Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 7. november Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november Nr Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner i Post Nord: Onsdag den 29. oktober 2014 indkaldte brevcenterchefen i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter fællestillidsrepræsentanterne til et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde, hvor han orienterede om kommende personalereduktioner indenfor administration og supportfunktioner i Post Nord. Tidligere på dagen havde Post Nords administrerende direktør informeret om Post Nords regnskab efter 3. kvartal i Resultatet var ikke tilfredsstillende. Årsagen til det dårlige resultat var især det kraftige fald i brevmængderne, som samlet var faldet med X % i 3. kvartal af 2014, heraf med X % i Danmark og X % i Sverige(fratrækkes brevene med sygesikringskort var faldet X % i Danmark). Post Nords administrerende direktør havde på den baggrund besluttet, at virksomheden skulle spare XXX mio. danske kr. Samtidigt skulle der afskediges mellem XXX og XXX ansatte, heraf XXX i Danmark. De skulle findes indenfor administration og supportfunktioner. Det svarede til ca. en tredjedel af de ansatte i administration og supportfunktioner i Post Danmark. PostNord analyserede ligeledes mulighederne for at afhænde Strålfors Den administrerende direktør i Post Danmark ønskede at fratræde sin stilling som viceadministrerende direktør i PostNord og administrerende direktør i Post Danmark pr 31. december Den administrerende direktør i Post Danmark ville i første halvår af 2015 fungere som rådgiver for koncernchefen. De juridiske og operative strukturer i Post Danmark sammenlægges, og chefen for Breve Danmark bliver ny administrerende direktør i Post Danmark A/S. De ansatte i administration og supportfunktioner i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC) blev indkaldt til informationsmøde onsdag den 29. oktober kl. 14:30, hvor brevcenterchefen informerede om Post Nords beslutninger. Brevcenterchefen informerede blandt andet om tidsplanen. De ansatte i administration og supportfunktioner ville først blive indkaldt til samtaler mandag den 24. november 2014, hvor de blev informeret om, hvorvidt de havde en stilling eller blev afskediget. Ændringerne iværksættes fra 1. december

2 Møde om Psykiske arbejdsmiljø blandt arbejdsledere i Københavns Postcenter: Mandag den 6. oktober 2014 blev der holdt et møde om det psykiske arbejdsmiljø blandt arbejdslederne i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen indledte mødet og forklarede baggrunden for mødet om psykisk arbejdsmiljø blandt produktionslederne. Mødet var samtidigt indkaldt med henblik på at forholde sig til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kunne gøres bedre. Den direkte årsag var to uheldige eksempler, hvor produktionsledere var sygemeldte på grund af den dårlige behandling, de havde følt, at produktionsmedarbejderne havde udsat dem for. På den baggrund havde der været et formøde, hvor produktionsledernes tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og fællestillidsrepræsentant havde drøftet sagen med chefgruppen. Ved mødet blev det besluttet at holde et særligt møde om sagen med deltagelse af brevcenterchef, personalechef, de 3 produktionschefer, repræsentanter for produktionsledere, produktionsledernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, fællestillidsrepræsentanterne, KHC s arbejdsmiljørepræsentant i Arbejdsmiljøudvalget for centre i Produktion (PRO), samt tillidsrepræsentanter fra postarbejderne i Opsamlingen og Spredningen (natholdene). Brevcenterchefen slog fast, at der skulle være en ordentlig tone på arbejdspladsen. Alle skulle tale ordentligt til hinanden. Personalechefen bad mødedeltagerne medvirke til identificering af det psykiske arbejdsmiljø. Mødedeltagerne blev opdelt i grupper, som drøftede Hvad er psykisk arbejdsmiljø?. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant fortalte om konkrete eksempler på, hvad han anså for at være årsagen til dårligt psykisk arbejdsmiljø: Arbejdslederne skulle uddannes bedre arbejdslederne skulle holde fokus på, at de ansatte havde det godt. Så sent som samme dag, havde han talt i telefon med en ansat, der græd, fordi rummeligheden ikke var stor nok til at den pågældende kunne komme på arbejde, selvom arbejdsevnen var delvist nedsat. Det var problematisk med to ansættelsesformer. Når det kun var den ene gruppe, der blev afskediget. Bedømmelsessystemet havde været en fejl. Der var et hårdt arbejdspres især på de ansatte i aftenledet, som havde en deadline. Produktionslederne gik rundt to og to. Der var konstant synliggørelse af tal og information om produktionen. Selvom brevcenterchefen havde været meget utilfreds med at postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde valgt at deltage i et TV-program, Temalørdag på DR 2 : Chefen, det dumme svin så ville han gøre det igen. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant oplyste, at han og brevcenterchefen var kommet på kant, da brevcenterchefen udstedte sin garanti mod afskedigelser i 2013 og For Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde i et par år arbejdet på at få de overenskomstansatte postarbejdere til at tage korte kurser eller tilmeldte sig længere uddannelsesforløb, så de stod bedre, hvis de blev afskediget. Men, med en garanti mod afskedigelser, begyndte postarbejderne at undlade at melde sig til kurser og uddannelser. 2

3 Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere, var ikke enig. Det var løse udsagn postarbejdernes fællestillidsrepræsentant fremsatte. Eksempelvis blev det psykiske arbejdsmiljø ikke bedre af, at der ikke var regler for bedømmelse af de ansatte tværtimod. Udpegningen kunne blive helt tilfældig og i stedet for at en mindre gruppe var utryg, fordi de var i risiko for at blive overtallig, så skulle alle nu være usikre og bange for at blive overtallige. Arbejdsmiljørepræsentanten for lederne havde fået gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) blandt produktionslederne og 13 ud af 24 produktionsledere havde følt det stærkt belastende, at postarbejdernes fællestillidsrepræsentant på landsdækkende TV havde talt om lederne, som om de råbte og skreg til de ansatte og udtalt, at Københavns Postcenter var landets værste arbejdsplads. Produktionslederne blev, når de var sammen med familie og bekendte, spurgt, om det var rigtigt? Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant sagde hertil, at der ikke længere var chefer eller ledere, der råbte. Fællestillidsrepræsentanten blev spurgt om, hvornår der var blevet råbt og skreget efter de ansatte? Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant svarede, at det skete for 1½ år siden under den tidligere ledelse. Brevcenterchefen og personalechefen bad om forslag til, hvordan der blev fundet løsninger? Der blev enighed om følgende indsats: Alle ansatte skulle orienteres om, at der havde været et møde om arbejdsledernes psykiske arbejdsmiljø. Alle ansatte skulle forstå, at der skulle være et godt psykisk arbejdsmiljø og at der ville blive arbejdet med opgaven indtil der blev fundet gode løsninger. Alle ansatte skulle tale ordentligt til hinanden. Produktionschefer og tillidsrepræsentanter skulle ved de månedlige kontaktmøder drøfte, hvordan samarbejdet mellem produktionsledere og ansatte forløb om der blev kommunikeret ordentligt og om adfærden hos ledere og ansatte var rimelig? Ny Lokal lokalaftale om selvbærende team i Brevproduktion Øst: Tirsdag den 7. oktober 2014 blev der holdt et møde om nye regler for Selvbærende team. I mødet deltog personalechefen, produktionschefen i Opsamlingen, personalekonsulenten og de 3 fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis postarbejderne, HK Post og kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere. Personalechefen oplyste ved mødet, at Post Nord havde vedtaget nye regler om Selvbærende team, som bestod af Rammer for selvbærende team teamcharter og Teamprofil. Reglerne skulle være behandlet i Post Nords hovedsamarbejdsudvalg og var derfor ikke til diskussion. Som supplement til reglerne havde personalechefen og produktionscheferne udarbejdet et udkast til Lokal lokalaftale vedrørende rammer for selvbærende team i Brevproduktion Øst, som bestod af ca. 1½ side + 3 sider med beskrivelser af de 3 koordinatorroller. 3

4 Produktionschefen for Opsamlingen tilføjede, at de gældende lokalaftaler om selvbærende team gav anledning til fortolkningsproblemer eksempelvis kunne der opstå få behov for at en koordinator måtte flytte en ansat fra én reol til en anden reol, men det modsatte de ansatte sig og det gav anledning til problemer med tillidsrepræsentanterne. Personalechefen oplyste, at chefgruppen ikke ønskede mini ledere eller, at de ansatte ikke havde samme muligheder eller, at nogen havde fordele frem for andre. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentanten for HK Post var tilfredse med udkastet, fordi det var kort og kun omfattede de forhold der ikke var nævnt i reglerne fra Post Nord. Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestre, specialister og arbejdsledere, gjorde opmærksom på, at forslaget om ny lokal lokalaftale vedrørende selvbærende team i Københavns Postcenter ikke gav mening, da det kun drejede sig om koordinatorerne. Det fremgik af chefgruppens forslag, at driftskoordinatorerne kunne flytte medarbejdere til andre opgaver. De nye beføjelser (kompetencer) til koordinatorerne lignede et forslag om en ny mini leder rolle og dermed en billig form for produktionslederassistenter. Der var behov for en afklaring af dette hos 3F Post. Var de enige i den rollefordeling? Derudover var det ikke i orden, at de nye regler Rammer for Selvbærende Team, Teamcharter og Teamprofil var blevet behandlet i Post Nords Hovedsamarbejdsudvalg, men ikke forinden havde været behandlet ude på arbejdspladserne i Danmark. Dermed havde der ikke været en reel demokratisk proces, hvor de ansatte havde fået mulighed for at drøfte Post Nords forslag om Selvbærende team eller fremsætte ændringsforslag. Endeligt manglede der klare beskrivelser af teamenes mødestruktur teamenes kompetencer uddannelse og indøvelse roller og opgaver for chefer, ledere og team i udkastet til ny lokalaftale. På den baggrund meddelte fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår m.m., at der ikke var noget formål med at indgå en lokal lokalaftale i den form, der var fremlagt. Chefgruppen ville indtil næste møde vurdere, om det var muligt at udarbejde noget tekst om mødestruktur og processen omkring Teamprofilen, så der bliver arbejdet med udvikling i teamene i en styret proces eller omvendt at udviklingen i teamene ikke bare gik i stå, fordi teamene ikke efterspurgte udvikling. Forhandlinger i Københavns Postcenter (KHC) om ny tillægsstruktur for funktionstillæg i Opsamlingen (1) samt lokal lønforhandling for kontorpakmestrene i 2014 (2): 1. Forhandlinger i KHC om ny tillægsstruktur for funktionstillæg i Opsamlingen: Siden september 2014 var der i Københavns Postcenter (KHC) afholdt forhandlingsmøder om den lokale lønaftale for kontorpakmestre m. fl. Forhandlingerne havde drejet sig om to forhold: 1. Den ene opgave var at gennemføre den lokale lønforhandling i henhold til overenskomsten det 1. år i overenskomstperioden fra 2014 til Ved overenskomsternes fornyelse blev 90 % af overenskomstresultatet udmøntet centralt i form af forhøjelser af basisløn, tillæg, særlige ydelser, osv. Udover de udmøntede 90 % var der ret til lokal lokalforhandling om forbedringer af den lokale lønaftale for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. Dermed var der ikke ret til minimum 0,1 % til forbedringer, 4

5 men der var ret til en forhandling, som kunne resultere i mere end 0,1 % eller mindre og måske endda slet ingen ting. 2. Den anden opgave var en opgave med at få fastsat en ny tillægsstruktur for funktionstillæg i den nye (2 år gamle) produktionsafdeling: Opsamlingen, der bestod af 3 tidligere produktionsområder (Visitation, Maxibreve og Standardbreve). Opgave 2 blev behandlet ved et forhandlingsmøde torsdag den 30. oktober Desværre var det ikke muligt at opnå enighed om, hvordan tillægsstrukturen for funktionstillæg i Opsamlingen skulle udformes. Dermed var der risiko for, at det endte med en uenighedssag, hvor det principielle i sagen skulle afklares centralt mellem Post Nord, Danmark og 3F Post. Ledelsen i KHC havde udarbejdet en navneliste med alle 41 kontorpakmestre, der var i Opsamlingen. De kom fra 3 afdelinger og havde et forskelligt antal funktionstillæg afhængig af, hvilken afdeling de kom fra. I én afdeling var kontorpakmestrene blevet tildelt 4 funktionstillæg, i en anden var det 2, og i den tredje var det 1 funktionstillæg eller 0 funktionstillæg. I den nye fælles afdeling Opsamlingen var arbejdet tilrettelagt med team og jobrotation. Hvert team løste ca. 3 opgaver. Dermed var der flere forskellige former for jobrotation. Nogle team havde mest manuelle opgaver andre team havde mest opgaver med betjening af maskiner. Ved forhandlingsmødet var der ikke uenighed om, hvordan tillægsstrukturen for funktionstillæg kunne fastsattes fremadrettet, men det blev ikke aftalt. KHC-ledelsen (personalechefen) mente, at der skulle reduceres i antallet af funktionstillæg. Der var ikke længere tam, som udelukkende betjente maskiner i hele tjenestetiden. De kunne ikke fastholde 4 funktionstillæg, men måtte ned på 2, henholdsvis 1 eller ingen funktionstillæg Andre, der ikke havde funktionstillæg tidligere, skulle tildeles et eller flere funktionstillæg. Samlet set medførte KHC-ledelsens (personalechefens) forslag til tillægsstruktur, at kontorpakmestrene samlet set ville miste mange tusinde kroner. Enkelte kontorpakmestre risikerede at miste mere end ,- kr. om året. Personalechefen var klar over, at der var kontorpakmestre, der gik ned i løn. De måtte acceptere, at det i reglerne om funktionstillæg var fastsat, at ansatte, der ikke længere udførte en opgave, som gav funktionstillæg, mistede funktionstillægget. Fællesklubben KHC mente, at det var sandsynligt at der kunne findes en løsning i forhold til det fremadrettede. Hvor mange funktionstillæg, der skulle tildeles de forskellige team. Antallet ville afhænge af jobrotationens kombination af maskinelle og manuelle opgaver. Men aftalen skulle gælde fremadrettet, når der skulle besættes ledige stillinger med ansøgere fra andre team eller andre afdelinger, som frivilligt havde søgt de ledige stillinger. Nye ansøgere ville blive tildelt det aftalte antal funktionstillæg, der hørte til den nye stilling samtidigt med at de mistede de funktionstillæg de havde. Samtidigt mente Fællesklubben KHC, at de berørte kontorpakmestre i Opsamlingen skulle bevare de funktionstillæg de havde. Forskellen på de funktionstillæg de havde, og de funktionstillæg, der var enighed om at de skulle tildeles fremadrettet, skulle fastholdes og registreres som parkerede tillæg. Begrundelsen for dette var, at de ansatte kontorpakmestre ikke selv havde haft indflydelse på sammenlægningen af de 3 afdelinger. Det var ledelsen, der havde truffet beslutning om at sammenlægge afdelingerne og effektivisere arbejdsprocesserne. 5

6 Fællesklubben KHC var af den opfattelse, at de ansatte i Københavns Postcenter skulle behandles på samme måde, som når ledelsen i Post Nord, Danmark besluttede at flytte ansatte fra andre enheder ind i Københavns Postcenter. Da Transport (små biler) og Facility Service blev flyttet til Københavns Postcenter, blev de ansatte tildelt funktionstillæg efter KHC s lønaftale og deres overskydende funktionstillæg blev videreført og registreret som parkerede tillæg. Det samme skete, når ansatte i KHC blev overtallige og omplaceret fra én afdeling til en anden afdeling i KHC. De omplacerede bevarede deres funktionstillæg, indtil de selv valgte at søge en anden tjeneste. På den baggrund var det Fællesklubben KHC s opfattelse, at der i virksomheden var dannet en mangeårig praksis eller kutyme, hvor de ansatte, der uden egen skyld i stillingsnedlæggelse eller store ændringer i stillingindholdet, bevarede deres løn. Det måtte også gælde i forbindelse med opsamlingen. Personalechefen var ikke enig i denne måde at anskue tingene på. Personalechefen ville drøfte sagen med HR Personale i Post Danmarks hovedkontor inden næste møde. Ekstraordinært møde i Postbranchen: Tirsdag den 4. november 2014 blev der holdt et ekstraordinært møde for bestyrelsen i Postbranchen. Formandskabet, der består af de to valgte faglige sekretærer i 3F København, havde indkaldt til møde med følgende dagsorden: 1.1: Valg til bestyrelsen i 3F København i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 11. november : Videreførte ordninger, som drejer sig om de forskellige ordninger, der havde været omfattet af fusionsaftalerne mellem de 3 afdelinger, der dannede 3F København. 2.1: Politisk Målsætning for Postbranchen. 1.1: Postbranchen indstillede en tillidsrepræsentant fra Postområde Nordsjælland og København til valg som bestyrelsesmedlem i 3F København og en fællestillidsrepræsentant fra Brøndby Pakkecenter som suppleant. 1.2: Det blev oplyst, at bestyrelsen i 3F København havde været nødsaget til at gennemføre besparelser i budgettet for 2015 på grund af det faldende medlemstal. Besparelserne havde blandt andet ramt videreførte ordninger, som var de ordninger, de tidligere afdelinger havde fået videreført ved fusionen mellem afdelingerne, da 3F København blev dannet. For Postbranchen (det tidligere SID Københavns Post / Københavns Postbudeforening) medførte det, at jubilæums- og afskedsgaver bortfaldt fra 1. januar I fremtiden ville det være jubilæumsanciennitet i forhold til medlemskab af 3F s A-kasse og fagforening og ikke jubilæumsanciennitet i forhold til arbejdspladsen. Det ville ikke længere blive markeret fra fagforeningens side, når en kontorpakmester havde jubilæum. I stedet ville der blive jubilæum for medlemskab af A-kasse og fagforening, og jubilarerne ville blive inviteret til en Jubilæumsfest for alle jubilarer i 3F København (sammen med tjenere, stilladsarbejdere, rengøringsassistenter, lagerarbejdere, havnearbejdere, kontorpakmestre, osv. osv.) 6

7 Besparelserne i 3F København berørte ikke ordningerne i 3F Post vedrørende møder eller områdekurserne i Rørvig for tillidsrepræsentanter. 2.1: Den ene af de to faglige sekretærer i 3F København, der udgør formandskabet i Postbranchen, oplyste, at der op til fusionen mellem Dansk Postforbund og SID tilbage i år 2000, blev udarbejdet et notat med en Politisk Målsætning af bestyrelserne i Postarbejdernes Fagforening (PAF) og Københavns Postbudeforening (KPF). Notatet: Politisk målsætning for postarbejdere og tjenestemænd organiseret i SiD-Post, skulle sikre en ensartet behandling af medlemmer uanset ansættelsesform. Notat var nu 15 år gammelt og dermed udtryk for, hvordan Post Danmark så ud dengang og hvordan forholdet var mellem postarbejdere og tjenestemænd dengang. Notatet omfattede 6 punkter: 1. Tryghed i ansættelsen 2. Lønforhold 3. Anciennitet 4. Uddannelse og kompetenceudvikling 5. Udvalg 6. Sikring af repræsentation på alle niveauer. Punkterne i den Politiske Målsætning omfattede til eksempel følgende punkter: Punkt 1.3: Ved stillingsbesættelser og i overtalssituationer må et eventuelt opsigelsesvarsel, løn- eller pensions-forskel ikke være afgørende for, hvilke medarbejdere, der får stillingen / bliver overtallige. Punkt 2.1: De lavestlønnede grupper skal løftes. Målet er, at alle gennem en solidarisk lønpolitik får samme løn for samme arbejde... Punkt 6: På baggrund af de forskellige lov- og overenskomstmæssige betingelser for de to medarbejdergrupper er der enighed om at sikre en tostrenget struktur med repræsentanter valgt af og blandt de enkelte medarbejdergrupper for at varetage gruppernes interesser eksempelvis i decentrale lønforhandlinger, i nævn ved stillingsbesættelser, samt i samarbejdsudvalg, område- og centersamarbejdsudvalg. Den ene, af de to i formandskabet, bad om forslag til emner, der skulle indgå i en ny revideret version af notatet. En Politisk Målsætning Der blev nævnt en lang række forhold: 1. Sikre flest mulige arbejdspladser. 2. Uddannelse. 3. Organisering. 4. Fagforening, klubber og tillidsrepræsentanter. 5. Arbejdsmiljø. 6. Kommunikation udadtil med det omgivende samfund. 7

8 7. Politik (ikke) partipolitik faglig politik? 8. Skal der være enighed eller skal sagerne afgøres ved simpelt flertal? 9. Synlighed overfor medlemmer, tillidsrepræsentanter og internt i 3F København. 10. Hvordan sikres indflydelse? 11. Hvor er de postansatte i Storkøbenhavn organiseret i 2015? (er de postansatte medlemmer af andre3f-afdelinger end 3F København?) 12. Hvor placeres Multicentrene? (udenfor København?) 13. Overenskomstkrav. 14. Valg indstillinger til bestyrelsen i 3F Købehavn og til Landsbrancheklubben 3F Post. 15. Kommunikation til og fra samt indflydelse på arbejdet i Landsbrancheklubben 3F s bestyrelse. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen gjorde opmærksom på, at det var af afgørende betydning at den nye udgave af den Politisk Målsætning 2015 var rummelig og demokratisk. Det var medlemmernes arbejdsforhold i virksomheden, der skulle arbejdes med. Post Nord og Post Danmark var i dyb krise og virksomheden ville ikke overleve i den hidtidige form. Brevene ville forsvinde og tilbage ville være pakker og transport og en mindre del breve. Samtidig med personalereduktionerne på grund af brevmængdefaldet oplevede medlemmerne, at deres rettigheder forsvandt som dug for solen. Det skulle ikke være partipolitik, der blev arbejdet med i Postbranchen og diskussionerne burde ikke afgøres ved afstemning og flertalsafgørelse. Det ville kun skabe uenighed og splittelse. Postbranchens bestyrelse skulle diskutere de forhold, der blev arbejdet med i Landbrancheklubben 3F Post og udarbejde velunderbyggede forslag og derigennem få indflydelse på beslutningerne, der blev truffet af bestyrelsen i Landsbrancheklubben 3F Post og beslutninger i Post Danmark og i Post Nord. Flere andre bestyrelsesmedlemmer havde ordet under debatten. Den ene, af de to i formandskabet, konkluderede, at der nu var en række emner, der skulle behandles inden der kunne udarbejdes en endelig udgave at den Politiske Målsætning 2015 for Postbranchen i 3F København. Der ville blive arbejdet med emnerne i 3 arbejdsgrupper: 1. Politisk grundlag (2 deltagere i arbejdsgruppen M.S. M.F.) 2. Struktur oplæg (2 deltagere i arbejdsgruppen M.S. J.R.) 3. Arbejdsproces (3 deltager i arbejdsgruppen L.S.A. T.M. H.B.) Arbejdsgrupperne skulle være klar med et udkast fredag den 21. november, som kunne behandles ved det ordinære møde for bestyrelsen i Postbranchen tirsdag den 25. november Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben KHC. 8

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr Københavns Postcenter fredag den 3. oktober 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober 2014. Nr. 8 2014 Ordinært møde i centersamarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter torsdag den 9. juli 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 16. juli 2015. Nr. 6 2015 Folketingsvalg 2015: Der blev holdt valg til

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

og personale ansvar Nærmeste leder med økonomi Kommunaldirektør Egen direktør Centerchef Direktion Dette skema skal læses med lederens perspektiv.

og personale ansvar Nærmeste leder med økonomi Kommunaldirektør Egen direktør Centerchef Direktion Dette skema skal læses med lederens perspektiv. 1 = Har kompetencen til at træffe afgørelse Ansættelse i almindelighed Ansættelse af direktører I Ansættelse af centerchefer Ansættelse af ledere med økonomi- og personaleansvar på overenskomstvilkår Ansættelse

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

og personale ansvar Nærmeste leder med økonomi Kommunaldirektør Egen direktør Centerchef Direktion Dette skema skal læses med lederens perspektiv.

og personale ansvar Nærmeste leder med økonomi Kommunaldirektør Egen direktør Centerchef Direktion Dette skema skal læses med lederens perspektiv. 1 = Har kompetencen til at træffe afgørelse 1. Ansættelse i almindelighed Ansættelse af direktører I Ansættelse af centerchefer 1. Ansættelse af ledere med økonomi- og personaleansvar på overenskomstvilkår

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Anna Mette Morthorst, Anne Vedsted Hansen, Bjarke Parner,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten 30/3 2010 Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten I brev af 4. november 2008 klager medarbejdersiden i samarbejdsudvalget

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

omplaceringer i Aarhus Kommune

omplaceringer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune Dato 8. januar 2016 Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere