Skive Kommune Torvegade Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune."

Transkript

1 Skive Kommune Torvegade Skive TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren, bl.a.: Hvordan vil ministeren sikre, at alle private virksomheder behandles ens og får lige adgang til at reklamere for deres produkter på kommunernes hjemmesider? (Spørgsmål 1577) Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser det ville have, hvis en borgmester misbrugte sit hverv til at promovere en given virksomhed via kommunens hjemmeside, alt imens at borgmesteren samtidig havde et fremtrædende hverv i kommunen? (Spørgsmål 1578) Vil ministeren redegøre for, hvorledes det sikres, at borgmestre agerer korrekt i sager, hvor de kan være inhabile grundet fremtrædende poster i bestyrelser? (Spørgsmål 1580). Ministeren oplyste i sine svar, at spørgsmålene bl.a. skyldtes en sag fra den daværende Sallingsund Kommune, som på sin hjemmeside havde oplysninger om EnergiMidt. Derfor kunne ministeren ikke kommentere sagen; men ministeriet sendte den 21. december 2005 spørgsmål 1577 og 1578 til eventuel videre foranstaltning i Statsamtet Nordjylland, hvorunder tilsynet med Sallingsund Kommune hørte. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /108 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: M ANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG A rettede den 23. december 2005 selv henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland om sine tre spørgsmål. Statsamtet Nordjylland rejste på den baggrund en tilsynssag.

2 Den 1. januar 2007 indgik Sallingsund Kommune i den nye Skive Kommune, der blev dannet ved strukturreformen. Samtidig etableredes Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 varetager det statslige tilsyn med bl.a. Skive Kommune. Den sag, Statsamtet Nordjylland havde rejst, overgik dermed til Statsforvaltningen Midtjylland. Statsforvaltningen har fundet anledning til at udtale sig om følgende emner: Sallingsund Kommunalbestyrelses involvering i almen erhvervs- og bosætningsudvikling i kommunen Sallingsund Kommunes kontrakt med EnergiMidt om bredbåndsopkobling Kommunens involvering i markedsføring af tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere om bredbåndsopkobling Borgmester Jens Jørn Justesens habilitet under Sallingsund Kommunes behandling af sagen. Sallingsund Kommunalbestyrelses involvering i almen erhvervs- og bosætningsudvikling i kommunen Af de oplysninger, som først Statsamtet Nordjylland og derefter Statsforvaltningen Midtjylland har indhentet om Sallingsund Kommunes engagement vedrørende bredbåndsforbindelser, fremgår bl.a.: Sallingsund Kommune arbejdede indtil 2004 med et projekt, benævnt Bredbånd til alle. Projektet omtales bl.a. i kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol for møde den 16. december 2004: Bredbåndsprojektets vision er, at Sallingsund Kommune bliver den første landkommune i Viborg Amt med bredbåndstilbud til borgere og erhvervsliv. Projektet har til formål at opstille en fælles vision for bredbåndsudvikling i pendlerregion Morsø- Sallingsund med henblik på at modvirke en fremherskende teknologimæssig skævvridning af de tyndtbefolkede landområder i forhold til de store byområder. Herudover er det projektets formål at gennemføre et konkret pilotprojekt for så vidt angår gennemførelse af en udviklingsproces og formulering af et beslutningsgrundlag for etablering af bredbåndsforbindelser i en landdistriktskommune med et betydeligt erhvervsliv (Sallingsund Bredbånd). SIDE 2

3 Endelig er det formålet med projektet at søge en forceret bredbåndsudvikling i pendlerregionen i forhold til den aktuelle, efterspørgselsbaserede bredbåndsudvikling, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodese regionens ønske om bredbånd til alle virksomheder og borgere inden for en rimelig tidshorisont. Projekt Sallingsund Bredbånd tager afsæt i kommunens strategiplan 2015 vedr. styrket erhvervsog bosætningsudvikling med visioner om bl.a. Sallingsund som et mere attraktivt lokaliseringsområde for iværksættere og bosætningsområde for børnefamilier. Bredbåndsprojektet skal således ses i relation til kommunens visioner om at være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune med særlig fokus på kommunikationsteknologiske tilbud til bl.a. iværksættere i landdistriktsområderne. Udmøntningen af strategiplanens visioner er iværksat i udviklingsprocessen projekt fremtidsbilleder af Sallingsund. I Sallingsund Kommune er de kommunale institutioner netværksopkoblet via en 12 km lang bredbåndsforbindelse mellem de større bysamfund i kommunen. Denne backbone struktur vil indgå som fundament i en samlet, faseopdelt udrulning af bredbåndsforbindelser til offentlige institutioner, erhvervsliv og borgere. Analysearbejdet vedr. bredbånd i Sallingsund er baseret på et samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Viborg Amt, IT-Center Viborg, Nordjysk Netforum m.fl. Via pilotprojektet søges etableret et økonomisk realisabelt fundament, således at der hurtigst muligt kan tilbydes bredbånd til borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. På baggrund heraf er udarbejdet et samlet fysisk plangrundlag og visionsanalyse for udrulning af bredbånd i Morsø-Sallingsund Pendlerregion. Erhvervs- og Byggestyrelsens havde den 17. december 2003 givet tilsagn om tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme (lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003) til projekt omhandlende planlægning af bredbånd til alle i pendlerregionen Morsø-Sallingsund. Styrelsen beskrev projektet sådan, at det skulle skabe et samlet beslutningsgrundlag, opstilles visioner og gennemføre en SIDE 3

4 handlingsplan. Selve etableringen af bredbåndsforbindelser indgik ikke projektet. Styrelsen beskrev videre projektet sådan, at det skulle medvirke til at forbedre de digitale infrastrukturelle rammebetingelser i pendlerregionen. Det indebar ikke støtte til virksomheder eller nogen form for konkurrenceforvridning i forhold til private aktører. Projektets resultater ville være offentligt tilgængelige for alle interesserede virksomheder m.v. Tilsagnet om tilskud betingedes i overensstemmelse med denne beskrivelse. Styrelsens brev af 17. december 2003 henviste til et brev af 16. december 2003, ligeledes fra styrelsen. Der var tale om tilsagn om tilskud til udarbejdelse og forankring af en erhvervsudviklingsstrategi. Statsforvaltningen bemærker for det første, at kommuner næppe kan antages lovligt selv at kunne eje og drive anlæg for forsyning af borgere og virksomheder med bredbåndsforbindelse. Se nærmere herom i Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 6. juli 2009 vedrørende Høje- Taastrup Kommunes indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. For det andet bemærkes, at kommuner som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel lovligt kan yde støtte til enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder. En kommune kan altså f.eks. ikke overtage borgeres eller mulige tilflytteres omkostninger eller dele heraf til at opnå bredbåndsforbindelse. En kommune kan ej heller yde støtte til erhvervsvirksomheders udgifter til at opnå og opretholde bredbåndsforbindelser. Endelig kan en kommune ikke lovligt yde støtte til virksomheder, der etablerer, driver og udbyder bredbåndsforbindelser til virksomheder eller borgere i kommunen. Derimod anses det som en anerkendt lovlig kommunal opgave at yde erhvervsstøtte, som er generel. Sådan støtte kan på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne f.eks. ske ved at etablere infrastruktur i kommunen, f.eks. veje, kollektiv trafik og renovation. Der kan også være tale om, at kommuner lovligt tilvejebringer og udvikler rammebetingelserne i videre forstand for erhvervsudviklingen. En del af disse aktiviteter har nu hjemmel i lov om erhvervsfremme (lov nr. 602 af 24. juni 2005 med senere ændringer), hvori det om kommunernes aktiviteter bl.a. anføres: 12. Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2. Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og SIDE 4

5 lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Spørgsmålet, om etablering af et bredbåndsnet til brug for borgere og virksomheder kan anses for en lovlig kommunal erhvervsfremmeaktivitet, er f.eks. behandlet i brev af 24. juni 2006 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udtalelsen er afgivet i tilknytning til lov om erhvervsfremme. I udtalelsens sammenfatning hedder det: Kommunerne kan forudsat at målgruppen herfor er en åben kreds af erhvervslivet iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter rettet mod fremme af anvendelsen af ny teknologi. Man kan i princippet godt forestille sig, at der indgår bredbåndsrelaterede tiltag heri. Erhvervsudviklingsaktiviteterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der fra offentlig side ikke påføres private leverandører konkurrence. Det skal særligt bemærkes, at L 47 (lov om erhvervsfremme, statsforvaltningens bemærkning) ikke regulerer, om der er et privat marked for løsning af erhvervsudviklingsaktiviteterne. Hvis der er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, skal opgaveløsningen varetages af de private leverandører med udgangspunkt i gældende udbudsregler, bortforpagtning mv. Det må umiddelbart antages, at bredbåndsrelaterede tiltag indholdsmæssigt omfatter aktiviteter, som den enkelte virksomhed alternativt selv skulle fore- SIDE 5

6 tage eller betale for. Derfor må udgangspunktet være, at virksomhederne skal betale markedsprisen for de ydelser, de måtte modtage fra offentlig side. Hvis der ikke er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, kan kommunerne tage selvstændige initiativer hertil. Det kunne f.eks. være relevant i yderområderne, hvor der måske ikke er et privat marked for hele/udvalgte dele af bredbåndsaktiviteterne (i praksis vil der formentlig være en flydende overgang mellem offentlig og privat sfære for de enkelte bredbåndsrelaterede delaktiviteter). Udgangspunktet må også her være, at virksomhederne skal betale markedsprisen for de ydelser, de måtte modtage fra offentlig side. Ligesom en kommune inden for visse rammer lovligt kan udvikle eller støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling, antages det at være en lovlig kommunal opgave med generelt virkende midler at udvikle kommunen som bosted med henblik på både dem, der allerede bor i kommunen, og potentielle tilflyttere. Også her kan der være tale om at planlægge med henblik på at fremme en ønsket udvikling og f.eks. at investere i infrastruktur. Det gælder dog, lige som ved erhvervsfremmeindsatsen, at kommunen må udvise tilbageholdenhed, hvor der er tale om services, som der er eller må forventes udviklet et privat marked for. Ellers vil private firmaer blive påført en illoyal konkurrence med offentlige midler, og der kan blive sat bom for en i øvrigt ønsket udvikling på området ud over den, kommunen ønsker at drive. At Sallingsund Kommune alene og sammen med andre interessenter har gennemført planlægning med det sigte at udvikle og gøre pendlerregionen og kommunen attraktiv for nuværende og kommende borgere giver på den baggrund ikke statsforvaltningen anledning til bemærkninger. Heller ikke, at en tilsvarende indsats er gjort med henblik på at udvikle rammebetingelserne for udviklingen af områdets erhvervsliv og virksomheder. Det foreligger ikke for statsforvaltningen oplyst, at kommunen ved det her omhandlede projekt har overskredet de refererede grænser for kommunens indsatsmuligheder. Sallingsund Kommunes kontrakt med EnergiMidt om bredbåndsopkobling SIDE 6

7 Den 26. januar 2006 indgik Sallingsund Kommune aftale med EnergiMidt om levering af VPLS-tjenester. Aftalen erstattede en aftale af 17. december Den nye aftale svarede på de i denne sammenhæng relevante punkter til den tidligere. Aftalen havde ifølge sin 3 til formål at fastlægge vilkårene for EnergiMidts levering af VPLS-tjenester til kommunens institutionerne via EnergiMidts fiberbredbåndsnet. Ved institutionerne forstod man i aftalen den enkelte institution under kommunen, som modtager VPLStjenester efter aftalen. Det være sig rådhus, kontorer, institutioner og/eller andre kommunale lokationer. Af et bilag til aftalen fremgår følgende om de services, kommunen erhvervede ved aftalen: VPLS står for Virtuel Privat LAN Services, og med en VPLS løsning fra EnergiMidt får kommunen mulighed for at forbinde og samle alle sine institutioner i et eller flere fælles netværk på en fleksibel, skalérbar og sikker måde med båndbredder helt op til 1Gbit/s. Aftalens formålsparagraf indeholdt dernæst følgende: EnergiMidt vil endvidere tilbyde erhvervsvirksomheder og private, bosiddende i helårsbebyggelser i kommunen adgang til EnergiMidts fiberbredbåndsnet med henblik på levering af standardtjenester. EnergiMidt tilbyder kommunen et samarbejde i den forbindelse som nærmere beskrevet i I 13 med særlige bestemmelser var denne forpligtelse for EnergiMidt nærmere defineret. Af aftalen fremgår de priser, kommunen skulle betale til EnergiMidt for sine institutioners tilslutning. Det fremgår ikke, at kommunen skulle betale særskilt for de nævnte tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere. Derimod fremgår det, at kommunen havde betalt kr. for EnergiMidts varetagelse af en række detailplanlægningsmæssige opgaver i forbindelse med en fremrykket udrulning af bredbånd til kommune, borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. Den 27. marts 2006 oplyste Sallingsund Kommune telefonisk til Statsamtet Nordjylland, at kommunen var ejer af det ledningsnet, som EnergiMidt havde etableret mellem kommunens institutioner, ikke af andet. EnergiMidt tilbød så borgere og erhverv opkobling på den måde, at Energi- Midt byggede ud fra kommunens ledningsnet; stikledningerne ejedes af EnergiMidt. Kommunen støttede ikke på SIDE 7

8 nogen måde EnergiMidt økonomisk, men nok moralsk, da kommunen ønskede bredbånd udbredt. Sallingsund Kommune svarede ved brev af 26. april 2006 Statsamtet Nordjylland på en række spørgsmål: Det kommunale bredbåndsnet var ikke etableret med (tillige) det formål, at en virksomhed skulle kunne tilbyde bredbånd til borgere eller virksomheder i Sallingsund Kommune. Kommunen havde ikke kendskab til, i hvilket omfang andre erhvervsdrivende tilbød borgere og virksomheder i kommunen bredbåndsforbindelser. Kommunen havde i forbindelse med anden nedgravning på enkelte strækninger nedgravet tomrør for at undgå senere ekstra opgravning. Tomrørene havde ikke været udbudt til salg. EnergiMidt havde købt dem af kommunen til kr., svarende til ca. 50 % mere end kommunens faktiske udgift ved nedlægningen. Kommunens samlede økonomiske støtte til Projekt Bredbånd til alle havde været ,83 kr. Statsamtet Nordjylland spurgte ved brev af 25. oktober 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet om et bredbåndsprojekt som det i sagen omhandlede er omfattet af 2, stk. 1, i lov 383 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter). Erhvervs- og Byggestyrelsen svarede den 6. december 2006 og henviste bl.a. til styrelsens brev af 24. juni 2005 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori styrelsen redegjorde mere generelt for kommuners mulighed efter erhvervsfremmelovgivningen for at engagere sig i erhvervsudvikling og specielt engagere sig i etablering og drift af bredbåndsnet. Med henblik på det konkret omhandlede projekt i Sallingsund Kommune konkluderede styrelsen: Der er i lov 383 hjemmel til kommunal medfinansiering af den del af projektet, der har været rettet mod erhvervslivet. Der er ikke oplyst en fordeling mellem de tre typer aktiviteter. Som sagen er forelagt er det dog styrelsens opfattelse, at aktiviteterne i forhold til kommunens eget net og de private borgere ikke kan siges at have accessorisk karakter i relation til den del, der er rettet mod erhvervslivet. Kommunens etablering af eget net og net overfor borgerne kan derfor ikke anses for at have hjemmel i Lov 383. Skive Kommune har den 20. juli 2009 telefonisk oplyst, at den ikke i dag har aftaler med EnergiMidt, ifølge hvilke SIDE 8

9 kommunen aftager eller betaler for ydelser, der involverer private brugere. Statsforvaltningen bemærker for det første, at en kommune er berettiget til, som beskrevet, at udvikle sin egen organisation og opgaveløsning, f.eks. ved hjælp af en bredbåndssammenkobling af sine institutioner og arbejdspladser. Statsforvaltningen har således ikke bemærkninger til denne del af kommunens aftale med EnergiMidt A/S. Herved forudsættes, at aftalen er indgået i overensstemmelse med de regler, der gælder om aftaleindgåelse, herunder eventuelt om udbud. For det andet bemærkes: Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvorunder erhvervsfremmelovgivningen sorterer, har som anført udtalt, at den dagældende lov 383 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996) gav hjemmel for den del af projektet, der var rettet mod erhvervslivet. Statsforvaltningen lægger denne retsopfattelse til grund og har dermed ikke bemærkninger til denne del af den omhandlede aftale mellem Sallingsund Kommune og EnergiMidt A/S. For det tredje: Den del af kommunens aftale med Energi- Midt, der tager sigte på at skabe en ny mulighed for kommunens borgere for bredbåndsopkobling, kan ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke anses for hjemlet i lov 383. Spørgsmålet er derfor, om denne del af aftalen kan anses for hjemlet i de uskrevne regler om kommunalfuldmagten. Det fremgår som nævnt ikke af aftalen, at kommunen har ydet betaling til EnergiMidt A/S for den facilitet, der ifølge aftalen er skabt for borgerne i kommunen. Det foreligger ikke for statsforvaltningen oplyst, om kommunen indirekte har ydet en sådan betaling, f.eks. gennem de afgifter, den har afholdt for etablering af bredbåndsopkoblingen af kommunens institutioner og arbejdspladser. Uanset om dette måtte være tilfældet, må det imidlertid antages, at kommunen ved at indgå aftalen har skabt særlige muligheder for netop EnergiMidt for at skaffe sig kunder til bredbåndsopkobling. En forudsætning for, at kommunen lovligt kan medvirke heri, er efter statsforvaltningens opfattelse i det mindste, at der ikke på tidspunktet var private leverandører i området, som derved med rette kunne se sig udsat for kommunalt finansieret konkurrence. Herved henvises til den ovenfor citerede udtalelse af 24. juni 2006 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvori det bl.a. anførtes: Hvis der er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, skal opga- SIDE 9

10 veløsningen varetages af de private leverandører med udgangspunkt i gældende udbudsregler, bortforpagtning mv. Hvis der ikke er et privat marked for løsning af aktiviteterne, f.eks. bredbåndsrelaterede tiltag, kan kommunerne tage selvstændige initiativer hertil. Det kunne f.eks. være relevant i yderområderne, hvor der måske ikke er et privat marked for hele/udvalgte dele af bredbåndsaktiviteterne Udtalelsen vedrører erhvervsstøtte. Men den citerede passage gælder efter statsforvaltningens opfattelse tilsvarende, når talen er om med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at tilvejebringe services for kommunens borgere. Statsforvaltningen har ikke undersøgt, om daværende Sallingsund Kommune kunne karakteriseres som et yderområde, eller om der var private leverandører på daværende tidspunkt, som påførtes ulovlig konkurrence ved kommunens tiltag. Da det imidlertid er oplyst, at den pågældende aftale ikke er videreført af Skive Kommune, finder statsforvaltningen ikke fornøden anledning til at foretage sig videre i denne sammenhæng. Kommunens involvering i information om eller markedsføring af tilbud til erhvervsvirksomheder og borgere om bredbåndsopkobling Anledningen til nærværende tilsynssag var et spørgsmål om den omtale, Sallingsund Kommune på sin hjemmeside havde givet af bredbåndsprojektet og fa. EnergiMidt A/S s del heri. Sallingsund Kommune besvarede den 20. februar 2006 en høring fra Statsamtet Nordjylland herom. Kommunen fremsendte udskrift af forsiden af kommunens internethjemmeside med link til en underside : Bredbånd til alle. Her omtaltes bl.a. kommunens aftale af december 2004 med fa. EnergiMidt om, at kommunens institutioner i sommeren 2005 får bredbåndsforbindelse. Herefter fremskynder EnergiMidt udrulningen af fiberbredbånd til borgere og erhverv i Sallingsund. EnergiMidt lover de første borgere i Sallingsund tilbud om bredbånd i efteråret Læse mere om bredbåndsnettet, produkter priser og teknologi på hjemmesiden Fra denne side på kommunens hjemmeside var der links videre til en række andre oplysninger, bl.a. en artikel un- SIDE 10

11 der overskriften EnergiMidt Bredbånd i samarbejde med Sallingsund Kommune nyt liv til regionen. Af artiklen fremgik bl.a., Lynhurtigt internet, effektive hjemmearbejdspladser og nem adgang til at væld af TV- og radiokanaler. Det kan snart blive en del af hverdagen for borgere og erhvervsliv i Sallingsund Kommune. Som en del af Projekt Fremtidsbilleder af Sallingsund og Pendlerregion Morsø-Sallingsund projektet bredbånd til alle arbejder Sallingsund Kommune i øjeblikket på højtryk for at skaber rammerne for, at Sallingsund Kommune bliver den første landkommune i Viborg Amt, som kan tilbyde borgere og erhvervsliv reelle bredbåndsforbindelser Perspektiverne er store. Både for private, der kan få en langt mere behagelig og fleksibel hverdag og for kommuner og virksomheder EnergiMidts bredbåndsnet sender data med en hastighed og en sikkerhed, der er uovertruffen også langt ind i fremtiden. Statsforvaltningen bemærker hertil: Kommuner informerer i vid udstrækning sine borgere om forhold i kommunen. Informationen angår f.eks. kommunens service i folkeskolen, børnepasning, ældreomsorgen, åbningstider i det lokale museum og i svømmehallen og takster i den kommunale forsyningsvirksomhed. Information sker også om arrangementer i byen, uanset om de er arrangeret af kommunen, om udflugtsmål i naturen, trafikale forhold o.a. Kommunen informerer lovpligtigt eller frivilligt om kommune- og lokalplanlægning, om meddelte tilladelser, om tid og sted for byrådsmøder, om kontrakter og samarbejde med navngivne private firmaer mv. Disse informationer ses ikke normalt at give anledning til retlige problemer. Det forudsættes, at oplysningerne udvælges og gives på sagligt grundlag og navnlig ikke tilsigter kommunalt ulovlige formål. Informationen kan gives på mange måder. Den kan f.eks. ske på kommunens hjemmeside eller på en internet-portal drevet af andre eller af kommunen i samarbejde med andre. Den kan også ske telefonisk eller over skranken i borgerservice, ved udsendelse af breve, reklamemateriale, annoncer i den trykte presse, tv- og radiospots, pressemeddelelser, offentlige møder eller andet. Så længe valget træffes med sigte på at opfylde kommunens informationsformål og navnlig ikke tilstræber kommunalt usaglige formål, giver valget normalt ikke anledning til retlige problemer. SIDE 11

12 Som nævnt tidligere i denne udtalelse, er det almindeligt, at en kommune virker for at udvikle kommunens kvaliteter for sine borgere. Sådanne udviklingsbestræbelser tager undertiden også sigte på at gøre kommunen attraktiv for mulige tilflyttere og for virksomheder, der eventuelt kunne udvikle sig og øge antallet af arbejdspladser, eller som måtte kunne se en interesse i at etablere sig i kommunen. For at disse udviklingsbestræbelser skal virke, må der informeres om dem. En kommune har adgang til, inden for ret vide grænser, at gennemføre en sådan informationsvirksomhed. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den kommunalretlige litteratur antaget, at en kommunes adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at markedsføre kommunen blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Almennyttekriteriet indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle borgere, alle virksomheder, eller alle i bestemte, objektivt og sagligt afgrænsede kategorier, f.eks. unge eller ældre, små og mellemstore virksomheder eller turisterhvervet til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune ikke kan udføre, deltage i eller støtte informationsvirksomhed eller markedsføring, der udelukkende eller i det væsentlige er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Det gælder uanset, om informationen har form af en præsentation i selve hjemmesidens tekst-, lyd- eller billedmateriale, eller om den har form af et link til f.eks. en underside med presseklip eller til et firmas egen hjemmeside med informationsog propagandamateriale. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en foranstaltning, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkeltperson eller enkeltvirksomhed, ikke i sig selv, at dispositionen bliver ulovlig. Statsforvaltningen har ingen indvendinger imod selve det forhold, at Sallingsund Kommune lod oplysninger om muligheder for at opnå bredbåndsforbindelse indgå i markedsføringen af sit område over for nuværende og kommende virksomheder og borgere. Spørgsmålet er, om Sallingsund Kommunes omtale af det private firma EnergiMidt A/S, som leverede bredbåndsforbindelser, må karakteriseres som en del af den offentlige SIDE 12

13 information og markedsføring, som kommunen lovligt kan foretage, eller om den havde karakter af en reklame for en privat virksomhed og dermed overskred grænserne for kommuners hjemmel efter kommunalfuldmagtsreglerne. Der ses ikke at foreligge regler, som entydigt fastslår, hvor grænsen skal trækkes i forhold til utilladelig reklame i en sammenhæng som den foreliggende. Statsforvaltningen finder imidlertid, at følgende synspunkter må være bestemmende for grænsen mellem lovlig kommunal information og utilladelig reklamering fra kommunens side for private leverandører: Statsforvaltningen finder, at en kommune lovligt kan informere om services, som det må anses for relevant for nuværende og eventuelt fremtidige borgere og virksomheder i kommunen at blive bekendt med. Det gælder også services leveret af private. Men en sådan information må i så fald ligeligt omhandle alle tilbud af de pågældende services i det pågældende område. Informationen må ikke have karakter af en fremhævelse af nogle leverandører eller deres services på bekostning af andre; det gælder også andre leverandører, der leverer i, men har forretningsadresse uden for kommunen og ikke på anden måde har nogen tilknytning til kommunen. Statsforvaltningen finder, at omtalen ikke må have karakter af kvalitativ vurdering, endsige anprisning af, (bestemte) leverandørers tilbud eller anbefaling af dem. Kommunen må ved at informere om private tilbud have et vist, selvstændigt ansvar for, at informationerne er korrekte, opdaterede, retvisende og ikke vildledende eller egnede til at skabe misforståelser hos modtagerne. Da Sallingsund Kommune er ophørt med at eksistere som selvstændig kommune, og da nuværende Skive Kommune, hvori Sallingsund Kommune er indgået, ikke på sin hjemmeside eller på anden måde informerer om det pågældende tilbud om bredbåndstilslutning, har statsforvaltningen ikke nu fundet fornøden anledning til at tage stilling til, om de informationer og links, der var optaget på Sallingsund Kommunes hjemmeside, overskred grænserne for det tilladelige. Det må antages, at en kommune ikke lovligt vil kunne optage reklame for private firmaer på sin hjemmeside mod vederlag. En kommune kan heller ikke på anden måde mod betaling yde eller deltage i markedsføring af private firmaer. Der bortses herved fra enkelte, historisk betingede situationer, som nærmere er omtalt i Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 13. oktober 2006 vedrørende Glamsbjerg Kommunes engagement i den private virksomhed Energi Fyns bredbåndssatsning i kommunen. SIDE 13

14 Efter det for statsforvaltningen oplyste, er der ikke af EnergiMidt A/S ydet betaling, direkte eller indirekte, til Sallingsund Kommune for den skete omtale af firmaet og dets produkter. Borgmester Jens Jørn Justesens habilitet under Sallingsund Kommunes behandling af sagen. Et af de spørgsmål fra folketingsmedlem A, som har givet anledning til denne udtalelse, tager udgangspunkt i, at Sallingsund Kommunes borgmester, Jens Jørn Justesen, tillige var formand for bestyrelsen i EnergiMidt A/S, da projekt Bredbånd til alle stod på, og der blev indgået aftale med EnergiMidt A/S. En borgmester, som tillige er bestyrelsesformand i et aktieselskab, er i henhold til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, inhabil ved kommunens behandling af sager, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens 3, stk. 3. Hvis en borgmester er inhabil i en sag, må han altså hverken forberede eller deltage i kommunalbestyrelsens eller udvalgenes forhandlinger om den pågældende sag. Han må ikke i henhold til styrelseslovens 31, stk. 1, afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Han må heller ikke i sin egenskab af den kommunale administrations øverste daglige leder, jf. styrelseslovens 31, stk. 3, give direktiver for eller på anden måde indgå i sagens behandling. Sallingsund Kommunalbestyrelse besluttede den 16. december 2004 at indgå den ovenfor omtalte kontrakt med EnergiMidt A/S om bredbåndstilslutning af kommunens institutioner og arbejdspladser samt om tilbud til borgere og virksomheder om bredbåndstilslutning. Kommunalbestyrelsen gav samtidig bevillinger til detailplanlægning og it-drift i samme forbindelse. Det fremgår af protokollatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at Jens Jørn Justesen blev erklæret inhabil under punktets behandling i kommunalbestyrelsen. Den aftale, der efterfølgende blev indgået mellem kommunen og EnergiMidt A/S er for kommunen underskrevet af viceborgmester Jytte Boll Christensen og medunderskrevet af børn- og ungechef Per Nors. Den tidligere aftale af 2004 var for kommunen underskrevet af Jytte Boll Christensen. Det ses ikke at være hævdet, og det fremgår ikke af de for statsforvaltningen foreliggende oplysninger, at Jens Jørn Justesen på anden måde har SIDE 14

15 Jens Jørn Justesen på anden måde har taget del i sagens behandling i kommunen. Statsforvaltningen har på denne baggrund ikke fundet nogen anledning til at undersøge yderligere i anledning af dette punkt i A s spørgsmål. Kopi af dette brev er sendt til A. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse /Stine Rask SIDE 15

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Vejledende udtalelse om, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune vederlagsfrit kan overdrage areal til innovationscenter ejet af erhvervsdrivende

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2.

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2. Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 02-06- 2008 TILSYNET Deres j.nr. 2005-21124-2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet, anmodede ved brev af 28. februar 2007

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere