-Operate-Transfer), hvor en privat koncessionshaver har ansvaret og således bærer størstedelen af de involverede risici for projektering, anlæg, drift og finansiering af den faste forbindelse i en 30-årig driftsperiode. Den anden finansierings- og organisationsmodel kaldes en statsgaranteret PPPmodel. I denne model bærer staten hovedparten af projektets risici og finansieringen, der hjemtages på de private internationale finansielle markeder, gennemføres på grundlag af statsgarantier De nye økonomiske beregninger Forudsætninger De nye finansielle beregninger i det følgende kaldet Februar 2003-beregninger [Ref. 8] er bortset fra de ajourførte trafikprognoser, nye takster for biltrafikken og den nye vurdering af jernbanebetalingen baseret på de samme økonomiske forudsætninger som de tidligere beregninger, der blev fremlagt i rapporten fra interessetilkendegivelsesrunden (ECI) fra juni 2002 [Ref. 4]. 5

16 Blandt de væsentligste forudsætninger kan nævnes: Realrente, 4 % p.a. Inflation, 2,5 % p.a. Risikopræmie, 2% p.a. Selskabsskat, 34 % Trafikvækst, 1.7% p.a. ( ) Takster For at kunne sammenligne de økonomiske beregninger med de beregninger, der er fremlagt i ECI-rapporten, beregnes taksterne og jernbanebetalingerne i 2012-priser. Grundlaget for taksterne i den ajourførte trafikprognose har været taksterne på den nuværende færgerute mellem Rødby og Puttgarden. Taksten for personbiler over Femern Bælt er listeprisen på 46 EUR i 2002-priser (inkl. moms). Dette svarer til 60 EUR i 2012-priser. I henhold til det nuværende EU momsdirektiv er transport af personbiler med færge imidlertid momsfritaget, mens der svares moms af betaling for personbiler, der passerer en fast forbindelse. Nettoresultatet af denne forskel er en reduceret indtægt for projektet svarende til moms på betaling fra personbiler. Reduktionen som følge af moms er 10 EUR (moms 20,5%). Den reelle indtægt for projektet pr. personbil er således 50 EUR (2012-priser). Taksterne for lastbiler og busser skønnes at være de gennemsnitlige faktiske færgepriser, idet der er taget højde for forskellige rabatter. Med udgangspunkt i analysen af jernbanesektorens mulighed for at betale for benyttelsen af en fast forbindelse over Femern Bælt skønnes det, at betalinger fra jernbaneoperatørerne, der får adgang til forbindelsen, årligt vil kunne andrage ca. 50 millioner EUR i 2002-priser svarende til 64 millioner EUR i 2012-priser. 6

17 Tabel 1.1: Takster for vejtrafikken og jernbanebetalinger for at benytte den faste forbindelse over Femern Bælt EUR ekskl. moms 2012-priser Februar 2003 beregninger Personbiler 50 Lastbiler 243 Busser 268 Jernbanebetaling (mio. pr. år) Trafikprognoser De ajourførte prognoser baseres på to forskellige sæt basisforudsætninger med følgende hovedkarakteristika: Basisscenario A: I princippet følger dette trafikscenarium de planlægningsforudsætninger, der er benyttet i den løbende tyske transportinfrastrukturplanlægning/bundesverkehrswegeplanung (BVWP). I dette scenario bliver jernbanetransport billigere set i forhold til vejtransport. Det forudsættes således, at der er højere kørehastigheder, reducerede omlastningstider samt reducerede transporttider for jernbanegods. Basisscenario B: I dette trafikscenarium forudsættes en ekstrapolering af den seneste udvikling inden for transportsektoren, hvilket vil sige, at transportomkostningerne for personbils- og lastbilstrafikken falder og omkostningen for jernbanetransport forbliver uændret. Begge scenarier forudsætter de samme færgeruter som de i 2002 eksisterende (med undtagelse af Rødby-Puttgarden). For at afprøve trafikprognosens følsomhed er der opstillet yderligere 4 trafikscenarier med ændrede takster og udbud (sejltider og frekvenser) for de konkurrerende Østersøfærger. 7

18 Tabel 1.2: Prognoser for vejtrafikken Køretøjer årligt 2002-prognose Basisscenario A År prognose Basisscenario B År 2015 Personbiler Lastbiler Busser I alt Gns. daglige trafik Som følge af forskellene i udviklingen i transportomkostninger i Basisscenario A og B er trafikmængden højere i Basisscenario B. Indtægter Af tabel 1.3 fremgår indtægterne fra trafikken baseret på ovennævnte prognoser, de forudsatte takster og jernbanernes betaling for benyttelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Tabel 1.3: Indtægter i 2012 for de to basisscenarier Mio. EUR 2012-priser 2002-prognose Basisscenario A 2002-prognose Basisscenario B Personbiler Lastbiler Busser 10 9 Indtægter, vej Jernbane I alt Indtægten er beregnet for et forventet åbningsår i 2012, hvor der tages højde for, at de første 4 driftsår vil være en såkaldt ramp-up -periode, hvor det antages, at trafikken vil 8

19 være 20, 15, 10 og 5% lavere end prognosticeret. Denne ramp-up -periode er introduceret for at afspejle det faktum, at kunderne efter al sandsynlighed vil skulle bruge noget tid på at vænne sig til en ny, hurtigere og mere direkte transportrute mellem Skandinavien og det europæiske kontinent Konklusionerne på 2003-beregningerne Af tabel 1.4 nedenfor fremgår resultaterne af den nye finansielle analyse på baggrund af den reviderede trafikprognose, de forudsatte vejtakster og den nye jernbanebetaling for de valgte modeller (BOT og den statsgaranterede model). Tabel 1.4: Resultaterne af de økonomiske beregninger for BOT-modellen og den statsgaranterede model. Basisscenario A Basisscenario B Scenarier 1 4 Statsstøttet BOT-model mio. EUR, NPV (2002) Tilbagebetalingstid i den statsgaranterede model (antal år) ) ) 1) Følsomheden afprøves i 4 scenarier. En statsstøtte på mio. EUR eller en tilbagebetalingstid på 55 år beregnes for det mindst gunstige scenario, hvor der parallelt med en fast forbindelse over Rødby-Puttgarden drives en færgelinje. En statsstøtte på mio. EUR eller en tilbagebetalingsperiode på 32 år beregnes for et scenarium, hvor taksterne på de konkurrerende Østersøfærger hæves med 25%. For BOT-modellen er der beregnet en statsstøtte i størrelsesordenen mio. Euro (nutidsværdi). Beløbet svarer til en årlig støtte på henholdsvis 258 mio. EUR og 243 mio. EUR i driftsperioden ( ) og skal ses i forhold til den samlede investering på ca mio. EUR (nutidsværdi) 2002-priser, inkl. renter. Det relevante resultat for den statsgaranterede model er tilbagebetalingstiden, som beregnes til at være 33 henholdsvis 37 år i de to basisscenarier. 9

20 1.3 Femern Bælt trafikprognose Introduktion Trafikministerierne i Tyskland og Danmark udførte i årene forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern Bælt. Som del af disse forundersøgelser udarbejdedes en trafikprognose ud fra en omfattende kortlægning af trafikken over Østersøen mellem Denmark/Skandinavien og det europæiske kontinent. Prognosemodeller udvikledes for både person- og godstrafik og der udarbejdedes prognoser for år 2010 under hensyntagen til forskellige tekniske løsninger for en fast forbindelse mellem Rødby og Puttgarden [Ref. 2]. Interessetilkendegivelsesrunden fra vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt viste, at der blandt de kommercielle risici særligt blev peget på parallel færgedrift samt konkurrence fra Storebæltsforbindelsen. Endvidere nævntes den potentielle konkurrence fra andre eksisterende færgeruter over Østersøen som en risikofaktor. Som følge deraf besluttede de to trafikministre at udføre yderligere undersøgelser af trafikefterspørgslen, herunder analyser af de under Interessetilkendegivelsesrunden rejste spørgsmål Baggrund og formål De undersøgelser af trafikefterspørgslen på en fast forbindelse over Femern Bælt er en opdatering af tidligere undersøgelser og analyser foretaget af Fehmarnbelt Traffic Consortium (FTC) på vegne af de to trafikministerier i henholdsvis Tyskland og Danmark [Ref. 5]. Overordnet har trafikundersøgelsen tre formål: At udvide prognoseperioden til 2015 med fremskrivning indtil 2025 ved at inddrage resultaterne af den igangværende planlægning for den tyske trafikinfrastruktur (Bundesverkehrswegeplanung). At medtage de seneste års erfaringer vedrørende ændringer i trafikmønstre, færgeruter, samfundsøkonomiske forhold, åbning af de faste forbindelser over Øresund og Storebælt og den seneste udvikling i infrastruktur og planer herfor for regionerne omkring Femern Bælt. 10

21 At afprøve hvor følsom trafikefterspørgslen for en fast forbindelse er over for de konkurrerende færgeruter. Endvidere er Storebæltsforbindelsens påvirkning af trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt blevet vurderet Basisscenarier samt alternative scenarier De opdaterede trafikprognoser foreligger i to basisscenarier med følgende primære karakteristika: Basisscenario A: I princippet det såkaldte Integrationsscenarium beskrevet i den tyske trafikinfrastrukturplanlægning (Bundesverkehrswegeplanung), og med udbuddet på Østersøfærgeruterne svarende til udbuddet i Basisscenario B: I princippet de samme forudsætninger som dem, der blev brugt i 1999-prognoserne til beregning af trafikken på Femern Bælt-forbindelse, og med udbuddet på Østersøfærgeruterne svarende til udbuddet i Overordnet er forskellen mellem de to scenarier knyttet til forskelle i forventningerne til udviklingen i transportomkostninger for de forskellige transportmidler. For Basisscenario A forventes det, at udviklingen vil være til fordel for jernbanetransporten. Basisscenario B forudsætter i højere grad, at den seneste udvikling vil fortsætte, hvilket vil sige, at jernbanetransport ikke vil genvinde de markedsandele, der er tabt i de sidste år, sådan som det forventes for Basisscenario A. Ud over de to basisscenarier er der foretaget beregninger af, hvor følsom trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt vil være over for en ændret konkurrence fra færgetrafikken. Færgerne mellem Sverige og Tyskland udgør således konkurrenter til en fast forbindelse over Femern Bælt. Det gælder både for personbiltrafikken og for godstrafikken. Personbiltrafikken ventes dog ikke at være så følsom over for konkurrencen som godstrafikken, idet privatrejsende ikke rejser så hyppigt og ikke gennemfører deltaljerede omkostningskalkuler i samme udstrækning som virksomhederne. Til afprøvning af prognosens følsomhed er der udarbejdet prognoser for alternative trafikscenarier. De fire scenarier repræsenterer forskelle i færgedriften over Østersøen enten en øgning eller en reduktion af udbuddet (sejltid- og frekvens) og færgebilletpriserne med 25 %. 11

22 Når priserne på de konkurrerende Østersøfærger ændres, ændres priserne/taksterne for at krydse Øresund (enten via færge eller via den faste forbindelse) i modsat retning. Passagen over Øresund tjener som føderute til en fast forbindelse over Femern Bælt for trafik mellem Sverige og Tyskland gennem Danmark og en ændring af priserne/taksterne for at krydse Øresund forstærker dermed virkningen af at ændre priserne på de konkurrerende Østersøfærger. De fire alternative trafikscenarier omfatter: Scenario 1: Basisscenario A s forudsætninger med øget udbud (sejltid og - frekvens) på de konkurrerende færgeruter. Scenario 2: Basisscenario A s forudsætninger med øget udbud (sejltid og - frekvens) og sænkede priser for konkurrerende færgeruter. Scenario 3: Basisscenario A s forudsætninger med reduceret udbud (sejltid og -frekvens) og højere priser på konkurrerende færgeruter. Scenario 4: Basisscenario A s forudsætninger med øget sejfrekvens og sænkede priser på konkurrerende færger (som i scenario 2), samt en parallel færgerute mellem Rødby og Puttgarden Resultater I Tabel 1.5 nedenfor vises resultaterne for den nye trafikprognose sammen med tallene for Basisår Tabel 1.5: Vejtransport, fast forbindelse over Femern Bælt Køretøjer/dag (ÅDT) Færge Rødby- Puttgarden 2001 Prognose 2015 Basisscenario A Prognose 2015 Basisscenario B Følsomhed 2015 scenarier 1 4 Personbiler Lastbiler Busser I alt Den nye prognose for de to basisscenarier viser, at køretøjer om dagen forventes at benytte den faste forbindelse i Dette er flere køretøjer 12

23 om dagen end i 1999-prognosen, hvoraf kan forklares ved at prognosehorisonten er rykket til 2015 i forhold til den tidligere, hvor den var Det øgede antal køretøjer sammenlignet med 1999-prognosen kan bl.a. forklares ved, at væksten i trafikken mellem Skandinavien og det europæiske kontinent i perioden 1994/ har været temmelig høj, men den generelle økonomiske udvikling, udviklingen i transportomkostninger for forskellige transportformer, m.v. har også haft indflydelse. Antallet af personbiler, der passerer den faste forbindelse i 2015, er vokset i sammenligning med 1999-prognosen, fordi det nu forudsættes, at taksten benyttet i prognoserne sænkes fra 67 EUR, som var den takst der blev brugt i 1999-prognosens forudsætninger, til 46 EUR (samme som færgerne i dag). I 2015 forventes antallet af lastbiler at være , hvilket er betydeligt mere end i dag, men lavere end forudsat i 1999-prognosen. Den primære årsag hertil er, at det statistiske grundlag er blevet forbedret. Lastbilernes faktiske gennemsnitlige godsmængde er højere end forudsat i 1999-prognosen, hvilket medfører, at der skal bruges et lavere antal lastbiler til at transportere flere tons. Faldet i bustrafikken er dels et resultat af udviklingen inden for lufttransport, der bliver billigere; dels en generel tendens til reduceret international bustransport. I tabel 1.6 nedenfor fremlægges de nye prognoser for jernbanetransport. Tabel 1.6: Jernbanetransport påen faste forbindelse over Femern Bælt Jernbanetransport/dag Færge Rødby- Puttgarden 2001 Prognose 2015 Basisscenario A Prognose 2015 Basisscenario B Følsomhed 2015 scenarier 1 4 Togpassagerer Godstransport pr. dag (tons) Tog pr. dag (passagerer/gods) 0 1) / 0 40 / / / 61 1) Alle godstog ledes via Storebæltsforbindelsen Antallet af togpassagerer forventes at ligge på om dagen for de to basisscenariers vedkommende. Antallet er reduceret i den nye trafikprognose grundet det generelle fald i de senere år, hvilket formentlig kan forklares ved væksten i billig 13

24 lufttransport. En anden årsag er, at der ikke længere er forudsat højhastighedstog mellem Hamborg og København. Godstransporten forventes at være på ca tons om dagen eller 8-11 mio. tons om året i Jernbanen står stærkest i Basisscenario A, og her vil markedsandelen for godstransport på skinner være 32% af al gods transporteret mellem Danmark/Skandinavien Kontinentet. For Basisscenario B vil markedsandelen være 23% - eller næsten den samme som i dag. Overordnet vil ca. 75% af al godstransport på skinner mellem Skandinavien og det europæiske kontinent benytte Hamborg- Femern-København/Malmø korridoren Følsomhed over for konkurrence For at undersøge følsomheden over for konkurrencen fra færgeruterne mellem Sverige og Tyskland er der blevet udarbejdet en række prognoser for Undersøgelserne viser, at lastbilstrafikken er mere følsom over for konkurrence fra konkurrerende færger end personbiltrafikken. Generelt, er følsomheden forholdsvis lav, hvilket vil sige, at selv væsentlige forskelle mellem færgepriser og takster på den faste forbindelse kun giver små ændringer i trafikvolumen på den faste forbindelse. En vurdering af konkurrencen fra den 150 km længere alternative transportrute mellem Hamborg-Øresund via Storebæltsforbindelsen har vist, at: Kun en meget lille del af den nuværende vejtrafik på Storebælt er international trafik, som kunne overføres til Femern Bælt. At forskellene i takstniveauerne til fordel for brugen af Storebæltsforbindelsen skal være temmelig stor, før person- og lastbilstrafikken vil blive overført til Storebælt. I øjeblikket er ekstraomkostningerne ved at rejse via Storebælt, herunder rejsetidsomkostningen for en personbil beregnet til EUR og for lastbiler EUR. Storebæltsforbindelsen vil ikke være en væsentlig konkurrent, med mindre forskellene i takstniveauerne er af denne størrelsesorden. 14

25 1.3.6 Konklusionen på trafikprognoserne Trafikprognoserne udarbejdet under forskellige planlægningsforudsætninger viser, at antallet af køretøjer, der vil benytte en fast forbindelse over Femern Bælt i 2015 vil ligge på ca køretøjer om dagen. Togtrafikken forventes at ligge på ca passagerer om dagen svarende til 40 IC3-tog om dagen. Godstransporten på skinner på en fast forbindelse vil for Basisscenario A s vedkommende vinde en betydelig markedsandel fra 22% til 32%. Generelt vil 75% af al godstransport mellem Skandinavien og det europæiske kontinent blive fragtet over Femern Bælt. Den samlede mængde gods, der transporteres over Femern Bælt forventes at være ca mio. tons i Trafikken synes at være temmelig stabil og ikke særlig følsom over for selv hård konkurrence fra andre ruter og transportformer. Storebæltsforbindelsen vil ikke være en væsentlig konkurrent, med mindre forskellene i takstniveauerne er betydelig i Storebælts favør. En trend fremskrivning er udført på baggrund af en forudsætning om, at der er en årlig vækst i vejtrafikken på 0,8-2,5%. Resultatet er, at antallet af køretøjer i 2025 forventes at være køretøjer om dagen. 15

26 1.4 Forbedringer i jernbanekapaciteten I dag ledes al godstransport med tog mellem Danmark/Skandinavien og Tyskland/Kontinentet, der går gennem Danmark, via Storebæltsforbindelsen. Næsten al togpassagerertransport mellem København og Hamborg foregår derimod via færgeruten Rødby-Puttgarden. For at afvikle den forventede jernbanetrafik vil det være nødvendigt at udbygge det eksisterende jernbanenet på land i Tyskland og Danmark med ekstra spor og at fjerne visse flaskehalse på banenettet, som allerede trænger sig på i dag. Det gælder både på den danske og tyske side. Hvis en fast forbindelse bliver en realitet, vil jernbanenettet skulle udvides til dobbeltspor på næsten hele strækningen mellem Puttgarden Lübeck i Tyskland og mellem Orehoved Rødby i Danmark. Der forudsættes også elektrificeret mellem Lübeck og Ringsted. Hvis den faste forbindelse over Femern Bælt ikke bliver en realitet, vil godstrafikken stadig køre over Storebælt. Derved udløses det allerede i dag kendte behov for dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, ligesom også den sidste delstrækning mellem Tinglev og Padborg må forudses udbygget med dobbeltspor. I det følgende vil jernbanesektorens mulighed for at betale for brugen af den faste forbindelse i 2015 blive behandlet under forudsætning af at al international person- og godstrafik, der kører igennem Danmark på skinner, ledes via Femern Bælt. 16

27 1.5 Jernbanebetaling Baggrund og formål I forundersøgelserne, der blev afsluttet i 1999 [Ref. 3], blev der foretaget en overslagsmæssig vurdering af jernbanesektorens mulighed for at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse. Derfor har de to trafikministerier besluttet sig for at gennemføre en mere udførlig analyse af jernbaneoperatørernes mulighed for at betale for brugen af jernbanekorridoren via en fast forbindelse over Femern Bælt [Ref. 6]. Det bemærkes, at analysen har taget udgangspunkt i de nuværende baneafgiftssystemer og driftsomkostninger for person- og godstog. Begge forudsætninger må forventes at ændre sig gennem perioden frem til åbningen af en fast forbindelse. Som grundlag for fastlæggelse af den mulige indtægt fra jernbanesektoren ses på følgende typer af besparelser: besparelser i infrastrukturafgifter til de respektive jernbaneforvaltere, besparelser i driftsomkostninger (udtrykt som omkostninger/km, herunder kapitalomkostninger, driftsomkostninger, personaleomkostninger og indirekte omkostninger) samt værdien af tidsbesparelser. Besparelserne i driftsomkostninger for jernbaneoperatører bliver realiseret som følge af at ruten via den faste forbindelse over Femern Bælt er ca. 160 km kortere end ruten via Storebælt Resultater På baggrund af den opdaterede trafikprognose og indikative driftsplaner for de to basisscenarier A og B, hvor jernbanen står stærkest i scenario A, fremgår det af tabel 1.9, hvilke indtægter der forventes fra både persontogs- og godstogstrafikken i

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET NOVEMBER 2015 TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

2 Forudsætninger for beregninger

2 Forudsætninger for beregninger Notat Projekt: Femer bælt 99 Sag: Til: Miljøberegninger for Femer bælt projekt Trafikministeriet Fra: Morten Steen Petersen, Goran Jovicic 18 maj 2000 1 Indledning Dette notat beskriver udvalgte miljøeffekter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse Trafikudvalget (2. samling) B 26 - Bilag 3 Offentligt VIEREGG - RÖSSLER GmbH Innovative Verkehrsberatung Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne og omkostningsberegningerne for den planlagte faste Femern

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere