2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3"

Transkript

1 Lokal udviklingsplan

2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst Vores lokale indsatsområder Vores lokale indsatsområder nærmere beskrevet Indsats under strategien rummelighed Børns sociale kompetencer og børnefællesskabet Indsats under strategien forældresamarbejde forældrefællesskaber Indsats under strategien personale faglige og sociale fællesskaber for medarbejderne i Skødstrup Dagtilbud Indsats under strategien ledelse faglige og sociale fællesskaber for ledelsen i Skødstrup Dagtilbud

3 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Den lokale udviklingsplan (LUP) er en samlet beskrivelse af de særlige indsatsområder, vi som dagtilbud vil arbejde med i Med LUP en gives et indblik i, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når der til. Rammen for vores lokale udviklingsplan er først og fremmest de udviklings- og tilsynspunkter, som vi ved vores kvalitetssamtale i foråret 2014 har besluttet, at vi vil stille skarpt på. Men planen har samtidig til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem vores lokale indsatsområder og de overordnede mål og rammer for Grenåvej Øst og for Børn og Unge under ét. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge Med vedtagelsen af Budget 2015 og Kvalitetsrapporten for 2013 har byrådet besluttet, at Børn og Unge som samlet organisation skal investere i og styrke de tidlige, forebyggende indsatser 0-18 år samtidig med at vi skal effektivisere. Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at de indsatser, Børn og Unge iværksætter i dag, gavner langt hovedparten af de aarhusianske børn og unge men samtidig, at der fortsat er en mindre gruppe børn og unge, hvis sociale baggrund har væsentlig negativ betydning i forhold til deres chancer senere i livet. Som supplement til Folkeskolereformen og Erhvervsskolereformens fokus på 6-18-årsområdet har byrådet derfor besluttet, at vi skal have et tilsvarende stærkt fokus på 0-6-årsområdet, hvor børnenes forudsætninger for at trives og fastholde en alderssvarende udvikling hele vejen gennem barndommen og ungdomslivet bliver grundlagt. Hvis alle børn skal have disse forudsætninger, er forældrene helt afgørende - og de forældre, der har brug for det, skal derfor have hjælp til selv at støtte deres barns tidlige udvikling. Samtidig skal Børn og Unge styrke det tidlige, forebyggende arbejde med en endnu mere målrettet understøttelse af børnenes udvikling af både kognitive og ikke-kognitive færdigheder. Det indebærer en tidligere og mere systematisk opsporing af de børn, der har brug for hjælp, fælles mål for de 0-6-årige børns udvikling, samt indsatser, som i højere grad end i dag baseres på viden om og opfølgning på, hvad der virker. Endelig skal Børn og Unge iværksætte en forstærket og målrettet indsats for de udskolingselever, der allerede har eller forventes at få sværest ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse heriblandt de unge, som vil blive udfordret af de kommende adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Parallelt her med har byrådet med Budget 2015 besluttet, at Børn og Unge (lige som resten af Aarhus Kommune) hen over skal finde effektiviseringer for gennemsnitligt 1 pct. om året, hvoraf vi som samlet afdeling kan beholde den halve pct. til geninvestering eller intern omprioritering. Hvis vi på én gang skal indfri disse politiske beslutninger, skal såvel effektiviseringer som geninvesteringer og omprioriteringer vælges med blik for kravet om, at vi samtidig investerer i og styrker de tidlige, forebyggende indsatser. 3

4 Samlet set ændrer disse politiske beslutninger ikke ved de overordnede mål, Børn og Unge arbejder efter: Alle børn og unge skal fortsat trives, lære og udvikle sig, have gavn af og gavne det fællesskab, de er en del af. Med andre ord er vores opgave fortsat at sikre, at alle børn og unge bliver så dygtige som de kan, at den negative betydning af deres sociale baggrund mindskes, og at de trives undervejs. Men det kræver, at vi i højere grad prioriterer og målretter de ressourcer, vi har til rådighed, at vi styrker den tidlige opsporing og det forebyggende arbejde, og at vi følger mere systematisk op på, hvad der kommer ud af vores indsatser. Endelig kræver det et tættere tværfagligt samarbejde om kerneopgaven både internt i Børn og Unge, og på tværs i Aarhus Kommune. 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst Ud over vores egne lokale udviklingsambitioner samarbejder vi ligeledes med de øvrige dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud i Område Grenåvej Øst på følgende punkter: Professionalisering af det pædagogiske arbejde Tidlig indsats herunder forebyggelsesstrategien Forældresamarbejde 2.3 Vores lokale indsatsområder I forbindelse med opfølgning på vores kvalitetsrapport for 2013 har vi besluttet, at vi fremover vil sætte et særligt fokus på følgende i vores dagtilbud: Udviklings- og tilsynspunkter for 2014: Medarbejdersygefravær. Tilsynspunkt Fællesskaber for børn, forældre, medarbejdere og ledelse. Udviklingspunkt Børns sociale kompetencer. Udviklingspunkt Forældresamarbejde. Udviklingspunkt Medarbejdere og ledelse. Udviklingspunkt I det efterfølgende vil vi beskrive, hvorledes vi vil arbejde med dagtilbuddets udviklings- og tilsynspunkter. Vi vil ligeledes gøre rede for, hvordan vores prioriterede indsatsområder og dagtilbuddets øvrige praksis understøtter såvel bydækkende som de områdebaserede indsatser. Medarbejder sygefravær Det er en forudsætning, at vi får nedbragt medarbejdernes sygefravær, når vi skal arbejde målrettet med udviklingen af dagtilbuddet og arbejde med professionaliseringen af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddets afdelinger. Under strategierne personale og ledelse beskriver vi, hvordan vi vil nedbringe sygefraværet ved at styrke det faglige og sociale fællesskab, arbejde med involverende processer og skabe synlighed mellem politiske og ledelsesmæssige beslutninger og det udførende led. 4

5 Fællesskaber for børn, forældre, medarbejdere og ledelse Overskriften for den udvikling, der sættets lys på og udarbejdes strategier for er fællesskaber på alle niveauer i Skødstrup Dagtilbud. Derfor planlægger og gennemfører vi i samarbejde med pædagogisk afdeling et lokalt projekt Fællesskab for Alle. Et projekt, der involverer børn, forældre, medarbejdere og ledere i alle dagtilbuddets afdelinger. Børns sociale kompetencer og børnefællesskaber Ved at fokusere på såvel små som store børnefællesskaber vil vi få en øget opmærksomhed på børnenes forskellige deltagelsesbaner og deres forskellige forudsætninger for at indgå i et fællesskab. Vi vil få en større bevidsthed ift. at give alle børn de bedste muligheder for læring og udvikling, så børnene kan blive så dygtige, de kan. Opmærksomheden på børnefællesskaberne vil også sætte fokus på den tidelige opsporing og muligheden for at iværksætte en tidlig forebyggende indsats. Under strategien Rummelighed beskriver vi, hvordan vi vil arbejde med at styrke børnenes sociale kompetencer. Forældresamarbejde og forældrefællesskaber Forældrene har en afgørende betydning såvel i forholdet til deres eget barns læring og udvikling som i forhold til de fællesskaber, børnene kommer til at indgå igennem deres opvækst. Derfor vil vi fortsat fokusere på forældresamarbejdet. Vi vil blive tydeligere i vores forventning til forældrene og tydelig ift. det, forældrene kan forvente af dagtilbuddets afdelinger. Vi vil endvidere have øje for den ressource, der ligger i et godt forældresamarbejde. Vi vil inddrage forældrene i løsning af konkrete problemstillinger såvel i forhold til eget barn som i forhold til det eller de fællesskaber, barnet er en del af. Vores innovationsprojekt: Åben Legeplads 8541 er et eksempel på, hvordan vi vil lade forældrene være med til at skabe og styrke fællesskabet for børn og forældre i Skødstrup. Under strategien forældresamarbejde beskriver vi, hvordan vi vil udvikle forældresamarbejdet. Medarbejdere og ledelse det faglige og sociale fællesskab Medarbejdere og lederes trivsel har stor indflydelse deres tilgang til arbejdsopgaverne. Hvis dagtilbuddets medarbejdere og ledere skal lykkes med at professionalisere det pædagogiske arbejde, er der behov for at arbejde med det faglige og sociale fællesskab. Under strategierne Personale og ledelse beskriver vi, hvordan vi vil arbejde med fællesskabet og trivslen i dagtilbuddet. 3 Vores lokale indsatsområder nærmere beskrevet I forhold til bearbejdningen af vores indsatsområder har vi taget udgangspunkt i Børn og Unges ni strategier. Vi har prioriteret indsatser under strategierne Rummelighed, Forældresamarbejde, Personale og Ledelse. Vores fokus på disse fire indsatser betyder ikke, at vi alene forholder os til disse strategier, men det er udtryk for, at vi på disse områder har et særligt fokus indtil vi ser, om de har den ønskede effekt. 5

6 3.1 Indsats under strategien rummelighed Børns sociale kompetencer og børnefællesskabet E: Den ønskede effekt Vi ønsker, at alle dagtilbuddets børn er en del af et fællesskab, samt at deres forældre også oplever, at barnet indgår i fællesskabet med de øvrige børn i dagtilbuddet. Vores ambitioner er: at give alle børn de bedste muligheder for læring og udvikling ved at tilrettelægge fællesskaber, der tager hensyn til børnenes forskellige forudsætninger. at relationsskemaer og børneinterview viser, at børnene har mindst én god ven. at forældrene viser forståelse for børnenes forskellige forudsætninger problemerne tages i opløbet, og klager over andres børn falder. at der etableres flere legeaftaler, hvor der tages hensyn til at børnene har forskellige forudsætninger. at forældrene er tilfredse med og anerkender medarbejdere og lederes indsats ift. arbejdet med børnefællesskaberne. Dokumentation: Ved næste kvalitetsrapportering ønsker vi at øge forældretilfredsheden på følgende områder: Andelen af forældre, der i høj grad eller i meget høj grad mener, at deres barn indgår i fællesskab med de andre børn i pasningstilbuddet er steget til mindst 85 %. Andelen af forældre, der i høj grad eller i meget høj grad mener, at deres pasningstilbud fremmer lige muligheder for alle er steget til mindst 73 %. Andelen af forældre der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets indsats for at begrænse mobning er steget til mindst 85 %. Y: De planlagte ydelser Vi vil udbrede ressourcepersonernes viden og erfaringer til alle dagtilbuddets afdelinger (ressourcepædagoger / inklusionsvejledere / sprogvejledere). Afdelingerne holder temaaftner om børnefællesskaber hver andet år. Vi vil tydeliggøre, at vi også arbejder med at begrænse mobning, når vi arbejder med at udvikle børnenes sociale kompetencer, og når vi arbejder med børnefællesskaber. Vi vil benytte relationsskemaer og afholde børneinterview, og vi vil formidle, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi tilrettelægger og gennemfører dagtilbuddets projekt: Fællesskab for Alle (se indsatsen under strategien personale). I sensommeren / efteråret 2015 holder vi et forældremøde for alle dagtilbuddets forældre, hvor vi beder Jens Andersen eller anden foredragsholder om at holde oplæg om børnefællesskaber, og hvordan, man såvel som institution, som forældre, kan være med til at forebygge og begrænse mobning. 6

7 O: Organisering af indsatsen Ressourcepersonerne afholder to årlige temamøder for relevante medarbejdere fra alle dagtilbuddets afdelinger der vælges en pædagogisk leder, der er tovholder ift. planlægning og gennemførelse af møderne. Den pæd. leder sørger for planlægning af temaaftner om børnefællesskaber i egen afdeling. I den daglige dialog med forældrene på temamøder, cafémøder, fyraftensmøder og ved information på børneintra vil vi tydeliggøre arbejdet med børnefællesskaber og indsatsen for at begrænse mobning. På lederteamøder udveksler lederne erfaringer med brugen af relationsskemaer, sociogrammer og børneinterview. Vi tilrettelægger projekt Fællesskab for Alle i Skødstrup Dagtilbud (se under indsatsen personale). Dagtilbudslederen tilrettelæger forældremødet i samarbejde med bestyrelsen. R: Konsekvenser for ressourcer Der skal afsættes tid til ressourcepersonernes forberedelse og tid til medarbejdernes deltagelse. Den pædagogiske leder prioriterer tid til forældreaftner, hvor temaet er børnefællesskaber en gang hvert andet år rekrutterer evt. hjælp fra konsulenter fra pædagogisk afdeling i Børn og Unge. Vi afsætter midler på budget 2015 til køb af ekstern kommunikationsrådgivning til lederteamet. På budget 2015 afsættes der midler til foredragsholder. 3.2 Indsats under strategien forældresamarbejde forældrefællesskaber E: Den ønskede effekt Vi ønsker, at forældrene har en klar opfattelse af, hvilke forventninger dagtilbuddet har til dem, samt hvad de kan forvente af dagtilbuddet. Vi ønsker ligeledes, at forældrene har tillid til dagtilbuddet og overordnet er tilfredse med samarbejdet med dagtilbuddet. Vi ved, at forældrenes oplevelse af dagtilbuddet har stor indflydelse på børnenes trivsel, udvikling og læring. Vores ambitioner er: 7

8 at have en god og åben dialog med forældrene om børnenes trivsel, læring og udvikling en dialog der synliggør, hvordan der bedst muligt samarbejdes om at støtte børnene i deres udvikling. hvad kan /skal institutionen gøre, og hvad kan/skal forældrene gøre. at problemer tages i opløbet. at forældrene værdsætter hverdagslivet i dagtilbuddet samt giver følgeskab til de aktiviteter, der arrangeres. at forældrene ytrer sig, når de har noget på hjertet, samt at de er respektfulde i dialogen med institutionerne, også når de har kritik. at forældre er gode rollemodeller. at forældrene støtter op om og er samskabende ift. fællesskabets værdier og aktiviteter - at forældre er opmærksomme, inkluderende og imødekommende overfor andre og hjælper tilflyttere ind i fællesskabet. at vi lykkes med vores innovationsprojekt Åben legeplads Dokumentation: Ved næste kvalitetsrapportering ønsker vi at øge forældretilfredsheden på følgende områder Andelen af forældre, der i høj grad eller i meget høj grad har en klar opfattelse af dagtilbuddets forventninger til dem skal stige til mindst 60 %. Andelen af forældre der er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet mellem og pasningstilbud og hjem alt i alt skal stige til mindst 87 %. Y: De planlagte ydelser Vi vil være tydelige i vores kommunikation, når vi formidler forventninger til forældrene samt være tydelige i kommunikationen, når vi fortæller forældrene, hvad de kan forvente af os. Medarbejderne udarbejder relationsskemaer, der viser, om der er behov for en særlig indsats ift. at opbygge en god relation mellem afdelingen og det enkelte forældrepar. Der afholdes forskellige former for forældremøder, hvor der sættes aktuelle og relevante temaer på dagsordnen. Ledere og medarbejder skal være anerkendende og tydelige i den daglige kommunikation i afdelingen og i kommunikationen på Børneintra. De pædagogiske ledere coacher medarbejderne, så de bliver præcise, anerkendende og direkte i deres kommunikation med forældrene. Vi vil synliggøre, implementere og efterleve de Fælles værdier for Børn og Ungeinstitutioner i Skødstrup 0 18 år og indgå i de fælles tiltag, der iværksættes af distriktsgruppen. O: Organisering af indsatsen 8

9 Når der holdes introsamtaler med nye forældre, skal de gensidige forventninger sættes på dagsordnen f.eks. forventninger vedr. praktiske forhold, syge børn o. lign. Lederne deler viden ift., hvordan de planlægger og gennemfører forskellige former for forældremøder. Dette dagsordensættes på lederteammøder. Der organiseres tid og rum til coaching og feedback. Den pædagogiske leder sætter forældresamarbejdet og relationen mellem afdelingen og det enkelte forældrepar på dagsordnen på personalemøder. Distriktsgruppen planlægger forskellige events ift. implementering af de Fælles værdier for Børn og Unge institutioner i Skødstrup uge 41 bliver i fremtiden en fælles trivsels uge, hvor de fælles værdier er i fokus i hele Skødstrup Lokaldistrikt. R: Konsekvenser for ressourcer Lederne bruger hinanden ift. at udvikle deres individuelle kompetencer ved at give hinanden sparring på planlægning, deltage i møder, evaluere og give feedback. Dagtilbuddet bidrager med økonomi til markedsføringen af de Fælles værdier for Børn og Unge- institutioner i Skødstrup. 3.3 Indsats under strategien personale faglige og sociale fællesskaber for medarbejderne i Skødstrup Dagtilbud E: Den ønskede effekt Vi ønsker at dagtilbuddets medarbejdere oplever, at de har en attraktiv arbejdsplads med en høj social kapital. Vores ambitioner er: at den enkelte medarbejder er bevidst om og arbejder målrettet ift. til løsningen af kerneopgaven at der opleves en stigende arbejdsglæde og stolthed ift. arbejdet at det faglige og sociale fællesskab øges at sygefraværet falder Dokumentation: Ved næste trivselsmåling ønsker vi at øge trivslen på følgende områder. Mindst 73 % af medarbejderne vurderer, at deres arbejdsplads er attraktiv. Medarbejderne vurderer, at dagtilbuddets sociale kapital er steget til mindst 76 %. Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder i alt ligger under 17,8 dage. 9

10 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder med sygefraværsperioder under 14 dage ligger under 6 dage. Y: De planlagte ydelser Kerneopgaven skal defineres og gøres tydelig i alle dagtilbuddets afdelinger Der skal være stram styring af sygefraværet. Der skal fortsat arbejdes med implementeringen af den viden, medarbejderne erhvervede sig ifm. det fælles kompetenceudviklingsforløb: En anerkendende og inkluderende pædagogisk praksis Pædagogikken i centrum. Der arbejdes med teamudviklingsmål eller personlige udviklings- og læringsmål. Der tilrettelægges et lokalt projekt Fællesskab for Alle i Skødstrup Dagtilbud. Et rotationsprojekt, der tilfører viden, skaber videndeling og kendskab til hinandens praksis. En gang årligt gøres der i de enkelte afdelinger status over afdelingens positive resultater - vi fejrer succeserne. Status over resultaterne anvendes internt og samles efterfølgende, så de giver en fælles status på dagtilbudsniveau. Ud over den kompetenceudvikling, der ligger i det lokale projekt Fællesskab for Alle vurderer og prioriterer den pædagogiske leder afdelingens aktuelle behov for kompetenceudvikling. O: Organisering af indsatsen Den pædagogiske leder tilrettelægger et personalemøde, hvor definitionen af kerneopgaven sættes på dagsordnen - alle medarbejdere inddrages /involveres i processen. Der kan hentes inspiration i Anders Senecas bøger: Hvad leder du efter og Kend din kerneopgave. Sygefraværssamtaler afholdes af den pædagogiske leder, der sammen med medarbejderen udarbejder en plan for nedbringelse af sygefraværet. Dagtilbudslederen inddrages, hvis fraværet ikke falder. Det er dagtilbudslederen, der indkalder og afholder den næste samtale den pædagogiske leder deltager også i denne samtale. Medarbejdernes personlige udviklings- og læringsmål eller teamenes udviklingsmål sættes på dagsordnen på personalemøder og der følges op ved MUS eller TUS samtaler. Der nedsættes en styregruppe, der udarbejder projektbeskrivelse og konkret planlægning af projekt Fællesskab for Alle i Skødstrup Dagtilbud. (Styregruppen: Dagtilbudsleder, pæd.leder, inklusionsvejledere, ressourcepædagog, psykolog) - Forberedelse vinter 2014 / forår projektstart september Fælles fagligt / socialt arrangement med intro til forløbet forår Den årlige status udarbejder den pædagogiske leder i samarbejde med medarbejderne og dagtilbudslederen i samarbejde med de pædagogiske ledere. 10

11 Den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsplan drøftes i forbindelse med afholdelse af MUS- samtaler. R: Konsekvenser for ressourcer Dagtilbudslederen og den pædagogiske leder afsætter tid til afholdelse af MUS eller TUS mindst en gang hvert andet år. Inklusionsvejledernes og ressourcepædagogernes kompetencer og tid sættes i spil i forhold til planlægningen og gennemførelsen af dagtilbuddets Fællesskab for Alle. Der trækkes også på konsulentbistand ( vores ppr. psykolog og konsulenter fra pædagogisk afdeling). I budget 2015 og 2016 prioriteres der midler til projekt Fælles skaber for Alle i Skødstrup Dagtilbud Den pædagogiske leder prioriterer tid til den årlige status ift. succeserne i egen afdeling. Dagtilbudslederen prioriterer efterfølgende tid til en fælles opsamling på et lederteammøde. Den pædagogiske leder vurderer, hvor stor en andel af afdelingens driftsmidler, der skal / kan afsættes til intern kompetenceudvikling. 3.4 Indsats under strategien ledelse faglige og sociale fællesskaber for ledelsen i Skødstrup Dagtilbud E: Den ønskede effekt Vi ønsker, at dagtilbuddets ledere oplever, at de har en attraktiv arbejdsplads, med en høj social kapital. Vores ambitioner er: at den enkelte leder er bevidst om og arbejder målrettet ift. til løsningen af kerneopgaven. at skabe synlighed ift. lederteamets opgaver, roller og processer. at lederteamet fremstår som et højt ydende team. at der opleves en stigende arbejdsglæde og stolthed ift. arbejdet. at det faglige og sociale fællesskab øges. Dokumentation: Ved næste trivselsmåling ønsker vi, at ledernes trivsel er øget på følgende områder: Mindst 80 % af lederne vurderer, at deres arbejdsplads er attraktiv. 11

12 Mindst 85 % af lederne vurderer, at dagtilbuddets ledergruppe har en høj social kapital Y: De planlagte ydelser Der udarbejdes en teamudviklingsplan, der beskriver lederteamets opgaver, lederroller og lederteamets processer. Inden der igangsættes nye tiltag drøfter lederteamet opgaven: Hvem der skal have hvilke roller, hvilke processer der skal sættes i gang og hvem der har beslutningskompetencen. Der udarbejdes en procesplan, der giver et overblik over implementeringen, samt beskriver hvordan medarbejderne involveres og orienteres om tiltaget. Delegationsplanen for dagtilbuddets ledelse drøftes og synliggøres. Der udarbejdes fælles funktionsbeskrivelser for dagtilbuddets forskellige stillingsbeskrivelser. Der arrangeres to årlige trivselsarrangementer for ledergruppen. O: Organisering af indsatsen Status på og implementering af nye og igangværende tiltag skal være et fast punkt på dagsordnen på lederteamets møder. Delegationsplanen for dagtilbudsleder og pædagogisk ledere sættes på dagsordnen på et teammøde den gennemgås og det undersøges, om der er behov for justeringer. Lederteamet samler alle afdelingernes funktionsbeskrivelser og bruger dem som inspiration ift. udarbejdelse af fælles funktions beskrivelser. Der arrangeres to årlige trivselsarrangementer for ledergruppen - der vælges to trivselsambassadører, der tilrettelægger arrangementerne. R: Konsekvenser for ressourcer I forlængelse af teammøderne afsættes der tid til, at de pæd. ledere kan hjælpe hinanden med konkrete implementeringsopgaver. Der afsættes tid til udarbejdelse af teamudviklingsplanen samt tid til dialogen med områdechefen. Der prioriteres midler til to årlige sociale arrangementer for lederteamet. 12

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 1 1 Indhold 1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 2 Fælles indsatser i Område Skanderborgvej... 3 3 Vores lokale indsatsområder...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for Børnehaven Skovgårdsparken (SDT)

Lokal udviklingsplan for Børnehaven Skovgårdsparken (SDT) Lokal udviklingsplan for Børnehaven Skovgårdsparken (SDT) 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skjoldhøjskolen

Lokal udviklingsplan for. Skjoldhøjskolen Lokal udviklingsplan for Skjoldhøjskolen 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Janesvej 29a, 8220 Brabrand. Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren

Janesvej 29a, 8220 Brabrand. Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren Janesvej 29a, 8220 Brabrand Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren Revideret d. 10.4.15 Den lokale udviklingsplan hvad

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Sødalskolen

Lokal udviklingsplan for. Sødalskolen Lokal udviklingsplan for Sødalskolen 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Silkeborgvej...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Gellerup Dagtilbud. Lokal Udviklings Plan 2015/2016

Gellerup Dagtilbud. Lokal Udviklings Plan 2015/2016 Gellerup Dagtilbud Lokal Udviklings Plan 2015/2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Den lokale udviklingsplan - hvad og hvorfor? 1.1 Politiske beslutninger - retningen for hele Børn Og Unge 2015 3 1.2 Fælles indsatser

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Malling dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Malling dagtilbud Lokal udviklingsplan for Malling dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Oddervej...

Læs mere

Gellerup Dagtilbud - Gudrunsvej Brabrand Mågen - Lærken - Spurven - Det Nye Børnehus

Gellerup Dagtilbud - Gudrunsvej Brabrand Mågen - Lærken - Spurven - Det Nye Børnehus Gellerup Dagtilbud - Gudrunsvej 82-8220 Brabrand Mågen - Lærken - Spurven - Det Nye Børnehus Lokal Udviklingsplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Den lokale udviklingsplan - hvad og hvorfor 2 1.1 Politiske

Læs mere

Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Nørrebro 2015/16

Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Nørrebro 2015/16 Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Nørrebro 2015/16 Lokal Udviklingsplan 2015-16 Dagtilbud Nørrebro december 2014 Side 1 1 INDHOLD 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Hasle Skole

Lokal udviklingsplan for. Hasle Skole Lokal udviklingsplan for Hasle Skole 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Dagtilbuddet Skovvangen

Lokal udviklingsplan for. Dagtilbuddet Skovvangen Lokal udviklingsplan for Dagtilbuddet Skovvangen 2015-16 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Børnehaven Bjørnbakhus Selvejende dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Børnehaven Bjørnbakhus Selvejende dagtilbud Lokal udviklingsplan for Børnehaven Bjørnbakhus Selvejende dagtilbud 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for Hasselager Kolt Dagtilbud2014-2016

Lokal udviklingsplan for Hasselager Kolt Dagtilbud2014-2016 Lokal udviklingsplan for Hasselager Kolt Dagtilbud2014-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Tovshøjskolen

Lokal udviklingsplan for. Tovshøjskolen Lokal udviklingsplan for Tovshøjskolen 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Silkeborgvej...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Mårslet dagtilbud. Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset

Lokal udviklingsplan for. Mårslet dagtilbud. Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset Lokal udviklingsplan for Mårslet dagtilbud Dagplejen i Solbjerg og Mårslet, Græsbakken, Solhuset, Mirabellen, Valhalla, Nymarken, Skovbørnehuset 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?...

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

N.J.Fjordsgades Skole

N.J.Fjordsgades Skole Lokal udviklingsplan for N.J.Fjordsgades Skole 2015-2016 Indhold 1 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 1 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 1 1.2 Fælles indsatser i

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2015-2016. Lokal udviklingsplan for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Lokal udviklingsplan 2015-2016. Lokal udviklingsplan for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 1 Lokal udviklingsplan for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser

Læs mere

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Møde med de fagligeorganisationer og lederforeningerne d. 6/6 2014 Kvalitetskredsløbet Dagtilbud, skoler og

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Lokal UdviklingsPlan for Gl. Brabrand Dagtilbud 2015-2016 LUP en

Lokal UdviklingsPlan for Gl. Brabrand Dagtilbud 2015-2016 LUP en Lokal UdviklingsPlan for Gl. Brabrand Dagtilbud 2015-2016 LUP en Ingen kan alt. Alle kan noget! Spørgsmålet er, hvad vil vi sammen? Der starter forandringen! Carl Scharnberg 1 Indhold 1. Den lokale udviklingsplan

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Strandskolen

Lokal udviklingsplan for. Strandskolen Lokal udviklingsplan for Strandskolen Indhold 1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 1.1. Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 1.2. Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 1 Gl. Åby Dagtilbuds nye logo : Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Den lokale udviklingsplan

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Langenæsen (SDT) 2015-2016 Langenæsen selvejende dagtilbud Langenæs alle 54 8000 Århus C Tlf.87138049 Mail:joti@aarhus.dk 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?...

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Oddervej... 4 2.3 Vores

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan AARHUS KOMMUNE Lokal udviklingsplan Gl. Åby Dagtilbud 2015-2016 G L. Å B Y D A G T I L B U D 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Holme Skole og lokaldistrikt Holme / Rundhøj

Lokal udviklingsplan for. Holme Skole og lokaldistrikt Holme / Rundhøj Lokal udviklingsplan for Holme Skole og lokaldistrikt Holme / Rundhøj 2016-2017 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger skærpet strategisk ramme for hele

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Lokal Udviklingsplan for Ø-gadernes Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Præsentation af Dagtilbud Ø-gaderne... 3 2.1 Fusion... 3 2.3 Kernekompetencer... 4 2.4 Præsentation

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. februar 2016 0BStyrket trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Strandvejen Aarhus C. Tlf Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?...

Strandvejen Aarhus C. Tlf Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... Lokal udviklingsplan 2017 1 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Læssøesgades Skole

Lokal udviklingsplan for. Læssøesgades Skole Lokal udviklingsplan for Læssøesgades Skole 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Horsensvej...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Forord I Aabenraa Kommune har vi gennem de sidste par år arbejdet på at udvikle Den inkluderende skole, hvor der er plads til menneskers forskellighed. Der er lavet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Solbjerg Dagtilbud, 8411, område Oddervej

Lokal udviklingsplan for. Solbjerg Dagtilbud, 8411, område Oddervej Lokal udviklingsplan for Solbjerg Dagtilbud, 8411, område Oddervej 1 Indholdsfortegnelse 1 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012 RådgiverALECTIA - hvad vil vi i dag? Vi vil gerne give et bidrag til arbejdet med social kapital nærvær - på baggrund af de erfaringer vi indtil nu

Læs mere

Strategipapir for Område Randersvej

Strategipapir for Område Randersvej Strategipapir for Område Randersvej Områdechefens strategipapir for 2015-16 på baggrund af de politiske beslutninger for hele Børn og Unge samt de lokale udviklings- og tilsynspunkter Områdechef Lisbeth

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Frederiksbjerg Dagtilbud 2016-2017 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger skærpet strategisk ramme for hele Børn og Unge... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Sabro dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Sabro dagtilbud Lokal udviklingsplan for Sabro dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Katrinebjergskolen 2016-2017 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger skærpet strategisk ramme for hele Børn og Unge... 3 2.2 Kulturforandring

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Område Syd - et godt sted at være.

Område Syd - et godt sted at være. Kompetenceudvikling Følgende er essensen af det materiale som indtil nu er resultatet af det arbejde der er lavet på fælles P- møde i Område Syd, møder i lederteamet, møder i virksomhedsmed, møder i HK-teamet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere