Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 6. juni Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni Nr Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter): Onsdag den 21. maj 2014 blev der holdt møde om overtallige i Københavns Postcenter (KHC) / Brevproduktion Øst (BPØ). Ved møderne om overtallige bliver der anvendt flere forskellige navnelister, der medvirker til at skabe et godt overblik over personalesituationen. 1. Den første navneliste indeholder informationer om antallet af ansatte, der, ansøgt eller uansøgt, er blevet afskediget på grund af overtallighed, helbredsårsager, disciplinære forseelser, ikke længere ønsker at arbejde i Københavns Postcenter (KHC / BPØ), har fået andet arbejde, eller er afskediget med pension samt ansatte, der er forflyttet til en anden enhed eller et andet forretningsområde. Navnelisten omfatter perioden 1. januar 31. december 2014 og omfattede XX personer midt i maj Af de XX stillinger ville XX ikke blive genbesat. XX stillinger skulle vurderes i forhold til genbesættelse. X stillinger var genbesat eller ville blive genbesat. Navnelisten omfattede alle ansættelsesformer. Der var tilføjet X nye personer på navnelisten siden midten af marts Den anden navneliste indeholder informationer om overtallige medarbejdere, der skal omplaceres. Navnelisten omfattede X personer midt i maj Der var tilføjet X personer siden midten af marts Navnelisten omfattede produktionsmedarbejdere, ledere og specialister, der var ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår / tjenestemænd (3F). 3. Den tredje navneliste indeholder informationer om medarbejdere, der har ansøgt om en fratrædelsesordning i forbindelse med en frivillig fratrædelse. Navnelisten omfattede X person midt i maj Navnelisten omfattede produktionsmedarbejdere, der var ansat på overenskomst eller var ansat på særlige vilkår (3F). 1

2 4. Den fjerde navneliste indeholder informationer om de overtallige medarbejdere, som er blevet omplaceret. Navnelisten omfattede X personer, der var blevet fundet nye faste stillinger til i Status pr 19. maj 2014 siden 1. januar 2014 var: XX medarbejdere var ansøgt eller uansøgt blevet afskediget (med/uden pension). XX medarbejdere var stoppet i KHC / BPØ X medarbejder var overtallige. X medarbejder godkendt til frivillig fratrædelsesordning. X medarbejdere var placeret i nye faste stillinger. Ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget om organisationsændringer i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter: Mandag den 19. maj 2014 blev der holdt ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC). Ved mødet oplyste brevcenterchefen, at Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC) var blevet samlet i én organisatorisk enhed med virkning fra 31. marts Som led i tilpasningen af de samlede støtteomkostninger (udgifter til løn m.m. til chefer, ledere og administrative ansatte) i virksomheden foretages der fra 1. juni 2014 en række justeringer af stab og ledelse i KHC og INC. Grundlæggende er de to centre, INC og KHC, én organisatorisk enhed benævnt: Brevproduktion Øst (BPØ), men fysisk er der to lokationer. Administration og ledelse skal betragtes som fælles. Støttefunktionernes placering er ikke ensbetydende med, at de ansatte kun skal varetage opgaver i det ene center. Der vil gradvis ske en sammensmeltning af opgaver og ansatte på tværs af de to lokationer. Driftssupport forbliver to afdelinger for henholdsvis Indland og udland. Årsagen til dette er, at de to afdelinger er vidt forskellige, men der vil blive samarbejdet i den udstrækning det giver mening. Der bliver 1 fælles HR-afdeling med 1 personalechef. Bemandingsplanlægning bliver en del af HR-området. Spredningssortering (natleddet) bliver et produktionschefområde. Der nedlægges X produktionschefstilling i KHC. Vicevært ved INC overflyttes til Facility Management (FM) Sikringsopgaver ved INC og KHC sammenlægges. Der nedlægges X lederstilling i KHC. Vignetter styres og produceres i KHC. Der nedlægges X specialiststilling i KHC. Produktionsledelsen i KHC reduceres med x produktionslederstillinger. Produktionsledelsen i INC reduceres med X produktionslederstilling. Indkøb, Vignet og Økonomi ved INC bliver en del af Økonomiafdelingen (som er fælles for BPØ / BPV) 2

3 Uenighedssag om forbedring af lønaftalen for kontorpakmestre behandlet og afgjort: I januar og februar 2014 blev der holdt flere forhandlingsmøder om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. Forhandlingerne omfattede det sidste år i overenskomstperioden fra 1. marts 2012 til 28. februar I foråret 2013 udarbejdede forhandlingsudvalget et forslag, der kunne forbedre lønaftalen for kontorpakmestrene i Københavns Postcenter. Forhandlingsudvalget i Fællesklubben KHC består af fællestillidsrepræsentanten og de 2 tillidsrepræsentanter for kontopakmestrene Forhandlingsoplægget indeholdte forslag om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Forhandlingerne blev afbrudt i efteråret 2013, fordi brevcenterchefen mente det burde afklares om der kunne udformes en helt ny lønaftale men af mange årsager viste det sig, at drøftelserne om en ny lønaftale tog længere tid end først antaget. Omkring jul 2013 meddelte Fællesklubben KHC derfor, at forhandlinger om lønforbedringerne måtte genoptages, så forhandlingerne kunne afsluttes inden overenskomstperiodens udløb den 28. februar Brevcenterchefen valgte at lade personalechefen gennemføre forhandlingerne med forhandlingsudvalget fra Fællesklubben KHC. Derudover deltog personalekonsulenten som referent og teknisk bistand i forhold til beregninger af de forskellige forslag som er blevet behandlet. Ved det første forhandlingsmødet meddelte personalechefen, at Post Nord, Danmark, på grund af faldet i antallet af breve, ikke havde økonomi til lønforbedringer, så der var ikke ret meget at forhandle om. Fællesklubben KHC gjorde opmærksom på, at de ansatte kontorpakmestre havde bidraget til mange rigtig gode resultater i Københavns Postcenter i Resultaterne var blandt andet overholdelse af budgettet for produktion i 2013, overholdelse af leveringsfrister og lav fejlprocent i sorteringsarbejdet. Det var lykkedes på trods af de vanskelige forhold og usikkerheden om, hvad fremtiden ville bringe af forandringer for de ansatte. På den baggrund havde de ansatte meget svært ved at forstå, at cheferne ikke påskønnede de ansattes indsats ved kontante forbedringer af lønforholdene, når de ansatte leverede gode resultater? Det var helt skævt, at muligheden for lønforbedringer blev afgjort af, om det gik op eller ned for den internationale økonomi og den aktuelle indtjening hos Post Nord, Danmark. Virksomheden burde have sikret, at der var afsat ekstra penge i budgetterne til at belønne de ansatte, såfremt de ansatte udførte et solidt stykke arbejde for virksomheden. Personalechefen mente, at der burde findes en simpel løsning på forhandlingerne vedrørende 2013, som ikke var bureaukratisk eller kompliceret. Fællesklubben KHC foreslog at alle kontorpakmestre modtog et engangsvederlag et forårstillæg, der helt undtagelsesvis skulle gælde i dette enkeltstående tilfælde i Beløbet skulle være relativt stort, idet virksomheden ikke skulle betale til de ansatte i de efterfølgende år, som det var tilfældet ved tildeling af funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. Fællesklubben KHC begrundede forslaget med, at det kun var muligt at opnå så gode resultater, som tilfældet havde været i 2013, hvis alle ansatte gav deres bidrag hver på deres plads. På den måde blev det en 3

4 retfærdig løsning, hvis alle kontorpakmestre modtog et engangsbeløb sammen med et brev fra brevcenterchefen, hvor ledelsen gav udtryk for, at de anerkendte de gode resultater de ansatte havde leveret i Som et alternativ foreslog Fællesklubben KHC, at der blev aftalt et antal funktionstillæg i 4 team i produktionsområderne. Personalechefen mente derimod, at den simple løsning skulle bestå af tildeling af kvalifikationstillæg til de kontorpakmestre, der havde gjort en særlig indsats og anvendt deres personlige gode egenskaber og / eller faglige færdigheder ved udførelsen af arbejdet. Fællesklubben KHC indstillet på at forhandle om muligheden for at tildele kontorpakmestrene kvalifikationstillæg, såfremt antallet af tillæg og kriterierne for tildeling var de rette. Fællesklubben KHC fremførte yderligere krav om, at et par skævheder indenfor funktionstillæggene blev rettet. Ved endnu et forhandlingsmøde i februar 2014 blev der forhandlet om antallet af kvalifikationstillæg og om hvilke kontorpakmestre, der skulle tildeles kvalifikationstillæggene. Personalechefen mente, at Post Nord, Danmarks, økonomiske situation, kun gav mulighed for tildeling af XX til XX kvalifikationstillæg. Fællesklubben KHC mente, at antallet af egnede kvalificerede kontorpakmestre var langt større mindst XX kontorpakmestre burde tildeles tillæg. Efter flere forhandlingsmøder kunne det tirsdag den 25. februar 2014 konstateres, at det ikke var muligt at opnå enighed om en aftale. Der blev efterfølgende udarbejdet et uenighedsreferat, som blev fremsendt til de centrale parter henholdsvis Post Nord, Danmark, Aftaler & Vilkår og forhandlingssekretæren i 3F Post. Post Nord, Danmark, Aftaler & Vilkår og 3F Post holdt møde tirsdag den 20. maj 2014, hvor uenighedssagen blev behandlet sammen med andre uenighedssager fra øvrige enheder i Post Nord, Danmark. Ved mødet blev der enighed om et forlig, som betød at sagen om lønforhandlingerne i 2013 afgøres med følgende resultat: Der udmøntes i alt XX kvalifikationstillæg med supplementspension. Der tildeles tillæg til XX ansatte, hvoraf X ansatte tildeles X tillæg, (idet reglerne er ændret i KHC-lønaftalen, så der fremover skal tildeles X tillæg første gang, der bliver tildelt kvalifikationstillæg). Derudover bevarer en ansat X funktionstillæg som en personlig ordning, dog med den tilføjelse af tildeling af andre funktionstillæg vil blive modregnet. Aftalen kan ikke siges at være god, hvis den sammenlignes med aftaler for 5 eller 10 år siden, men mange ting er helt forandret i de mellemliggende år, desværre i en dårlig retning med forringede forhold for ufaglærte arbejdere og andre dårligt stillede samfundsgrupper. Fællesklubben KHC mener, at der er gjort en god indsats fra de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og fra forhandlingssekretæren i 3F Post. 4

5 Fællesklubben KHC er trods alt tilfreds med afgørelsen af uenighedssagen. Fællesklubben KHC har fået medhold i, at ledelsen i Københavns Postcenter var for tilbageholdende. I stedet for XX tillæg tildeles der XX tillæg. Møde for fællestillidsrepræsentanter i Landsbrancheklubben 3F Post: Fredag den 23. maj 2014 blev der holdt møde for fællestillidsrepræsentanterne i Landsbrancheklubben 3F Post. Mødet blev holdt i 3F s hovedkontor i Kampmannsgade i København. I mødet deltog bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post - samt en række ledende chefer fra Post Nord, Danmark produktionsudviklingschefen, chefen for Produktion, HR-chefen, distributions-, brevcenter- og pakkecenterchefer. Ved mødet blev der orienteret om den situation Post Nord, Danmark, befandt sig i og hvilke muligheder, der var for at virksomheden kunne placeres rigtigt i forhold til udviklingen i markedet for distribution og logistik i de kommende 5 10 år. Produktionsudviklingschefen forklarede, at der i Danmark ville opstå nye muligheder indenfor logistik blandt andet på grund af internethandel og behov for servicelogistik. Med servicelogistik menes kundekontakt, hvor postbuddet hjælper kunden med at installere TV, computer, telemedicin, blodtryksapparater, samler en rollator (gangstativ med hjul), leverer frugt og grønt, kolonialvarer, osv. I en grov opdeling kunne Danmark deles i 4 områder: 1. Landområder ( Vandkants Danmark ) 2. Landsbyer 3. Byer 4. Erhverv I landområderne boede der ca. XXX.XXX personer og i landsbyer (op til X.XXX personer) boede der ca. X.XXX.XXX. De øvrige ca. X.XXX.XXX danskere boede i byer, hvor de store erhvervsområder var tilknyttet. Andre virksomheder viste ikke større interesse for at konkurrere med Post Nord, Danmark, om opgaverne i landområderne og i landsbyerne. I de to områder boede der ca. X mio. danskere. Derimod var der mange større og mindre virksomheder, der ønskede at få en bid af kagen i byerne, især i de større byer med XXX.XXX eller flere danskere. I Post Nord, Danmark var opgaverne i øjeblikket fordelt mellem breve (XX %), medier (XX %) og vareforsendelser (XX %) men om X år ville det have ændret sig til breve (XX / XX %), medier (XX / XX %) vareforsendelser (XX / XX %) og servicelogistik / last mile (XX / XX %). Post Nord, Danmark skulle være førstevalget hos kunder og virksomheder, når kunderne bestilte varer hos virksomhederne på Internettet, skulle virksomheden vælge Post Nord, Danmark som leverandør. Vi leverer! Forhandlingssekretæren i 3F Post var enig i, at situationen for Post Nord, Danmark, var alvorlig og der på den baggrund var behov for hurtige forandringer. I den forbindelse var det afgørende at cheferne i Post 5

6 Nord, Danmark, tog hensyn til de ansattes postfaglige stolthed, som presses voldsomt i disse år. Postbuddene, der omdeler forsendelser, har store tunge cykler og omdelere post i skel og brevkasseanlæg. De har mindre tid på postkontoret og dermed mindre kontakt til kollegerne. Indflydelsen på lokale forhold var begrænsede. Det tynde stykke fungerede ikke. Der var kvalitetsproblemer. Hvis der skulle findes holdbare løsninger, var det nødvendigt, at cheferne samarbejdede med tillidsrepræsentanterne. Produktionsudviklingschefen var ikke uenig og mente, at løsningen blandt andet omfattede, at Post Nord, Danmark, for alvor åbnede sig for nye produkter og øgede rammen for lokale løsninger. Mange af Post Nord, Danmarks, kunder ønskede at få deres reklamer bagt ud om fredagen. Undersøgelser viste, at husmoren lørdag formiddag besluttede sig for, hvilke indkøb der skulle foretages og at indkøbene i weekenden var oppe omkring halvdelen af familiernes ugentlige indkøb. Det betød, at der skulle justeres i omdelingen fredag og lørdag. Hvis der hidtil havde været anvendt XXX timer både fredag og lørdag, så ville der fremadrettet være behov for XXX timer om fredagen og kun XXX timer om lørdagen. Et andet forhold som skulle tages i betragtning fremover, var, at Post Nord, Danmark skulle fravælge en række opgaver. Post Nord, Danmark ville ikke: påtage sig opgaver, der skulle håndteres af flere ansatte udføre IT-opgaver være et mediebureau udføre højrisikoopgaver eksempelvis transport af store pengebeløb m.m. transportere varer i køle- og frostbiler Kunderne i Post Nord, Danmark skulle have lettere adgang til postpunkter (postbutikker / døgnboksen / osv.). Billigere udlevering. Der skulle være betjente og ubetjente postpunkter. Chefen for produktion mente, at løsningen for Post Nord, Danmark omfattede bedre samspil på en større fodboldbane og fornuft, skulle vinde markedet. Selvom der nu blev givet mulighed for lokale løsninger, så var det fortsat en række forudsætninger, som skulle respekteres det var: arbejdsdeling og bølger arbejdstider og mødetider et antal lange dage pr normperiode planlægning med korte dage elle 0-dage mest mulig fuldtid men deltid / størst mulig beskæftigelsesgrad hvis nødvendigt for opgaverne fredagsafløsere (ny aftale) 6

7 nye / andre lørdagsmodeller udvidet seniorordning (ny aftale) distributionscentre med meget klargøring og andre med lidt klargøring (depoter / satellitter) afløsning mellem postkontorer fælles depoter rotation Selvbærende team (SBT)??? Produktionsudviklingschefen, chefen for produktion og forhandlingssekretæren i 3F Post konkluderede, at det næste, der ville ske, var følgende: New Deal i det lokale samarbejde Arbejde, når kunderne ønsker opgaverne løst Overholde de centrale regler eller fravige efter aftale. Præcis plan for store fredag Lokale løsninger sendes ind til de centrale parter. ( New Deal var et økonomisk og socialt reformprogram iværksat af præsident Franklin D. Roosevelt i 1933 for at bringe USA ud af Depressionen, der var en økonomisk krise, der blev udløst af børskrakket i Projektet omfattede bl.a. støtte til landbruget og igangsættelse af offentlige arbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden.) Områderepræsentantskabsmøde for centrene i Rørvig: Postbranchen i 3F København afholdte mandag den 26. og tirsdag den 27. maj 2014 områderepræsentantskabsmøde for alle tillidsrepræsentanter fra centrene. Mødet blev ledet af 3 faglige sekretærer fra Postbranchen i 3F København. Programmet bestod af forskellige gruppeopgaver, som skulle løses af de lokale klubber. Den første opgave handlede om de Udfordringer på arbejdspladserne lige nu? Klub INC & Fællesklubben KHC mente, at de største udfordringer var: Brevmængdefaldet Sammenlægningen af Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter Organisationsændringer. (Maxibreve Facility Service) Fremtiden Multicentre inddragelse i planlægningsarbejdet placering (København eller Køge?) Produktionsledere får de tid til at løse alle de opgaver de pålægges? tid til samtaler? tid til møder? En faglig sekretær i Postbranchen i 3F København orienterede om Den fleksible arbejdsplads, som drejede sig om de ønsker og forventninger Post Nord, Danmark havde om arbejdstilrettelæggelse. Ved et møde i Kampmannsgade fredag den 23. maj 2014 blev startskuddet taget i forhold til tilpasninger og forandringer i virksomheden. 7

8 I de foregående år havde der hvert år været afholdt et møde mellem de øverste chefer i Post Nord, Danmark og bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post. I 2014 blev mødet allerede afholdt i januar på grund af den alvorlige situation virksomheden befandt sig i. De øverste chefer havde nye prognoser, der viste at brevmængdefaldet ville fortsætte efter 20XX, hvor der tidligere havde været forventning om, at faldet ville flade ud og lande på en ny normal efter 20XX. I de sidste år var der hvert år blevet nedlagt X.XXX stillinger. Det havde været muligt på grund af nye arbejdsmetoder, der blev udviklet og taget i anvendelse blandt andet brevkasser i skel på villavej og brevkasseanlæg i etageejendomme. Men nu var der ikke flere lavt hængende frugter. I 2013 blev der kun nedlagt ca. X.XXX stillinger. Den faglig sekretær gennemgik derefter indholdet i mødet for fællestillidsrepræsentanter i Landsbrancheklubben 3F Post, som blev afholdt i Kampmannsgade fredag den 23. maj 2014 (se ovenfor side 4, 5 og 6). En anden faglig sekretær i Postbranchen i 3F København orienterede om de nye regler for adfærd i Post Nord, Danmark, som bestyrelsen i Post Nord havde udarbejdet til koncernen. Historiske set blev der allerede i 1996 arbejdet med kulturkraft i Post Danmark. Dengang var der 5 kulturer i virksomheden blandt andet arbejderkulturen, som skulle ændres til forretningskulturen. I 1998 kom de 10 leveregler sammen med TIK programmet, som også omfattede selvbærende team og ikke Selvstyrende grupper, som de ansatte ønskede. Formålet med programmerne havde været, at ændre de ansattes adfærd. De nye regler for acceptabel adfærd var beskrevet i Code of Conduct, som var udsendt i et notat på XX sider. Code of Conduct beskrev, hvad man kunne forvente af virksomheden og hvilken adfærd der forventes af alle Post Nords ansatte. Der var ikke tvivl om, at Post Nord var blevet mere nærtagende og ømskindet, som følge af den økonomiske krise og det store fald i antallet af breve, der satte ind for 5 6 år siden. I afsnittet om Kommunikation havde koncernbestyrtelsen skrevet følgende: Alle medarbejdere skal være bevidste om, at det, de siger og skriver, kan opfattes som et officielt budskab og påvirke tilliden til Post Nord. De ansatte i Post Nord, Danmark, skulle tænke sig godt om inden de sendte en SMS, en mail, en tweet på twitter, osv. eller lagde noget ud på internettet via facebook, hjemmesider eller lignende. Hvis der var ansatte, der var i tvivl om, hvad de kunne skrive på offentlige medier, så skulle de spørge en tillidsrepræsentant eller rette henvendelse til Postbranchen i 3F København. Code of Conduct var især rettet mod chefer og ledere, men der var klare budskaber til de ansatte i produktionen eksempelvis nævnes det, at alle medarbejdere har selv et ansvar for deres faglige udvikling. Noget der i øvrigt virker besynderligt, eftersom Post Nord, Danmark, har sparet al uddannelse væk? Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 6. maj 2014 blev der holdt ordinært møde for bestyrelsen i Postbranchen. 8

9 En faglig sekretær orienterede om resultatet af afstemningen om de nye 3-årige overenskomster fra 1. marts 2014 til 28. februar 2017: Stemmeprocenten var i afdelingen 3F København var højere end ved sidste afstemning i ,3 % i 2014 mod 40,8 % i 2012 Blandt medlemmerne i 3F København havde 77,0 % stemt nej i 2014 mod 73,4 % i Der var tilfredshed med en højere stemmeprocent. Selve forløbet og de problemer vi var løbet ind i blev også gennemgået. Til næste OK.-afstemning laves aftaler om arbejdspladsafstemning og medlemslisterne skal gennemgås i god til inden. Bestyrelsen i Postbranchen drøftede et notat Code of Conduct for Post Nord, der var udsendt af Post Nord, hvor koncernbestyrelsen havde fastlagt, hvordan virksomheden skulle ledes, hvad der forventes og hvilken adfærd der forventes af alle Post Nords ansatte. Code of Conduct indeholder beskrivelser om: Vision og værdier Kunder og kvalitet Arbejdsforhold Forretningspartnere og socialt engagement - Miljø Forretningsetik Kommunikation Ansvar, implementering og overholdelse af kodeks Rapportering af hændelser, Whistleblowing. Fra klubberne blev der informeret om følgende: INC.: Sammenlægning af klubberne i Københavns Postcenter (KHC/ BPØ) og Internationalt Postcenter (INC/ BPØ). ENG.: BRC.: KBH.: PAK.: TAA.: KHC.: Engineering (ENG) og Facility management (FM) var blevet sammenlagt med samme chef. XXXXXkodning af pakker i Brøndby Pakkecenter flyttes til XXXXX. Øget belastning - Problematik behandles. XXXXbreve tilføres fra Københavns Postcenter (KHC / BPØ) til Brøndby Pakkecenter (BRC). Postdistrikterne ved posthusene Østerbro og Nørrebro deles mellem Distributionscenter City og Distributionscenter Frederiksberg. Aftale om tjenester med 1560 timer omfatter nu også Distributionscenter City. Eksempler på Videoovervågning uden medarbejderens kendskab i Nordsjælland. Der var valgt ny fællestillidsrepræsentant i det nye pakkeområde. Det blev XXXX XXXXXX. XXXX overtager pladsen på Postbranchemøderne. Der var ro på hos kollegerne selvom der fortsat var mange reklamer. Problemer med at melde tilbage vedrørende Fyraftensgarantien, for dem der mødte sent. XXXXbreve flyttes fra KHC til BRC. Medarbejdere og XXXXbreve flyttes i flere etaper. XX årsværk XX stillinger i alt. Der flyttes X % eller X x X årsværk i Regelsæt for disse flytninger er aftalt. Måling af dieselpartikler i gårdene i KHC viste, at der ikke var væsentlig forurening. Transport.: Omlægning på grund af sammenlægning af kontorer. De sammenlagte kontorer ville få så mange små biler, at der ikke var plads til de store biler fra Transport. 9

10 Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben KHC. 10

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere