Skive Kommune Torvegade Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune."

Transkript

1 Skive Kommune Torvegade Skive TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren, bl.a.: Hvordan vil ministeren sikre, at alle private virksomheder behandles ens og får lige adgang til at reklamere for deres produkter på kommunernes hjemmesider? (Spørgsmål 1577) Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser det ville have, hvis en borgmester misbrugte sit hverv til at promovere en given virksomhed via kommunens hjemmeside, alt imens at borgmesteren samtidig havde et fremtrædende hverv i kommunen? (Spørgsmål 1578) Vil ministeren redegøre for, hvorledes det sikres, at borgmestre agerer korrekt i sager, hvor de kan være inhabile grundet fremtrædende poster i bestyrelser? (Spørgsmål 1580). Ministeren oplyste i sine svar, at spørgsmålene bl.a. skyldtes en sag fra den daværende Sallingsund Kommune, som på sin hjemmeside havde oplysninger om EnergiMidt. Derfor kunne ministeren ikke kommentere sagen; men ministeriet sendte den 21. december 2005 spørgsmål 1577 og 1578 til eventuel videre foranstaltning i Statsamtet Nordjylland, hvorunder tilsynet med Sallingsund Kommune hørte. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /108 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: M ANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG A rettede den 23. december 2005 selv henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland om sine tre spørgsmål. Statsamtet Nordjylland rejste på den baggrund en tilsynssag.

2 Den 1. januar 2007 indgik Sallingsund Kommune i den nye Skive Kommune, der blev dannet ved strukturreformen. Samtidig etableredes Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 varetager det statslige tilsyn med bl.a. Skive Kommune. Den sag, Statsamtet Nordjylland havde rejst, overgik dermed til Statsforvaltningen Midtjylland. Statsforvaltningen har fundet anledning til at udtale sig om følgende emner: Sallingsund Kommunalbestyrelses involvering i almen erhvervs- og bosætningsudvikling i kommunen Sallingsund Kommunes kontrakt med EnergiMidt om bredbåndsopkobling Kommunens involvering i markedsføring af tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere om bredbåndsopkobling Borgmester Jens Jørn Justesens habilitet under Sallingsund Kommunes behandling af sagen. Sallingsund Kommunalbestyrelses involvering i almen erhvervs- og bosætningsudvikling i kommunen Af de oplysninger, som først Statsamtet Nordjylland og derefter Statsforvaltningen Midtjylland har indhentet om Sallingsund Kommunes engagement vedrørende bredbåndsforbindelser, fremgår bl.a.: Sallingsund Kommune arbejdede indtil 2004 med et projekt, benævnt Bredbånd til alle. Projektet omtales bl.a. i kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol for møde den 16. december 2004: Bredbåndsprojektets vision er, at Sallingsund Kommune bliver den første landkommune i Viborg Amt med bredbåndstilbud til borgere og erhvervsliv. Projektet har til formål at opstille en fælles vision for bredbåndsudvikling i pendlerregion Morsø- Sallingsund med henblik på at modvirke en fremherskende teknologimæssig skævvridning af de tyndtbefolkede landområder i forhold til de store byområder. Herudover er det projektets formål at gennemføre et konkret pilotprojekt for så vidt angår gennemførelse af en udviklingsproces og formulering af et beslutningsgrundlag for etablering af bredbåndsforbindelser i en landdistriktskommune med et betydeligt erhvervsliv (Sallingsund Bredbånd). SIDE 2

3 Endelig er det formålet med projektet at søge en forceret bredbåndsudvikling i pendlerregionen i forhold til den aktuelle, efterspørgselsbaserede bredbåndsudvikling, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodese regionens ønske om bredbånd til alle virksomheder og borgere inden for en rimelig tidshorisont. Projekt Sallingsund Bredbånd tager afsæt i kommunens strategiplan 2015 vedr. styrket erhvervsog bosætningsudvikling med visioner om bl.a. Sallingsund som et mere attraktivt lokaliseringsområde for iværksættere og bosætningsområde for børnefamilier. Bredbåndsprojektet skal således ses i relation til kommunens visioner om at være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune med særlig fokus på kommunikationsteknologiske tilbud til bl.a. iværksættere i landdistriktsområderne. Udmøntningen af strategiplanens visioner er iværksat i udviklingsprocessen projekt fremtidsbilleder af Sallingsund. I Sallingsund Kommune er de kommunale institutioner netværksopkoblet via en 12 km lang bredbåndsforbindelse mellem de større bysamfund i kommunen. Denne backbone struktur vil indgå som fundament i en samlet, faseopdelt udrulning af bredbåndsforbindelser til offentlige institutioner, erhvervsliv og borgere. Analysearbejdet vedr. bredbånd i Sallingsund er baseret på et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Viborg Amt, IT-Center Viborg, Nordjysk Netforum m.fl. Via pilotprojektet søges etableret et økonomisk realisabelt fundament, således at der hurtigst muligt kan tilbydes bredbånd til borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. På baggrund heraf er udarbejdet et samlet fysisk plangrundlag og visionsanalyse for udrulning af bredbånd i Morsø-Sallingsund Pendlerregion. Erhvervs- og Byggestyrelsens havde den 17. december 2003 givet tilsagn om tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme (lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003) til projekt omhandlende planlægning af bredbånd til alle i pendlerregionen Morsø-Sallingsund. Styrelsen beskrev projektet sådan, at det skulle skabe et samlet beslutningsgrundlag, opstilles visioner og gennemføre en SIDE 3

4 handlingsplan. Selve etableringen af bredbåndsforbindelser indgik ikke projektet. Styrelsen beskrev videre projektet sådan, at det skulle medvirke til at forbedre de digitale infrastrukturelle rammebetingelser i pendlerregionen. Det indebar ikke støtte til virksomheder eller nogen form for konkurrenceforvridning i forhold til private aktører. Projektets resultater ville være offentligt tilgængelige for alle interesserede virksomheder m.v. Tilsagnet om tilskud betingedes i overensstemmelse med denne beskrivelse. Styrelsens brev af 17. december 2003 henviste til et brev af 16. december 2003, ligeledes fra styrelsen. Der var tale om tilsagn om tilskud til udarbejdelse og forankring af en erhvervsudviklingsstrategi. Statsforvaltningen bemærker for det første, at kommuner næppe kan antages lovligt selv at kunne eje og drive anlæg for forsyning af borgere og virksomheder med bredbåndsforbindelse. Se nærmere herom i Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 6. juli 2009 vedrørende Høje- Taastrup Kommunes indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. For det andet bemærkes, at kommuner som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel lovligt kan yde støtte til enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder. En kommune kan altså f.eks. ikke overtage borgeres eller mulige tilflytteres omkostninger eller dele heraf til at opnå bredbåndsforbindelse. En kommune kan ej heller yde støtte til erhvervsvirksomheders udgifter til at opnå og opretholde bredbåndsforbindelser. Endelig kan en kommune ikke lovligt yde støtte til virksomheder, der etablerer, driver og udbyder bredbåndsforbindelser til virksomheder eller borgere i kommunen. Derimod anses det som en anerkendt lovlig kommunal opgave at yde erhvervsstøtte, som er generel. Sådan støtte kan på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne f.eks. ske ved at etablere infrastruktur i kommunen, f.eks. veje, kollektiv trafik og renovation. Der kan også være tale om, at kommuner lovligt tilvejebringer og udvikler rammebetingelserne i videre forstand for erhvervsudviklingen. En del af disse aktiviteter har nu hjemmel i lov om erhvervsfremme (lov nr. 602 af 24. juni 2005 med senere ændringer), hvori det om kommunernes aktiviteter bl.a. anføres: 12. Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2. Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og SIDE 4

5 lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Spørgsmålet, om etablering af et bredbåndsnet til brug for borgere og virksomheder kan anses for en lovlig kommunal erhvervsfremmeaktivitet, er f.eks. behandlet i brev af 24. juni 2006 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udtalelsen er afgivet i tilknytning til lov om erhvervsfremme. I udtalelsens sammenfatning hedder det: Kommunerne kan forudsat at målgruppen herfor er en åben kreds af erhvervslivet iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter rettet mod fremme af anvendelsen af ny teknologi. Man kan i princippet godt forestille sig, at der indgår bredbåndsrelaterede tiltag heri. Erhvervsudviklingsaktiviteterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der fra offentlig side ikke påføres private leverandører konkurrence. Det skal særligt bemærkes, at L 47 (lov om erhvervsfremme, statsforvaltningens bemærkning) ikke regulerer, om der er et privat marked for løsning af erhvervsudviklingsaktiviteterne. Hvis der er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, skal opgaveløsningen varetages af de private leverandører med udgangspunkt i gældende udbudsregler, bortforpagtning mv. Det må umiddelbart antages, at bredbåndsrelaterede tiltag indholdsmæssigt omfatter aktiviteter, som den enkelte virksomhed alternativt selv skulle fore- SIDE 5

6 tage eller betale for. Derfor må udgangspunktet være, at virksomhederne skal betale markedsprisen for de ydelser, de måtte modtage fra offentlig side. Hvis der ikke er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, kan kommunerne tage selvstændige initiativer hertil. Det kunne f.eks. være relevant i yderområderne, hvor der måske ikke er et privat marked for hele/udvalgte dele af bredbåndsaktiviteterne (i praksis vil der formentlig være en flydende overgang mellem offentlig og privat sfære for de enkelte bredbåndsrelaterede delaktiviteter). Udgangspunktet må også her være, at virksomhederne skal betale markedsprisen for de ydelser, de måtte modtage fra offentlig side. Ligesom en kommune inden for visse rammer lovligt kan udvikle eller støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling, antages det at være en lovlig kommunal opgave med generelt virkende midler at udvikle kommunen som bosted med henblik på både dem, der allerede bor i kommunen, og potentielle tilflyttere. Også her kan der være tale om at planlægge med henblik på at fremme en ønsket udvikling og f.eks. at investere i infrastruktur. Det gælder dog, lige som ved erhvervsfremmeindsatsen, at kommunen må udvise tilbageholdenhed, hvor der er tale om services, som der er eller må forventes udviklet et privat marked for. Ellers vil private firmaer blive påført en illoyal konkurrence med offentlige midler, og der kan blive sat bom for en i øvrigt ønsket udvikling på området ud over den, kommunen ønsker at drive. At Sallingsund Kommune alene og sammen med andre interessenter har gennemført planlægning med det sigte at udvikle og gøre pendlerregionen og kommunen attraktiv for nuværende og kommende borgere giver på den baggrund ikke statsforvaltningen anledning til bemærkninger. Heller ikke, at en tilsvarende indsats er gjort med henblik på at udvikle rammebetingelserne for udviklingen af områdets erhvervsliv og virksomheder. Det foreligger ikke for statsforvaltningen oplyst, at kommunen ved det her omhandlede projekt har overskredet de refererede grænser for kommunens indsatsmuligheder. Sallingsund Kommunes kontrakt med EnergiMidt om bredbåndsopkobling SIDE 6

7 Den 26. januar 2006 indgik Sallingsund Kommune aftale med EnergiMidt om levering af VPLS-tjenester. Aftalen erstattede en aftale af 17. december Den nye aftale svarede på de i denne sammenhæng relevante punkter til den tidligere. Aftalen havde ifølge sin 3 til formål at fastlægge vilkårene for EnergiMidts levering af VPLS-tjenester til kommunens institutionerne via EnergiMidts fiberbredbåndsnet. Ved institutionerne forstod man i aftalen den enkelte institution under kommunen, som modtager VPLStjenester efter aftalen. Det være sig rådhus, kontorer, institutioner og/eller andre kommunale lokationer. Af et bilag til aftalen fremgår følgende om de services, kommunen erhvervede ved aftalen: VPLS står for Virtuel Privat LAN Services, og med en VPLS løsning fra EnergiMidt får kommunen mulighed for at forbinde og samle alle sine institutioner i et eller flere fælles netværk på en fleksibel, skalérbar og sikker måde med båndbredder helt op til 1Gbit/s. Aftalens formålsparagraf indeholdt dernæst følgende: EnergiMidt vil endvidere tilbyde erhvervsvirksomheder og private, bosiddende i helårsbebyggelser i kommunen adgang til EnergiMidts fiberbredbåndsnet med henblik på levering af standardtjenester. EnergiMidt tilbyder kommunen et samarbejde i den forbindelse som nærmere beskrevet i I 13 med særlige bestemmelser var denne forpligtelse for EnergiMidt nærmere defineret. Af aftalen fremgår de priser, kommunen skulle betale til EnergiMidt for sine institutioners tilslutning. Det fremgår ikke, at kommunen skulle betale særskilt for de nævnte tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere. Derimod fremgår det, at kommunen havde betalt kr. for EnergiMidts varetagelse af en række detailplanlægningsmæssige opgaver i forbindelse med en fremrykket udrulning af bredbånd til kommune, borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. Den 27. marts 2006 oplyste Sallingsund Kommune telefonisk til Statsamtet Nordjylland, at kommunen var ejer af det ledningsnet, som EnergiMidt havde etableret mellem kommunens institutioner, ikke af andet. EnergiMidt tilbød så borgere og erhverv opkobling på den måde, at Energi- Midt byggede ud fra kommunens ledningsnet; stikledningerne ejedes af EnergiMidt. Kommunen støttede ikke på SIDE 7

8 nogen måde EnergiMidt økonomisk, men nok moralsk, da kommunen ønskede bredbånd udbredt. Sallingsund Kommune svarede ved brev af 26. april 2006 Statsamtet Nordjylland på en række spørgsmål: Det kommunale bredbåndsnet var ikke etableret med (tillige) det formål, at en virksomhed skulle kunne tilbyde bredbånd til borgere eller virksomheder i Sallingsund Kommune. Kommunen havde ikke kendskab til, i hvilket omfang andre erhvervsdrivende tilbød borgere og virksomheder i kommunen bredbåndsforbindelser. Kommunen havde i forbindelse med anden nedgravning på enkelte strækninger nedgravet tomrør for at undgå senere ekstra opgravning. Tomrørene havde ikke været udbudt til salg. EnergiMidt havde købt dem af kommunen til kr., svarende til ca. 50 % mere end kommunens faktiske udgift ved nedlægningen. Kommunens samlede økonomiske støtte til Projekt Bredbånd til alle havde været ,83 kr. Statsamtet Nordjylland spurgte ved brev af 25. oktober 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet om et bredbåndsprojekt som det i sagen omhandlede er omfattet af 2, stk. 1, i lov 383 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter). Erhvervs- og Byggestyrelsen svarede den 6. december 2006 og henviste bl.a. til styrelsens brev af 24. juni 2005 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori styrelsen redegjorde mere generelt for kommuners mulighed efter erhvervsfremmelovgivningen for at engagere sig i erhvervsudvikling og specielt engagere sig i etablering og drift af bredbåndsnet. Med henblik på det konkret omhandlede projekt i Sallingsund Kommune konkluderede styrelsen: Der er i lov 383 hjemmel til kommunal medfinansiering af den del af projektet, der har været rettet mod erhvervslivet. Der er ikke oplyst en fordeling mellem de tre typer aktiviteter. Som sagen er forelagt er det dog styrelsens opfattelse, at aktiviteterne i forhold til kommunens eget net og de private borgere ikke kan siges at have accessorisk karakter i relation til den del, der er rettet mod erhvervslivet. Kommunens etablering af eget net og net overfor borgerne kan derfor ikke anses for at have hjemmel i Lov 383. Skive Kommune har den 20. juli 2009 telefonisk oplyst, at den ikke i dag har aftaler med EnergiMidt, ifølge hvilke SIDE 8

9 kommunen aftager eller betaler for ydelser, der involverer private brugere. Statsforvaltningen bemærker for det første, at en kommune er berettiget til, som beskrevet, at udvikle sin egen organisation og opgaveløsning, f.eks. ved hjælp af en bredbåndssammenkobling af sine institutioner og arbejdspladser. Statsforvaltningen har således ikke bemærkninger til denne del af kommunens aftale med EnergiMidt A/S. Herved forudsættes, at aftalen er indgået i overensstemmelse med de regler, der gælder om aftaleindgåelse, herunder eventuelt om udbud. For det andet bemærkes: Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvorunder erhvervsfremmelovgivningen sorterer, har som anført udtalt, at den dagældende lov 383 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996) gav hjemmel for den del af projektet, der var rettet mod erhvervslivet. Statsforvaltningen lægger denne retsopfattelse til grund og har dermed ikke bemærkninger til denne del af den omhandlede aftale mellem Sallingsund Kommune og EnergiMidt A/S. For det tredje: Den del af kommunens aftale med Energi- Midt, der tager sigte på at skabe en ny mulighed for kommunens borgere for bredbåndsopkobling, kan ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke anses for hjemlet i lov 383. Spørgsmålet er derfor, om denne del af aftalen kan anses for hjemlet i de uskrevne regler om kommunalfuldmagten. Det fremgår som nævnt ikke af aftalen, at kommunen har ydet betaling til EnergiMidt A/S for den facilitet, der ifølge aftalen er skabt for borgerne i kommunen. Det foreligger ikke for statsforvaltningen oplyst, om kommunen indirekte har ydet en sådan betaling, f.eks. gennem de afgifter, den har afholdt for etablering af bredbåndsopkoblingen af kommunens institutioner og arbejdspladser. Uanset om dette måtte være tilfældet, må det imidlertid antages, at kommunen ved at indgå aftalen har skabt særlige muligheder for netop EnergiMidt for at skaffe sig kunder til bredbåndsopkobling. En forudsætning for, at kommunen lovligt kan medvirke heri, er efter statsforvaltningens opfattelse i det mindste, at der ikke på tidspunktet var private leverandører i området, som derved med rette kunne se sig udsat for kommunalt finansieret konkurrence. Herved henvises til den ovenfor citerede udtalelse af 24. juni 2006 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvori det bl.a. anførtes: Hvis der er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, skal opga- SIDE 9

10 veløsningen varetages af de private leverandører med udgangspunkt i gældende udbudsregler, bortforpagtning mv. Hvis der ikke er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, kan kommunerne tage selvstændige initiativer hertil. Det kunne f.eks. være relevant i yderområderne, hvor der måske ikke er et privat marked for hele/udvalgte dele af bredbåndsaktiviteterne Udtalelsen vedrører erhvervsstøtte. Men den citerede passage gælder efter statsforvaltningens opfattelse tilsvarende, når talen er om med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at tilvejebringe services for kommunens borgere. Statsforvaltningen har ikke undersøgt, om daværende Sallingsund Kommune kunne karakteriseres som et yderområde, eller om der var private leverandører på daværende tidspunkt, som påførtes ulovlig konkurrence ved kommunens tiltag. Da det imidlertid er oplyst, at den pågældende aftale ikke er videreført af Skive Kommune, finder statsforvaltningen ikke fornøden anledning til at foretage sig videre i denne sammenhæng. Kommunens involvering i information om eller markedsføring af tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere om bredbåndsopkobling Anledningen til nærværende tilsynssag var et spørgsmål om den omtale, Sallingsund Kommune på sin hjemmeside havde givet af bredbåndsprojektet og fa. EnergiMidt A/S s del heri. Sallingsund Kommune besvarede den 20. februar 2006 en høring fra Statsamtet Nordjylland herom. Kommunen fremsendte udskrift af forsiden af kommunens internethjemmeside med link til en underside : Bredbånd til alle. Her omtaltes bl.a. kommunens aftale af december 2004 med fa. EnergiMidt om, at kommunens institutioner i sommeren 2005 får bredbåndsforbindelse. Herefter fremskynder EnergiMidt udrulningen af fiberbredbånd til borgere og erhverv i Sallingsund. EnergiMidt lover de første borgere i Sallingsund tilbud om bredbånd i efteråret Læse mere om bredbåndsnettet, produkter priser og teknologi på hjemmesiden Fra denne side på kommunens hjemmeside var der links videre til en række andre oplysninger, bl.a. en artikel un- SIDE 10

11 der overskriften EnergiMidt Bredbånd i samarbejde med Sallingsund Kommune nyt liv til regionen. Af artiklen fremgik bl.a., Lynhurtigt internet, effektive hjemmearbejdspladser og nem adgang til at væld af TV- og radiokanaler. Det kan snart blive en del af hverdagen for borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. Som en del af Projekt Fremtidsbilleder af Sallingsund og Pendlerregion Morsø-Sallingsund projektet bredbånd til alle arbejder Sallingsund Kommune i øjeblikket på højtryk for at skaber rammerne for, at Sallingsund Kommune bliver den første landkommune i Viborg Amt, som kan tilbyde borgere og erhvervsliv reelle bredbåndsforbindelser Perspektiverne er store. Både for private, der kan få en langt mere behagelig og fleksibel hverdag og for kommuner og virksomheder EnergiMidts bredbåndsnet sender data med en hastighed og en sikkerhed, der er uovertruffen også langt ind i fremtiden. Statsforvaltningen bemærker hertil: Kommuner informerer i vid udstrækning sine borgere om forhold i kommunen. Informationen angår f.eks. kommunens service i folkeskolen, børnepasning, ældreomsorgen, åbningstider i det lokale museum og i svømmehallen og takster i den kommunale forsyningsvirksomhed. Information sker også om arrangementer i byen, uanset om de er arrangeret af kommunen, om udflugtsmål i naturen, trafikale forhold o.a. Kommunen informerer lovpligtigt eller frivilligt om kommune- og lokalplanlægning, om meddelte tilladelser, om tid og sted for byrådsmøder, om kontrakter og samarbejde med navngivne private firmaer mv. Disse informationer ses ikke normalt at give anledning til retlige problemer. Det forudsættes, at oplysningerne udvælges og gives på sagligt grundlag og navnlig ikke tilsigter kommunalt ulovlige formål. Informationen kan gives på mange måder. Den kan f.eks. ske på kommunens hjemmeside eller på en internet-portal drevet af andre eller af kommunen i samarbejde med andre. Den kan også ske telefonisk eller over skranken i borgerservice, ved udsendelse af breve, reklamemateriale, annoncer i den trykte presse, tv- og radiospots, pressemeddelelser, offentlige møder eller andet. Så længe valget træffes med sigte på at opfylde kommunens informationsformål og navnlig ikke tilstræber kommunalt usaglige formål, giver valget normalt ikke anledning til retlige problemer. SIDE 11

12 Som nævnt tidligere i denne udtalelse, er det almindeligt, at en kommune virker for at udvikle kommunens kvaliteter for sine borgere. Sådanne udviklingsbestræbelser tager undertiden også sigte på at gøre kommunen attraktiv for mulige tilflyttere og for virksomheder, der eventuelt kunne udvikle sig og øge antallet af arbejdspladser, eller som måtte kunne se en interesse i at etablere sig i kommunen. For at disse udviklingsbestræbelser skal virke, må der informeres om dem. En kommune har adgang til, inden for ret vide grænser, at gennemføre en sådan informationsvirksomhed. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den kommunalretlige litteratur antaget, at en kommunes adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at markedsføre kommunen blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Almennyttekriteriet indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle borgere, alle virksomheder, eller alle i bestemte, objektivt og sagligt afgrænsede kategorier, f.eks. unge eller ældre, små og mellemstore virksomheder eller turisterhvervet til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune ikke kan udføre, deltage i eller støtte informationsvirksomhed eller markedsføring, der udelukkende eller i det væsentlige er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Det gælder uanset, om informationen har form af en præsentation i selve hjemmesidens tekst-, lyd- eller billedmateriale, eller om den har form af et link til f.eks. en underside med presseklip eller til et firmas egen hjemmeside med informationsog propagandamateriale. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en foranstaltning, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkeltperson eller enkeltvirksomhed, ikke i sig selv, at dispositionen bliver ulovlig. Statsforvaltningen har ingen indvendinger imod selve det forhold, at Sallingsund Kommune lod oplysninger om muligheder for at opnå bredbåndsforbindelse indgå i markedsføringen af sit område over for nuværende og kommende virksomheder og borgere. Spørgsmålet er, om Sallingsund Kommunes omtale af det private firma EnergiMidt A/S, som leverede bredbåndsforbindelser, må karakteriseres som en del af den offentlige SIDE 12

13 information og markedsføring, som kommunen lovligt kan foretage, eller om den havde karakter af en reklame for en privat virksomhed og dermed overskred grænserne for kommuners hjemmel efter kommunalfuldmagtsreglerne. Der ses ikke at foreligge regler, som entydigt fastslår, hvor grænsen skal trækkes i forhold til utilladelig reklame i en sammenhæng som den foreliggende. Statsforvaltningen finder imidlertid, at følgende synspunkter må være bestemmende for grænsen mellem lovlig kommunal information og utilladelig reklamering fra kommunens side for private leverandører: Statsforvaltningen finder, at en kommune lovligt kan informere om services, som det må anses for relevant for nuværende og eventuelt fremtidige borgere og virksomheder i kommunen at blive bekendt med. Det gælder også services leveret af private. Men en sådan information må i så fald ligeligt omhandle alle tilbud af de pågældende services i det pågældende område. Informationen må ikke have karakter af en fremhævelse af nogle leverandører eller deres services på bekostning af andre; det gælder også andre leverandører, der leverer i, men har forretningsadresse uden for kommunen og ikke på anden måde har nogen tilknytning til kommunen. Statsforvaltningen finder, at omtalen ikke må have karakter af kvalitativ vurdering, endsige anprisning af, (bestemte) leverandørers tilbud eller anbefaling af dem. Kommunen må ved at informere om private tilbud have et vist, selvstændigt ansvar for, at informationerne er korrekte, opdaterede, retvisende og ikke vildledende eller egnede til at skabe misforståelser hos modtagerne. Da Sallingsund Kommune er ophørt med at eksistere som selvstændig kommune, og da nuværende Skive Kommune, hvori Sallingsund Kommune er indgået, ikke på sin hjemmeside eller på anden måde informerer om det pågældende tilbud om bredbåndstilslutning, har statsforvaltningen ikke nu fundet fornøden anledning til at tage stilling til, om de informationer og links, der var optaget på Sallingsund Kommunes hjemmeside, overskred grænserne for det tilladelige. Det må antages, at en kommune ikke lovligt vil kunne optage reklame for private firmaer på sin hjemmeside mod vederlag. En kommune kan heller ikke på anden måde mod betaling yde eller deltage i markedsføring af private firmaer. Der bortses herved fra enkelte, historisk betingede situationer, som nærmere er omtalt i Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 13. oktober 2006 vedrørende Glamsbjerg Kommunes engagement i den private virksomhed Energi Fyns bredbåndssatsning i kommunen. SIDE 13

14 Efter det for statsforvaltningen oplyste, er der ikke af EnergiMidt A/S ydet betaling, direkte eller indirekte, til Sallingsund Kommune for den skete omtale af firmaet og dets produkter. Borgmester Jens Jørn Justesens habilitet under Sallingsund Kommunes behandling af sagen. Et af de spørgsmål fra folketingsmedlem A, som har givet anledning til denne udtalelse, tager udgangspunkt i, at Sallingsund Kommunes borgmester, Jens Jørn Justesen, tillige var formand for bestyrelsen i EnergiMidt A/S, da projekt Bredbånd til alle stod på, og der blev indgået aftale med EnergiMidt A/S. En borgmester, som tillige er bestyrelsesformand i et aktieselskab, er i henhold til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, inhabil ved kommunens behandling af sager, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens 3, stk. 3. Hvis en borgmester er inhabil i en sag, må han altså hverken forberede eller deltage i kommunalbestyrelsens eller udvalgenes forhandlinger om den pågældende sag. Han må ikke i henhold til styrelseslovens 31, stk. 1, afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Han må heller ikke i sin egenskab af den kommunale administrations øverste daglige leder, jf. styrelseslovens 31, stk. 3, give direktiver for eller på anden måde indgå i sagens behandling. Sallingsund Kommunalbestyrelse besluttede den 16. december 2004 at indgå den ovenfor omtalte kontrakt med EnergiMidt A/S om bredbåndstilslutning af kommunens institutioner og arbejdspladser samt om tilbud til borgere og virksomheder om bredbåndstilslutning. Kommunalbestyrelsen gav samtidig bevillinger til detailplanlægning og it-drift i samme forbindelse. Det fremgår af protokollatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at Jens Jørn Justesen blev erklæret inhabil under punktets behandling i kommunalbestyrelsen. Den aftale, der efterfølgende blev indgået mellem kommunen og EnergiMidt A/S er for kommunen underskrevet af viceborgmester Jytte Boll Christensen og medunderskrevet af børn- og ungechef Per Nors. Den tidligere aftale af 2004 var for kommunen underskrevet af Jytte Boll Christensen. Det ses ikke at være hævdet, og det fremgår ikke af de for statsforvaltningen foreliggende oplysninger, at Jens Jørn Justesen på anden måde har SIDE 14

15 Jens Jørn Justesen på anden måde har taget del i sagens behandling i kommunen. Statsforvaltningen har på denne baggrund ikke fundet nogen anledning til at undersøge yderligere i anledning af dette punkt i A s spørgsmål. Kopi af dette brev er sendt til A. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse /Stine Rask SIDE 15

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2.

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2. Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 02-06- 2008 TILSYNET Deres j.nr. 2005-21124-2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet, anmodede ved brev af 28. februar 2007

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 28-05- 2009 Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat TILSYNET X rettede på vegne af Enhedslisten i Viborg ved mail af 4. december 2007 henvendelse til

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere