Regnskab Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning) Regnskabsparametre Regnskab standard... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4"

Transkript

1 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit er kun relevant for kunder med modeller før 1.85) Regnskab... 6 Begrebet standard-modeller... 7 Trykknap Overfør på Regnskabsgenerator-skærmbilledet... 8 Trykknap Kolonne på Regnskabsgenerator-skærmbilledet... 9 Trykknap Kopier på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Afrund på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Saml på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Parametre på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Specnr på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Påsæt på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Check på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Sorter Genveje TIP Flytning af regnskabsdefinitioner mellem installationer (stationær/bærbar) Regnskabsmodeller - oversigt og tilbageblik Parameter opsætning for opdatering af regnskabsmodeller Overførsel af regnskabsmodeller fra version 1.7x til 1.85 i forbindelse med opdatering Klientmodel til standard Copyright Inventio.IT Side 1

2 Kopiering af regnskabsmodel fra en standard til en klientmodel Kopier-knappen under Revisor/Dagligt/Årsrapport Regnskab/Excel Omdøb Regnskabsmodel Copyright Inventio.IT Side 2

3 Regnskab Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning) Inden regnskab tages i brug skal parametrene sættes. Dette gælder både for nyinstallationer og ældre eksisterende installationer, hvis disse opdateres til version Ved opdatering skal en del af de eksisterende regnskabsmodeller hentes over i nye kartoteker, der overtager funktionen fra de gamle kartoteker. Der henvises i dette afsnit til ældre versioner af. Dette er nødvendigt, idet der i version 1.85 skete en ændring i kartoteksstrukturen for regnskabsmodellerne. Da der stadig er kunder der anvender versioner, der ligger før denne kartoteksændring, er det nødvendigt at beholde disse beskrivelser inde i manualen. Under Revisor/Dagligt/Regnskab Plus findes otte menupunkter til C5-delen af regnskab: Regnskab Regnskab parametre Regnskab standard Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) Export af regnskabsmodeller Import af regnskabsmodeller Kopier regnskabsmodel Omdøb regnskabsmodel Regnskabsparametre I Regnskabsparametre bestemmes hvorledes regnskabsmodeller opdateres i programmet. Der er mulighed for at anvende standardregnskabsmodeller, der gemmes i dat-regnskabet, klient-specifikke modeller, der gemmes i det aktuelle klient regnskab (ikke dat-regnskabet) eller en kombination af de to muligheder, hvor der gemmes klientspecifikke tekster i klientregnskabet, mens taldelen hentes via standardmodellen i datregnskabet. Navnet på modellen er det samme data gemmes blot forskellige steder. Copyright Inventio.IT Side 3

4 For hvert af punkterne er der mulighed for at vælge Ja, Nej eller Prompt (ved prompt spørges bruger hver gang det aktuelle skærmbillede forlades). Default værdien er prompt, hvor der kommer en prompt op hver gang man går ind i-, eller forlader et skærmbillede. Fra standard til model Skal klientmodellen opdateres fra standardmodellen? Hvis Ja sker dette ved valg af regnskabsmodel. Klientmodellens spec.nr. bliver opdateret fra standardmodellen, hvis kontonummeret eksisterer. Fra model til standarden Skal standardmodellen opdateres fra den aktuelle klientmodel? Hvis Ja sker dette når bruger forlader skærmbilledet, hvor modellen er opbygget. Kombinationen modelnr., kontonr. og spec.nr. bliver gemt i standardmodellen. Fra standard til spec Skal spec.-teksterne opdateres fra standardmodellen? Hvis Ja hentes teksterne fra standardmodellen når trykknappen Saml aktiveres. Spec.-teksterne i klientmodellen bliver opdateret fra standardmodellen, hvis spec.nummeret findes. Fra spec til standarden Skal de rettede spec.-tekster fra klientmodellen gemmes i standardmodellen? Hvis Ja overføres teksterne når Preview-billedet forlades. Kombinationen modelnr., specnr. og spec.tekst bliver gemt i standardmodellen. Regnskab standard Copyright Inventio.IT Side 4

5 Skærmbilledet viser hvilke data, der er gemt i en standardmodel. Disse data er placeret i regnskabet c5data.dat. Øvrige data til den pågældende regnskabsmodel gemmes i de specifikke kunderegnskaber, der anvender modellen. Disse data vises ikke her. Øverst vælges regnskabsmodel med Alt +h, hvorefter modelnavn (regnskabsnr.) og beskrivelse kommer frem. Samtidig vil de i standardmodellen gemte kontonumre og navne samt de til kontonumrene gemte spec.numre vist. I kolonnen spectekst vises de tekster, der er gemt i standardmodellen. Øvrige tekster er gemt på kundeniveau i de respektive datafiler (c5data.xxx). Er der behov for sletning af en regnskabsmodel, kan dette ske under Finans/Tilpasning/Plus+ menu/sletning Slet regnskabsmodel, hvor der for den model, der skal slettes, kan vælges mellem sletning af standardmodel, sletning af model i regnskab og sletning af model som standard og i regnskab. Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit er kun relevant for kunder med modeller før 1.85). Copyright Inventio.IT Side 5

6 Kørsel, der overfører eksisterende regnskabsmodeller til de nye kartoteker i version Man skal stå i det regnskab, hvor modellen hører til/skal placeres. Det er vigtigt at dette gøres før man bruger regnskabmodellerne!!! Vi henviser her til dokumentet regnskabsmodeller.doc, der er sendt ud på cd-en I dokumentet beskrives nøje proceduren for overførsel af regnskabsmodel fra tidligere versioner til version 1.85.x samt hvorledes regnskabsmodeller kopieres fra kunde til kunde. Da der er ændret i kartoteksstrukturen i 1.85 er procedurerne anderledes end tidligere. Dokumentet findes også i denne manual som afsnit 4.5 Regnskabsmodeller oversigt. Regnskab Under Revisor/Dagligt/Regnskab Plus/Regnskab oprettes og vedligeholdes regnskabs-definitioner, der beregner og udtrækker de regnskabstal i C5, som via ODBC driveren og Plus-regnskabsmakroen hentes over i Excel regneark. Udtrækket foretages kolonne- og linieopdelt og kan eksempelvis hentes med MS-Query til MS-Excel regneark. Udtræk til et regnskab placeres i en model, hvoraf der kan oprettes et vilkårligt antal. Copyright Inventio.IT Side 6

7 Regnskabsgenerator-skærmbilledet er opdelt i tre dele. Øverst vælges/oprettes modelnummeret, i den midterste del placeres kontoplanen med angivelse af hvilken specifikationslinie (Speclinienr.), den enkelte konto skal indgå i, den aktuelle tekst for spec. nummeret samt en saldo for de seneste 2 års tal. Til højre er placeret trykknapper med forskellige funktioner indbygget. Skift imellem øverste og midterste del fortages med Shift+F8 og Shift+F7. Trykknapper beskrives i teksten således Trykknapnavn og betjenes med musen eller med Alt + nummeret (på det alfanumeriske keybord), på den trykknap, man ønsker at aktivere. Øverste del indeholder to felter: et til regnskabsmodelnummer og et til det tilknyttede regnskabsnavn. Benyt Alt+h til at få vist et listbillede med de allerede oprettede regnskabsmodelnumre/navne. Via lokalmenu/trykknappanel eller med shift+alt+f4 kan regnskabsmodelnumre oprettes og tilhørende navne oprettes og ændres. Begrebet standard-modeller Alle regnskabsmodeller der oprettes i regnskabsgeneratoren kan ophøjes til at være standard-modeller. Dvs. modellerne kan bruges på flere kunder. Oplysningerne om f.eks. Model-1 gemmes dels i selve klientregnskabet samt, hvis det vælges, i filen c5data.dat. Oplysningerne, der gemmes i C5data.dat er : Kombinationen Modelnr., Kontonr og Spec.nr og kombinationen Modelnr., Spec.nr. og Spec.-Tekst. Den sidste kombination gemmes kun, såfremt der er ændret spec.-tekster under Saml. Hvis vi antager, at vi har taget den totale standard-kontoplan ind i Afslutningsarket, og efterfølgende ind i regnskabsgeneratoren, for her at sætte spec.nr. lig kontonr. Så vil alle kunder, som KUN benytter konti fra standard-kontoplanen ALLE kunne benytte samme regnskabsmodel. Som standard hentes teksten fra konto en på den aktuelle kunde med over i regnskabsgeneratoren og videre til Noterne i Excel. Men hvis der ændres på en spec.tekst i billedet Saml så er det i stedet den ændrede tekst, der bliver overført til Excel. Opdateres standardmodellen fra modellen i det aktuelle klientregnskab vil de tilrettede tekster kunne anvendes i andre regnskaber. Dvs. modellen kan enten styres med generelle spec.tekster, som f.eks. Bank eller Kassekredit lavet i Saml, eller den kan styres med individuelle tekster fra kundernes kontoplan. Sidst nævnte kan dog give problemer, hvis kundernes kontoplan skal opdateres pga. ændringer i standard-kontoplanen. Copyright Inventio.IT Side 7

8 Trykknap Overfør på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Inden knappen aktiveres skal der vælges hvilken regnskabs-model, som ønskes benyttet for kunden. Overfør overfører kontiene fra finanskontoplanen til regnskabs-modellen. Inden kontiene overføres promptes bruger i et efterfølgende vindue for, om der skal opdateres fra standard. Hvis Ja til Opdater fra standard, så hentes de spec.nr., som tidligere er defineret for den valgte regnskabsgenerator-model. Hvis Nej i Opdater fra standard er spec.nr. kolonnen blank, med mindre modellen har været brugt på kunden tidligere. Ud for posteringskonti kan der nu angives et spec.nr./ændres i spec.nr., der bestemmer hvilken specifikationslinie, kontoens saldo skal indgå i. For at give plads til at indskyde spec.linier på et senere tidspunkt kan det anbefales at anvende en spec.nummerering som f.eks. 10,20,30, o.s.v., og IKKE 1,2,3. (Se TIP sidst i dette afsnit, samt Begrebet Standard-modeller ). Flere konti forskellige steder i kontoplanen kan godt referere til det samme speclinienr., hvis kontiene ønskes slået sammen på samme spec.linie. Med Alt+h på et Spec.nr. i Speclinienr.-kolonnen vises hvilke konti, der refererer til det pågældende Speclinienr.. Copyright Inventio.IT Side 8

9 Indtastning af Spec.nr. Der er flere muligheder for angivelse af spec. numre. De kan enten tastes direkte, påsættes i intervaller via trykknappen Påsæt eller kontonumrene kan overføres til spec.nr. kolonnen via trykknappen Specnr. En ny mulighed er at anvende gruppe og linie felterne i skærmbilledet Regnskabsgenerator. Spec. nummeret udregnes som et multiplum af gruppe- og linienummeret. Indtastes f.eks. 1 som gruppe ved den første posteringskonto i en gruppe, vil gruppen, når der kvitteres med Enter, blive kopieret på de efterfølgende konti, indtil der kommer en overskrifts- eller sumkonto. Curser bliver placeret i liniekolonnen på den første af kontiene i gruppen. Efterfølgende tastes linienummeret ind. Linienummeret bestemmer således i hvilken rækkefølge kontiene ønskes vist i gruppen ( og i de specifikationer, der senere bliver dannet i Excel modellen). Skal 2 eller flere konti slås sammen tildeles linierne blot det samme linienummer. Såfremt en konto i kontoplanen er placeret et andet sted, end de øvrige konti den skal vises sammen med i regnskabet, ændres gruppe og linienummer blot manuelt, således at den kommer med det rigtige sted. Ved hjælp af trykknappen Sorter, præsenteres kontiene sorteret efter A) gruppe og B) kontonummer. For at få det rigtige overblik kan gruppenummeret også tastes på overskrifts- og sumkontoen til en gruppe. Aktiveres Sorter knappen en gang mere vises kontiene igen i kontonummerorden. De forskellige måder at taste Spec. numre på kan kombineres ligesom det er muligt at overstyre de automatisk dannede spec. numre. Trykknap Kolonne på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Copyright Inventio.IT Side 9

10 Kolonne springer til en selvstændig form, hvor definition af indholdet af de enkelte kolonner foretages. Skærmbilledet anvendes til oprettelse af beløbskolonner i en regnskabsmodel og indeholder følgende felter: Kol ( # ) Kolonnens nummer. Det anbefales at oprette en tom kolonne mellem beløbskolonner. De tomme kolonner anvendes i Excel til adskillelse af kolonner, således at understregninger for kolonnerne ikke når sammen. Såfremt indrykninge/forskydning anvendes, skal den kolonne, der rykkes ind til, have samme enhedsbetegnelse som den kolonne, hvor tallene kommer fra. FraDato Fra og med hvilken dato/periode skal beløb medtages, f.eks. PR/01-05 eller 01/ Hvis primotal skal med, så skal dato være f.eks. PR TilDato Til og med hvilken dato/periode skal beløb medtages, f.eks.ul12-05 eller 31/ Enhed Copyright Inventio.IT Side 10

11 Valg mellem følgende enhedsmuligheder: kr. med to decimaler, hele kr., hele tusinder og hele mill.. Aktuel/budget Valg mellem aktuelle tal (realiserede) eller budgettal. Feltet skal udfyldes for at der kommer tal i kolonnen. Medtag efterposteringstype[r] 0 9 Hvilke efterposteringstyper skal medtages i udtrækket. X i kolonnen angiver, at posteringer i arket med den pågældende type skal medtages i beregningen. Når en kolonne oprettes, sættes der default (=af systemet) X ved samtlige efterposteringstyper. Afdeling Eventuel angivelse af afdeling. Trykknap (forskydning) Via trykknappen forskydning (kan også udføres under Saml senere) er det muligt at definere indrykninger i en specifikation. Forskydningen angives i et spec. nr. interval. Oprettes der senere spec. nr. i intervallet vil disse efter en beregning også være forskudt. Kolonnenr. Her angives hvilken kolonne, forskydningen skal gælde for. Copyright Inventio.IT Side 11

12 Specnr. Hvilket spec. Nr. skal forskydes. Forskyd Hvor mange kolonner skal der forskydes. 2 betyder at tallene rykker 2 kolonner mod venstre. Højreforskydning kan ligeledes foretages. Trykknap Kopier på Regnskabsgenerator-skærmbilledet En ny regnskabsmodel kan kopieres fra en anden via Kopier. Nummeret på den nye model samt nummeret på den model, der skal kopieres fra, angives. Feltet er alfanumerisk, således at f.eks. ekstension, årstal, klientnummer om ønsket kan indbygges i regnskabsmodelbetegnelsen. Den nye regnskabsmodel får samme navn som originalen, men foranstillet Kopi af. Efterfølgende kan navnet ændres via shift+alt+f4. Trykknap Afrund på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Afrund springer til et lille skærmbillede, der er opdelt i to felter. I første felt er der muligt at indtaste værdierne 0 til 9. Disse værdier adskiller de enkelte balanceområder fra hinanden og sættes op i Afslutningsarket under Parm. Hver af de ti balanceområder vil så blive afrundet indenfor intervallerne, når regnskabslinierne (specifikationslinierne) dannes. Beregningen foretages således: Efter afrunding af balancerne lægges debet og kredit sammen indenfor hvert balance område. Differencen placeres efter sammentællingen på den konto, der er nævnt i det andet felt på skærmbilledet. De konti, der anvendes til at placere afrundingsdifferencer på, må ikke anvendes som posteringskonti i den almindelige finansbogføring. Kontiene kan med fordel placeres Copyright Inventio.IT Side 12

13 helt i bunden af kontoplanen. Herved kan de undgås i udskrifter (via intervalafgrænsning) ligesom de ikke er så udsatte for at blive anvendt som posteringskonti. Afrundingskontiene skal i lighed med andre konti have et spec.nr. Afrundingerne skal lægges sammen med andre spec.nr. (i deres respektive områder), som med stor sandsynlighed har en saldo. Det kan f.eks. være vareforbrug, andre tilgodehavender og øvrig gæld. Trykknap Saml på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Saml springer til en selvstændig form, hvor dataudtrækkene foretages og vises på skærm. Samtidig er data beregnet og ligger nu klar til overførsel til Excel regneark. Preview-billedet (Saml) har to funktioner. For det første anvendes det til at oprette tekster til de allerede oprettede Specnr. (max. 90 tegn) - for det andet beregnes og vises data for de enkelte Spec.nr i de oprettede kolonner. Øverste del viser periodeangivelse på de oprettede kolonner samt hvilke efterposteringstyper, der er medtaget i de pågældende kolonner. Copyright Inventio.IT Side 13

14 Nederste del viser Speclinienumrene, den oprettede tekst ( teksten til regnskabslinierne), samt de beregnede beløb. Der kan vises 5 beløbskolonner ad gangen. Er der oprettet flere kolonner, kan kolonnerne rulles sideværts med < =Venstre og Højre = >. Trykknapperne betjenes med mus eller genvejstasterne Alt+nummer. Til højre er også trykknapperne Beregn og E_beregn placeret. Den første beregner ud fra bogførte posteringer samt foretagne efterposteringer, og beregningen skal kun foretages ÉEN gang. Den anden beregning tager udgangspunkt i allerede beregnede saldi fra bogførte poster og tillægger summer fra efterposteringer (anvendes, når der typisk lige kommer en enkelt efterpostering mere), hvorfor denne beregning er hurtigere end den første. Når Saml anvendes første gang, overføres - som tekst for Speclinien - kontoteksten fra kontoen med det laveste kontonummer (blandt de konti, der leverer beløb til Speclinien). Når der er samlet, kan teksten redigeres og vil blive vist ud for Speclinierne i det første billede, når billedet kaldes næste gang. Alt+h i spec.nr. kolonnen, viser i et vindue, de konti, der bliver lagt sammen på det pågældende spec.nr.. Med Opdater tekster kan man a) opdatere alle ikke tilrettede tekster fra kontoplanen eller b) opdatere alle tekster fra kontoplanen. Efter der er samlet, er det muligt at undertrykke nul-linier via trykknappen Skjul-0. Undertrykkelsen foretages manuelt, men kan udføres automatisk, såfremt der under parametrene (Parm) svares Ja til at skjule 0-linier. Med Opsætning Standardtekst. er det muligt at oprette standardtekster, der kan hentes i tekstfeltet via Alt+h. Med Opsætning Firma PEB kan påtegning, erklæring og beretning oprettes i det aktuelle regnskab. Der kan oprettes 9 blokke a 254 charakterer pr. stk samt en overskrift, for hver af de tre typer. Teksterne kan via udvidet stamdata hentes over i Excel Regnskabsmakroerne. Med Opsætning Forskydning kan der foretages forskydning til specifikationer for et interval af spec. Numre. Copyright Inventio.IT Side 14

15 Følgende angives: Specnr. Interval, der skal forskydes, hvilken kolonne forskydningen skal gælde for, hvor mange kolonner tallene skal forskydes ( f.eks. 2 betyder 2 kolonner mod venstre). Herefter skal der skrives START og kvitteres med OK, hvorefter forskydningen foretages. Forskydning kan foretages såvel mod venstre som mod højre. Med Opsætning Ophæv forskydning kan forskydning fjernes igen. Forskydninger, der ønskes fjernes, slettes med Alt + F9. Efter en fornyet beregning er forskydningerne fjernet. Med Udskriv kan de beregnede tal udskrives på tre forskellige måder. Tryk på F3 og kryds af i de ønskede kasser. Trykknap Parametre på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Copyright Inventio.IT Side 15

16 Parm viser parameterbilledet, som også findes i afslutningsarket og under Finans/Tilpasning/Plus+ menu/plus+ Parametre Finans. Her er det muligt at opsætte en række parametre til afslutningsarket og regnskabet. For nærmere beskrivelse af de enkelte parametre se under kapitel 3 om afslutningsarket. Trykknap Specnr på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Specnr. anvendes til at overføre samtlige kontonumre til speclinienr.-kolonnen. NB! Såfremt der i forvejen er angivet speclinienumre, overskrives disse, men inden promptes bruger og vejledes om funktionen. Trykknap Påsæt på Regnskabsgenerator-skærmbilledet. Påsæt anvendes til at påsætte det samme specnummer på et interval af konti. Funktionen åbner et vindue, hvor kontointerval og spec. Nr angives. Trykknap Check på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Check gennemløber kontoplanen for manglende Specnr. Findes Specnr. 0 på posteringskonti under checket, ændrer linien farve, indtil specnummeret registreres, hvorefter farven skifter tilbage til normal farve. Trykknap Sorter. Ved hjælp af trykknappen Sorter, præsenteres kontiene sorteret efter A) gruppe og B) kontonummer. Aktiveres Sorter knappen en gang mere vises kontiene igen i kontonummerorden. Genveje. Anvendes Shift + 7 i specnr. feltet fremkommer nedenstående vindue, der lister de oprettede specnumre med tilhørende tekster. Ved hjælp af F4 kan der søges enten på spec.nr. eller tekst, hvorefter sorteringen ændres til at følge søgekriteriet. Copyright Inventio.IT Side 16

17 TIP Det er vigtigt at sørge for en god nummerstruktur i Spec.linienumrene. Excel makroen henter sine tal direkte fra Spec.linienumrene. Det vil sige, at der er en direkte sammenhæng mellem disse og Excel-delen. Sørg for at bruge de samme Speclinienumre i de forskellige regnskabsdefinitioner, der udarbejdes, til det samme formål - f.eks. telefon således at Excel-delen kan genanvendes, selv om kontoplanerne i klientregnskaberne er vidt forskellige. Sørg altså for at Speclinienummeret for telefon hedder f.eks i alle anvendte regnskabsdefinitioner, uanset om konto for telefon hedder 4005 eller Med fordel kunne spec.nr. for telefon sættes lig kontonr. for telefon i standardkontoplanen. Endvidere er det en fordel, at de Speclinienumre, der skal indgå i en linie i det endelige regnskab, f.eks. administrationsomkostninger, kan angives i et ubrudt interval. Det vil derfor være en god ide at udarbejde en rammekontoplan for Speclinienumre og sørge for, at den bliver overholdt. Såfremt en kontoplan er oprettet således at samtlige konti kommer i den rækkefølge, de skal anvendes i, kan kontiene eventuelt anvendes som Speclinienumre. Overførsel heraf kan ske med et enkelt tryk på Specnr. Vær opmærksom på at funktionen overskriver eksisterende Speclinienumre angivet i regnskabsdefinitionen. Flytning af regnskabsdefinitioner mellem installationer (stationær/bærbar). Copyright Inventio.IT Side 17

18 Under Revisor/Tilpasning/Vedligehold findes menupunkter til Eksport og Import af regnskabsdefinitioner, således at disse kan eksporteres ud på bærbare maskiner. Herved er det muligt at oprette/vedligeholde regnskabsdefinitioner på flere maskiner samtidig. Tidligere kunne denne proces kun udføres på den maskine, hvor det originale C5data.dat regnskab befandt sig. Det var endvidere nødvendigt at kopiere dette regnskab til en bærbar maskine for at kunne anvende regnskabsdefinitionerne. Inden kopiering foretages, skal der på begge maskiner være oprettet et katalog i roden på C-drevet ved navn DSP_EXP. Heri placeres automatisk de filer, der udlæses. På maskinen hvor filerne skal indlæses, sker dette automatisk fra et katalog med samme navn. Copyright Inventio.IT Side 18

19 Regnskabsmodeller - oversigt og tilbageblik. I forbindelse med overgang til version 1.85 er der sket en ændring i håndteringen af regnskabsmodeller. Før 1.85 lå alle oplysninger vedrørende regnskabsmodeller i regnskabet C5data.dat. I 1.85 er dette ændret således, at der både ligger oplysninger i C5data.dat samt i de specifikke klientregnskaber. Endvidere placeres data i andre/nye kartoteker end tidligere. Dette indebærer blandt andet at kopiering af regnskabsmodeller ikke kan foretages på samme måde som tidligere. Baggrunden for at foretage denne ændring har været ønsket om at det skal være muligt at undgå at oprette en model til hvert regnskab, kombineret med muligheden for at kunne have kunde(regnskabs)specifikke tilpasninger til en regnskabsmodel. De kundespecifikke tilpasninger placeres i kundens regnskab. Eller med andre ord det har været ønsket om at kunne anvende en standardmodel kombineret med kundespecifikke tilpasninger. (i stedet for at oprette en ny model til hvert enkelt regnskab). Når der i det følgende bliver talt om standard model menes der de data som man har valgt at lægge ned i to specifikke kartoteker (DSP_Regn_Total og DSP_Regn_Spec). Disse kartoteker findes i dat-regnskabet, dvs. det er de samme data man kan se/bruge i alle regnskaber. Der er mange der har en standard model (en regnskabsmodel f.eks. std), det er ikke en sådan model vi mener. Parameter opsætning for opdatering af regnskabsmodeller. Under Revisor/tilpasning/PlusParametre kan der opsættes fire parametre til regnskab. Til de fire parametre er der mulighederne Ja = der opdateres altid, Nej = der opdateres aldrig, Prompt = bruger spørges hver gang. Copyright Inventio.IT Side 19

20 Parameter opsætningen skal udføres i hvert enkelt regnskab, MEN først når den model, der skal anvendes i det aktuelle regnskab, er placeret og gemt i det aktuelle regnskab. Hvis man for en klient kun ønsker at bruge en regnskabsmodel og man ikke ønsker at bruge den pågældende model hos andre klienter, skal man, når modellen er gemt i klientens regnskab, sættes alle fire parametre til nej. Derved ligger modellen helt isoleret i klientens regnskab. Overførsel af regnskabsmodeller fra version 1.7x til 1.85 i forbindelse med opdatering. - Vælg det ønskede klientregnskab. - Gå til Generelt/tilpasning/plus udviklingsmenu/diverse/funktion/div plus kørsler/hent model (1.75\ > 1.85) tryk enter - Vælg den regnskabsmodel, som skal hentes over i det pågældende klientregnskab. - Skriv Hent og tryk Ok - Derved hentes den angivne model over i det pågældende klientregnskab. Dvs. modellen overføres fra de gamle kartoteker til de nye. - Herefter kan man gå ind under Revisor/Dagligt/Årsrapport. - Her er det meget vigtig, at man siger nej til at opdatere fra standard, også når man vælger den pågældende regnskabsmodel. Man skal først sige ja til at opdatere fra standard, når man er sikker på, at der ligger nogle data i standard (dat) man ønsker at bruge. Det er muligt at se hvad der ligger for en given regnskabsmodel i standard under Revisor/Dagligt/Årsrapport i c5data.dat. Klientmodel til standard - For at få en klientmodel op i standarden (dat-regnskabet) skal man starte med at gå til Revisor/Tilpasning/plus Parametre og sætte de to parametre Fra model til standarden og Fra spec til standarden til enten Ja eller Prompt. - Herefter går man ind under Revisor/Dagligt/Årsrapport og opretter den regnskabsmodel man ønsker at lægge i standard. - Gå ind under saml. - Når skærmbilledet forlades promptes man for om man ønsker at gemme spec.teksterne i standard og her svares der ja. Dette medfører at kombinationen Regnskabsnr.-Specnr.-Sepctekst bliver gemt i standard (DSP_Regn_Spec). Der bliver kun gemt noget, hvis man har rettet nogle spec.tekster. Hvis man har sat parameteren til ja bliver dette gjort automatisk. Copyright Inventio.IT Side 20

21 - Når man forlader skærmbilledet med selve regnskabsmodellen bliver man promptet for skal standarden opdateres fra modellen. Her svares der ligeledes ja. Dette medfører at kombinationen Regnskabsnr.- Kontonr.-Specnr. bliver gemt i standard (DSP_Regn_Total). - Kolonnedefinitionerne og afrundingkontiene bliver ikke gemt i standard. Kopiering af regnskabsmodel fra en standard til en klientmodel. - For at få en regnskabsmodel som ligger i standarden (dat-regnskabet) ned på en klient skal man starte med at gå til Revisor/Tilpasning/Plus Parametre og sætte de to parametre Fra standard til model og Fra standard til spec til enten Ja eller Prompt. - Gå derefter til Revisor/Dagligt/Årsrapport Her vælges den model man ønsker at hente fra standarden. - Herefter trykkes på Overfør for at overføre klientens kontoplan. - Når kontoplanen er overført bliver man spurgt om man ønsker at opdatere fra standarden. Hertil skal der svares ja. Dermed bliver spec.numrene overført fra standarden. - Herefter skal kolonnedefinitionerne og afrundingskontiene sættes op. - Derefter kan man gå ind under Saml. Her bliver man promptet for om man ønsker at opdatere fra standarden og her skal der også svares ja. Kopier-knappen under Revisor/Dagligt/Årsrapport. Kopiering af en regnskabsmodel gælder kun for de modeller (data), som ligger pr. klientregnskab. Dvs. man kan ikke kopiere en model fra en klient til en anden klient v.hj.a. kopier-knappen. Regnskab/Excel Husk ved opdatering til 1.85 også at opdatere regnskabsmodellen (findes på cd-rom en). Derefter skal opsætningen gennemgås i selve regnskabsmodellen. Hvor der vælges produkt, der overføres fra, (c5 eller c5 > 1.80). Copyright Inventio.IT Side 21

22 Omdøb Regnskabsmodel Under punktet Revisor/Dagligt/Regnskab finder man et punkt der hedder Omdøb regnskabsmodel. Med denne funktions kan en regnskabsmodel få omdøbt sit navn. Omdøbningen kan begrænses til Regnskab eller Standard. I de regnskaber hvor man har anvendt modellen bliver modelvalget ikke ændret. Her refereres stadig til det oprindelige navn. Herefter kan man blot bygge en ny eller vælge en anden model til regnskabet. Copyright Inventio.IT Side 22

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere