Ulovlige aktionærlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulovlige aktionærlån"

Transkript

1 Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of existing law and analysis of issues Antal anslag: Antal normalsider: 75 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling 5. februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Executive summary 1 2 Indledning Introduktion Strukturen i afhandlingen Problemformulering Afgrænsninger Model- og metodevalg Terminologi 9 3 Ulovlige aktionærlån selskabsretligt Definitionen af ulovlige aktionærlån Moderselskabslån Omfanget af midler Oversigt over ulovlige aktionærlån Lovlige forretningsmæssige begrundede dispositioner Sædvanlig forretningsmæssig disposition - årsag Sædvanlig forretningsmæssig disposition - vilkår Lovlige forretningsmæssigt begrundede dispositioner - konklusion Formålsfortolkning Selskabsretlige konsekvenser ved ulovlige aktionærlån Tilbagebetaling Rente Ledelsesansvar Sikkerhedsstillelser forbliver bindende Overtrædelse 22 4 Ulovlige aktionærlån skatteretligt Personer omfattet af reglerne Bestemmende indflydelse Oversigt over ulovlige aktionærlån Dispositioner omfattet af reglen Undtagelse ved forretningsmæssige begrundede dispositioner Særligt om sikkerhedsstillelser og midler der stilles til rådighed 33

3 4.2.3 Fejlekspeditioner og omgørelse Skatteretlige konsekvenser ved ulovlige aktionærlån Hævning uden tilbagebetalingspligt Indeholdelse af A-skat og udbytteskat Renter på lånet Tilbagebetaling Betalingskorrektioner Skønsmæssige usikkerheder Gældseftergivelse Undtagelser 40 5 Ulovlige aktionærlån årsregnskabsloven Ulovlige aktionærlån til ledelsen Hvilke lån er omfattet Noteoplysninger Ulovlige aktionærlån til kapitalejere Lån til fysiske kapitalejere Lån til juridiske kapitalejere Transaktioner med nærtstående parter Hvilke dispositioner er omfattet Noteoplysninger 48 6 Ulovlige aktionærlån revisionspåtegningen Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Forbehold Væsentlige fejl i regnskabet Utilstrækkeligt revisionsbevis 52 7 Problemstillinger Privat hævning fra selskabet Reparationsmulighed når ulovligt aktionærlån konstateres efter årsafslutningen Regnskabsmæssigt Revisionspåtegningen Salg af aktiver fra selskabet til hovedaktionær 58

4 7.2.1 Selskabsretligt Skatteretligt Reparationsmulighed når ulovligt aktionærlån konstateres før årsafslutningen Lån til P/S selskaber Selskabsretligt Skatteretligt Regnskabsmæssigt Revisionspåtegningen 72 8 Konklusion 74 9 Perspektivering Litteraturliste Bemærkninger til lovforslag, høringssvar og kommentar m.m Artikler, analyser og notater Afgørelser og domme Bøger 81

5 1 Executive summary It has been unlawful since 1973 for companies to provide financial means to its owners and members of management, that is illegal loans to owners and members of management (shareholder loans). In spite of that, had more than 7,7 percent of all audited companies in 2012 granted such illegal loans. In consequence, the Danish Parliament adopted the bill of L199 in August 2012 and adopted the 16E Danish Tax Assessment Act containing tax law provisions which contain implications in the event of unlawful borrowing by owners or members of management. The object was to put a halt to prevalence of illegal shareholder loans and to secure tax yield. The objective of this thesis is to analyse the rules of company law and tax law and the implications of illegal shareholder loans. Since a clear interpretation of tax law does not exist at this point in time, the aim of the thesis is also to identify any issues arising from the existence of illegal shareholder loans. These are issues having implications for management bodies because of their managerial responsibility, requirements for notes to the financial statements and modifications to the auditor s report to the effect that it will contain information that an illegal shareholder loan exists, but not least because there are major implications for the principal shareholder from a tax law perspective. The provisions of Danish company law prohibiting shareholder loans apply to all companies making financial means available to members of management and to physical or legal owners who hold as little as one share. The provisions of Danish tax law apply only to natural principal shareholders who have the right to exercise control over the company. Both under Danish company law and Danish tax law, the prohibition applies to loans, collaterals and means made available to the owner. Also, both areas of law contain the exception that ordinary transactions based on a business rationale are not subject to the prohibition. This means that an illegal shareholder loan does not exist when a loan has been granted for ordinary commercial purposes and it is merely a coincidence that the transaction takes place between the company and the shareholder. Danish tax law does not define business transactions in the same way as Danish company law. This is why situations occur in which the two provisions do not always lead to the same conclusions. The implications under Danish company law in the event of any violation of the provisions governing shareholder loans are that the company may be fined and that the loan inclusive of a statutory interest charge must be repaid to the company. In terms of tax law, however, the implications are more farreaching because a loan to a principal shareholder is regarded as a withdrawal without any liability to repay. According to Danish tax law, the principal shareholder is therefore taxed at the time of dis- 1

6 bursement of the loan either as pay or dividend. After that, the loan no longer exists from a tax point of view. With the provisions existing under Danish tax law, there is a risk that the principal shareholder will be taxed twice. The reason is that the loan still exists from a Danish company law perspective and must be repaid, and since the loan has already been taxed under Danish tax law, repayment takes place applying taxed means. Some degree of repairability exists to avoid double taxation, however, taxation of the principal shareholder cannot be avoided as a general rule. The adoption of the bill of L199 leads to the conclusion that it has major tax implications. However, the rules are relatively complex, which is why it must be expected that a principal shareholder may accidentally obtain a shareholder loan that is deemed illegal under Danish tax law, without the implications thereof having been known or considered. The conclusion may therefore be drawn that principal shareholders should avoid obtaining illegal shareholder loans. 2

7 2 Indledning 2.1 Introduktion På trods af, at aktionærlån siden har været ulovlige ifølge de civilretlige regler, ses det alligevel ikke helt sjældent, at revisor forsyner årsrapporter med supplerende bemærkninger omkring ulovlige aktionærlån. De eksisterende sanktionsmuligheder har været udformet i selskabsloven, og overtrædelser blev straffet med bøder og med tillæg af lovpligtige renter til selskaber. 2 Sanktionen i selskabsloven har ikke resulteret i færre ulovlige aktionærlån, der har været stigende siden 2006 og toppede i 2011 med lån. 3 Forbuddet mod aktionærlån skal sikre, at kapitalejere ikke uretmæssigt trækker penge ud af selskabet til skade for selskabets kreditorer, og uden at der sker beskatning af dispositionen hos kapitalejeren. SKAT har i en efterrettelighedsanalyse konstateret, at der i 2010 var udestående ulovlige aktionærlån på ca. 4 mia.kr., hvilket ca. svarer til et manglende skatteprovenu på 1,7 mia.kr. 4 Derfor har SKAT stor interesse i at få fjernet incitamentet ved optagelse af aktionærlån og få fremført skatteprovenuet. Den 14. august 2012 blev lovforslag L199 så vedtaget. Lovforslaget har til formål at sikre, at borgere og virksomheder i højere grad betaler den skat, de skal. L199 blev vedtaget i umiddelbar forlængelse af skattereformen, der skal skabe vækst i samfundet og flere job, som regeringen d. 22. juni 2012 vedtog. 5 L199 har derved også til formål at sikre finansieringen af skattereformen. Ved vedtagelse af L199 er der indført skattemæssige konsekvenser, der stort set fjerner incitamentet til at optage aktionærlån. Konsekvenserne er indførsel af reglerne i ligningsloven (LL) 2, stk. 5 og 16E, som giver hjemmel til at beskatte aktionærlån, optaget af aktionærer med bestemmende indflydelse på udbetalingstidspunktet. 6 Beskatningen vil kunne ske som enten udbytte eller løn. 7 Vedtagelsen af de nye regler har givet anledning til en del debat i diverse medier og hos fagfolk. Herudover har der været stillet flere høringssvar til L199 samt spørgsmål til SKAT om bindende svar på området. Siden indførslen af lovforslaget har Skatterådet kun givet ganske få svar på bindende 1 (Erhvervsministeriet 2008), s (L 199 Bilag 21 - Kommentar tilfsr d ), s. 2 3 (FSR 2013), s. 4 4 (Bilag 12 til 2012) s. 3, Kommentar til spørgsmål Generelt. Skatteprovenue er beregnet med 42 pct. 5 (L Lovforslag ), s. 4, afsnit 1 og 2. 6 Se afsnit Se afsnit 4.3 3

8 spørgsmål. 8 Den relative usikre fortolkning fra Skatterådet og SKAT generelt betyder, at der eksisterer usikkerhed om, hvordan lovforslaget i en række situationer skal fortolkes. Og netop derfor er der stadig også usikkerhed i revisionsbranchen om, hvordan reglerne skal fortolkes og hvorledes reglerne skal praktiseres. Revisionsbranchen har igennem FSR opstillet en række problemer og uhensigtsmæssigheder ved den nye lov, men har generelt forberedt sig på en nultolerance fra SKAT. Derfor er selskaber blevet rådgivet i at være særlige opmærksomme på at undgå enhver form for ulovlige aktionærlån. FSR s nyeste opgørelse over udviklingen i ulovlige aktionærlån viser, at antallet af aktionærlån for første gang i de sidste seks år er faldet. 9 Om dette er en direkte effekt af L199, omtales ikke i analysen fra FSR. 8 SKM 2013, 113 SR samt yderlig 4 svar fri givet i januar (FSR 2013), s. 4. 4

9 2.2 Strukturen i afhandlingen For at besvare spørgsmålene i problemformuleringen vil afhandlingen blive opdelt således: Figur 1 Afhandlingens struktur Executive summary Afhandlingen indledes med et executive summary, som opsummerer rapportens hovedpunkter. Indledning Her introduceres afhandlingens problemstilling, og afhandlingens problemformulering præciseres. I dette afsnit vil også model- og metodevalg blive præsenteret, samt hvilke retskilder der er anvendt til afdækning af problemformuleringen. Tillige vil afhandlingen blive konkretiseret ved afgræsning af de områder og problemstillinger, som afhandlingen ikke omhandler og herudover fremgår der i afsnittet en beskrivelse af relevante terminologier, som er anvendt i afhandlingen. 5

10 Subjektiv lovfortolkning Dette afsnit omfatter en subjektiv lovfortolkning af de relevante love til forståelse af ulovlige aktionærlån. Der fortolkes på de selskabs- og skatteretlige bestemmelser omkring ulovlige aktionærlån, og hvilke konsekvenser dette har for selskabet, herunder konsekvenserne ved aflæggelse af selskabets årsregnskab. Ydermere bliver konsekvenserne for revisionspåtegningen i årsregnskabet belyst. Problemstillinger Her vil en række udvalgte problemstillinger blive analyseret med udgangspunkt i afhandlingens analyser og den opnåede forståelse af ulovlige aktionærlån. Afhandlingen afdækker problemstillinger omkring private hævninger fra selskaber, salg af aktiver til hovedaktionær fra et hovedaktionærselskab samt problemstillinger under partnerselskabskonstruktioner. Herunder vil eventuelle reparationsmuligheder blive gennemgået således, at kapitalejere med bestemmende indflydelse så vidt muligt kan undgå dobbeltbeskatning. Konklusion og perspektivering Sidst i afhandlingen vil afhandlingens afklaring af problemformuleringen blive opsummeret, og der vil blive foretaget en perspektivering. 2.3 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at identificere, redegøre for og analysere problemstillinger vedrørende ulovlige aktionærlån. Afhandlingen fokuserer på følgende problemstillinger i forbindelse med ulovlige aktionærlån: Hvornår foreligger der ulovlige aktionærlån i selskabsretlig henseende? Hvornår foreligger der ulovlige aktionærlån i skatteretlig henseende? Herefter vil afhandlingen analysere, hvad konsekvenserne er af, at der foreligger ulovlige aktionærlån. Herunder konsekvenserne for selskabets ledelse i forbindelse med regnskabsaflæggelse samt konsekvenserne for revisors påtegning af årsrapporten. Ydermere vil der med udgangspunkt i 3 situationer blive diskuteret en række problemstillinger, som skal belyse, hvordan aktionærlånsbestemmelserne skal fortolkes og forstås i praksis. Herunder vil eventuelle reparationsmuligheder for selskab og kapitalejer blive diskuteret, således både selskab og kapitalejer beskattes bedst muligt, når der er opstået ulovlige aktionærlån. 6

11 2.4 Afgrænsninger Afhandlingen behandler ikke de selskabsretlige undtagelser til ulovlige aktionærlån, for så vidt angår lån til pengeinstitutter og lån til medarbejdere. Disse undtagelser nævnes i afhandlingen, men vil ikke blive fortolket nærmere. Baggrunden herfor er, at der med afhandlingen ønskes en fortolkning af de selskabs- og skatteretlige regler mv. af ulovlige aktionærlår, jf. problemformuleringen, afsnit 2.3 ovenfor. En nærmere fortolkning af undtagelser, som er begrænset til særlige forhold, vurderes ikke at give afhandlingen yderligere dybde i forhold til den opstillede problemstilling, og behandles derfor ikke nærmere. Cash-pool ordninger er som udgangspunkt omfattet af det selskabsretlige forbud mod aktionærlån. Da disse accepteres via undtagelse omkring forretningsmæssige begrundede dispositioner, er Cash-pool ordninger udeladt af afhandlingen. Det vurderes ikke, at en diskussion heraf er relevant i forhold til de skatteretlige regler, og vil derfor ikke bidrage til konklusionen på afhandlingens problemstilling. Ligeledes behandler afhandlingen ikke lempelserne omkring lovlig selvfinansiering i selskabslovens I lighed med Cash-pool ordninger vurderes det ikke relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. I relation til beskatning af ulovlige aktionærlån vil der være forskellige konsekvenser for personer, som er fuldt skattepligtige, og personer der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens 1. Der skelnes i afhandlingen ikke herimellem, og udgangspunktet er, at personen er fuld skattepligtig til Danmark. Analysen og problemstillinger i afhandlingen tager primært udgangspunkt i lån til fysiske kapitalejere og ledelsesmedlemmer samt lån til aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber. Hvis det vurderes relevant for analysen, vil der blive inddraget andre selskabsformer. 2.5 Model- og metodevalg Afhandlingen er som altovervejende hovedregel baseret på den juridiske metode, der sigter mod at fastlægge gældende ret gennem fortolkning af anerkendte retskilder. Afhandlingen tager udgangspunkt i en subjektiv lovfortolkning og munder ud i en diskussion af relevante problemstillinger, som ulovlige aktionærlån medfører for ledelse og revisor i praksis (Wittendorff 2009), s. 42 7

12 Afhandlingen er skrevet ud fra en normativ undersøgelsesmetode. En normativ metode er en metode, hvor man igennem undersøgelsesprocessen forsøger at komme med løsninger til de problemstillinger, som danner grundlaget for opgaven. 11 Retskilder er i almindelighed karakteriseret ved at indeholde information af normativ karakter. Ved retskilder forstås de faktorer, der har indflydelse på konkrete retsspørgsmål. For at identificere de retskilder som gyldigt kan inddrages i den juridiske argumentation, uddybes der nedenfor, hvilke retskilder der er anvendt i afhandlingen samt hierarkiet for disse retskilder. Figur 2 Retskilder og deres indbyrdes hierarki 12 Ifølge Lex Superior-princippet er en højere regel af større betydning og fortrænger en lavere regel i tilfælde af konflikt. Dette er illustreret i Figur 2, hvor Grundloven er den øverste lov i Danmark, og alle skatteregler udspringer af grundlovens Reguleringshierarkiet i Danmark giver Grundloven den højeste rang, hvorefter øvrige love har højere rang end vejledninger, som igen har højere rang end domme osv. jf. Figur Forståelse af lovforarbejderne falder sammen med den subjektive lovfortolkning. Forarbejderne og bemærkningerne til love indeholder som oftest en fremstilling af gældende ret. Herudover fremgår 11 Andersen, s Egen tilvirkning 13 (Nielsen og Tvarnø 2008), s (Nielsen og Tvarnø 2008) s. 72 8

13 motiverne til lovforslaget. Det vil sige bevæggrunden for, at man ønsker gældende lov ændret. 15 Nærværende afhandling gør i høj grad brug af lovforarbejderne og bemærkningerne, da man derfor kan tage udgangspunkt i lovgivernes vilje med lovforslaget til LL 16E. Herudover forekommer der begrænset retspraksis, administrative forskrifter, domme og litteratur på det skatteretlige område. Skatteministerens svar på henvendelser spiller ligeledes en betydelig rolle efter lovens vedtagelse. Ministerens svar sker typisk med udgangspunkt i meget konkrete problemstillinger, og derfor kan der ikke altid drages paralleller til fortolkning af mere generelle problemstillinger. Gennemgangen af den skatteretlige definition af ulovlige aktionærlån er derfor i høj grad baseret på lovforarbejderne samt de efterfølgende bemærkninger og høringssvar, dog med en kritisk tilgang i forhold til de konkrete høringssvar i forhold til et bredere fortolkningsbidrag. I afhandlingen fortolkes selskabs- og årsregnskabslovens bestemmelser om ulovlige aktionærlån ligeledes via en subjektiv fortolkning via lovforarbejderne og bemærkningerne, men her kan der i højere grad søges fortolkning via vejledninger og domme. Da LL 16E forsat er en relativ ny bestemmelse, og da der har været relativt begrænset information fra Skatteministeren efter vedtagelsen, vil der i afhandlingen også blive anvendt bindende svar til fortolkning af afhandlingen. Bindende svar vil blive brugt på en fortolkning af de selskabs- og skatteretlige regler. Med bindende svar kan en spørger sikre sig, hvilken skattemæssig konsekvens en given disposition vil medføre. 16 Bindende svar er dog begrænset til kun at gælde for den konkrete disposition, og derfor kan man ikke altid forvente, at svaret gælder lignende dispositioner. Der findes ikke nogen EU-regulering vedrørende aktionærlån. Denne kompetence er overladt til medlemslandene selv. 17 Som følge heraf vil EU-retten ikke blive behandlet nærmere i afhandlingen. 2.6 Terminologi For at læser kan opnå samme konklusion på afhandlingens problemstillinger, som konkluderet i afhandlingen, er det nødvendigt at få en fælles begrebsramme. Nedenfor er uddybet nogle de væsentligste begreber, som er anvendt i afhandlingen. 15 (Nielsen og Tvarnø 2008) s Skatteforvaltningsloven 21, stk (Erhvervsministeriet 2008), s.490, afsnit

14 Midler vil i afhandlingen dække over økonomiske lån, sikkerhedsstillelser, udlån af aktiver og anden form for økonomisk bistand til en kapitalejer. Aktionærlån anvendes hyppigt i afhandlingen i stedet for den mere formelle betegnelse kapitalejerlån til hovedanpartshaver eller hovedaktionær. Aktionærlån er ofte den betegnelse, som anvendes i almindelighed. Herudover dækker kapitalejerlån ikke over ledelseslån og nærtstående parter, som også er omfattet af de selskabsretlige bestemmelser omkring ulovlige aktionærlån. Begrebet kapitalejer anvendes i afhandlingen om personer med ejerandele i et kapitalselskab. Betegnelsen er i selskabsretlig forstand alle kapitalejere, mens der i den skatteretlige fortolkning menes en kapitalejer med bestemmende indflydelse. Årsagen hertil er, at de skatteretlige regler alene omfatter kapitalejere med bestemmende indflydelse. I gennemgangen af de udvalgte problemstillinger bliver betegnelsen hovedaktionær dog brugt som betegnelse for en kapitalejer med bestemmende indflydelse. Dette skyldes, at begrebet hovedaktionær dækker over, at kapitalejeren har bestemmende indflydelse. I skatteretlig forstand betegnes en hovedaktionær dog normalt, som en kapitalejere der ejer, eller har ejet 25 pct. eller mere af selskabskapitalen eller råder, eller har rådet over, mere end 50 pct. af stemmerettighederne. 18 I afhandlingen dækker betegnelsen hovedaktionær over en kapitalejer med bestemmende indflydelse. Begrebet ulovlige aktionærlån er i skatteretlig henseende ikke et teoretisk korrekt udtryk i forhold til aktionærlånsbestemmelserne i LL 16E. Dette skyldes, at de skatteretlige regler omkring aktionærlån ikke kun gælder ulovlige lån, men derimod lån til aktionær med bestemmende indflydelse generelt. I skatteretlig forstand er der med LL 16 E ikke tale om et egentligt ulovligt forhold, men alene om en konsekvens ved at optage et aktionærlån. I afhandlingen bliver ulovlige aktionærlån dog brugt i både selskabs- og skatteretligt øjemed og derfor skelnes der ikke yderligt omkring lovlige og ulovlige lån i skatteretlige henseende. Reparationsmuligheder dækker i afhandlingen over en mulighed for at undgå dobbeltbeskatning. Der er derfor ikke tale om en mulighed for helt at undgå beskatning i relation til LL 16E, men alene en mulighed for at et lån både selskabs- og skatteretligt kan undgå dobbeltbeskatning. 18 Aktieavancebeskatningsloven 4, stk. 1 og 2 10

15 3 Ulovlige aktionærlån selskabsretligt Når en direktør, som er hovedaktionær, bevilliger sig selv lån, bliver de normale markedsmekanismer sat ud af spil, da direktøren vurderer sin egen kreditværdighed og vilkår for lånet. 19 Det betyder, at et selskab muligvis vil yde lån, som ikke ville have været ydet til tredjemand. Det primære formål med værnsreglerne om ulovlige aktionærlån har været at beskytte selskabers kreditorer 20 mod, at ledelsesmedlemmer og kapitalejere bevilliger sig selv lån, og derved påfører kreditorerne tab. 21 Det sekundære formål er, at kapitalejere ikke skal kunne få midler ud af selskabet uden at betale skat heraf. 22 Derfor indeholder SEL bestemmelser omkring økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere og ledelsesmedlemmer. I følgende afsnit vil definitionen af ulovlige aktionærlån efter selskabsretten blive fortolket og analyseret samt hvilke konsekvenser ulovlige aktionærlån medbringer. 3.1 Definitionen af ulovlige aktionærlån Selskabsretligt er der tale om ulovlige aktionærlån, når et kapitalselskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelse. 23 Ved at anvende udtrykket kapitalejere over en bred kam, rammer det alle kapitalejere i selskabet. Det er derfor ulovligt for et selskab at stille midler til rådighed for en kapitalejer med bare én aktie/anpart. Selskabsretligt er det derfor ikke en betingelse, at kapitalejeren har bestemmende indflydelse før, der er tale om et aktionærlån. Forbuddet gælder både fysiske og juridiske kapitalejere samt ledelsen i det selskab, der stiller midler til rådighed. Juridiske kapitalejere omfatter kapitalselskaber 24 i en bred forstand, herunder udenlandske kapitalselskaber med samme struktur som de danske kapitalselskaber (Erhvervsministeriet 2008), s. 485, afsnit Kreditorer skal forstå i en bred forstand, og skal forstås både som banker, leverandører, SKAT samt medarbejder mv. 21 (Erhvervsministeriet 2008), s Læs mere herom i (Lars og Ida Rosenberg 2010), s (Erhvervsministeriet 2008), s SEL 210, stk Kapitalselskaber omfatter aktie- og anpartsselskaber jf. SEL 1 samt 5, stk. 1, pkt Det bemærkes i den forbindelse, at de selskaber, der kan sidestilles med danske aktie- og anpartsselskaber, er de selskaber, som omfattes af EU s 1. selskabsdirektiv, jf. (Erhvervsministeriet 2008), s. 500 nederst. Dette har primært til formål, at kende til hvilke udenlandske kapitalselskaber, som er omfattet af reglerne. For yderlig gennemgang af hvilket selskaber der er omfattet, henvises der til 11

16 Ledelse omfatter bestyrelsen inkl. suppleanter samt direktøren i selskabet. Det er kun direktøren, som står registeret som sådan i Erhvervsstyrelsens selskabsregister, der er omfattet. Det gælder derfor ikke personer, som alene bærer titlen direktør. 26 Forbuddet for ledelsen er et totalforbud og gælder uanset, om lånet sker på markedsvilkår 27, og uanset om der stilles betryggende sikkerhed. 28 Ulovlige aktionærlån omfatter ligeledes kapitalejere og ledelse i moderselskabet til det udlånende selskab samt andre selskaber med bestemmende indflydelse på selskabet. Herudover må kapitalselskabet ikke stille midler til rådighed til personer, der er tilknyttet til den fysiske kapitalejer eller ledelse i selskabet ved ægteskab, ret op- og nedadgående slægtskab, det vil sige forældre og børn, eller personer der på anden måde er den fysiske kapitalejer særlig nær. 29 Udvidelse af personkredsen sikrer, at der ikke kan ske omgåelse af de opstillede restriktioner mod ulovlige aktionærlån Moderselskabslån Kapitalselskaber må trods totalforbuddet gerne direkte eller indirekte stille midler til rådighed for danske moderselskaber og visse udenlandske moderselskaber. 30 Reglerne om aktionærlån rammer således ikke koncerninterne låneforhold, eksempelvis et lån fra datterselskab til dets moderselskab. Desuden er lån mellem to selskaber kontrolleret af den samme personkreds, eksempelvis lån mellem søsterselskaber, ikke omfattet af SEL 210, medmindre der med lånet tilsigtes omgåelse af reglerne i SEL Ligeledes kan et kapitalselskab stille midler til rådighed for datter- og søsterselskaber. Alternativet til at stille midler til rådighed for moderselskabet vil være udbytte, som er skattefrit. 32 Et moderselskab er i selskabsloven defineret som det kapitalselskab, der har bestemmende indflydelse over ét eller flere datterselskaber. 33 Der foreligger bestemmende indflydelse når et selskab ejer over halvdelen af virksomhedskapitalen i et selskab. Herudover vil der være bestemmende indflydelse, hvis selskabet råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne eller på anden måde kan kontrollere de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i selskabet. 34 Hvis flere selskaber opfylder kriterierne 26 Se (Erhvervsministeriet 2008) s. 501 for oversigt over ulovlige lån. Se endvidere (Christensen 2012) samt (Lars og Ida Rosenberg 2010) s. 602 for yderlige bemærkninger omkring lån til ledelse. 27 Se afsnit (Lars og Ida Rosenberg 2010), s SEL 210, stk. 1, pkt. 30 SEL (Erhvervsministeriet 2008) s ABL 4A 33 SEL 5, stk. 1, nr SEL 7, stk. 3. litra

17 om bestemmende indflydelse er det, det selskab som udøver den faktiske bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der er moderselskabet. 35 Udover danske moderselskaber omfatter SEL 212 ligeledes udenlandske aktie- og anpartsselskaber, som er moderselskab til det långivende selskab. Udlån til udenlandske moderselskaber er dog kun lovligt, hvis der er tale om udlån til et selskab beliggende indenfor EU og EØS-området og OECD s 36, 37 landeklassifikation 0 og 1. Udlån fra et dansk datterselskab til kapitalejerne eller ledelsen i et udenlandsk moderselskab, jf. ovenfor, vil være omfattet af SEL 210. Dette sikrer ens behandling af udlån til kapitalejer og ledelse i både danske og udenlandske moderselskaber. 38 Lempelserne i selskabsloven ændrer ikke på, at ledelsen har ansvaret for at sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt og der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets forpligtelser. 39 Der gælder derfor stadig det almindelige ledelsesansvar ifølge selskabsloven. Se mere herom i afsnit Omfanget af midler Forbuddet mod lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer finder kun anvendelse på udlån af penge eller lignende. 40 Lån af penge eller pengeeffekter er således omfattet af loven, uanset om det er til eje eller lån til brug. En kapitalejer der optager lån i et pengeinstitut mod sikkerhed i obligationer i selskabet, vil eksempelvis være klassificeret som lån af pengeeffekter. 41 Ligeledes må et kapitalselskab ikke stille midler til rådighed i form af sikkerhed for en kapitalejer eller ledelse, hvilket fremgår af UfR 2009, 2311 H. 42 Erhvervsstyrelsen har igennem tidligere års praksis fastslået, at et selskab ikke kan erhverve pantebreve, udstedt af en kapitalejer. I disse situationer vil der være tale om et låneforhold i strid med SEL 35 SEL 6, stk. 1, 2. pkt. 36 (Erhvervsministeriet 2008), s Ifølge bekendtgørelsen nr. 275 kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet 1) har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller 2) har hjemsted i Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA. 38 (Erhvervsministeriet 2008), s SEL 118, stk F.eks. checks, obligationer, aktier mv. 41 (Lars og Ida Rosenberg 2010), s Dommen omfatter en direktørs salg af ejendom til selskabet, hvor han var direktør. Ved salget blev et ejerpantebrev i ejendommen til sikkerhed for direktørens private gæld opretholdt. Dommen fastlagde, at ejerpantebrevet var i strid med anpartsloven 49 (nu SEL 210) og at banken ikke kunne gøre ejerpantebrevet gældende overfor selskabet, da banken burde have haft kendskab til dette var i strid med anpartsloven

18 210. Det at pantebreve er udstedt til en bestemt kreditor, ændrer på konklusionen. 43 Der kan derfor ikke udstedes pengelån til kapitalejer eller ledelse mod sikkerhed i et ejerpantebrev. Se dog afsnit 3.2 omkring forretningsmæssige dispositioner. Udlån af fysisk materiel, f.eks. biler, huse, maskiner mv. er som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i SEL 210. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om et decideret låneforhold, altså et lån til brug hvor lånetager forpligter sig til at tilbagelevere genstanden. Hvis der ikke foreligger en sådan tilbageleveringspligt, vil der stadig være tale om et lån i strid med SEL At det er tilladt for selskaber at yde reelle udlån af materielle aktiver til kapitalejere eller ledelse, harmoniserer umiddelbart ikke med reglerne i skatteretten. I skatteretten skal der ved udlån ske beskatning hos modtageren af f.eks. fri telefon, fri bil, fri båd og fri sommerhus mv. 45 Herudover giver det anledning til undren, at aktiver, erhvervet alene med henblik på udlån til selskabets ledelse eller kapitalejer, ikke skal betragtes som en disposition uden for normale forretningsmæssige dispositioner. Ydermere er det ikke i overensstemmelse med Moderniseringsudvalgets ønske om at beskytte kreditorer mod tab. 46 Kreditorerne vil alt andet lige have risiko for tab, da der sker værdiforringelse af materielle aktiver, mens aktiverne ikke har genereret umiddelbar værdi for selskabet. Konklusionen herpå må være, at man ikke kan lovgive selskaber mod dårlige investeringer, såsom indkøb af aktiver udelukkende med det formål at udlåne til kapitalejer eller ledelse. 43 (Lars og Ida Rosenberg 2010), s (Lars og Ida Rosenberg 2010), s Jf. LL (Erhvervsministeriet 2008), s Læs mere herom i (Lars og Ida Rosenberg 2010), s

19 3.1.3 Oversigt over ulovlige aktionærlån Omfanget af ulovlige aktionærlån ifølge selskabsretten er illustreret i Figur 3 nedenfor. Dispositionerne inden for den grønne firkant er lovlige, mens dispositionerne inden for den røde er ulovlige. Figur 3 Illustration af ulovlige aktionærlån ifølge selskabsretten Lovlige forretningsmæssige begrundede dispositioner Når et selskab sælger varer eller tjenesteydelser til en kunde, vil der under normale omstændigheder opstå et låneforhold mellem parterne. Hvis salget sker på kredit og er imellem et selskab og kapitalejeren vil dette være et ulovligt aktionærlån efter SEL 210. I erhvervslivet vil der i forretningsmæssigt henseende ofte være situationer hvor der foretages dispositioner mellem afhængige parter. Selskabsloven indeholder en lempelse i forhold til det totale forbud i SEL 210, som imødekommer disse dispositioner. Lempelsen giver selskaber og kapitalejere mulighed for, direkte eller indirekte, at lave dispositioner som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed til personkredsen nævnt i afsnit Egen tilvirkning med inspiration fra (Lars & Ida Rosenberg, 2010), s. 599, kommentar 4 48 SEL 212 og

20 3.2.1 Sædvanlig forretningsmæssig disposition - årsag I forarbejderne til Aktieselskabsloven fremgår det, at reglerne om ulovlige aktionærlån kun var tiltænkt egentlige lån og ikke skyldsforhold, der opstår som følge af kreditgivning i almindelige forretningsmellemværender. 49 Det er først i den nuværende selskabslov, 50 at lempelsen omkring forretningsmæssige dispositioner direkte fremgår af lovteksten. Det fremgår således til bemærkninger af Aktieselskabsloven i 1982, 51 at lån og sikkerhedsstillelse ikke omfattes af 115, stk hvis der er tale om dispositioner, der er erhvervsmæssigt begrundet og sædvanlig for både selskabet og inden for branchen Dispositionen er erhvervsmæssigt begrundet En erhvervsmæssigt begrundet disposition skal vurderes ud fra virksomhedens forretningsområde, og om dispositionen tilfalder selskabet økonomiske fordele. Ved afgørelsen 77/2010 fastslog Revisortilsynet, at det var erhvervsmæssigt begrundet, da et selskab solgte en luksusbil til hovedaktionæren. Afgørelsen lagde vægt på, at dispositionen var med til at forbedre resultatet i selskabet og fratog selskabet en risiko for yderlige værditab på bilen. Flere domme og kendelser underbygger ovenstående forhold, f.eks. EAN s kendelse af 15. marts 2000, hvor et selskabs fordring på kapitalejere ikke blev anset som et ulovligt aktionærlån og derfor godt kunne anvendes som apportindskud, jf. Aktieselskabsloven(ASL) 6, stk. 2 (nu SEL 35, stk. 2). Af kendelsen fremgik det, at der var tale om lån opstået i forbindelse med ordinære erhvervsmæssige dispositioner. 54 I det omfang der er klare forretningsmæssige fordele for selskabet ved en given disposition, vil der ikke være tvivl herom. Der kan dog være grænsetilfælde, hvor dispositioner indirekte kan tjene til et forretningsmæssigt formål for selskabet. Det kunne eksempelvis være et lån til kapitalejer, som anvendes til investering i en ejendom, der skal udlejes til selskabet selv, eller en forbedring i en erhvervsejendom, som udlejes til selskabet. Det må her være afgørende om, der kan bevises en klar selskabsinteresse i dispositionen. 49 (Erhvervsministeriet 2008), s. 496, afsnit Lov nr. 470 af 12. juni Lovforslag L 119, FT , Tillæg A, s Nu SEL (Erhvervsministeriet 2008), s. 496, afsnit (Poulsen & Werlauff, 2011), s

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Cand.merc.aud. Afhandling 1. november 2013 Ulovlige kapitalejerlån - Med fokus på selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Kapitalejerlån En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Forfattere: Chris Middelhede Studienummer: 201200773 Vejleder: Liselotte

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere