Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom"

Transkript

1 Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade København Ø

2 MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE EJENDOM Danmarks Statistik Offentlige finanser Juni 2015 Gitte Frej Knudsen Direkte tlf.: Katrine Søe Direkte tlf.: /18

3 Indhold 1. Indledning Register for ejere af fast ejendom Samkørsel af registre for ejere Ejendomme og geografisk dimension Ejendomme og offentlig ejendomsvurdering Ejere og afgrænsning af husholdningssektoren Ejere og offentlige ejendomsvurderinger Offentlige ejendomsvurderinger og ejendomssalg Beregning af korrektionsfaktor og markedsværdi for ejere Korrektionsfaktor i forhold ejendommens prisklasse Register for andelshavere Samkørsel af registre for andelshavere Ejendomme og geografisk dimension Ejendomme og offentlig ejendomsvurdering Ejere og afgrænsning til andelsboligforeninger Ejere og offentlige ejendomsvurderinger Ejendomme og beboere Andelshavere og offentlige ejendomsvurderinger Beregning af korrektionsfaktor og markedsværdi for andelshavere Bilag 1: Liste over ejendomstyper /18

4 Sammenfatning Dette er et dokumentationsnotat om beregningen af markedsværdien for husholdningernes faste ejendom. Formuestatistikken har etableret individbaserede registre med formue i fast ejendom for ejere og andelshavere. Registrene indeholder oplysninger om markedsværdi af fast ejendom på ejendomsniveau og individniveau. De individbaserede registre for formuen i fast ejendom er baseret på en samkøring af fem registre. Der er brugt oplysninger om ejere, ejerandele, ejendomstyper, offentlige ejendomsvurderinger, ejendomssalg, geografiske dimensioner mv. Følgende registre har bidraget med data: 1. Ejendomsstamregistret (ESR) 2. Ejendomssalgsregistret 3. Bygnings- og Boligregistret (BBR) 4. Erhvervsstatistisk Register 5. Persondata (PSD) Modellen beregner markedsværdien for hver enkelt ejendom ejet af husholdningerne. Markedsværdien for de solgte ejendomme er salgsprisen, og markedsværdien for de ikke solgte ejendomme er beregnet i en statistisk estimeringsmodel. Registeroplysninger om salgspriser for årets handlede ejendomme gør det muligt at beregne forholdet mellem salgsprisen og ejendomsvurderingen for alle frit handlede ejendomme. I modellen betegnes dette forhold som korrektionsfaktoren. Der beregnes en korrektionsfaktor for den enkelte ejerandel af en ejendom efter ejendomstype, den geografiske placering af ejendommen og ejendommens prisklasse 1. Da registret for markedsværdi af husholdningernes faste ejendom er individbaseret, så kan der knyttes forskellige baggrundsvariable til det enkelte individ, så boligformuen kan opgøres ud fra forskellige kriterier f.eks. indkomst, familietype, alder, socialgrupper m.v. I notatet er givet en grafisk beskrivelse af processen til etableringen af de individbaserede registre for markedsværdier af fast ejendom. Der bliver løbende gjort rede for antagelser og begrænsninger i data. 1 F.eks. beregnes en korrektionsfaktor for hr. Jensens halvdel af sit enfamiliehus (hans kone ejer den anden halvdel), som ligger i postnummer 2880 Bagsværd, og som er i den øvre kvartil i forhold prisklassen i området. 4/18

5 1. Indledning Dokumentation af metode Sektorafgrænsning Princip for værdisætning Andre formuekomponenter Kilder Ejere Geografisk enhed og prisklasse Andelshaver Det følgende er dokumentation for metoden til beregning af markedsværdien for husholdningernes ejendomme. Opgørelsen af husholdningernes ejendomme er en del af formuestatistikken, som offentliggøres første gang i juni Fast ejendom er inklusive grunde, naturområder og plantager mv. En ejer kan godt eje flere typer ejendomme, som f.eks. enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger, grunde, forretningsejendomme mv. Sektorafgrænsningen i forhold til husholdninger og ikke-husholdninger foretages ud fra nationalregnskabets definition i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ESA 2010). Heraf fremgår det, at enkeltmandsvirksomheder er en del af husholdningssektoren, dvs. ejere af ejendomme i husholdningssektoren kan både være individer og virksomheder. Værdisætning af fast ejendom følger også definitionen i ESA Værdien af fast ejendom i nationalregnskabet opgøres til markedspriser, dvs. at den værdi den enkelte ejer af fast ejendom har i ejendommen, svarer til den salgspris, der kunne opnås, hvis ejendommen blev solgt på det frie marked. Værdien af andelsboligerne indgår også som en del af formuen i fast ejendom, selvom en andelsbolig ikke betragtes som et realt aktiv i nationalregnskabet 2. En meget stor del af husholdningernes samlede reale formue udgøres af værdi i form af fast ejendom. Udover formuen i ejendomme har husholdningerne også real formue i form af biler, både, fly, kunst, møbler mv. Bilerne er værdisat med udgangspunkt i Danmarks Statistiks bilregister, som er beriget med pris- og værdidata fra Dansk Automobilforhandlerforening (DAF) 3. Ejere af lystbåde og private fly er ikke registreret centralt, og det er dermed ikke muligt at etablere en individbaseret statistik for disse reale aktiver. Opgørelse af markedsværdien for fast ejendom er baseret på oplysninger i det fælleskommunale Ejendomsstamregister, som indeholder de offentlige ejendomsvurderinger for alle ejendomme. Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR) samt Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er anvendt til afgrænsning af data og beregning af markedsværdien. Persondata (PSD) anvendes til at gruppere ejerne i familier, og identificere hjemmeboende børn. Samkøring af ejendomssalg og de offentlige ejendomsvurderinger gør det muligt at beregne en korrektionsfaktor, som angiver forholdet mellem salgssummen og ejendomsvurderingen for de handlede ejendomme. Markedsværdien for de ikke solgte ejendomme beregnes ved at gange korrektionsfaktoren med den offentlige ejendomsvurdering. I modellen antages korrektionsfaktoren at afhænge af ejendomstype, den geografiske placering og ejendommens prisklasse. Postnummer er den mindste geografiske enhed i modellen, og for langt de fleste ejendomme er korrektionsfaktoren beregnet indenfor et postnummer. De offentlige ejendomsvurderinger er blevet kritiseret for, at overvurdere de billige ejendomme og undervurdere de dyre ejendomme. Dette er der fundet eksempler på i datamaterialet til formuestatistikken, og der er derfor beregnet differentierede korrektionsfaktorer for de relativt dyre og billige ejendomme, når forskellen er signifikant. Andelshaverne er ikke registreret i noget centralt register, derfor tager den individbaserede statistik udgangspunkt i de beboere, som har adresse i andelsboligforeningernes ejendomme. I modellen antages det, at alle voksne - som ikke er hjemmeboende børn - er ligestillede andelshavere i forhold til den bolig de bor i. 2 Andelsbeviser kategoriseres som finansielle aktiver (ejerandelsbeviser) i ESA Se dokumentation for beregningen af markedsværdier for husholdningernes biler. 5/18

6 2. Register for ejere af fast ejendom I dette afsnit beskrives sammenkørslen af Ejendomsstamregistret, Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR) og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det beskrives hvordan korrektionsfaktoren efterfølgende bliver beregnet i det samkørte register med de offentlige ejendomsvurderinger og ejendomssalg. Opregning efter ejendomstype Der er defineret 40 ejendomstyper i formuestatistikken. Ejendomstyperne kan f.eks. være enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, byggegrunde, mv. Opregning efter geografi Korrektionsfaktoren beregnes på postnummerniveau, hvis der er salg nok indenfor et postnummer til at give en robust korrektionsfaktor 4. Hvis der ikke er salg nok indenfor et postnummer, hæves den geografiske enhed et niveau op, og korrektionsfaktoren beregnes på kommuneniveau. De sidste to niveauer i beregningen er regioner og hele landet. Enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse udgør ca. 80 pct. af husholdningernes ejendomssalg, så korrektionsfaktorerne for disse kategorier kan beregnes relativt robust på postnummerniveau. Markedsværdierne for de øvrige ejendomstyper beregnes ud fra korrektionsfaktorer på kommune- eller regionsniveau. Opregning efter ejendommens prisklasse Beregningsmodellen i formuestatistikken korrigerer for skævhederne i de offentlige ejendomsvurderinger ved at anvende korrektionsfaktorer for kvartilgrupper eller mediangrupper, hvor der er en statistisk signifikant forskel på korrektionsfaktorerne mellem de billige ejendomme og de dyre ejendomme. Hvis forskellen på korrektionsfaktorerne i forhold til ejendommens prisklasse ikke er signifikante for hverken kvartilgrupper eller mediangrupper, så anvendes korrektionsfaktorer beregnet på ejendomstype og geografisk enhed, og der tages ikke hensyn til ejendommens prisklasse Samkørsel af registre for ejere Der tages udgangspunkt i følgende oplysninger fra tre underregistre i Ejendomsstamregistret: 1. Identifikation af ejendom Ejendomsnummer Kommunenummer Vejkode 2. Offentlige ejendomsvurderinger Ejendomsnummer Kommunenummer Vurderingsår Ejendomsvurderingen Vurderingsbenyttelseskode Vurderet areal Antal lejligheder i ejendommen Ejendomstype 4 Det antages, at der kan beregnes en robust korrektionsfaktor, hvis der er mere end 20 salg af en ejendomstype indenfor et geografisk område. 6/18

7 3. Ejeroplysninger Ejendomsnummer Kommunenummer Cpr. nr./se. nr. Ejers andel ejendommen Ejerforhold Identifikation af ejendomme Ejendomstyper Identifikation af ejer Ejendomsnummer og kommunenummer giver en entydig identifikation af hver enkelt ejendom. Vurderingsbenyttelseskoden kategoriserer ejendommene efter anvendelse. Det oplyses om ejendommen er til beboelse, forretning, fabrik/lager, sommerhus, landbrug, offentlige formål, m.m. Hvis de forskellige værdier af vurderingsbenyttelseskoden kombineres med værdier for antal lejligheder og vurderet areal, kan der defineres en række ejendomstyper (se liste over ejendomstyper i bilag 1). Ejeroplysningerne indeholder enten et personnummer, et virksomhedsnummer eller et løbenummer. Den enkelte ejers andel af ejendommen i procent er også oplyst. Dette gør det muligt at fordele markedsværdien af ejendommene på de enkelte ejere Ejendomme og geografisk dimension Ejendomsstamregistrets identifikation af ejendomme skal have tilknyttet oplysninger om geografisk dimension, hvor postnummer for den enkelte ejendom kommer fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). De øvrige geografiske dimensioner i modellen er kommuner, regioner/amter og hele landet. I årene 2004 og 2005 er kommunerne grupperet i amter og i perioden er grupperet i regioner 5. I diagram 1 nedenfor illustreres hvordan samkørsel af BBR og identifikation af ejendomme danner et nyt datasæt med ejendomme og geografisk dimension. Diagram 1: Identifikation af ejendomme og geografisk dimension. Bygnings- og Boligregistret Postnummer Identifikation af ejendom Identifikation af ejendom med geografisk dimension Postnummer Ejendomme og offentlig ejendomsvurdering Kombinationen af ejendomsnummer og kommunenummer giver en entydig identifikation af den enkelte ejendom. Nu sammenkøres oplysninger fra registret med identifikation af ejendomme og registret med den offentlige ejendomsvurdering. Ved samkørslen er der ejendomme, hvor kombinationen af ejendomsnummer og kommunenummer ikke kunne matches i de to registre. Dette skyldes, at en del ejendomme i registret til identifikation af ejendommen ikke kunne findes i registret med ejendomsvurderingerne. Registret til identifikation af ejendomme indeholder også udgåede ejendomme. 5 Kommunalreformen trådte i kraft d. 1. januar SKAT har anvendt ny kommuneopdeling ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 (grundlag for ejendomsskatterne i 2007). 7/18

8 I diagram 2 nedenfor vises samkørsel af identifikation af ejendomme og offentlige ejendomsvurderinger til et nyt datasæt. Diagram 2: Identifikation af ejendomme og offentlige ejedomsvurderinger. Identifikation af ejendom med geografisk dimension Postnummer Offentlige ejendomsvurderinger Ejendomsvurdering Ejendomstype Ejendomsvurderinger med geografisk dimension Postnummer Ejendomstype Ejendomsvurdering Ejere og afgrænsning af husholdningssektoren Statistikken skal kun indeholde oplysninger om ejendomme ejet af privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder, hvilket udgør husholdningssektoren ifølge ESA2010. Registret med ejeroplysninger afgrænses derfor til at indeholde personer (cprnumre) og enkeltmandsvirksomheder (SE. nr.) ved hjælp af oplysninger fra Erhvervsstatistisk register. Erhvervsstatistisk register Historiske data fra Erhvervsstatistisk register Ejendomsstamregistret Restgruppe kategoriseres som husholdninger Virksomhederne er registreret med deres SE. nr. Hvis virksomheden er aktiv og har et gyldigt SE. nr., kan den sektorinddeles ved hjælp virksomhedsform og branche fra det Erhvervsstatistiske register. Selvom det ikke er alle ejendomme med SE. numre i registret, der får tildelt en virksomhedskode og en branchekode, så er det Erhvervsstatistiske register det bedste datagrundlag til sektorafgrænsning. Hvis en virksomhed ikke har været aktiv siden Erhvervsstatistisk register blev oprettet i 1999, har den ikke fået tildelt en virksomhedskode og en branchekode. Derfor gennemsøges de historiske data fra det Erhvervsstatistiske register, og de manglende SE. numre kan forsynes med en ejerkode herfra, som også kan anvendes til sektorafgrænsningen. Nogle ejere er registreret med et løbenummer, dette anvendes f.eks. når en udlænding uden cpr. nummer ejer en ejendom i Danmark. Der eksisterer også SE. numre, som hverken får tildelt en virksomheds- og branchekode eller en ejerkode. For denne lille restgruppe af ejendomme, kan anvendes en kode for ejerforhold, som er en variabel i underregistret med ejeroplysninger fra Ejendomsstamregistret. Koden for ejerforhold indeholder en fælles kategori for privatpersoner og interessentselskaber. Variablen kan bruges til at ekskludere de ejendomme, der falder udenfor denne kategori, og derfor ikke er en del af husholdningssektoren. Der er en lille restgruppe af ejendomme med SE. numre og løbenumre som ikke kan sektoropdeles ved hjælp af Det Erhvervsstatistiske register, de historiske data fra det Erhvervsstatistiske register og oplysninger om ejerforhold i Ejendomsstamregistret. Denne lille restgruppe bliver kategoriseret som husholdninger. Personer (cpr. numre) udgør ca. 87 pct. af alle ejere i Ejendomsstamregistret, og disse bliver alle kategoriseret som husholdninger. Enkeltmandsvirksomheder udgør 1 pct. af alle ejere. De resterende 12 pct. ejes af andre sektorer end husholdningssektoren, og her identificeres virksomhederne primært ud fra Erhvervsstatistisk register. 8/18

9 Diagram 3: Ejeroplysninger og husholdningssektoren. Erhvervsstatistisk register SE nummer Virksomhedsform Branche Historisk erhvervsstatistisk register SE nummer Ejerkode Sektoropdeling Ejeroplysninger Cpr. nr./se. nr. Ejers andel af ejendommen Ejerforhold Ejeroplysninger for husholdninger Cpr. nr./se. nr. Ejers andel af ejendommen Ejerforhold Sektor Ejere og offentlige ejendomsvurderinger De to registre sammenkøres ved hjælp af ejendomsnummer og kommunenummer, hvilket giver en entydig identifikation af den enkelte ejendom. Da statistikken er individbaseret bliver registret beriget med en beregnet variabel for den enkelte ejers andel af ejendomsvurderingen, hvilket er relevant i de tilfælde hvor en ejendom ejes af en husholdning bestående af mere end ét individ. Diagram 4: Ejeroplysninger og offentlige ejendomsvurderinger. Ejeroplysninger for husholdninger Cpr. nr./se. nr. Ejers andel af ejendommen Ejendomsvurderinger med geografisk dimension Postnummer Ejendomstype Ejendomsvurdering Ejeroplysninger ejendomsvurderinger med geografisk dimension Postnummer Ejendomstype Cpr. nr./se. nr. Ejers andel af ejendommen Ejendomsvurdering Ejers andel af ejendomsvurderingen Ved samkørslen var der ejendomme, hvor kombinationen af ejendomsnummer og kommunenummer ikke kunne matches i de to registre. Der er ca. 0,5 pct. af ejeroplysningerne for husholdningerne, som ikke kan findes i registret med ejendomsvurderingerne. Disse oplysninger må udgå af registret, da de ikke kan bruges i de videre beregninger Offentlige ejendomsvurderinger og ejendomssalg Ejendomssalgene danner grundlaget for beregningen af korrektionsfaktoren, som sammen med ejendomsvurderingen skal anvendes til at estimere markedsværdien for ejendommene. I denne statistik er det ejendommens markedsværdi der skal beregnes, derfor er det kun relevant at se på frie handler. Ved hjælp af overdragelseskoden i data for ejendomssalg ekskluderes familieoverdragelser, konkurssalg m.m. fra datasættet. Ejendomssalg med ekstreme salgssummer bruges ikke i beregningen af korrektionsfaktoren. Salgssummerne defineres som ekstreme, hvis de falder udenfor et interval med afstandsprocenter på +200 pct. og -60 pct. i forhold til ejendomsvurderingen. 9/18

10 De offentlige ejendomsvurderinger på ejendomsniveau er opgjort pr. 1. oktober i året. I statistikken er der anvendt ejendomssalg fra 2., 3. og 4. kvartal i samme år. Hvis samme ejendom er solgt flere gange, bliver det sidste salg brugt til beregning af korrektionsfaktoren. Da statistikken er individbaseret bliver registret beriget med den beregnede variabel for ejerens andel af salgssummen ved ejendomssalg. I diagram 5 nedenfor vises samkørsel af ejendomssalg og offentlige ejendomsvurderinger til et nyt datasæt. Diagram 5: Offentlige ejendomsvurderinger og ejendomssalg Ejendomssalg Overdragelseskode Kontantomregningsdato Salgssum ved ejendomssalg Husholdningernes ejendomsvurderinger med geografisk dimension Postnummer Ejendomstype Cpr. nr./se. nr. Ejers andel af ejendommen Ejendomsvurdering Ejers andel af ejendomsvurderingen Husholdningernes ejendomsvurderinger og ejendomssalg med geografisk dimension Postnummer Ejendomstype Cpr. nr./se. nr. Ejendomsvurdering Ejers andel af ejendomsvurderingen Salgssum ved ejendomssalg Ejers andel af salgssum ved ejendomssalg Enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse udgør ca. 80 pct. af husholdningernes ejendomssalg, så korrektionsfaktorerne for disse kategorier kan beregnes relativt robust på postnummerniveau. For salg af byggegrunde er der mellem pct. som har ekstreme købesummer, så antal salg der indgår i korrektionsfaktoren bliver reduceret en del. Til gengæld er omsætningshastigheden relativt stor for byggegrunde. Byggegrunde og ejerlejligheder har de største omsætningshastigheder. Omsætningshastigheden for enfamiliehuse og sommerhuse er ikke så stor, men til gengæld er der relativt mange handler. Konklusionen er, at korrektionsfaktorerne for enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og byggegrunde er relative robuste på postnummerniveau. For de ejendomstyper, hvor der er ganske få handler, er beregningen af markedspriserne mere usikker Beregning af korrektionsfaktor og markedsværdi for ejere Datasættet er blevet beriget med følgende variable: Ejers andel af salgssum ved ejendomssalg Ejers andel af ejendomsvurderingen Disse variable er de centrale størrelser i beregningen af korrektionsfaktoren. En andel af ejendommene har fået en markedsværdi, som udgør en faktisk salgspris, hvis ejendommen er solgt. Hvis en ejendom ikke er handlet, beregnes markedsværdien ud fra korrektionsfaktorer anvendt på niveauer for postnummer, kommune, region eller hele landet. Beregning på postnummerniveau Hvis antallet af solgte ejendomme indenfor et postnummer er større end 20, bliver den samlede salgssum sat i forhold til summen af ejendomsvurderingerne for de solgte ejendomme. Modellen antager, at opregningsfaktoren for postnummeret er repræsentativ for alle ejendomme af samme type indenfor et postnummer. 10/18

11 Dette er den formelle beskrivelse af korrektionsfaktoren på postnummerniveau: Korrektionsfaktor _ postnummer J i J = 1 k = J ( Ejers _ salg ssum _ ved _ ejendomssalg) J = 1 ( Ejers _ ejendomssvurdering) i=1,2,3,4,..,40, hvor i er ejendomstyperne fra bilag 1. k er postnummer j er de ejendomme, der blev handlet i det k te postnummer. Korrektionsfaktoren for ejendomstype (i) indenfor postnummer (k) bliver beregnet som den samlede salgssum for de solgte ejendomme (j) i postnummer (k) divideret med den samlede ejendomsvurdering. i j, k i j, k Mindre end 20 salg Beregning på kommuneniveau Det kan forekomme, at der ikke er blevet handlet over tyve ejendomme indenfor et postnummer. I det tilfælde bruges en korrektionsfaktor beregnet på kommuneniveau. i Opregnings faktor _ beregnes ved at sætte k til kommune i formlen kommune k ovenfor. Hvis der ikke er handlet over 20 ejendomme på postnummer- eller kommuneniveau, overføres denne metode til at beregne en korrektionsfaktor på enten regionsniveau eller landsniveau. Efter tilføjelse af korrektionsfaktorerne til registret kan markedsværdien for husholdningernes ejendomme beregnes ved at multiplicere korrektionsfaktoren med ejerens andel af ejendomsvurderingen for ejendommen. Det kan også være nødvendigt at beregne differentierede korrektionsfaktorer for henholdsvis dyre og billige ejendomme Korrektionsfaktor i forhold ejendommens prisklasse De offentlige ejendomsvurderinger er blevet kritiseret for, at overvurdere de billige ejendomme og undervurdere de dyre ejendomme i nogle områder. Der er blevet fundet eksempler på skævheder i ejendomsvurderingen i nogle områder, og der er derfor beregnet differentierede korrektionsfaktorer for de dyre og billige ejendomme, når forskellen er signifikant. Beregningsmodellen i formuestatistikken korrigerer for skævhederne i de offentlige ejendomsvurderinger i forhold til ejendommenes prisklasse ved at anvende korrektionsfaktorer for kvartilgrupper eller mediangrupper, hvor der er en statistisk signifikant forskel på korrektionsfaktorerne mellem de billige ejendomme og de dyre ejendomme. Hvis forskellen på korrektionsfaktorerne i forhold til ejendommens prisklasse ikke er signifikante for hverken kvartilgrupper eller mediangrupper, så anvendes korrektionsfaktorer beregnet på ejendomstype og geografisk enhed og der tages ikke hensyn til ejendommens prisklasse. Dette er illustreret i diagram 6, hvor det først er antal salg, der bestemmer på hvilket geografisk niveau korrektionsfaktoren skal beregnes på. Derefter undersøges, om der er en signifikant forskel på dyre og billige ejendomme. Hvis det ikke er tilfældet, så korrigeres ejendomsvurderingerne kun for ejendomstype og geografi. 11/18

12 Diagram 6: Beregningsmodel for korrektionsfaktor ift. ejendommenes prisklasse Mere end 20 salg indenfor postnummer Ja Signifikante kvartiler indenfor postnummer (mere end 20 salg pr. kvartil) Signifikante medianer indenfor postnummer (mere end 20 salg pr. median) Korrektionsfaktor indenfor postnummer Mere end 20 salg indenfor kommunen Ja Signifikante kvartiler indenfor kommunen (mere end 20 salg pr. kvartil) Signifikante medianer indenfor kommunen (mere end 20 salg pr. median) Korrektionsfaktor indenfor kommunen Mere end 20 salg indenfor regionen Ja Signifikante kvartiler indenfor regionen (mere end 20 salg pr. kvartil) Signifikante medianer indenfor regionen (mere end 20 salg pr. median) Korrektionsfaktor indenfor regionen Mere end 20 salg indenfor landet Ja Signifikante kvartiler indenfor landet (mere end 20 salg pr. kvartil) Signifikante medianer indenfor regionen (mere end 20 salg pr. median) Korrektionsfaktor indenfor regionen Først undersøger modellen om der for en given ejendomstype er mere en 20 salg indenfor et postnummer. Hvis modellen finder, at det er tilfældet, så undersøges det om de beregnede korrektionsfaktorer indenfor kvartiler er signifikant forskellige. Er dette ikke tilfældet, så undersøges det om korrektionsfaktorerne er signifikant forskellige for medianer. Er korrektionsfaktorerne ikke signifikant forskellige for kvartiler eller medianer, så beregnes der kun en samlet korrektionsfaktor for alle ejendomme af en bestemt type indenfor postnummeret. I tilfælde af, at der ikke er mere end 20 salg for en given ejendomsstype indenfor et postnummer, så hæves det geografiske niveau til kommune. Herefter undersøger modellen, om der er signifikante forskelle på korrektionsfaktorerne for kvartiler og medianer ligesom ovenfor. Samme procedure følges hvis modellen beregner korrektionsfaktorer på geografisk niveau for region eller hele landet. Den beregnede markedsværdi for ejendommene bliver tilføjet datasættet. Enfamiliehuse og ejerlejligheder bliver stort set kun værdisat ud fra faktiske ejendomssalg eller opregningsfaktorer på postnummerniveau. De fleste sommerhuse og byggegrunde, som ikke er handlet i året, bliver også primært værdisat ud fra opregningsfaktorer på postnummerniveau. 3. Register for andelshavere Selvom der ikke er nogen central registrering af andelshaverne i Danmark, har formuestatistikken etableret et individbaseret register med markedsværdier for andelsboliger. Andelshaverne antages at være de voksne personer, som har bopæl i andelsboligen, hvor de hjemmeboende børn er sorteret fra. Registret indeholder oplysninger om markedsværdien på individniveau, da den enkelte andelshavers 12/18

13 andel af andelsboligforeningens samlede markedsværdi er beregnet. En andelshaver er defineret ved et cpr. nummer. Registret indeholder ikke SE numre på virksomheder, som er andelshavere. Sektorafgrænsningen i forhold til husholdninger og ikke-husholdninger i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) medfører, at enkeltmandsvirksomheder er en del af sektoren for husholdninger. Men da der ikke er oplysninger om virksomhederne som andelshavere, er enkeltmandsvirksomhederne ikke med i registret. Værdisætningen af andelsboligerne tager udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som dog korrigeres med en beregnet faktor, der er differentieret i forhold til andelsboligens geografiske placering i amter/regioner. Korrektionsfaktoren justerer ejendomsvurderingerne i forhold til de faktiske salg af hele ejendomme til andelsboliger og udlejningsejendomme. Ved hjælp af de faktiske ejendomssalg beregnes en markedsværdi, som i princippet kan sidestilles med valuarvurderingen. Modellen beregner altså den værdi, som den enkelte andelshaver(voksne beboer) repræsenterer, hvis hele ejendommen blev solgt på markedsvilkår Samkørsel af registre for andelshavere I dette afsnit vises hvordan der er etableret et individbaseret register Ejendomsvurderingerne fordelt på andelshavere. Først sammenkøres tre underregistre i Ejendomsstamregistret til et samlet register med oplysninger om de offentlige ejendomsvurderinger og ejendommenes beliggenhed i forhold til amter/regioner. Derefter begrænses registret til kun at indeholde ejendomme ejet af andelsboligforeninger bl.a. ved hjælp af variable fra Erhvervsstatistisk Register. Så tilføjes cpr. nummer oplysninger og adresser på beboerne i andelsboligforeningerne fra BBR. Derefter samkøres registret med oplysninger fra Persondata (PSD) for at fjerne alle hjemmeboende børn fra registret. Den offentlige ejendomsvurdering for den enkelte ejendom fordeles forholdsmæssigt ud på den enkelte andelsbolig ved hjælp af oplysninger om antal kvadratmeter på den enkelte adresse. Da alle voksne beboere antages for ligestillede ejere, så bliver værdien af den enkelte andelsbolig fordelt ligeligt mellem disse Ejendomme og geografisk dimension Ejendomsstamregistrets identifikation af ejendomme skal have tilknyttet oplysninger om geografisk dimension for region/amt, hvilket kan genereres ud fra kommunenumrene. Kommunenummeret for den enkelte ejendom kommer fra Bygningsog Boligregistret (BBR). I diagram 7 nedenfor vises samkørsel af BBR og identifikation af ejendomme til et nyt datasæt bestående af ejendomme og geografisk dimension. Diagram 7: Identifikation af ejendomme og geografisk dimension. Bygnings- og Boligregistret Postnummer Identifikation af ejendom Identifikation af ejendom med geografisk dimension 13/18

14 Ejendomme og offentlig ejendomsvurdering Kombinationen af ejendomsnummer og kommunenummer giver en entydig identifikation af den enkelte ejendom, der bruges som nøgle, når oplysninger fra registret med identifikation af ejendomme samkøres med den offentlige ejendomsvurdering. I diagram 8 nedenfor vises samkørsel af identifikation af ejendomme og offentlige ejendomsvurderinger til et nyt datasæt. Diagram 8: Identifikation af ejendomme og offentlige ejedomsvurderinger. Identifikation af ejendommene med geografisk dimension: Offentlige ejendomsvurderinger: Ejendomsvurdering Antal lejligheder i ejendommen Ejendomsvurderinger med geografisk dimension: Ejendomsvurdering Antal lejligheder i ejendommen Ejere og afgrænsning til andelsboligforeninger Ejendomsvurderingerne er specificeret på ejendomsniveau med en andelsboligforening angivet som ejer. Ejendomsstamregistret har ingen registrering af andelshaverne til andelsboligforeningernes ejendomme. Alle andelsboligforeninger har angivet ejeren med et SE. nummer eller et løbenummer. Ingen ejere er angivet med cpr. numre. Til identificeringen af andelsboligerne i Ejendomsstamregistret anvendes en variabel for ejerforholdet og oplysninger om branche fra Erhvervsstatistisk Register. Erhvervsstatistisk Register kan sætte branchekoder på de ejendomme, hvor ejeren er registreret med et virksomhedsnummer. For andelsboligforeninger er dette tilfældet, hvis de har ansat personale, f.eks. en vicevært. I langt de fleste tilfælde er der sammenfald mellem ejerforholdskode og branchekode. Ejerforholdskoden indberettes af en advokat ved indsendelse af et salgsindberetningsskema til kommunen, idet SKAT ikke bruger variablen, bliver kvaliteten af advokaternes indberetninger ikke kontrolleret. Derfor er oplysninger om branchekoden medtaget i identifikationen af andelsboligforeninger som ejere til ejendommene. Det viser sig også, at der er nogle ejendomme med ejerforholdskoder for Foreninger, legater og selvejende institutioner, A/S, anpartselskaber og andre selskaber og Almennyttige boligselskaber, hvor branchekoden kategoriserer dem som Andelsboligforeninger. Det antages, at branchekodningen er mest retvisende. I de tilfælde hvor ejerforholdskoden indeholder en anden boligtype end andelsboliger, og hvor branchekodningen kategoriserer ejeren som andelsboligforening, så medtages ejendommen i registret for andelsboliger. I diagram 9 nedenfor vises hvordan oplysninger fra Erhvervsstatistisk Register bidrager til at afgrænse ejeroplysningerne til kun at indeholde andelsboligforeninger. 14/18

15 Diagram 9: Ejeroplysninger om andelsboligforeninger. Erhvervsstatistisk Register: SE nummer Branche Ejeroplysninger: Løbenr./SE. nr. Ejerforhold Ejeroplysninger for andelsboligforeninger: Løbenr./SE. nr. for andelsboligforeninger Ejerforhold (andelsboligforeninger) Branche (andelsboligforeninger) Ejere og offentlige ejendomsvurderinger Ved at sammenkøre registret med ejeroplysninger for andelsboligforeningerne og registret med ejendomsvurderinger med geografisk dimension, så vil matchet give et register med ejendomsvurderingerne for andelsboligforeningernes ejendomme. De to registre sammenkøres ved hjælp af nøglen, som består af ejendomsnummer og kommunenummer, der giver en entydig identifikation af den enkelte ejendom. I diagram 10 nedenfor vises samkørsel af ejeroplysninger for andelsboligforeninger og ejendomsvurderinger med geografisk dimension. Diagram 10: Ejeroplysninger og offentlige ejendomsvurderinger. Ejeroplysninger for andelsboligforeninger: Løbenr./SE. nr. Ejerforhold Branche Ejendomsvurderinger med geografisk dimension: Ejendomsvurdering Antal lejligheder i ejendommen Andelsboligforeningernes ejendomsvurderinger med geografisk dimension: Løbenr./SE. nr. Ejendomsvurderingen Antal lejligheder i ejendommen Ejendomme og beboere Bygnings- og boligregistret (BBR) har oplysninger om ejendommenes beboere herunder cpr. numre, adresser og den enkelte boligs areal målt i antal m 2. I diagram 11 nedenfor vises, at en samkørsel med Bygnings- og boligregistret (BBR) henter oplysninger om beboere og boliger i ejendommene. Diagram 11: Ejendomsvurderinger og oplysninger om beboere/boliger Andelsboligforeningernes ejendomsvurderinger med geografisk dimension: Løbenr./SE. nr. Ejendomsvurderingen Antal lejligheder i ejendommen Bygnings- og boligregistret (BBR): Adresse (vejkode, husnummer, etage, side) Boligareal for den enkelte adresse Cpr. nummer (beboere) Beboere fordelt på adresser i andelsboligforeninger - med ejendomsvurderinger og geografisk dimension: Adresse (vejkode, husnummer, etage, side) Boligareal for den enkelte adresse Cpr. nummer (beboere) Ejendomsvurderingen Antal lejligheder i ejendommen 15/18

16 Andelshavere og offentlige ejendomsvurderinger Modellen lægger op til, at hjemmeboende børn skal fjernes fra registret uanset alderen på barnet. Konsekvensen er, at voksne børn, som stadig bor sammen med deres forældre, ikke kan være andelshavere. Persondata (PSD) har en variabel til forældremarkering, som angiver hvem barnet bor sammen med, eller om barnet ikke bor sammen med sine forældre mere. Det er kun individer i den sidste kategori, som kan være andelshavere. Da statistikken er individbaseret bliver registret beriget med en beregnet variabel for den enkelte andelshavers andel af ejendomsvurderingen. Forholdet mellem den enkelte boligs antal m2 og summen af boligernes m2 i hele ejendommen er nøglen til fordeling af ejendomsvurderingerne på den enkelte bolig. Antallet af beboere på den enkelte adresse kan bestemmes ud fra adresseoplysningerne. Boligens andel af ejendomsvurderingen fordeles ligeligt mellem beboere, som ikke er hjemmeboende børn. I diagram 12 nedenfor vises hvordan at Persondata (PSD) anvendes til at udelukke hjemmeboende børn. Data beriges med ejendomsvurderingerne på individniveau Diagram 12: Offentlige ejendomsvurderinger fordeles på andelshavere Beboere fordelt på adresser i andelsboligforeninger - med ejendomsvurderinger og geografisk dimension: Adresse (vejkode, husnummer, etage, side) Boligareal for den enkelte adresse Cpr. nummer (beboere) Ejendomsvurderingen Antal lejligheder i ejendommen Persondata (PSD): Cpr. nummer (beboere) Forældremarkering Andelshavere i andelsboligforeninger med individuelle ejendomsvurderinger og geografisk dimension: Adresse (vejkode, husnummer, etage, side) Boligareal for den enkelte adresse Cpr. nummer (andelshavere) Ejendomsvurderingen Antal lejligheder i ejendommen Ejendomsvurdering på individniveau 3.2. Beregning af korrektionsfaktor og markedsværdi for andelshavere Ejendomssalget er grundlaget for beregningen af korrektionsfaktorerne, som sammen med de individuelle ejendomsvurderinger for andelshaverne, anvendes til at estimere den samlede markedsværdi for andelsboliger. I dette afsnit beskrives en separat samkørsel af ejendomssalg for ejendomme til andelsboliger/udlejningsejendomme og de offentlige ejendomsvurderinger. Dette register bruges kun til at beregne korrektionsfaktorerne. Ejendomssalg for udlejningsejendomme er medtaget, for at gøre korrektionsfaktorerne mere robuste, ved at forøge antallet af brugbare observationer. Variablen for ejerforhold bruges til afgrænsning af data. Der er tre grunde til, at ejendomssalg af udlejningsejendomme tages med i beregningen af korrektionsfaktoren: 1. SKAT bruger samme metode til beregning af de offentlige ejendomsvurderinger for ejendomme ejet af andelsboligforeninger og udlejningsejendomme. 16/18

17 2. Antal salg af ejendomme til andelsboligforeninger er ikke stort, så inkludering af ejendomssalg for udlejningsejendomme i beregningerne gør korrektionsfaktorerne mere robuste. 3. Salg af ejendomme til andelsboligforeninger er ofte nybyggede boligejendomme, mens salg af udlejningsboliger også indeholder mange ældre ejendomme. Dermed bliver korrektionsfaktoren beregnet på et mere realistisk grundlag i forhold til, at der også er mange andelsboligforeninger i ældre ejendomme. I denne statistik er det kun relevant at se på de frie handler, da det er ejendommenes markedsværdi, der skal beregnes. Ved hjælp af overdragelseskoden i data for ejendomssalg, kan familieoverdragelser, konkurssalg m.m. ekskluderes. Ejendomssalg med ekstreme købesummer bruges som nævnt tidligere ikke i beregningen af korrektionsfaktorerne. Købesummerne defineres som ekstreme, hvis de falder udenfor et interval med afstandsprocenter på +200 pct. og -60pct. i forhold til ejendomsvurderingen. Det relativt lille antal ejendomssalg er grunden til, at korrektionsfaktoren bliver beregnet på det geografiske niveau for amter/regioner og ikke på postnummerniveau. Det er salg af ca. 1 pct. af ejendomme til andelsboliger og udlejning, som anvendes til at korrigere ejendomsvurderingerne for alle andelsboliger. Grundlaget for korrektionen i forhold til de offentlige ejendomsvurderinger er spinkelt, men det vurderes alligevel, at det er bedre at justere ejendomsvurderingerne en smule fremfor ikke at lave nogen korrektion. Korrektionerne er relative små, da de ekstreme købesummer ikke er med i beregningerne. I samkørslen beregnes korrektionsfaktoren på det geografiske niveau for amt/region ved hjælp af følgende formel: Korrektionsfaktor J J = 1 k = J ( Ejers _ købesum _ ved _ ejendomssa lg) J = 1 ( Ejers _ ejendomsvurdering) k er nummer for amt/region j er de ejendomme, der blev handlet i det k te amt/region. Modellen antager, at den beregnede korrektionsfaktor for amtet/regionen er repræsentativ for alle andelsboliger og udlejningsejendomme. Efter tilføjelse af korrektionsfaktorerne til registret fra afsnit 3.1.6: Andelshavere og offentlige ejendomsvurderinger, så kan markedsværdien for den enkelte andelshavers bolig beregnes ved at multiplicere korrektionsfaktoren med andelshaverens andel af ejendomsvurderingen. j, k j, k 17/18

18 Bilag 1: Liste over ejendomstyper Undtaget for vurdering Enfamiliehuse Tofamilie- og dobbelthuse Trefamiliehuse Beboelsesejendomme med 4-8 lejligheder Beboelsesejendomme med 9 lejligheder eller derover Andre beboelsesejendomme Beboelses- og forretningsejendomme Forretningsejendomme Fabriks- og lager ejendomme Bebyggede landbrug større end m2 Bebyggede landbrug op til m2 Særskildt vurderet skov og plantage Frugtplantage, gartneri og planteskole Sommerhuse Byggegrunde Statlige og kommunale ejendomme Øvrige ejendomme på egen grund (campingpladser, sommerlejre m.m.) Ejendomme vurderet til 0 (fællesarealer m.m.) Ubebyggede landbrugsarealer, naturområder m.m. Ejerlejligheder Beboelses- og forretningsejerlejligheder Forretningsejerlejligheder Fabriks- og lager ejerlejligheder Øvrige ejerlejligheder Ejerlejlighed i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse i åben-lav bebyggelse Ejerlejlighed i rækkehusbebyggelse i åben-lav bebyggelse Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund Andre ejerlejligheder på fremmed grund Private institutioner (private skoler og plejehjem, private museer, private forsamlingshuse m.m.) Specielle erhvervsejendomme (garageanlæg, pelsdyrfarme, hønserier m.m.) Beboelse på fremmed grund Beboelses- og forretningsejendomme på fremmed grund Forretningsejendomme på fremmed grund Fabriks- og lager ejendomme på fremmed grund Andre bygninger på fremmed grund Sommerhus på fremmed grund Grunde hvor der findes bygning på fremmed grund Sommerhuse på fremmed grund forbigået ved vurdering (kolonihavehuse) Andre bygninger på fremmed grund forbigået ved vurdering Opkrævningsejendomme (areal vurderet i en anden kommune) 18/18

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

Ny kilde til boligformuen

Ny kilde til boligformuen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 4. oktober 2016 Ny kilde til boligformuen Resumé: Dette papir indeholder overvejelser og dokumentation for den nye datakilde til boligformuen

Læs mere

Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2016

Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2016 Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2016 1 / 12 1 Indledning Denne statistik er et resultat af beregninger med s registerbaserede boligmodel, der estimerer markedsværdien

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i biler

Dokumentation. Husholdningernes formue i biler Dokumentation Husholdningernes formue i biler Individbaserede registre Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES BILER Danmarks Statistik Offentlige finanser

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2014

Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2014 Statistikdokumentation for Husholdningernes formue i fast ejendom 2014 1 / 11 1 Indledning Dette er den første offentliggørelse af Husholdningernes formue i fast ejendom opgjort på ejendomsniveau og individniveau.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX Afsluttende notat til Syddjurs Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 RESULTAT...

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Differencer mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger

Differencer mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger Differencer mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger Difference mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld i husholdningerne af Katrine Søe

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse Mads Rahbek Jørgensen Anne Kristine Høj Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse I dette notat redegøres for resultaterne af estimationen af kapitaliseringen af grundskylden i ejendomspriserne som

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 21. november 2014 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældredokumentationsprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Metodenotat 14. maj 2014 Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken, som

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering?

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Overvejelser og resultater fra arbejdet i regeringens eksterne ekspertudvalg Peter Engberg Jensen Kommissorium 9. oktober 2013 3

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE Stinne Skriver Jørgensen tlf. 3363 6834 Stine Ludvig Bech tlf. 3363 6849 Statistisk Afdeling Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Boliger uden bopælspligt i København, Odense og Aarhus

Boliger uden bopælspligt i København, Odense og Aarhus Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat Boliger uden i København, Odense og Aarhus 13-06-2017 Nærværende notat er hovedsageligt baseret på BBR-registeret

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

6. Formueopgørelser 2005

6. Formueopgørelser 2005 70 - Formueopgørelser 6. Formueopgørelser 2005 Danmarks Statistik har ikke produceret en statistik siden 1996. Dette er fortsat ikke muligt, men det er muligt at lave nogle opgørelser på basis af de oplysninger,

Læs mere

Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom. 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen

Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom. 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen DISPOSITION FORHISTORIE OG KOMMISSORIUM ORGANISERING FACT FINDING OG PROCES FORSLAG TIL NYT SYSTEM OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Ejendomsværdimodellering i finanssektoren. 31. August 2015 Brugen af Danmarks Statistiks data

Ejendomsværdimodellering i finanssektoren. 31. August 2015 Brugen af Danmarks Statistiks data Ejendomsværdimodellering i finanssektoren 31. August 2015 Brugen af Danmarks Statistiks data Kvadratnet i Norden Kvadratnet er frikøbt på 250m hhv 1km Diskretionering efter cellestørrelse Det er ikke muligt

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER FEBRUAR 2015 Fællesudgifter i ejerlejligheder Fællesudgifter i ejerlejligheder Marc Lund Andersen Februar 2015 Boligøkonomisk Videncenter 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet NOTAT Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker i 2011. 28. marts 2017 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Introduktion Notatet er en sammenfatning og summering af arbejdsgiveres omkostninger

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere