Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien"

Transkript

1 Dine rettigherder til social sikring i Rumænien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 4 Finansiering... 5 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 8 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge... 9 Hvornår har du ret til sygedagpenge?... 9 Hvad dækker ordningen?... 9 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...10 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...11 Hvornår har du ret til barselsydelser?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...11 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...12 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...12 Hvad dækker ordningen?...12 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...16 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...17 Kapitel VII: Efterladteydelser...18 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...19 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...21 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker eller erhvervssygdom?...21 Hvad dækker ordningen?...22 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker eller erhvervssygdom?...23 Kapitel IX: Familieydelser...24 Hvornår har du ret til familieydelser?...24 Hvad dækker ordningen?...24 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...26 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...27 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...28 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...28 Hvad dækker ordningen?...28 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...28 Kapitel XII: Langtidspleje...29 Hvornår har du ret til langtidspleje?...29 Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...30 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...31 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den sociale sikring i Rumænien varetages af offentlige institutioner, der arbejder tæt sammen med private institutioner. De offentlige socialsikringsinstitutioner forvalter en række ordninger på centralt og lokalt plan. På centralt plan er det ministerierne, de statslige styrelser og andre statslige myndigheder, der sørger for borgernes beskyttelse i forbindelse med sygdom/sundhed, moderskab, invaliditet, alder, dødsfald, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, familie/børn og arbejdsløshed. På lokalt plan er det kommunerne og de amtslige generaldirektorater for social bistand og beskyttelse af børn, der tilgodeser borgernes interesser ud fra princippet om social solidaritet og social inddragelse. Pensionsselskaberne er de vigtigste private socialsikringsinstitutioner. Det er nye institutioner, der ikke har været på markedet særlig længe, og som udbyder invalide-, alders- og efterladtepensioner. Der findes desuden en række private virksomheder, som tilbyder sociale ydelser, herunder langtidspleje. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Centraladministrationen Ministeriet for arbejde, familieanliggender og social beskyttelse (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) gennemfører regeringens politikker og strategier vedrørende arbejde, familieanliggender, ligestilling og social beskyttelse. Sundhedsministeriet (Ministerul Sănătăţii) udformer politikker, strategier og handlingsprogrammer inden for folkesundhed baseret på regeringens program. Det koordinerer og kontrollerer gennemførelsen af politikker, strategier og programmer på folkesundhedsområdet på nationalt, regionalt og lokalt plan. Sundhedsministeriet er ansvarligt for reformprocessen på folkesundhedsområdet. Det tilrettelægger, koordinerer og styrer aktiviteterne for at sikre befolkningens sundhed samt forebygger og bekæmper sundhedsskadelig praksis. Forsvarsministeriet (Ministerul Apărării Naţionale), indenrigsministeriet (Ministerul Administraţiei şi Internelor) og det rumænske efterretningsvæsen (Serviciul Român de Informaţii) administrerer og forvalter gennem særlige pensionskasser for forskellige kategorier af pensionister det offentlige pensionssystem og er direkte ansvarlig for ordninger for arbejdsulykker, erhvervssygdomme, kontanthjælp ved sygdom samt forældre- og familieydelser for ansatte i forsvaret, den offentlige orden og det nationale sikkerhedssystem.. Den nationale pensionskasse (Casa Naţională de Pensii Publice) er en selvstændig offentlig institution. Den administrerer og driver det offentlige pensionssystem og ordningen for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Juli

5 Arbejdsstyrelsen (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) er en selvstændig offentlig institution, der administrerer og driver arbejdsløshedsforsikringssystemet. Den nationale sygesikringskasse (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) er en selvstændig offentlig institution, der administrerer og driver sygesikringssystemet, som koordineres af sundhedsministeriet. Den lokale forvaltning Kommunerne og de amtslige generaldirektorater for social bistand og beskyttelse af børn er ansvarlige for den sociale bistand. Generaldirektoraterne for social bistand og beskyttelse af børn hører under amtsrådene. Private organer Forsikringskassen for jurister (Casa de Asigurări a Avocaţilor) administrerer og forvalter en særlig uafhængig pensions- og socialsikringsordning for jurister. Pensionsselskaberne (societăţi de pensii) forvalter pensionskasserne under de private pensionsordninger (anden søjle) og de frivillige pensionsordninger (tredje søjle). De private virksomheder, der leverer sociale ydelser, er organiseret i private centre såsom dagcentre og døgninstitutioner. Finansiering Den sociale sikring finansieres af sociale bidrag, over de lokale myndigheders budgetter og over statsbudgettet. Familieydelser og social bistand finansieres over skatten. De øvrige ydelser finansieres via bidrag, jf. nedenstående. Alderdom, invaliditet og efterladte Arbejdstager: Første søjle: 10,50 % (herunder bidragssats på 3,5 % til den anden søjle). Der er fastlagt en øvre grænse for beregningsgrundlaget på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt pr. indtægtskilde. Anden søjle: 3,5 % fratrækkes bidragssatsen for den første søjle. Bidragssatsen for anden søjle hæves årligt med 0,5 % indtil højst 6 %. Der er fastlagt en øvre grænse for beregningsgrundlaget på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt pr. indtægtskilde. Arbejdsgiver: Første søjle: Bidragssatsen varierer efter arbejdsvilkår: 20,8 % for normale arbejdsvilkår, 25,8 % for vanskelige arbejdsvilkår og 30,8 % for særlige arbejdsvilkår. Der er fastlagt en øvre grænse for beregningsgrundlaget på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt ganget med det gennemsnitlige antal arbejdstagere. Anden søjle: Der er intet krav om arbejdsgiverbidrag. Selvstændige erhvervsdrivende: Juli

6 Første søjle: 31,3 % (inkl. bidragssatsen på 3,5 % til den anden søjle). Der er fastlagt en nedre grænse for beregningsgrundlaget på 35 % af den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt og en øvre grænse på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt. Anden søjle: 3,5 % fratrækkes bidragssatsen for den første søjle. Bidragssatsen for den anden søjle hæves årligt med 0,5 % til højst 6 %. Der er fastlagt en nedre grænse for beregningsgrundlaget på 35 % af den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt og en øvre grænse på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt. Sygdom og barsel Arbejdstager: Bidraget for naturalydelser er 5,5 %. Der er intet bidrag til kontantydelser. Der er ingen øvre grænse for beregningsgrundlaget. Arbejdsgiver: Bidragssatsen er 5,2 % for naturalydelser og 0,85 % for kontantydelser. Vedrørende bidragssatsen for kontantydelser svarer den øvre grænse for beregningsgrundlaget til 12 gange mindstebruttoindtægten for hver arbejdstager. Selvstændige erhvervsdrivende: Bidragssatsen er 5,5 % for naturalydelser og 0,85 % for kontantydelser. Vedrørende bidragssatsen for naturalydelser er den nedre grænse for beregningsgrundlaget mindstebruttoindtægten. Vedrørende bidraget for kontantydelser svarer den øvre grænse for beregningsgrundlaget til 12 gange mindstebruttoindtægten. Pensionister: Bidragssatsen for naturalydelser er 5,5 %. Der er intet bidrag til kontantydelser. Bidragssatsen for naturalydelser kan ikke reducere pensionen til under 740 RON (166 EUR). Arbejdsløshed Arbejdstager: Bidragssatsen er 0,5 %. Der er fastlagt en øvre grænse for beregningsgrundlaget på fem gange den skønnede bruttoindtægt pr. indtægtskilde. Arbejdsgiver: Bidragssatsen er 0,5 %. Der er ingen øvre grænse for beregningsgrundlaget. Selvstændige erhvervsdrivende: Frivillig forsikring. Bidragssatsen er 1 %. Der er fastlagt en nedre grænse for beregningsgrundlaget, som svarer til mindstebruttoindtægten, og en øvre grænse på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme Arbejdstager: Der er intet krav om bidrag fra arbejdstager. Arbejdsgiver: Bidragssatsen ligger på mellem 0,15 % og 0,85 % alt efter risikoklasse. Der er ingen øvre grænse for beregningsgrundlaget. Selvstændige erhvervsdrivende: Frivillig forsikring. Bidragssatsen er 1 %. Juli

7 Der er fastlagt en nedre grænse for beregningsgrundlaget på 35 % af den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt og en øvre grænse på fem gange den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Alle, der opholder sig lovligt i Rumænien, er omfattet af den nationale sygekasse. Det gælder også udenlandske statsborgere, der har fast bopæl i landet. Den forsikrede og de personer, han/hun forsørger, skal have indbetalt bidrag i mindst seks måneder inden for de sidste 12 kalendermåneder for at være berettiget til sygehjælp. Der kræves ingen karenstid i tilfælde af hasteoperationer, tuberkulose, aids eller andre smitsomme sygdomme. Universitetsstuderende, værnepligtige og indsatte i fængslerne har også ret til sygehjælp. Personer, der opholder sig midlertidigt i Rumænien, og akkrediterede diplomater kan tegne en frivillig forsikring. Hvad dækker ordningen? Sygesikringen består af en pakke af grundlæggende sundhedsydelser, der regelmæssigt ajourføres af sundhedsministeriet (se Pakken af grundlæggende sundhedsydelser tilbydes gratis, men patienten skal betale for medicin (uden for sygehusregi) og for konsultation hos tandlæge og øjenlæge. Der findes en fortegnelse over medicin, som sælges med tilskud til visse grupper af personer (især pensionister). Vær opmærksom på, at den nuværende lovgivning er under revision. Hvordan får du adgang til sygehjælp? De lokale sygekasser er direkte ansvarlige for sundhedsydelserne, der består af lægeog speciallægehjælp, ambulant behandling, sygehusindlæggelse, medicin, hjælpemidler, genoptræning, forebyggende helbredsundersøgelser, hjælp ved svangerskab og fødsel, befordring og andre ydelser. Den forsikrede skal vælge en familielæge, der yder almindelig sygehjælp. Lægen vælges af den forsikrede ud fra personlige kriterier (nærhed til hjemmet, færre patienter, høj professionalisme mv.). I hastetilfælde kan speciallæger konsulteres direkte på de lokale sundhedscentre. I andre tilfælde kræves der en henvisning fra familielægen. Juli

9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Der bevilges sygedagpenge til personer, som arbejder og bor i Rumænien (beskæftigede med individuelle ansættelseskontrakter, tjenestemænd, dommere, ansatte på ambassader og konsulater, visse embedsmænd i lovgivende, udøvende og dømmende myndigheder, håndværkere, personer, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, og selvstændige erhvervsdrivende). Sygedagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed Sygedagpenge udbetales som kompensation for en indkomst, der mistes på grund af sygdom. Den forsikrede skal have indbetalt bidrag i mindst seks måneder inden for de sidste 12 kalendermåneder forud for uarbejdsdygtighedens indtræden for at have ret til dagpenge. Der kræves ingen karenstid i tilfælde af hasteoperationer, tuberkulose, aids eller andre smitsomme sygdomme. Perioder, hvor den forsikrede har modtaget sociale sikringsydelser, og hvor den pågældende har studeret, aftjent værnepligt eller siddet i fængsel, medregnes i optjeningsperioden. Sygdomsforebyggelses- og rehabiliteringsydelse Denne ydelse udbetales til personer, der deltager i midlertidig rehabilitering, hvor de flyttes til andet arbejde. Børnepasningsydelse Den forsikrede har ret til at tage fri fra arbejdet og modtage sygedagpenge for at passe sit syge barn (indtil barnet er syv år eller, hvis det er handicappet, 18 år). Sundhedsydelse Denne ydelse tildeles personer, der har indbetalt bidrag i mindst en måned inden for de sidste 12 måneder. Der kræves ingen karenstid for visse kategorier af borgere og i tilfælde af hasteoperationer, tuberkulose, aids eller andre smitsomme sygdomme. Ministeriet for arbejde, familie og socialbeskyttelse er i gang med en reform af den nuværende sygedagpengeordning. Der vil bl.a. blive indført strengere regler for tilkendelse af midlertidige ydelser og pension. Hvad dækker ordningen? Sygedagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed Juli

10 Sygedagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed udgør 75 % af den forsikredes gennemsnitlige månedsløn (100 %, hvis der er tale om en hasteoperation, tuberkulose, aids eller en anden smitsom sygdom). Den forsikrede har ret til sygedagpenge, så længe han/hun er uarbejdsdygtig, dog højst i en periode på 183 dage hvert år og for hver sygdom. Perioden kan i visse tilfælde forlænges. Hvis man rammes af tuberkulose eller en anden særlig sygdom, udbetales der dagpenge i et år med mulighed for forlængelse med seks måneder. Hvis modtageren ikke er blevet rask ved sygedagpengeperiodens udløb, kan lægen foreslå, at der tildeles midlertidig eller varig pension. Lægen kan i visse tilfælde foreslå, at modtageren bliver overført til deltidsarbejde. Den pågældende har i så fald ret til en tilsvarende godtgørelse. Hvis der er brug for rehabilitering, kan den forsikrede også tilbydes et kurophold. Sygdomsforebyggelses- og rehabiliteringsydelse Ydelsen består af midlertidig rehabilitering, hvor den pågældende flyttes til andet arbejde, og en kontantydelse, som dækker en del af den løn, der mistes på grund af kortere arbejdstid. Den enkelte ydelse må ikke overstige 25 % af den forsikredes gennemsnitlige månedsløn i de seks måneder, der gik forud for uarbejdsdygtighedens indtræden. Ydelserne udbetales i op til 90 dage om året. Personer, der sættes i karantæne, tildeles en ydelse på 75 % af deres gennemsnitlige månedsløn i de seks måneder, der gik forud for uarbejdsdygtighedens indtræden. Børnepasningsydelse Tilskuddet svarer til 85 % af den forsikredes gennemsnitlige månedsløn i de sidste seks måneder før ansøgningstidspunktet. Det udbetales i højst 45 dage pr. kalenderår (kan i visse tilfælde forlænges) for et barn, der er under syv år eller handicappet og under 18 år. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Du skal underrette din arbejdsgiver og fremlægge dokumentation senest fem arbejdsdage efter, at du er blevet uarbejdsdygtig. Arbejdsgiveren kan ikke afgøre, om en ansat er i stand til at arbejde eller ej, men kan i tvivlstilfælde bede om en lægefaglig vurdering for at få bekræftet, at den pågældende er uarbejdsdygtig. De lokale afdelinger af den nationale sygesikringskasse (CNAS) kan også kontrollere, om den forsikrede reelt er uarbejdsdygtig, selvom den pågældende har fået en læge til at attestere, at han/hun er syg. Ved den gennemsnitlige månedsløn forstås den gennemsnitlige løn i de sidste seks måneder forud for uarbejdsdygtighedens indtræden. Den maksimale månedsløn, der kan lægges til grund ved beregningen af sygedagpenge, svarer til den laveste nationale månedlige bruttoløn ganget med 12. Ved den gennemsnitlige månedsløn forstås den gennemsnitlige løn i de sidste seks måneder forud for uarbejdsdygtighedens indtræden. Den maksimale månedsløn, der kan lægges til grund ved beregningen af sygedagpenge, svarer til den laveste nationale månedlige bruttoløn ganget med 12. Juli

11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? De rumænske myndigheder tildeler: barselsdagpenge til moderen. Denne ydelse tildeles rumænske borgere, der bor i landet, og udlændinge, der har opgivet deres indfødsret og taget lovligt ophold i Rumænien. Forælderen skal i begge tilfælde bo sammen med det barn, som den pågældende ydelse søges for. Barselsdagpenge Den forsikrede skal have indbetalt bidrag i mindst en måned inden for de sidste 12 måneder for at have ret til barselsydelser. Der udbetales moderskabsydelse til en gravid arbejdstager eller erhvervsaktiv mor, hvis det er nødvendigt for at beskytte hendes eller barnets helbred. Hvad dækker ordningen? Barselsdagpenge Der udbetales barselsdagpenge til forsikrede mødre i en periode på 120 kalenderdage (63 dage før fødslen og 63 dage efter, at hun har født barnet). Siden januar 2009 modtager moderen 85 % af sin gennemsnitlige månedsløn i de foregående seks måneder, dog mindst 600 RON (135 EUR) og højst RON (899 EUR) pr. måned, under hele barselsorloven. Den maksimale månedsløn, der kan lægges til grund ved beregningen af barselsdagpenge, svarer til den laveste nationale månedlige bruttoløn ganget med 12. Der tildeles også barselsdagpenge, hvis barnet er dødfødt. Dagpengene betales over socialsikringsbudgettet. Moderskabsydelse Den forsikrede modtager 75 % af sin gennemsnitlige månedsløn i op til 120 dage. Hvordan får du adgang til barselsydelser? Barselsdagpengene udbetales løbende af din arbejdsgiver. Juli

12 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Invalidepension (første søjle) Personer, der er eller har været omfattet af det offentlige pensionssystem (første søjle), har ret til invalidepension (pensie de invaliditate), hvis de mister mindst halvdelen af deres erhvervsevne på grund af en ulykke eller en sygdom (herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme). Der regnes i øjeblikket med tre invaliditetskategorier: kategori I svarer til, at den pågældende er fuldstændig uarbejdsdygtig og har brug for hjælp hele tiden, kategori II svarer til, at den pågældende er fuldstændig uarbejdsdygtig, men ikke har brug for hjælp hele tiden, og kategori III betyder, at den invalide har mistet mindst halvdelen af sin erhvervsevne, men stadig er i stand til at udøve et erhverv. Kravet til bidragsperioden afhænger af den pågældendes alder på den dato, hvor lægeerklæringen om arbejdskapacitet udstedes. Der stilles ingen krav til bidragsperioden, hvis invaliditeten skyldes en arbejdsulykke, erhvervssygdom, skizofreni, neoplasi eller aids eller opstår under aftjening af værnepligt. Man behøver ikke at være forsikret på det tidspunkt, hvor invaliditeten indtræffer. Bidragsfri perioder, hvilket bl.a. omfatter perioder, hvor der modtages invalidepension eller dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed, og perioder med fuldtidsstudier, der afsluttes med en eksamen, medregnes i bidragsperioden. Invalidepension (anden søjle) Personer, der er medlemmer af en privat pensionsordning (anden søjle), har ret til et engangsbeløb, hvis de er berettiget til invalidepension af kategori I eller II under den første søjle, og der er tale om varig invaliditet. Disse regler er foreløbige. En lov om tilrettelæggelsen og anvendelsen af betalingssystemet for private pensioner er under udarbejdelse. Hvad dækker ordningen? Invalidepension (første søjle) Invalidepensionen under den første søjle beregnes ved hjælp af et pointsystem og udbetales hver måned. Pensionen fastlægges ud fra bidragsperiodens længde, indtægternes størrelse og invaliditetskategorien (variabler, der er forskellige fra person til person) og ud fra pensionspointenes værdi (der er ens for alle pensionister). Den månedlige ydelse svarer til personens månedlige bruttoindtægt divideret med den gennemsnitlige bruttoindtægt. Juli

13 Den årlige ydelse svarer til summen af de månedlige ydelser i løbet af et år, divideret med 12. Den pågældende får krediteret de årlige ydelser for ikkebidragspligtige perioder. Den pågældende får også krediteret de årlige ydelser for en potentiel bidragsperiode svarende til invaliditetskategorien. Den potentielle bidragsperiode udgør forskellen mellem den fulde bidragsperiode og den bidragsperiode, der er optjent indtil tildelingen af en invalidepension i kategori I eller II. Den kan ikke overstige den bidragsperiode, som den pågældende potentielt kan optjene fra datoen for tildelingen af en invalidepension i kategori I eller II til den almindelige pensionsalder. Den årlige gennemsnitlige ydelse svarer til summen af årlige ydelser divideret med den fulde bidragsperiode. Invalidepensionen beregnes som den gennemsnitlige årlige ydelse ganget med pensionspointenes værdi. Pr. 1. januar 2013 justeres pensionspointenes værdi årligt med 100 % af inflationen plus 50 % af realvæksten i den gennemsnitlige bruttoindtægt det foregående år. Den 1. juli 2012 er pensionspointenes værdi 732,80 RON (165 EUR). Den person, der vurderes til en kategori I-invaliditet, har også ret til et plejetillæg. Plejetillægget svarer til 80 % af pensionspointenes værdi. Det er tilladt for pensionister med en kategori III-invaliditet og blinde invalidepensionister at have et erhvervsarbejde. Arbejdstiden for en invalid pensionist i kategori III må dog ikke overstige halvdelen af fuld arbejdstid for det pågældende job. Pensionisten kan uanset invaliditetskategorien modtage løn for at være by- eller amtsrådsmedlem. På det tidspunkt, hvor modtageren når den almindelige pensionsalder, ændres invalidepensionen automatisk til alderspension, og modtageren får det mest fordelagtige beløb. Plejetillægget udbetales fortsat. I tilfælde af at invalidepensionisten når en ny bidragsperiode, kan han/hun forlange at pensionen omberegnes, når han/hun har fået alderspension. Hvis en invalidepensionist er berettiget til efterladte pension, kan han/hun vælge den mest fordelagtige pension. Invalidepensionen indkomstbeskattes efter modregning af de lovlige fradrag. Invalidepension (anden søjle) Det engangsbeløb, der beregnes og betales under den anden søjle, svarer til det personlige nettobeløb, der er indsat på deltagerens private konto i pensionskassen. Deltageren er garanteret beløbet af de indbetalte bidrag fratrukket overførselsgebyrer og retlige gebyrer. Juli

14 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Invalidepension (første søjle) Du skal søge om invalidepension hos den relevante amtslige pensionskasse. De amtslige pensionskasser er underlagt den nationale pensionskasse. Ansatte i forsvaret, den offentlige orden og det nationale sikkerhedssystem ansøger om invalidepension fra den relevante særlige pensionskasse. Herefter vurderes og attesteres invaliditetskategorien af den samme amtslige pensionskasses lægeekspert eller af det militære lægeudvalg for militærhospitaler. Der foretages regelmæssige revurderinger for at undersøge, om der er sket en udvikling i pensionistens helbred, og om invaliditetskategorien bør ændres. Kontrollen finder alt efter omstændighederne sted mellem et og tre år, indtil invalidepensionisten når den almindelige pensionsalder. Hvis invalidepensionisten er varigt invalid eller når den almindelige pensionsalder om mindre end fem år og har tilbagelagt en fuld bidragsperiode, fritages han/hun for den regelmæssige kontrol. Det er også muligt at få revurderet sin sag, hvis sundhedstilstanden forbedres eller forringes. Plejetillægget tildeles på samme måde som invalidepensionen. Invalidepensionen udbetales på posthuset eller i banken. Invalidepension (anden søjle) Du skal søge om engangsbeløbet hos det pensionsselskab, der administrerer den pensionskasse, hvor du har din private konto. Engangsbeløbet udbetales på posthuset eller i banken. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Alderspension (første søjle) Personer, der er omfattet af det offentlige pensionssystem (første søjle), har ret til alderspension (pensie pentru limită de vârstă), hvis de både har nået den almindelige pensionsalder og indbetalt bidrag i tilstrækkelig lang tid. Forskellen mellem den almindelige pensionsalder for mænd og kvinder opretholdes: for mænd er den pr. 1. juli år og 4 måneder og for kvinder 59 år og 4 måneder. Den vil stige til 63 år pr. 1. januar Den mindste bidragsperiode er imidlertid den samme for mænd og kvinder, nemlig 13 år og otte måneder pr. 1. juli Den vil stige til 15 år 1. januar Bidragsfri perioder, hvilket bl.a. omfatter perioder, hvor der modtages invalidepension eller dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed, og perioder med fuldtidsstudier, der afsluttes med en eksamen, medregnes i bidragsperioden. Personen har ret til fuld alderspension (pensie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare), hvis han/hun både har nået den almindelige pensionsalder og tilbagelagt den fulde bidragsperiode. Forskellen mellem den fulde bidragsperiode for mænd og kvinder opretholdes: for mænd er den pr. 1. juli år og otte måneder (stiger til 35 år den 1. januar 2015) og for kvinder er den 28 år og otte 1. julii 2012 (stiger til 35 år den 1. januar 2030). Der gælder særlige betingelser for visse grupper: personer, der har indbetalt bidrag under særlige eller vanskelige arbejdsforhold personer, der var handicappede, før de blev omfattet af ordningen personer, der af politiske årsager blev forfulgt af regimet efter den 6. marts 1945, landsforvist eller taget som krigsfanger. Når de særlige betingelser er opfyldt, har man ret til alderspension tidligere end ellers (pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare). Hvis den fulde bidragsperiode overskrides med mindst otte år, har man ret til efterløn (pensie anticipată) op til fem år før den almindelige pensionsalder. Hvis den fulde bidragsperiode overskrides med op til otte år, har man ret til delvis efterløn (pensie anticipată parţială) op til fem år før den almindelige pensionsalder. Alderspension (anden søjle) Personer, der er medlemmer af en privat pensionsordning (anden søjle), kan få udbetalt et engangsbeløb, når de har ret til alderspension under den første søjle. Juli

16 Disse regler er foreløbige. En lov om tilrettelæggelsen og anvendelsen af betalingssystemet for private pensioner er under udarbejdelse. Hvad dækker ordningen? Alderspension (første søjle) Alderspensionen under den første søjle beregnes ved hjælp af et pointsystem og udbetales hver måned. Pensionen fastlægges ud fra bidragsperiodens længde og indtægternes størrelse (variabler, der er forskellige fra person til person) og ud fra pensionspointenes værdi (der er ens for alle pensionister). Den månedlige ydelse svarer til den pågældendes månedlige bruttoindtægt divideret med den gennemsnitlige bruttoindtægt. Den årlige ydelse svarer til summen af et års månedlige ydelser divideret med 12. Den pågældende får krediteret de årlige ydelser for ikke-bidragsperioder. Den gennemsnitlige årlige ydelse svarer til summen af de årlige ydelser divideret med den fulde bidragsperiode. Alderspensionen beregnes som den årlige gennemsnitlige ydelse ganget med pensionspointenes værdi. Den tidlige alderspension, efterlønnen og den delvise efterløn beregnes på samme måde som alderspensionen. Der tages dog ikke hensyn til bidragsfrie perioder ved beregningen af efterløn og delvis efterløn. Den delvise efterløn nedsættes i forhold til det antal måneder, pensionstidspunktet fremskyndes med. Det er tilladt for personer, der modtager alderspension og tidlig alderspension, at have erhvervsarbejde. Personer, der modtager efterløn og delvis efterløn, må ikke have erhvervsarbejde. Det er dog tilladt at modtage løn for at være by- eller amtsrådsmedlem. Pensionisten kan forlange, at pensionen omberegnes, når han/hun har tilbagelagt en ny bidragsperiode. Pr. 1. januar 2013 justeres pensionspointenes værdi årligt med 100 % af inflationen plus 50 % af realvæksten i den gennemsnitlige bruttoindtægt i det foregående år. Den 1. juli 2012 er pensionspointenes værdi 732,80 RON 165 EUR). Alderspensionen, den tidlige alderspension, efterlønnen og den delvise efterløn indkomstbeskattes efter modregning af de lovlige fradrag. Alderspension (anden søjle) Det engangsbeløb, der beregnes og betales under den anden søjle, svarer til det personlige nettobeløb, der er indsat på deltagerens private konto i pensionskassen. Deltageren er garanteret beløbet af de indbetalte bidrag fratrukket overførselsgebyrer og retlige gebyrer. Juli

17 Hvordan får du adgang til aldersydelser? Alderspension (første søjle) Du skal søge om alderspension hos den relevante amtslige pensionskasse. De amtslige pensionskasser er underlagt den nationale pensionskasse. Ansatte i forsvaret, den offentlige orden og det nationale sikkerhedssystem ansøger om invalidepension fra den relevante særlige pensionskasse. Den tidlige alderspension, efterlønnen og den delvise efterløn tildeles på samme måde som alderspensionen. Alderspensionen udbetales på posthuset eller i banken. Alderspension (anden søjle) Du skal søge om engangsbeløbet hos det pensionsselskab, der administrerer den pensionskasse, hvor du har din private konto. Engangsbeløbet udbetales på posthuset eller i banken. Juli

18 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Efterladtepension (første søjle) En person har ret til efterladtepension (pensie de urmaş), hvis han/hun er efterlevende ægtefælle til eller barn af den afdøde, og den afdøde på dødstidspunktet var pensionist eller berettiget til pension under det offentlige pensionssystem (første søjle). For at have ret til efterladtepension skal den efterlevende ægtefælle have nået pensionsalderen og have været gift med afdøde i mindst 10 år. Uanset den efterladtes alder har denne ret til efterladtepension, hvis den pågældende er invalid i kategori I eller II, forudsat at ægteskabet har varet i mindst et år. Den efterladte ægtefælde har uanset alder også ret til efterladtepension, hvis den pågældendes indtægt er under 35 % af den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt, og den efterladte ægtefælle forsøger et barn på syv år eller derunder. Hvis dødsårsagen er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, har den efterladte ægtefælle ret til en efterladtepension, hvis den pågældendes indtægt er under 35 % af den skønnede gennemsnitlige bruttoindtægt. Afdødes børn tilkendes børnepension, hvis de er højst 16 år (eller 26 år og under videregående uddannelse), eller hvis de er invalide i en eller anden kategori, og invaliditeten er indtrådt, før de har nået de nævnte aldersgrænser. Efterladtepensionen udbetales på ubestemt tid eller i en vis periode afhængigt af, hvilke betingelser der er opfyldt. Efterladtepension (anden søjle) Den efterladte til en person, der var medlem af en privat pensionsordning (anden søjle), har ret til et engangsbeløb, hvis han/hun ikke selv er medlem af en sådan ordning. Den efterladte har ret til at indsætte beløbet på sin private konto, hvis han/hun også er medlem af en privat pensionsordning. Hvis den efterladte er tilkendt en pension (alders- eller invalidepension) før medlemmets død, bortfalder retten til efterladtepension. Disse regler er foreløbige. En lov om tilrettelæggelsen og anvendelsen af betalingssystemet for private pensioner er under udarbejdelse. Begravelseshjælp (første søjle) Hvis en forsikret person eller pensionist dør, har den person, der betaler for afdødes begravelse, ret til begravelseshjælp (ajutor de deces). En forsikret person eller pensionist har omvendt ret til begravelseshjælp, hvis en slægtning, som blev forsørget af ham/hende, og som ikke var forsikret, dør. Juli

19 Hvad dækker ordningen? Efterladtepension (første søjle) Efterladtepensionen udbetales hver måned og beregnes som en procentdel af den alderspension eller tidlige alderspension, som den afdøde modtog eller var berettiget til. Hvis den afdøde modtog eller var berettiget til invalidepension, efterløn eller delvis efterløn, beregnes efterladtepensionen som en procentdel af en invalidepension af kategori I. Procentsatsen afhænger af, hvor mange efterladte der er berettiget til ydelser. Der udbetales 50 % til én efterladt, 75 % til to efterladte og 100 % til tre efterladte eller derover. Når et barn har mistet begge forældre, beregnes børnepensionen for hver forælder, hvorefter de to beløb lægges sammen. Hvis den efterlevende ægtefælle har ret til en anden type pension, kan han/hun vælge den mest fordelagtige pension. Pr. 1. januar 2013 justeres pensionspointenes værdi årligt med 100 % af inflationen plus 50 % af realvæksten i den gennemsnitlige bruttoindtægt i det foregående år. Den 1. juli 2012 er pensionspointenes værdi 732,80 RON 165 EUR). Efterladtepensionen indkomstbeskattes efter modregning af de lovlige fradrag. Efterladtepension (anden søjle) Det engangsbeløb, der beregnes og betales under den anden søjle, svarer til den efterladtes arveandel af det personlige nettobeløb, der er indsat på den afdøde deltagers private konto i pensionskassen. Den samme arveandel overføres fra den afdøde deltagers private konto til den efterladtes private konto, hvis han/hun også er medlem af ordningen. Den efterladte er garanteret arveandelen af de samlede bidrag, der er indbetalt, fratrukket overførselsgebyrer og retlige gebyrer. Begravelseshjælp (første søjle) Parlamentet fastsætter begravelseshjælpen hvert år. Det beløb, der udbetales ved den forsikredes eller pensionistens død, svarer mindst til den forventede gennemsnitlige bruttoindtægt, og det beløb, der udbetales, når en slægtning, som blev forsørget af den forsikrede eller pensionisten, og som ikke selv var forsikret, dør, svarer mindst til halvdelen af det tidligere nævnte beløb. Hvordan får du adgang til efterladteydelser? Efterladtepension (første søjle) Du skal søge om efterladtepension hos den relevante amtslige pensionskasse. De amtslige pensionskasser er underlagt den nationale pensionskasse. Ansatte i Juli

20 forsvaret, den offentlige orden og det nationale sikkerhedssystem ansøger om invalidepension fra den relevante særlige pensionskasse. Efterladtepensionen udbetales på posthuset eller i banken. Efterladtepension (anden søjle) Du skal gøre dine rettigheder gældende over for det pensionsselskab, der administrerer den pensionskasse, hvor du har en privat konto, for at få udbetalt engangsbeløbet eller overføre pengene til din egen konto. Engangsbeløbet udbetales på posthuset eller i banken. Begravelseshjælp (første søjle) Du skal søge om begravelseshjælpen hos den relevante amtslige pensionskasse, den særlige pensionskasse, den amtslige arbejdsformidling eller arbejdsgiveren afhængigt af afdødes status. De amtslige pensionskasser er underlagt den nationale pensionskasse. De amtslige arbejdsformidlinger er underlagt arbejdsstyrelsen. Begravelseshjælpen udbetales direkte til den berettigede af en af de ovenfor nævnte institutioner. Juli

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn ² Dine rettigheder til social sikring i Ungarn Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere