Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen OIOUBL Version 2.01 April 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Skat Version 1.1 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Klassen PartyLegalEntity Klassen PartyTaxScheme Klassen TaxTotal Klassen TaxSubtotal Klassen TaxScheme Klassen JurisdictionRegionAddress Klassen TaxCategory Beskrivelse Klassen PartyLegalEntity Klassen PartyTaxScheme Klassen TaxScheme Beregningsformlen for en afgift Klasserne TaxSubtotal og TaxTotal Klassen LegalMonetaryTotal Afgiftsoplysninger på linjeniveau Eksempler Standard momsangivelse Momspligtig punktafgift Momsfri punktafgift Reverse Charge angivelse Relevante kodelister Termer og forkortelser...16

4 1. Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter til angivelse af afgiftsoplysninger. Se også Guideline Rabatter og Gebyrer (Ref. G17) samt definitionen af en afgift i afsnit Konklusioner og anbefalinger Nedenfor angives relevante konklusioner og anbefalinger som bl.a. afspejler de drøftelser der har været i de involverede UBL arbejdsgrupper. Tax indeholder moms og afgifter, der afregnes til det offentlige. Afgifter, der afregnes private i mellem angives under AllowanceCharge. Klassen TaxCategory anvendes til at angive en AfgiftsKategori for en given pligtkode. I det tilfælde en pligtkode kan have forskellig sats (beregningsformel), angives satsen (beregningsformlen) i klassen TaxCategory. OIOUBL Skat Version 1.1 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer Afgiftsoplysninger beskrives i følgende klasser: PartyLegalEntity (Party, header og linjeniveau) PartyTaxScheme (Party, header og linjeniveau) TaxTotal (Header og linjeniveau) TaxCategory indgår endvidere i TaxSubtotal. Uden for disse klasser findes følgende elementer der er relevante i forbindelse med valutaangivelser for afgiftsbeløb: TaxCurrencyCode (Header og under TaxScheme) TaxExchangeRate (Header) Der henvises til Guideline Valutakurser og -koder (Ref. G18) for en nærmere beskrivelse af disse elementer. 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Klassen PartyLegalEntity UK-navn DK-navn Brug RegistrationName RegistreringsNavn 0..1 CompanyID RegistreringsNummer 1 RegistrationAddress RegistreringsAdresse Klassen PartyTaxScheme UK-navn DK-navn Brug RegistrationName RegistreringsNavn 0..1 CompanyID Registreringsnummer 1 ExemptionReasonCode UndtagelsesÅrsagsKode 0..1 ExemptionReason UndtagelsesÅrsag 0..1 RegistrationAddress RegistreringsAdresse 0..1 TaxScheme AfgiftsSkema Klassen TaxTotal UK-navn DK-navn Brug TaxAmount AfgiftsBeløb 1 RoundingAmount Afrundingsbeløb 0..1 TaxEvidenceIndicator AfgiftsGyldighedIndikator 0..1 TaxSubtotal AfgiftsSubtotal 0..n

6 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet Klassen TaxSubtotal UK-navn DK-navn Brug TaxableAmount AfgiftsGrundlag 1 TaxAmount AfgiftsBeløb 1 CalculationSequenceNumeric BeregningsRækkefølgeNumerisk 0..1 TransactionCurrencyTaxAmount TransaktionsValutaAfgiftsBeløb 0..1 Percent Procent 0 BaseUnitMeasure BasisEnhed 0 PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0 TaxCategory AfgiftsKategori Klassen TaxScheme UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Name Navn 0..1 TaxTypeCode AfgiftsTypeKode 0..1 CurrencyCode ValutaKode 0..1 JurisdictionRegionAddress MyndighedsOmrådeAdresse Klassen JurisdictionRegionAddress Bemærk at denne klasse alene medtages for at kunne knytte landekoden for Danmark (DK) til klassen TaxScheme. UK-navn DK-navn Brug Country/IdentificationCode Landekode Klassen TaxCategory UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Name Navn 0..1 Percents Procent 0..1 BaseUnitMeasure BasisEnhed 0..1 PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0..1 TaxExemptionReasonCode AfgiftUndtagelseÅrsagsKode 0..1 TaxExemptionReason AfgiftUndtagelseÅrsag 0..1 TaxScheme AfgiftsSkema 1 OIOUBL Skat Version 1.1 Side 6

7 3. Beskrivelse 3. Beskrivelse I det følgende beskrives brugen af de relevante klasser og felter nærmere. 3.1 Klassen PartyLegalEntity I Danmark identificeres en juridisk virksomhed og/eller organisation ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der tildeles et CVR-nummer. En juridisk person identificeres ved CPRnummer 1. Disse numre anvendes i klassen PartyLegalEntity. Bemærk at i OIOUBL skal nummeret foranstilles med DK. I figur 1 findes et eksempel på udfyldt PartyLegalEntity. <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>olieforsyningen A/S</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> <cac:partylegalentity> Figur 1. Eksempel på udfyldt PartyLegalEntity. 3.2 Klassen PartyTaxScheme I Danmark afregnes afgifter mellem en juridisk virksomhed og/eller organisation og SKAT. En juridisk virksomhed skal identificere sig rent juridisk via et CVR-nummer. Dette foregår i klassen PartyLegalEntity. En handelspartner identificeret ved et CVR nummer kan imidlertid vælge at håndtere forskellige afgifter (pligtkoder) under forskellige SE numre. Handelspartneren kan derfor angive en eller flere instanser af klassen PartyTaxScheme, hvor der for et SE nummer specificeres en pligtkode. Dette afspejler den registrering, som handelspartneren har fået foretaget hos SKAT. Hvis en virksomhed kun er registreret med ét afgiftsnummer hos SKAT, er CVR-nummer og SEnummer identisk. Det er imidlertid SE-nummer der anvendes som registreringsnummer under PartyTaxScheme. Bemærk at klassen PartyTaxScheme skal gentages for hver pligtkode, hvor der ønskes specificeret en relation til et SE nummer. Det vil aldrig være relevant at anvende CPR-nummer under PartyTaxScheme, idet det kun er registrerede virksomheder, der kan afregne moms og afgifter til SKAT. Ved handel inden for landets grænser vil det normalt alene være sælgers registreringsnummer (eller numre) der skal fremgå på f.eks. en faktura, mens der ved udlandshandel ofte også stilles krav om oplysning af købers registreringsnummer. Dette gælder f.eks. hvor der tale om omvendt betalingspligt eller erhvervelsesmoms ved handel med et andet EU-land. Bemærk at danske SE og CVR numre i OIOUBL altid skal foranstilles med DK. I figur 2 findes et eksempel på udfyldt PartyTaxScheme. 1 Bemærk at brug af CPR numre stiller udvidede krav til beskyttelse af personfølsomme data. Se guideline Dokumentreference (Ref. G21)

8 3.2 Klassen PartyTaxScheme <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="dk:se" >DK </cbc:CompanyID> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1" >63</cbc:ID> <cbc:name>moms</cbc:name> <cac:jurisdictionregionaddress> <cbc:formatcode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredRegion</cbc:FormatCode> </cac:taxscheme> <cac:partytaxscheme> <cac:country> </cac:country> </cac:jurisdictionregionaddress> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> Figur 2. Eksempel på udfyldt PartyTaxScheme. Nedenfor gennemgås de øvrige felter i TaxScheme nærmere. 3.3 Klassen TaxScheme Arten af en afgift specificeres i klassen TaxScheme med følgende felter og klasser: UK-navn DK-navn Brug Foklaring ID ID 1 De danske pligtkoder, f.eks. 63 Name Navn 0..1 Pligtkodebetegnelsen, f.eks. Moms TaxTypeCode AfgiftsTypeKode 0..1 Angiver momspligt for en punktafgift. Anvendes ikke når TaxScheme/ID = '63' (Moms). CurrencyCode ValutaKode 0..1 En mulig valutakode JurisdictionRegionAddress MyndighedsOmrådeAdresse 0..1 Denne klasse indeholder reelt alene en landekode = DK Tabel 1: Brug af klassen TaxScheme. De forskellige pligtkoder vedligeholdes i en OIOUBL ID-liste med et nummer og en betegnelse. I tabel 2 nedenfor findes et eksempel på nogle pligtkoder: Pligtkode: 63 Moms 66 Registreringsafgift for motorkøretøjer Tabel 2: Eksempler på danske pligtkoder. Betegnelse: Afgiftstypekoden indikerer om afgiften, specificeret ved den angivne pligtkode, er momspligtig eller momsfri. Se tabel 3: Typekode: StandardRated ZeroRated Afgiften specificeret ved pligtkoden er momspligtig. Tabel 3: Værdier for afgiftstypekoden. Betydning: Afgiften specificeret ved pligtkoden er momsfri. Det kunne f.eks. være pligtkode 66, Registreringsafgift for motorkøretøjer. OIOUBL Skat Version 1.1 Side 8

9 3.3 Klassen TaxScheme Bemærk at afgiftstypekoden ikke anvendes for pligtkode 63 (Moms) da der ikke beregnes Moms af Moms beløbet. En momsberegning af et antal afgifter foregår således i praksis ved at summere alle afgiftsbeløb med afgiftstypekode = StandardRated og beregne moms af disse. Hertil adderes summen af afgiftsbeløb med afgiftstypekode = ZeroRated hvorved dokumentets samlede afgiftstotal fremkommer. Bemærk at det i klassen TaxScheme ikke er muligt at angive formlen for hvorledes den givne afgift beregnes af et afgiftsgrundlag (f.eks. en procensats). Dette beskrives i den klasse som TaxScheme indgår i. Dette betyder samtidig at en given afgift kan knyttes til flere forskellige beregningsformler. Et eksempel er pligtkode 63, Moms, der i Danmark kan knyttes til både 25 % og 0 %. I klassen TaxScheme er det endvidere muligt at angive en valutakode. Denne angiver den valuta som den pågældende afgift skal afregnes i. Denne valutakode skal ses i sammenhæng med TaxExchangeRate, TaxCurrencyCode og DocumentCurrencyCode. For en nærmere beskrivelse henvises til: Guideline Valutakurser og -koder (Ref. G18).

10 3.4 Beregningsformlen for en afgift 3.4 Beregningsformlen for en afgift En afgift beregnes ud fra et afgiftsgrundlag efter en bestemt formel. I OIOUBL kan denne formel enten være en procentsats eller et fast beløb. Beregningsformlen angives i klassen TaxCategory. Beregningsformlen angives ved brug af de felter der haves i tabel 4 (bemærk at der enten angives en procentsats eller et fast beløb). UK-navn DK-navn Brug Forklaring Percent Procent 0..1 Afgiften beregnes som den angivne procentsats af grundlaget. BaseUnitMeasure BasisEnhed 0..1 Basis enheden (fra kodeliste). PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0..1 Afgiften beregnes som det angivne faste beløb pr. BasisEnhed af grundlaget. Tabel 4: Angivelse af beregningsformel. I figur 3 nedenfor vises et eksempel på udfyldelse af disse felter. Bemærk at procentsatsen angives to forskellige steder, og at den ikke kan angives i klassen TaxScheme. <cac:taxsubtotal> <cac:taxcategory> <cbc:id>standardrated</cbc:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> <cac:taxscheme> </cac:taxscheme> </cac:taxcategory> </cac:taxsubtotal> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:id> <cbc:name>moms</cbc:name> Figur 3: Eksempel på angivelse af beregningsformel. 3.5 Klasserne TaxSubtotal og TaxTotal På en faktura skal det samlede afgiftsbeløb fremgå, og for hver pligtkode og for hver beregningsformel skal bl.a. grundlag og sum fremgå. Klassen TaxTotal anvendes til at angive det samlede afgiftsbeløb pr. pligtkode, og indeholder endvidere en eller flere instanser af klassen TaxSubtotal. TaxTotal omhandler kun skatter og afgifter (pligtkoder) der kan faktureres. Ofte vil klassen TaxTotal indeholde én instans af klassen TaxSubtotal, men hvis der anvendes forskellige beregningsformler for den givne pligtkode, skal der være en instans af TaxSubtotal for hver beregningsformel. Et eksempel er afgiftstypen 63, Moms, hvor beregningsformlen kan være enten 25 % eller 0 %, og hvor der således skal være én instans af klassen TaxTotal, men to instanser af TaxSubtotal 2. 2 Bemærk at hvis der i en dokument instans ikke haves noget afgiftsgrundlag for den givne OIOUBL Skat Version 1.1 Side 10

11 3.5 Klasserne TaxSubtotal og TaxTotal TaxSubtotal indeholder grundlag og sum pr. beregningsformel for en given pligtkode, da den indeholder en instans af klassen TaxScheme, jf. afsnit 3.3 ovenfor. TaxScheme er imidlertid, i klassen TaxSubtotal, indeholdt i klassen TaxCategory, der angiver en afgiftskategori. En afgiftskategori er specificeret ved en kode i en kodeliste. I Tabel 5 nedenfor haves et eksempel på nogle afgiftskategorier: Afgiftskategorikode: StandardRated ZeroRated ReverseCharge Excise 25% momspligt 0% momspligt Betegnelse: Omvendt betalingspligt (leverancer til andre EU-lande) Punktafgifter som ikke kan henføres til en toldkode 3096 Cigarer, cerutter og cigarillos 3100 Chokolade- og sukkervarer mv 3121 Andre glødelamper (små) 3122 Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør Tabel 5: Eksempler på danske afgiftskategorier. De firecifrede koder svarer til de såkaldte toldkoder (punktafgiftskoder) jf. Skats Toldvejledning , bilag 123 Punktafgifter. Klassen TaxSubtotal indeholder således en (og kun en) reference til både afgiftskategori og pligtkode. Klassen TaxTotal gentages derfor for hver pligtkode hvor der ønskes angivet et afgiftsgrundlag og en afgift sum og klassen TaxSubtotal gentages inden for TaxTotal for hver beregningsformel der måtte være angivet i afgiftskategorien. En eller flere pligtkoder refererer ofte til en og samme afgiftskategori, men der behøver ikke være nogen entydig relation. I tabel 6 nedenfor vises nogle eksempler. Afgiftskategori: Pligtkode: Pligtkode betegnelse: Beregningsformel: StandardRated 63 Moms 25% ZeroRated 63 Moms 0% Excise 31 Bæreposer Excise 53 Mineralvandsafgift Chokolade- og sukkervarerafgift Tabel 6: Eksempler på relation mellem pligtkode og afgiftskategori. Hvis en faktura indeholder en række afgifter kan feltet CalculationSequenceNumeric i klassen TaxSubtotal benyttes til at angive en beregningsrækkefølge for den samlede afgift. Bemærk at en sådan beregningsrækkefølge ikke har nogen indflydelse på momsberegningen af afgifterne. Denne beregning styres alene af afgiftstypekode, jf. afsnit 3.3 ovenfor. TaxSubtotal, kan den udelades.

12 3.6 Klassen LegalMonetaryTotal 3.6 Klassen LegalMonetaryTotal På f.eks. en faktura skal det samlede afgiftsbeløb fremgå, og dertil haves feltet TaxExclusiveAmount i klassen LegalMonetaryTotal. Værdien i dette felt fremkommer ved at summere samtlige afgiftsbeløb fra klasserne TaxTotal på headerniveau. Mere herom i Guideline Totaler (Ref. G28). 3.7 Afgiftsoplysninger på linjeniveau Afgiftsoplysninger skal angives på linjeniveau på helt samme måde som på headerniveau. Dvs. ved brug af klassen TaxTotal og de underliggende klasser TaxSubtotal, TaxCategory og TaxScheme. For en given linje skal afgiftsberegningen således være fuldt specificeret. Men der gælder følgende vigtige regler: Afgiftsberegningen på linjeniveau er informativ. Det betyder i praksis at den endelige afgiftsberegning foretages på headerniveau efter at de relevante afgiftsgrundlagsbeløb er summerede. LinjeTotalen (LineExtensionAmount) må aldrig indeholde afgiftsbeløb. Bemærk her at der med afgiftsbeløb alene menes afgifter der afregnes med det offentlige. Gebyrer og rabatter der afregnes mellem private skal altid indregnes i LinjeTotalen. OIOUBL Skat Version 1.1 Side 12

13 4. Eksempler 4. Eksempler Nedenfor angives en række typiske eksempler. 4.1 Standard momsangivelse <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxcategory> <cbc:id>standardrated</cbc:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> </cac:taxcategory> </cac:taxscheme <cbc:name>moms</cbc:name> 4.2 Momspligtig punktafgift <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">50.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">50.00</cbc:taxamount> <cac:taxcategory> <cbc:id>3100</cbc:id> <cbc:percent>05</cbc:percent> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">16</cbc:id> <cbc:name> Chokolade- og sukkerafgift</cbc:name> <cbc:taxtypecode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.1"> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> </cac:taxcategory> </cac:taxscheme> StandardRated</cbc:TaxTypeCode>

14 4.3 Momsfri punktafgift 4.3 Momsfri punktafgift <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxcategory> <cbc:id>excise</cbc:id> <cbc:percent>50</cbc:percent> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid- 1.1">66</cbc:ID> <cbc:name>registreringsafgift</cbc:name> <cbc:taxtypecode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode- 1.1"> ZeroRated</cbc:TaxTypeCode> </cac:taxscheme> </cac:taxcategory> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> 4.4 Reverse Charge angivelse <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cac:taxcategory> <cbc:id>reversecharge</cbc:id> <cbc:percent>0</cbc:percent> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid- 1.1">63</cbc:ID> <cbc:name>moms</cbc:name> </cac:taxscheme> </cac:taxcategory> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> OIOUBL Skat Version 1.1 Side 14

15 5. Relevante kodelister 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: Afgiftsskema (pligtkoder) 320 urn:oioubl:id:taxschemeid Afgiftskategori 320 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 StandardRated Afgiftstypekode 320 urn:oioubl:id:taxtypecode-1.1 ZeroRated UndtagelsesÅrsagsKode CEN CWA 15577

16 6. Termer og forkortelser 6. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Term: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Afgift Afgiftsskema Afgiftskategori Afgiftstypekode Pligtkode Beregningsformel Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> I OIOUBL defineres afgifter som beløb der afregnes til det offentlige (moms, miljøafgifter etc.). Afgifter, der afregnes mellem private, betegnes som gebyrer og rabatter, og håndteres i klassen AllowanceCharge. OIOUBL afgiftsskemaer svarer til de danske pligtkoder. Pligtkoderne anvendes når en handelspartner registreres hos Skat, idet der knyttes en sammenhæng mellem pligtkode og SE nummer. I OIOUBL dokumenter indeholdende afgifter (f.eks. en faktura) skal endvidere angives en beløbstotal pr. afgiftsskema (=pligtkode). Afgiftskategori kan antage værdierne StandardRated, ZeroRated, Excise men også de danske toldkoder (f.eks. 3096, Cigarer, cerutter og cigarillos ). Kan også indikere at der er tale om omvendt betalingspligt (ReverceCharge). Angiver om en afgift, specificeret ved en pligtkode er momspligtig eller ej (StandardRated, ZeroRated). Se afgiftsskema Den formel der skal benyttes når en given afgift beregnes ud fra et givent afgiftsgrundlag. Det kan enten være som en procent eller som en et fast beløb. Beregningsformlen for moms kan enten være 25 % eller 0 % (momsfritaget). OIOUBL Skat Version 1.1 Side 16

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxCategoryID K17. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxCategoryID K17. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 OIOUBL Kodeliste K17 Version 1.1 Published under Creative Coons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk OIOUBL Version 2.02 Oktober 2008 Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Published under Creative Commons license, attribution 2.0

Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste 23. november 2011 15. december 2011 OIOUBL TaxCategoryID K01 Version 1.2 Published under Creative Coons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 7: Afgifter af varer og tjenester 7.1 Hensyn til afgiftsfastsættelse I fastsættelsen af afgifter findes en række ofte modsatrettede hensyn Fiskalt hensyn Afgifter

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere