Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 7. november Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november Nr Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner i Post Nord: Onsdag den 29. oktober 2014 indkaldte brevcenterchefen i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter fællestillidsrepræsentanterne til et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde, hvor han orienterede om kommende personalereduktioner indenfor administration og supportfunktioner i Post Nord. Tidligere på dagen havde Post Nords administrerende direktør informeret om Post Nords regnskab efter 3. kvartal i Resultatet var ikke tilfredsstillende. Årsagen til det dårlige resultat var især det kraftige fald i brevmængderne, som samlet var faldet med X % i 3. kvartal af 2014, heraf med X % i Danmark og X % i Sverige(fratrækkes brevene med sygesikringskort var faldet X % i Danmark). Post Nords administrerende direktør havde på den baggrund besluttet, at virksomheden skulle spare XXX mio. danske kr. Samtidigt skulle der afskediges mellem XXX og XXX ansatte, heraf XXX i Danmark. De skulle findes indenfor administration og supportfunktioner. Det svarede til ca. en tredjedel af de ansatte i administration og supportfunktioner i Post Danmark. PostNord analyserede ligeledes mulighederne for at afhænde Strålfors Den administrerende direktør i Post Danmark ønskede at fratræde sin stilling som viceadministrerende direktør i PostNord og administrerende direktør i Post Danmark pr 31. december Den administrerende direktør i Post Danmark ville i første halvår af 2015 fungere som rådgiver for koncernchefen. De juridiske og operative strukturer i Post Danmark sammenlægges, og chefen for Breve Danmark bliver ny administrerende direktør i Post Danmark A/S. De ansatte i administration og supportfunktioner i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC) blev indkaldt til informationsmøde onsdag den 29. oktober kl. 14:30, hvor brevcenterchefen informerede om Post Nords beslutninger. Brevcenterchefen informerede blandt andet om tidsplanen. De ansatte i administration og supportfunktioner ville først blive indkaldt til samtaler mandag den 24. november 2014, hvor de blev informeret om, hvorvidt de havde en stilling eller blev afskediget. Ændringerne iværksættes fra 1. december

2 Møde om Psykiske arbejdsmiljø blandt arbejdsledere i Københavns Postcenter: Mandag den 6. oktober 2014 blev der holdt et møde om det psykiske arbejdsmiljø blandt arbejdslederne i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen indledte mødet og forklarede baggrunden for mødet om psykisk arbejdsmiljø blandt produktionslederne. Mødet var samtidigt indkaldt med henblik på at forholde sig til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kunne gøres bedre. Den direkte årsag var to uheldige eksempler, hvor produktionsledere var sygemeldte på grund af den dårlige behandling, de havde følt, at produktionsmedarbejderne havde udsat dem for. På den baggrund havde der været et formøde, hvor produktionsledernes tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og fællestillidsrepræsentant havde drøftet sagen med chefgruppen. Ved mødet blev det besluttet at holde et særligt møde om sagen med deltagelse af brevcenterchef, personalechef, de 3 produktionschefer, repræsentanter for produktionsledere, produktionsledernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, fællestillidsrepræsentanterne, KHC s arbejdsmiljørepræsentant i Arbejdsmiljøudvalget for centre i Produktion (PRO), samt tillidsrepræsentanter fra postarbejderne i Opsamlingen og Spredningen (natholdene). Brevcenterchefen slog fast, at der skulle være en ordentlig tone på arbejdspladsen. Alle skulle tale ordentligt til hinanden. Personalechefen bad mødedeltagerne medvirke til identificering af det psykiske arbejdsmiljø. Mødedeltagerne blev opdelt i grupper, som drøftede Hvad er psykisk arbejdsmiljø?. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant fortalte om konkrete eksempler på, hvad han anså for at være årsagen til dårligt psykisk arbejdsmiljø: Arbejdslederne skulle uddannes bedre arbejdslederne skulle holde fokus på, at de ansatte havde det godt. Så sent som samme dag, havde han talt i telefon med en ansat, der græd, fordi rummeligheden ikke var stor nok til at den pågældende kunne komme på arbejde, selvom arbejdsevnen var delvist nedsat. Det var problematisk med to ansættelsesformer. Når det kun var den ene gruppe, der blev afskediget. Bedømmelsessystemet havde været en fejl. Der var et hårdt arbejdspres især på de ansatte i aftenledet, som havde en deadline. Produktionslederne gik rundt to og to. Der var konstant synliggørelse af tal og information om produktionen. Selvom brevcenterchefen havde været meget utilfreds med at postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde valgt at deltage i et TV-program, Temalørdag på DR 2 : Chefen, det dumme svin så ville han gøre det igen. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant oplyste, at han og brevcenterchefen var kommet på kant, da brevcenterchefen udstedte sin garanti mod afskedigelser i 2013 og For Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde i et par år arbejdet på at få de overenskomstansatte postarbejdere til at tage korte kurser eller tilmeldte sig længere uddannelsesforløb, så de stod bedre, hvis de blev afskediget. Men, med en garanti mod afskedigelser, begyndte postarbejderne at undlade at melde sig til kurser og uddannelser. 2

3 Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere, var ikke enig. Det var løse udsagn postarbejdernes fællestillidsrepræsentant fremsatte. Eksempelvis blev det psykiske arbejdsmiljø ikke bedre af, at der ikke var regler for bedømmelse af de ansatte tværtimod. Udpegningen kunne blive helt tilfældig og i stedet for at en mindre gruppe var utryg, fordi de var i risiko for at blive overtallig, så skulle alle nu være usikre og bange for at blive overtallige. Arbejdsmiljørepræsentanten for lederne havde fået gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) blandt produktionslederne og 13 ud af 24 produktionsledere havde følt det stærkt belastende, at postarbejdernes fællestillidsrepræsentant på landsdækkende TV havde talt om lederne, som om de råbte og skreg til de ansatte og udtalt, at Københavns Postcenter var landets værste arbejdsplads. Produktionslederne blev, når de var sammen med familie og bekendte, spurgt, om det var rigtigt? Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant sagde hertil, at der ikke længere var chefer eller ledere, der råbte. Fællestillidsrepræsentanten blev spurgt om, hvornår der var blevet råbt og skreget efter de ansatte? Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant svarede, at det skete for 1½ år siden under den tidligere ledelse. Brevcenterchefen og personalechefen bad om forslag til, hvordan der blev fundet løsninger? Der blev enighed om følgende indsats: Alle ansatte skulle orienteres om, at der havde været et møde om arbejdsledernes psykiske arbejdsmiljø. Alle ansatte skulle forstå, at der skulle være et godt psykisk arbejdsmiljø og at der ville blive arbejdet med opgaven indtil der blev fundet gode løsninger. Alle ansatte skulle tale ordentligt til hinanden. Produktionschefer og tillidsrepræsentanter skulle ved de månedlige kontaktmøder drøfte, hvordan samarbejdet mellem produktionsledere og ansatte forløb om der blev kommunikeret ordentligt og om adfærden hos ledere og ansatte var rimelig? Ny Lokal lokalaftale om selvbærende team i Brevproduktion Øst: Tirsdag den 7. oktober 2014 blev der holdt et møde om nye regler for Selvbærende team. I mødet deltog personalechefen, produktionschefen i Opsamlingen, personalekonsulenten og de 3 fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis postarbejderne, HK Post og kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere. Personalechefen oplyste ved mødet, at Post Nord havde vedtaget nye regler om Selvbærende team, som bestod af Rammer for selvbærende team teamcharter og Teamprofil. Reglerne skulle være behandlet i Post Nords hovedsamarbejdsudvalg og var derfor ikke til diskussion. Som supplement til reglerne havde personalechefen og produktionscheferne udarbejdet et udkast til Lokal lokalaftale vedrørende rammer for selvbærende team i Brevproduktion Øst, som bestod af ca. 1½ side + 3 sider med beskrivelser af de 3 koordinatorroller. 3

4 Produktionschefen for Opsamlingen tilføjede, at de gældende lokalaftaler om selvbærende team gav anledning til fortolkningsproblemer eksempelvis kunne der opstå få behov for at en koordinator måtte flytte en ansat fra én reol til en anden reol, men det modsatte de ansatte sig og det gav anledning til problemer med tillidsrepræsentanterne. Personalechefen oplyste, at chefgruppen ikke ønskede mini ledere eller, at de ansatte ikke havde samme muligheder eller, at nogen havde fordele frem for andre. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentanten for HK Post var tilfredse med udkastet, fordi det var kort og kun omfattede de forhold der ikke var nævnt i reglerne fra Post Nord. Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere, gjorde opmærksom på, at forslaget om ny lokal lokalaftale vedrørende selvbærende team i Københavns Postcenter ikke gav mening, da det kun drejede sig om koordinatorerne. Det fremgik af chefgruppens forslag, at driftskoordinatorerne kunne flytte medarbejdere til andre opgaver. De nye beføjelser (kompetencer) til koordinatorerne lignede et forslag om en ny mini leder rolle og dermed en billig form for produktionslederassistenter. Der var behov for en afklaring af dette hos 3F Post. Var de enige i den rollefordeling? Derudover var det ikke i orden, at de nye regler Rammer for Selvbærende Team, Teamcharter og Teamprofil var blevet behandlet i Post Nords Hovedsamarbejdsudvalg, men ikke forinden havde været behandlet ude på arbejdspladserne i Danmark. Dermed havde der ikke været en reel demokratisk proces, hvor de ansatte havde fået mulighed for at drøfte Post Nords forslag om Selvbærende team eller fremsætte ændringsforslag. Endeligt manglede der klare beskrivelser af teamenes mødestruktur teamenes kompetencer uddannelse og indøvelse roller og opgaver for chefer, ledere og team i udkastet til ny lokalaftale. På den baggrund meddelte fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår m.m., at der ikke var noget formål med at indgå en lokal lokalaftale i den form, der var fremlagt. Chefgruppen ville indtil næste møde vurdere, om det var muligt at udarbejde noget tekst om mødestruktur og processen omkring Teamprofilen, så der bliver arbejdet med udvikling i teamene i en styret proces eller omvendt at udviklingen i teamene ikke bare gik i stå, fordi teamene ikke efterspurgte udvikling. Forhandlinger i Københavns Postcenter (KHC) om ny tillægsstruktur for funktionstillæg i Opsamlingen (1) samt lokal lønforhandling for kontorpakmestrene i 2014 (2): 1. Forhandlinger i KHC om ny tillægsstruktur for funktionstillæg i Opsamlingen: Siden september 2014 var der i Københavns Postcenter (KHC) afholdt forhandlingsmøder om den lokale lønaftale for kontorpakmestre m. fl. Forhandlingerne havde drejet sig om to forhold: 1. Den ene opgave var at gennemføre den lokale lønforhandling i henhold til overenskomsten det 1. år i overenskomstperioden fra 2014 til Ved overenskomsternes fornyelse blev 90 % af overenskomstresultatet udmøntet centralt i form af forhøjelser af basisløn, tillæg, særlige ydelser, osv. Udover de udmøntede 90 % var der ret til lokal lokalforhandling om forbedringer af den lokale lønaftale for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. Dermed var der ikke ret til minimum 0,1 % til forbedringer, 4

5 men der var ret til en forhandling, som kunne resultere i mere end 0,1 % eller mindre og måske endda slet ingen ting. 2. Den anden opgave var en opgave med at få fastsat en ny tillægsstruktur for funktionstillæg i den nye (2 år gamle) produktionsafdeling: Opsamlingen, der bestod af 3 tidligere produktionsområder (Visitation, Maxibreve og Standardbreve). Opgave 2 blev behandlet ved et forhandlingsmøde torsdag den 30. oktober Desværre var det ikke muligt at opnå enighed om, hvordan tillægsstrukturen for funktionstillæg i Opsamlingen skulle udformes. Dermed var der risiko for, at det endte med en uenighedssag, hvor det principielle i sagen skulle afklares centralt mellem Post Nord, Danmark og 3F Post. Ledelsen i KHC havde udarbejdet en navneliste med alle 41 kontorpakmestre, der var i Opsamlingen. De kom fra 3 afdelinger og havde et forskelligt antal funktionstillæg afhængig af, hvilken afdeling de kom fra. I én afdeling var kontorpakmestrene blevet tildelt 4 funktionstillæg, i en anden var det 2, og i den tredje var det 1 funktionstillæg eller 0 funktionstillæg. I den nye fælles afdeling Opsamlingen var arbejdet tilrettelagt med team og jobrotation. Hvert team løste ca. 3 opgaver. Dermed var der flere forskellige former for jobrotation. Nogle team havde mest manuelle opgaver andre team havde mest opgaver med betjening af maskiner. Ved forhandlingsmødet var der ikke uenighed om, hvordan tillægsstrukturen for funktionstillæg kunne fastsattes fremadrettet, men det blev ikke aftalt. KHC-ledelsen (personalechefen) mente, at der skulle reduceres i antallet af funktionstillæg. Der var ikke længere tam, som udelukkende betjente maskiner i hele tjenestetiden. De kunne ikke fastholde 4 funktionstillæg, men måtte ned på 2, henholdsvis 1 eller ingen funktionstillæg Andre, der ikke havde funktionstillæg tidligere, skulle tildeles et eller flere funktionstillæg. Samlet set medførte KHC-ledelsens (personalechefens) forslag til tillægsstruktur, at kontorpakmestrene samlet set ville miste mange tusinde kroner. Enkelte kontorpakmestre risikerede at miste mere end ,- kr. om året. Personalechefen var klar over, at der var kontorpakmestre, der gik ned i løn. De måtte acceptere, at det i reglerne om funktionstillæg var fastsat, at ansatte, der ikke længere udførte en opgave, som gav funktionstillæg, mistede funktionstillægget. Fællesklubben KHC mente, at det var sandsynligt at der kunne findes en løsning i forhold til det fremadrettede. Hvor mange funktionstillæg, der skulle tildeles de forskellige team. Antallet ville afhænge af jobrotationens kombination af maskinelle og manuelle opgaver. Men aftalen skulle gælde fremadrettet, når der skulle besættes ledige stillinger med ansøgere fra andre team eller andre afdelinger, som frivilligt havde søgt de ledige stillinger. Nye ansøgere ville blive tildelt det aftalte antal funktionstillæg, der hørte til den nye stilling samtidigt med at de mistede de funktionstillæg de havde. Samtidigt mente Fællesklubben KHC, at de berørte kontorpakmestre i Opsamlingen skulle bevare de funktionstillæg de havde. Forskellen på de funktionstillæg de havde, og de funktionstillæg, der var enighed om at de skulle tildeles fremadrettet, skulle fastholdes og registreres som parkerede tillæg. Begrundelsen for dette var, at de ansatte kontorpakmestre ikke selv havde haft indflydelse på sammenlægningen af de 3 afdelinger. Det var ledelsen, der havde truffet beslutning om at sammenlægge afdelingerne og effektivisere arbejdsprocesserne. 5

6 Fællesklubben KHC var af den opfattelse, at de ansatte i Københavns Postcenter skulle behandles på samme måde, som når ledelsen i Post Nord, Danmark besluttede at flytte ansatte fra andre enheder ind i Københavns Postcenter. Da Transport (små biler) og Facility Service blev flyttet til Københavns Postcenter, blev de ansatte tildelt funktionstillæg efter KHC s lønaftale og deres overskydende funktionstillæg blev videreført og registreret som parkerede tillæg. Det samme skete, når ansatte i KHC blev overtallige og omplaceret fra én afdeling til en anden afdeling i KHC. De omplacerede bevarede deres funktionstillæg, indtil de selv valgte at søge en anden tjeneste. På den baggrund var det Fællesklubben KHC s opfattelse, at der i virksomheden var dannet en mangeårig praksis eller kutyme, hvor de ansatte, der uden egen skyld i stillingsnedlæggelse eller store ændringer i stillingindholdet, bevarede deres løn. Det måtte også gælde i forbindelse med opsamlingen. Personalechefen var ikke enig i denne måde at anskue tingene på. Personalechefen ville drøfte sagen med HR Personale i Post Danmarks hovedkontor inden næste møde. Ekstraordinært møde i Postbranchen: Tirsdag den 4. november 2014 blev der holdt et ekstraordinært møde for bestyrelsen i Postbranchen. Formandskabet, der består af de to valgte faglige sekretærer i 3F København, havde indkaldt til møde med følgende dagsorden: 1.1: Valg til bestyrelsen i 3F København i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 11. november : Videreførte ordninger, som drejer sig om de forskellige ordninger, der havde været omfattet af fusionsaftalerne mellem de 3 afdelinger, der dannede 3F København. 2.1: Politisk Målsætning for Postbranchen. 1.1: Postbranchen indstillede en tillidsrepræsentant fra Postområde Nordsjælland og København til valg som bestyrelsesmedlem i 3F København og en fællestillidsrepræsentant fra Brøndby Pakkecenter som suppleant. 1.2: Det blev oplyst, at bestyrelsen i 3F København havde været nødsaget til at gennemføre besparelser i budgettet for 2015 på grund af det faldende medlemstal. Besparelserne havde blandt andet ramt videreførte ordninger, som var de ordninger, de tidligere afdelinger havde fået videreført ved fusionen mellem afdelingerne, da 3F København blev dannet. For Postbranchen (det tidligere SID Københavns Post / Københavns Postbudeforening) medførte det, at jubilæums- og afskedsgaver bortfaldt fra 1. januar I fremtiden ville det være jubilæumsanciennitet i forhold til medlemskab af 3F s A-kasse og fagforening og ikke jubilæumsanciennitet i forhold til arbejdspladsen. Det ville ikke længere blive markeret fra fagforeningens side, når en kontorpakmester havde jubilæum. I stedet ville der blive jubilæum for medlemskab af A-kasse og fagforening, og jubilarerne ville blive inviteret til en Jubilæumsfest for alle jubilarer i 3F København (sammen med tjenere, stilladsarbejdere, rengøringsassistenter, lagerarbejdere, havnearbejdere, kontorpakmestre, osv. osv.) 6

7 Besparelserne i 3F København berørte ikke ordningerne i 3F Post vedrørende møder eller områdekurserne i Rørvig for tillidsrepræsentanter. 2.1: Den ene af de to faglige sekretærer i 3F København, der udgør formandskabet i Postbranchen, oplyste, at der op til fusionen mellem Dansk Postforbund og SID tilbage i år 2000, blev udarbejdet et notat med en Politisk Målsætning af bestyrelserne i Postarbejdernes Fagforening (PAF) og Københavns Postbudeforening (KPF). Notatet: Politisk målsætning for postarbejdere og tjenestemænd organiseret i SiD-Post, skulle sikre en ensartet behandling af medlemmer uanset ansættelsesform. Notat var nu 15 år gammelt og dermed udtryk for, hvordan Post Danmark så ud dengang og hvordan forholdet var mellem postarbejdere og tjenestemænd dengang. Notatet omfattede 6 punkter: 1. Tryghed i ansættelsen 2. Lønforhold 3. Anciennitet 4. Uddannelse og kompetenceudvikling 5. Udvalg 6. Sikring af repræsentation på alle niveauer. Punkterne i den Politiske Målsætning omfattede til eksempel følgende punkter: Punkt 1.3: Ved stillingsbesættelser og i overtalssituationer må et eventuelt opsigelsesvarsel, løn- eller pensions-forskel ikke være afgørende for, hvilke medarbejdere, der får stillingen / bliver overtallige. Punkt 2.1: De lavestlønnede grupper skal løftes. Målet er, at alle gennem en solidarisk lønpolitik får samme løn for samme arbejde... Punkt 6: På baggrund af de forskellige lov- og overenskomstmæssige betingelser for de to medarbejdergrupper er der enighed om at sikre en tostrenget struktur med repræsentanter valgt af og blandt de enkelte medarbejdergrupper for at varetage gruppernes interesser eksempelvis i decentrale lønforhandlinger, i nævn ved stillingsbesættelser, samt i samarbejdsudvalg, område- og centersamarbejdsudvalg. Den ene, af de to i formandskabet, bad om forslag til emner, der skulle indgå i en ny revideret version af notatet. En Politisk Målsætning Der blev nævnt en lang række forhold: 1. Sikre flest mulige arbejdspladser. 2. Uddannelse. 3. Organisering. 4. Fagforening, klubber og tillidsrepræsentanter. 5. Arbejdsmiljø. 6. Kommunikation udadtil med det omgivende samfund. 7

8 7. Politik (ikke) partipolitik faglig politik? 8. Skal der være enighed eller skal sagerne afgøres ved simpelt flertal? 9. Synlighed overfor medlemmer, tillidsrepræsentanter og internt i 3F København. 10. Hvordan sikres indflydelse? 11. Hvor er de postansatte i Storkøbenhavn organiseret i 2015? (er de postansatte medlemmer af andre3f-afdelinger end 3F København?) 12. Hvor placeres Multicentrene? (udenfor København?) 13. Overenskomstkrav. 14. Valg indstillinger til bestyrelsen i 3F Købehavn og til Landsbrancheklubben 3F Post. 15. Kommunikation til og fra samt indflydelse på arbejdet i Landsbrancheklubben 3F s bestyrelse. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen gjorde opmærksom på, at det var af afgørende betydning at den nye udgave af den Politisk Målsætning 2015 var rummelig og demokratisk. Det var medlemmernes arbejdsforhold i virksomheden, der skulle arbejdes med. Post Nord og Post Danmark var i dyb krise og virksomheden ville ikke overleve i den hidtidige form. Brevene ville forsvinde og tilbage ville være pakker og transport og en mindre del breve. Samtidig med personalereduktionerne på grund af brevmængdefaldet oplevede medlemmerne, at deres rettigheder forsvandt som dug for solen. Det skulle ikke være partipolitik, der blev arbejdet med i Postbranchen og diskussionerne burde ikke afgøres ved afstemning og flertalsafgørelse. Det ville kun skabe uenighed og splittelse. Postbranchens bestyrelse skulle diskutere de forhold, der blev arbejdet med i Landbrancheklubben 3F Post og udarbejde velunderbyggede forslag og derigennem få indflydelse på beslutningerne, der blev truffet af bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post og beslutninger i Post Danmark og i Post Nord. Flere andre bestyrelsesmedlemmer havde ordet under debatten. Den ene, af de to i formandskabet, konkluderede, at der nu var en række emner, der skulle behandles inden der kunne udarbejdes en endelig udgave at den Politiske Målsætning 2015 for Postbranchen i 3F København. Der ville blive arbejdet med emnerne i 3 arbejdsgrupper: 1. Politisk grundlag (2 deltagere i arbejdsgruppen M.S. M.F.) 2. Struktur oplæg (2 deltagere i arbejdsgruppen M.S. J.R.) 3. Arbejdsproces (3 deltager i arbejdsgruppen L.S.A. T.M. H.B.) Arbejdsgrupperne skulle være klar med et udkast fredag den 21. november, som kunne behandles ved det ordinære møde for bestyrelsen i Postbranchen tirsdag den 25. november Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben KHC. 8