Regnskab Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning) Regnskabsparametre Regnskab standard... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4"

Transkript

1 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit er kun relevant for kunder med modeller før 1.85) Regnskab... 6 Begrebet standard-modeller... 7 Trykknap Overfør på Regnskabsgenerator-skærmbilledet... 8 Trykknap Kolonne på Regnskabsgenerator-skærmbilledet... 9 Trykknap Kopier på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Afrund på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Saml på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Parametre på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Specnr på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Påsæt på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Check på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Trykknap Sorter Genveje TIP Flytning af regnskabsdefinitioner mellem installationer (stationær/bærbar) Regnskabsmodeller - oversigt og tilbageblik Parameter opsætning for opdatering af regnskabsmodeller Overførsel af regnskabsmodeller fra version 1.7x til 1.85 i forbindelse med opdatering Klientmodel til standard Copyright Inventio.IT Side 1

2 Kopiering af regnskabsmodel fra en standard til en klientmodel Kopier-knappen under Revisor/Dagligt/Årsrapport Regnskab/Excel Omdøb Regnskabsmodel Copyright Inventio.IT Side 2

3 Regnskab Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning) Inden regnskab tages i brug skal parametrene sættes. Dette gælder både for nyinstallationer og ældre eksisterende installationer, hvis disse opdateres til version Ved opdatering skal en del af de eksisterende regnskabsmodeller hentes over i nye kartoteker, der overtager funktionen fra de gamle kartoteker. Der henvises i dette afsnit til ældre versioner af. Dette er nødvendigt, idet der i version 1.85 skete en ændring i kartoteksstrukturen for regnskabsmodellerne. Da der stadig er kunder der anvender versioner, der ligger før denne kartoteksændring, er det nødvendigt at beholde disse beskrivelser inde i manualen. Under Revisor/Dagligt/Regnskab Plus findes otte menupunkter til C5-delen af regnskab: Regnskab Regnskab parametre Regnskab standard Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) Export af regnskabsmodeller Import af regnskabsmodeller Kopier regnskabsmodel Omdøb regnskabsmodel Regnskabsparametre I Regnskabsparametre bestemmes hvorledes regnskabsmodeller opdateres i programmet. Der er mulighed for at anvende standardregnskabsmodeller, der gemmes i dat-regnskabet, klient-specifikke modeller, der gemmes i det aktuelle klient regnskab (ikke dat-regnskabet) eller en kombination af de to muligheder, hvor der gemmes klientspecifikke tekster i klientregnskabet, mens taldelen hentes via standardmodellen i datregnskabet. Navnet på modellen er det samme data gemmes blot forskellige steder. Copyright Inventio.IT Side 3

4 For hvert af punkterne er der mulighed for at vælge Ja, Nej eller Prompt (ved prompt spørges bruger hver gang det aktuelle skærmbillede forlades). Default værdien er prompt, hvor der kommer en prompt op hver gang man går ind i-, eller forlader et skærmbillede. Fra standard til model Skal klientmodellen opdateres fra standardmodellen? Hvis Ja sker dette ved valg af regnskabsmodel. Klientmodellens spec.nr. bliver opdateret fra standardmodellen, hvis kontonummeret eksisterer. Fra model til standarden Skal standardmodellen opdateres fra den aktuelle klientmodel? Hvis Ja sker dette når bruger forlader skærmbilledet, hvor modellen er opbygget. Kombinationen modelnr., kontonr. og spec.nr. bliver gemt i standardmodellen. Fra standard til spec Skal spec.-teksterne opdateres fra standardmodellen? Hvis Ja hentes teksterne fra standardmodellen når trykknappen Saml aktiveres. Spec.-teksterne i klientmodellen bliver opdateret fra standardmodellen, hvis spec.nummeret findes. Fra spec til standarden Skal de rettede spec.-tekster fra klientmodellen gemmes i standardmodellen? Hvis Ja overføres teksterne når Preview-billedet forlades. Kombinationen modelnr., specnr. og spec.tekst bliver gemt i standardmodellen. Regnskab standard Copyright Inventio.IT Side 4

5 Skærmbilledet viser hvilke data, der er gemt i en standardmodel. Disse data er placeret i regnskabet c5data.dat. Øvrige data til den pågældende regnskabsmodel gemmes i de specifikke kunderegnskaber, der anvender modellen. Disse data vises ikke her. Øverst vælges regnskabsmodel med Alt +h, hvorefter modelnavn (regnskabsnr.) og beskrivelse kommer frem. Samtidig vil de i standardmodellen gemte kontonumre og navne samt de til kontonumrene gemte spec.numre vist. I kolonnen spectekst vises de tekster, der er gemt i standardmodellen. Øvrige tekster er gemt på kundeniveau i de respektive datafiler (c5data.xxx). Er der behov for sletning af en regnskabsmodel, kan dette ske under Finans/Tilpasning/Plus+ menu/sletning Slet regnskabsmodel, hvor der for den model, der skal slettes, kan vælges mellem sletning af standardmodel, sletning af model i regnskab og sletning af model som standard og i regnskab. Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit er kun relevant for kunder med modeller før 1.85). Copyright Inventio.IT Side 5

6 Kørsel, der overfører eksisterende regnskabsmodeller til de nye kartoteker i version Man skal stå i det regnskab, hvor modellen hører til/skal placeres. Det er vigtigt at dette gøres før man bruger regnskabmodellerne!!! Vi henviser her til dokumentet regnskabsmodeller.doc, der er sendt ud på cd-en I dokumentet beskrives nøje proceduren for overførsel af regnskabsmodel fra tidligere versioner til version 1.85.x samt hvorledes regnskabsmodeller kopieres fra kunde til kunde. Da der er ændret i kartoteksstrukturen i 1.85 er procedurerne anderledes end tidligere. Dokumentet findes også i denne manual som afsnit 4.5 Regnskabsmodeller oversigt. Regnskab Under Revisor/Dagligt/Regnskab Plus/Regnskab oprettes og vedligeholdes regnskabs-definitioner, der beregner og udtrækker de regnskabstal i C5, som via ODBC driveren og Plus-regnskabsmakroen hentes over i Excel regneark. Udtrækket foretages kolonne- og linieopdelt og kan eksempelvis hentes med MS-Query til MS-Excel regneark. Udtræk til et regnskab placeres i en model, hvoraf der kan oprettes et vilkårligt antal. Copyright Inventio.IT Side 6

7 Regnskabsgenerator-skærmbilledet er opdelt i tre dele. Øverst vælges/oprettes modelnummeret, i den midterste del placeres kontoplanen med angivelse af hvilken specifikationslinie (Speclinienr.), den enkelte konto skal indgå i, den aktuelle tekst for spec. nummeret samt en saldo for de seneste 2 års tal. Til højre er placeret trykknapper med forskellige funktioner indbygget. Skift imellem øverste og midterste del fortages med Shift+F8 og Shift+F7. Trykknapper beskrives i teksten således Trykknapnavn og betjenes med musen eller med Alt + nummeret (på det alfanumeriske keybord), på den trykknap, man ønsker at aktivere. Øverste del indeholder to felter: et til regnskabsmodelnummer og et til det tilknyttede regnskabsnavn. Benyt Alt+h til at få vist et listbillede med de allerede oprettede regnskabsmodelnumre/navne. Via lokalmenu/trykknappanel eller med shift+alt+f4 kan regnskabsmodelnumre oprettes og tilhørende navne oprettes og ændres. Begrebet standard-modeller Alle regnskabsmodeller der oprettes i regnskabsgeneratoren kan ophøjes til at være standard-modeller. Dvs. modellerne kan bruges på flere kunder. Oplysningerne om f.eks. Model-1 gemmes dels i selve klientregnskabet samt, hvis det vælges, i filen c5data.dat. Oplysningerne, der gemmes i C5data.dat er : Kombinationen Modelnr., Kontonr og Spec.nr og kombinationen Modelnr., Spec.nr. og Spec.-Tekst. Den sidste kombination gemmes kun, såfremt der er ændret spec.-tekster under Saml. Hvis vi antager, at vi har taget den totale standard-kontoplan ind i Afslutningsarket, og efterfølgende ind i regnskabsgeneratoren, for her at sætte spec.nr. lig kontonr. Så vil alle kunder, som KUN benytter konti fra standard-kontoplanen ALLE kunne benytte samme regnskabsmodel. Som standard hentes teksten fra konto en på den aktuelle kunde med over i regnskabsgeneratoren og videre til Noterne i Excel. Men hvis der ændres på en spec.tekst i billedet Saml så er det i stedet den ændrede tekst, der bliver overført til Excel. Opdateres standardmodellen fra modellen i det aktuelle klientregnskab vil de tilrettede tekster kunne anvendes i andre regnskaber. Dvs. modellen kan enten styres med generelle spec.tekster, som f.eks. Bank eller Kassekredit lavet i Saml, eller den kan styres med individuelle tekster fra kundernes kontoplan. Sidst nævnte kan dog give problemer, hvis kundernes kontoplan skal opdateres pga. ændringer i standard-kontoplanen. Copyright Inventio.IT Side 7

8 Trykknap Overfør på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Inden knappen aktiveres skal der vælges hvilken regnskabs-model, som ønskes benyttet for kunden. Overfør overfører kontiene fra finanskontoplanen til regnskabs-modellen. Inden kontiene overføres promptes bruger i et efterfølgende vindue for, om der skal opdateres fra standard. Hvis Ja til Opdater fra standard, så hentes de spec.nr., som tidligere er defineret for den valgte regnskabsgenerator-model. Hvis Nej i Opdater fra standard er spec.nr. kolonnen blank, med mindre modellen har været brugt på kunden tidligere. Ud for posteringskonti kan der nu angives et spec.nr./ændres i spec.nr., der bestemmer hvilken specifikationslinie, kontoens saldo skal indgå i. For at give plads til at indskyde spec.linier på et senere tidspunkt kan det anbefales at anvende en spec.nummerering som f.eks. 10,20,30, o.s.v., og IKKE 1,2,3. (Se TIP sidst i dette afsnit, samt Begrebet Standard-modeller ). Flere konti forskellige steder i kontoplanen kan godt referere til det samme speclinienr., hvis kontiene ønskes slået sammen på samme spec.linie. Med Alt+h på et Spec.nr. i Speclinienr.-kolonnen vises hvilke konti, der refererer til det pågældende Speclinienr.. Copyright Inventio.IT Side 8

9 Indtastning af Spec.nr. Der er flere muligheder for angivelse af spec. numre. De kan enten tastes direkte, påsættes i intervaller via trykknappen Påsæt eller kontonumrene kan overføres til spec.nr. kolonnen via trykknappen Specnr. En ny mulighed er at anvende gruppe og linie felterne i skærmbilledet Regnskabsgenerator. Spec. nummeret udregnes som et multiplum af gruppe- og linienummeret. Indtastes f.eks. 1 som gruppe ved den første posteringskonto i en gruppe, vil gruppen, når der kvitteres med Enter, blive kopieret på de efterfølgende konti, indtil der kommer en overskrifts- eller sumkonto. Curser bliver placeret i liniekolonnen på den første af kontiene i gruppen. Efterfølgende tastes linienummeret ind. Linienummeret bestemmer således i hvilken rækkefølge kontiene ønskes vist i gruppen ( og i de specifikationer, der senere bliver dannet i Excel modellen). Skal 2 eller flere konti slås sammen tildeles linierne blot det samme linienummer. Såfremt en konto i kontoplanen er placeret et andet sted, end de øvrige konti den skal vises sammen med i regnskabet, ændres gruppe og linienummer blot manuelt, således at den kommer med det rigtige sted. Ved hjælp af trykknappen Sorter, præsenteres kontiene sorteret efter A) gruppe og B) kontonummer. For at få det rigtige overblik kan gruppenummeret også tastes på overskrifts- og sumkontoen til en gruppe. Aktiveres Sorter knappen en gang mere vises kontiene igen i kontonummerorden. De forskellige måder at taste Spec. numre på kan kombineres ligesom det er muligt at overstyre de automatisk dannede spec. numre. Trykknap Kolonne på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Copyright Inventio.IT Side 9

10 Kolonne springer til en selvstændig form, hvor definition af indholdet af de enkelte kolonner foretages. Skærmbilledet anvendes til oprettelse af beløbskolonner i en regnskabsmodel og indeholder følgende felter: Kol ( # ) Kolonnens nummer. Det anbefales at oprette en tom kolonne mellem beløbskolonner. De tomme kolonner anvendes i Excel til adskillelse af kolonner, således at understregninger for kolonnerne ikke når sammen. Såfremt indrykninge/forskydning anvendes, skal den kolonne, der rykkes ind til, have samme enhedsbetegnelse som den kolonne, hvor tallene kommer fra. FraDato Fra og med hvilken dato/periode skal beløb medtages, f.eks. PR/01-05 eller 01/ Hvis primotal skal med, så skal dato være f.eks. PR TilDato Til og med hvilken dato/periode skal beløb medtages, f.eks.ul12-05 eller 31/ Enhed Copyright Inventio.IT Side 10

11 Valg mellem følgende enhedsmuligheder: kr. med to decimaler, hele kr., hele tusinder og hele mill.. Aktuel/budget Valg mellem aktuelle tal (realiserede) eller budgettal. Feltet skal udfyldes for at der kommer tal i kolonnen. Medtag efterposteringstype[r] 0 9 Hvilke efterposteringstyper skal medtages i udtrækket. X i kolonnen angiver, at posteringer i arket med den pågældende type skal medtages i beregningen. Når en kolonne oprettes, sættes der default (=af systemet) X ved samtlige efterposteringstyper. Afdeling Eventuel angivelse af afdeling. Trykknap (forskydning) Via trykknappen forskydning (kan også udføres under Saml senere) er det muligt at definere indrykninger i en specifikation. Forskydningen angives i et spec. nr. interval. Oprettes der senere spec. nr. i intervallet vil disse efter en beregning også være forskudt. Kolonnenr. Her angives hvilken kolonne, forskydningen skal gælde for. Copyright Inventio.IT Side 11

12 Specnr. Hvilket spec. Nr. skal forskydes. Forskyd Hvor mange kolonner skal der forskydes. 2 betyder at tallene rykker 2 kolonner mod venstre. Højreforskydning kan ligeledes foretages. Trykknap Kopier på Regnskabsgenerator-skærmbilledet En ny regnskabsmodel kan kopieres fra en anden via Kopier. Nummeret på den nye model samt nummeret på den model, der skal kopieres fra, angives. Feltet er alfanumerisk, således at f.eks. ekstension, årstal, klientnummer om ønsket kan indbygges i regnskabsmodelbetegnelsen. Den nye regnskabsmodel får samme navn som originalen, men foranstillet Kopi af. Efterfølgende kan navnet ændres via shift+alt+f4. Trykknap Afrund på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Afrund springer til et lille skærmbillede, der er opdelt i to felter. I første felt er der muligt at indtaste værdierne 0 til 9. Disse værdier adskiller de enkelte balanceområder fra hinanden og sættes op i Afslutningsarket under Parm. Hver af de ti balanceområder vil så blive afrundet indenfor intervallerne, når regnskabslinierne (specifikationslinierne) dannes. Beregningen foretages således: Efter afrunding af balancerne lægges debet og kredit sammen indenfor hvert balance område. Differencen placeres efter sammentællingen på den konto, der er nævnt i det andet felt på skærmbilledet. De konti, der anvendes til at placere afrundingsdifferencer på, må ikke anvendes som posteringskonti i den almindelige finansbogføring. Kontiene kan med fordel placeres Copyright Inventio.IT Side 12

13 helt i bunden af kontoplanen. Herved kan de undgås i udskrifter (via intervalafgrænsning) ligesom de ikke er så udsatte for at blive anvendt som posteringskonti. Afrundingskontiene skal i lighed med andre konti have et spec.nr. Afrundingerne skal lægges sammen med andre spec.nr. (i deres respektive områder), som med stor sandsynlighed har en saldo. Det kan f.eks. være vareforbrug, andre tilgodehavender og øvrig gæld. Trykknap Saml på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Saml springer til en selvstændig form, hvor dataudtrækkene foretages og vises på skærm. Samtidig er data beregnet og ligger nu klar til overførsel til Excel regneark. Preview-billedet (Saml) har to funktioner. For det første anvendes det til at oprette tekster til de allerede oprettede Specnr. (max. 90 tegn) - for det andet beregnes og vises data for de enkelte Spec.nr i de oprettede kolonner. Øverste del viser periodeangivelse på de oprettede kolonner samt hvilke efterposteringstyper, der er medtaget i de pågældende kolonner. Copyright Inventio.IT Side 13

14 Nederste del viser Speclinienumrene, den oprettede tekst ( teksten til regnskabslinierne), samt de beregnede beløb. Der kan vises 5 beløbskolonner ad gangen. Er der oprettet flere kolonner, kan kolonnerne rulles sideværts med < =Venstre og Højre = >. Trykknapperne betjenes med mus eller genvejstasterne Alt+nummer. Til højre er også trykknapperne Beregn og E_beregn placeret. Den første beregner ud fra bogførte posteringer samt foretagne efterposteringer, og beregningen skal kun foretages ÉEN gang. Den anden beregning tager udgangspunkt i allerede beregnede saldi fra bogførte poster og tillægger summer fra efterposteringer (anvendes, når der typisk lige kommer en enkelt efterpostering mere), hvorfor denne beregning er hurtigere end den første. Når Saml anvendes første gang, overføres - som tekst for Speclinien - kontoteksten fra kontoen med det laveste kontonummer (blandt de konti, der leverer beløb til Speclinien). Når der er samlet, kan teksten redigeres og vil blive vist ud for Speclinierne i det første billede, når billedet kaldes næste gang. Alt+h i spec.nr. kolonnen, viser i et vindue, de konti, der bliver lagt sammen på det pågældende spec.nr.. Med Opdater tekster kan man a) opdatere alle ikke tilrettede tekster fra kontoplanen eller b) opdatere alle tekster fra kontoplanen. Efter der er samlet, er det muligt at undertrykke nul-linier via trykknappen Skjul-0. Undertrykkelsen foretages manuelt, men kan udføres automatisk, såfremt der under parametrene (Parm) svares Ja til at skjule 0-linier. Med Opsætning Standardtekst. er det muligt at oprette standardtekster, der kan hentes i tekstfeltet via Alt+h. Med Opsætning Firma PEB kan påtegning, erklæring og beretning oprettes i det aktuelle regnskab. Der kan oprettes 9 blokke a 254 charakterer pr. stk samt en overskrift, for hver af de tre typer. Teksterne kan via udvidet stamdata hentes over i Excel Regnskabsmakroerne. Med Opsætning Forskydning kan der foretages forskydning til specifikationer for et interval af spec. Numre. Copyright Inventio.IT Side 14

15 Følgende angives: Specnr. Interval, der skal forskydes, hvilken kolonne forskydningen skal gælde for, hvor mange kolonner tallene skal forskydes ( f.eks. 2 betyder 2 kolonner mod venstre). Herefter skal der skrives START og kvitteres med OK, hvorefter forskydningen foretages. Forskydning kan foretages såvel mod venstre som mod højre. Med Opsætning Ophæv forskydning kan forskydning fjernes igen. Forskydninger, der ønskes fjernes, slettes med Alt + F9. Efter en fornyet beregning er forskydningerne fjernet. Med Udskriv kan de beregnede tal udskrives på tre forskellige måder. Tryk på F3 og kryds af i de ønskede kasser. Trykknap Parametre på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Copyright Inventio.IT Side 15

16 Parm viser parameterbilledet, som også findes i afslutningsarket og under Finans/Tilpasning/Plus+ menu/plus+ Parametre Finans. Her er det muligt at opsætte en række parametre til afslutningsarket og regnskabet. For nærmere beskrivelse af de enkelte parametre se under kapitel 3 om afslutningsarket. Trykknap Specnr på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Specnr. anvendes til at overføre samtlige kontonumre til speclinienr.-kolonnen. NB! Såfremt der i forvejen er angivet speclinienumre, overskrives disse, men inden promptes bruger og vejledes om funktionen. Trykknap Påsæt på Regnskabsgenerator-skærmbilledet. Påsæt anvendes til at påsætte det samme specnummer på et interval af konti. Funktionen åbner et vindue, hvor kontointerval og spec. Nr angives. Trykknap Check på Regnskabsgenerator-skærmbilledet Check gennemløber kontoplanen for manglende Specnr. Findes Specnr. 0 på posteringskonti under checket, ændrer linien farve, indtil specnummeret registreres, hvorefter farven skifter tilbage til normal farve. Trykknap Sorter. Ved hjælp af trykknappen Sorter, præsenteres kontiene sorteret efter A) gruppe og B) kontonummer. Aktiveres Sorter knappen en gang mere vises kontiene igen i kontonummerorden. Genveje. Anvendes Shift + 7 i specnr. feltet fremkommer nedenstående vindue, der lister de oprettede specnumre med tilhørende tekster. Ved hjælp af F4 kan der søges enten på spec.nr. eller tekst, hvorefter sorteringen ændres til at følge søgekriteriet. Copyright Inventio.IT Side 16

17 TIP Det er vigtigt at sørge for en god nummerstruktur i Spec.linienumrene. Excel makroen henter sine tal direkte fra Spec.linienumrene. Det vil sige, at der er en direkte sammenhæng mellem disse og Excel-delen. Sørg for at bruge de samme Speclinienumre i de forskellige regnskabsdefinitioner, der udarbejdes, til det samme formål - f.eks. telefon således at Excel-delen kan genanvendes, selv om kontoplanerne i klientregnskaberne er vidt forskellige. Sørg altså for at Speclinienummeret for telefon hedder f.eks i alle anvendte regnskabsdefinitioner, uanset om konto for telefon hedder 4005 eller Med fordel kunne spec.nr. for telefon sættes lig kontonr. for telefon i standardkontoplanen. Endvidere er det en fordel, at de Speclinienumre, der skal indgå i en linie i det endelige regnskab, f.eks. administrationsomkostninger, kan angives i et ubrudt interval. Det vil derfor være en god ide at udarbejde en rammekontoplan for Speclinienumre og sørge for, at den bliver overholdt. Såfremt en kontoplan er oprettet således at samtlige konti kommer i den rækkefølge, de skal anvendes i, kan kontiene eventuelt anvendes som Speclinienumre. Overførsel heraf kan ske med et enkelt tryk på Specnr. Vær opmærksom på at funktionen overskriver eksisterende Speclinienumre angivet i regnskabsdefinitionen. Flytning af regnskabsdefinitioner mellem installationer (stationær/bærbar). Copyright Inventio.IT Side 17

18 Under Revisor/Tilpasning/Vedligehold findes menupunkter til Eksport og Import af regnskabsdefinitioner, således at disse kan eksporteres ud på bærbare maskiner. Herved er det muligt at oprette/vedligeholde regnskabsdefinitioner på flere maskiner samtidig. Tidligere kunne denne proces kun udføres på den maskine, hvor det originale C5data.dat regnskab befandt sig. Det var endvidere nødvendigt at kopiere dette regnskab til en bærbar maskine for at kunne anvende regnskabsdefinitionerne. Inden kopiering foretages, skal der på begge maskiner være oprettet et katalog i roden på C-drevet ved navn DSP_EXP. Heri placeres automatisk de filer, der udlæses. På maskinen hvor filerne skal indlæses, sker dette automatisk fra et katalog med samme navn. Copyright Inventio.IT Side 18

19 Regnskabsmodeller - oversigt og tilbageblik. I forbindelse med overgang til version 1.85 er der sket en ændring i håndteringen af regnskabsmodeller. Før 1.85 lå alle oplysninger vedrørende regnskabsmodeller i regnskabet C5data.dat. I 1.85 er dette ændret således, at der både ligger oplysninger i C5data.dat samt i de specifikke klientregnskaber. Endvidere placeres data i andre/nye kartoteker end tidligere. Dette indebærer blandt andet at kopiering af regnskabsmodeller ikke kan foretages på samme måde som tidligere. Baggrunden for at foretage denne ændring har været ønsket om at det skal være muligt at undgå at oprette en model til hvert regnskab, kombineret med muligheden for at kunne have kunde(regnskabs)specifikke tilpasninger til en regnskabsmodel. De kundespecifikke tilpasninger placeres i kundens regnskab. Eller med andre ord det har været ønsket om at kunne anvende en standardmodel kombineret med kundespecifikke tilpasninger. (i stedet for at oprette en ny model til hvert enkelt regnskab). Når der i det følgende bliver talt om standard model menes der de data som man har valgt at lægge ned i to specifikke kartoteker (DSP_Regn_Total og DSP_Regn_Spec). Disse kartoteker findes i dat-regnskabet, dvs. det er de samme data man kan se/bruge i alle regnskaber. Der er mange der har en standard model (en regnskabsmodel f.eks. std), det er ikke en sådan model vi mener. Parameter opsætning for opdatering af regnskabsmodeller. Under Revisor/tilpasning/PlusParametre kan der opsættes fire parametre til regnskab. Til de fire parametre er der mulighederne Ja = der opdateres altid, Nej = der opdateres aldrig, Prompt = bruger spørges hver gang. Copyright Inventio.IT Side 19

20 Parameter opsætningen skal udføres i hvert enkelt regnskab, MEN først når den model, der skal anvendes i det aktuelle regnskab, er placeret og gemt i det aktuelle regnskab. Hvis man for en klient kun ønsker at bruge en regnskabsmodel og man ikke ønsker at bruge den pågældende model hos andre klienter, skal man, når modellen er gemt i klientens regnskab, sættes alle fire parametre til nej. Derved ligger modellen helt isoleret i klientens regnskab. Overførsel af regnskabsmodeller fra version 1.7x til 1.85 i forbindelse med opdatering. - Vælg det ønskede klientregnskab. - Gå til Generelt/tilpasning/plus udviklingsmenu/diverse/funktion/div plus kørsler/hent model (1.75\ > 1.85) tryk enter - Vælg den regnskabsmodel, som skal hentes over i det pågældende klientregnskab. - Skriv Hent og tryk Ok - Derved hentes den angivne model over i det pågældende klientregnskab. Dvs. modellen overføres fra de gamle kartoteker til de nye. - Herefter kan man gå ind under Revisor/Dagligt/Årsrapport. - Her er det meget vigtig, at man siger nej til at opdatere fra standard, også når man vælger den pågældende regnskabsmodel. Man skal først sige ja til at opdatere fra standard, når man er sikker på, at der ligger nogle data i standard (dat) man ønsker at bruge. Det er muligt at se hvad der ligger for en given regnskabsmodel i standard under Revisor/Dagligt/Årsrapport i c5data.dat. Klientmodel til standard - For at få en klientmodel op i standarden (dat-regnskabet) skal man starte med at gå til Revisor/Tilpasning/plus Parametre og sætte de to parametre Fra model til standarden og Fra spec til standarden til enten Ja eller Prompt. - Herefter går man ind under Revisor/Dagligt/Årsrapport og opretter den regnskabsmodel man ønsker at lægge i standard. - Gå ind under saml. - Når skærmbilledet forlades promptes man for om man ønsker at gemme spec.teksterne i standard og her svares der ja. Dette medfører at kombinationen Regnskabsnr.-Specnr.-Sepctekst bliver gemt i standard (DSP_Regn_Spec). Der bliver kun gemt noget, hvis man har rettet nogle spec.tekster. Hvis man har sat parameteren til ja bliver dette gjort automatisk. Copyright Inventio.IT Side 20

21 - Når man forlader skærmbilledet med selve regnskabsmodellen bliver man promptet for skal standarden opdateres fra modellen. Her svares der ligeledes ja. Dette medfører at kombinationen Regnskabsnr.- Kontonr.-Specnr. bliver gemt i standard (DSP_Regn_Total). - Kolonnedefinitionerne og afrundingkontiene bliver ikke gemt i standard. Kopiering af regnskabsmodel fra en standard til en klientmodel. - For at få en regnskabsmodel som ligger i standarden (dat-regnskabet) ned på en klient skal man starte med at gå til Revisor/Tilpasning/Plus Parametre og sætte de to parametre Fra standard til model og Fra standard til spec til enten Ja eller Prompt. - Gå derefter til Revisor/Dagligt/Årsrapport Her vælges den model man ønsker at hente fra standarden. - Herefter trykkes på Overfør for at overføre klientens kontoplan. - Når kontoplanen er overført bliver man spurgt om man ønsker at opdatere fra standarden. Hertil skal der svares ja. Dermed bliver spec.numrene overført fra standarden. - Herefter skal kolonnedefinitionerne og afrundingskontiene sættes op. - Derefter kan man gå ind under Saml. Her bliver man promptet for om man ønsker at opdatere fra standarden og her skal der også svares ja. Kopier-knappen under Revisor/Dagligt/Årsrapport. Kopiering af en regnskabsmodel gælder kun for de modeller (data), som ligger pr. klientregnskab. Dvs. man kan ikke kopiere en model fra en klient til en anden klient v.hj.a. kopier-knappen. Regnskab/Excel Husk ved opdatering til 1.85 også at opdatere regnskabsmodellen (findes på cd-rom en). Derefter skal opsætningen gennemgås i selve regnskabsmodellen. Hvor der vælges produkt, der overføres fra, (c5 eller c5 > 1.80). Copyright Inventio.IT Side 21

22 Omdøb Regnskabsmodel Under punktet Revisor/Dagligt/Regnskab finder man et punkt der hedder Omdøb regnskabsmodel. Med denne funktions kan en regnskabsmodel få omdøbt sit navn. Omdøbningen kan begrænses til Regnskab eller Standard. I de regnskaber hvor man har anvendt modellen bliver modelvalget ikke ændret. Her refereres stadig til det oprindelige navn. Herefter kan man blot bygge en ny eller vælge en anden model til regnskabet. Copyright Inventio.IT Side 22

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

C5 Faxe Revisor Nyheder

C5 Faxe Revisor Nyheder , nov. 2012. C5 Faxe Revisor Nyheder Version Nyheder og rettelser vises med fremhævet version: 43X30 Indhold Nyheder 2 Klientmenu 3 Menupunkter, detaljer, nyheder 7 Bilag A: Standardrapporter 10 Side 1

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Inventar. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Inventar. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2 Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.06.2007 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INVENTARLISTE...3 1.1 Kontorer... 3 1.2

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Brugervejledning 1 af 38

Brugervejledning 1 af 38 Brugervejledning 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension: Konti...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere