Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:"

Transkript

1 Dato: Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Analyserapporten blev på et styregruppemøde gennemgået punkt for punkt og vurderet i relation til nuværende aktiviteter og indsats. Arbejdet omkring udarbejdelse af kvalitetsmål for 2013 blev startet op i forbindelse med opfølgning på målene for 2012 i analyserapporten. I arbejdet er der fokus på målbare mål og forenkling. Styregruppen kom med flere bud på forbedringer til kvalitetsstyringssystemet, og disse er indarbejdet i analyserapporten. Med ovenstående kommentarer blev analyserapporten således godkendt af styregruppen. Analyserapport Analyserapporten vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet følger fremgangsmåden i den tværgående procedure for Ledelsens evaluering. Af proceduren fremgår 9 standardpunkter, som analyserapporten skal indeholde. 1. Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit Certificering 12. december 2011 Systemet er den 12. december 2011 certificeret af DS Certificering A/S. Auditor fra Dansk standard konkluderede på basis af resultatet af certificeringsaudit: At systemet overholder auditgrundlaget. At systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang. At systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer. Der blev ikke fundet afvigelser ved auditten. Der blev foreslået 5 forbedringsforslag. Forbedringsforslaget omkring oprettelse af en procedure for tilsyn med svømmebade, er indarbejdet i kvalitetsstyringssystemet. Interne audits I 2012 er der afholdt to interne audits: Én i august (den 9., 15. og 21.) og én i oktober (den 9., 11. og 22.). Ved de to audits blev samtlige tværgående og overordnede procedurer samt 47 udvalgte fagprocedurer auditeret i henhold til den langsigtede auditplan for Side 1 af 6

2 Fokus ved de to interne audits har været på forbedringer af systemet samt reduktion af antallet af procedurer. Konklusion på intern audit (forkortet i forhold til auditrapporten) Ved de interne audits er der rejst 3 større afvigelser, 15 mindre afvigelser og 28 forbedringsforslag. Generelt udviste alle auditerede tilstrækkelig kendskab til systemet, dog blev det vurderet, at kendskabet til de tværgående procedurer kan forbedres. De konstaterede afvigelser omhandlede hovedsagligt manglende opdatering i forhold til organisationsændringerne eller i forhold til vedligeholdelse af procedurer, procedurer der ikke afspejlede faktisk opgaveløsning, manglende journalisering samt navngivning og kodevalg i forbindelse med oprettelse af nye sager. Omtalte procedurer er efterfølgende opdateret og der er udarbejdet en tjekliste til anvendelse ved afslutning af en sag, hvoraf det bl.a. fremgår at navngivning og journalisering skal tjekkes inden sagen afsluttes. De rejste forbedringsforslag omhandler primært reduktion i antallet af procedurer, dels ved sammenskrivning af procedurer, sletning af procedurer der ikke er relevante samt ved udvikling af et hvilesystem for procedurer der pga. manglende sager ikke anvendes p.t. Derudover var der bl.a. forbedringsforslag om standardskabeloner og tjekskemaer til brug i sagsbehandlingen. Forbedringsforslagne forventes indarbejdet i løbet af Der er aftalt en bytteaftale med Greve og Køge Kommune. I 2012 har vi været med til hinandens interne audit for, at blive inspireret og lære af hinandens erfaringer. Fra 2013 er det planen, at vi bistår hinanden ved intern audit. Ekstern audit 13. december 2012 Den 13. december 2012 udførte DS Certificering A/S opfølgningsaudit på Faxe Kommunes kvalitetsstyringssystem. På basis af denne audit konkluderede auditor fra Dansk Standard at: Systemet overholder kravdokumentationen. Systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang. Systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer. Ved den eksterne audit blev der konstateret 4 mindre afvigelser. Afvigelserne vil blive behandlet i Derudover blev der foreslået et forbedringsforslag. 2. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelse Faxe Kommune foretog i marts 2012 en undersøgelse af erhvervslivet opfattelse af kommunens information, kommunikation og sagsbehandling. Natur og Miljø har efterfølgende lavet en vurdering af undersøgelsens resultater i forhold til sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Undersøgelsen var baseret på meget få svar. Det var derfor svært at konkludere noget endeligt i forhold til virksomhederne opfattelse af Faxe Kommunes information, kommunikation og sagsbehandling inden for natur- og miljøområdet. Tendensen var dog, at de deltagne virksomheder generelt var tilfredse med den information, råd og vejledning de fik enten ved direkte henvendelse til Center for Teknik & Miljø eller via hjemmesiden. Ligeledes var virksomhederne generelt tilfredse med den dialog de havde med kommunen inden for natur- og miljøområdet. I forhold til sagsbehandlingstid inden for natur- og miljøområdet var der en tendens til, at virksomhederne i mindre grad eller slet ikke var tilfredse. På baggrund af undersøgelsen, er det vores vurdering, at en lignende undersøgelse fremadrettet skal være med direkte fokus på de virksomheder eller borgere der har haft kontakt til eller sagsbehandling inden for natur- og miljøområdet for, at få en større svarprocent og et bedre statistiks grundlag. En kommende undersøgelse kunne derfor med fordel udføres i forbindelse med Side 2 af 6

3 selve afgørelsen, tilladelsen, tilsynet osv. så det virksomheden eller borgerne skal forholde sig til, er i frisk erindring. 3. Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer efter hensigten og bidrager til at sagsbehandlingen lever op til lovens formål og til kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål Lovens formål er: At sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling At sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen Kvalitetspolitik og kvalitetsmål Teknik og Miljøudvalget i Faxe Kommune vedtog den 25. januar 2007 en kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken har til hensigt at sikre lovens formål. Kvalitetspolitikken ligger til grund for kvalitetsstyringssystemet og skaber rammerne for de fastsatte kvalitetsmål. Kvalitetsmål og opfølgning på målene I 2012 har der været fokus på, at gøre kvalitetspolitikken og målene mere sammenhængende, så det tydeligt fremgår hvilke mål der følger op på hvilke dele af kvalitetspolitikken. Faxe Kommune fastsatte i 2012 ud fra kvalitetspolitikken følgende mål for 2012: Kvalitetsmål: I 80 % af de afgørelser, som ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, får vi delvist medhold eller medhold. Sikre at administrationen som minimum overholder minimumsfrekvenserne for tilsyn, jf. aftale mellem KL og Miljøstyrelsen. Sikre kvalitet i administrationens afgørelser ved, at der inden for 10 arbejdsdage som minimum er kvitteret for 85 % af alle skriftlige henvendelser via mails eller indscannede breve, målt fra mail- eller scanningsdato til svardato, ved stikprøvekontrol af 2 % af sager oprettet i kontrolåret. At der udarbejdes en liste med forventede sagsbehandlingstider, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. I 2012 afholdes et kursusforløb, projekt servicegen, som indbefatter skriftlig kommunikation/formidling med fokus på sproget i ekstern kommunikation. Hvert år får 33 % af de relevante medarbejdere et internt opfølgningskursus i forvaltningsretlige regler. Nye medarbejdere tilbydes indenfor 1 år efter ansættelse kursus i forvaltningsret. At relevant dokumentation for kompetencer er indhentet inden indgåelse af aftale samt at der foretages evaluering af eksterne rådgivere efter arbejdets udførelse. Der gennemføres for alle medarbejdere MUS en gang årligt, hvor kompetencekortlægning gennemgås, opdateres og kompetenceudvikling afklares og aftales. Sikre kvalitet i administrationens afgørelser ved, at minimum 60 % af de adspurgte borgere/erhverv er tilfredse med den myndighedsmæssige sagsbehandling i en brugertilfredshedsundersøgelse. Målopfyldelse: Faxe Kommune har i 2012 fået 10 påklagede afgørelser afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnet. I 6 sager har vi fået medhold, 1 sag er stadfæstet med ændringer, 2 sager har Natur- og Miljøklagenævnet afvist at behandle og i 1 sag er kommunens afgørelse ophævet og hjemvist til fornyet behandling. I forhold til kvalitetsmålet er der kun 1 påklaget sag hvor kommunen ikke har fået medhold eller delvist medhold. I 2012 er der for landbrug og virksomheder planlagt tilsyn i henhold til minimumsfrekvensen ved hjælp af tilsynsdatabasen GeoEnviron. Alle de planlagte tilsyn er udført. Der er foretaget en stikprøvekontrol på 2 % af sagerne oprettet i 2012 inden for natur og miljø. I alle sagerne i stikprøvekontrollen var der kvitteret for henvendelsen inden for 10 arbejdsdage. Medarbejderne har i fællesskab udarbejdet en oversigt over forventede sagsbehandlingstider inden for de forskellige fagområder. Oversigt er efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside. Projekt servicegen blev afholdt i foråret 2012 og omfattede udvalgte medarbejdere i Center for Teknik & miljø samt Center for udvikling. Målet er ikke opnået i 2012, men kurserne er i planlægningsfasen for Inden der er indgået aftale med eksterne rådgivere, har medarbejderne indhentet CV er eller lignende dokumentation for rådgiverens kompetencer. Når forløbet/opgaven er afsluttet, har medarbejderne evalueret den eksterne rådgiver. Der er i 2012 gennemført MUS-samtale med alle medarbejdere i Center for Teknik & Miljø. Faxe Kommune foretog i 2012 af erhvervslivet opfattelse af kommunens information, kommunikation og sagsbehandling. Inden for natur- og miljøområdet var de adspurgte virksomheder generelt tilfredse med informationen og dialogen, mens de var mindre tilfredse med sagsbehandlingstiden. Undersøgelse havde en meget Side 3 af 6

4 Afholdelse af intern audit 2 gange pr. år for fastholdelse af kvalitetsstyringsarbejdet som en løbende proces. lille svarprocent og resultatet er derfor kun indikationer. I 2012 er der udført to interne audits. Én i august og én i oktober. Det vurderes, at den overordnede kvalitetspolitik lever op til lovens formål og der foreslås derfor ingen ændringer. Generelt er kvalitetsmålene for 2012 opfyldt, mens der med nogle af målene vil blive arbejdet videre i I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsmål for 2013, vil nogle af målene fra 2012 kunne gå igen. Ved udarbejdelse af kvalitetsmål fremadrettet skal der være fokus på, at målene er målbare. Det vurderes, at kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at efterlevelse af den vedtagne kvalitetspolitik og mål. Desuden vurderes det, at kvalitetsstyringssystemet indeholder de nødvendige procedurer til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed på sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet. 4. Status for gennemførelse af vedtagne afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger På baggrund af afvigelserne fra de interne audits er der udarbejdet en samlet handleplan. Handleplan som opfølgning på intern audit afholdt i august og oktober, jf. proceduren for intern audit. Observation fra intern audit Større afvigelse Mindre afvigelse Forbedringsforslag Handling Ansvarlig Frist En større afvigelse SKAL medfører en behandling af afvigelsen. Beskrivelse af behandling af de enkelte afvigelser vil fremgå af requestmodulet i D4. En mindre afvigelse BØR som udgangspunkt medfører en behandling af afvigelsen. Forbedringsforslag behandles, hvor forbedringsforslaget synes at skabe merværdi set i forhold til anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet og/eller forbedring af arbejdsgange mm. Centerchefen for Teknik & Miljø Redaktøren for proceduren som afvigelsen vedrører Generelt redaktøren for proceduren som forbedrings-forslaget vedrører. Forbedringsforslag, der har karakter af mere overordnede beslutninger behandles af Centerchefen Større afvigelser behandles hurtigst muligt og senest inden certificeringsaudit. Mindre afvigelser behandles efter behov. Hvor det vurderes, at den afhjælpende handling kan afvente næste version af en procedure medtages det her. Mindre afvigelser lukkes så vidt muligt inden certificeringsaudit. Forbedringsforslag behandles løbende og medtages, hvor det er muligt i forbindelse med rutinemæssig opfølgning/rettelse af en procedure fx i forbindelse med ændring af lovgivning eller andet. Efter de to interne audits er der fulgt op på de 3 større afvigelser, alle de mindre afvigelser og nogle af forbedringsforslagene. De resterende forbedringsforslag forventer vi at følge op på i Centerchefen for Teknik & Miljø har håndteret de 3 større afvigelser i forhold til afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger. Ved hver enkelt mindre afvigelse er behovet for afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger blevet vurderet af den systemansvarlige. Opfølgning på afvigelser fra de to interne audits har bl.a. medført en opdatering af flere fagprocedurer samt udarbejdelse af en tjekliste til anvendelse ved afslutning af en sag, hvoraf det bl.a. fremgår at navngivning og journalisering skal tjekkes inden sagen afsluttes. Ved den eksterne audit i december blev der konstateret 4 mindre afvigelser. Afvigelserne vil blive behandlet i Side 4 af 6

5 5. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet Faxe Kommune gennemgik ved årsskiftet en større organisationsændring, der også berørte de medarbejdere, der er omfattet af kvalitetsstyringssystemet. Den nye organisationsstruktur trådte i kraft den 1. januar Medarbejdere omfattet af kvalitetsstyringssystemet er med undtagelse af VVM-området og rottebekæmpelse placeret i Center for Teknik & Miljø. 1. januar 2012 blev affaldsområdet overdraget til Faxe Forsyning. De tre medarbejdere på affaldsområdet blev virksomhedsoverdraget til Faxe Forsyning. De tre affaldsmedarbejdere skal fremtidigt fortsat udføre sagsforberedende arbejde, men myndighedsrollen forbliver hos Faxe Kommune. Da Faxe Forsyning er et selvstændigt selskab er de ikke omfattet af kvalitetsstyringsloven. Det betyder, at sagsforberedende arbejde omfattet af kvalitetsstyringsloven og som udføres af medarbejdere hos Faxe Forsyning for Faxe Kommune vil have karakter af tilkøbt kompetence. Denne ydelse skal løbende evalueres i forhold til proceduren for tilkøbt kompetence. Den 15. december 2012 trådte en kvalitetsstyringsbekendtgørelse i kraft. Faxe Kommune valgte ikke at overgå til den nye bekendtgørelse ved opfølgningsauditten den 13. december Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet herunder modtagne forslag til forebyggende handlinger Dokumenthåndteringsprogrammet D4InfoNet, hvor kommunens kvalitetshåndbøger ligger, fungerer godt og alle omfattede medarbejdere anvender systemet. Der er dog en del funktioner/muligheder i programmet, som endnu ikke udnyttes. Det er derfor planlagt, at systemansvarlig, den systemansvarliges stedfortræder og fagkoordinator i januar 2013 får et kursus af D4InfoNet, i nogle af de funktioner der endnu ikke udnyttes. Imødegåelse af forbedringsforslag fra intern audit og ekstern audit vil blive bearbejdet i det kommende år. Jævnfør den udarbejdede handleplan på baggrund af resultatet af intern audit vil forbedringsforslag blive implementeret i den grad det vurderes at skabe merværdi set i forhold til anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet og/eller forbedring af arbejdsgange mm. I 2012 har der ved de interne audits været fokus på forbedringer af systemet samt reduktion af antallet af procedurer. Det har medført en del forbedringsforslag om sammenskrivning af procedurer samt udvikling af et hvilesystem for procedure der i perioder ikke er i brug på grund af manglende sager. Reduktionen i antallet af procedurer samt udvikling af et hvilesystem forventes udført i det kommende år. Derudover har styregruppen følgende bud på mulige forbedringer af kvalitetsstyringssystemet: Indgåelse af aftaler med konsulenter og andre tilkøbte kompetencer kan oprettes som en separat sag i SB-sys, hvor selve aftalen samt dokumentation for kompetencen kan ligges ind. Journalkode, facet og navngivning listes i Delhåndbogen for SB-sys. Fokus på forenkling af systemet generelt. Herunder brug af de guides der er udviklet af Nis i forbindelse med procedurerne. Fokus på målbare kvalitetsmål forenkling. Opstart på hvordan vi får opfyldt kravene til at kunne overgå til den nye kvalitetsstyringsbekendtgørelse, så kravene er indkørt og afprøvet i systemet før recertificeringen i Side 5 af 6

6 7. Vurdering af kvalitetsstyringssystemets implementeringsgrad samt behovet for kompetenceudvikling, uddannelse og træning På baggrund af observationer ved intern og ekstern audit vurderes det, at systemet er godt implementeret, dog er der områder hvor kendskabet kan forbedres. I 2012 er der i løbet af året afholdt kvalitetsforum med fokus på bestemte emner, procedurer eller funktioner i systemet for at forbedre kendskabet til systemet. I forbindelse med implementering af kvalitetsstyringssystemet i 2011 blev der foretaget kortlægning af medarbejderes kompetencer i form af en kompetenceoversigt. Kompetenceoversigten bliver løbende opdateret i forhold til nye medarbejdere og medarbejdernes kompetenceudvikling. Kompetenceoversigten danner baggrund for en samlet vurdering af, om de nødvendige kompetencer er til stede i tilstrækkeligt omfang. Endvidere anvendes kompetenceskemaet i forbindelse med MUS-samtaler for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. I 2012 er der i Team Natur & Miljø arbejdet med sparring på de forskellige fagområder således, at der for hvert fagområde i henhold til kompetenceoversigten er både en primær og en sekundær sagsbehandler. Udover at give sagsbehandlerne mulighed for sparring inden for fagområdet, gør det også teamet og systemet mindre sårbart, at der er mindst to sagsbehandlere på et område. 8. Vurdering af anvendte leverandørers tilstrækkelighed I 2012 har Team Natur & Miljø anvendt eksterne rådgivere og konsulenter til opgaver i form af bl.a. tilsyn, besigtigelser, juridisk rådgivning, udarbejdelse af godkendelser og planer. Natur & Miljø har efterfølgende evalueret den tilkøbte kompetence. Generelt set har evalueringerne vist, at konsulenterne har udført opgaven tilfredsstillende, udvist god fleksibilitet og stabilitet samt været imødekommende. På nogle områder er der dog plads til forbedringer. I flere af evalueringerne er der lagt væk på bedre forventningsafstemning f.eks. i form af bedre beskrivelser af opgaven i udbudsmateriale og kontraktaftale. Hvor der er indgået brede rammeaftaler kan det være en god idé, at have statusmøder undervejs i processen for at afstemme forventningerne. Derudover har der i nogle forløb manglet klare tidsplaner/tidsrammer for udførsel af opgaven. 9. Oplysning om, hvorvidt ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet som følge af tidligere evalueringer er effektivt gennemført I ledelsens evaluering fra 2011 er der anført, at medarbejderne har lært dokumentstyringssystemet D4InfoNet at kende, men at der stadig er en del funktioner/muligheder i programmet, som ikke udnyttes. I løbet af 2012 er medarbejderne på kvalitetsforum blevet introduceret til lidt flere af systemets funktioner, men systemet kan stadig langt mere end der udnyttes. Som tidligere nævnt er der derfor i starten af 2013 planlagt et lille kursus med D4InfoNet. I evalueringen for 2011 er der ligeledes anført, at forbedringsforslag fra intern- og præaudit vil blive bearbejdet i det kommende år og forbedringsforslag vil blive implementeret i den grad det vurderes at skabe merværdi set i forhold til anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet og/eller forbedring af arbejdsgange mm. Ikke alle forbedringsforslag fra intern- og præaudit i 2011 er blevet bearbejdet (implementeret eller afvist) endnu. Side 6 af 6

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012 1 Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Familiecentret har gennem 2012 intensiveret arbejdet for at højne kvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor er der gennemført et styrket og udvidet ledelsestilsyn.

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet 22. august 2017 Form J.nr.6252-0050 /SSC Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet har undersøgt 15 udvalgte finansielle virksomheders brug af klageansvarlig

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Ledelsens evaluering for 2012.

Ledelsens evaluering for 2012. Ledelsens evaluering for 2012. Kolding Kommunes Miljøområde Ledelsens evaluering, marts 2013 Sagsid: 12/6900 Dokument id: 16120/13 Analyserapport nr. 5 Kolding Kommunes kvalitetsstyringssystem for Miljøområdet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere