Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 6. juni Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni Nr Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter): Onsdag den 21. maj 2014 blev der holdt møde om overtallige i Københavns Postcenter (KHC) / Brevproduktion Øst (BPØ). Ved møderne om overtallige bliver der anvendt flere forskellige navnelister, der medvirker til at skabe et godt overblik over personalesituationen. 1. Den første navneliste indeholder informationer om antallet af ansatte, der, ansøgt eller uansøgt, er blevet afskediget på grund af overtallighed, helbredsårsager, disciplinære forseelser, ikke længere ønsker at arbejde i Københavns Postcenter (KHC / BPØ), har fået andet arbejde, eller er afskediget med pension samt ansatte, der er forflyttet til en anden enhed eller et andet forretningsområde. Navnelisten omfatter perioden 1. januar 31. december 2014 og omfattede XX personer midt i maj Af de XX stillinger ville XX ikke blive genbesat. XX stillinger skulle vurderes i forhold til genbesættelse. X stillinger var genbesat eller ville blive genbesat. Navnelisten omfattede alle ansættelsesformer. Der var tilføjet X nye personer på navnelisten siden midten af marts Den anden navneliste indeholder informationer om overtallige medarbejdere, der skal omplaceres. Navnelisten omfattede X personer midt i maj Der var tilføjet X personer siden midten af marts Navnelisten omfattede produktionsmedarbejdere, ledere og specialister, der var ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår / tjenestemænd (3F). 3. Den tredje navneliste indeholder informationer om medarbejdere, der har ansøgt om en fratrædelsesordning i forbindelse med en frivillig fratrædelse. Navnelisten omfattede X person midt i maj Navnelisten omfattede produktionsmedarbejdere, der var ansat på overenskomst eller var ansat på særlige vilkår (3F). 1

2 4. Den fjerde navneliste indeholder informationer om de overtallige medarbejdere, som er blevet omplaceret. Navnelisten omfattede X personer, der var blevet fundet nye faste stillinger til i Status pr 19. maj 2014 siden 1. januar 2014 var: XX medarbejdere var ansøgt eller uansøgt blevet afskediget (med/uden pension). XX medarbejdere var stoppet i KHC / BPØ X medarbejder var overtallige. X medarbejder godkendt til frivillig fratrædelsesordning. X medarbejdere var placeret i nye faste stillinger. Ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget om organisationsændringer i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter: Mandag den 19. maj 2014 blev der holdt ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC). Ved mødet oplyste brevcenterchefen, at Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC) var blevet samlet i én organisatorisk enhed med virkning fra 31. marts Som led i tilpasningen af de samlede støtteomkostninger (udgifter til løn m.m. til chefer, ledere og administrative ansatte) i virksomheden foretages der fra 1. juni 2014 en række justeringer af stab og ledelse i KHC og INC. Grundlæggende er de to centre, INC og KHC, én organisatorisk enhed benævnt: Brevproduktion Øst (BPØ), men fysisk er der to lokationer. Administration og ledelse skal betragtes som fælles. Støttefunktionernes placering er ikke ensbetydende med, at de ansatte kun skal varetage opgaver i det ene center. Der vil gradvis ske en sammensmeltning af opgaver og ansatte på tværs af de to lokationer. Driftssupport forbliver to afdelinger for henholdsvis Indland og udland. Årsagen til dette er, at de to afdelinger er vidt forskellige, men der vil blive samarbejdet i den udstrækning det giver mening. Der bliver 1 fælles HR-afdeling med 1 personalechef. Bemandingsplanlægning bliver en del af HR-området. Spredningssortering (natleddet) bliver et produktionschefområde. Der nedlægges X produktionschefstilling i KHC. Vicevært ved INC overflyttes til Facility Management (FM) Sikringsopgaver ved INC og KHC sammenlægges. Der nedlægges X lederstilling i KHC. Vignetter styres og produceres i KHC. Der nedlægges X specialiststilling i KHC. Produktionsledelsen i KHC reduceres med x produktionslederstillinger. Produktionsledelsen i INC reduceres med X produktionslederstilling. Indkøb, Vignet og Økonomi ved INC bliver en del af Økonomiafdelingen (som er fælles for BPØ / BPV) 2

3 Uenighedssag om forbedring af lønaftalen for kontorpakmestre behandlet og afgjort: I januar og februar 2014 blev der holdt flere forhandlingsmøder om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. Forhandlingerne omfattede det sidste år i overenskomstperioden fra 1. marts 2012 til 28. februar I foråret 2013 udarbejdede forhandlingsudvalget et forslag, der kunne forbedre lønaftalen for kontorpakmestrene i Københavns Postcenter. Forhandlingsudvalget i Fællesklubben KHC består af fællestillidsrepræsentanten og de 2 tillidsrepræsentanter for kontopakmestrene Forhandlingsoplægget indeholdte forslag om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Forhandlingerne blev afbrudt i efteråret 2013, fordi brevcenterchefen mente det burde afklares om der kunne udformes en helt ny lønaftale men af mange årsager viste det sig, at drøftelserne om en ny lønaftale tog længere tid end først antaget. Omkring jul 2013 meddelte Fællesklubben KHC derfor, at forhandlinger om lønforbedringerne måtte genoptages, så forhandlingerne kunne afsluttes inden overenskomstperiodens udløb den 28. februar Brevcenterchefen valgte at lade personalechefen gennemføre forhandlingerne med forhandlingsudvalget fra Fællesklubben KHC. Derudover deltog personalekonsulenten som referent og teknisk bistand i forhold til beregninger af de forskellige forslag som er blevet behandlet. Ved det første forhandlingsmødet meddelte personalechefen, at Post Nord, Danmark, på grund af faldet i antallet af breve, ikke havde økonomi til lønforbedringer, så der var ikke ret meget at forhandle om. Fællesklubben KHC gjorde opmærksom på, at de ansatte kontorpakmestre havde bidraget til mange rigtig gode resultater i Københavns Postcenter i Resultaterne var blandt andet overholdelse af budgettet for produktion i 2013, overholdelse af leveringsfrister og lav fejlprocent i sorteringsarbejdet. Det var lykkedes på trods af de vanskelige forhold og usikkerheden om, hvad fremtiden ville bringe af forandringer for de ansatte. På den baggrund havde de ansatte meget svært ved at forstå, at cheferne ikke påskønnede de ansattes indsats ved kontante forbedringer af lønforholdene, når de ansatte leverede gode resultater? Det var helt skævt, at muligheden for lønforbedringer blev afgjort af, om det gik op eller ned for den internationale økonomi og den aktuelle indtjening hos Post Nord, Danmark. Virksomheden burde have sikret, at der var afsat ekstra penge i budgetterne til at belønne de ansatte, såfremt de ansatte udførte et solidt stykke arbejde for virksomheden. Personalechefen mente, at der burde findes en simpel løsning på forhandlingerne vedrørende 2013, som ikke var bureaukratisk eller kompliceret. Fællesklubben KHC foreslog at alle kontorpakmestre modtog et engangsvederlag et forårstillæg, der helt undtagelsesvis skulle gælde i dette enkeltstående tilfælde i Beløbet skulle være relativt stort, idet virksomheden ikke skulle betale til de ansatte i de efterfølgende år, som det var tilfældet ved tildeling af funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. Fællesklubben KHC begrundede forslaget med, at det kun var muligt at opnå så gode resultater, som tilfældet havde været i 2013, hvis alle ansatte gav deres bidrag hver på deres plads. På den måde blev det en 3

4 retfærdig løsning, hvis alle kontorpakmestre modtog et engangsbeløb sammen med et brev fra brevcenterchefen, hvor ledelsen gav udtryk for, at de anerkendte de gode resultater de ansatte havde leveret i Som et alternativ foreslog Fællesklubben KHC, at der blev aftalt et antal funktionstillæg i 4 team i produktionsområderne. Personalechefen mente derimod, at den simple løsning skulle bestå af tildeling af kvalifikationstillæg til de kontorpakmestre, der havde gjort en særlig indsats og anvendt deres personlige gode egenskaber og / eller faglige færdigheder ved udførelsen af arbejdet. Fællesklubben KHC indstillet på at forhandle om muligheden for at tildele kontorpakmestrene kvalifikationstillæg, såfremt antallet af tillæg og kriterierne for tildeling var de rette. Fællesklubben KHC fremførte yderligere krav om, at et par skævheder indenfor funktionstillæggene blev rettet. Ved endnu et forhandlingsmøde i februar 2014 blev der forhandlet om antallet af kvalifikationstillæg og om hvilke kontorpakmestre, der skulle tildeles kvalifikationstillæggene. Personalechefen mente, at Post Nord, Danmarks, økonomiske situation, kun gav mulighed for tildeling af XX til XX kvalifikationstillæg. Fællesklubben KHC mente, at antallet af egnede kvalificerede kontorpakmestre var langt større mindst XX kontorpakmestre burde tildeles tillæg. Efter flere forhandlingsmøder kunne det tirsdag den 25. februar 2014 konstateres, at det ikke var muligt at opnå enighed om en aftale. Der blev efterfølgende udarbejdet et uenighedsreferat, som blev fremsendt til de centrale parter henholdsvis Post Nord, Danmark, Aftaler & Vilkår og forhandlingssekretæren i 3F Post. Post Nord, Danmark, Aftaler & Vilkår og 3F Post holdt møde tirsdag den 20. maj 2014, hvor uenighedssagen blev behandlet sammen med andre uenighedssager fra øvrige enheder i Post Nord, Danmark. Ved mødet blev der enighed om et forlig, som betød at sagen om lønforhandlingerne i 2013 afgøres med følgende resultat: Der udmøntes i alt XX kvalifikationstillæg med supplementspension. Der tildeles tillæg til XX ansatte, hvoraf X ansatte tildeles X tillæg, (idet reglerne er ændret i KHC-lønaftalen, så der fremover skal tildeles X tillæg første gang, der bliver tildelt kvalifikationstillæg). Derudover bevarer en ansat X funktionstillæg som en personlig ordning, dog med den tilføjelse af tildeling af andre funktionstillæg vil blive modregnet. Aftalen kan ikke siges at være god, hvis den sammenlignes med aftaler for 5 eller 10 år siden, men mange ting er helt forandret i de mellemliggende år, desværre i en dårlig retning med forringede forhold for ufaglærte arbejdere og andre dårligt stillede samfundsgrupper. Fællesklubben KHC mener, at der er gjort en god indsats fra de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og fra forhandlingssekretæren i 3F Post. 4

5 Fællesklubben KHC er trods alt tilfreds med afgørelsen af uenighedssagen. Fællesklubben KHC har fået medhold i, at ledelsen i Københavns Postcenter var for tilbageholdende. I stedet for XX tillæg tildeles der XX tillæg. Møde for fællestillidsrepræsentanter i Landsbrancheklubben 3F Post: Fredag den 23. maj 2014 blev der holdt møde for fællestillidsrepræsentanterne i Landsbrancheklubben 3F Post. Mødet blev holdt i 3F s hovedkontor i Kampmannsgade i København. I mødet deltog bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post - samt en række ledende chefer fra Post Nord, Danmark produktionsudviklingschefen, chefen for Produktion, HR-chefen, distributions-, brevcenter- og pakkecenterchefer. Ved mødet blev der orienteret om den situation Post Nord, Danmark, befandt sig i og hvilke muligheder, der var for at virksomheden kunne placeres rigtigt i forhold til udviklingen i markedet for distribution og logistik i de kommende 5 10 år. Produktionsudviklingschefen forklarede, at der i Danmark ville opstå nye muligheder indenfor logistik blandt andet på grund af internethandel og behov for servicelogistik. Med servicelogistik menes kundekontakt, hvor postbuddet hjælper kunden med at installere TV, computer, telemedicin, blodtryksapparater, samler en rollator (gangstativ med hjul), leverer frugt og grønt, kolonialvarer, osv. I en grov opdeling kunne Danmark deles i 4 områder: 1. Landområder ( Vandkants Danmark ) 2. Landsbyer 3. Byer 4. Erhverv I landområderne boede der ca. XXX.XXX personer og i landsbyer (op til X.XXX personer) boede der ca. X.XXX.XXX. De øvrige ca. X.XXX.XXX danskere boede i byer, hvor de store erhvervsområder var tilknyttet. Andre virksomheder viste ikke større interesse for at konkurrere med Post Nord, Danmark, om opgaverne i landområderne og i landsbyerne. I de to områder boede der ca. X mio. danskere. Derimod var der mange større og mindre virksomheder, der ønskede at få en bid af kagen i byerne, især i de større byer med XXX.XXX eller flere danskere. I Post Nord, Danmark var opgaverne i øjeblikket fordelt mellem breve (XX %), medier (XX %) og vareforsendelser (XX %) men om X år ville det have ændret sig til breve (XX / XX %), medier (XX / XX %) vareforsendelser (XX / XX %) og servicelogistik / last mile (XX / XX %). Post Nord, Danmark skulle være førstevalget hos kunder og virksomheder, når kunderne bestilte varer hos virksomhederne på Internettet, skulle virksomheden vælge Post Nord, Danmark som leverandør. Vi leverer! Forhandlingssekretæren i 3F Post var enig i, at situationen for Post Nord, Danmark, var alvorlig og der på den baggrund var behov for hurtige forandringer. I den forbindelse var det afgørende at cheferne i Post 5

6 Nord, Danmark, tog hensyn til de ansattes postfaglige stolthed, som presses voldsomt i disse år. Postbuddene, der omdeler forsendelser, har store tunge cykler og omdelere post i skel og brevkasseanlæg. De har mindre tid på postkontoret og dermed mindre kontakt til kollegerne. Indflydelsen på lokale forhold var begrænsede. Det tynde stykke fungerede ikke. Der var kvalitetsproblemer. Hvis der skulle findes holdbare løsninger, var det nødvendigt, at cheferne samarbejdede med tillidsrepræsentanterne. Produktionsudviklingschefen var ikke uenig og mente, at løsningen blandt andet omfattede, at Post Nord, Danmark, for alvor åbnede sig for nye produkter og øgede rammen for lokale løsninger. Mange af Post Nord, Danmarks, kunder ønskede at få deres reklamer bagt ud om fredagen. Undersøgelser viste, at husmoren lørdag formiddag besluttede sig for, hvilke indkøb der skulle foretages og at indkøbene i weekenden var oppe omkring halvdelen af familiernes ugentlige indkøb. Det betød, at der skulle justeres i omdelingen fredag og lørdag. Hvis der hidtil havde været anvendt XXX timer både fredag og lørdag, så ville der fremadrettet være behov for XXX timer om fredagen og kun XXX timer om lørdagen. Et andet forhold som skulle tages i betragtning fremover, var, at Post Nord, Danmark skulle fravælge en række opgaver. Post Nord, Danmark ville ikke: påtage sig opgaver, der skulle håndteres af flere ansatte udføre IT-opgaver være et mediebureau udføre højrisikoopgaver eksempelvis transport af store pengebeløb m.m. transportere varer i køle- og frostbiler Kunderne i Post Nord, Danmark skulle have lettere adgang til postpunkter (postbutikker / døgnboksen / osv.). Billigere udlevering. Der skulle være betjente og ubetjente postpunkter. Chefen for produktion mente, at løsningen for Post Nord, Danmark omfattede bedre samspil på en større fodboldbane og fornuft, skulle vinde markedet. Selvom der nu blev givet mulighed for lokale løsninger, så var det fortsat en række forudsætninger, som skulle respekteres det var: arbejdsdeling og bølger arbejdstider og mødetider et antal lange dage pr normperiode planlægning med korte dage elle 0-dage mest mulig fuldtid men deltid / størst mulig beskæftigelsesgrad hvis nødvendigt for opgaverne fredagsafløsere (ny aftale) 6

7 nye / andre lørdagsmodeller udvidet seniorordning (ny aftale) distributionscentre med meget klargøring og andre med lidt klargøring (depoter / satellitter) afløsning mellem postkontorer fælles depoter rotation Selvbærende team (SBT)??? Produktionsudviklingschefen, chefen for produktion og forhandlingssekretæren i 3F Post konkluderede, at det næste, der ville ske, var følgende: New Deal i det lokale samarbejde Arbejde, når kunderne ønsker opgaverne løst Overholde de centrale regler eller fravige efter aftale. Præcis plan for store fredag Lokale løsninger sendes ind til de centrale parter. ( New Deal var et økonomisk og socialt reformprogram iværksat af præsident Franklin D. Roosevelt i 1933 for at bringe USA ud af Depressionen, der var en økonomisk krise, der blev udløst af børskrakket i Projektet omfattede bl.a. støtte til landbruget og igangsættelse af offentlige arbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden.) Områderepræsentantskabsmøde for centrene i Rørvig: Postbranchen i 3F København afholdte mandag den 26. og tirsdag den 27. maj 2014 områderepræsentantskabsmøde for alle tillidsrepræsentanter fra centrene. Mødet blev ledet af 3 faglige sekretærer fra Postbranchen i 3F København. Programmet bestod af forskellige gruppeopgaver, som skulle løses af de lokale klubber. Den første opgave handlede om de Udfordringer på arbejdspladserne lige nu? Klub INC & Fællesklubben KHC mente, at de største udfordringer var: Brevmængdefaldet Sammenlægningen af Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter Organisationsændringer. (Maxibreve Facility Service) Fremtiden Multicentre inddragelse i planlægningsarbejdet placering (København eller Køge?) Produktionsledere får de tid til at løse alle de opgaver de pålægges? tid til samtaler? tid til møder? En faglig sekretær i Postbranchen i 3F København orienterede om Den fleksible arbejdsplads, som drejede sig om de ønsker og forventninger Post Nord, Danmark havde om arbejdstilrettelæggelse. Ved et møde i Kampmannsgade fredag den 23. maj 2014 blev startskuddet taget i forhold til tilpasninger og forandringer i virksomheden. 7

8 I de foregående år havde der hvert år været afholdt et møde mellem de øverste chefer i Post Nord, Danmark og bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post. I 2014 blev mødet allerede afholdt i januar på grund af den alvorlige situation virksomheden befandt sig i. De øverste chefer havde nye prognoser, der viste at brevmængdefaldet ville fortsætte efter 20XX, hvor der tidligere havde været forventning om, at faldet ville flade ud og lande på en ny normal efter 20XX. I de sidste år var der hvert år blevet nedlagt X.XXX stillinger. Det havde været muligt på grund af nye arbejdsmetoder, der blev udviklet og taget i anvendelse blandt andet brevkasser i skel på villavej og brevkasseanlæg i etageejendomme. Men nu var der ikke flere lavt hængende frugter. I 2013 blev der kun nedlagt ca. X.XXX stillinger. Den faglig sekretær gennemgik derefter indholdet i mødet for fællestillidsrepræsentanter i Landsbrancheklubben 3F Post, som blev afholdt i Kampmannsgade fredag den 23. maj 2014 (se ovenfor side 4, 5 og 6). En anden faglig sekretær i Postbranchen i 3F København orienterede om de nye regler for adfærd i Post Nord, Danmark, som bestyrelsen i Post Nord havde udarbejdet til koncernen. Historiske set blev der allerede i 1996 arbejdet med kulturkraft i Post Danmark. Dengang var der 5 kulturer i virksomheden blandt andet arbejderkulturen, som skulle ændres til forretningskulturen. I 1998 kom de 10 leveregler sammen med TIK programmet, som også omfattede selvbærende team og ikke Selvstyrende grupper, som de ansatte ønskede. Formålet med programmerne havde været, at ændre de ansattes adfærd. De nye regler for acceptabel adfærd var beskrevet i Code of Conduct, som var udsendt i et notat på XX sider. Code of Conduct beskrev, hvad man kunne forvente af virksomheden og hvilken adfærd der forventes af alle Post Nords ansatte. Der var ikke tvivl om, at Post Nord var blevet mere nærtagende og ømskindet, som følge af den økonomiske krise og det store fald i antallet af breve, der satte ind for 5 6 år siden. I afsnittet om Kommunikation havde koncernbestyrtelsen skrevet følgende: Alle medarbejdere skal være bevidste om, at det, de siger og skriver, kan opfattes som et officielt budskab og påvirke tilliden til Post Nord. De ansatte i Post Nord, Danmark, skulle tænke sig godt om inden de sendte en SMS, en mail, en tweet på twitter, osv. eller lagde noget ud på internettet via facebook, hjemmesider eller lignende. Hvis der var ansatte, der var i tvivl om, hvad de kunne skrive på offentlige medier, så skulle de spørge en tillidsrepræsentant eller rette henvendelse til Postbranchen i 3F København. Code of Conduct var især rettet mod chefer og ledere, men der var klare budskaber til de ansatte i produktionen eksempelvis nævnes det, at alle medarbejdere har selv et ansvar for deres faglige udvikling. Noget der i øvrigt virker besynderligt, eftersom Post Nord, Danmark, har sparet al uddannelse væk? Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 6. maj 2014 blev der holdt ordinært møde for bestyrelsen i Postbranchen. 8

9 En faglig sekretær orienterede om resultatet af afstemningen om de nye 3-årige overenskomster fra 1. marts 2014 til 28. februar 2017: Stemmeprocenten var i afdelingen 3F København var højere end ved sidste afstemning i ,3 % i 2014 mod 40,8 % i 2012 Blandt medlemmerne i 3F København havde 77,0 % stemt nej i 2014 mod 73,4 % i Der var tilfredshed med en højere stemmeprocent. Selve forløbet og de problemer vi var løbet ind i blev også gennemgået. Til næste OK.-afstemning laves aftaler om arbejdspladsafstemning og medlemslisterne skal gennemgås i god til inden. Bestyrelsen i Postbranchen drøftede et notat Code of Conduct for Post Nord, der var udsendt af Post Nord, hvor koncernbestyrelsen havde fastlagt, hvordan virksomheden skulle ledes, hvad der forventes og hvilken adfærd der forventes af alle Post Nords ansatte. Code of Conduct indeholder beskrivelser om: Vision og værdier Kunder og kvalitet Arbejdsforhold Forretningspartnere og socialt engagement - Miljø Forretningsetik Kommunikation Ansvar, implementering og overholdelse af kodeks Rapportering af hændelser, Whistleblowing. Fra klubberne blev der informeret om følgende: INC.: Sammenlægning af klubberne i Københavns Postcenter (KHC/ BPØ) og Internationalt Postcenter (INC/ BPØ). ENG.: BRC.: KBH.: PAK.: TAA.: KHC.: Engineering (ENG) og Facility management (FM) var blevet sammenlagt med samme chef. XXXXXkodning af pakker i Brøndby Pakkecenter flyttes til XXXXX. Øget belastning - Problematik behandles. XXXXbreve tilføres fra Københavns Postcenter (KHC / BPØ) til Brøndby Pakkecenter (BRC). Postdistrikterne ved posthusene Østerbro og Nørrebro deles mellem Distributionscenter City og Distributionscenter Frederiksberg. Aftale om tjenester med 1560 timer omfatter nu også Distributionscenter City. Eksempler på Videoovervågning uden medarbejderens kendskab i Nordsjælland. Der var valgt ny fællestillidsrepræsentant i det nye pakkeområde. Det blev XXXX XXXXXX. XXXX overtager pladsen på Postbranchemøderne. Der var ro på hos kollegerne selvom der fortsat var mange reklamer. Problemer med at melde tilbage vedrørende Fyraftensgarantien, for dem der mødte sent. XXXXbreve flyttes fra KHC til BRC. Medarbejdere og XXXXbreve flyttes i flere etaper. XX årsværk XX stillinger i alt. Der flyttes X % eller X x X årsværk i Regelsæt for disse flytninger er aftalt. Måling af dieselpartikler i gårdene i KHC viste, at der ikke var væsentlig forurening. Transport.: Omlægning på grund af sammenlægning af kontorer. De sammenlagte kontorer ville få så mange små biler, at der ikke var plads til de store biler fra Transport. 9

10 Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben KHC. 10

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter torsdag den 9. juli 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 16. juli 2015. Nr. 6 2015 Folketingsvalg 2015: Der blev holdt valg til

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr Københavns Postcenter fredag den 3. oktober 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober 2014. Nr. 8 2014 Ordinært møde i centersamarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 1. Michael bød velkommen til Generalforsamlingen og en særlig velkommen til Martin Von Horsten som er inviteret til at orientere

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014.

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. Københavns Postcenter mandag den 7. januar 2014. Beretning om 2013 Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. 2013 blev endnu et halvdårligt år for Post Danmark. Antallet af breve blev

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

- Vurderinqskriterier - Tillægsniveauer - Evalueringforum. Aftale

- Vurderinqskriterier - Tillægsniveauer - Evalueringforum. Aftale Aftale Aftalenr.: Aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om tildeling af kvalifikationslon til toginstruktarer (under ny Ion) 1. Indledning Denne aftale er indgået i henhold til aftale om Ny Lan indgået

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Kære kunde, Det første punkt, DR Kontant nævner, er: Udhuling af omdelernes løn.

Kære kunde, Det første punkt, DR Kontant nævner, er: Udhuling af omdelernes løn. FK Distribution A/S Bredebjergvej 6 2630 Taastrup 08413706 T: +45 4343 9900 D: +45 4343 9900 M: +45 2042 0985 F: +45 4343 9960 mads.dahl@fk.dk www.fk.dk 09.11.2013 Kære kunde, Vi sender dette brev til

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen

NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen Center for HR og Ressourcer Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen Kopi til Sagen Sagsnr. 14-110-0037 Sagsbehandler

Læs mere