Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia."

Transkript

1 Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret Mobil: Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. 1

2 Indhold 1.0. Projektets formål Rapportens formål og opbygning: Evaluering på særlige tiltag for borgerne Hyppig kontakt og relationen til borgerne Læge Misbrugscentret/ Jobcenter : Evaluering på Ledelsesmæssigt niveau Vidensdeling Faggruppernes evaluering Psykologisk screening Antal deltagere og generelt herom Konklusion/opsamling

3 1.0. Projektets formål Det har været formålet for projekt MSSA, i særligt komplicerede enkeltsager, at anlægge et helhedssyn som kan favne og koordinere social omsorg, social træning, misbrugsbehandling, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige tilbud. Tilbuddet har været tilbudt borgeren jf. Lov om social service 103. Borgere tilknyttet MSSA er matchet 3 jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Formålet har været at skabe basis for en positiv og vedvarende forandringsproces for en gruppe borgere, som meget vel kan betegnes svingdørsklienter. Borgere der igen og igen vender tilbage til forsørgelsessystemet. Borgere der er fastlåste i et problemkompleks med misbrugsmæssige, sociale og sundhedsmæssige aspekter. En fastlåsthed som har stået i vejen for uddannelse og beskæftigelse, og som i det hele taget har stået i vejen for et almindeligt samfundsliv. Tilbuddet har skullet give den enkelte borger indhold og struktur i hverdagen. At få struktur i hverdagen kan f. eks. være at komme i seng om aftenen, så man er frisk nok næste dag til at kunne møde et givent sted, til et aftalt tidspunkt. Struktur er også at få sorteret og prioriteret sine problemer og rent faktisk få disse løst. At holde fokus på positive løsninger frem for det, der ikke kan lade sig gøre. Formålet har også været at samarbejde tæt og intensivt med de relevante aktører for at få afklaret og igangsat en samlet plan, der kan bringe den enkelte i retning af arbejdsmarkedet. Til dette har der været arbejdet på at få borgeren udredt helbredsmæssigt. Der har dagligt været fokus på at give borgeren indsigt i egne handlemåder og de konsekvenser, dette har medført og fortsat vil medføre, hvis ikke handlemåderne ændres. Et tværfagligt samarbejde mellem Fredericia misbrugscenter, Jobcenter Fredericia, egen læge, lokalpsykiatrien, Voksenteam, Familieafdelingen og kriminalforsorgen, har været med til at få sammenhæng og overblik over kompleksiteten i de problemstillinger, som denne borgergruppe ofte har. Der har ligeledes været fokus på at få aktive misbrugere i behandling. Det har krævet meget tid at opnå en den tillid til borgeren, således denne har turdet nærme sig en egentlig behandling af sit misbrug. Formålet har været at styrke den enkeltes evne til at løse egne problemer på en hensigtsmæssig og ikke kriminaliserende måde. At indgyde borgeren modet til og troen på, at der findes et andet og bedre liv uden stoffer og alkohol, og igennem samtaler at få afkræftet myter og forestillinger om, hvorfor behandling ikke ændrer noget for borgeren Rapportens formål og opbygning: Formålet med rapporten er at samle op på de væsentligste resultater og erfaringer, der er opnået gennem projektforløbet. At få beskrevet de tiltag, som vi ansatte i projektet har vurderet, som de mest brugbare/gavnlige for målgruppen og for kommunens fremadrettede tilbud til denne. At få belyst de tiltag, som bør overvejes brugt af andre kommuner. Punkt 2.0 i rapporten vil fokusere på de særlige tilbud,som vi har etableret til borgerne, og som har været unikke for projekt MSSA. Tiltag der ikke ellers vil have været afsat tid/penge til at forsøge sig med. Der vil ikke være fokus på hverdagen i projektet, ligesom der ikke vil være fokus på, hvordan vi har løst sagerne enkeltvis. Endelig vil der være fokus på, om det er lykkes at formidle den nye viden, vi har fået til dels ledelsesniveauet i Fredericia kommune, dels de medarbejdere som arbejder med målgruppen, der er aktive misborgere med omfattende problemer ud over ledighed. Har vores nye viden skabt grobund for ændret syn på disse sager? Er der kommet nye arbejdsgange som følge af denne nye viden? 3

4 2.0. Evaluering på særlige tiltag for borgerne Hvilke særlige tilbud fik vi etableret i projektperioden? Psykologiske screeninger af borgerne: Hvad har det betydet at borgerne fik tilbudt psykologisk screening? Vi havde i de første 2 år af projektperioden mulighed for at tilbyde borgerne en psykologisk screening. Screeningen bestod af forskellige psykologiske tests, der samlet kunne synliggøre hvilke eventuelle psykologiske eller psykiatriske lidelser, borgeren måtte kæmpe med i dagligdagen. Alle, som blev indskrevet i MSSA projektet, blev tilbudt en sådan screening. Vi snakkede i ro og mag med borgeren om hensigten med at få lavet en sådan screening. Vi gjorde det klart, at resultatet af screeningen ikke skulle bruges til at diagnosticere med, men som en guide til hvilke områder vi sammen kunne arbejde med, hvis borgeren ville være med til det. Alle, som blev tilbudt en screening, tog imod tilbuddet efter en samtale om hensigten med screeningen. I interview med en tidligere borger af MSSA fortæller vedkommende, at han på det tidspunkt, hvor han var i misbrug, ikke var bange eller nervøs for screeningen. Han husker det mere som en følelse af lettelse over, at han kunne få klarhed over, hvorfor han misbrugte alkohol. En anden erindring var, at han følte, at hans misbrug blev taget alvorligt, og at han ikke blev mødt med du kan jo bare lade flasken stå og holde op med at drikke. Når borgeren havde været til screening, samlede psykologen resultat og deltog efterfølgende på vores ugentlige sagsmøder. Her fremlagde psykologen resultatet og fortalte kort om de hovedproblematikker, som screeningsresultaterne havde antydet. I mange tilfælde havde borgeren været indskrevet i projektet i en periode på en måned eller mere, før denne screening blev gennemført og gennemgået på sagsmøde. Dette havde den fordel, at vi havde tilbragt mange dage sammen med borgeren, og dermed kunne genkende mønstre i de resultater, som blev fremlagt. Vi kunne så fremlægge de situationer og udtalelser, som borgeren havde hos os i projektet i dagligdagen og få sparring på, hvordan sammenhængen kunne være med den angstlidelse eller andet, som borgeren havde slået ud på i screeningen. Efterfølgende kunne vi drøfte disse problematikker med borgeren, og snakke med denne om de observerede situationer. I samtalen kunne vi så inddrage psykologens vurderinger af de handlinger, som borgeren havde foretaget sig. Dette oplevede vi i projektet som et godt arbejdsredskab, da det igen gav borgeren et indtryk af, at vi tog ham/hende alvorligt og brugte de resultater, som screeningen havde vist. Borgeren genkendte altid sig selv i de oplysninger, vi kom med. Hermed var der for det meste iværksat i en positiv proces hvor borgeren kunne se relevansen i fortsat at komme ved MSSA, og tage egen udvikling, og processerne i dette, alvorligt. Det vurderes at have haft afgørende betydning for projektet, at kunne komme godt fra start i arbejdet med borgerne ved at have denne psykologiske screening. Screeningen var et godt redskab til at vise borgerne, at vi tog deres situation alvorligt, og at vi ønskede at medvirke til at give dem en ny chance for et andet og bedre liv. Screeningen kunne være det, der skabte nysgerrighed fra borgerens side til at turde kigge nærmere på egen rolle. At være med til at stille spørgsmål om hvordan og hvorfor livet var, som det var. Borgeren fik kopi af screeningsresultatet hvis dette ønskedes. Vi kunne efterfølgende medtage screeningsresultatet til egen læge, som vurderede på resultaterne og visitere videre i det sundhedsfaglige system. Hvad er effekten af screeninger for kommunen? Effekten af disse screeninger har været, at Fredericia Kommune hurtigere har kunnet sættetiltag i værk, for at afhjælpe symptomer, eller give klarhed over de diagnoser, som borgeren evt. havde. Der kunne således langt hurtigere sættes fokus på de indsatsområder, som kunne bedre borgerens samlede situation frem for mange aktiveringer og handleplaner, som løb ud i sandet uden at systemet kunne pinpointe, hvorfor dette skete. Det vurderes, at der på sigt kan spares mange sagsbehandlingstimer på disse sager ved at bruge screeninger. 4

5 2.1. Hyppig kontakt og relationen til borgerne. Hvad har det betydet at vi har haft daglig kontakt til borgerne af projektet? Borgere af MSSA er blevet indskrevet i MSSA efter tæt dialog med sagsbehandlere fra jobcentret. Der har også været borgere som har henvendt sig til os ud fra at de har hørt om stedet igennem venner og bekendte i misbrugsmiljøet. Andre er kommet til projektet via medarbejdere fra Fredericia kompetence center. Nogle henvist fra væresteder, Nogle har hørt om stedet via gruppebehandling de deltager i. Nogle henvist fra behandlingsforløbene de deltager i, gennem Fredericia misbrugscenter. Der er mange måder at komme i kontakt med projektet på. Vi tænker i projektet at en del af denne succes med henvendelserne fra mange forskellige steder kan skyldes at projektet er et attraktivt sted at komme hen for målgruppen for projektet. Ud fra interviews som vi har lavet med nuværende og tidligere borgere af projektet, er dette også en force der lægges stor vægt på. At vi er tilgængelige, og at vi kan snakkes, med når der er brug for det. En af de interviewede fortæller, at han især har bidt mærke i, at vi har taget de problematikker, som han har haft, alvorligt, og at vi påtager os et ansvar for at finde en løsning på problemerne. Han husker især, at han skulle flytte fra krisecenter og havde nogle større møbler, som han ikke kunne få flyttet. Vi hjalp til med at få arrangeret flytningen af disse møbler sammen med andre deltagere af projektet, som havde meldt sig frivilligt til denne opgave. Denne hjælpsomhed har han aldrig oplevet i kommunalt regi før. Han havde det sådan, at når han blev mødt af denne tilgang, følte han sig også forpligtet overfor stedet, og den kontaktperson han havde på stedet. Han følte et større ansvar for at overholde de aftaler, han lavede med stedet, når han havde en kontaktperson som viste oprigtig interesse for ham. Vi har bedt 3 borgere af stedet nævne de 3 ting i projektet, som de ser som vigtigst for deres deltagelse. 2 ud af 3 nævner den daglige og tætte kontakt som meget vigtig. Den ene borger kom med ovenstående eksempel. Den anden borger, som har udtalte problemer med at holde fokus og struktur i hverdagen, fortæller, at den daglige kontakt og de spark i røven han løbende har fået fra sin kontaktperson, har været afgørende for, at han i dag deltager i angstbehandling, og har en hverdag, hvor han går i seng om aftenen og står op om morgenen. Han fortæller, at han aldrig har kunnet finde ud af at have en hverdag, der var struktureret. Da han også i udtalt grad rummer antisocial adfærd, har han altid bare meldt sig syg eller er blevet væk fra de aftaler/uddannelser, han ikke gad. Han er i dag opmærksom på, at det ofte for ham handler om aftaler, han ikke magter på grund af udpræget angst. Den daglige kontakt til denne målgruppe vurderes af os ansatte som af afgørende betydning. Hvis ikke der er mulighed for ofte kontakt til målgruppen, vil det være meget svært at gøre noget ved de komplekse problematikker, som målgruppen har. Ofte er problematikker ikke faste problemer, men problemer som opstår og ændrer sig løbende. Som eksempel herpå kan nævnes kæreste/samlivsproblemer. Til tider fylder en sådan problematik det hele, og 2 dage efter er det ikke længere det største problem, men derimod at finde et andet sted at bo eksempelvis. Den daglige kontakt har også været vigtig for os ansatte set i lyset af, at vi har kunnet bruge dette til at observere borgerens adfærd. Et eksempel herpå kunne være, at en borger fast forlader køkkenet, når der kommer flere mennesker i dette område. At borgeren ikke er mødt til tiden på netop de dage, hvor der er husmøde. At borgeren udebliver de dage, hvor vi skal på fælles ture. Vi bruger disse observationer til dialog med borgeren om hvad årsagerne kan være til disse mønstre. Det viser sig ofte, at borgeren søger at skjule, at det er svært for denne at være i disse situationer. Når vi gentagne gange har snakket om disse problemstillinger med borgeren, har det ofte vist sig som en brugbar indgang for at få han/hende sluset ind i sundhedssystemets muligheder for behandling af disse symptomer. Det er også den daglige kontakt, der ved blandt andet angstlidelser gør, at vi sammen med borgeren kan opsætte arbejdspunkter og metoder, som borgeren kan forsøge sig med. Vi har i disse situationer arbejdet meget med eksponering. At gå med angsten eller mod angsten og hvilket afkast dette kan medføre for borgeren. Når borgeren i noget tid har identificeret og fået snakket med os om de situationer, hvor de har genkendt angst som problemet, har der åbnet sig mulighed for konsultation ved egen læge eller psykiatrien. I Fredericia Misbrugscenter har vi mulighed for ugentligt at få en konsultation ved psykiater tilknyttet Lokalpsykiatrien i Fredericia. Ved konsultation, som vi bestiller, medbringer vi et skema, som vi har udfyldt sammen med borgeren. Skemaet indeholder oplysninger om historik indenfor psykiske problemer samt misbrugshistorien. Psykiater kommer så med sit bud på evt. videre behandling eller medicinering. Han skriver oftest en anbefaling, som sendes til egen læge. Vi tager herefter, hvis ønsket, med til egen læge og hjælper borgeren med at strukturere og huske de problematikker, som denne har brug for at få snakket med 5

6 lægen om. Vi hjælper med at give eksempler på de problematikker, som borgeren giver udtryk for overfor lægen. Det har oftest vist sig meget svært for borgeren at snakke med egen læge og få en egentlig handlingsplan igennem. De borgere, der har haft vores støtte, har tilkendegivet, at det har været meget vigtigt at, vi var til stede ved lægebesøget. Hvad er effekten for jobcentret ved vores tætte kontakt til borgerne? Vi kan støtte sagsbehandleren i jobcenteret i at få visiteret borgeren til det rette tilbud og i den rigtige retning indenfor sundhedssystemet. Dette sparer tid og penge på den måde, at sagsbehandler ikke behøver forsøge sig frem med aktiveringen og praktikker i virksomheder med brug af jobkonsulent, fordi borgeren har fortalt, at hvis bare jeg får et job, så stopper jeg mit misbrug. Det er jo bare fordi at jeg keder mig, jeg har det. Det opleves så godt som aldrig at være den hele sandhed. Ved misbrugsbehandlingen kan vi kaste lys over jobcentrets rolle og ansvar i en kontanthjælpssag Læge Har det betydet noget at vi har fulgt borgerne til f.eks. egen læge og struktureret samtalerne hos den? Vi har oplevet, at det har haft stor betydning, at vi går med borgeren til egen læge ved konsultationer. Det har været en succes at snakke med borgeren om de udviklingspunkter, som vi har observeret i den tid, de har været ved os, inden vi tager til konsultationen. Vi har så ved samtale skrevet ned, hvilke punkter vi ønsker drøftet med lægen. Denne fremgangsmåde har vi oplevet som god, da den har givet borgeren ro til at kunne være til stede ved mødet med lægen. Det har også bevirket, at der har været en dagsorden til at få sagt og belyst de punkter, som borgeren i ro og mag har formuleret som vigtige, og som kan svære for borgeren selv at snakke om, da de selv oplever disse problemer som pinlige eller for det normale at snakke om. Borgeren har efter mødet givet udtryk for, at det er vigtigt at få struktureret samtalerne med lægen. De har selv været ved lægen og oplevet, at de ikke kan få sagt det, de vil eller ønskede. De har ofte følt sig misforstået og ikke taget seriøst. Dette har vores tilstedeværelse og støtte ændret på. Ligeledes har deltagelse ved konsultationer bevirket, at vi har hørt det samme som borgeren og kunnet støtte op omkring de tiltag, som lægen satte i værk. Borgeren har efter konsultationen kunnet spørge os, hvad lægen mente med det de sagde. Vi har så hjulpet til med at genopfriske det sagte Misbrugscentret/ Jobcenter Hvilken forskel har det gjort at vi i projektet taler misbrugscentrets sprog samt, at vi taler jobcentersprog? Projektet er placeret under Fredericia Misbrugscenter. Misbrugscentret har i de sidste år investeret i at de fagpersoner, der arbejder der, alle er blevet uddannet i behandlingsmetoden Cenaps. At vi som projekt med formålet at favne social omsorg, social træning, misbrugsbehandling, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige tilbud taler og forstår sproget i såvel misbrugsbehandlingen som i jobcentret. Det har helt klart været en fordel. Vi kan således hjælpe borgeren med at samle trådene fra misbrugsbehandlingen og få borgerens viden herfra til at gå hånd i hånd med de krav og forventninger, der er til dem fra jobcentret. Et eksempel herpå kan være: En borger modtager ambulant behandling ved misbrugscentret med samtaler og metadon behandling. Han ønsker at få sig et arbejde, da han ikke længere vil være i misbrugsmiljøet,og har fået indsigt i, at han ikke kan komme væk fra sit misbrug, så længe han ikke har noget at stå op til om morgenen. Jobcentret vil gerne støtte ham i at få en praktikplads, så han kan få afprøvet sine arbejdsmarkeds kompetancer. Vi deltager i jobcentret i samtalen omkring hvilket job han kan varetage. Vi hjælper her med at sætte ord på, og skabe forståelse for, at der skal være taget hensyn til de elementer borgeren arbejder med i misbrugsbehandlingen. At der f.eks. i arbejdsopgaverne tages højde for, at borgeren får metadon hvilket kan have indflydelse på evnen til at betjene maskiner. At vedkommende har svært ved at møde tidligt pga. indtag af hash om aftenen for at sove osv. Ved samtalen på misbrugscentret er vores rolle at sætte ord på, hvad der er realistisk at kunne forvente af en praktikplads. At borgeren skal kunne møde de dage, der er aftalt, og ikke komme de dage, de synes passer dem. Det at vi kan se jobcentrets rolle og misbrugscentrets rolle samlet, og det at vi har den tætte kontakt til borgeren, med den tillid der ofte følger med at vi kender borgeren godt, gør, at vi kan lave gode indsatser, der er realistiske med borgeren. 6

7 Vi har enestående muligheder for at snakke med borgeren om de krav og forventninger, der er til dem fra jobcentret. Vi kan mane de negative forestillinger til jorden, som de evt. måtte have til misbrugscentret. Vi har ofte oplevet,at borgeren har negative forventninger til misbrugscentrets tilbud. Borgerne hører oftest de negative historier fra andre borgere, der er sprunget fra behandlingen på grund af, at de ikke har kunnet gennemføre behandlingen. At de ikke har kunnet gennemføre behandlingen, giver de misbrugscentret skylden for, da det sætter dem selv i et bedre lys, end hvis de selv skal være ansvarlige for, at det er mislykkes. Når vi forklarer vores borgere denne sammenhæng over en kop kaffe, kan de godt se, at sagen rummer to sider. Det samme med jobcenterets rolle. Borgerne har hørt utallige skrækhistorier om, hvordan de aktiverede udnyttes til at arbejde gratis i virksomhederne. Hvorfor får de ikke løn som alle andre, er spørgsmålet. Når vi så forklarer, at man jo som mangeårig misbruger ikke møder op i en virksomhed med et uplettet cv, og at man ikke står med de stærkeste kort på hånden til at være førstevalget til en ledig stilling, så skal man være taknemmelig for at få chancen for at bevise sit værd. Borgeren kan så godt se, at en virksomhed gerne vil have syn for sagen, inden en medarbejder ansættes med løn. At man i en kortere praktikperiode faktisk har muligheden for at få en fod indenfor i virksomheden, og at virksomheden har givet én chancen, og at man ikke arbejder gratis for kommunen. Også denne situation kan ses på to måder. Når borgeren har tillid til os og kan høre, at vi ved hvad, vi snakker om, tror de på os. Vi kan således arbejde helhedsorienteret med borgeren. Vores samarbejdspartnere får det ud af vores viden, at vi kan knytte bånd og forståelse mellem eksempelvis jobcenter og misbrugsbehandling. Hvad har det betydet at vi har haft rullende taskforce i projektet? I projektoplægget var der oprindeligt lagt op til, at der blev nedsat en taskforce som på tværs af de deltagende parter, arbejder med de enkeltsager som projektet henvender sig til. Det viste sig hurtigt at rullende taskforce var langt mere effektivt i disse sager. Rullende taskforce er taskforce, som nedsættes og består af de parter, der er involverede i sagen, når det er relevant. Dagsordenen i disse sager ændres hurtigt, og en plan er kun en plan i kort tid før den igen ændres, da borgernes livsførelse er så kaotisk, som den er. Det viser sig oftest at taskforce opgaven er at koordinere en plan for en kort periode. Det er ofte oplevet, at det at få samlet taskforce tager længere tid, end det tager for borgeren at få en helt anden sag og dagsorden. Har denne koordinering af indsatsen ændret noget for borgeren. Hvilken oplevelse har borgeren haft af taskforce indsatsen. Borgeren har et blandet forhold taskforce indsatsen. De adspurgte borgere har fortalt, at de følt sig hørt og respekteret ved disse møder i taskforce. De har dog haft deres skepsis for, om der reelt kom noget ud af det. Kunsten med taskforce indsatsen har været, at holde dagsordenen til at være både konkret og handlingsorienteret. Dette er i nogen grad lykkes og i andre tilfælde, har det ikke medført resultater, da borgerens dagsorden har ændret sig til at noget andet i mellemtiden. Der skal være meget fokus, på hvorfor og hvad taskforce skal samles om. 3.0: Evaluering på Ledelsesmæssigt niveau 3.1. Vidensdeling Er det lykkes projektet at hæve den viden vi har opnået i projektet op til et niveau hvor, der dannes en fælles viden og forståelse af den målgruppe, der arbejdes med? I hele projektperioden har der årligt været afholdt et to dages seminar, hvor samarbejdspartnere har været inviteret. Vi har hovedsageligt haft fokus på at målrette undervisningen til sagsbehandlerne på jobcentret, som varetager og har ansvaret i de personsager, vi har varetaget. Emnerne på seminarerne har bl.a. været: Familiemønstre i misbrugsfamilier - håndtering af brugere med antisocial personlighed og angstlidelser. Der har været arbejdet med, at vi på seminaret alle fik samme case med uhåndterlig borger, som ikke kunne/ville tilpasse sig systemets kasser. Der blev så arbejdet med at skabe gensidig forståelse og nye metoder til at håndtere denne type sager. 7

8 Så der har i udpræget grad været arbejdet med at viderebringe den viden, vi har om misbrugerne til samarbejdspartnere og skabe ny forståelse for denne gruppe menneskers udfordringer. Vi oplever i projektet, at vi i stor grad bliver kontaktet i disse vanskelige sager, og at vi bliver benyttet og betragtet som et kompetent sted til at omsætte vores viden til handling i samarbejde med borgerne. Hvad har det betydet for den samlede indsats at der har været taskforce indsats. Har det gjort forskel at der har været rullende taskforce? Taskforce indsatsen har været anvendt i vid udstrækning. Vi har haft fokus på at få holdt møder med de involverede parter i sagerne. Det er i det fleste tilfælde en stor opgave at få samlet de relevante parter til møder. Der kræves, ud over det konkrete møde, at vi som er tovholdere på borgerens sag følger op på de tiltag, der sætte i gang. Det kan være svært at overskue de tiltag, der iværksættes fra andre instansers side. Som eksempel herpå kan nævnes visitation fra egen læge til praktiserende psykiater. Ventetiden på et forløb ved psykiater kan vare op til 1 år. Ligeledes kan det være en udfordring, hvis borgeren afventer domsafsigelse i en sag og ikke ved, hvornår eventuel dom skal afsones. Der er ventetid på visitation til støttekontaktperson i voksenservice. Jobcenter kan stille forskellige krav om f.eks. afklaringsforløb som borgeren ikke kan/ønsker at modtage. Til trods for diverse udfordringer som nævnt ovenfor giver brugen af taskforce afkast. Brugen af taskforce giver de faggrupper, der mødes om sagen, indsigt i de problematikker, man slås med indenfor f.eks. sundhedssystemet med ventetid. Når ventetiden nævnes i forum med andre faggrupper, opleves det, at andre faggrupper er meget åbne for at finde en indsats, som kan støtte borgeren i den periode som vil gå, indtil borgeren kan komme til psykiater. Indsatsen med taskforce har efter vores vurdering det afkast, at vi som fagpersoner får et indblik i de processer, der er indenfor andre områder. Det skaber forståelse og indsigt i, hvad der kan tilbydes som mulige løsninger for vores borgere. Det skaber grobund for at gribe en sag an på en anden måde end at vente på en løsning fra et område. Et eksempel på dette kan være: det har vist sig svært at få vores borgere med et aktivt misbrug i behandling eller til samtaler ved psykiatrien. Ved at vi i taskforce med Jobcenter Fredericia, tovholder på borgeren i Fredericia Alkoholambulatorium samt visitator fra voksenservice i Fredericia har drøftet sagen. Rullende taskforce har haft den betydning, at det har været muligt at skræddersy den gruppe af fagpersoner, som vil være relevante for tværfaglig plan for borgeren. Hvilken rolle har inspirationsgrupperne haft? Inspirationsgrupperne har på borgerniveau været anvendt og sat i spil på de årlige konferencer, som projektet har finansieret. Der har været gjort brug af psykologer og eksterne undervisere til at opkvalificere samarbejdspartnere indenfor misbrugsområdet. Det har ført til en øget forståelse for misbrug og det omfang, som misbrug kan have for borgeren. En øget forståelse for den ofte massive indsats, der skal til i disse sager. En øget forståelse for og øget faglighed i tilgangen til disse sager. Eksempelvis vigtigheden i at aflæse, om borgeren udviser symptomer på angst ved samtalen, hvor handleplanen skal udarbejdes. At borgeren svarer ja til mange ting blot for at komme væk fra situationen, og herefter ikke overholder de indgåede aftaler. På strategisk niveau har der været nedsat særlig inspirationsgruppe med politisk deltagelse. I denne inspirationsgruppe har socialchef Niels Danstrup deltaget sammen med blandt andet Inger Nielsen fra Arbejdsmarkedsudvalget samt sundhedsudvalgsformand Susanne Eilersen. Gruppens arbejde har ikke udmøntet sig i et grundlag for formuleringen af en ny social- og sundhedspolitik for udsatte i Fredericia kommune. 8

9 3.2. Faggruppernes evaluering Jobcenter Fredericia: Jobcentret som har været projektets største samarbejdspartner er blevet stillet følgende spørgsmål: Opleves det at have gjort en forskel for jobcentret at projekt MSSA eksisterer? Tovholder i forhold til projektet hos jobcentret, har givet følgende svar på dette spørgsmål: Det opleves bestemt at projekt MSSA gør en forskel. Det er ofte svært håndterbare sager som visiteres til projekt MSSA. Borgerne af dette tilbud opleves tit at skifte dagsorden i eget liv, og det kan være vanskeligt at genkende, hvad der er op og ned i disse sager, når man mødes med borgeren en gang pr. måned til en kortere samtale. Vi oplever på jobcentret at et ophold ved MSSA er godt for borgeren, og giver os et godt indblik i, hvad der er i spil i forhold til borgeren. MSSA har en force i, at medarbejderne har tid til at være sammen med borgeren, og at de derfor kan danne sig et godt indtryk af borgeren og dennes problemer. MSSA formår samlet at gøre en forskel i disse sager, da de har både tid og kompetencer til at tage højde for den indflydelse, som et misbrug har på den enkelte. Der kræves specialviden om misbrug for at få disse tunge misbrugssager i gang. Er det lykkes at få viderebragt viden om og øget forståelse for disse sager til medarbejderne og ledelsen i jobcentret? Det har været godt, at projektet har afholdt seminarer årligt om målgruppen. Disse seminarer har med undervisning og case arbejde samlet nogle tråde om, hvad narko og alkoholmisbrug gør ved borgeren og dennes situation. Det opleves absolut at især jobcentret bruger den viden, der er formidlet dem om borgergruppen. Sagsbehandlerne har et godt indtryk af, at disse sager er vanskelige og kræver tid og tålmodighed at behandle. Det er indtrykket at sagsbehandlerne tager misbruget alvorligt og i vidt omfang inddrager medarbejderne fra misbrugscentret, herunder MSSA,i deres arbejde. Er der kommet nye metoder, procedurer hos jobcentret på grund af MSSA? Jeg kan kun tale for mig selv omkring dette spørgsmål. Jeg gør det,at når jeg taler med en borger og får mistanke om misbrug, eller når jeg i sagen kan læse, at der gentagne gange er nævnt misbrug, så kontakter jeg MSSA. Det er gennem et forløb ved MSSA, jeg kan få afklaret om borgeren har et misbrug som betyder noget for sagen. Det viser sig hurtigt, hvis borgeren har problemer i denne retning. Medarbejderne ved MSSA er gode til at spotte symptomerne på misbrug. Dertil kommer at MSSA ikke af borgeren opfattes som direkte behandling, som borgeren ofte er bange for Er det lykkes at skabe, langvarige, ubrudte, positive forandringsprocesser? Ifølge projektbeskrivelsen er det projektets hovedudfordring at skabe basis for en positiv og vedvarende forandringsproces, for de borgere der har deltaget i projektet. I vores forståelse betyder en positiv og vedvarende forandringsproces at borgeren som minimum skal have fokus på eget misbrugs omfang, samt de konsekvenser, som misbruget har og vil have for borgeren. Formålet med at give denne indsigt er, at borgeren kan reflektere over, om vedkommende ønsker ændringer omkring misbruget. Måske ønsker/tør borgeren ikke ændre på misbruget nu, men giver borgeren senere, og efter gentagne samtaler, udtryk for at ville et andet liv end misbruget, så vurderes dette som, at der er skabt basis for en positiv og vedvarende forandringsproces. Det vurderes at have været vigtigt, at borgeren har kunnet komme i projektet i en periode, hvor der ikke har været fokus på misbruget eller omfanget heraf. Det har været afgørende, at borgerne har kunnet se os an, inden vi har taget hul på samtaler omkring misbrug. Oftest er borgeren bange for, at vi vil trække behandling ned over hovedet på dem og dernæst sende dem i ufaglært fuldtidsarbejde, uden at de har indflydelse på dette forløb. Der har i langt de fleste tilfælde været behov for en tillids- og relationsopbyggende fase. Det har været vigtigt, at borgerne har kunnet stole på at vi har arbejdet med dem og taget dem, og de problemer de har fremlagt, alvorligt. 9

10 3.3. Psykologisk screening Vi benyttede i de første 2 år af projektperioden en psykologisk screening som udgangspunkt for vores samtaler om hvilke problematikker, der kunne stå i vejen for borgerens vej til en fremtid uden stof eller alkoholmisbrug. Alle borgere, som blev tilbudt denne screening, tog imod tilbuddet. Efter screeningen kom psykologen, som havde lavet screeningen, til vores ugentlige sagsmøde. Her gennemgik vi sammen de punkter i screeningen, som borgeren havde slået mest ud på for at få den bedst mulige handleplan på plads for borgeren. Borgernes belastningsområder spænder vidt. Som vi ser det udspringer de groft sagt af en kombination af deres opvækstbetingelser samt et misbrug af enten stoffer eller alkohol. Det er lykkes at koordinere indsatsen for de borgere, som var motiveret for en ændring i livet, eller de borgere som over tid er blevet motiveret for en ændring. Der har været fokus på løbende at afstemme de områder, vi har arbejdet med at gøre indsatser på for borgeren, og det tempo som borgeren har givet udtryk for at magte at gøre noget ved. Der er i disse borgeres liv mange komplekse problemer at tage fat på. Borgeren har, som vi ser det, brug for løbende støtte til at sætte fokus på et problemområde, at fastholde dette fokus i en periode. Det har vist sig flere gange, at borgerne ikke formår at gøre noget ved samtlige problemstillinger på én gang. Vi har derfor haft fokus på at få løst akutte problemer såsom tandsmerter, at finde bolig hvis man er hjemløs, trussel om udsættelse fra nuværende bolig m.m. Samtidig med at vi har arbejdet på disse problematikker, har vi arbejdet med borgerens misbrugsproblematik. Vi har haft fokus på at arbejde ud fra behandlingsmodellen Cenaps, som bruges af Fredericia Misbrugscenter. De medarbejdere i misbrugscentret, som har med behandling at gøre, er uddannet i trinnene i cenaps modellen. Fordelen ved at bruge samme udgangspunkt for behandling samt samtalerne om behandling er, at borgeren forhåbentligt kan genkende indholdet i samtalerne der, hvor de kommer. Eksempelvis benægtelsesmønstre, tilbagefaldstegn m.m. Vi har holdt fokus på at sammenholde de aktuelle problemer med borgerens misbrug. På de ugentlige sags møder, som vi har holdt i huset, har hver sag været drøftet. Dette for at sikre at der er fokus på alle indsatsområder som borgeren har givet udtryk for Antal deltagere og generelt herom Antal deltagere: Der har samlet set været 99 borgere igennem et projektforløb ved MSSA. Det gennemsnitlige ophold skønnes ud fra en gennemgang af sagerne at have varet ca. 5 måneder. Årsagerne til ophør ved MSSA er opgjort ud fra en konkret gennemgang af de sager der har været tilknyttet projektet. 24 borgere er overgået til andet kommunalt tilbud eller til sagsbehandler ved jobcenter som har fundet anden mere passende aktivering til borgeren. 1 borger er død af overdosis og fundet død i egen lejlighed. 21 borgere er efter en periode udeblevet fra tilbuddet i så lang tid at de har måttet afsluttes på grund af manglende fremmøde. 8 borgere har fraflyttet kommunen og har måttet afsluttes på grund af dette. 15 borgere er overgået til praktik, uddannelse eller arbejde. De er således overflyttet til andet aktiveringsprojekt med større fokus på arbejdsmarkedet. 10

11 16 borgere er overgået til Misbrugsbehandling. 4 borgere er blevet afsluttet da de skulle afsone dom eller er blevet varetægtsfængslet. 5 er afsluttet af andre årsager, såsom sygehusbehandling, psykiatrisk behandling m.v. Projektet har således haft samlet 99 personer igennem forløbet MSSA, Heraf er 60 personer afsluttet til andet mere positivt. Alt i alt konkluderes det at det er lykkes at skabe langvarige, ubrudte, positive forandringsprocesser i ca. 60 procent af sagerne. Projektets målsætning var at der i halvdelen af sagerne skulle opnås positive forandringer. Dette er lykkes på trods af at projektforløbet netop har været præget af, ikke at være en færdig koncept, og afprøvet løsning man startede op med Konklusion/opsamling Det vurderes samlet set at projektets 4 mål er blevet opfyldt. Det første delmål var, at der skulle skabes langvarige ubrudte - positive forandringsprocesser i mere end halvdelen af sagerne. Det er lykkes at skabe positive forandringsprocesser i 65 procent af sagerne. I 16 procent af tilfældene er det lykkes at få borgeren i intensiv behandling for sit misbrug. Det er i misbrugsbehandlingen, at borgeren i sandhed kan få åbnet øjnene for et bedre og mindre kompliceret liv. Det er gennem behandling, at borgerne kan lære at blive selvhjulpne og kompetente til at styre eget liv. Det er også af denne sti, der i kommunen på sigt kan spares mange penge. Kommunen og sundhedssystemet kan spares for mange henvendelser hvis borgeren kan komme fri af misbruget. Denne tid kan så bruges på andre borgere. I og med at målgruppen for MSSA er hårdt ramte misbrugere er vi meget stolte af resultatet med at godt 16 procent er kommet i behandling. Det er en lang og intensiv proces at få en hærdet misbruger til at indgå i behandling. 14 procent er kommet i arbejdsmarkedsrettede praktikker. Det har her været vigtigt at følge tæt op på disse praktikker, da der let opstår misforståelser og andre problemer for vores borgere. Det er lykkes at øge samarbejdet med sundhedssystemet omkring disse sager. Vi oplever at have skabt en sti ind i dette sundhedssystem ved at ledsage borgeren til lægebesøg, psykiater mv. Ved at vi har hjulpet med at møde op og få sat ord på det, der er vanskeligt, er der sat skub i afklaring på borgerens ofte psykiske problemer. Det har sammenlagt vist sig at det betaler sig at samle alle kræfter, et sted i disse misbrugssager. Det er den tætte kontakt til borgeren der har oftest har givet gennembruddet i disse sager. Et sted der står for kontakten til borgeren og et sted der forpligter sig til at være tovholder på såvel misbrug, sundhed, sociale forhold og arbejdsmarked. 11

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri.

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri. Værktøjskasse Hvornår og hvordan anvendes dokumenterne? SAMTALEGUIDE Anvendes som egen tjekliste ved første samtale med borgeren. ROK-SKEMA (LOLLAND) / OPLYSNINGSSKEMA (GULDBORGSUND) Heri dokumenteres

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Forslag til Handleplaner 2017 & 2018 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar 2012 en Handicappolitik.

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør -

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør   - SSP+ Med udbygningen af SSP-området, det såkaldte SSP+, opnår Helsingør Kommune en mere direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt unge over 18 år,

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job Social støtte i overgang til og fastholdelse i job En integreret og koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for udsatte ledige Anders Søberg, Susanne K. Ellegaard, STAR Dagsorden Målgruppen

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord ved Borgmesteren Her kommer tekst fra borgmesteren J. nr. 16.20.00P22 2 Indhold 1. Rusmiddelpolitik for Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Dette sparringsværktøj er en guide til, hvordan I kan arbejde med kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med. Spilleregler

Læs mere

Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri

Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri STOF nr. 28, 2017 Misbrugsbehandling: Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri En samlet behandling af patienter med misbrug og psykisk sygdom giver ofte mest mening. Det

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017

Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017 Tværgående Tovholderfunktion Prøvehandling Marts 2017 Baggrund Socialudvalget besluttede i juni måned 2015 at igangsætte en proces for at etablere en tværgående tovholderfunktion. Ønsket om en tværgående

Læs mere

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri.

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri. Værktøjskasse Hvornår og hvordan anvendes dokumenterne? SAMTALEGUIDE Anvendes som egen tjekliste ved første samtale med borgeren. ROK-SKEMA (LOLLAND) / OPLYSNINGSSKEMA (GULDBORGSUND) Heri dokumenteres

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn Krisecentret i Randers

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn Krisecentret i Randers Randers Kommune - Familieafdelingen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Krisecentret i Randers 2008 November 2008 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYN...3 2. METODE...3 3. TILSYNSBESØG PÅ KRISECENTRET...3

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Mentor forløb for job/uddannelses- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatserne er koncentreret om:

Mentor forløb for job/uddannelses- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatserne er koncentreret om: Somentor tilbyder kommuner rehabiliteringsforløb. Vi leverer en socialpædagogisk faglig indsats omkring det enkelte menneske, uanset om det udspringer fra jobcenteret eller socialforvaltningen. Mentor

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Værdi-Type-MUS på Arbejdsmarkedsområdet

Værdi-Type-MUS på Arbejdsmarkedsområdet BILAG 1 - Værdier Forståelsen af GK s værdier tager afsæt i arbejdet fra Fællesuddannelsen, hvor der i skemaet herunder er hentet eksempler som fortæller hvad vi ønsker omkring vores adfærd på arbejdet.

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning:...3. Kapitel 1: Belægning i 2009:...4

Indholdsfortegnelse: Indledning:...3. Kapitel 1: Belægning i 2009:...4 Indholdsfortegnelse: Indledning:...3 Kapitel 1: Belægning i 2009:...4 Kapitel 2: Gennemførte forløb på Pensionatet:...4 Kapitel 2.2: Afbrudte forløb på Pensionatet:...5 Kapitel 2.3: Formålet med indskrivningen

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Veteranpolitik

Veteranpolitik Esbjerg Kommunes Veteranpolitik 2018-2022 2 I Esbjerg Kommune bor der cirka 650 veteraner. Selvom Esbjerg kommune ikke huser garnisoner eller kaserne, har vi et ansvar for, at tage hånd om de mange veteraner

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udvikling i Fleksjob II

Udvikling i Fleksjob II Indsatsmodel Udvikling i Fleksjob II November 2018 1 Indgang i projektet 2 Indgang i projektet for borgere allerede på LY 3 Målgruppe Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Projekt Æblehaven/Rønnebærparken - den fremskudte indsats

Projekt Æblehaven/Rønnebærparken - den fremskudte indsats Social, Job og Sundhed Sagsnr. 297990 Brevid. 2997021 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet den fremskudte beskæftigelsesindsats 27. november

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov Udkast - maj 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og afstikker retningen for indsatser og initiativer på området

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Det Psykiatriske Gadeplansteam. Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre

Det Psykiatriske Gadeplansteam. Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre Det Psykiatriske Gadeplansteam Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre Baggrund Ved Hjemløsetællingen i uge 6, 2013 findes 5800 hjemløse. Heraf opholder de 1600 sig i København.

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere