Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring i aktieavancebeskatningsloven"

Transkript

1 Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser med vedtagelsen af L202 Århus Universitet Handelshøjskolen i Århus Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Model og metodevalg Begrebsafklaring Metodeovervejelser/struktur Ændringerne i ABL Selskabsstruktur Relevante ændringer i ABL Beskatning af aktieavancer og tab Datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier Porteføljeaktier Statusskifte Fremførsel af tab fra tidligere indkomstår Nettokurstabssaldo Udbyttebeskatning Delkonklusion Værnsreglen Koncernstuktur Værnsreglen ABL 4A stk Delkonklusion Muligheder for omgåelse af værnsreglen i ABL 4A Yderligere opkøb Tilgang af aktionær Kapitaltilførsel fra hovedaktionær Indtræden af personlige aktionærer Indskydelse af driftsaktivitet Investering i porteføljeaktier Ansættelse af medejere Delkonklusion Porteføljeaktier Beskatning af porteføljeaktier Hvad skal man vælge? Likviditetsbehov Øgede omkostninger ved lagerprincippet Værdiansættelse af unoterede porteføljeaktier Særlig problematik ved indtræden i etablerede koncernstrukturer Valg af princip Muligheder for skatteudskydelse eller skatteundgåelse? Måder at påvirke handelsværdien? Mulighed for skatteudskydelse ved udbytteudlodning Placering af udbytte Den nye værdiansættelsesvejledning Værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst Værdiansættelse baseret på markedsmetoden Værdiansættelse baseret på omkostninger Valg af værdiansættelsesmodel Konsekvenser ved forskellige dispositioner i investeringsholdingselskaber... 56

3 6.1 Beskrivelse af MEH Beskrivelse af MEH De forskellige scenarier Den nemme løsning Beskatning af udbytte Endelig beskatning hos anpartshaver Afkast i investeringsholdingselskab Likviditetsbehov ved beskatning af den løbende værdistigning Delkonklusion Likvidation af selskabet Beskatning af udbytte Endelig beskatning hos anpartshaver Afkast af investering efter likvidation Likviditetsbehov ved beskatning af den løbende værdistigning Likvidation af formue selskaber Delkonklusion Salg af aktierne i MEH til ejer Beskatning af udbytte Endelig beskatning hos anpartshaver Afkast af investeringen Likviditetsbehov ved den løbende værdistigning Konsekvenser ved salg til pensionsdepot Delkonklusion Delvist salg af anparterne i MEH Beskatning af udbytte Endelig beskatning hos anpartshaver Afkast af investeringen Likviditetsbehov ved den løbende værdistigning Konsekvens ved salg til pensionsdepot Delkonklusion Effekt af skattemæssigt tab på aktier tidligere år samt nettokurstabssaldo Delkonklusion Udfordring for rådgiverne Konklusion Værnsreglen og omgåelser heraf Realisations- contra lagerbeskatning Skattemæssige konsekvenser for investeringsholdingselskaber Litteraturliste Bilag Bilag 1: til SKAT Bilag 2: fra SKAT Bilag 3: Udvalgte uddrag af årsrapporten for Århus Elite for 2008/ Bilag 4. Balance for MEH

4 Executive summary When the Danish Government on 28 May 2009 adopted the new tax reform, Danish companies have been added yet a number of complicated rules regarding the Danish corporate tax law. The purpose of the tax reform is to lower taxes on personal income. This reduction should, among other things be financed by a series of green taxes to benefit the environment and by a change in corporation tax in Denmark. A wide range of areas in the taxation have been altered, but one of the main changes has been the change in the taxation of dividends Act, where there have been significant changes in the basic concepts and taxation. The change in the taxation of dividends and capital gains of shares, has led to the introduction of 3 different classes of shares, subsidiary shares, group company shares and portfolio shares. Subsidiary Shares and group company shares are taxed equally, since both are tax-free, while portfolio shares will consist of a current tax on profit margins, both realized and unrealized. In order to prevent speculation in the establishment of group structures, where the new rules are being circumvented, there is introduced a new anti avoidance rule, which applies if a defined set of criteria s are met. If these criteria s are met the shares must be regarded as portfolio shares, and the shares should be taxed according to the rules that applies to portfolio shares. The motivation for this thesis is therefore found in these changes, because we believe that this will have a significant impact on both current and future corporate structures. The thesis seeks to examine how the new share definitions, affects the taxation of divi-

5 dends and gains from sale. This is primarily resolved by an examination of the introduced protection rule and how portfolio shares will be taxed from the first of January This flows into an analysis, where the consequences of different choices regarding the taxation of portfolio shares are analyzed. Portfolio Shares will forward looking be covered by a current tax of 25%, based on the years gain; this applies whether dividends are received or whether it is a realized or unrealized gain. Many groups are arranged so that employees, whom cannot receive tax-free dividends, establish a joint holding company in which shares are held. As the shareholding exceeds 10%, the shareholders thus can receive tax free dividends and free themselves from taxation of gains. In the future, this structure will not be possible if the following criteria are complied with. The primary function of the parent company is to own subsidiary shares and group shares; The parent company does not carry on a genuine economic business with respect to the shareholdings; More than 50% of the share capital of the parent company is owned directly or indirectly by Danish resident companies or a Danish permanent establishment (PE) of a foreign company that would not qualify for tax-exempt treatment of dividends in the case of a direct ownership of the shares in each of the subsidiaries (this test should be made separately for each subsidiary owned by the parent); and The shares of the parent company are not quoted on a stock exchange.

6 The companies will wherever possible try to avoid those rules. For example by changing the structure of the company, so the anti avoidance rule does not apply. If the companies cannot find business opportunities that make the 2 first requirements irrelevant, the best option is to avoid the rules in the third requirement. The possibilities can for example, be liquidation of the holding company or sell the shares out private in whole or in part. Our analysis shows that the shareholder has to pay too much tax to make it worthwhile to liquidate the company, since the timescale is 19 years before liquidation is profitable. If the company has losses, net loss balance or loss on shares owned less than 3 years, this time frame is extended even further. It may also not be worthwhile to liquidate wealthy corporations whom does not own unlisted portfolio shares, as the return of the company will be 1% higher after taxes on dividends to the owner than to liquidate the company here and now. Shares sold off to private; minimize the taxation of the shares as much as possible, since the effective tax drops from % to 56 %. The conclusion of the thesis is that although many companies are affected by the changed rules, there is not a solution that fits them all together and it should therefore be assessed in each case, which model / setup is best for this particular company.

7 1 Indledning 1.1 Problemformulering Regeringen har fra medio 2008 og henover foråret 2009, arbejdet med en større skattereform med arbejdstitlen Forårspakken 2.0. Fokus skattereformen har været, at sænke skatten på arbejde samt sikre og forbedre velfærdsgoderne i samfundet. Dette arbejde resulterede den 1. marts 2009 i en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Den 28. maj 2009 blev lov skattereformen en realitet. En væsentlig del af finansieringen af skattelettelserne og forbedringen af velfærdsgoderne, skal ske gennem øget beskatning af erhvervslivet, herunder omlægning af aktieavance beskatningen. I den forbindelse har skatteminister Kristian Jensen, i bemærkningerne til L202, givet udtryk for, at indkomsten fra porteføljeaktier kan sammenlignes med renter eller kursgevinster på obligationer, som er skattepligtige. Han tilføjer, at i en lille åben økonomi som den danske, vil afkastet på aktier (justeret for risikopræmie) normalt være lig afkastet på obligationer. For ejeren kan investeringen således bedst sammenlignes med en kapitalanbringelse. 1 En risiko ved de nye regler er, at der ved specielle koncernstrukturer kan forekomme dobbeltbeskatning af udloddet udbytte fra et underliggende selskab. Her fortsætter skatteministeren i samme tråd i hans kommentarer til de adskillige høringssvar, der er givet om emnet. Skatteministeren giver udtryk for, at denne dobbeltbeskatning er underordnet i forhold til ønsket om en ensartet beskatning af kapitalanbringelser (dvs. porteføljeaktier og obligationer). Indkomsten, som bedst kan sammenlignes med renter eller kursgevinster på obligationer, er ligeledes skattepligtige for selskaber. 2 For at undgå omgåelse af de nye beskatningsregler er der indført en række værnsregler i aktieavancebeskatningsloven, så kapitalanbringelser ikke ved hjælp af oprettelse af nye koncernstrukturer, kan ryge ind under bestemmelserne om skattefrihed. 1 Lovforslag nr. L 202, skatteministerens kommentarer til forslaget side 25 2 Kommentar til bemærkninger i høringssvar fra FRR Side 7 af 105

8 Vi ønsker at undersøge hvad de skattemæssige konsekvenser ved indførelsen af de nye værnsregler i aktieavancebeskatningsloven 4A stk. 3 er, samt hvad indførelsen af lagerbeskatning af porteføljeaktier betyder for aktionærerne. Skatteministeriet indførte med lovændringerne i aktieavancebeskatningsloven en værnsregel i 4a stk. 3, hvori der fremgår en række betingelser, der medfører at såfremt disse er overholdt, skal mellemholdingselskaber betragtes som transparente og aktier i et underliggende selskab skal anses for ejet direkte af mellemholdingselskabets selskabsaktionærer. For at belyse ovenstående vil vi undersøge hvilken effekt indførelsen af værnsreglerne i aktieavancebeskatningsloven 4a stk. 3 har på mulighederne for udbetaling af skattefrit udbytte i koncernstrukturer, hvor den enkelte aktionær ved direkte ejerskab ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte Derudover ønsker vi at finde frem til, hvorvidt det er muligt at undgå at blive omfattet af de nye begrænsende regler? På grund af de nye regler, vil der være selskaber der fremover ikke vil kunne sælge deres aktier i unoterede selskaber skattefrit. De vil i stedet være omfattet af reglerne omkring beskatning af porteføljeaktier. I lovgivningen er der særlige regler for avancebeskatning af unoterede aktier, hvor der kan vælges mellem lagerbeskatning eller realisationsbeskatning. I tilfælde hvor det ikke er muligt at sælge unoterede aktier skattefrit, vil det da være en fordel at vælge realisationsbeskatning frem for lagerbeskatning? Den hidtidige lovgivning har medført en ofte anvendt selskabsstruktur, hvor der er etableret et mellemholdingselskab som ejer aktier i et underliggende driftsselskab. Selskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet har deres aktier liggende i holdingselskaber, såkaldte investeringsholdingselskaber, hvis formål er at investere afkastet fra mellemholding, samt udlodde udbytte skattemæssigt mest optimalt til selskabsaktionæren. Side 8 af 105

9 Afslutningsvist analyseres det hvordan konsekvenserne af de nye regler for aktieavancebeskatning påvirker investeringsholdingselskabernes fremtidige struktur? 1.2 Afgrænsning Nærværende afhandling fokuserer som nævnt i problemformuleringen på de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med ændringerne i aktieavancebeskatningsloven. I forbindelse med indførelsen af lagerbeskatningen, er der udarbejdet en række overgangsregler, med henblik på at undgå at selskaberne bliver beskattet af en fiktiv gevinst eller får fradrag for et tab, som de ikke har efter de nuværende regler. Dette betegnes også som nettokurstabssaldoen. Vores afhandling vil ikke gå i detaljer med hvordan, nettokurstabssaldoen kan optimeres, således selskabet står bedst muligt skattemæssigt ved overgangen til de nye regler. Da vores primære fokus er ændringen i aktieavancebeskatningsloven og de konsekvenser ændringen har for de enkelte selskaber, vil afhandlingen ikke berøre konsekvensændringer i andre love og deres effekt på investeringsholdingselskaberne. Ligeledes vil vi i afhandlingen kun berøre de ændringer i ABL, der vedrører indførelsen af værnsreglen i ABL 4A stk. 3, samt indførelsen af lagerbeskatningen. Øvrige ændringer der måtte være i ABL er ikke behandlet yderligere i afhandlingen. Konsekvenserne for udenlandske selskaber vil ikke blive berørt, idet der allerede i den gamle aktieavancebeskatningslov eksisterer et værn, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der udloddes udbytte til udenlandske selskaber, som ikke er udbyttets retsmæssige ejer (beneficial owner). Der skal således stadigvæk kun ske frafald af beskatningen, hvis ejerforholdet falder ind under EU s direktiv for moder- og datterselskaber. Da beskatningen af ordinært udbytte og a conto udbytte er ens, ligesom der ikke er sket ændringer i reglerne for a conto udlodning af udbytte i forbindelse med L202, vil reglerne herfor ikke blive gennemgået nærmere. Der vil i vores analyser ligeledes ikke blive taget højde for, hvordan eventuelle udlodninger af a conto udbytte vil påvirke disse. Side 9 af 105

10 I afhandlingen vil fokus være på hvordan selskaber, der ejer porteføljeaktier og datterselskabsaktier med henblik på en ejertid over 3 år, dvs. langsigtede investeringer, bliver påvirket af ændringerne i L202. Derfor vil eventuelle konsekvenser for selskaber, der bliver beskattet af aktier som næring ikke blive berørt. Da afhandlingen behandler et område, hvor der er sket store og markante ændringer i det seneste halve år, vil der konstant komme supplerende litteratur og afgørelser fra SKAT og skatterådet. Afhandlingen vil derfor kun omfatte litteratur og materialer der er offentliggjort før den 1. november Model og metodevalg Begrebsafklaring ABL Aktieavancebeskatningsloven, LBKG nr. 171 af 6. marts 2009 med ændringer frem til LBKG nr. 525 af 12. juni PBL Pensionsbeskatningsloven PAL Pensionsafkastbeskatningsloven SEL Selskabsskatteloven, LBKG nr. 272 af 3. april 2009 med ændringer frem til LBKG nr. 525 af 12. juni L202 Lovforslag Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. fremsat den 22. april 2009 af skatteminister Kristian Jensen Metodeovervejelser/struktur Eftersom afhandlingen er skrevet inden for skatteretten, vil afhandlingen bære præg af, at være udarbejdet ud fra en retsdogmatisk metode. Afhandlingen er primært udarbejdet ved at studere sekundære materialer i form af love, cirkulærer, vejledninger faglitteratur og artikler. Den sekundære litteratur uddyber efter vores vurdering ikke, hvordan de Side 10 af 105

11 ændrede regler påvirker den daglige rådgivning hos rådgiverne. Derfor vælges det at udvide vores desk research med en field research. Field researchen tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af holdninger hos udvalgte skatteeksperter. Disse er udvalgt på baggrund af deres beskæftigelse inden for skatteområdet. Den kvalitative analyse vil illustrere de fokuspunkter, deres rådgivning fremadrettet vil have med udgangspunkt i de ændrede regler i aktieavancebeskatningsloven. Der blev sendt forespørgsler til 3 eksperter, der alle har svaret på forespørgslen. På trods af det lave antal respondenter vurderes det at besvarelserne, er repræsentative, valide og vil tilføre afhandlingen værdi. Svarende vil blive gennemgået i kapitel 7. Da afhandlingens fokus er behandlingen af de skattemæssige konsekvenser ved indførelsen af nye aktieklasser, herunder konsekvenserne ved indførelsen af værnsreglen, lagerbeskatningen på aktier og udbytte, vil det primære datagrundlag udgøre ABL. For at skabe en større forståelse af ændringerne i ABL, er det bagvedliggende lovforslag inddraget, idet dette hjælper med at klarificere eventuelle uklarheder i lovteksten. I forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, har behandlingsudvalget sendt forslaget til høring i erhvervslivet. De indkomne høringssvar giver en god forståelse af, hvordan erhvervslivet tolker og forstår ændringerne i ABL. Normalt vil den gældende retspraksis på området være relevant at inddrage, for at illustrere lovtekstens anvendelsesområder. Da der i skrivende stund, ikke er etableret en retspraksis endnu, ligesom Skatterådet ikke har nået at besvare de mange henvendelser, har det ikke været muligt at inddrage denne. Da afhandlingen tager sit udgangspunkt i de nye regler i ABL, vil første del af afhandlingen omhandle de nye regler for behandlingen af aktier, herunder definitionerne af datterselskabs-, koncernselskabs- og porteføljeaktier samt fortolkningen heraf. Derudover vil første del behandle udlodningen af skattefrie udbytter, Anden del af afhandlingen vil indeholde en dybdegående analyse af værnsreglen i ABL 4a, samt mulighederne for omgåelse heraf. Side 11 af 105

12 I tredje del af afhandlingen behandles beskatningen af porteføljeaktier, herunder muligheden for at vælge realisationsbeskatning for unoterede aktier. Endvidere omhandler afsnittet hvordan handelsværdien opgøres i forbindelse med beregning af beskatningsgrundlaget for unoterede aktier. Da der ikke er to virksomheder, der er ens, er der mange forskellige overvejelser man skal foretage sig i forbindelse med vurderingen af fremtiden for sit investeringsselskab. Tredje del af afhandlingen vil derfor også omhandle, hvilken effekt forskellige valg vedrørende fremtiden har på vores investeringsholdingselskab. Afhandlingen er inddelt i kapitler efter emner, vi finder relevante i forbindelse med vores gennemgang og analyse af de skattemæssige konsekvenser ved ændringen i aktieavancebeskatningsloven. For at holde fokus på problemstillingerne i problemformuleringen igennem hele afhandlingen, vil hvert kapitel blive afsluttet med en delkonklusion. Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Ændringerne i ABL Kapitel 3 Værnsreglen Kapitel 4 Muligheder for omgåelse Del 1 introduktion til afhandling Del 2 værnsreglen På baggrund af de i afhandlingen anførte konklusioner, vil vi afrunde afhandlingen med et kapitel om vores vurdering af, om det kan betale sig at investere i aktier i et holdingselskab, når man ikke kan opnå skattefrihed. Afhandlingens disposition og struktur kan illustreres ved hjælp af ovenstående figur. Kapitel 5 Porteføljeaktier Kapitel 6 Konsekvenser for porteføljevalg Kapitel 7 Interviews Kapitel 8 Konklusion Figur 1: egen tilvirkning Del 3 porteføljeaktier Del 4 afslutning på afhandlingen Side 12 af 105

13 2 Ændringerne i ABL 2.1 Selskabsstruktur Der kan ligge mange motiver bag valg af selskabsstruktur. Skattemæssige forhold i forbindelse med udbytte, generel risikoafdækning, kommende generationsskifte og ønsker til ejerstruktur 3 er bare nogle af dem - dannelse og eksistens af holdingselskaber har under alle omstændigheder traditionel været ac- Ejer cepteret i dansk og international skatteret % I figur 2 ses den selskabsstruktur som nok er oftest forekommende i Danmark på nuværende tidspunkt. De fleste virksomheder er opstartet som personlige virksomheder og senere omdannet til et selskab, eller startet direkte som små selskaber. Ideen med at indskyde holdingselskabet (H) mellem ejeren og driftsselskabet (D) kan som sagt være mange. De argumenter der oftest vejer tungest er fleksibiliteten for ejeren samt skatteudskydelse. H 100% D figur 2: egen tilvirkning I takt med at D giver overskud og der bliver udloddet udbytte op i H, ser man ofte, at ejeren enten begynder at investere kapitalen i H i værdipapirer, eller stifter endnu et driftsselskab. Fleksibiliteten: Med de gamle aktieavancebeskatningsregler, som gennemgås i afsnit 2.2.1, gav denne struktur mulighed for at frasælge et af driftsselskaberne skattefrit uden betydning for det fortsættende driftsselskab. Ligesom selskabsstrukturen er med til at adskille nye forretningsområder fra de eksisterende, hvilket kan være en fordel med hensyn til risiko samt synliggørelse af de indtægter og omkostninger, de forskellige forretningsområder genererer. Skatteudskydelse: Med indskydelsen af holdingselskabet får ejeren desuden mulighed for at trække udbytte fra D til H på baggrund af overskuddet i D, som kan variere fra år til år. Udbytteudlodningen ud til ejeren kan løbende tilpasses top grænsen for udbytte- 3 Andersen, Lennart Lynge m.fl., Holdingselskaber s FSR s kommentar til L202, 7. maj 2009 side 6 Side 13 af 105

14 beskatning. Den overskydende likviditet kan derefter anvendes til andre investeringer, og investeringens størrelse er derfor markant større pga. skatteudskydelsen. 2.2 Relevante ændringer i ABL Som nævnt ovenfor medfører gennemførelsen af L 202, at der er sket markante ændringer i beskatningen af tab og avancer på aktier samt udbytteudlodningen. Til brug for den videre analyse i afhandlingen vil de relevante ændringer blive gennemgået Beskatning af aktieavancer og tab Hidtil har den skattemæssige behandling af aktieavancer og tab været baseret på selskabets ejertid af aktierne. Såfremt selskabet har ejet aktierne i mere end 3 år, er avance på disse skattefri, ligesom tab ikke er fradragsberettiget. Modsætningsvist er avance på aktier ejet under 3 år skattepligtige og tab fradragsberettigede. Dog med den begrænsning at tabet kun kan modregnes i fremtidige gevinster på aktier ejet under 3 år. De nye regler opdeler beskatningen af aktieavancer i 3 klasser fordelt på ejerandele. Dvs. det er således ikke længere ejertiden der er afgørende for beskatningen, men ejerandelen. De 3 klasser er: Porteføljeaktier Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier defineres jf. ABL 4A som direkte aktiebesiddelser i et selskab på mindst 10 %. Kravet på en ejerandel på mindst 10 % skal ses i sammenhæng med reglerne for beskatning af udbytte, se endvidere kapitel 2.5. De 10 % beregnes kun på baggrund af selskabets aktiebeholdning, dvs. tegningsretter mv. vil være omfattet af reglerne om datterselskabsaktier, men indgår ikke i beregningen af ejerandelen. Side 14 af 105

15 Det er endvidere et krav, at datterselskabet er omfattet af reglerne i SEL 1 stk. 1 nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, dvs. at selskabet er skattepligtigt til Danmark eller at beskatningen af udbytte sker efter fællesbeskatningsordning for moder/datterselskaber jf. direktiv 90/435/EØF, eller at Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Såfremt dette ikke er tilfældet vil et datterselskab placeret uden for EU blive beskattet som porteføljeaktier, hvorved avancer og tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Koncernselskabsaktier defineres jf. ABL 4B, som aktier hvor ejeren og det selskab der ejes aktier i er sambeskattet efter SEL 31 eller kan sambeskattes efter SEL 31A. Det er ikke nødvendigvis et krav at moderselskabet har valgt international sambeskatning, muligheden skal bare foreligge. Efter ændringerne i ABL skal avance og tab ved afståelse af datterselskabs og/eller koncernselskabsaktier ikke medtages i den skattepligtige indkomst. Aktieavance på disse klasser er således skattefrie, imens der ikke er fradrag for tab. I situationer hvor 2 eller flere selskabs ejere ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet reglerne for datterselskabsaktier, har selskaberne efter de hidtidige regler kunnet lave et mellemholdingselskab, således ejerandelene op igennem systemet overstiger 10 %, og der vil derved kunne udbetales skattefrit udbytte. For at undgå omgåelse af de nye skatteregler har skatteministeren indført en værnsregel (til beskyttelse mod et såkaldt omvendt juletræ) i aktieavancebeskatningslovens 4A stk. 3. Grundtanken i værnsreglen er, at såfremt der oprettes en selskabsstruktur, hvor de ultimative ejere ikke i sig selv ville kunne modtage skattefrit udbytte, så skal mellemholdingselskaberne betragtes som transparente, og eventuelle avancer samt udbytteudbetalinger skal beskattes hos de ultimative ejere. Værnsreglerne træder i kraft såfremt følgende betingelser er overholdt: 1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. 4B, 2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og Side 15 af 105

16 3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og 4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Alle betingelserne skal være overholdt, for at værnsreglen træder i kraft, de enkelte elementer gennemgås nedenfor i kapitel 3 Såfremt moderselskabet ejer flere datterselskaber, skal vurderingen af hvorvidt værnsreglen finder anvendelse, laves på det enkelte datterselskab. Moderselskabet vil således godt kunne anvende reglerne om datterselskabsaktier på et selskab og ikke på et andet Porteføljeaktier Porteføljeaktier defineres som aktier der ikke opfylder betingelserne for at være datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, dvs. porteføljeaktier f.eks. både kan være aktier med en ejerandel under 10 % samt konvertible obligationer. Avancer ved salg af porteføljeaktier er jf. ABL 9 skattepligtige uanset ejertid, og skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I forbindelse med ændringen af ABL har Skatteministeren forbedret fradragsmulighederne for tab i forbindelse med salg af porteføljeaktier, idet tab på porteføljeaktier kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Porteføljeaktier skal fra indkomståret 2010 lagerbeskattes. Lagerbeskatningen opgøres som forskellen på aktiens handelsværdi primo og ultimo indkomståret. Dvs. der sker en løbende beskatning af avancer og tab uden at disse er realiseret. I tilfælde af at et selskab ejer unoterede porteføljeaktier kan selskabet vælge at anvende realisationsbeskatning jf. ABL 23 stk. 6. Dette valg vil gælde for alle unoterede porteføljeaktier. Det er ikke muligt at vælge realisationsbeskatning på selskabers beholdning Side 16 af 105

17 af porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, dvs. børsnoterede porteføljeaktier. Hvis selskabet vælger lagerbeskatning af sine unoterede porteføljeaktier eller efter de tidligere regler har anvendt lagerbeskatning på disse, kan selskabet ikke vælge realisationsbeskatningen. Hvis selskabet har valgt at realisationsbeskatte sine unoterede aktier efter ABL 23 stk. 6, kan tab på disse kun modregnes i fremtidige gevinster på realisationsbeskattede aktier. Skulle selskabet overgå fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning af de unoterede aktier, kan fremførte tab anvendes til modregning i fremtidige gevinster på alle porteføljeaktier. Selskabers beholdning af egne aktier skal ikke betragtes som porteføljeaktier og skal derfor ikke medregnes til den skattepligtige indkomst Statusskifte Såfremt et selskab forøger eller reducerer sin aktiebeholdning i et selskab, således aktierne ændrer status fra porteføljeaktier til datterselskabsaktier eller omvendt, skal overgangen behandles som en afståelse af aktierne og en generhvervelse til handelsværdien på handelstidspunktet. Dette medfører, at hvis selskabsaktionær f.eks. øger sin ejerandel fra 5 % til 15 %, skal selskabet udarbejde en avanceberegning på sin 5 % ejerandel og medregne denne til sin skattepligtige indkomst, hvorefter fremtidige gevinster/tab på aktiebeholdningen vil skulle beskattes efter reglerne for datterselskabsaktier. 2.3 Fremførsel af tab fra tidligere indkomstår Siden indkomståret 2002 har man ubegrænset kunnet fremføre tab på børsnoterede aktier ejet under 3 år til modregning i efterfølgende år aktieavancer jf. ABL 8. Der har været tale om et kildeartsbegrænset tab, hvor det kun har været muligt at modregne det i øvrige aktieavancer på aktier ejet under 3 år. Side 17 af 105

18 I forbindelse med ændringen af aktieavancen fra at være ejertidsorienteret til at gå på ejerandele, er det som udgangspunkt ikke længere relevant, at have tabssaldoen for fremtidige tab. Børsnoterede porteføljeaktier skal som nævnt fremover lagerbeskattes, og tab modregnes i den skattepligtige indkomst. Har selskabet i indkomståret ikke anden skattepligtig indkomst, vil tabet blive en del af selskabets fremførselsberettigede underskud efter Ligningslovens 15. Som en undtagelse er det dog stadig nødvendigt at opgøre en løbende tabssaldo for unoterede porteføljeaktier, såfremt man har valgt at anvende realisationsprincippet, idet tab på disse kun kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster på øvrige unoterede porteføljeaktier. Det er altid muligt at gå fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning. Vælger man at ændre princip og har en underskudssaldo til fremførsel i realisationsbeskattede porteføljeaktier, vil denne saldo kunne modregnes i fremtidige gevinster på aktier jf. ABL 9 stk. 4 idet lagerbeskatningen som nævnt medfører en løbende beskatning af avancer og tab. Ved overgangen vil man dog miste muligheden for på noget tidspunkt at anvende realisationsprincippet på sine unoterede porteføljeaktier igen. For at modvirke spekulation i tabssaldi jf. 8 i forbindelse med overgangen til de nye beskatningsregler, er der i ABL fra indkomstår 2010 indsat en undtagelse til reglen. I 43, stk.3, pkt. 4 fremgår det, at fremførselsadgangen ikke gælder for tab realiseret efter 22. april 2009 (datoen for fremsættelse af L202), hvis aktierne ville have været omfattet af definitionen som koncern- eller datterselskabsaktier på realisationstidspunktet, hvis ABL 4A og 4B havde været gældende på daværende tidspunkt. Umiddelbart er der dog et hul i bestemmelsen. Har man aktier der rammes af undtagelsen i ABL 43, stk. 3, pkt. 4, og foretager salget over 2 omgange, vil man mod hensigten fra skattemyndighederne, få et fremførselsberettiget tab på den sidste del af aktierne, såfremt disse på realisationstidspunktet udgør en ejerandel på mindre en 10 %. 2.4 Nettokurstabssaldo Når man ændrer fra ejertid til ejerandel som baggrund for beskatning, vil der være nogle aktiebeholdninger, der går fra at være skattefrie til at være skattepligtige. Der er i den Side 18 af 105

19 forbindelse lavet nogle overgangsregler i ABL, der skal sikre, at man ikke bliver beskattet af gevinster eller mister fradraget for tab, man allerede har haft. I den forbindelse skal der beregnes en ny skattemæssiganskaffelsessum for alle selskabets porteføljeaktier. Anskaffelsessummen beregnes på samme måde for aktier ejet over og under 3 år, og opgøres som handelsværdien pr. den dato hvor selskabets indkomstår 2010 starter. På samme tid indføres en nettotabskonto. Denne nettokurstabssaldo er med til at sikre, at man ikke bliver beskattet af et reelt tab. Har man f.eks. købt en aktie til kurs 100 som er faldet til kurs 75, ville dette jo blive indgangsværdien ved starten af indkomstår 2010, og man ville derved blive beskattet af tabet på 25 ved senere realisation til kurs 100. Der er indført en bestemmelse, der skal sørge for, at selskaberne ikke kan tænke i at realisere alle skattefrie avancer i 2009 og kun beholde aktier med tab og derved opnå en uretmæssig høj nettokurstabssaldo. Derfor skal avancer og tab på aktier ejet over 3 år solgt i perioden 25. maj 2009 til 31. december 2009 medregnes ved opgørelsen af nettokurstabssaldoen. Der skal tillige tages højde for skattefrit udbytte modtaget i perioden. 2.5 Udbyttebeskatning I SEL 13 fremgår det, at modtagne udbytter fra datterselskaber i indkomståret 2009 er skattefrie for moderselskabet, såfremt moderselskabet har en ejerandel på mindst 10 % samt har ejet aktierne i en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Dette er i tråd med moder-/datterselskabsdirektivet 5 der regulerer en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Direktivets artikel 3.2 åbner for muligheden for at medlemsstaterne ikke anvender direktivet på selskaber der ikke i en sammenhængende periode på mindst 2 år har ejet kapitalandele der giver ret til betegnelsen moderselskab. 5 90/435/EØF ændret ved 2003/123/EF Side 19 af 105

20 Såfremt de to forhold i SEL 13 stk. 1 nr. 2 ikke er opfyldt, skal udbyttet beskattes som almindelig selskabsindkomst. SEL 13 stk. 3 lemper dog denne beskatning, idet udbyttet kun skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med 66 % såfremt en af nedenstående tre betingelser er opfyldt. Datterselskabet skal være hjemmehørende i Danmark, i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne, i Grønland eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark Datterselskabet skal deltage i en international sambeskatning efter SEL 31A eller Moderselskabet har selv direkte eller indirekte bestemmende indflydelse i datterselskabet Med ændringerne i SEL med virkning fra indkomstår 2010, fjernes kravet til ejertiden. Ejerandelskravet på 10 % fortsætter, men i stedet for at lade ejertiden være afgørende for, hvorvidt udbytte kan modtages skattefrit, vil det fremover på, samme måde som ved aktieavancer, være ejerandelen der er afgørende. Der indsættes en bestemmelse i SEL 13 der henviser til definitionen i ABL 4A og 4B for hhv. koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier. Det vil sige at udbytter fra koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier i modsætning til i dag vil være skattefri fra dag et. Modsat vil der fremover altid ske beskatning af udbytter fra porteføljeaktier. Lempelsen i dag i SEL 13 stk. 3 fjernes også, således udbytte fremover medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Denne skærpelse i beskatningen af udbytter giver en effektiv beskatning på 25 % mod de tidligere 16,5 %. Skatteministeren skriver i bemærkningerne til L202 at fjernelsen af lempelsen i SEL 13 stk. 3 skal ses i sammenhæng med ændringen i ABL, hvor avancer på porteføljeaktier skal medregnes i skatteopgørelsen uanset ejertid. Han tilføjer, at hvorvidt fortjenesten tages ud af et selskab, som udbytte eller aktieavance ofte er vilkårligt, hvorfor de 2 former for afkast bør beskattes ens. Side 20 af 105

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte

Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte Omvendte juletræer - Aktieavance/udbytte Projektområde: Skatteret Jonstrup, Søren Staun, Kristoffer Titelblad Vi vil gerne takke vores vejleder Henrik V. Andersen for en kyndig vejledning gennem de forskellige

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier Skatteoptimering vedrørende aktieavancebeskatning Skatteret Kandidatafhandling Cand. merc.aud studiet Copenhagen Business School Maj 2012 Udarbejdet af: Christian Fogh Morten Bo Hansen Vejleder: Henrik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Copenhagen Business School, april 2011 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling, Cand.merc.aud - konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Udarbejdet af: Morten Qvist Hansen Cpr. nr.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v.

Aktieavancebeskatningsloven. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v. Handelshøjskolen i Århus HD - Regnskabsvæsen Afhandling Forår 2006 Forfatter: Martin A. Petersen Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse: Aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde

Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde Master i skat Afleveringsdato: 15. april 2014 Skatteplanlægning og skatteoptimering i fonde En analyse og vurdering af de skattemæssige problemstillinger og muligheder i fonde Udarbejdet af: Kasper Lønstrøm

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde

Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Formålet med denne artikel(1) er at belyse, hvilke skatteregler der gælder for erhvervsdrivende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere