A. Afløbsinstallationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Afløbsinstallationer"

Transkript

1 A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet øber i én edning og regnvandet i en anden edning. A. Pacering af pidevandedninger Ledningføringen fremgår af tegning I.-I.6 amt tegning I.9 og I.0. Spidevandedningerne er paceret i odrette kakte, åede at der ede pidevand fra to væreer ti edningerne på hver etage. Ledningerne pacere efter dette princip, hvor det er muigt, men pga. morgenmadcaféen på anden etage og foyeren på førte etage kan edningerne ikke føre direkte ned ti kæderen fra de væreer, der er beiggende derover. Spidevandet fra die væreer føre gennem de odrette kakte ti og med tredje etage, hvorefter der ægge en vandret edning over det nedhængte oft på anden etage, hvori pidevandet fra de oveniggende etager ame. Denne vandret iggende edning føre ti kakten ved væree 22 og 22, jf. tegning I.. På førte etage er der igeede en anggående edning ti at føre pidevandet ned ti kæderen. I kæderen kommer der kakte ned fra de oveniggende etager, og pidevandet fra die ame i en vandret iggende edning, der fører ti kakten paceret i den nordige ende af bygningen, åede, at a pidevand ame heri, hvorefter det føre ud i den offentige koak i vejen. I kæderen er der endvidere en pidevandedning, der øber under guvet, hvorti der ede pidevand fra toietterne i foyeren, omkædningrummene på tredje etage amt fra guvaføb i kæderen. Skaktene, om pidevandedningerne pacere i, ydioere, å tøjen ikke generer gæterne på hoteværeerne. A.2 Dimenionering af pidevandedninger I dette afnit gennemgå et ekempe på dimenioneringen af en pidevandedning. Dimenionerne af pidevandedningerne betemme ved ført at fatægge de forudatte pidevandtrømme for de enkete intaationer og væreer. Herefter ummere die forudatte pidevandtrømme for den ønkede edningtrækning, og ud fra denne værdi afæe den dimeniongivende pidevandtrøm. A.2. Forudat pidevandtrøm De forudatte pidevandtrømme for enkete intaationgentande fremgår af Tabe O. [DS 42,. 28].

2 Tabe A.: Forudatte pidevandtrømme for enkete intaationgentande [DS 42,. 28]. Intaationgentand Forudat pidevandtrøm, q S,f [/] Badekar 0,9 Bruer 0,4 Håndvak 0, Toiet m. citerne,8 Guvaføb i kæder,2 Køkkenvak 0,6 De forudatte pidevandtrømme for de tre typer væreer betemme ved at ummere antaet og typerne af intaationgentande på væreerne. Forudat pidevandtrøm i uite (2 håndvake, toiet, bruer og badekar): q = S,f, 7 Forudat pidevandtrøm i am. væree med badekar (håndvak, toiet og badekar): q = S,f, 0 Forudat pidevandtrøm i am. væree med bruer (håndvak, toiet og bruer): q = S,f 2, 5 For at beregne de forudatte pidevandtrømme på ae edningtrækninger, er der opbygget et regneark, om finde på den vedagte CD i fien pidevand.x. Der forekommer enkete rum, hvor den forudatte vandtrøm ikke er om en af de tre ovenfor beregnede, i die tifæde er de enkete forudatte pidevandtrømme for det pågædende rum ummeret i regnearket. Ekempe på betemmee af forudat pidevandtrøm Den forudatte pidevandtrøm for pidevandedningen i kakt L09 meem 4. og. etage betemme. Denne edning aftager pidevand fra væree 67, 69, 57, 59, 47 og 49. Den forudatte pidevandtrøm finde ti: q = S,f =, ,5 5, 5 Den forudatte pidevandtrøm for den iggende pidevandedning meem kakt L2 og L på anden etage betemme, jf. fien pidevand.x : koonne AP, række 27, ti: q = S,f 94, 2 2

3 A.2.2 Dimeniongivende pidevandtrøm Den dimeniongivende pidevandtrøm over en edningtrækning betemme ved at benytte den ummerede forudatte pidevandtrøm for den pågædende edningtrækning, og derefter afæe den dimeniongivende pidevandtrøm i Figur A.. Ved afæningen benytte den øverte inie, A, da denne b. a. er gædende for hoteer. Forudætningen for brugen af diagrammet er, at den forudatte pidevandtrøm ka være tørre end eer ig 2 /. Hvi den forudatte pidevandtrøm er under 2 / benytte q S,d = 2, / ti dimenionering af pidevandedningen og q S,d =,8 / ti betemmee af evrenningevnen i edningen. Die værdier er fatagt, da de er på den ikre ide for edningdimenionerne, idet toietterne kyer ud med,8 / og q S,d = 2, / for q S,f = 2 /. Figur A.: Diagram for afæning af dimeniongivende pidevandtrømme når den forudatte pidevandtrøm er kendt. Gydighedområde: 2 q 4000 [DS 42,. 67]. S,f Ekempe på betemmee af dimeniongivende pidevandtrøm Betemmeen af de dimeniongivende pidevandtrømme er foretaget på baggrund af reutaterne betemt i afnit A.2.. Dimeniongivende pidevandtrøm for pidevandedningen i kakt L09 fra 4. ti. etage afæe ti: q = S,d 2, 7 Dimeniongivende pidevandtrøm for den iggende pidevandedning meem kakt L2 og L på 2. etage afæe ti: q = S,d 6, 0

4 A.2. Fatæggee af edningdimenion og fad Spidevandedningen dimenion og minimumfad betemme ved at afæe i diagrammet i Figur A.2 [DS 42,. 69]. I diagrammet afæe ved den dimeniongivende pidevandtrøm, og derved kan umiddebart finde en paende dimenion, amt det mindte fad om edningen ka have, for at denne er evrenende. Diagrammet er anvendeigt for pat- og rutfri tåedninger. Ved Quaity Hote Aaborg væge det, at benytte PVCedninger og Wavin Ato ti pidevandedningerne i bygningen. Diagrammet er endvidere for uduftede edninger, denne uduftning ker ved, at edningen fra jette etage føre op ti taget, hvorpå en vacuumventi montere. Sevrenningevnen er betemt ud fra kravet om, at der ikke må være en tørre forkydningpænding end 2,5 N/m 2 meem edningen og pidevandet [V & A Ståbi,. 05]. Figur A.2: Diagram ti betemmee af nødvendig diameter og fad for evrenning af uduftet pidevandedning af pat eer rutfri tå [DS 42,. 69]. 4

5 Dimenioner ti pidevandedninger I bygningen anvende tre typer aføbedninger fra Nordik Wavin [ 0 Ato, d u = 0 mm, d i = 99,40 mm 60 Ato, d u = 8 mm, d i = 49,40 mm 200 x 4,5 PVC, d u = 225 mm, d i = 9,00 mm Den tørte edning, 200 x 4,5 PVC, anvende normat ti at ægge i jord, men pga. de tore pidevandmængder, der forekommer på hoteet, benytte denne ogå inde i bygningen. Ekempe på dimenionering af pidevandedning Dimenioneringen er fortaget på baggrund af de i afnit A.2. og afnit A.2.2 fundne reutater. Dimenion af pidevandedningen for kakt L09 fra 4. ti. etage afæe i Figur A.2 for tående edninger ti: d min = 8 mm Ledningdimenionen væge ti en 0 Ato. Dimenionen af pidevandedningen meem kakt L2 og L på 2. etage afæe i Figur A.2 ti: d min = 45 mm Den mindt tiadeige fad for edningen afæe i Figur A.2 ti: i = 6,7 o oo Ledningen væge derfor ti en 60 Ato, hvor et fad på 6,7 o oo eer tørre ka ikre, for at edningen er evrenende. En edning af typen 0 Ato kan ogå anvende, men i dette tifæde ka edningen opætte med et fad på ituation. A.2.4 Spidevandedninger i badeværeer 25 o oo, hviket ane for et ringere vag i denne Spidevandedningen fra håndvaken ti bruer jf. tegning I.0 føre i væggen, indti den kommer ti bruekabinen, hvor den føre under guvet, da bruekabinen hæve over det normae guvpan. Spidevandet fra toiettet føre i hurummet meem toietvæggen og væggen ud ti gangen. Ledningpaceringen fremgår af tegning I.0. Der opætte vandåe, om det fremgår af rørdiagrammet på tegning I.0. Vandåene ætte i umiddebar nærhed af 5

6 aføbet, dog ætte vandåen fra brueren i kakten, da der ikke er pad ti denne under guvet. Dimenionerne for edningerne er betemt, om det er gjort for de øvrige edninger i bygningen. A.2.5 Regneark med reutater Der er opbygget et regneark med ae de forudatte pidevandtrømme fra ae rum og væreer amt dimeniongivende pidevandtrømme, edningtyper, indre diametre og fad ved de edningtrækninger, hvor det er fundet nødvendigt. Regnearket, pidevand.x, er vedagt på CD-rom. Ledningtyperne er betemt for den odrette edning i kakt L09 og devit for den odrette edning i kakt L. De øvrige odrette edninger har omtrent amme forudatte pidevandtrømme, og derfor benytte tivarende edningtyper på die trækninger. Ledningtyperne for ae vandrette edninger er betemt, åede at de ægge med det rette minimumfad, å evrenningen opnå. Ae enhederne i regnearket, pidevand.x, er / og mm for henhodvi vandtrømme og edningdimenioner. A.2.6 Uduftningedning Uduftningedningerne udføre i amme dimenioner om de odrette tammer i kaktene L0 ti L7 og L20. Den amme dimenion benytte, da dette er en høj bygning med mange tiøb og enkettab på trækningerne [DS 42,. 5]. Ae uduftningedningerne udføre i typen 0 Ato. I enden af uduftningedningerne montere en vakuumventi, der åbner, å der kommer uft ind i ytemet, når der ede pidevand gennem, da dette pidevand genererer et undertryk i forhod ti det atmofærike tryk [V & A Ståbi,. ]. Spidevandedningen i kakt L8 udufte gennem en vakuumventi i væggen, da denne kakt ikke føre gennem hee bygningen ti taget, jf. tegning I.2. A.2.7 Støj For at kontroere om tøjen fra pidevandintaationerne hode på et acceptabet niveau, fatætte det makimat tiadeige tøjniveau, L Aeq, for morgenmadcaféen og hoteværeerne. Dette vurdere ti 5 db(a) [V & A Ståbi,. 427]. 6

7 Da ae pidevandedningerne, med undtagee af edningerne under oftet i kæderen, er af typen Wavin Ato, der er tøjreducerende [ fatægge ydniveauet i morgenmadcaféen, hvor edningerne bøjer næten 90 ti 52 db(a) [V & A Ståbi,. 429]. Ønket mindte tøjreduktion i morgenmadcafé: 52 db(a) 5 db(a) = 7 db(a) Da den ønkede tøjreduktion ka være mindt 7 db(a), og det nedhængte oft, der er 2 tk. mm gippader, har et vejedende reduktionta på 25 db(a), er det ikke nødvendigt med yderigere reduktion [V & A Ståbi,. 45]. Lydniveauet i væreerne ane for acceptabe, da kaktene ydioere og da tøjen ka paere badeværeet, før det høre i eve hoteværeet. For at reducere tøjen udbredee i bygningen fatgøre pidevandedningerne ti etagedækkene, der er en tung bygningde [V & A Ståbi,. 428]. A.2.8 Brandbekyttee af aføbrør Da aføbedningerne går gennem en etageadkiee, ka edningerne ikre med en mindte brandmodtandevne om BS60 [V & A Ståbi,. 44]. Denne brandmodtandevne opnå ved, at kaktene opbygge af gippader, der ioere. Ved rørgennemføring gennem etagedæk og vægge benytte brandpakninger [V & A Ståbi,. 446]. Ved rørgennemføring gennem øverte etagedæk og ti vakuumventien ka der ioere 500 mm over øverte etageadkiee, jf. Figur A.. Figur A.: Ioering af vakuumventi. [Bandnotat,. 5] 7

8 A. Pacering af regnvandedninger Regnvandet fra taget ede ud i tagrenderne, der pacere på inderiden af ydermuren. Regnvandet, der fader på den de af taget, om er paceret fra modu ti 2 ede ti den nordige kakt, hvor der etabere en regnvandedning, der fører ti kæderniveau. For deen meem modu 2 og 20 føre regnvandet igeede ti en indvendig regnvandedning, der øber ti kæderniveau i kakten i rummene 655 ti 055, jf. tegning I.. Aføbbrønde og regnvandedninger, der dimenionere i forbindee med regnvandafvanding af grunden, fremgår af tegning I. og tegning I.. Af tegningen fremgår endvidere, hvor det antage, at vandet øber hen. Regnvandedningerne pacere rundt ang bygningen, da der forekommer tore mængder regn på facaderne i tifæde af agregn. A.4 Dimenionering af regnvandedninger I dette afnit fatægge dimenionerne på regnvandedningerne. Dette gøre på baggrund af vurderinger om kaderne omfang ved en eventue overvømmee, ud fra bygningen tørree, amt hvor permeabe overfaden er. A.4. Dimeniongivende regnvandtrøm Den dimeniongivende regnvandtrøm er givet ud fra forme (A.) [DS 42,. 0]: q = i ϕ A (A.) Hvor: i R, d Den dimeniongivende regnintenitet [/( m²)] ϕ Aføbkoefficient [-] A Der regnmodtagende area [m²] Den dimeniongivende regnintenitet betemme ved at vurdere n, der er den årige andynighed for, at der kommer regnky med en intenitet, der er tørre end den dimeniongivende. n vurdere ti ½, da føgende anvendeeområde er gædende [DS 42,. ]: Hvor der kun er riiko for et opretteige kader på bygninger, inventar og ignende. Skader bør kunne oprette ved amindeig rengøring og kortvarig udtørring. Der bør kun forekomme overvømmee i rum med vandtætte guvkontruktioner. Ved den vagte overkrideehyppighed, n, er den dimeniongivende regnintenitet, i [DS 42,. ]: i = 0,04 m ² 8

9 Aføbkoefficienten, ϕ, er ig når det er et befætet area, om regnen rammer. Derfor ætte denne ae teder ved dette byggeri ti. Det regnmodtagende area, A, er vandrette areaer, krå areaer projektion på vandret amt / af areaet af odrette areaer, der ramme ved agregn [DS 42,. ]. Af tegning I. e hvike areaer, der afvande fra. De areaer, hvorfra der ikke afvande, antage at bive afvandet fra de ekiterende rendeten, der er på okaiteten, da der tidigere var parkeringpad på areaet, hvor Quaity Hote Aaborg opføre. De regnmodtagende areaer og den dimeniongivende regnintenitet fatægge ti føgende, jf. Tabe A.2: Tabe A.2: Regmodtagne areaer og dimeniongivende regninteniteter. Det bemærke, odrette areaer dividere med. Vandrette areaer Bredde [m] Længde [m] Area [m 2 ] q S,d [/] Tag N 4,6 40,2 586,9 8,22 Tag S 4,6 28,8 420,5 5,89 Trappe mod V 5, 0,6 54, 0,76 Trappe mod Ø 5,5 2,0 66,0 0,92 Skrå areaer Rampe 5,2 7,5 95,0 2,7 Lodrette areaer Facade ved trappe mod V 2,0 25,9 8, 2,54 Facade ved trappe mod Ø, 2,0 9,,0 Facade ved rampe 2,0 7,5 262,5,68 A.4.2 Ledning- og brøndtyper Ledninger, bøjninger og renebrønde der benytte i regnvandytemet er ae af fabrikatet Wavin. Dimenionere fremgår af Tabe A. - Tabe A.6. Tabe A.: Ledningdimenioner for regnvandedninger [ Type Muffe dim, D y [mm] Udv. dim, D i [mm] Indv. dim, D i [mm] 250x6,2 PVC k. N 289,90 250,00 27,60 60x,6 PVC k. N 82,00 60,00 52,80 0x,0 PVC k. N 27,00 0,00 04,00 Tabe A.4: Brøndtyper for regnvandytemet [ Type Gennemøbrørtype Opføringrørtype Gennemøbretning 9

10 250x600 PP type x5 PP type x5 PP type x5 PP type x5 PP type mm rendetenbrønd m/ 0 mm afgang 70. andfang Tabe A.5: Opføringrør ti brøndene i regnvandytemet [ Type Udv. Diameter [mm] 600 mm opføringrør mm opføringrør 54 Tabe A.6: Bøjninger i regnvandytemet [ Type Muffe dim, D y [mm] Udv. diameter [mm] Bøjningradiu [mm] 60x45 PVC bøjning 82,00 60,00 76,00 0x45 PVC bøjning 27,00 0,00 5,00 0

11 A.4. Lodret tående regnvandedninger De odrette regnvandedninger, der ka øbe fra taget ti kæderen, dimenionere ud fra Wyy-Eaton forme for tående devit fydte rør, jf. forme (A.2) [V & A Ståbi,. 06]: Hvor: q k 6 8 q = 7,9 k di f 5 Dimeniongivende aføbtrøm i en devit fydt edning [m /] Ruheden [m] d i Indvendig edningdiameter [m] f Fydningforhodet [m 2 /m 2 ] (A.2) Ruheden, k, for patrør ætte ti 0,00025 m [DS 42,. 62]. Fydningforhodet, f, ætte ti 0, [DS 42,. 7]. Fydningforhodet for en tående edning er defineret om den de af edningtværnittet, der er vandfydt, når vandtrømmen beregningmæigt forudætte fordet i en cyinderring ang røret inderide, jf. forme (A.) og Figur A.4 [DS 42,. ]. f 2 d = (A.) d i d di Figur A.4: Fydningforhod for tående edninger, hvor vandet binde ti edningen, å der optår et hurum i midten. Ved omkrivning af forme (A.2) få udtrykket i forme (A.4) ti betemmee af den minimae indvendige diameter i tående regnvandedninger: d i q = 7,9 k 6 f 5 8 (A.4) Herudfra betemme den minimae diameter for edningen fra taget ti kæderniveau. Dimenionen er fatagt for regnvandedningen i den nordige kakt inde i bygningen:

12 m 0,00822 d i = 0,0906 m = 90,6 mm 5 6 7,9 ( 0,00025 m) 0, 8 Det væge at benytte en 0 mm edning, jf. afnit A.4.2. På tivarende måde betemme den minimae diameter for edningen, der afeder regnvand fra den ydige ende af taget gennem kakten i rummene 655 ti 055 ti 8,4 mm, og på den baggrund væge igeede en 0 mm edning. A.4.4 Afvanding af taget Afvandingen af taget vi, om tidigere bekrevet, bive gjort gennem de to edninger, der bev dimenioneret i afnit A.4.. For at det er muigt at ede vandet i die edninger, etabere der render, der fører vandet ti die edninger. Renderne ka ægge med et fad på 2 o oo, å die biver evrenende, evom der dog er et adgang ti rengøring af die [V & A Ståbi,. 9]. Ud fra de tidigere betemte regnvandtrømme kan tagrendeareaet betemme ud fra forme (A.5). Hvor: q q = 2,67 A,25 0 Vandtrømmen [/] 5 5 q 0 A 2,67 = A Tværnitareaet af tagrenden [mm 2 ],25 (A.5) Tagrenden tværnitarea betemme ved at benytte den have værdi af regnvandtrømmen, jf. tegning I., og derved få det mindte tværnitarea for tagrenden i den nordige ende af huet ti 4.2 mm 2, og for den ydige de ti 0.86 mm 2. Da der benytte havcirkuære tagrender betemme radiu i die tagrender ti minimum 95 mm og 8 mm for hhv. den nordige og ydige ende af bygningen. A.4.5 Ioering af regnvandedninger Regnvandedningerne i kaktene ioere, for at ikre mod dannee af konden. Ioeringtykkeen betemme ud fra forme (A.6) [V & A Ståbi,. 248] Hvor: d d 2 2 d d 2 2 λ t e t t n d = (A.6) α 2 d t d 2 Indvendig ioeringdiameter [m] Udvendig ioeringdiameter [m]

13 λ α 2 t t e t Ioeringen varmekonduktivitet [W/(m K)] Udvendig varmeovergangkoefficient [W/(m 2 K)] Ioeringen indvendige temperatur [ C] Skakten temperatur [ C] Dugpunktdifferenen [ C] Den indvendige ioeringtykkee bive ig den udvendige diameter på fadtammen. Den udvendige diameter er fatagt ti 0 mm, jf. afnit A.4.4. Ioeringen væge med en varmekonduktivitet, λ, på 0,0 W/(m K). Temperaturen i kakten regne at være 25 C, og vandet temperatur i edningen regne ti 0 C. α 2 ætte ti 8 W/(m 2 K), om er en middeværdi for varmeovergangkoefficienten. Den reative fugtighed vurdere ikke at være mere end 80 %, når en vandtemperatur på fryepunktet benytte, å derfor benytte dugpunktdifferenen for denne fugtighed, t =,7 K. [V & A Ståbi, ] Hermed er kun den ydre diameter af ioeringen ukendt, og denne betemme ved en numerik øning af igningen: W d d 2 0,0 2 2 m K 25 C 0 C,7 C n W 0,0 m 0,0 m = 8 2 0,0 m,7 C d 2 = 47mm 50 mm m K Dermed ka tykkeen af ioeringen af regnvandedningerne være 50 mm. A.4.6 Afvanding af facade og bygningen trapper og rampe Afvandingen af trapperne foran bygningen, af rampen der fører ned i parkeringkæderen, amt af facaderne beiggende ovenfor trapperne og rampen ker gennem afange aføbbrønde. Aføbbrøndene pacere foran trapperne nederte trin og ved indkøren ti parkeringkæderen. I die aføbbrønde er der i udøbenden et andfang, hvori and og primært organik materiae opame. Sandfanget etabere, å der atid tår vand i dette. A.4.7 Ledninger og brønde Ledningdimenioner og mindte tiadeige fad for evrenning er betemt på baggrund af de dimeniongivende regnvandtrømme jf. afnit A.4., og ved brug af dimenioneringdiagram for regnvandedninger af pat [DS 42,. 7]. Ved hvert ammenøb af edninger og ved karpe bøjninger er paceret en rene- og inpektionbrønd. Ledningerne og brøndene pacering fremgår af tegning I. og edningdimenioner og brøndtyper fremgår af tegning I.2 amt af programmet regnvand, der er vedagt på CD.

14 Som dokumentation for overhodee af mindt tiadeige fad ti evrenning, fremgår et ængdeprofi af edningtrækningen af tegning I.2. Ledningdimenionerne og brøndtyperne på tegning I.2 refererer ti Tabe A. - Tabe A.6. 4

15 Kapite (tekt)

Tabel F.1: Aktuelle forudsatte brugsvandsstrømme [V & A Ståbi, s. 114].

Tabel F.1: Aktuelle forudsatte brugsvandsstrømme [V & A Ståbi, s. 114]. Brugvandanæg F. Brugvandanæg I dette afnit optie de beregningudtryk, der anvende ved dienioneringen af edningtrækningerne i forbindee ed brugvandanægget. Dienioneringen af de enkete edningtrækninger, erunder

Læs mere

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser . Lineær kinematik Kinematik anaye og dermed kinematik udgør en tor og vigtig de af biomekanikken. I en tørre biomekanik anaye vi kinematikken normat være det ted man tarter, da begrebet omhander ammenhængen

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

A. Dimensionering af fugearmering

A. Dimensionering af fugearmering Dienionering af fugearering A. Dienionering af fugearering I dette afnit dienionere fugeareringen i alingen elle dækeleenterne over den langgående bærende indervæg, jf. Figur A.. ontagebolt Arering Dækeleent

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J .._... ~ . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~ / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese........ side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese..

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

~~~ Miljøministeriet ~ Planstyrelsen 1989-93

~~~ Miljøministeriet ~ Planstyrelsen 1989-93 J. medarb. 110A ~~~ Mijøministeriet ~ Panstyresen 1989-93 4 Kontor SAgstekst Bn re sag for ROMERHUSENE i Hesingør, matr. 1ke m.f. Ejendommens adresse: Hesingmr, Romerhusene, Undernr.1 Hesingør 'atrikenr.

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Matematikken bag perspektivet I

Matematikken bag perspektivet I Supperende mterie ti erspektiv med GeoMeter Mtemtikken bg perspektivet I Som udgngspunkt for t diskutere de vigtigste mtemtiske sætninger bg perspektivtegninger vi vi benytte noge eementære egenskber for

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator Øvele i Ziegler-Nichol med PID-regulator Formål Forøgoptilling 1-1. orden ytem Procerør Formålet med øvelen er at finde brugbare parametre til regulering af et 1. og 2. orden ytem ved hjælp af Ziegler-Nichol

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

FORSLAG TIL LEDNINGSPROTOKOL. Jord- og belægningsarbejder. Herning - Århus >>> Funder - Hårup MAJ Interimsvej og UF af Gødvad Bæk

FORSLAG TIL LEDNINGSPROTOKOL. Jord- og belægningsarbejder. Herning - Århus >>> Funder - Hårup MAJ Interimsvej og UF af Gødvad Bæk FORSLAG TIL LEDNINGSPROTOKOL Jord- og beægningsarbejder Herning - Århus >>> Funder - Hårup MAJ 2012 Interimsvej og UF af Gødvad Bæk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 JN jn@vd.dk 7244 2372

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger

Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Ventilatorer i kvægstalde - Klimamålinger Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Stald nr. 5 Stald nr. Stald nr. 7 Stald nr. Stald nr. 9 Stald nr. Stald nr. Stald nr. Stald nr. 3 Stald nr. Ventilatorer

Læs mere

GETO Gigaport Volumenbagdøre

GETO Gigaport Volumenbagdøre L Til kae- eller preenningopbygninger Certificeret i henhold til DIN EN 122 Priguntig GETO Gigaport Volumenbagdøre TITGEMEYER Tf108DK(1007)2 Let læeadgang Optimal åbning på grund af dobbeltleddede hængler.

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Betonkonstruktioner, 2 (Brudstyrke af bøjningspåvirkede tværsnit)

Betonkonstruktioner, 2 (Brudstyrke af bøjningspåvirkede tværsnit) Chritian Frier Aalborg Univeritet 006 Betonkontruktioner, (Brudtrke a bøjningpåvirkede tværnit) Jernbeton / arbejdkurver / ikkerheder Bæreevne a jernbetontværnit ved ren bøjning -Normaltarmeret tværnit

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

11 Spørgsmål til FORMAND PETER GLOCK

11 Spørgsmål til FORMAND PETER GLOCK 11 Spørgmå ti FORMAND PETER GLOCK der var viige ti at ade ig optie En anden grund var ikkert ogå, at mange venner og bekendte opfordrede mig ti det, og når man å ved, hvad NB betyder for DEM (og mig),

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93 J. medarb. Sagsnr. SN ~\\YdA Mijøministeriet T Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagstekst: Erindring: tekst/dato r, t r ((' C"... G. jour.nr. Sagshenvisning Akt. nr.: 6 Svar på akt. nr.; q..... MILJØ & ENERGI

Læs mere

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart Eektomagnetisme 9 ide af 5 Magnetfete Biot og avat En aften i 8 havde fysikpofesso fa Københavns Univesitet Hans Chistian Østed inviteet venne og studeende hjem i pivaten fo at demonstee, at en stømføende

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Eksamensprojekt 22. juli 2011 Majbritt Lorenzen, s052914 DTU Byg Indholdsfortegnelse Bilag 1 Idékatalog...

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke VA NYT N r. 2 2 0 1 1 Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke SCAN-PLAST VA HOS SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og producerer kontinuerligt en lang række produkter, til vidt

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere